Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1940

V i E BLAD ZA i 1l AG 14 £ 2 1 C6 3 2 2 2 2 1 Purol geefi een mooie zuivere huid 2 1 1 2 2 5 2 8 zuivere betaalde toen maatMtf voer de lok ding moet lijn aal bmb ajch atvnuH hoe het au moet gan met kosteifc men heeft meoten anken om de tok sten uit de betrekUag te verwerZ b v aaasfhiffing van gereedselu boeken en dliinsliilrullng contribiu voor vakvereeirfgiBgeo enz en S persoonl e verpUehtfawen tent w schulden periodirite attkeenuKeni J van de arerlwever aicts weet WeiZr bij het opsteUen m bet belaxtlBztuZl der loonbetasU is er van uitg dat iedere wertaMomr een beilraz vul ƒ 100 per Jaar ami müke koUen t steedt Dit bedrag is bü de beiekenin van de bij een bepaald loou vorscliul digde belasting in mindering van hei loon gebracht Is dit bedrag ui 1 log in een bepaald geval te laaj ii in kanS werknemer tot den inspecteur o erjiiii woonplaats het verzoek richten op fc Joonbelastiiigkaart een bcurag aan te teekenen dat als hoogste ko le i luuidering van het loon kan waxim gebracht De wfrJÜeV Cr dient dan dt belasting in te houden die lilijkeiu da belastingtabel verschuldisil 1 voor etn loon gelijk aan het genoten loon vernrinderd met het door den in pecten aangeteekende bedrag Het kan verdrr voorkom dal ds werknemer buitengewone lasten heeft die zijn draagkracht aanyu ihjk te invloeden b v onderhoud van kinderea waarvoer hij geen kinderaitrek geniet onderhond van ouders of sclioonuuden of broers en zosters uitgaven wegea ernstige of laagdnrige ziekte van iiemzelf of van gezinsleden sterfgeval in validiteit enz Ook in zulk een gtv t kan de werknemer den inspecteur t zoeken n aanteekening op oe loonbtlastingkaart te stellen dat ern bepsaig bedra g wegens buitengewone lasten ia mindering van het loon kan wardn gebracht Zooals gezegd moet de iatt buitengewoon zijn en moet hij eea daadwerkelijken invloed up de draagkraebt van deo btiastingpU ehtige a ls oen Uit taatste nu wordt eerst geacht bet geval te rijn fallen die baiteDiewone lai ten 10 pet bedragen van bet gescnatte jaarUjkache loon nadat dit b verminderd met de vermoedelijke kasten tot verwerkiiig en de vermoedelqke persoonIQke verplichtingen en 10 pst van bet loon voor ieder kiad waarvaar Knuieraftrek wordt genoten Slechts de booldpanten van de owa we bdasUag kamen voer be nekiiq in aaameriüng Ais laatste daatvt willen we de positie van den werkgever in oogenseuouw nemen üt looabeiastuig als b gr ea d ere faeUtn sverai vta de ateowe inkonuteaiielasling is dMrom ook bijzonder omdat do eigeni laaing van de betasttng niet asor de belastiagadnriaistratie aiaar door da weragever ges chie dt Itij oient voor eiken werknetnereco loüBuelaslingkaart aan te leifgen waar V hij gegevens die voor het u heffsa bedrag aan belaitting van belangf üa aaateckent Deze gegevens vmtjt bU vermeld 40 een opgaaf iz g wiftkmmersvérkiariagl eie de Herktiemtr hem in tweevoud moet verstrekken op een lomHiMer dat de werk ev r hem ter baad stelt De belastin ci ier h genatcu lot n kan de werkgeSrer iinden door in de bij het besluit bVhAoreoie iooabelastingtabel het overeenliimstigs I loon op te oeken en het daarachter