Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 14 DECEMBER jj Welke Bon Hutpverleening aan oorlogsslachtoffers De uitkeering voor geleden schade acin huisraad kieeding en dekking Financien opgegev cn door de zc rg van rcspectieveJyk het d parlenveut van Sociale ki n en het Nationaal Fi nds voor Bii7ondfre Nooden die op hun beurt de daarvoor noodige opgaven vMkmgtn van de versctuUende up d t g bied utrt tfln e provinciale coniile dan vvtl voor vvat betreft de pTovincie vvaann nog geen een g r ht traal charitatief comité is gevormd De ver m doar bemiddeling van de commissari aen dier provincies Voor roovcel noodi zal liierv90r door genoeaade comités resp commiki irissen een hero op de medewerking der geineentebesturon worden gedaan of is dit reeds gedaan geleden schade uit de cigenji 7 j j j lOITENLAIt ENGELAND DE AANVALLEN OP SHEFFIELD EN BRISTOL Groote branden en verwoestingen Maar ttr aarvullinf omtrent dm anvai op Sheffield van gisternacht gcaneld wordt veroorloofde gunstig aaovalswctr met jtichl op de aarde der Ixtnarmingen der Duitache gevechta ormalict de opgedragen industrieele dcjelen duide ijk te onderscheiden en lil uitwfrkmg onmiskcnuaar te consta teert n tenftemmig mi Wen de bi inannmfMi dat de toMte indruk van hit efJeet van den aanval te vergt l4 ken wai met dien v n den groot c wpuhen a rv op Co entrs Bi tonder hevig wtiedder de brandin in d groote labrieksinstallaties m hit Hiiord x stec van de stad die vlak Irfngs den weg naar Rotherham iggen Ook in hel ntrunn der tad en ten NiKirdtn oaarvan breidden de brard haarden iich stiel uit Talrnke prooti en vele kleire branden afge i teld Bilt ontploffingen en tteckvlan niei v in allerle afmetingen rijden zich aar ein en vormden weldra een enk e e reusachtige vUmmei zei Britacbe Me MeeltBg De Butichc benchtendienil meldt drtt de Uuilschc uchtadrv 1 len van gis tiiennaelit hoofdiakclyk op Sheffield ene hl wartn waar een menigte brand et hm ri tbf n iih ii wera nei rj c A ipci il eilstorutn braiitiin El n 1 ml 1 gi 1 cuwtn is vEmiclt stra te n jjii Icihüdigd K AANVAI IFN OP BRISTOL Dt i uleien oiiaernoiiieii fotüfilaf ichi v iK nrms heeft het b se le Hrd al oe in den loop van acien ma 1 d op Bri tol gericmc drie aan vabi I dl 1 r u l Kkei a vueccs nj bt kroind ten belangriik gebied n tt tal rijke mdu lneile mMa aliis is c r eu ippeivlrfktf an 1200 bij 1200 M volkinun vernield en afgebrand tewi onu 11 t iiik dt der k riei in i i wei ken is ir gestort Een gasfabriek kriig vtr cheminc i trrff i = Ir dt nabuuge haven Avcnmouth konden üioitKelyke virricliriei odcn vast gesteld DE VLRNIELINGEK TE LONDEN De p af ier = van de Anria u ia Star hebben tegenover peisverle cn oordi ger Il R de Jar i ire ra lerkiarri dat het hr aas de harde wmrhr d a dat hit le en te I onoei ordraaglitk te Niimaid heeft daar ook maar eer oof nllik ruï D ir er nacni vcjlschi Hen go vtn Duit cht vliegtuigen Heek wnkcn hrl nr net meer In c r stra ter kinrrn de ipr onj c=clionden huueji lp de vinger van een hand af geleld ordcn LoMfiiwIie brandweer heeft versterking iwodig Naar de Engelsche nieuwidien i mededeelt ïoekt het fladsbe ituur