Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1940

nap t VÊpatna waamn y nqipiq suiS9A9 oy qol OP DE RAXMCH oorbij Al is de leugen nog zoo snel Een wederzien in de Kerstdrukte van het warenhuis vragen hoe Dalya het maakt Maar plotseling verbleekte hij en hij kreeg een steek in zijn hart Achter Jory was nog een rijdier verschenen en daarop zat een slanke jonge gestalte in een helgelen sweater zoo n weater als CleU met Kerstmis JongsUeBen aan Dalya had geschonken Clell werd doodsbleek De twee te paard reden op eenigen afstand yoorbij maar eensklaps hield Jory zijn paard in en wendde den teugeL Met den lach van eejJoverwinnaar kwam hü naar CleU toe Ik wilde je maar even zeggen CleU datIk steeds bereid ben de kudde van jou te koopen als je maar even beneden den marktprijs bluft Zoo Naar ik heb gehoord zijn de prijzen in den zomer nogal opgeloopen zei CleU Geen sprake van Schapenvleesch brengtvier cent per pond op net als in het voorJaar Vier cent CleUs gelaatstrekken werdrajhard Wy hebben aUen tegen den herfst gehoopt op zes of zeven cent zei hü BittereteleursteUing klonk in zün stem Hoop doet leven CleU Jory lachte Inelk geval kun Je al Je vee zooals het is aanmij kwüt als de streek hier je nie meerbevalt Misschien bevaUen Je je buren ni t enwil je liever verhuizen Doe wat Je niet aten kunt hoor Hoonend lachend keerde hij zijn paard om en reed weg Toen hü zich omdraaide was er iets wits op den grond gevallen CleU bukt en raapte het op eeh stuk koek in een stuk papier gepakt een paar korrels rust lagen er naast een huwelykskoek Ja nu kon Jory Crals wel eens geÜjk krijgen dat hem deze treek niet langer zou bevaUen Het goudblonde meisje waarvan hü had gedroomd dat zü zijn vrouw zou worden Dalya was getrouwd met Jory Crals Hèm was zü in twee maanden vergeten CleU wier zich op zijn werk om zün verdriet t vergeten maar steeds stond Dalya s beeld hem voor den geest Den volgenden avond kwam Hube Minchloe uit de stad terug HU verontschuldigde zich zoo ongewoon lang t zün weggebleven d behandeling van de kies was heel pünlUk geweest en had zeer lang geduurd In plaats van de proviand die hü had moeten meebrengen zaten er vier flesschei whisky in zUn zadeltasschen Hub Minchlo beweerd dat 1 het geld in den zak van den dokter was verhuisd maar hü was zoo vroolük en zoo spraakzaam dat CleE begreep waar zyn doUars waren terechtgekomen En waar Is mUn post vroeg CleU woedend Ik heb vergeten ze mee t brengen riepMinchloe Jou dronken lap Nu zit ik hier en wachtop de marktprüzen zestig mülen van de staden kan niet eens vernemen Als het je troosten kan kan ik je mededeelen dat de oude Scotty zün schapen tegenvfer cent het pond heeft verkocht Het zalnog wel heel wat slechter bU jou uit te houden zün als je de laatste berichten hebt gehoord over een zekere bruUoftTdie te RiversviUe is gevierd Clell drukte zün lippen op elkander Heb je mijn boodschap aan Dalya Fieldovergebracht Ik heb ze aan Dalya Crals overgebracht i t Minchlo brutaal Ik zal h t J maar in E EN schok tlng door Annie heen toen ze van achter haar toonbank tuaschen het gewoel der koopers Fred s gelaat zag Eenmaal was dat gelaat haar lief geweest Nu niet meer dan het gezicht van een vreemde Snel boog ze zich achtet een kast toen hij naderde Keek hij in haar richting of verbeeldde ze t zich maarT Ontzaglijk druk was het in het warenhuis nu tegen de Kerstdagen Men verdrong zich rond de stands die met allerlei urtikelen en aantrekkelijke geschenken waren bezet Tusschen dien wriemelenden mierenhoop zou zij niet zijn opgevallen hoopte ze Daarin verdween ook hij Er ging een verdrietig trekje over Annie s ezichtje Deed het haar nog iets het weerzien van Fred na al dien tijd na het onherroepelijke einde van hun verloving Ach vanzelf liet het haar niet heelemaal koud Geen kennismaking van voorbijgaanden aard was het geweest Drie jaar had hun verloving geduurd En drie jaar van je leven gaan niet als een zucht van den wind vcprby Ruw was haar gelukkige tijd verstoord Bewust en zeker had ze zelf een euidc gemaakt aan hun omgang toen ze alles wist Een samenloop van omstandigheden verried haar het ware karakter van Fred die met een werkelijk