Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1940

OUDSCHE COUI A T dag 7 Dec 1940 Ijfgang No 2 M98 NIEUWSBLAD VOOR GOUD EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Postgiro 484 0 Bur Markt 31 TeL 27 oorlogsschade iv RECHTEN VAN HYPOTHEEKHOUDERS EN Andere ZAKELIJK GERECHTIGDEN Geen afzonderlijke vergoeding Voorromg voor eerste hypotheken Financiering van den wederopbouw taak van het particuliere kapitaal DE WEDEROPBOUW van Brabant en Limburg Verwoesting draagt een verspreid karakter Zevenberoen de meest geteisterde gemeente yn Noord Brabant 7 Nederland zijn in totaal 527 boerderijen verwoest Vanwege het regeeringscomraissarlaat volkshuisvesting in sommige gevallen pr besluit gaat ervan uit dat voor hypotheekhouders en andere jaltelijk gerechtigden die mede klien zijn in de schade door den aar geleden geen afzonderlijke ing wordt verleend In de ver i aan den eigenaar van het on i goed toe te kennen dienen ook Upotheekhouders en andere zakejffcchtigden het herstel van hun igde rechten te vinden Hetligste geval dat de eigenaar uit tilksbijdrage en verder met eigen elen of met geld van den eersten tlieekhouder den wederopbouw ciert levert geen moeilijkheden Hinder eenvoudig ligt het geval een derde het boven de rijks fe eventueel voor den herbouw igd bedrag moet verschaffen en oor hypotheek verlangt Alsdan de rangorde te worden bepaald bestaande hypotheken ten opzichte tieuwe geldschieters daar deze leen genoegen zullen nemen met Ijng naar den datum van inschrijderhalve achter alle bestaande vingen Worden partijen het met eens dan beslist de algegemachtigde voor den wederop met inachtneming van nader te richtlijnen ter waarborging van hten van oude hypotheekhouders den regel zal daarbij den ouden riten hypotheekhouders de waarde van den ondergrond oor een deel van de schadever voor het betreffende goed te en bij executie voorrang op opbrengst van bet goed worden Uien Voor het restant verkrijgt rade eerste liypotheekhouder eveni een hypotheek van lateren rang den nieuwen geldschieter De e geldschieter zou derhalve voor tedrag van zijn vordering tweede eek verkSijgen tenzij hem bije rechten van eerste hypotheek zooals dat tot eigenmachtigen rtnop ingevolge art 1223 B W zouhjtunnen worden toegekend Dit zou jfeonderlijk besluit moeten worden H Onteigening bn andere complicatie biedt het gedat de ondergrond onteigend t De hypothecaire inschrijvingen iidere zakelijke rechten worden 111 de openbare registers doorge i Voor ixiver de betaling van de oeding voor de onteigening wordt lateld vmdt inschrijving daarvan iüede van de rijksbijdrage in het bo k oor den wederopbouw f De liypolheekhouders en anttiiehjk gerechtigden maken dit tnstadium op den weg naar de t ijendomsverhouding eveneens By de inschrijvingen wordt n I g gemaakt van de hypotheken Mere zakelijke rechten welke j t intreden van de schade op de en goederen rustten opdat by uitgifte van nieuwen grond lm eigenaar waarop de nieuw lal verrij7en zal worden eke Ithouden De rechten worden als den nieuwen grond gevestigd te van de oude rechthebbenden It betreft hypothecaire rechten al met een verschuiving in de e zuoals hiervoor beschreven M geval een nieuwe geldsehie Wreedt overeenstemming met d gebonla aan het doel waarvoor zij zijn n l om te worden besteed leropbouw zyn de inschrijvin S overdraagbaar dan met toe an den algemeen gpmachtig ien wederopbouw In verband mdct ook de bepaling worWDen dat de hypotheeklioüders Iwichtigd zyn op de hoofdsom der Hlïingen verhaal uit te oefenen Wnte kunnen zü zich voor ten drievierde verhalen Dit zal leschieden door aan den direc oe grootboeken te Amsterdam het houden van dit grootboek T en belast een eenvoudige g te doen dat hypothéek uitbetahng van het hun toekojjweelte van de rente tegemoet r oyerschrgving op hun giro t Hiervoor zullen nog nadere worden gesteld Vindt