Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1940

STE BLAD ZATERDAG 14 DECEMBER IMO BDITEMLAND bijheid van Cairo is kort geleden een bende van vier personen onder welke twee vrouwen gearresteerd in wier bezit voor een waauie van tWeeduij nd pond ompiam en Hasjisj werd gevonden Op een reiziger in den trein van Aleppo naar Damascus is anderhalf kilo opium en op een vrouw op het station van Aleppo dertien kilo opium gevonden De autoriteiten van alle Arabische landen zijn errsiig verontrust door het recente toenerr en van deze smokkelarij TURKIJE De TurkscKe defensie NIEUW CRKOIET De Turksche regcermg heeft een wetsontwerp in voorbereiding waarbij het miftisterie Vim Def isie een nieuw crediet wordt verleend van 49 milliocn Turksche pfnden De dekking zal geschieden door buitertgewcne toewijzingen van grfden VerséliHIende militaire maarregelen Luit generaal Mi Russa de opperbevelhebber van net gebieij in Turkije Wjiar de liitzurideringstoestaiid bestaat is in Ankaia aangtikoia m waar hi j rapport uitbracht over de lo r hem getroffen maatregelen en nieuwe voorstellen indiende Volgens de groiKhvei loopt de uit öndermgstoestand na een maand dat wil in dit geval zr i en op 21 D imber af Men neemt aan dat bij beslui van Int parlement dezeiermijn ver t i gd zal pit mag hoewel men miaachien op detailpunten veranderingen zou kunnen wenschen in opzet uitstekend worden geacht Wil het echter ten volle het noodzakelijke resultaat hebben dan Jient het veel intensiever te worden gegeven In de toekomst zal ook iedere landarbeider een egelüke vakopleiding moeten hebben Naar men ons van ds ztjde van De Nederlandsche Unie nog mededeelt zal bu de verdere publicatie van het agrarisch program d m het vTaagstuk van het prüspeil fan de markt en bodemordening ter iprake konien jlmerikaantche neu teitszóne geschonden IMitSMCH OOBLOG8SCBIP fl Ouiti che vrschtichip Marwald jip Ifl December door lijn eigen r g tot linken gebracht in de rtlffw Midden Amerika De be jgjng wilde voorkomen dat het j jp ivnr don Britschen kruiser Dio jeu wordin opgebracht Volg 1 i li n t Havana heeft ii Vi i il bij hit publiek en in de S van Miifderi Amiiika veel opzien S r J H t vi oiiiiiri taando CubeanSjbhiii KI Muil do sihnjfl vi iilullif ff het Duitsihe ichip rd 01 i i braclil cf tot inken gebiclii t I f J l AmerikjjnKh i iiii i il ils óne en wel de Xfxn ArnerUinie Uruguay Braêllé Uorniuknansc hp republiek K ic RADIOREDE MR L J A TRIP Mr L J A Trip secnttaris genéraal wnd hoofd van het di partement van Financiën zal als voérzitter van de Gestolen eli eque geïnd DRIE JONGENS AANGEHOUDEN Op het politiebureau in de Warmoesstraat te Amsterdam bevonden zich gisteren drie jongens één van 16 en de beide anderen 20 jaar oud die zich schuldig g€imaakt hebban aan hel innen van een postchcque welke niet in hun rechtmatig bezit was Het onderzoek had uilgewezen dat begin November een cheque haar best emming niet bereikt had Deze was aan de woning van den geadres seerde afgegeven aan een loodgietersknecht die de enveloppe in rijn bak ge sloken had Bij vaststelling van den inhoud was de verleiding te gro it De jongen gaf de cheque niet aan den rechtmaligen eigenaar af doch behield haar Zij werd i p lu t R n k inKr wis seld en met twee vrienden werd de opbtengst een tiiag v n f 18 gedeeld K T k I J J j girokantoor datde r heo e aan tierden onbi voegdenwas liilbstaBld bratlit de oneeriiikbeid aari ht licht N T een uitvoerig