Goudsche Courant, zaterdag 7 december 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 7 ibÈCEMBER STORM raasde over waS er en land Moedige reddingen door de bemanning van de Dorus Rijkers Ongevallen in Amsterdam Spannende uren in de Maasstad BUITENUKD ENGELAND DE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN Enselftche hulpkruiser zwatar beschadigd Over de aanvallen van Duitsche geVerhUvliestuJgen n Dohderdmg verBemen wu nog de volgende byzonderIwden Ren vliegkamp werd in een duikVlucht voor een groot deel rnield De hangars storttep na de ontploffing van de goed gericht bommen voor het grootite deel m het vliegveld werd onbruikbaar gemaakt In de stad Lowestoft aan de Oostkust erd een sterke batterij luchtdoolgeichut door bommen en machinefewccrvuur doeltreffend aangevallen Behalve de kann nnen werden o a de nunltl voo tadleh getroffen Behülve de e en andere afzonderlijke 9ct r door verschillende vliegtuigen rinet nog de aan al van vergcliMdene gevechtsvliegtuigen op voor de ofirlogv opring belangrijke inslalla lies bij Chatham genoemd worden yaarb l tdlruke branden ontstonden Be1i lve deze es Srjdere afzondrrlijke ll t floor verschillende vliegtuigen Dioi l nog de aaiival van verscheidene giviclit ivliegtuigen op voor de oorlog vocnnl belangrijke in ialljtip bij Challiam genoemd voorden waarbij talrijke branden ontstonden De anvalien op Southampton Ouitsthc verkrnningsvliegtuitten hebben ih den Itxip der laatste dagen Tiu r aan het DNB wordt gemeld ondubbtl innig kunnen vvaarnempn hoe groot i vtrniclenric uitwerking is geweest van d aanvalkn op het have ngpl ie 1 van Soutliainpton Van de 1500 tot 200 1 M lange aan elkander grCn Tende dokwerken aan de samenvloeiing Van de Test en de lichen weideh bijhoudt r waar beschadigd hrt innei en lul oiilrr dnrk Groote igcV ouwencomplexen op deze eiIand orni gtn landtong run in de asih gelegd en daarbu is een reeks belangnike pak huiren vooral graanopslagplaa sen en maaldertten door het vuur vernield Verscheidene gronle fabrieken kregen vollriffers Van de olie en tankinslal laties fawliy brandden verscheidene tank uit terwijl andere dit getioffen wartn dooi hoirisplintcr lek geworden yn en zijri Ireggeloopen Het gevecht in Atlanlischen Oceaan Officieel w oixlt in Londetj medege de ld dat de Carnarvon Castle eer gisteren in het Zuiden van den Allan tisihen Oi caan bij een geverht met een vnandeliik vaartuig beschadigd is Er viekn een ge verhezen aan boord an de Carnarvon Ca ïlle RRAXII IK EN HET KRUISFROEVKCHT Het bericht omtrent de zware be ichadiging van den Engehrhen hulpkrui er Carnavon Castle die oo Is men weet den aanval op de Brti iltiiansth kustboot Itape heeft gepleegd door een Duitsehen hulpkruiter in het Zujdcluk deel van den AtlantSsrhen Oreaan heeft in Brazilië builingewoon rtiepcn indfuk gemaakt De avondbladen van de Biaz baan che hoofdstad hebben het bericht twaar opgewerkt Gevallen van besmettel ke ziekten BRNSTIGE MAANDEN STAAN NOG VOOR DE DEHI Het Engelsilie ministerie van Getondheid litH ft Uians naar te New York gtinotó woidt be p iald cijfers verstokt over bet optreden van be nHniclyke nekten onde r de Engelsthe bevolking In deze niededeeling die een tyosiaanduiding behel l wordt fezegc dal er in