uitbetaJ oMdragen in contanten plaats t daarbij met de rechten van houders en andere zakelyk en rekening gehouden I WBdei voorziening ten bate rsten hypotheekhouder is voor het geval degene op j l de inschrijving staat niet ► w binneo 5 of 3 jaar over J hten van de hypotheek ouaen alsdan kunnen worden 1 in verband met het ophou tWIevergoeding terwül loo ledmg voor herbouw niet de inschrgving niet wordt uitgekeerd Zij kunnen bereiken dat de inschrijving toch voor de volle honderd procent tot uitkeering komt doordat met goedkeuring van den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw de inschrijving ofi hun naam kan yorden overgeschreven ten beloope van het bedrag hunner hypothecaire vorderin g Zij moeten dan zelf tot herbouw overgaan Overigens kunnen de ingeschrevenen met toestemming van den algemeen gemachtigde hun inschry vingen overdragen aan een derde mits deze ook den herbouwplicht overneemt en een door den algemeen gemachtigde goed te keuren bouwplan bij dezpn heeft ingediend De toesteming wordt slee leend als voldoende zekerheid dat die plannen tot uitvoering zullen komen Tevens moet een regeling g troffen zyn inzake de aanspraken va hypotheekhouders en andere zakelijk gerechtigden ten aanzien van het njeuw te stichten onroerend goed Financiering van den opbouw In het voorgaande is tevens naar voren gekomen dat de financiering van den wederopbouw voorzoover deze niet uit de rijksbijdi agen kan geschieden wordt beschouwd als e enfaak van het particuliere kapitaal De bouwplannen dienen derhalve zoo te worden ingericht in het bijzonder zoo sober zyn dat derde geldschieters binnen hel kader der hiervoor te trekken richtlijnen bereid kunnen worden gevonden om hun gelden in den wederopbouw van Nederland uit te zetten Cuiten het terrein van de volkshuisvesting waarop rijkshulp hier te lande traditioneel is is hierbij in beginsel voor de overheid geen taak weggelegd Slechts in gevallen waarin zooals bij de volkshuisvesting een sociale taak zulks tot plicht maakt zullen van rijkswege verdere middelen bij wijze van voorschotten in voor den wederopbouw iS in sHer togenbosch een bijeenkomst voor de veftegenwoordigers van de dagtiladen gehouden waarinhet hoofd van den persdienst van het commissariaat de heer H Kroon bijzonderheden heeft verstrekt over wat in de provincies Noord Brabant en Limburg zal geschieden In deze beide provincies Kiraagt de verwoesting een verspreid karakter De gcvallen van vernielingen en sehade worden aangetroffen van de Maas tot aan de uiterste Zuidwestpunt vaa Noord Brabant Veel van deze verwoestingen vonden hun oorzaak in het laten springen van bruggen over de gróote rivieren Daarbij werd voofal schade aangericht in Maastricht Blerick Weert St Ocdenrode en en Végchel Ook zijn er vooral in Noord Brabant gevallen van verwoestingen welke zijn onlstaa n door fnin of meer toevallige oorzaken of ten gevolge vah maatregelen door onze eigen defensie De vernielingen en schadegevallenliggen dus in beide provincies zeerverspreid Waar echter gevechtshandelingen hebben plaats gehad zijn desporen dMTvan in een meer geconcentreerde virnieling over gebleven © ezevindt menVooral in Eijsden Katwijka d Maas Mill Zevenbergen en Zevenbergschehoek Ett en en RoosendaalDaarnaast zijn er vele plaatsen waaraanzienlijke schade s veroorzaakt zijhet in mvivdere m te dan in de eerstgenoemde Hiertoe behooren ondermeer de gemeenten JEscharen Zeeland Cuyk Deume Boxtel Tilburg GilzeRijen Mierlo Breda Ginneken Princenhage en Putte Bij den wederopbouw roodst in d eerste plaats gestreefd worden naar aanpassing aan de eischen van et moderne verkeer terwijl vioorts ook de den regel onder eerste hypothecair verband kunnen worden beschikbaar gesteld waarbij dan de kosten van den herbouw tot het uiterste zullen moeten worden teruggebracht Overigens dient het particuliere kapitaal