onier oik arden tenslotte deze drie arrtetaties verricht T 11 Cuba opriieuw geschonden AMERIKAANSCHE LEVENSBDPFfFN NAAR EUROPA fj M li N K il OOOR ENGKLSCII VtRHOU NIFT WEBKIIOl UEN Ojt Wa in 4loii wordt gemeld dal de ftutrint diT V S met betreJiking tot IHSdiiiSti livensmidiielen voor de beBtle gcbüden met de Engelsche regcc ng var riiwning verschilt Huil heeft 0etn pi rsrimferentie de verrassende BiclJdeelriiR gedaan dal het EngeUche nrbod van AmerikaanKclie hulpverIWiirK de Vereenigdc Staten er niet jal wierhüuden de goederen naar opa 11 zenden Men vermoedt ti Wuhiniiion dat de wendingen over finlatid iillen worden geleid HTLKK NKKMT VOOR LOTHIAN WAAK De Entiei scJie aniini saderaad Nevillfr uil zal riaai uil Washington wrliiir ii kuiiiig van de Engelsche ltib u i il lul de benoeming van eeiL Hieuwi II ambassadeur overnemen Ri li r lueft Li lhian reeds op het iiner te Baltimore vertegenwoordigd V lgcn s een Reuterbericht uit Slockhiihn zal Lord Lothian waarKhijnlijk in Amerika worden begrev r KABINKTSCKISIS IN URUGUAY Hel afireden an drie iiinistcrs ifi Uruguay ia van aanzienlijke draagwiidle Naar verluidt zullen de onderhantómgen lusschen de ministers van Bui neland iehe Zaken van Argentinië n Uruguay op etfic sunsliger tijdstip torden voortgezet De besprekingen êe Ihaius worden gevoerd betreffen Wmoedeliik slechts een accoord over it samenwerking met name in de Iwestie der steunpunten en in die van teverdediging der La Plata AZIË Onlucten in Britoch Indië Icmem dezelermijn ver ti worden 3ELGIÊ De capitulatie van het Belgische leger t BESCHOUWING VAN FRANSCH RLAU Onder het opschrifk Een legendedie ongedaan gemaakt moet worden Ijcupejld UI heeft zijn bondgenooSen inMei 194Ü niet verraden bevat deM o n i t e u r die nauw contaift onderhoLtdl m t Pierre Laval een afiikcl waarin de omstandigh den der cBpitulat e van het Belgische leger in tenvnsitlling tol de destijds door de vroegerertgeuring Keynaud afgelegde iverkiaingen in haar ware gedaante geschilderd worden De f rünsehe openbare meenin c h tflschrijft het blad sinds da bïnvenngenvan Keynaud den indruk gehi d dal Leopold III zijn plichten teg rcver henniet vervuld heeft die hij voor ziin landte hulp riep en dat hij door het vroegtijdig neerleggen van de wapenen insterke mate tot de definitieve nederlaag van Frankrijk heeft bijgedrager Noch oe Belgische koning poch hetBelgische leger kunnen echteli aangeklaagd worden hun plichten vcNAaarloosd te hebben v V Met het oog oi den milipinn toestand waarin het Belgische It cr zich bevond bestond er destijd s blijkbaar slechts de keuze tusschen een vrceselijke slacliting onder de Blgi sche soldaten en burgers hetgeen overigens het verzet slechts korten ti id Jiad kunnen verlengen en het door Leopold III g nomen besluit Hot blad wijst erop dat koning Leopold den wersch om de wapens neer te leggen aan Frankrijk en Engeland tot uiting heeft gebrach hen daarvan driemaal op de hoopt heeft gsïtehJ Tenilotte constateert de Moniteur dat hat dus blijkt hoezeer he t veiWijt van Beynaud jegens den Belgischen koning dat hij de Iwndgenooten niet op de hoogte gebracht zoii h bben van de critieke positie van het Belgische leger en van de noodzakelijk held de w apens te strekken ongegrond is TALlË ADip VRAAGGESPREK De aandacht wo rdt gevestigd cjp het met dr C Banning hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid te houden radio vraaggesprek l etreffendekie sa menstelli van j et