landen z en gevallen van kinderverlamming en zes Ïlevallen van lypluis dtwdelyk veroopon zyn In lle groote steden waarby wur met gezegd wordt welk deel van Groot BnltanWie liet hier betreft jijn 17 871 gevallen van diphleritis 813 gevallen van t phus jwraityphus en 30 295 gevallen van rood vonk voorgekomen De parliamentarj secreldry in het Engelsche minustene voor BinnenlandLsclie Veiligheid mis Wilkinson verklaarde in het Lag rhui tat naat de meenmg der doktoren tiet iptvatr voor ziekten m de srhuiIgelegentXMien overschat woixft Evinwel itJiian de ergste maanden Januan lot Maart no voor de deur ZWITSERLAND De cliending van het luchtruim XRXS aCHIXP rROTÏST TK IX NDEN De BondspijNjident heeft gisti rcn ln d bonduravdsntttng rapport uilgeteKht over de recente ehendmg vtln h t Zwitsersehe luchtruim door En Ische vliegtuigen o den avimd van ien viettK fi Dewmber en medege eki dat hy een zeer ach rp protest h s de En rl hc r gecnng heeft doen tndlenCn SCANDINAVIË VKMKMKilNO WHUCLOOZENSTKVN m DKNKMARKEN I t tecdli kngeknndigde verhooginR van de wcrittooieitstcun m verband met de acer gcst cn iiruzrn der kfveiutauldeler u gisteren m dt n vorm van e wtttsontwerp door den mmmer vma Arbeid Kjaerboe by fc Volk tinit inged end De minister ViMact c ii verhot mg van de maxt hcdrafnv der daioclden die éoktr etltetide erarkeime kas en rfen wrrfctoosheid weufd n uthetaaJd K n vprhocK n van de kinderto wUfrn vpïkr vcraetordm tegwi BALKAN Redevoering y fkn ZvedcoWitij ZVID SLAW KAL MnCWERBBN AAN NIEUW EDROPA Minister pneatdent Zvetkowitsj heeft voor het lemorenconvmt nn Belgrado een redevoering uitgesproken waann hy o m ook iprak over de buitenlandaehe politiek Ojn verklaarde hy woordelijk Op alle gebieden en ovet aUe internationale betrekkingen kan het thans tot onderhandeUngen en besprelunaen komen Ook wq zullen medeweriiea aan de mstelling van een nieuwe orde in Europa en over al deze betrekkingen beaprelungen en onderhandelingen voeren Gy kunt er eehter van overtuigd zyn dat daardoor op geenerlei wijze onze veiligheid on afhankelt kheid en vryheid m het geding zuUen worden gebracht Dank ly een verstandige ordelyke duidelijke en doordachte politiek kan Zuid Slavie leggen dat zijti internationale pomtie goed it Kr zyn vele moeilnkheden en storingen geweest maar het land zal do6r vast te houden aan de beproefde tot dusver gevolgde beginselen alle crises en tegenslagen die het overkomen kunnen overwinnen en in vrede voort kunnen gaan Tenslotte z ide de minister president dat een gunstige situatie m de eerste piaats te danken i ï aan de verstandige binnenlandsche politiek die de overeenstemming tusschen Serven en Kroaten ten grondslag heeft Regeeringsconstructie in Zuid SIavië In leidende politieke kringen ie Belgiado verwacht men in den eerstvolgenden tyd een rt CMjnstructie der regecring Gedeeltelijk zou ook een verwisseling van poitefeuiUes plaats vinden DE REIS VAN CSAKY NAAR BELGRADO Semi officieel woidt uit BerUjn gemeld In politieke kringen der rijkshoofdtad wordt het vermoeden uitgesproken dat de reis van den Hongaaischen minister van Buitenlandsche Zaken naar Belgrado in hoofdzaak ten dpel heeft besprekingen te voeren over de lietrekkingen der beide landen met elkander Het ligt