bij den wederopbouw in Nederland zijn normale risicodragende functie uit te oefenen Naar mag worden aangenomen zullen d e Nederlanders voldoende vertrouwen in de toekomst van eigen land stellen om deze taak te volgrengen Particuliere molestverzekering De voornaamste der slotbepalingen opgenomen in afdeeüng 3 van het besluit is artikel 18 waarin wordt geregeld welke de invloed is van de van rijkswege te verleenen bijdragen op de particuhere molestverzekeringen In beginsel worden de met de particuliere molestverzekeraars gesloten molestpolissen m stand gehouden Het bepaalde in artikel 18 brengt echter een belangrijke verlichting in de nakoming der verplichtingen die de aangeslotenen met de molestverzekering op zich heben genomen Het gevolg vah het artikel is immers dat de van rijkswege te verleenen bijdragen in mindering komen van de omslagen die zonder uitkeeringen van rijkswege den aangeslotenen zijn opgelegd Het rijk neemt derhalve een deel zoo niet het geheel van de verplichtingen van de verzekeringsinstellingen en daarmede van de aangeslotenen oVer ei wel voorzoovor de van rijkswege uit te keeren bijdragen zouden samenvallen met de uitkeeringen waartoe de verzekeringsinstellin gen overeenkomstig aar statuten reglementen en polissen tjn gehouden Voorzoover krachtens verzekering uitkeeringen moeten worden gedaar naast of boven de bijdragen van het rijk blijft de instelling tol nakoming harer verplichtingen op den overeengekomen voet gehouden ter nijl zij daarvoor den bedongen omslag van de aangeslotenen kan vragen De strekking van de regeling is derhalve dai de rijksbijdragen in de plaat s treden van de uilkeenngen der molestverzekeraars tn daf de deelnemers bevrijd worden van de betaling van premies en omslagen noodig om de som bijeen te brengen waai van het rijk den molestverzekejaar ontlast terwijl voor het overige de molestverzekering in stand gehouden wordt Voor gevallen waarin boven of naast de rijksbijdragen de molestverzekeraars tot het dcift van uitkeeringen verplicht zijn warden ook tot het daarvoor benoodigde bedrag omslagen van de aangesloten verzekerden geheven doch niet tot een hooger bedrag dan voor deze schadeuilkeeringen uit de omslagen beschikbaar zouden zijn geweest indien het rijk de verplichtingen der molestverzekeraars voor het in het besluit bepaalde gedeelte niet zou hebben overgenomen Deze beperking houdt ver dringende verbetering behoefd Nu was het niet noodzakelijk om voor deze gemeenten een wederopbouwplan in den eigenlijken zin van het woord op te stellen In vele gevallen kon worden volstaan met herbouw op de oude plaats en het aanbrengen van eenige verbeteringen In enkele gemeenten was reeds een uil breidingsplan waarvan de uitvoering nu ten gevolge van de aangerichte vernielingen kon worden bespoedigd onder meer is dit in Maastricht het geval Katwijk a d Maas Het dorpje Katwijk aan de Maas gelegen juist tegenover Mook heeft zwaar te lijden gehad van de oorlogsverrichtingen Katwijk is wel is waar klein maar heeft een karaktervol sil ho üet aan de rivierzijde beStéande ui boerderijen die welhaast heerenhuizenschijnen en die tezamen met dé pastorie het veerhuis en enkele andere flinke woningen alle met den eenigszins klassieken voorgevel naar de Maas gekeerd het dorpje een eigen stempel geven Tegenover de prachtige beboschte heuvels aan de zijde van ïïook vormde het silhouet van Katwijk een dankbare afwisseling 4an den vlakken rivieroever van hetXiiykscheJand Nu werd juist deze straatbebeawing langs dë Maas nagenoeg geheel yerwoest Men ging van het standpunt uit dat het algemeene karakter van Katwij k behouden moest blijven Door dep streekplannondiejist Noord Bi bant werd van de omstandigheden gebruik gemaakt tot het wegnemen vSn een gevaarleken onoverzichtelijken bocht Ljn den weg loopende van het veer naar Cuyk De moeilijkheid was in het