brriod Dit vraaggesprek zal M andl ID Dccmber van 12 15 tot 12 49 uur op het Nederlandsclie progran n a golfIsngte 415 M worden uitgezonden ÖOODELUK ONGELUK IN DE ORANJE NASSAUIMIJN In de iinderj ond sche xy rken van ie Oranje Na saumijn te Hi rUrheïde IS gisterochtend de H jarigu H D met iet hêofd tusEchen iwee kipkarren ge oaftt h gedorsd Gisteren had de 20 jarigc ongehuwde mijnwerker L B ifronende tp Do nrfidi bij Sittard in d n mijli te BelgKic Eysdcn het ongcltik onder afvallend gesteente te geraken De man werd levens £ evaar ijk geV jnd en overleed eenigen tijd later LOK VAN 3 JARIGE OPGEHAALD Gistermorgen heeft piruneel var de rivierpoJijUe in dé Deifiiavensclje Schie te HotSrdam liet stoffelyii overschot driivende gevonden van een on gevear 90j8rigen man Per polilieboot werd het lijk naar het bureau van de riwierpulitie aan de Parkhi Vïn gei ucrit waar het iierkend werd als fiat vi n den PS jarigen man van Vlicrsen die op 4 November j 1 vcrmyit werd De man woonde in hét vacuatlehuis dat toen aan den Gdrdéhveg gevestigd was en is vermoedeluk door de duisternis misleid te water geraakt V FBANSCUE GOUVERNEtlb GENERAAL BEKLAAGT ZICH OVER DE ENGELSCHEN Naar uit Vichy ge mekt wordt heeft gouverneur generaal Carde lich bij maarschalk Pétain beklaagd over de on eloof i ike behandeling die de Engeischon hem bij zijn inspectiereis naar de Fransche Antillen bezittingen hebt en aangedaan De Engelschen hebben den Fran fhen gouverneur en den kapitein luitenant ter zee die zich in zijn gezelschap bevond drie weken lang vastgehouden en onwaardig behandeld Later werden beiden door de Engelschen op de Bermiida eilanden in een concentiatiekanip opgesloten ofschoon zij een speciale vergunning van den Britschen amba sadeur te Washington hadden Zij werden ook hier op de onwaardigste wijze behandeld In FranEchc politieke kringen te Vichy zoo wordt gemeld heeft dit bericht van den gouverneur generaal a in den moars halk grooto opwinding veroorzaakt De gouverneur generaal behoort tfit de meest verdienstelijke en bekendste koloniale ambtenaren van Frankrijk MUTATIES Or KOLONIALE POSTEN Het Franschc Staatsblad publiceert een aantal belangrijke mutaties op koloniale posten Generaal Falvy militair commandant van het NigerTsjaad gebied is belast met de leiding van de Niger kolonie Zijn voorganger gouverneur Solomiac worci gepensioneerd evenals Cayla gouverneur van Madagascar die wordt opgevolgd door Annet Tot gouverneur van CochinChina is Rival benoemd KABINETSRAAD TG VICHY NaSr uit Vichy gemeld wordt 1 daar gisteravond onder voorzitter schap van vicepresident Laval een kabinetsraad gehouden Laval bracht verslag uit over den stand der onderhandelingen met de Duitsche autoriteiteij welke naar men te Vichy verklaarf tot algeheele tevredenheid verloopen VERg lilLLENDE ARRESTATIES De ü o m b a V Chronicle bien een verklaring van denvoür ller van het nationale congres dir Hindoe s Kalam Azad diein het kader van den veldtochtvoor ourgerlijke ongeht orzaamheidspnik Dl vooriuiler verklaarde Ik geef aan de organisatie van de verzi Lfbeweging der maasB de voorkeur boven het individueele verzf t dal door Gandhi aanbevolen wordt De Hindoe blaclen melden dat tijdens de arrestatie van de deelnemers aan den civielen ongehoor zaamhi idsvcldtocht botsingen tus iien de bevolking en de politie voorvielen e Times of India schrijft De orziit r van de commisiie der proPanilsja in het nationale con di r Hinijoi