alleen maar in de hjn van het streven van Du tsehland 70Ü verklaart men naar een vreedzame en vruchtbare ontwikkeling van het EuropMEche ZuidOos en wanneer de betrekkingen der in deze ruimte levende staten en volkeren ook onder eikander meer en meer verdiept worden DE BEVOEGDHfcDEN DrR MILITAIRE AITÜRITEITEN IN TURKIJE Volgens een besluit van den Turksthen ministerraad is in Istanboel en in andere gebieden waarin de staat dTt bfk g IS afgekondigd zooals reecis gemeld een aantal politiebevoegdheden in handen van de militaire autoriteiten overgegaan Be desbetreffende pragraphcn van de politiewet hebben betrekking op de openbare rust en orde op de in verzekerde be w aringstelling van verdachte personen op het controleeren van thi aters en bioscopen die vertooningen geven die de veiligheid van den staat of de openbare zcdelykheid m gevaar kunnen brengen PROCES T GEN VROEGERE LEIDERS VAN ASTRA ROMANA Tegen de vroegere leiders van de petroleummaatschappij Astra Roman op een na allen Engelschen is een proces wegens benadeeling van den Roemeenschen staat aanhangig gemaakt D rechtbank heeft vastgesteld dat de Astra Romana door aardolieboringen die zich tot het gebied van den staat uitstrekten den Roemeenschen staat in den loop der jaren voor twee milliard lei heeft benadeeld Op de reede van Den Helder ia I iiet Zweedsche stoomaciup Ossian aangevaren en in zmkenden toestand op den Zuidwal gezet Gistermiddag werden noodseinen geheïohen waarop de motorrfddmgboot Dorus Rykers van de Noord en ZuidrHoHandsche Redding Maataehappy by vliegend stormweer er stond een orkaan uitvoer onder schipper Koen Bot Men slaa ie er m de geheele bemanning van 22 hoppen behouden aan wal te brengen Omtrent het schip wordt nader veryiomen dat het voorschip lek is geslagen 2oodat dit xiitder tater zit en de schroef a te uetf Het water reik vanaf den voonteven tot aan brug Het schip dat eijei om a van de redena a b te Helsmborg werd w ll ï gebouwd en keet circa 1800 ton OME TBBSCPERS GESflD Gtxternuddag irerd de motomeddmgbool JOmrmI Rijken ook geauunneeid oor eien aantal vtsscia vaai tutgen die beniw rd n Wiermgen m nood verkeerden Tydens het hevige l rn Ter vo ide Dorus R ker uil ora haar gevalO luken plicht boven d DE nnaSCH BULGAAR8CBG BETSUKKINGKN De wyie waarop de Turksche pers de jorigste rede van den Bulgaarschen mmjster van Buitenlandsche Zaken heeft opgenomen heeft de voldoening gewelct van de Bulgaarsche bladen die er uitvoerig gewag van maken Het avondblad Mir verklaart in dit velband dat er alle aanleiding toe is dat eventueele misver aoden tusschen de be de buurstaten die den laatsten tijd vooral van Turksche iyde zijn opgedoker uit de wereld geholpen wo den war t de beide landen zouden in eeuw igen vrede met elkander kunnen leven wa neer zy hun nationale belangen errhiedigen en elkaar helpen zouden Elders ai het blad wordt verklaard dat de vredelievende politiek van Bulgame in de jongste rede van Popoff duidehjk tot uitdrukking is gebracht pet IS thans de beurt aan Turkne voor de verdere ontspannmg en kalmeerirg van den toestand het zyne by te dragen FRANKRIJK Het gerechtshof te Riem REEDS tM GETUIGEN GEHOORD Uit Vk y wordt gemeld Het a perste gerechtshof van Riom heeft naar wordt medegedeeld