vermelde belasUagbedrag in Aanmerking te aeiMD l e nieuwe iafcomstenbelus tting Ml in de toekomst een aanmerkelijk d d van de staatsinkomsien opbrengen m van de opbreagst zal weer een belaagrük deel rcheaing van de loonbelattiag tfIT DE PERS 2 0 1 6 3 2 1 3 1 6 Oe oorlogaachade regeling De N B Crt vergelijkt de Neder landscbe oorlqgsschaderegeling met de Duitsche en komt tot de slotsom fat men in de Duitsche verordening een evenwichtige sluitende regeling bereikt heeft welke alle belanghebbenden kan bevredigen zoowel wat het uitgangspunt betreft als in de be ginselen die yoor alim dezelfde zyn Dat is een overtuiging welke de Nederlandsche verorflening wel aller minst schenkt Door van het beginsel uit te gaan dat de gemeenschap in de oorlogslasten dient bij te dragen en dit overeenkomstig het gemeen schaptbelang bij den wederopbouw IS er een ongelijkheid van behandeling ingevoerd welke wel tot onte vredenheid moet leiden temeer omdat wat in het algemeen nog ern redelijke grondslag lijken kan in de verschillende gevallen zoo onzeker zal bijken dat het publiek zeker geen duidelijk beeld van een rechtvaardige regeling voor oogen zal krijgen Is er geen onverklaarbaar verschil in de behandeling van ÜK0 huiseigenaar en van den hypotheekhouder wiens aanspraken onaangetast blijven terwijl de positie van eerstgenoemde er is elk gevül op achteruit gaat Werkt de regeling ten aanzien van de huisraadschade niet ten nadeele van den winkelier die achter zim wmkel volgens het aanslagt iljet in de personeele belastihg goedkoop maar daarom nog niet armoedig woont Of ten nadeele van dengene die op de derde verdieping woont in vergelijking met den bewoner ap het benedenhuis zonder dat hun inrichting zooveel hoeft te verschillen Het zijn enkele voorbeelden uit vele om te bewijzen dat wannee overeenkomstig art 2 van de verordpning de schade en de daarin te verieener bijdrage worden vastgesteld overeenkomstig de t epaliiigen van de verordcnng aan de hand van de uitkomsten der onderzoekin en ingesteld door de scha deenquête commissiips de nadruk wel zeer op de wijd gedrukte woorden vallen mag D w z dat de materiecle regeling moet goedmaken wat er an de formeele ontbreekt 1 2 1 4 I 2 3 0 2 3 3 Het gerucht In het jongste nummer v i D e nie wordt in bet hoofdartikel inp ekomrn tegen het thans in Ncdtr and zoo welig tierendc gerucht Wat de één wel eens vermoed leeft vertelt de volgende als een feit vat de derde verkeerd verstond weetde vierde uit de lieste bron Grilligals de wind waait het gi rucht vanSier naar daar niemand kan er ee ifdoeiid ja of neen tegenover stellenWant juist in iijn onwaarschijnlijkheid schijnt soms z jn zonderlinge riicht te schuilen in de sfeer vanhet ongf lonfeiijke gaat iedere maatverloren Menscbcn die op het plan an de dagelüksche Jingen niic itergenoeg zijn blijken soms ontvai kelrkvoor het onwaarschijnlijkste goru U r kan toch best iets van wmr zynn dezn zonderlingen tijd nu er al ovcer gebeurd is wat men vroegeroor onmogelijk hield In het algeracen is het zelden Ie moeite waard geruchten te gaan nspreken Een enkele maal is het echter è 1 ewcnscht een gerucht in zijn vlucht op te vangen en te