Iktiviir Oeddin C i togeiwden oorlog ge irien op een vergadering te Lahore J ara in 20 000 menschen deelnamen De HET BEM FPKE N IN VERWERKEN VA N AARDAPPELEN WEDER MOGELIJK De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschcrij heeft ontheffing verleend van het verbod tot het bewerken doen bewerken verwerken en doen verwerken van aardappelen indien hiertoe door de stichting Nedrrlandsche Inkoopcen traie Van Akkerbouwproducten gevestigd te s Gravenhage vergunning is verleend en de zoo noodig aan deze vergunning te verbinden voorwaarden zijn nagekomen Commentaar op hek ngelsche offensief L WANHOPIG GEBAAR VAN DEN GEWONDEN LEEUW De Italiaansche bladen van gisteravond bespreken de laat ste militaire febeurtcnissen aan de Grieksche er Égyptisrhc fronten Zij komen tot de conclusie dat Engeland parallel een militair offensief in Egypte en een propaganda offensief heeft ingezet welk laatste offensief evenals het eerste tot mislukking is gedoemd omdat het Italiaanslhe volk dat weet d it de oorlog zijn ups en dwons heeft zijn vertrouwen inde eindoverwinning onaangetast handhaaft De Lavoro Fascist a schrijft dat Engeland opnieuw zijn krijgskreet heeft laten hooren Grijpt Italië aai De Engelsche propaganda overdrijft de oorlogsfcilen die de Italiaansche communiqués met volkomen openhartigheid rapporteeren en deze openhartigheid rechtvaardigt het onwrikbare vertrouwen van het Italiaansche volk De G i o r n a I e d I t a 1 i a merkt m zijn hoofdartikel op dat de oorlog van Engeland een critieke phase is ingetreden en noemt de moeilijkheden op die Enegland benauwen de Duitsche bombardementen de tegenblokkade de spil de aanwezigheid van de Italiaansche vlootstrydkrachten in de Middel landsche Zee die Engeland dwingen fen groot deel van zijn vloot in deze wateren te houden de wan hopige financleele toestand de opstanden der Arabieren in Palestiha het lUdelijk verzet der Arabisciije volkeren aan de Roode Zee de burgerlijke ongehoorzaamheid der Hindoes de verliezen aan koopvaardütonnage Onder deze omatandlgheden ontketent Engeland een offensief in de Marmarlsche woestijn en alles op alles zettend werpt het het beate deel van zijn troepen in den strijd Dit is geen ver toon van kracht maar een wanhoopsgebaar van den gewonden leeuw die tracht zich lot te maken uit een doodelijken greep De G 1 o r n al 4 t t a 1 1 a herinnert er aan dat in Jtml IfilS het Oostenrijksche bevel alles op alles zelte aan de Piave om een nel suece te behalen terwijl integendeel dit offensief juiüt de definitieve overwinning der Italianen voorbereidde Kct l lad bcsluii met te verklaren KUNST EN LETTEREN UITSPRAAK JURY TOONEELPRUS GEMEENTE A MSTERDAM De jury voor den prijs van de gemeente Amsterdam voor een Nederlandsch tooneciwerk heeft thars uitspraak gedaan Zij heeft den prijs toegekend voor het looneeljtiik De weg is beter dan de herhwig Bij opening van den naairfbrief bleek de auteur van dit stuk te zijn de heer Dick Ouwendijk te Voorburg Het juryrapport zal binnenkort worden gepubliceerd HET NEDERLANDSen ORKR8T s ORAVENHAGE i o Op initiatief van den heer Nico Verhoef is te s Gravenhage bovengenoemd Orkest gevormd hetwelk de oedkeuring tot oprichting heeft aangevraagd Nico Vërhoeff zal zelf de muzikale leiding op zich nemen Het Orkest l esciiikt over een volledige symphonicbezetting en telt ca 60 leden waarvan 35 leden der voormalige Militaire Kapel Hel bezit een Onderafdeeling HarmonierOrkesl Het iifit