tot dusverre 200 getuigen gehoord De acten worden thans aan de voornaamste beklaagden Daladier Gemelin Giiy Lachambre Leon Blum en hun verdediger toegezonden In aflnsluiting hierop zullen de beklaagden voor de laaL fe maal w orden gehoord De documenten gaan dan weer naar den pro cureur generaal en daarop wordt het tijdstip vastgesteld van den aanvang der openbare behandeling In welmgelithle knngcn gelooft men dat nog vier tot zes weken rulien verstrnken voor den aanvang van het proces Preadentswisseling Naar m goed ingelichte kringen if Vichy verluidt staat by het opperste gerechtshof te Riom presidentswissseling vcxir de deur De huidige president Caous zal vervangen worden door den rechter van het Hof van Cassatie Emile Lagarde die gisteren tot president an dit hof benoemd is Naar verluidt h het ontslag van Caous een gevolg van meenin sverschiUen die gereien mn tusschen hem en den minister van Justitie Alibert no s de technische procesvoering te Riom De Temp meent te loi nen aannamen dat het proces van Riom naar alle jvaarschnnliikheid m de erste dagen van Januari zal beginnen ACHT JAAR OFVANGFVISSTRAF VOOR VIENOT T it Vichy wordt gemeld Het mili tiire gcrecht hnt te ClTrrort Ferrnnd heeft den ge ezen ondcrstaatssecre taris Pierre Vienot veroordeeld tot acht laar gevangenisstraf onder aftrek van preventief voorts tot verlies van fun militairen rang en zyn bur erreiljlen voor den tyd van twmtig jaar Vfenot had zich aan boord van het viuchlelmgenschip Massigli begeven ofschoon hi als kapitein die onder de militaire autonteiten stond daartoe van zyn meerderai geen toestemming had ontvangen Vienot is wegens deser tie veroordeeld evenals de oud mmis ter van onderwys Jean Zay die door het elfde militaire gerechtshof tot levenslange verbanning is veroordeeld Het verschil m de strafmaat is door het gerechtshof daarmede gemotiveerd dat Vienot in den wereldoorlog driemaal gewond en tweemaal onderscheiden werd hetgeen als verzachtende omstandigheid werd aangemerkt MINISTERRAAD TE ViCHT Te Vichy is gisteren de ministerraad onder voorzittcischa van maarschalk Petain byeengekompn Daarby was ook tegenwoordig de vice presid nt Pierre Laval die uit Parys teruggekeerd IS gronden van de Wadd izee te gaanvervullen De stormwind welke dekracht van een orkaan had zwieptede golven hoog op en joeg bet stuivende water door de lucht Nog voorhet invallen van de duisternis slaagdede bemanning van de reddingboot erin drie man van een m nood verkeerend vissdiersvaartuig over te nemenhetgeen met levens e i groote moeilykhcden gepaard gmg Het was inmiddels I worden hetgeen liet zoeken naar de andere in nood verkeerende vaartuigen zeer bemoeiliikte Na eenigen lyd werd een onderstboven liggend vis schersv aartuig ontdekt Schipper Bot achtte het wesens de duisternis en het tfhegende stormweer raadzaam het zoeken naar de andere verm ste v s ch rsvaartui ente staken tot het aanbreken van den dag Na een zware reis over de Wadd niee waarlMj de Doms versclieidene malen in gevaartyk water icwam en op banken stgstte werd Den Helder bereikt B or dejse en andere reddtniwi is de dappere beraannint er in geslaagd ici het afsetoopen etmaal een groot aantal aeebeden vetlig aan wal te brengen TWEE rïR ïONKN IN