van Londe i nui end mannen die bij de hulpbrandweer zullen vkordcn inge leeld en ak brandweerman zullen werden opgeleid VlefsrhioaM dagen bi Engel sche restauraatc De Daily Mail meldt dat de in ▼ oering var v lee chloore dagen ir restaurarts door de regecnng over wogen wordt Anienkaansche per bureaux melden over den aanval welke het Duitsche luchtwapon gi steren op Sheffield heeft ondernomen dal overal m het Biigel Bche staalcenlrum verwoesting en ver ierf hcer cht Steeds nog explodeeren er tydbommen De gehecle tad draagt sporen van de vernietiging door bn lant en brandbommen In somnuge berichten wordt gezegd dat de verlie icn aan mcnichenlv ens eti het asntal gewonden ondanks de hevigheid van den aanval betrekleliik gering zijn Uren lang hebben talnike branden ge woed alvorens gebluscht te kunnen w rden Een reeks straten is volkomer geblokkeerd vooral door tramvvagpr dl 7ijn blijven stihtaan toen de aanval begon er het slachtoffer van de Duit sche bommen zyn gevrorden DE OORLOG TER ZEE VBRSCHILLENDF BRITSCHEf SfHEPEN GFTORTEDEEM De Butsche adm raliteit deelt offioeel mede dat de geweipende koopvaaidijkiuiser Forfar getorpe deeid en daarop gezemdtn is De milieleden de slachtoffers worden verwittigd Mackay Radio beeft een draadloos berieht opgevangen van het ngelsche vrachtschip Oran 10 350 ort dat meldde op 750 mijl van ele Fransche kust getorpedeerd te mn Een kleine duikboot heeft naar bet DNB verneemt drie gewapende vijandeliike koopvaardijschepen met intotaal ISSOa brt inhoud m den grond geboord KUNSTVOORWERPEN NAAR AMERIKA Tass meldt uit LoneSen dat in de knngcn der Engelsche kunst handelaren op het oogenbllk de kwestie overwogen wordt om kunstvoorwerpen uit particulier bezit aan de Vereen Staten te verkoopen Du zou een transactie beteekenen van eenige millioenen ponden sterhng Een der voornaamste l ndcnsche kunsthandelaren zou daartoe onlangs de Ver Staten bezocht en na zijn terugkeer verklaard hebben dat er in Amenka groote belangstel ing voor schilderyen van enide meesters en andere kunstvoorwerpen bestaat Men kan aannemen dat het En yHgelsche ministerie van Handel den uitvoer van de kunstvoorwerpen geen moeilijkheden m den weg zal leggen teneinde daarvoor deviezen te veriuTiten Eafelands lev nsmJddelenvoorziening REDE TAK WOOLTON De Engelficlje minjter van Levensmiddelenvoor iening Lord Woolton heeft naar de Engelsche bwichlead lenst meedeelt WeioUon deelde verder mede dat men eenige vrachtschepen die tot dusverre van over re levensmiddeleii naar Einjeland vervoerden uit dit verkeer heeft moi ten nemen De schepen worrten thins gebruikt om levensmiddelen en oorlogsmateriaal naar het Middea Oobten te vervoeren NOORWEGENS GROOTSTE SCHIP GEZONKtN Bevoegde schecp aarlkringcn te New York hebben viiklaard dat het grfutste sthip van Noorwegen de O lofjoi d f 18 873 tm twee dagen geleden in de nabijheid van Newcastle op een myn geloopen en ge zonk n IS De Otlofjord die door Engelard was overgenomen was op weg naar Canada EEN ENGELSCHE l ITLATING In Cl n bericht van den Britsche benchtendicnst wordt het deieltreffende optreden van het Duitsche duikbootwapen indirect