aantrekkelijk voorkomen en een ijdel zelfbewustzijn zich liet verleiden tot flirtations achter haar om Vastbesloten had ze alles tusschen hem en haar verbroken toen het rampzalige oogenblik kwan waarop ze hem bij toeval in een andere stad ontmoette gearmd Resoluut wierp Annie da haren naar achter en hernam haar plaats achter de toonbank IJverig zette ze haar Uak voort die ze even bij het peinzen over vroeger had vergeten De stroom van koopers stond dik geschaard voor haar stand en geen hand kon worden gemist In het geroes der drukte kwamen haar gedachten weer tot rust Nog even waagde ze een snellen blik in het rond Gelukkig ze zag hem nergens meer hij scheen te zijn doorgeloopen Energiek vervolgde ze haar vermoeiend werk Na korten tijd was ze er weer geheel in opgenomen praatte en verkocht schreef bons en hielp weer andere klanten aldoor andere die elkaar verdrongen De jongeman die zoo het onderwerp van Annie s kleine verwarring was geweest beklom de breede marmeren trap naar de volgende verdieping En achter een pilaar boog hij zich iets over de balustrade vanwaar hij naar beneden in de lagere ruimt kon zien Recht voor zich kon hij Annie zien die weer achter haar schuilplaats vandaan was gekomen èn verder hielp Veilig kon hi van hier haar gezichtje opnemen Er was êen vreemde gewaarwording door hem heen gegaan toen hij plotseling tusschen de dringende woelende bezoekers door haar had gezien achter den stand Rakelings was hij langs haar heen gegaan en had haar herkend Geen notie had hij ervan gehad dat Annie hier als verkoopster werkzaam was Een eigenaardig gevoel v n schrik was bij de herkenning door hem heen gegaan Lang al zeker vier maanden waren ze ieder hun eigen weg gegaan De fatale dag van hun breuk lag hem nog versch in het geheugen In zun ijdelheid gekwetst meenend dat er toch eigenlijk niets was gebeurd had hij zich tegenover Annie s verwijten slechts met een luchtig gebaar verweerd Nu ja moest ze dat zoo zwaar opvatten Geen oogenblik had hij verwacht dat dit voorval haar zou nopen de verloving te verbreken Waarom moest ze zich om dit onbeteekenende voorval zoo beleedigd toonen En hij wist toch voor zichzelf met grtiote duidelijkheid dat hij van Annie hield Geen ander kon haar plaats in zijn hart vervangen Meermalen had hij nadien gepoogd zich met haar in verbinding te stellen en haar te overtuigen van zijn spijt Er was echter niets met haar te beginnen vruchteloos trachtte hij haar van haar besluit terug te brengen Tot Annie opeens uit de stad verdween en hij haar spoor kwijtraakte Dat hij nu vlak voor Kerstmis haar hier als verkoopster in het warenhuis van een vreemde stad moest terugvinden gaf hem een schok Even had zijn adem gestokt en had hij naar het meisje gestaard ze had y hem nog niet opgemerkt Langs haar toonbank gaande liep hij door en bleef toen staan Annie keek op en hij meende zeker dat haar oogen de zijne ontmoetten Nog eens wilde hij teruggaan maar opeens kwam een gevo van onzekerheid over hem en hij liep door Daar stond hij nu en keek van boven af op haar neer Vreemd zwak voelde hij zich zijn hart klopte Een onbedwingbèar verlangen steeg in hem op naar het meisje dat eens zijn verloofde was drie jaar lang Riep zijn verschijning ook niet in haar iets terug van betere tijden die zij hadden gekend samen Rukkend zijn hoofd trachtte hij het rare gevoel in zijn keel terug te duwen Als hij Annie nu nog eens trachtte te preken De kan dat nu na zooveel tl d iets van haar verontwaardiging zou zijn gezakt kwam als een hoop m hem op Even hield hij de oogen gesloten Rust loos zwierf hij daarna door de volle ruimte tusschen de menigte kijkend naar de uitstallingen zonder iets te zien Slenterend met een diepen rimpel tu sschen de o6gen liet hij zich voortdringen Reeds laat op den avond was het Om tien uur sloot het warenhuis Toen schoot opeens een plan door zijn hoofd Tien minuten nog dan ging ook Annie weg Er kwam een opwindende nervositeit In Fred Resoluut stapte hij naar da lift en liet zich tusschen de pakjes torsende menschen naar den beganen grond brengen Daar baande hij zich haastig een weg door de drukte en verliet het warenhuis Als Annie straks wegging moest zy