LEVENSGEVAAR Tengevolge van den hev igen Westerstonn gepaard aan boogen vloed is du BINNENUNf Winterhulp Nederland DERDE OPGAVE BUNA i TON De derde opgave van de W U N vermeldt in de periode van 29 November tm 3 Decembei 194U o a de volgende giften Zuid Hüllandbche Bieibiuuwery Dea Hatig ƒ 1000 N N Amsterdam J 500 Gerzon s Modemagazynen Amsterdam ƒ 7S0 Ver Vorsten landse he Cultuur My Amsterdam 2000 N V Almara Amsterdam ƒ lOüO Hope Si Co Amsterdam ƒ 2500 N V Tal ak Export en Import My Amsterdam ƒ 2000 Rhodius Koemgs Hdl Mij Amsteixiani ƒ 2OO0 Ineassobank Amstesdam ƒ 5000 HemektVis Bierbrtouweryeii My AmstejxlaraS 5üf 0 Dcli Spoorwtg My N V Amsfcrdam ƒ 500 Pierson Co Amsteidam f 2 0 r De NederlandkChe Bank A dam ƒ 25 000 N Y Javasche Cultuur Mij Amsterdam ƒ 500 NV Provinciaal Geld Elcc r My Arn iem ƒ 1000 Gebr Lampe Amsteidam ƒ 2500 Buiterlandsrhe Bankvereeniging Amsterdam ƒ lOOU Rebholz Eff Kantoor Amst eiuam ƒ 1000 ed Ind Bank en dochter My Amsteidam ƒ 2000 Amsteiaam cie Bank NV Amsterdam ƒ lOOüO Jhr J de S L Amstexdam 1000 NV Nederl Sr ing lot Fabr de Kiijgsman Muiden ƒ 50U NV Ifcerbedr Uahuurn te Uithoorn ƒ 500 N y Uitlioimche Baconfabr Uithoorn 00 NV Zndvoortschdum Zandvooitl lOiiO f m a Gerzon Haarlem f 500 N Gebr Goedhart s Aann Bedi Amsleidam ƒ 500 D B Dzn Bloemefcda J f2OU0 N V Am terdamsche BaJlak Mj Amsterdam ƒ 25 000 Deh Bd av ia Rubber My NV AmsJerdam A lüOO Geo Wehry Co Ams idam 5t Ü R J E graaf S Den Haa roü Peek Cloppenburg Den Haag ƒ lüOJ Peek f CioBpei buig Ajisteidam ƒ lÖJO en D Dei Haag ƒ 5000 NV cr Scheepvaait Mycn Den Haag ƒ luOO Heek s Lunchiooms Rol erdam ƒ IMb NV Ver Kon Pap Fabr Van GoUtr Zonen An sterdam ƒ 10 000 E II Amsterdam ƒ 500 N V Machmefabi Reineveld Delft f 250 Bloch en St bbe HoUandia Amsterdam ƒ 500 ederl Ind Su kerunie N V en doch er M icn Den Haag ƒ 3500 NV Cultuur Mn Kah B ikar Den Haag f 500 V Tarakan Peao cum Mi Den Ha g ƒ 1000 Ned Hdl Mij NVA In s erdam 1 10 000 XV Borneo Sumatra Handel My Den Haag ƒ 500 NN Aifs erdam ƒ 50D N V de Centr AibéiJtrs Verz er Deposito Bank Dm Haag ƒ 30O0 W Amsleidam ƒ 500 i Van Leeuwen Be on kamp Co Ainjter dam ƒ 1250 Hoo£dadmiristraI e Vn V A Kreiimborg Co Anvi ei it m ƒ 5000 NV Unie Tan IJ falmeken Den Haag f 500 NV Rubber Cult My Amsleidam te Arrlserda ri ƒ 2500 Waliich en Matthes Amsterdafa f 500 NV Hal Verg Amsterdam te Ajrsterdam IDOOfl Peek rkn peijbvrg Rotterdam f 600 NV Maga iinfJn vh Meddens Sc Zn Rotterdam i 1500 Z V Den Haag ƒ 500 NN eji Haag f m Rotterdamsche Bankvereeiiigmk N V Delft flM NV A Bafkharis Cigarettcnfabriek Den I aag ƒ 5tK J B van Heust Zoneni Dert Haag ƒ 1000 Talons Zoon N V Apeldoorn ƒ 1000 Fa Peek Co Amsterdam ƒ 500 Enkson Telefoon Mij Rijen WO N V Ned Standaardbanl AmstTdam ƒ 2000 NV My tot Exp der Kerdalsche Suikerfabrieken Dan Haag ƒ 700 Mr M S Hilversum ƒ 100 L ppman Rosenthal Co Amsterdam ƒ 100 Ned Siemens My N V Den Haag ƒ 5000 V h Piet V d Brul A y lcrdam ƒ 1000 Kon PlateeifabneH Gouda ƒ 200 Pander Den Haag ƒ l 0O N V Ned Kabelfabriek Delf t ƒ 50 0 NV De Zeeuw Hus Den Haag ƒ 50S1 0 De Twentsche Bank N V Amsterdam ƒ 10 000 mr F N K Rotterdam f500 M enC Den Haag ƒ 1000 NV B iton Mn Den Haag ƒ 10 000 NV Cultuur My Kaah faten Den Haag ƒ 500 NV Asphaltf ihnek U F Koolteer