bevestigd Verklaard weidt dat ondai ks de act viteit van de R A F en de vloot het duik bootwapen emstig bh ft zooals uit de mekeliiksehe lijst van de tot zinker gebradite schepen bliikt Alles wondt gedaan im aan deze wijze van oor lOf e eiin het hoofd te bieden en hear te ovcrwmnen MI TATIF BU HFT MINISTERIE VAN VOORLICHTING Het ministerie van Voorlichting maakt bekend dat Fiank Piek zi n functie van directeu generaal bi dit minis ene heeft neercelegd en i opgcvogd door Sir V Iter Monck on plaatsvervEngeod directeurgeneraal CHINA De strijd in China CHlNEESCn STEINPI NT EWAAR GEBOMBARDEERD Het he ofdkwartier van de Japansche marine in Middra China maakt bekend Op 12 Decenber hebben bommen w crper eer vloot het vooruitgeschoven Chineesche steunpunt bij Tsjanj jang tegenover Itsjang aan den Zuidelijken oever van de Jangtse zwaar hiel bommen bestookt Viif groot branden werden door dezen luchtaanval ver ooraaakt Alle Japansche vliegtuigen keerden behouden terug DE OPSTANDEN IN ANNAM De gouverneur generaal van Fransch Indo China DecouJt heeft gisteren naar Domei int Hanoi meldt medegedeeld dat sedert beg n November ook m de bergstreek tusschen Lansom en Dongdang in de provincie Tonkin opstanden der Annamielen evenals herhaalde botsingen tusschen Annamieti sche soldaten en Fransch Indo Chireesche troepen ïijn voorgekomen De opstanden zyh echter onderdrukt BALKAN EMIGRANTENSCHIP VERGAAN M DOODEN IM VERMISTEN Het onder Uruguaysche vlag varende s s Salvador met ongeveer vierhonderd Joodsche emigranten aan boord is op weg van Bulgarije naar Palestina op de zee van Marmora tijdens een zwa ren storm gestrand en in stukken ge ni Tot dusver zyn zeventig Iflken voor mjt meerendael van vremwen en kinderen ange poeldj 120 passagiers srorden vermist Bulgrarüe en Turicüe VERBETEROIG IN OE B£TREKKINGeNT De Woensdag tut Sofia teruggekeerde Bulgaarsche gezant ie Ankara Kiroff beeft zich terstond na zyn aankomst ui de Turksche hoofdstad met den minis ter van Buitenlandsche Zaken Saradzjogloe m verbinding gesteld en naar verluidt bepaalde voorstellen der Bul gaarsche regeering tot verbetering van de weaerzydsche belrekkngen overhandigd Deze voorstellen worden op het oogenbtifc door het Turksche ministerie van Buitenlandsche Zaken bestudeerd IKJITSCHLAND GCNEHAM RCGE NIKT IN CONOpVTRATIEKAMF In tegensteUing tot een publicatie van Reuter dal naar een telegram van het Noorsch telegraaf agentschap meldt generaal Kuge zich m een concentratiekamp zou bevinden wordt van bevoegde Duitache zyde verklaard dat dit bericht volkomen verzonnen is Generaal Ruge is in een krygsgevangenenkamp ondergebracht waar zich lalryke andere krjogsgevangen generaals bevinden BINNENLAND Opbouw of militaire dienst HtANDSTOFFENBUSLAG OP KOSTWINNFRSV fcRGOEDING Door het hoofd van het afwikkclmgs bureau is aan de burgemeester het volgende medegedeeld hetwelk geldt zoowti voor hen die zich nog in mili taiie n dienst bcvmden als voor hen die tot den Opbouwdienst behooren Evenals ten vorigen jare zal ook over den winter 1940 41 brandstoffen bijslag op de kostwinnersvergoeding worden toegekend ten aanzien van dienstplichtigen