door den personeelsuitgang het gebouw verlaten I Mooier gelegenheid tot een ontmoeting kon moeilijk bestaan Wat zou zij doen als hij daar voor haar stond Ongeduldig zocht hij aan de achterzijde van het groote gebouw den ingang voor het personeel Rusteloos peinzend over wat hi zou zeggen liep hij heen en weer De laatste minuten kropen traag voort Tarijke wachters stonden hier en daar in het donker van da smalle straat met hetzelfde doel als hij Gelukkig het sloeg tien uur Een gejaagde spanning maakte zich van Fred meester hij stelde zich op in een portiek aan de overzijde vanwaar hij den verlichten uitgang kon waarnemen Weldra stroomden de verkoopsters eruit Fred keek scherp toe daar wu Annie I Reeds stapte iv uit de portiek n Jongeman trad uit dt groepjes waehiendeH en nam Annie s arm Opeens stokte zijn adem een jongeman trad uit de groepjes wachtenden en nam Annie s arm liep met haar In da richting van de lichte drukke straat Koud gleed de teleurstelling over Fred als geworteld aan den grond stond hij en staarde het paartje na een vroolijk lachje van Annie klonk op En verwezen liep Fred traag het donkere straatje uit zijn handeA diep in zijn zakken het hoofd gebogen Nu was het hem duidelijk dat voor hem alle kans was verkeken voorgoed Spreekwoordraadsel Als man voor de hier gegeven woorden d juiste woorden met dezelfde beteekenls vindt dan geven de eerst en laatste letters van boven naar beneden gelezen een bekend spreekwoord OPGAVÏ Uental wandellaan K op dien tijd meisjesnaam kleur IS zwemvogel 30 bladgroent overdekte gang werpspie met weerhaken voor d walvischvangst 33 Godshuis 24 uitgave 18 t r kl seh 1 windrichUng 1 groote valkaehtlg roofvogel jongensnaam barmhartigheid jongensnaam e slaapziekte besmet derhalve dans arbeid in den behoorlijken vorm IS zoozoo 13 Schotsche genilt wollen stof JAN STEEN D b roemd schilder Jan Steen was zeer lorgeloos van aard Hij ging graag een biertj drinken en bezocht geregeld tw brouwerijtn de Slang en de Roskam HU maakte echter slechts schulden en zijn vader moest die telkens weer voor hem betalen Het toppunt van zorgeloosheid was wel zijn gewoont nooit zijn huUd UT af t sluit ii Toen hij op zekeren morgen ontwaakte bemerkte hij tot zijn schrik dat al zijn kleeren en ook die van zijn kindaren uit de kasten en van da kapstokken gestolen warani HET GESCHIKTE MOMENT Denk je dat het nu het geschikte momentis om Je vader je hand te vragen Ik denk vaa w L Ik heb net een nieuwaauto gevraagd NVÜWELIJltS brak de morgenschemering aan of Clell Rutledge sprong vlug uit zijn woonwagen en maakte een klein vuurtje aan In korten tijd schoor hij de stoppels van een heele week van zijn magere donker gebruinde wangen trok zijn nieuwe laarzen aan en zijn Zondagsche flanellen hemd en was kant en klaar toen Hube Minchlo met de paarden verscheen De schaapherder drukte zijn rechterhand op een dik opgeKwoUen wan toen hü van zijn paard sprong Wat is u verkomen vroeg Clell aan fijn herder Is de kies waarover jex gis eren jammerde nog erger ontstoken OefI kreunde Hube hij zei verder niets Drommels met die kies is het vast Biet in orde zei de Jong ranchero medelijdend Ik ben bang dat je naar een dokter zultmoeten het lijkt mü beter jou naar de stadte sturen in plaats dat ik er zelf heen ga Jij kunt dan de noodige proviand meebrengen Ik heb er het land aan jou dit ritje t moeten afsnoepen CleU je was er zoo op gesteld Dat is zoo Maar jouw kies gaat voor Jongeling Het deed CleU inderdaad leed dat hij nu niet naar de stad kon Een meisje met goudblond haar en helblauwe oogen Dalya Field geheeten Woonde in het kleine stadje en Clell wilde haar een gewichtige vraag stellen Had hü toch maar twee maanden geleden den moed gehad te spreken den dag waarop haar oogen zoo warm in de zijne hadden gekeken Sindsdien was het hem niet meer gelukt in het zestig mijlen verwijderde Riversville t komoi en hij had haar dus nog steeds niets kimnen zeggen Want CleU was weken achtereen gedwongen geweest zelf voor schaapherder te pelen totdat hi in Huha Minchloe een vervanger voor zijn vroegeren herder had gevonden Hij kon de kudde geen dag aan zichzelf overlaten En nu juist op den dag dat hij