Den Haag f 500 Hirsch Cie NV Amster Schiermonnikoog de landingsdam waar de veeiboot aanlegt onder water komeiL te staan De veerboot Brikiand kon wel aanleggen doch de passagier konden niet te voet over den d m Men is er IH geslaagd met een autobus de ongeveer ti int apassagiers van het iehi ie felen TöCTi rm poogde op gehjkjr w jze de r s c vracht van hetschip ov ef r te n n n werd de m itor van de aötp xyH 7ooi dat de c af Ioeg en niet meer tf nii gebracht kern worden De aulT sta t hans mid ien m het vvat r op d iam m de cabiie Zitten twee persorjp i D roeireddm boot is uitgevaren cm htn te halen doch de poeiers hadden ten zware taak In den loop vem den avon 1 n m cenige manrcn mft een touw ach tr zie over den landing aam ge lopcp Ondanks de zware branding slaafden zy erin het touw aan den autobus te bevestigen Htt voertuig kon toen se makkelyk op den wal worden eted ken zoodat de roeiredd ngboot Vu dtr geeii dienst behoefüe te doen DE STORM IN DE HOOFDSTAD Een ernstig ongeval overkwam te Amsterdam een 45jaii n wielriide die op den Rijksweg Amsterdam Den Haag onder Amsterdam door den s orm tegen een boom werd gesmakt Ir em5ti en toestand heeft de G G en G D hem naar het Wi helrnma Ga thuis vervoerd waareen hede ba isfractuirr werd gecon tateerd Een ongeiuk dat eveneens op reke ning der hevige stormv lagen moet worden g schreven gebeurde m het Deysselhofp aitsoen waar een 55 jange dame by het sluiten van een raam een luik tegen het hoofd kreeg waarby ry een scheielfractuur bphep Het slachtoffer is naaf het OL Vrouwegasthuis gebrariit Ö aan de brandweer bezorgde dewind veel werk Gevallen van emstigenaard kwanen echter net voir Debrand moest 3S maal uitrukken i verband met losse dakpannen omgewaaideschuttingen afgeruicte zinken pnpeniUifels die geval n waren dcffr denstorm en s hoorsteenen weUe gevaafopleverden dam ƒ 1000 NV DordreehHehè AspbaltfBbriek t en Haag ƒ 500 M G W H Loosdumö ƒ 1000 N V Van Kempen Begeer en Vos Den Haag SM N V Ned Linoleumfabritk Krommenie ƒ 1800 U S Den Haag ƒ 500 Cultuur Mijcn onder dir van mr J W F Den Haag ƒ 1000 Totaal is ontvangen 24 0U9S Aan giften onder ƒ 100 kwam in de bovengenoemde periode m totaal een be ara binnm van ƒ 5H 1 15 Tt am n met dl vorige twit optavin kwam er binnen ƒ 564 H88 Of DR T GOEDEWAAGEN NAAR BERLUN Studiereis in gezelschap van andere Neder landsche autoriteiten Sinds Woensdag vertoeven m d Duitse he hoofdstad de secretaris generaal van het pü opgoiehte defi rtement voor Volksvoorli htuig en Kunsti 11 dr T Gciedewaagcn de vK e yciOi itler van dt n Raad n Voorlichting un de Nedtrlandstlie Per de heei A Mejer Silnvoneke de directeur van het pei wezen in het d sparl ement van Volksvoorlicht ng en Kiim ttn de hetr N Ocispèrbaan en het hoofd van het bureau van dm Raad an Vooilichtmg der Nederlancischc Pers de heer J Laarbuck Onder de leiding van Ministerialrat dr Fmk van liet bureau van Rykscommissaris bejaa Inquart heeft het geztl hap een itudicuis ondernomen we kc in de eerste plaaLs een nadeie kennismaking ten doe heeft nT Ie interne organisatie van het ryksministcrie oor Volksvüorl el l iig en 1 i pa g mda Vrijdagmiddag werd in het huis van het Duitsche Aibt isfront op u tneiüdigmg van het propagandaministene een