die ten tyde van hiui opkomst steun genoten of in werk verruiming geplaatst waren Hetzelfde geldt ten aanzien van hen te wier aan zien kostwinntisvergoeding is of wordt toege eend berekend naar het inkomui hetwelk zij zouden hebben genoten ind en zij in steun waren opgenomen erf in werkveriuimmg ZüudfB zijn geplaatst om het even of zy hoofd of mede kostwinner zyn Deze buslag welke over het lijd vak van 27 October 1940 lot en met 29 Maart 1941 kan worden toegekend bedraagt ƒ 1 10 per werk waarin 5 voor duurtetotslag bt grepen is Zij die het voorvhot van ƒ 5 75 hebben genoten moeten dit voor schot terugbeulen door middel van mhoudmg op het tegoed dal reeds IS ontstaan door de bepaling dat de byslag wordt berekend van 27 Oct 1940 af Voor zoover hel dienst plichtigen geldt die inmiddels de i werkelyken militairen dienst of den o p bouwdienst hebben verlate i behoeft dit vocNTKhot niet te worden terug betaald Plannen voor kerkbouw in Rotterdam RESTAURATIE VAN DE SINT LALRENS HET EERbT AAN DE ORDE Beaw vaa wee nieuwe kerken In de Mie dagen zyn bena ve enke e kostbore katholieke kerker m ae duöe bmnerstad van Rotterdam ook drie tiekcnde Nederlarasch H rvern ac ker ken verloren gegaan Ge ukkig staan van de bekendste er de uit kunst histo risch oogpunt bc argrijkMe kerk de toren en de vier mach ige inurer nog overeird de veie eeuwen oude Sint Laurenskerk met den befaamden Sint Laurenstoren die het eengie groote historische bouwwerk as bleef ir Rotte dam voor het nageslacht be waard Oek de Zuiderkerk die aan de Ge dempte Glashaven stolid die ofschoon minder bekend aan de Sirt Laurens een circa honde d jarige btiarifweiv kende gese hiedenis achter der rug heetf IS verdwenen evenals de We terkerk aan de Kruiskade Hiermede mist de Nedenardsch Hervormde kent drie V an haar v i kerker ir het eer trum De twee kerken we kc behouder zijn gebleven znn de Prmse en de Konmginnekerk in Biye orp beide speciirma van moderne kcrkgtbouwtn Ook de Noorderkcrk bestaa nog Ofschoon het College var grcommit teenten raet het verlies cp er gebou wen een aarzienlyken fu ancieelen slag heeft gekregen heeft men reeds spoedig de hander in eer ges ager ten emde al het mogelijke te dr en om het kerkehjk leven m Rotterdam voort gang te doen vinden en om veiorwaar den te scheppen ten emde hel kerke lyk leven van het nieuvec Rotterdam over enkele jaren te organ ise eren Onmiddellyk na Mei werd overleg gepleegd met monumenterozr en den Gemcentelyken technische n dienst Gebleken is dat zoown de St Laurenstoren waarvoor de gemeen c Rotterdam moet zo gen als de monu menta e kerk kunnen worden behou der Dat is van meer dan kerkelijke beteekenis Het is een heugelyk feit voor geheel Rotterdam De secretaris generaal van het departcmrnt van BinnenlandM hc Zaken achnjft aan de gemeentebesturen o ni het volgende Naar thans verwacht mag worden zal binnen afrienbaren ti d een aan vang kunnen worden gemaakt met de uitkeering ▼ i de rtjksbijdrage m de als gevolg van oorlogsgeweld geleden achade aan huiaraad kleeding en dek king Zie besluit van de secretansscngeneraal van de departrjnenten van Fmancien en van Justitie