kortwieken Dat is Kt name bet geval wanneer zulk ïcn gerucht als gerucht aan2ienUiJce algemeene belangen Jun lehaden Dan is bet voor de organen die in iezen moeilijken tad het volk voorlichten plicht ovfcn eeh waarschuwenle stem te veriieifen opdat het volksbelang niet geschaad wordt Zoo beb en dan ook ver schcidene bladen gedaan wanneer soms door bepanWfteruchten een zaak geschaad wrrd van welker nut en noodzakeüikheid riiwel iedereen overtuigd was Wij meenen dat onzorzMds ook te moeten doen nu de laalate wekensen nwuw en gevaarlijk gerucht de nonde doet Met 1 Januari zoo heet het namelijk zouden alle ambtenaren ontslagen worden en zü zouden eerst Han weer in functie treden wanneer jj zich eerst zouden aansluiten bij en be p a a 1de politieke groepeering Het is niet moeilijk te begritoen dat dit geraeht onder het volk zeer groete onnet verooraaakt Ban zjen ons van alle kanten berichten hereikerv dat de Nederlandsche ambtenaar voor zoo n keuze gesteld on etwtifeld zou weigeren Het lykt ns dan ook nuttig dit gerucht als leracht als geheel ongeloof waardi g t e besVempelen OPCENTE N Het ml geen verwondering wekken dat na de belasting van de nataurlQita pet sonen naamlooze venno jtsrhapp Bf waard ook de behisttng van de recbtsp e r soat i i naamlooze vennootschap coöperatieve vei e enigl ngen enz hetzelfde lot ondergaat Deze verboofiHr IS gegoten in den vorm van opctBten op de winstbelasting M htttm p de aanslagen over de juH aaavangende met of ra 1 J miiari IM In het algemeen zullen 200 opeaaM worden geheven Dit aantal wordt ter verminderd tot IM voor die v nootschappen enz waarvan de wialt ovet eenig Jaar niet meer bedraagt dm 8 van het gestorte kapitaal Het derde viln de bedeelde besluHai betreft de beffiag van opcenten aMt de tegenwoordige dus 120 p d e asaslagen wegens geboawdecifrixionm en 100 axtza opoenten op de asaslKW wegens ongebouwde eigeadonunen De aandacht z j er op gevestigd whn niet in de bedoeling ligt dat ds belastingverhooging op pachters huurders wordt afgewenteld Ten slotte neg een enkel woord het vierde besinlt Dit regelt de btffiag van een waardeverraïerderiMJ bdasting van onroerende zaken teaya w l g e van de oversehrijvlog ecB slak in de peabafe registers eP een ander avargaaB De be nrtiBg bedraagt SO am de wintt indien d fim of meer belaapt Is de tri miader dan MOOr dan bedrsMt belastiiigijBiadar g en iet e n en de oag hawden die den uën iatê zidi door zulke onwaar jilwft 5 5 5 i hünlijke geruchten niet Ba deioae erontrusten maar Imude zich aan de feiten Wij hebben de verzekering dat iokis niet beperkt tet miaderiacigaa 1e nolltjeke wilsvomung zieli in on o k voor neerder jarigen is Irmdvrji zal kunnen volU ekken aiftr ek mo elUk n 1 indien d Het in bijna iedere rede herhaalde Waderen nog geen 25 Jaren oud zflnwoord van den Hijkecoimnissaris staaf en grooteadeels op kotten van den be ans daar borg voor laslhigiiliehüfe weiUeu onderhouden Geruchten doen zelden of nooit nut len anderw genieten f vooreen beasrwchtHi als dit kunnen echter rn ti e echnde doen Wij hopen het inijn vlucht te hebben gestuit ntEDmBEURTÜN VOOR OfWAG Ned Herv Kerk 10 en 3 uur Ds L Vroegindeweij GeMf