in de bedoeling zoowel Symphqnie en Harmonie Concerten te geven Verschillende engagementen om voor de radio t werden reeds afgesloten inenigte wierp steenen naar de jwtienianncn die gekomen waren Oeddm te arrestceren Enkele i inen werden daarbij gekwetst oUiriRin tusschen politie en bevol2 vielen eveneens voor toen de Jwmalipe premier van de provincie ra gearretleerd werd Engelsche propaganda in Syne N IEi WE HOOGE COM MISSAaiS ieuwe Fransche hooge commier oiii Syrië generaal Dentz komt JJpa der volgende week te Beiroet Wanneer de generaal precies uit ijk vertrekt en in Syrië aant Wordt niet meegedeeld om een aUng van de tragedie van zgn yoor gfr Chiappe te voorkomen j tii ischen neemt de ondergrondsche van Britsche agenten in Syrië Tj Boven verscheidene Syrische stc ifbben Engeische vliegtuigen des strooibiljetten uitgeworpen In hin is de door de Britten vëre reactie der Syrische bevolking icven dsar als gevolg van de tejirg van Syrische havens door ageleehen by de Syriërs leeds de overtuiging post vat dal de fchen Syrië economisch en op het der levcnsmiddclenvoorzieaing 1 tnoeil kc ituatie wiiien brén SMOKKELAHI TAN CSOOOVSMOR MIDDKLRM rubriek 3echtnaken der Ara d gt aden vindt men bijna da artiltclen over gevallen van arU van aaraoUoL In de na OMZET VEILINO TK GROOTEBROEK De veilingsvereeniging De Tuinbouw te Grootebroek Iieeft een omzetcijfer bereikt van drie millioen gulden welk feit op enigszins feestelijke wUze is herdacht Gedurende de laatste jaren was de geldelijke opbrengst aan deze veiling zoodanig leruggeloopen dat de jaarlijksche omzet de twee millioen niet meer kon iKreiken zoodat de groole vooruitgang wel doldeliik in het oog apringt De gunstige bloemkoolcampagne en de gestadige cKoort naar Duitschland hebben tot dit resultaat il niet geringe ajatc bijgedragen KOLONIËN JOSIIZAWA NAAS BATAVIA buitenge van d Niiji Maroe naar Batavia verrokken BINNENUMji f Winterhulp Nederland dat de kracht der Itfaanscbe strüd krachten deze wanhop ge poging der Britten tot miilukkinjen doemt a handelsacroord met denemarken De Italiaansch Deencche handelsonderhandelingen hebben naar van welingelichte Italiaansclje zijde ver luidt geleid tot een nieuwe handelsovereenkomst die ook voor Albanië geldt De onderhandelingen met Zweden staan kort voor de voltaoiing die met Bulgarije vorderen góéd terwijl de volgende week ohderhandelingen met Slowakije worden begunn ün RUSLAND MOLOTOF IN DE ITALIAANSCHE AMBASSADE De voorziter van den raad van volkscommissarissen en volkscommissaris van Buitenlandsche Zuken Molotof heeft Vrijdagavond te huiie van deiv Itfiliaanschen ambassadeur Rossb aan éen avondrriaaltijd deelger om n Tevens waren als gasten aanwezig andere vertegenwoordigers van het Volkscommisstiriaat voor Buitenlandsche Zaken alsmede leflen van he diplomatieke corps onder wis ie Duilsche ambassadeur ghixit von der ScUulenburg Met w as het eerste ite zo k dat de Ir dir der SovjetRussi sehe rtfteering en volkstommis aji van Buitenlandsciie Znken aan idL Ilaliaansche ambSssade brgthf FRANKRI JK j n inriej le commissie dir S hiin injfr iii p N icrian l Za i s Dk v n 1845 uur tot laM uur over beide zenïlers spreken ovi r i tl tliem i Waarheen gaat het geld varJ jie eer slecoUerte oi ËR DE liOt DJlNiQ VaIi GAM LIN De M a 1 i n ver volijtt ï ijiT arijkelreeks tegen de Fransche Jperséojilijkljeden die verantwooiWTÏtS iim votr i d erv oorlog en de nederla g A i Frankrijk en rekende gisteren