had besloten naar Riversville te gaan kreeg Mie Hube Minchloe kiespijn I Je zoudt mij wel het heele loon kunnenuitbetalen dat ik tegoed heb zei Htibe Minchloe ietwat verlegen die dokter zal mij welheel wat kosten Waarschijnlijk gaf CI U to En J moettoch ook geld meenemen voer de inkoopenlHier heb je een lijst van wat Je moet meebrengen En vergeet niet te vragen of er postvoor mii is Verzuim vooral ook niet Dalya nede te deelen hetgeen ik Je heb opgedragen Iep hit den herder nog na toen deze de helrig af reed Minchloe wenkte met zijn eene hand terug de andere drukte hü op zijn dik opgezwollen wapg Zoodra hij was verdwenen klauterde d Jong ranchero weer in zijn woonwagen en verwisseld zijn nieuwe laarzen voor de oud Hu zuchtte diep Zou Dalya het begrijpen dat hij twee maanden lang niet bij haar had kunnen komen D rijk Jory Crala di d aangrenzend ranch bezat en van zijn vader vele kudden schapen had geërfd kon zich altijd vrijmaken en Clell wist dat zijn medeminnaar want dat was Jory Dalya vaak opzocht Maar als Dalya hem werkelijk graag mocht lijden dan moest zij begrijpen dat werk voor het meisje ging het werk dat voor hun beider toekomst van belang was Clell had geen vader gehad om van t rv n hij had alles zelf moeten opbouwen Een week lang hoedde de Jonge ranchero Ueen zijn kudde en wachtte vol ongeduld op den terugkeer van zijn herder De voorraad minderde zienderoogen en toen het meel en het vet op waren was Clell genoodzaakt het verder zonder middagmaal t doen Eindelijk werd op den top van den heuvel een ruiter zichtbaar maar het was Hube Minchloe niet Jory Crals Clell s medeminnaar kwam t paard aan een triomfantelijke glimlach op lijn gelaat Clell dacht ecnsklapu ik kon ham w l b Ik ben bang dal fe naar een dokter milt moeten eens zeggen Jory heeft dat Uev kind voor Je neus weggesnoept Maak dat je wegkomt kerellCleU balde d vuisten Hub Minchlo kromp ineen voor den boozen blik van CleU en koos het hazenpad Dien nacht zat Clell naast zün slapend schapen den arm had hü om den hals van zün hond geslagen Het is toch maar Jammer ouw Jongei dat men de menschen niet zoo kan vertrourwen als jou Toen Clell naar zUn woonwagen terugkeerde om te gaan ontbUten was di van zü oorspronkelUken standplaats verdwewn Vanzelf kon de wagen onmogelUk d helling zUn afgerold Tot Clells geluk was hij tusschen de rotsen blüven steken Iemand had de steenklompen die de wielai tegenhielden verwijderd natuurlük een wraaknemingl De vier flesschen whisky waren verdwenoi en weldra had CleU het spoor van den dader ontdekt Het spoor leidde naar de ranch van Jory Jrals aan het einde van Lost Mountains En daar vond CleU ook Hub Minchloe die luid norkend op den grond lag HU keek in den open mond van den herder en zag dat hü niet één kies miste CleU greep den kerel bü zün schouder Ik sleur je mee terug naar BeU Springs riep hg En je zult er mün wagen uit elkaarnemen en weer op de goede plaats opbouwen waar jü hem naar beneden hebt laten rollanl Hü liet Minchlo los en nam zün laaso ia de hand De herder maakte van dat kort oogenblik gebruik om CleU een stomp t geven en zün arm om diens hals t slaan E a verwoed worsteling begon trappen n lagan wisselden elkander schier zonder tuaachaiqüozen af en toen CleU een zeer hardm stomp had gekregen bemerkte hü dat Jory CraUi over hem heengebogen stond Rood n v ll schemerden voor CleUs oog n maar d w d verdubbeld zUn krachten HU stortt zich als een doUe stier op Crals zwaar haald hü adem en slag op slag trof zUn tegenstander totdat deze op den grond rolde Kük eens achter Je ClaUl riep plotseling een waarschuwende helder meisjesstem CleU had geen tUd de spr kster aan t zien Minchloe kwam met e n reusachtigen knuppel dien hU als een razend in d lucht zwaaide van achteren op hem af Met een sprong was CleU bU Mindilo en hU sloeg hem met een kinslag tegen den grond Wat gebeurt er hier in vredesnaam vroeg de zilveren meisjesstem CleU keerde zich irp en zag Dalya die t paard voor hem stond Heur haren glansden als goud evenals de gel sweater dien zij droeg Ik hoop dat Jory en JU niet om mijnentwil slaag bent geraakt Bat mag metClell dat zou toch volkomen zmioos zijn Vervolg op pagina 7