Kerk M en 3 uur Ds J van D fSarmit Chr Afgesch Gem 10 en 3H uur Ds N v XL Kraats Vm U abh xanvwachHfl n g iaaad v n ponnen llMlf let bul M aMÜiili vvorUw oingaving Neem dcHi direct n MOimUV pn ge voelt een weldaU kvnwal door hun biizondero tomenrtiHinfl regel reedt binnen een kwartier hel oveiprffckelde lenuwdel el n Oe vmM ü t a een vrnkvriUmmdm loop AKKfKTJCS bevatten géén verdoevende be tanddeelen m xiin voor hel aelel iiiat dia4eUik togen hoeMiMin pijneri koorlt ke i Utatulu UMiilvern ïmtvkM ïstulvcn G 3844 40 mert wellicht een gelijk spel bereiken n aldus tiaar positie iets verbeteren In 2A ecti belangrijke wedstrijd met Overschotje Woerden 2 Het is voor Overachotje de kans om nog een woofdje te gaan medespreken en Woerden heeft vfeel belang bij de lege om niet bu U N 1 0 achter te raken Toch is het er wel mogelijk dat Woerden een punt moet afstaan Ü N I O kan zich tegen het onderaan taande tweede van Waddinxveen aan de spits handhaven Met Overschotje E prestatie hangt V E t s kans eenigszins lamen en in afwaibhting zal V£ P tegen O N A 5 de p inzet opvragen De topclub van 2B Lekfcerkerk 3 heeft in Woerden winst bmifen bereik Van de pretend ten in de 3e klassespeelt alleen Moeiisapelle 2 m d BOnoeneweg 2 alle troeven in handen beeft I SCHAKEN De heer de Zeeuw kampioen van Gouda GOVDSCRE SCHAAKKRING OBGANISEEftT VEKKENIGINGS BEKIi WEDSTBUD lïe heer A dfe Zt euw is ongeslagen fcampioen van Qouda De heer P Bog eveen wist met zwart de resteerende partij tegen den heer A Rietdvik te winnen Hierdpor bezet de heer P Boggeveen ée Awecde plaats en de heer A Rietdijk de derde De eindstand is 1 A de Zeeuw 4 punt 2 P Boggeveen 4 pLi 3 A Bietd k 3 pt 4 I C Kanjjtr 1 a pt 5 J J Jager 1 pt 6 B A de Jong O pt ClubMmnoai van Sehsakkting Volgende week Vrydag zal de wed strijd uisscHen D O Z I en Messemaker III gespeeld worden welke zal beslissen welke van deze twee cluhs het kampioenschap van den Goudsehen Schaakkring 1840 zal behalen Het terreui van oen strijd is Concordia In plaMs van de wintercompetitie welke andere aren tusschen de aangesloten clubs VAn den Goudschen Schaakkring verspesld werd zal ditmaal een bekerwedstrijd georganiseerd worden Hieraan zullen ook de tientallen MEésemaker I Messemaker II en A S C Gouda I dielnemen wSlke tientallen anders in den Rotterdamschen bund speelden De indeeling is als v klasse Messemakeftl eede klasse A S C Gouda I en Mes emaker II kla6S9É D O Z I Waddinxveen C Gouda I en Messemaker Hl bu de wedstryf en alle partyen Iveel mogel gkgelijke lucsen te geis bepaald da t bu verschil van één de sterkte partü pÜon f2 of f7 vóór moet geven Bü twéé klasverschil eft de sterkste paard b 1 if bS voor De wed strüden zullen eind December aanvangen ie9semakKr hield oongwxdstrud Inplaats van de gebruikeliike w dstrgden voor de hu shoudelüke wintercompetitie werd er ditmaal éen geanimeerde gongwedstrud gehouden £ r wa veel belangstelling De uitslagen zyn Groep I 1 I C Kamer 2 4 punt 2 J 3 Jager na loting met den heer P Hoggeveen m pt Groep II 1 B A de Jong 3 ptit 2 J Beneman Ihk pnt Groep UI 1 A AaHs 2i4 pnt 2 H Juras na loting met den heer M Lekerveld 1 pnt g 3 pnt 2 l s 3Vnt 2 A