r f mef dSpiJ genei aïissimus van het Fran clie lé r jeneraal Gamelin die zich binnerjk brt tf Kioln zal mn n ien yerantwoo r fn be voormalige premier Flandln zi schri ift het blad trof tJainelio na een onderhoud met Dala iier in ide anticharrhrc van den premier aaa en verklaarde hem daf DuitsChlanS na de overeenkomst met Sovjei fSty lrtnd nop slechts een front behoefte lel vcVdedi gen nairicltik hel Westen De Spvatting vari den Frnnsehen generaien tnf aldus voer Flandin yoort luidde evenwel dat Pi nkrijk sltr ts dan V jl JS kon voeren indi ën Duii cliland ndrrdaad op twee fronten itioest sti i iden het Püolsche leger was beter dan men meende en het zt ii v olhouden Het zou en niir sJe een half jpar tegenstand kunnen bieden jon in dien lijd konden de Engeisch n jhiin troepen naar Frankriik bretïgen Noor beweerd wordt zou Gamelinroorneme hs zijn te Rioai te varklaren dat hij nief op de hongtt was van demidde ir al ge waarde van het ia zijnhartden gelegde instrument Hieropkan men slecius antwoorden dat hijdan de eenj c ewee t O die dit nietwist want in de rapporten e hettweede bureau van ïijb hoofdkwartieruitbracht was al het noodige © Pgenomen l Weer een onthitlling van de Matin Terugkeer tot het eigen agrüarisch fiinUament noodzakelijk DE NfOt LANDSCME I ME WIJST IN HA Af AGRARISCH PP DGBAM P ri N A MK TKt LE BKTHEKE VÏR VAN BOERE NStAND EN LANBOl W De N ederlaridsche l nie is tjbanstïvergegaan ttJt piiblicati vjin haar uiti ewefkt agra 7 i ch prü r im Het éerï tfdeel van dit pro rnn na is zpojüisirscheneiH Wij ontlcehen er het volgmde aan f De Ontwikktling vai4 den Jandbouw ons land hield tjvee gevaarlijke tïenienten in zich ijêsloti In d eerste plaat l i deze zien a den afzet bi treft iicicis nuir n u Mt buitifli nd In detweede plaats inu vooral cnze vtveicclt steeds mei r afhankelijk van mv itlr uit het bu ten lar d vooral yan veejider m a vi pirg uif steeds me r steurft n opeen buitenar d tcb agrari sch fuhdamer l Samenvattende kuhnen i ij zeggen iat in Mi li riand eeri vrij omvangrijkeloerenslar d én een ihuog oritwikkelde andijouw bewaard ijn gebelven Hetzou font zijn de enorme prestaties vanifis nd op agrarisch gebied in heiverleden waarvcior men van buit n anrische zijde steeds den hoogsten lofheeft gehad pok maar eer oogenblik tevergeten Dj grondige hjprorK ntatii ehter die dour de tiid omstandighedi nnoodig was gt wolftien is feldTuki hterwege gi bleven Een doe bewii srilandbouwpolitiek ecu forsch aanpakken van de agrarische vraRg nu ken waarvoor wij zijn gesteld is oor dtnaaite toekomst een dringeiide ncrtdzaak Al zal men hier er daar laarknoopmgïpunten vinden bij hetgeen in de echter ons liggende tien jaren is geschied in principe zal toch een geheel andere weg moeten worden ingeslagen De eischen waaraan onze landbouw zal moeten voldoen lisn Ie in economisch opzicht dal hij een zoo goed en zoo breed Mogelijke basj schept voor het ecoriomische leven van onze volksgemeenschap 2e in Soc iaal opzicht dal hij den bodem brwerKers boeren en landarbeiders een behoorlijk bijstaan en een zoo groot mogelijke artwidsvreugde brengt Een eerste voorwaarde hiervoor s latuurlijk cm een zoo sterk mogelijke levordering van landaanwinning inpoldering en verbetering van de af watering Veel is er op dat gibied in JC achter ons liggende jaren reeds tot land gekcmeii waarbij natuurlijk in de eerste plaats valt te denken aan de machtige Zuiderzeewerken Het culluur tpchni che werk