betreffende de budragen van het VLtjk in de door oriotigeweld veroorzaakte schade aan goederen Ooor Ie inderdeparlementale contactcommuBie voor de hulpverleenïng ann oorlogaslachtoSea is een regeling ontworpen betreffende de verrekening van reeds verstrekte gelden en goederen met die utUceering Ingevolge deae r geliog worden de gelden en goederen welke verstrekt zun uit de middelen van het herstelfonds en U t die van de nationale inzameling ten behoeve van deze verrekening aan het departement van Pottgiro No $ van d Winterhalp Nederland WINTERHVLP NEDERLAND DEN HAAG No 555 Als baiüc der Hinterbulp is tang weKen de Kasvereeniging N Amsterdam No 877 Stort op 9553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven Volgens de plannen zal m de eerste plaats de Smt Laurens gerestaureerd reerd worden De gemeente Rotterdam zorgt voor den toren cii men kan als vaststaand aannemen dat Monumen tenzorg met adviezen v in de Jseder landsth HervorTide gemeente de res tauralie van hel kerkgebouw op ah zal nemen Ir Writteveen de ontwerper van het neiuwe stadsplan heelt de Sint Lau rens eveneens in zyn plannen betrok ken In het nicuv e stadsmidden is aar de ktrk met den toren een prachtii e rtiimt plaats toegedacht De huiren in de onmiddellykt nabijheid zullen net meer worden herbouwd maai eau ruim plein zal de hoofdkerk o iige tn en men kan aanremen dat zouwei aar Je S uid ijde nabij de Hoogstraat en aan de Westzijde geen huiztn gebouwd ii tn vvorde i Tegut i den gryzei toren heeft ir Wilie tm zith een prichtige watirpartii gedacht en aai de ISüord de al aK het eenmaal zoo ver 1 een nieuw kerkeiaadsgebouw worden opge iokKen Voor dt Zu der en de Westerkerk kcirtn twte kerkgibouwaii van geheel andereD aard in de p aats Met de ver plaatsing van htt Rutttrdamsche woon etntiu 11 IS ook de p aats van de Zui dtrkcik aan de Gtdenpte dasha en oi erbodjg geworden Waarschi rlijk zulkn op andere plaatsen twi c ricuwt kerken vcrry zen die cirta 1200 menschen kunnen btvattcij Deze kerken zullen een zelfde ka rakttn dragen a s de Prinsckerk ir Rotterdam die ortwcrptn is duor de archUecttn J C Meischkc en Sthmidt ai peer hot n e uw e adsplan btkerd wrrdt gemaakt kan men ook gaan denken aan de ortwtrpen van deze kerken Een kerk za worden opgetrokken in het Oo tell k dee van je voorma ige birren tad m de nhi hcid var het Oosfp cir terwiil ais p aTts voor de ardere kerk wordt aangegeven hc oude D crfTardeterri r Overigens wicht ae restauratie var de Smt Liurep s rog op de vaststel mg van het bedri dat d or het r k raj worden bi gedragei Het hgt everwr de bedoehre nel larger te wachVter dn nkt noodzakelijk B i Kaasproducenten aXi boterproducenten f EN BOTFRPAKKfKS LS BOTEJ HA DLI ARFN Bij beschikk n van dem seen taris gert aai u it a partcnunt var La 1 ouw en sschiry n de S aats courant VTe erer npetTTpr wi rdt 1 kaasprodacten als prt di c en v an DOter toe t 3 1 r er at mogelykhcia gnpend om 2 boterpakkers a s boter iandeWeioe te aitn oorop IS h erin vastgelegd dat aan allen d e fabriekmatig ten mm e 2iiW g iCitr per j lar U rt en d 1 w zulus aanneirea k maken een cmpak RADIONIEUWS Kondac IS Decrmbfr