algemeen de voor een dorp zeer grootc en mdcrwetsch ruime gebottwen tó ug 4 WIJZIGINGEN BIJ DE BRITSCHE MARINELEIDING Critiek op Sir Dudley Pound Bepaalde teekenen duiden erop dat er bmneekort in de opperste leiding van de Britschc marine drastische veranderingen zullen komen meldt de Londensche correspondent van United Press Het zeegevecht tusschen een Dult chen en een Britschen hulpkruiser in den Atlantischen Oceaan heeft opnieuw het vraagstuk op den voorgrond geplaatst dat Engeland de Duitsche oorlogvoering ter zee ontgroeid is Dit is ons niet geheel duidelijk B e d Er gaap steeds meer stemmen op die Sir Dudley Poynd door een energiekeren jongeren man vervangen wenschen te zien De correspondent steunt daarbij op uiteenzettingen van de News Chronicle volgens welke eenige bekwame marineofficieren scherpe critiek oefenen Qp de on wijzigde ouderwetsche en gebrekkige bestrijding van het gevaar ter zee door de Britsche admiraliteit Vele officieren meenen dal het de hoogste tijd is dat Pound aftreedt Ook eenige parlementsleden huldigen deze opvatting band met het door de meeste molestverzekeraars aangenomen beginsel datde Ieheffen omslag een bepaald percentage bv 3 To van de verrekerdowaarde niet zou kunnen overschrijden Om dubbele uitkeeringen te voorkomen dienen de verzekenngsinsteliin en de door het besluit gepoemde inlichtingen te verstrekken aan het departement van Financiën afdeelingOorlogsschade Groenhovenstraat 1 sGra venhage JL e Zon op 9 36 onder 17 26 Maan op 14 20 onder 1 40 Men is verplicht te verduisi teren van zonsondergang tot S zonsopkomst i Lantaasps van voertuigen llr na zonsonder 9 moeten gang ontstoËttBvWorden I k WW WV W M l9 ictjs te brengen tot meer practjsche verhoudingen zonder t karakter van den vroegeren royalen opzet te verliezen Hiertoe is inmiddels een plan gereed gekomen dat de instemming kon verwerven van den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en het welstandstoezicht NoordBrabant Oost Na veel voorbereidend werk zijn thans alle schaden geregeld de teekening bijna gereed en van verschillende bouwen staan de aanbestedingen voor de deur Boxtel De ligging van het station en de toegangswegen haar het station waren niet bepaald ideaal Ee aantal huizon in de onmiddellijke omgeving van het statipn is verwoest en daardoor kon een pleintje w orden gevormd tegenover het station Ook zijn nu betere toegangswegen naar het station geprojecteerd St Oedenrode Na het opblazen van deoude Dommelbrug bleek het gewenscht den provincialen eg Schijndel Son om te leggen en als gevolg daaivan de Dommel te vergraven Dit zal nu geschieden Roosendaal Nu in de gemeente Roosendaal en Nispen een aantal haizén door oorlogsgeweld is verwoest heeft het gemeentetiestuur aan ir P Verhagen architect te Rotterdam de vraag gesteld of van de ontstane ruim te geeij gebruik moest worden g feifiaakt om stedelxiuwkundige verbeteringen in de stad aan te brengen Hiervoor zün eenige plannen opgemaakt Van groote allure is het plan tot aan leg van een nieuwen binnensingel De stad Roosendaal bestaat uit een oude dorpskern welke van het trechtervormige marktplein uit met een drietal armen uitloopt naar het Westen het Noord Oosten 4de Molenstraat en het Zuid Oosten Schterstraat De groei van de stad dateert vooral uit de vorige eeuw erf het begirt dezer ëcuw dus uit een tijd toen men aap dte stadsontwikkeling nog niet stelselmattig leidjng gaf De stad draagt in JiSar ontwikkeling daarvan duidelijk de sporen Tusschen de genoemde hoofdaders bestaan te Weinig verbindingen de SÜ is te zeer extensief gebouwd Een iveede bezwaar is dat de bestaand v erbindingen niet logisch aansluiten op het station De ontwerper van het plan heeft van het feit dat in het midden Van de Molenstraat een groot aantal perceelen is Vi mield gebruik gemaakt oni een geheel nieuwen Biiwiensingel te traceeren