lunch gegeven waarbii behalve Ie genoemde heeren de te Berlyn geacc cditeerde led n van de ISedirland c ie pers mede aanmaten ten eerste om met de nieuwe leiding an t Ncierlandsche peiswe m Kennks te m i pn en verder om zich op de he ogte te stellen van 1 etge en zkIi in den laatslrn tyd op het gebied der Nedevlnnd sche dagbladpers hec t voltrok Ivfn Dr Goede V algen gaf n uitvoerig over ht var de tot sta dkom ng vin dtn Raad van Voorlie ling en over di w ij t waarop hy eh vooistelt iin i nvanernke taak te vcrv illen D hetr OosterbaTn schetste in her kort hoe hy een najwere samenwerking tu sch n pers en slna cle Jing hoopt te bewerkstelligen De heer Laarbuck tm lotie lichtte de Nederlandsche journali ten te BorI in in over den huldigen slanj der c icuwm welkp op het gebied van het journalksti ke Diganisatiewe cn hef ft pla ts geliad Tenslotte ontvinger de Nedcrlandsohe journalisten te Berlyn een uitnoodiging om binnenkort eens een kiikie te komen nc nen m Nederland welke gaarne wx rd aanvaard FAMILIE BESTOLEN De politie van het bureau Leidsciieplein te Atnstcrdam heeft een 32 jarige vrouw geanc eerd en ingesloten die gedurende PTiigen ind haar familie heeft bestolen Zn kw am regelmatig op bezoek en maakte dar van de gelegenheid gebiujk om geld te stelen uit een geldkistie In totaal weid een bedrag v an f 400 v ermist De vrouw heeft een bekentenis afgeleegd MEISJE VERDWENEN Sedert 20 Mei is de 18 jarige Catha 1 ma Kaandorp te Amsterdam vermi t Het signalement van het meisje luidt lang pi m 1 70 meter tenger postuur lichtblond h ar lichtblonde wenk brouwen en lichtblauwe oogen De politie is reeds geruimen tnd met haar opsporing doende tot nog toe echter zonder succes BOOG WATER TC ROTTERDAM Rotterdam en omgeving hebben gisteravond eenige spannende uren doorgemaakt ten gevolge van het hooge wajer dat opgezweept devorden waren storm eenige stadswtiken bedreigde Om half elf deden aUrmeerende be irichten de ronde dat het water de kruin van den dyk waarlangs de HoeSgstraat is gebouwd had bereikt en im e f uur liép de giHe le binnenstad ander Dit laatste was echter van weinig heteekenis daar de binnenstad wegens de gebeurtenissen in Mei gehee IS ontruimd Alle kelders liepen onder water Erger was dat het verkeer tusschen de belde Maasoevers werd verbroken doordat de straten ip de binnenstad blank stonden en het m dr duisternis levensgevaarlyk was er doorheen te waden De bewoners van de adswyk Kr iingen werden omstreek elf uur op geschrikt door i t luiden van de noodklok welke slechts in beweging komt wanneer het water een stand van drie meter zestig Rottepeil heeft bereikt De peilschaal wees re ds 3 62 M aan en derhalve acitte men het raadzaam be halve tot het lulden van de klok ook tot het oproepen van het g dykleger dat by dykbreuk in moet grypen over te gaan Verscheidene gr meentedienten werden eveneens w egens het over troommgsgpvaar voor Kralingcn m gereedheid gehouden Om half twaalf me dde het rioogHeeTiraadschap Schieiand dat het water niet meer steeg en weinige minuten daarha kon en vat constateeren zoodot het gevïar vow Kralingcn was geweken Ook op den Linker M asoerer heeft raen last van het hopge wal r gehad en werden eenige straten frrerstptiomd wc ircj keldersonierii