A MLV KStM L U M NC T NnHi sb ric tefl ANP 14 Schrif Wztf f en Mrd at e UW Orpe co cei t l c r 1 S 16 Gewi 4 muzjek ï pr 1 Oran muziek 45 Oewijde 1 ain4t pn I jM Nedrraniistii HeiV inKle Kerkd e at Jierna C ijde mu7 k grp 12 Z5 Cncïus t r Ch ts t fi r ftt raar d l ivi nd m d r r iMi l2Ai Nï j e l ecorom c+ e tfc ru i fn ANP I 00 C anw f4 o uz k 1 i N ler atïd cl p bond oar S bl cVurdf Lezii ï Wi en ren oniK t oroadeT VAJiA In Verscliillende gemeenten u evenwel huisraad kleeding en of dekking dan wel geld voor de aanschaffing daarvan bij wnze van voorschot op de bijdrage in de middelen der gemeente aan de getroffenen verstrekt Den besturen der gemeenten waarin dit het geval is wm dt verzocht om vóór 16 December Aja een verzoek tqt den secretaris ï G an otf orv r uiielt 2 9 D B nbl r Zaii4 rM pi i ikM 0i4t fttiiitis SJU C o T p aro 4A $ O jp p me artKru 1 li f ï 4 Jt E nf aida n so S 15 Wt kp ijk he rciArfiteriwiSBelmn ANP loer de k nde m S M VARA wrkcst 4 42 ARA Almanak tf Ar1ueet THpmi m fiamof ODI uriek f M 3 15 l Umtw t crictuca AMP ca BluiUfig ▼ RA tM NI Wib richtpn AMF ft 8 2 VARA Ahiuincik 13 Studiodienet V ABA jn Giamofoonmti i k 10 00 OrrHfspel ei zang 10 JO Det r nat e 10 M O an oloon muxtalE IIjM VAIlA Mei Je liaor De Ki ke 1125 VARA cMke t tn st h K 12 0 Grat ofo nmu7 ek 12 13 VAKA mMétal In de pau VARA Almanak 1245 Nteuus conotniache beiichteti ANP M Canerald e soliste 141 Winterhulp Neder and toe spraak AVJIX 2 e Omroepor1c st 2 4 Gramofoonimizldr 2 45 Radiotooneel S 25 2ang met piaftobe din en toelichtuif M Wtidin woord A VBO ilS Wekelijksche gedaclilenwi ae injf AHP 5 30 Ge arleerd concert 6 O C OS Op rie heft toe pi aak 45 7 00 Acluetle lepoi Lage of KrainofcKHiirtttziek vn sluiten KOOTWIJK 1S75 M KRO ÏOO Bfr ch n D tscl 7 15 Vlj befinnen den da 7 30 Ber cl ei Ei tKcb 7 45 Cewjd Tiuztejk igTpX 8M Niei ut Mmchten ARP H la GraTnafo ji niL ek MO aOtS Bericht r D itsch 1100 KRO orke 11 3 11 45 Bt richten Ensel Krhl 1 S0 Berichten Dutch 12 45 Nieu en ecoi on Jseiie berie len ANP 1 m KRO Melodi i n en solist iX M l 45 apr cMen Fi ge ch 2 00 2 15 Bfithlee Du 1 th 30 Be eb en Er elsch 2 41 Mu i que e iJ l tt Eer i n o2e Verzoekconcert vo r de f j tdche W rmaeht 6 0 IÏoccko oc et 10 Berichten Enge ch 45 Graiï foor nii7ck 70 7 15 Nienwtberichlen ANP tn faluiUng Maandag Ifi December HILVERSl MI 41S IL 8 00 Nieuvïbenchlen ANP S 10 Sc nftlezln £ ei Medi itte 8 S Gewytle muiiek f pn tf 3S G atTtOfooan uztek 9 40 V loo pianc en ra tloon jy ek 10 20 Geu ide muziekgrp 10 30 M Mgerd er t 11 00 Chri le jkeectuiir 11 10 Ker lede en en dtietten ereiarivofo0nn iizek 1213 Repoi afie ot rruzwk 12 4J Nwu en ec noi rw bericoteiANPHM J c St ffe txtf c gr rofoon U7ieki 0 Noor sthoer 2 35 J c toffer s sextet 106 Voor lujruiefhebberf 3M Fliiit en piano4 0Ö Cr a nofo raz ek 4 30 Voor de kintieien SSa G a ofooi iruïiek 15 Isieuwi ec mom sche en betiT tw c en ANP 5 30 Beichten 5JS Ltreriitch Stede jk re l ö r 6 15 Lichtp I es en set T eg ar de Aar c 7W he e caut e ie cc i u ka t rr 1 ting 4S Ac iiee e reportatc o trama foorwruzi 4c 7 7 IS Kcorotn iA aüer an oen dag en r leuwsbe