welke aanvangt bij den hoek van de Vinccntiusstraat en de Brugstraat en achtereenvolgens de Kloosterstraat de Molenstraat en de Nieuwstraat snijdt om te stiMe bij Maatregelen voor een regelmatige vleeschvoorziening Veehouders worden verplicht gesteld rundvee voor slachtdoeleinden aan te bieden Regeling geldt fot 28 Februari Daarno komen er definitieve maatregelen Het Rtfksburean voor voedse yoorziening in oorlofstüd deelt mede Ten gevolge van de vrees voor een eventueele vordering is het aanbod van slachtvee in de laatste weken zoodanig teruggeloopen dat het noodzakelijk is maatregelen te nemen om een regelmatige vleeschvooniening te verzekeren Daartoe zal aan de houders van rundvee de verplichting worden opgelegd om door bemiddeling van een handelaar volgens onderstaande schaal rundvee voor slachtdoeleinden aan te bieden Aanvankelijk zal bij de vaststelUng van het aantal stuks vee dat iedere veehouder moet aanbieden uitsluitend worden uitgegaan van het aantal stuks melk en kalfkoeien mestvee en stieren van één jaar en ouder dat volgens de gegevens vermeld op de regisiratiekaart in November in zijn bezit was Deze regeling z l van kracht zijn tot 28 Februa I941 Daarna zal een definitieve regeling worden ingevoej waarbij tevens rekening wordt gehouden met den aard van het bedrijf en met het aantal dieren dat in de periode van 25 November tot 28 Februari gelevérd is Onder de aan te bieden dieren behooren niet kalveren rundvee met een levend gewicht van minder dan 400 kg en wrakke dieren Wel zullen deze dieren ook in het vervolg vvordcn afgenomen Kennelijk drachtige dieren worden niet overgenomen Voor de piÊriode wolke loopt tot 28 Februari ItKl moeten de navoljende aantallen iererd worden door veehouders met 5 9 runderen 1 rund door veehouders met 10 14 runderen 2 runderen door veehouders met 15 19 runderen 3 runderen door veehouders met 20 24 runderen 4 runderen door veehouders met 25 29 runderen 5 runderen door veehouders met meer dan 29 runderen per 5 runderen of gedeelte daavan telkens 1 rund meer Veehouders die meer dan 1 rund moeten aanbieden moeten de helft van het aantal geleverd hebben voor 20 Januari 1941 Bij oneven getallen moet daarbij naar boven worden afgerond zoodat van 3 runderen voor dezen datum 2 runderen moeten zijn geleverd van 5 rundeen v oo r dezen datum 3 runderen enz De veehouders met minder dan 5 runderen worden voor de eerste periode vrijgesteld hetgeen uit den aard der zaak niet msluit dat zulks ook vooi de volgende periode het gevalgzal zijn Met leveringen boven het aantal in het hiervoren aangegeven schema genoemd zal bij de definitieve regeling rtkenmg worden gehouden Ten l ewijze 4 at de levering heeftplaats gevonden zullen de veehoudersbij de landbouw cnsis organisatjes deafrekeningen der Nederlandsche Veehouderijcentrals moeten inleveren Afrekeningen van vee geleverd op of na 25 Noveml ér dienen overeenkomstighetgeen daaromtrent reeds eerder isgepubliceerd als bewijs dat leveringheeft plaats gevonden mits het veeaan de boienvermelde eLsehen heeft voldaan Vijpr ee dat op of na 25 Noverrber 1Ö40 voor uitvoer geleverd is zullen door de Nederlandsche veehouderijcentrale leveringsbcwijzen worden afgegeven Deze levenngstiewijzen hebben dezelfde waarde ais de afrekeningsbew ijzen De aandacht wordt er op gevestigd dat de thans geldende prijzen voor slachtvee in geen geval verhoogd zullen worden boven de tiians geldende schaal da ir er een regeling is § etroffen dat nu al het sla htvee bij de centrale moet worden aangeboden Een stipte uitvoering van dit leveringsplan is noodzakelijk om het economische gebruik van de aanwezige voedermiddelen voor de melkverrorging in de wintermaanden te verzekeren en om in de voorjaarsmaanden als er weer voer beschikbaar is den veestapel te kunnen sparen Door het opheffen van de teeltregeling en het niet bestemmen