Groep IV 1 A v Erk 2Vt pnt 2 J Hoüebeek 2 pnt Groep V 1 W de Jong Ejmwachter 2 pnt Groep VI F P Oomens Hey na loting met Xlen heer L Joos ten 1 t Groep Vil 1 A Bruggemans 3 pnt 2 i BaggenniDt 1 pnt na lotin me J H Bem n H de Buiter Greep Vni 1 H A Kulik 2H pnt 2 W H V GWen 2 pnt Groep IX 1 W Boswinkel 2 it pnt i 2 A Vente na loting met F Katwijk 1 A pnt Groep X 1 A Dessing 2 pnt 2 A R Smit 2 pnt Qroep XI I P J Zenmiter 3 pnt 2 A Hooft 2 pnt A C Goiria Voor de hmihOHdeiijke wintercompetitie werden de voiceede partyen ge necld Eent £ tiental W NieuwveJd H ar jeuwen 0 1 J dé Bruin A Bréek lyzen 0 1 H de Jon A de Zeet Tweede tiental A v 4 I Bar T nninga afgebr H Hornis A P M fther 1 A Mermeer Jr A P M fsber 1 t J Tom A Vermeer Je 0 W v d Hey A Vermeer Sr V 1 N de Groot A v Maaren 1 0 N V Afdee I ing I Ie UaMe D W B D F C t Gooi Hernia Sparta Stormvogels D H C Feyenoord AJJ O K F C Afdeeling U te klane V S V Haarlem H B S Blauw Wit C V V V U C D O S Xerjres RJ C Ajax Afdeeling m Ie klasse Wageningen rA G O V V H2rgelo N E C Enschedé Heracles Quick Knsch Boys Go Ahead Tubantia A f dee I i n g IV Ie klasse N A C Noad Loijga Willem II Limburgia Helmond M V V Jöliana Eindhoven P S V B V V Roermund Afdeeling V Ic klasse Achilles H S C I eeuwarden Snefk W V V Be Quick G V A V Velocilas Heerenveen Veendam PUATSEUJK lEUWS Alphen a d Rijn TOT BESTELLERS BIJ DE P T T BENOEMD Tot bestellers bij de P T T alhiei zijn benoemd de heeren J Verkerk en I Rijsdam beiden voordien adspiiant besteller hier ter plaatse Bergambacht landvebbeTebing in WEBKVERSOHAFnNG In deze gemeente laten verscheidene landeigenaars slooten en putten dempen in werkverschaffing Ten laste van die eigenaars komen 10 van de arbeidsloonen en de sociale lasten Na 5 Januari a s zullen deze lasten met 1 2 c van de uitbetaalde arbeidsloonen worden verhijogd als gevolg van de in werking trediiig van de Kinderbyslagwet SLAGERSWINKELS EN VLEESCHSCHAARSCHTE Alleen s middags twee uur geopend De slagers in dtze gemeente hebben besloten om zoolang er zoo weinig vleesch is hun winkels alleen open tt stellen van 3 uur s middags 0£BE ST NIC0LAAS VOOR DE BAKKERS Zeer veel boterletters gegeten De St Nicolaasavond is voor de bakkeis blhier in jaren niet zoo g ed g wcett als nu Zij hebl €n ve l me r verkocht dan de httj t jaren hpt geval was Vooral tosterlctters waren eci zeer ge ild artikel Boskoop COÖP VEREENIGING DE BOSKiNiPSOHÉ VEILING 13 Dec Rozen per bos Rosalandia 53 100 et Pechtold 37 52 cl Florex 80 1 50 et Vierlanden 120 1 70 et Butterfly 55 1 00 et Better Times O 1 Ü0 et Polyantharozen 48 62 et Ellen Poulsn 38 68 et Else Poulsen 18 30 et Briarcluf 30 50 et Gemengde rozen 40 50 et Diversen per bos Chrysanten gr bloemig 70 rOO et idem kl bloemig 34 52 et trosCh y santen 12 17 et Matroniablad 14 17 et Clematis Mtir Ie Coultre 90 et Pernettia ftluit per stuk 11 16 et BESHIIJSTVEILING Op de gistermorgen gehoudai beshulstveiling werden de volgende piuzen l esteed Hulst met bes Ie srt 97 1 14 cl idem 2e srt IR 72 et Hulst zonder bes 20 30 et Gojud bont zonder bes 81 OT et Blauwe Sperrentaken 26 3B et alies per KG Sk jnnua bezet met bes in pot per istuk 47 76 et