valt echter zeke lOg in sterke mate uil te breiden en te versnellen en vooral kan het veel systematischer van opzet worde i en en ander in verban met reeds op1 estelde of nog op te stollen streekplannen en een everjtuec op te ituren nationaal plan Voorts zal een herziening van het walerschapswezon althans in bepaalde gedeelten van ons land waarschijnlijk noodzakelijk zijn Landbouw ap technisch too hoog mogelijk peil Een tweede voorwaarde i i dat h t land zoo intensief mogelijk wordt bebouwd Hiervoor is om te begmneri noodig dat onze landbouw technisch op een zoo hoog mogelijk peil wordt gebracht Dit houdt in dat Ie het landbouwkundig onderzoek töt een zoo groot mogelijke volmaaktheid moet worden opgevoerd LAND EN TUINBOUW 2e dat de landbouwvoorlichting zoo oed moet worden als ze kan zij i 3e dat het landbouwonderwiji loo intensief mogelijk is Zoo staat onze landbouwvoorlichting nog steeds op een principieel veikeerde basis Wie den arbeid van de consulenten van nabij heeft meegemaakt weet hoe door deze in het algemeen uiterst verdienstelijke ambtenaren enorm veel werk wordt verricnt zonder dat de uitkomsten tn overeenstemming liin met de mo it die zy zich geven O i ligt de oplossing in bet aanilellen van plaatselijke lagere landbouwconsulenten Gewenscbt lijkt on daf op den duur in ieder dorp d w i in ieder landbouwgebied van ItWO h 3000 HA een dergelijke plaat e ijk tulent komt En dan nog het landbouwonderwijs RECHTSZAKEN ONTSLAG VAN EEN BURGEMEESTER BehaiideUng vwur M AasMaaaren geiwdit Het Ambtenarengerecht te UtreclH heeft in een zeer uitvoerige zitting d zaak behandeld vjfti den heer L O U I 8 Grippeling die eenlge inaanden geleden eervol is ontslagen als burgeineeater van de gemeente Hoogland bij Amersfoort Daar de burgemeester meent dot dit ontslag onrechtmatig ij verleend kwam htj tegon de beslissing m beroep bij het Ambtenarengerecht Voor klager trad op mr H J van Urk advocaat te Amersfoort Al gemachtigde van den secretaris generaal waar nemend hoofd van het departement van Binnenlandsche Zaken was aanwezig mr J M Kan referendaris aan de afdeeling blnnenlandsch bestuur van dit departement Mr Van Urk begon met te zeggen dal klager burgemee ster wa3 in ien cinrp waar veel geruchten de ronde deden na den oorlog mot name over den burgemeester zelf Qp i Augustus j I ontving de heer Grippeiug dic tion jaar burgemeester van Hoogland is geweest zijn ontslagbrief zonder naciere motiveering Hierin stond u a dal hij zieli schuliiig gemaakt had aan anibts veriredingi a en dat de gebeurtenissen u t de dagen van den evacuatietijd in Mei den dtiorslag hadden gegeven fn hij voor deze functie niet langer dat te liandhaven was Het ontslag is volgens de nieening van den burgempes ter een déteumen tint de pou ir In het kort isehetst e sfcr de lieiijarige an bt periiKJo4 bp d n buirgemeesttr l I I Gioppeiing wai wei onder z ecr oiyiii i re on 6taB ligiieden burgemeesttr van llOogland geworden iiet was de toenrtaligo minister van Binnenlandsche Zaken Jhr MroRuy de Beertnbiouck die den nieuwbenoen dert buigehieester zeide dat hy in Hoogland met straffe hand moest regecren i hidat hij anders zou bemerken dat het Be ag hier wordt Qnjjei mijnd Na öetiige jai fcin kon het gestook begvnnen temeer daar de verhouding uis eh en den nieuwen comiiii ssaris der piuvipcie en den burgemeester lang niet zoo was als zij wezen moest Een crnplex Van bepaalde feite i was naar piek i oürdeei niet aanwezig