voor de slacht van vrouwelijke graskalveren is I de mogelijkheid geschapen om in het algemeen den veestapel op peil te houden door toevoeging van jongvee den ingang van de Nispenschestraat inde achterstraat uit te komen Daardoorwordt een groote ruimte in het midden V2U1 de stad voor bouwterreinopen gelegd en wordt een directe verbinding waaraan dringende behoeftebestond geschapen tus fhen het station en den weg naar Nispen Antwerpen I De algemeen gemacjitigde heeft aan het gemeentebest uur an Roosondaal bericht dat hij heeft besloten tot de omvangrijke onteigeningen welkfe noodig zijn om dit groote plan ten uitvoer te brengen Zevenbergen De gemeente Zevenbergen is wel de meest geteisterde gemeente m NoordBrabant Men heeft twee plannen gemaakt een voor de kom van Zevenbergen en een voor Zevcnbergschenhoek Voor de kom van Zevenbergen is een onteigeningsplan opgesteld In de kom zullen verschillende verkeersverbeteringen worden aangebracht waardoor een aantal woningen hiet meer op dezelf de plaats herbouwd zal kunnen worden en thans zal verrijzen op een gedeelte weigrond dat buiten de kom valt Hier zal een fraaie bebouwing ontstaan van woonhuizen mêt winkels langs behoorlyk breede straten Ten aanzien van Zevcnbergschenhoek is et n plan bij den algemeen gemachtigde in overweging Hier heeft men het voornemen om in het dorp dat binnenkort door den nieuwen rijksweg van het groote doorgaande verkeer naar den Moerdijk ontlast zal worden een dorpsplem aan te leggen Wychen Het onder de gemeente WycHen vollende dorpje Niftrik werd als defensiemaatregel voor een zeer groot deel verwoest Tal van verspreide boerderijen konden op dezelfde plaats worden opgebouwd Anders was dit met kerk pastorie school onderwijzerswoning postkantoor en dergelijlfe gebouwen Deze lagen voorheen willekehrig verspreid zonder ècnig verband en vormden dus geen dorpskern in den waren zin van het woord De oude hooge en kostbaar op telx uwen kerk die bovendien van oppervlakte eigenlijk te klein was zal Jindien het plan zijn definitieve vorrpheeft gekregen worden vervangendoor èen van platte grond niimeri doch lagere kerk m t een landelijk kdrakter Voor de gemeenten Boxtel St Oedenrode Zevenbergen en Zevenbergschenhoek Putte en Katwijk a d Maas zijn de plannen ontworpen dookr den treekplannendienst in NoordBrabant voor Roosendaal en Ni eA door ir P Verhagen uit Rotterdam en voor Wychen door den architect F Schütz mt s Hertogenbosch Wederopbouw boerderijen De spoedige wederoplxiuw van verwoeste boerderijen was vanzelfsprekend van het grootste belang met hetoog op de voedselvoorziening van onslai d Om een spoedige en vlotte behandeling van deze kwestie te verkrijgenkwam een overeenkomst tot stand tus schen de directie van fie Wieringermeer in Alkmaar en den directeur generaal voor de voedselvoorziening inDen Haag waarbij de bou k undige afdeeling van de Wienngermeer als Bureau Wederopbouw Boe derijen werd ingeschakeld In Nederland zijn in totaal 527 boerderijen Het spreekt vanzelf dat de regeling van alle kwesties welke hieritlt voortvloeien niet eenvoudig is Er deden zich allerlei complicaties voor als ruilverkaveling weg leggingen uitbreidingsplannen enzoovoort welke echter in de meeste gevallen spoedig konden worden geregeld Er doet zich nog een vraagstuk var groot sociaal belang voor dat afzonderlijk moet worden bezien Het is immers niet volfioende den man wien huis werd vernield in de gelegehheid te stellen dat op te bouwen doch hij dient weer in het zadel te worden gezet opdat hij zijn bedrijf ricbtig kan voeren Het zou onjuist zijn hem tot l ouwen te forceeren en daartoe wellicht ook hypotheek te nemen zonder dat de zekerheid bestaat dal hü de lasten zal kunnen rrplffengen Alles wordt intusschen gedaan om het complex van vraagstukken zoo goed en billijk mogelijk op te losten en ons land bet oude aanzien te her