ichten ANP er uit lU niLVFRSlM II 901 5 M arakj VPÜO II M Morgcnw ijdlng V AJLA 1 3 Dwjiialtr MM Pi rxïWoBdr 1 M V RA A lil AR A r kt Ir de pa izt V AR A A ir ar a 1 1 4S Ni jw en ecoro UH ï € b n M r P 1 00 d Af kxinsehe u tirniline I M ARA O k t 2 oor de T uwen 3 JS Orge t 4 W ei Ofoon ru7 ek met toe ch irg 4 3 Voor tie lemderwi V pm o C¥ tu H ï ffeian in onafH tod S IS Iv euw e noin ch en b ursbertrfi ter ANP 5 J V AR c ri l Jtj n C M 4 M D p ats VdR lic+i m li3k b kki c n in dr n mUc pihj le lV Clt VARA Alirar ak 6 45 00 Ar jee e repoiUoe rf sTTa öofoan i uz eb en uit rg KOOTWUK m KJIO BerieHen Du t IS ij taeinnm fn g M Be L e F ge seh 145 iidc ie i f pi l Kfu f rt tm ANP 115 C n otoort uiipk oaa 9 15 BerKhHn Du fiich n 1144 BwKhUT Eneeirtil 1 M Bene er l 15 G ainofoonntuz ek l 30 Br r i er D I 45 Ni uwi en eqimotr tr t berirttefi AS P 1 CrwTtsCaai iut 1 J 14 i B K i Ei i rt taa C IS B r en D ch I M 45 er ua l 45 Be T FrK sd 5 Ber cMer Di + 4 15 Nï iw c Hi frl che er to ar t er rti Mr NP 5 1 Gmj Xoor uiiek J Ber et l r E n leKch 45 Gramof oc nn uziek 7 7 11 F e vl praasje en nlru be icWea ANP en luttir T A K A HERDENKT DINGAANSDACi Ter geieieeiheMi van Dingaansdag den Zjid Afrikaan tien nationalen fwstdag ra de V A H A ai Maan dag van 1 00 lot 13 30 uu een uitren duig gev en larin drs W R Pieterï zal spreken over den trijd der Boeren voor hun orafhinkeUlkheid oor en na dpre le ine zal Aga van Broekhoven Zuid Alnkaar tlve ged cKen ooréi Ken van A D Keel Bagene Marais en L argenho en genw aal van Fimncien t rwhter om goed te k Uren dat oc die voorschot lin met dt ruit uitkeeruigen orden erreVent Dtvir de zm van het de pirtcmcnt van Finai ien zullen de ingehoudeT bedragen dan aan de meenten worden gtrestilueerd Voor zoover gelden en goederen oor dit doel zijn veri trckt uit de Tiiddelpn van setni veiheidsinstanties of particuliere verengingen door of met medewerking van de overheid opgericht dan nel tredend m de overheidszaak der hulpverleenmg welke gelden en goi deren eveneens bij wyre van voorschot op de bijdrage m de geleden ichade zijn verstrekt dan behoort door de zorg van die instellingen voor 16 Deoember as een verzotk tot verrekening daarvan met de bijdrage tot den secre tarisgeneraal van Financien te or De verzoeken onu wivnekenuig zoo wel die vdu gemeentebesturen ais die ran andere instellingen behooren sehriftehik te worden ingediend door tusschenkomöt van de Contact com raiEsie Hulpverleenmg Ooïlogsïlachtofjers secretariaat depjrlcinent van Binnenlandsche Zaker kamer 14 vinden zullen van de 211de van dat departement nadeie m dWrtcelingen worden gedaan aangaande de wyze waarop de per getroffene in te houden bedragen moeten worden opgegeven De secretpris gencraal merkt op dat in deze verzoeken nog niet behoeft te worden medegedeeld vs e e bedragen aan de getroffenen individueel zim Verstrekt Wanneer de sccittan grneraal wnd hoofd van het departe ment van Fmancien BROOD BAK EN BlORn fdttbW oroodkoai Mei 19 genummerde dnhk 2 broodkïSlS gram ander brood ElkgJV Ben van uew gram ander brood booBca booBca125 gram iwrtekJ IM gram ander brood f7 soen gebak voor de