Doclj de buigemtester had herlia ldelijk zien aankomen dat men hem 1 1 Hoogland kwyt wildf zijn De comnu isaris wilde herfi echter niet voor omslag vnordragen l chtte eehter den nieuwen minis eif van Bin enlandsche Zaien mr de W ide oier den stand van zaken zoaait hij dien zag uitvoerig fn én toen biitek dat de burgemeester hu bij v iorbiiat ook bij den nieuwen minister n ad verkorven Den éenenikei r wreef Bfrn dn burgemeester aan jdat hij zichie vet magistraat loonde leen i ndermaal zeide men dat hij te Iveel toeliet De erg ste beschuldiging welke men hem kon aan ryven was wel dat hij eekp9nningeh zou hebben aangcnon en vun gelden weike atkomstig vaaren van balen van hét in Hoogland gehouden Lunapark He g rg hcir o er bedragen van 800 guic én en 1500 gulden en deze smi zou met Op regemialige wijze in de gemeentekas zijn gevloeid Bewijzen daartmtrent konden echter noo geleverd werden en zii i t op heden ook niet geleverd In de stukken ki in bij herliaimg voor da de verhouding van den bur gemeester tot der predikant lot den d iHer tot den ingezetenen en ie ts tot de militaire autoriteiten slecht is Eb dat de burgemeester een handellja dreef m vuurj apenen met den veld vachter dal achtte men wel zoo weinig overeenkomstig de waardigheid van het ambt van burgemeester dat men cm grond daarvan al eide ds da heer Grippeiing voor ztin ambt onge schikt was De werkelijkheid is echter aldus spr dal de biirgemeaater op een hooge uitzondering fta het met iedereen in de gemeente kon vinden Natuurlijk was er wel eers iets maar waar is dit niet Tenslotte wordt er in de stukken opgemerkt dat de gebeurtenissen van lU tot 14 Mei den doorslag gegeven hebben Er is echter niemand in Hoogland die zal durven ontkennen dal de evacuatie in Hoogland kalm en ordelijk IS verloopen Er wordt we gezegd dat de buige T eester op óogenblikken dal men hem noodig had nooit aanwezis was maar spr weet beter Er is veel drukte gemaakt over d affaire met de landmijnen in Koog land Daar lagen mijnen die op aan gegeven dag tot ontploffing kwamen en men maakte den burgemeester er een verwijt van dat hij de tiewoners niet tijdig genoeg gewaarschuwd had Doch de burgemeester wist zelf niat eens dat er mijnen lagen want de militaire autoriteiten hadden verzuimd hem hierover in te lichten Mr J M Kan zeide dot er in deM zaak uitvoerig materiaal was overgalegd en dat hij daarom niet in nader oi iinderheden wcnscht te treden Spr zeide dat het verzoek om dit ontslag te behandelen bij het Ambtanarengerecht te laat was binnengekomen Men zou dus primair Jiet beroep schrift niet ontvankelijk moeten verklaren en secundair liggen de feiten zoo dat de gemeentewet de overheid de bevoegdheid geeft om een burgameester te ontslaan eventueel zonder opgaaf van redenen De secrelarisga neraal had uitgebreide rapporten va den commissaris ven de provincie toegezonden gekregen en het is ondenkiDaar aldua spr dat alles wat in dia rapporten staat uit den duim zou zijll gezogen Om een voorbeeld te noemen dat deze burgemeester in gebreka i gebleken een goed bestuurder va Hoogland te zijn op den dag van a $ evacuatie der burgers naar Edam heeft de burpemees er dia er de voorkeur aan gaf op zijn bed te bliiven liggen laten wjten dat als men hsm w n chl a spreken men om negen uur maar oy de secretarie messt komen Dal da burgemeester geheel brood oos ou worden is en juist want og Het AmbtenarenfTerecht zal vanA ij ver drie weken uitspraak dosn