Huiststniiken Ijezel met nses per stuk 84 et BUKOEBLUKE STAND GEBOREN Wijt Lambertus 7 van fl A Baanstra en Is E Vroom Martinus Henricus i v W G Vermeulem er M J van Vliet GETROUWD W Loef 25 j en E Eep ers 2 3 j OVERI FDEN ttu o van der Wal 88 i T Kusbergen Wed van J Geers 77 jr BURGERLIJKE STAND Geboren Jan z van P de Bruijn Jobamia Alida d van N van Sehaik en J A v Wielen iaeob z v W P Hsasenbooni en G C Boer Wil helmina Petraeslla z van J Balvert ai C Steenbeek Ondertrouwd H v Dijk enJ MSrchal Getrouwd M A Dükmans en J T Qroeijeveld iOOP OBr Bl flLinNG G e v e s t i g H H de Munnlk van Oudewater A Spek van Vleuten G A Kromwuk van Re uw k G M Pijnacker van Goud C B ben de Bruijn van Noordwiik W BopVe 1 gezin van Zwpmmerdam Vertrokken P J Droogers n Oud Vosiro J Ovc r m en echt naa Tuil en t Waal C P Kwakernaak naar Eneched J Tuithpf naar Kamerik Gouderak U8CLUB 4 K USSEL VIJFTIG JAAR Be heer J van SeMeveen tot eerelidbenoemd Donderdagavond vergaderde de IJs club De IJssel in de bovenzaal van Café Ooms Uit de rekening van d n penningmeester bleek dat er bat g saldo was van ƒ 2 2 In bet bestuur kwam verandering door het bedanken van den heer A L Scheygrond In diens plaats werd gekozen de heer Jacb Bouter In de vacature in de commissie van bijstand werd gekozen de heer J W Baas De IJsclub De IJssel heeft dit jaar viijftig jaar besta in Al dien tijd is de heer JF van jSchieveen Ud geweest In verband hiertnede is de heer Van Schieveen tot eerelid benoemd BintGERLUKE STAND Geboren Cornells Christiaan z van J de Kloet en P C Woltermsj Grietje d van G de Kooning en A üq Graaf Johannes Marinus z van J Anker en A van den Broek Getrouwd Jac van Rooyen en N Badder A varj Arkel en F A Kok LID VAN DEN GEMEENTERAAD BENOEMD Tot lid van den gemeenteraad is in de vacature wegens bedanken van den heer J C Vleggeert benoemd de heer H van Dyk PREDIKBBVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 tiur Ds R W Steui uit Oud Alblas bevestiging cand J van Vliet n m 2 30 uur Intrede ds J van Vliet Moercapellei PREDIKBEURTEN VOOR ZÓNBAG Ned Herv kerk v m ÏO en n m 3 uur Ds Verkerk Gereformeerde CJemeente v m lOVi u en n m 3 uur Ds Hofman ijDuderkerk a d Ussel LEVERING LAGEWEG GEQDND Gedep Staten hebben het financieringsplan voor de vert eteringswerken aan den Lageweg goedgekeurd Derhalve heeft het l estuur van den polder De Hesse aan den laagsten inschrijver den heer P Stigter te mmerstol voor f 13 828 de uitvoering der verbetenngswerken opgedragen KADE BRNS riG BESCHADIGD De kade welke de steenfabriek De Schans omspant Mijkt door den jongsten hoogen waterstand ernstig beschadigd te zijn Het talud vertoond groote scheuren terwül een deel var de kade is verschoven Zou het water binnenkort tot halverwege de dijkhèlling komen dan zouden doorbraak en overstroomin hét gevolg zijn Teneinde dit te voorkomen zullen zoo spoedig mogelijk herstellingswerkzaamheden worden uit fevoerd tVIJKGEBOCW HEBFT VO0 HBT EERST EEN BA RG SALDO Blijkens het financieel jaaroverzicht van Het Wijkfirbouw aan den Lagewcg bedroegen de jnkomst n over het afgeloopen boekjaar fSMSlfi de uitgaven f3191 55 zoodat er een batig saldo was van f 23 