perLii M Dee t m n meïit extra geldigheidsdiiurl De net It geaumnieri gj nog geMiK lATö m der met 2 genumW £ en nn de bloemiij i recht p het kaopen vaT gr roggebrood of 10 r 1 brood of rantsoen L gr meel rf Wen m 7 J t m 29 December SUIKER BON Nb so 1 k geW g y 7 Dee t m 2 J BOTER EN VET BON No 21 van de bolerkuH 2 0 gram holer n geldig va U t m 20 of flesth Slaohe Idir 1 i 2 Deeemlier AlIrveniiJ duteBd ta ebeb 44 De i Januari BON No 2 nog meldij j Dec De bonnen welke iip Jg ttmt ber nog n et gebruikt iikkS VM nog geWig t e m 27 De i KAAS ea a ni BON No 49 5 hï algeaieen diUrihutieboabMkZ 1 ons kaa per bon OeMi u 29 Doe 3S van alg dMijt 2M gr kaas iM BON No lieboekje Urn 2 Oee EIEREN BON No 22 Een kippim 4 eeiMlenei Z4Kiwel in als it 4 aebaai geldig van I t m H Dtc Bonnra op 22 Dec nar m bnukt blijven geldig t m 2 Bet mJIL 23 nog geldijt THEE OF KOFFIE BON o tl s ons thee af U pond koffie geldig tot es nul 2 December VLEESCH BON 12 lecwh 1 OM Weaict b n iBbegrepen f een raatMoi leeaeli waren Bon 12 Hor ilceaehuarea rantsoen vkiaek wai n van 16 l at ii Dee act extra geUigheidMiuiir tot 21 Dk GRUTTERSWAREN BON o 41 250 grant t tl m al e w e c l of njstebhiem of rqste gnes ot gruttemeel genieg d meel of njstegnes of rij rt pod bngpoeder geldig t m 27 Dec Bü No 88 uitslnitesd 25 gr gort of gortmont of gistten geMig t m 27 Dee BON No 83 25 gram havermont of havervlokk n of haverhtoem of aardt p rlmeelvlekkai of gort of gottjnout of grutten geldig t m 27 Dec BON No 13 IM gram maiicai of tarwe of gnesmeel of saga a aardapMimeel of puddingpoBder it IW c zetmeel bevat geUbg n 27 Decern ber I BON No 100 gram macaisal of TcrmicrUI of spaghetti geUlf l m 27 Dec PEULVRUCHTEN BON No 103 i k c peiilmuhi ten van 17 Dec Urn 12 It LEYERTRAAtf Alleen op boa van arts mu 2M f e per hoofd per weck ZEEP BON Ko 17 150 gram eenheidstwietaeep of 120 gram huishoodzecp of 200 gram tarhte zeep o ZM gfam zeeppoeder of 125 grua aeep i4ikkun of 25 gram nUwerkeiide Hasehmiddrlrn iM gnun vloeibare reep geldig 7 t m 31 Dec Boe boa geMt ook voor geabawasrh per 2I K G droog wasdigoed BON No IK SO gram scfaeeneo f en tabe sebeerrrrme of iw pet seheeneep Geldig van Augustus t m 31 December Op een bon een rantsoen lofle aeep mag verkocht vrorden e stuk oiletcecp van de Bieawf aaneastellmg van 7j graa VASTE BRANDSTOFFEN T m 14 December ign p W voor een eenheid braadst Bom t5 en 87 vaa hoakaart stributie TO h taadato ffeM haarden kW boM 7 t8 f 1 11 12 3 M m boJihaart distnbiitk eevtale ver arming bons gemerkt brandstoH en eenheid 2f P li eohes eén eenheid te P Bom 9 M en Jl jjfj kaart distnbu ie vaste braaW ten haarden ka el eea eenheid tnrt PETROLEUM MTItOLECMZEGlX VB 2 1 petrolenm geldJ Nov t m 29 Dec Feriode C voor verbdio hniihouding geeft recht P hoopen van 2 L P f Geldig van 16 Dec t aa VOOR OE HÜISIOTREN voederkaart groep I 1 G groep n M KG idem ff T C Mem groep W Z idem groep V 4 RG groep Vi S KG Mem B N No 11 voedettajrt vj katten van 1 t m 31 Dte i KG kattenbrood j Na 31 December l Jf No 11 van bedoelde kuruu geldig en mag déze ni vofdcn aangenomen ON No 11 w ikT 11 jiM kaart twod De fige Pin aati