jJèn Pers oni ór I l n deden zieh iPt V por Hitr ca daar a schade aan genen t W e Bon BROOD GEBAK EN Met in IcenuwiBerii Zür nen van het broodbZ € 50 tram roggebr jTS gram ander brand IjkiJ i bunnen IZ rani roniJS 10 gram ander biiS Ï soen gebak vuur de iJILl 9 Dec t m 1 n extra geldigneldsdoarT Öe met 17 geimmmerde k ijn nog geldic tluu Elkder et2t iÏÏJfS nen vau de bloeoZ recht c p het k p 7 lH fraggebrood of j breod of i mnis i 35 gr meel f blwm frSr t t m 29Decemberi n SUIKER i ON No 30 1 kc geldig van 7 Der t m nS BOTER EN VET BON No 20 van de boUpi 250 gram boter of geldig van 7 t e 5 geldig ben BON No 20 van de v i Idem De met o aiÏÏS bonnen Reven dus ewaTS het koopen van vet De bonnnen welke op 11 rw ber nog met Rfhimkt lih bit vea nog geldig e KAAS BON No 4S i M n algemeen distributiebwk Jz l ons kaas p r g BON No U nog t m t geldig EIEREN BON No 23 ffn ki a jeendenei oowe l m als mt j schaal geldig van 1 t m 15 DetBonnen op Dec n t n bruikt bhjven gelrtij t m ttDBON No 3S nog eWi t i 15 Dee THEE OF KOFFIE BON No 81 ons tb c M li pond koffie geidi tot au nd 20 December 1 VLEESCH BON 11 Vleesch 1 oiu rlwick been inbegi epen of een ranbnei ileeschwareii Bon U Wonl vleeschwaren rantsoen rketet vrarcn geldig t m j D t onl extra geldigheidsduur tot 11 D GRUTTERSVi REN BON No 3 2 ÏU graa nM d rijstemeel oi nistebloem af fnttemeel gemengd niedfsf d gries of ri st puddinjnMéder d dig t m 27 Dec i BON No 88 oitilaittil 258 gr gort of gurtmoat g intten geldig t m 27 Dec BON No 83 230 griai luw mout of haverv lakken f kinrbloem of aardapiKlmeelrittta of gort of geirtmout of gntlm geldig t m 27 Dec i BON No 93 100 gran mtmm of tarwe of gnesnieel f Hf d aardappelmeel of puddia ff ii te dat 10 zetmeel berst itéUt t m 27 December BON No g 100 Kram nustnil of vermicelli of spaghetti feUg t m 27 Dec PEULVRUCHTEN BON Ne 5 kg te van 19 Nov t m IC 9 LEVERTRAAN Alleen op bon van srtK ZtO c e Ber hoofd oer weck ir op IHHI ViUl lumt c c per hoofd per weck ZEEP BON No 17 150 eram toiletzeep of 120 j raini hi zeep of 200 gram i chy leep 250 gram zeeppoeder ollMirt seepviokken of 2ï trut j erkende w schniid4 lea w gram vloeibare leeyf geWlf 7 t m 31 Dec l Deme bon geldt oot veac wasch per 20 K G droH goed BON No 116 50 gram sielMen f een tube scheercresM M pof scheeneep ddn Augiistiis t m 31 Dccemkw Op een bon een rantsoea H leep mag v erkocbt wor tuk toiletzeep v ii de vimenstelling van T i tnm VASJE BRANDSTOFFEN os T m 14 December liJ f voor een eenheid Bobs 4 05 06 en 7 bonkaart distributie brandstoffen haarden k V lions 7 08 09 10 H JJv 14 van bonkaart ÏILg cenrtaie verwarming J J pma gemerkt I éen eenheid 2e F eokes een eenheid 2e f Ll Bons e 09 10 en 11 jK kaart distnbntie vaste fen haarden kaehett éen eenheid ttirl raiTROLEUM PETROLKÜMZEGfcL Vn 2 petroleum g W Nov l m 29 bec 1 Periode B voor verlt limslKuidiiigJ geeft re koopen van 2 L P Geld Um IS Dectv VOOR DE HUISDIEREN groep I It K G hoBw fll groep n 10 K G Mr T 8 K G Mem groep J Wem rroep V 4 BON No 11 voederM hadden van 1 t m rroep I It KG hoi B2rS groep 8 K groep groep VI S K O W i BON No li ▼ orr ÏL iHkatten van 1 t m 3 K O kattenijtwid Na 31 December 1 No 11 van bedoelde JTT geldig en mag deie 1 vwdea aaageaomeiL De WO