61 Het li zoolang het gebouw bestaat nog n et voorge omen dat het boekjaar met een batig sado sloot Renuwijk BEDIKBBURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kcrk Hwuwgk v m U m n m 3 uur ris W VroegihdeWey Ned Herv Keik Sluipwijk v ra It en njn 3 S0 ïiun ds E R Damsté Geref Kerk v m 10 en n m 3 30 jur ds P Wormenhoven KINDEREN ITtOEÏONDeN Uu deze gemeente zijn ven kinde ren uitgezonden naar de g Zondheid kolome e EUeeom Schoonhoven KOSTWINNÜRSVEROOEDING Over het jaar 1940 gerekend tot 30 November is m deze gemeente aan kostwinnersvergoedinj IUitbet iald een bedrag van ƒ 46903 S f PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk lOJO uur Ds D J V d Gt af en 3 uur Ds N O Steenbeek van Willige Lanjerak R K Kerk v m fl uur en 11 uur Hoogmis en s avonds 4J0 uur Lof Leger des Hells V m 9 uur Handleiding voor de kinderen v m 10 u Heils sanerkonnt s mnUags 12 nar Zondagscheel s middags 4 uitr Kindersamenkomst s avoads 6 uur Verlossiogssamen komst VEILINGBEBICin Appels Goudreinetten 1 11 M belleflear B W M Groninger kroon t 14 18 lulpzuur 12 16 kroetappels 5 stek4ppels 7 8 cent allen per kg Peren gizenwildeman 17 22 c win erjan 15 19 üèbout 13 17 brede rede 18 22 pondsperert 16 19 driel fcheirroene 14 16 st remy M 18 et per kg Groenten Gnsene kool 3 4 et andihne 3 4Vï et uien 4 et aUes per Jcilacraga istr Gem 10 u Ds W F Remi ouurd Waddinxveen Ir koml één enkele inkomstenof loonbekislute Zij zal van het l0on worden afgehouden D nittuwe hcfiing goot bmI Jaatiori Iq ém OBg uwd Q bètolaa oazisniqk me r Iq de gohuwdsn 200 ope at B op de Wjna b lcntlBg Het Verordeningellblad vaa bedien bevat eenlge beainiten van tta secreta risgeneraal van het departement van Financiën nopens hefHng van belastingen waarvan er vier beeacen de infeomaten van den itaat te vemeerde en Van bevoegde cijde ontvangen wij hieromtrent de volgende toelichting Van den eenen kant ziJn dC uitgaven van den staat in de tegenwoordige emstandigbeden aancienUjk gestegen van den anderen kant vloeien verschiU ade van zijn bronnen van inkomen b v invoerreehten motonijtoigenbelastiii i aanmerkelijk minder Daardoor is de toestand van de achatkist van dien aard geworden dat spoedige en zooveel mogeiyk afdoende voorzfeniagen aioetcn worden getvefien Wil de everkeid baar taak naar behooren kunnen vervullen dan dienen haar de noedUe middelen ter bcschikkiBg te staan H t te niet doenlijk die middeicn 09 aaderc wijzè te verkrijgen dan door bela stiiigverhooging Trouwens wie leefde nog met de gedaebte dat de staabmaelmie zou kunnen blijven draaien zonder beiastingverbooging De mededeeling omtrent verzwaring van belastingdruk is dan ook eigenlijk veor aiemaad iets nieuws Het zal ecbter eer de belangstelling trcklfcn in weUcen vorm de ze ven waring is gegoten WeliHi voor zoover de belastingbesiniten thans gereed zijn kan liet volgende worden medegedeeld Voorop dient gesteld dat nltcraardde tot de Nederlandsche ttaatsgemeen chap behoorende personen den verhoogden last gemeenschappelijk hebben te dragen en dat die last over benmoet mrden verdeeld in eenstemming met een reehtvaard e be astingheffing kif De belasting mi die gebaseerd is ep Iwt draagkraehtbegifncl i de wkomstenbeiasting Vandaar dat bet belangriliute beslitft wel is bet besinit op de loon be las ting 1948 Dit beslnlt is beiangriik in veterlei opzicht Vooreefst otndat in art 1 wardt vikst e teld ihit de bestaande belastingen naar het inkomen dat zijn dus de rijksmkomstenbelastiniJ met alle opcenten en de gemeentelendsbelastin met alle opcenten door één enkele inkomstenbelasting zullen M i n vervangen Verder omdat die nieuwe enkele inkomstei belasting van I Januari I941 Af van alle werlcnemers zal worden geiteven coar ioheading ep bet loon Van ensioengerecIUigden zal de belasting Harden geheven door iaiiouding op bet pcHsiocn Onder bet begrip ioen valt das ook het pensioen Die iBhouaii op bet loon of fc rtweg de looabeiastaig 1 is das ets anders dan en vorai van heffing van de algemeene enkele inkumstcnlielasting Zij is met jmdere woorden een voorheffing over de inkoaKten die gediireade het fcaleadcrjaar IMl werken geasten Ja zal aieii eeggen alles goed en wel maar er loopcn nos laasiagcn m de belastingen naar bet nkomen over bet belasUag jaar 1940 11 dus tot 1 Mei 1941 Meet men nu dubbel betalen Daarin voonict art 42 van het besluit Is in iet inluunen waarnaar men over bet jelastingjaar lNO 41 is aangeslagen oon begrepen dan hri t aicn oaUief ng Hoe die ontheffing precies zal j in haagt af van de nadere voorT jCbriOen tatasMheii kan dit wel war ten aaugesamcn dat voor loover het iakantea van een belasttngplichtige voor bet belastiagjaar t9t9Hl aMeen bestond alt de inkomsten van zijn dienstbetrekliiag hij een ontheffing aal 4iQgen van l 3e van den aanslag over dat belasthtfjaar omdat hij immers door de inhmnjing xijn nicuH e n k omste n bet sting over 1911 geleldeli ih aan voldoet Ten aanaien van de inkom steawelke niet uit loon voortvloeienbmft de aanslag I940 41 ongcvUzigdgeha n d ha aW en zal dns moeten wordenbelaMd Be betasting welfce hierin isbegrepen voor het HJdvak 1 ianuaritot 1 Mei 1941 zal geMen Is vocrheffiag v or den eersten aoaislag ia denieuwe inltoamtea hf l a s t ing n aal daste aijaer tiid met dien aanslag maedenverrekend DEIE GBOEPEN Oe belastingplichUgen s Jn daartoe ingedeeld ia dric groepen Oreep I omnat de u B g ih M ailMi die geen Mnder lütnk i enieten en den leeftijd aa 5 jaar nog niet hebben bereikt gaoep II de gehdwden die een kiDderaftrek De verdeeling san den dnili over ecakomstig het beginsel der recbtvaar li eid is behalve in een progressief tarief hierin gezoeht dat een ongehuwde meer j aanzienlijk meer betaalt dan ean gchmnde oi dat in ruime aate is ralnainc ebaadcn aut de lasten die p een geain aMt Uadei ren diuldun DE tOROAIOSAXIE DEK WffTLANDSCHE STOtmTBAM MU De commissie uit Provinciale StajöJvan Zuid HoUand m welker ban IS gesteld het voorstel inzake S nisatie van de Westlandsche Stoowtram Maatschappij adviseert dit vow stel aan te nemen mits daaraan wo toegevoegd dat in de door Gedeputeejde Staten te sluiten overeenkomsten bepaling wordt opgenomen dat Nederlandsche combinatie v in het voorstel sprake is de nakonira van bepaalde financ e P Doordln de loonbelasting vap h t n v n dp V s = Stt niir n wordt ingeboudra en dus het uit Maat