Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1940

EERSTE BLAD ZATER G 14 DECEMBER i L U 3849 46 Op Handelskantoor wordt gevraagd een aankoiiienil Eeekbeuder O 3845 7 DIENSTBODE P O gevraagd per 1 Jan a zelfstandig kunnende werken A den Boer Krugerlaan 42 G 3858 5 I htpaar met 2 kinderen 6 en 8 jaar zoekt gemeub Kamers met keuken of kookgei genhcid Br no G J793 bur v d bl 5 Brieven No U J846 bureau Goudsche Courant 10 Heden ging in de vreugde ïijtus Heere in onze geliefde Vader Schoonvader Grootvader en 0 ergroot vader WILLEM JOHANNES DERCKSEN Weduwnaar van M H van Wijk HU ontihep op den leeftgd van tè jasr Gouda W J DERCKSEN L DEKCKSEN v d Arend Sèheviniiigen fi M DÏ21CKSEN DercksenP M DERCKSEN sGraveniiage GraveniiageA DERCKSENC DEBt KSENStumGouda fe H M DÏ5RCKSEN M L DERCKSEN Risseeuw J BERCKSEN J DERCKSEN V d Ham Bussum P E V d WOLF Dercksen Ds J U V d WOLF Gravenhage M H HOEK Dercksen Dr J HOEK D DERCKSEN H G DERCKSEN i ttinga Kleinkinderen en Achterkleinkind Scheveningen 13 Dec 40 Maastrrchtschestraat 62 Geen bloemen De teraardebestellmg zalD V plaate hebt en Dinsdag 17 December as op deAlgemeene Begraafplaatste Gouda i Vertftk van Krueerlaan 71 des middags 12 uur I 3875 56 Verhuisd H A JONGEBOER LERAAR DUITg M 0 naar Kon Wiihelminawsg 180 Opleiding voor de Praictijkexamens en de acte Duits L O ÜJ870I2 liet TiDilinlk Imtit LLtifiJKÜir aa MARKT QOUDA Plaatst zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Patliculieren fiEREEl GEBIT ïinaf 35 pijnloos trekken inbegrepen Spreekuur lederen Donderdag van 9 U i uur O 1553 15 R LvanDeth landarts MAKKT SS t oven firma Zaal Spreekuren Dagelijks van 10 30 utu ook 1 2 behalve Ma en Woe Donderdags 10 1 uur Zaterdags lOJO uur en 2 3 uur O 3863 I 3 Ê kudent unigen voor het rein van kunstgebitten J flacons i 75 cents blJ ANTON COOPS HROOIST WIJDSTRAAT 31 O 3847 15 Oevpagd Parfumerieën Byoulerieen H P V Wijngaarden Kleiweg 77 NUTSSPAARBANK TE GOUDA OOSTHAVEN 12 Voor inleg en terugbetaling van gelden zal de Nutsspaarbank GESLOTEN zi n van Vrijdag 20 December tot en met Dinsdag 31 December 1940 o 3786 40 HET BESTUUR Uw rijwiel is Uw trouwe vriend laat het nü even rusten en in die rust eens grondig nazien en opknappen bij GIEL VAN WAAS GOUWE 188 Ge krijgt het weer versterkt terug in staat U nög beter te dienen Q 3852 16 Filmamateurs Wilt U er van verzekerd zijn dat U met de ot feestdagen kunt filmen bestel don tijdig Uw films Wij verhuren alle soorten 8mm films zooals Kiuchtfilms Cultureele films teekenfilms e a Tevens hebben wij nog een beperkt aantel 8mm projectoren vanaf f 15 Zie etalage Zeugestraat 64 FOTO DAEMS o 3874 46 DE UIVER Wij brengen iiu een groote soiteermg in Byoutorieën Porhimerleën enz UIVER SCHEERMESJES nog steeds de beste Ook voor wederverkoofiers Importeur W DE KNIKUER Kleiweg 14 Gon j ü 3885 I2 ANTON COOPS DROGIST WUDSTBAAT 31 A nijssuiker G 3848 12 Radio Rljwiaten Sporihandel H de Gruil L Tiendeweg ei Tel 3S28 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Korter worden de dagen E E MOE NIEUWE VASTE waschtafels VOÜR SPOTPRIJS W BACKER QOUWE 101 t o de Turfmarkt Waldorp Radio Stolzuigera Waarom nu nog Uw vrijen tqd dok bekort om de wasch thuis te doen 7 Neen veel beter is het haar uit huis te geven Bovendien spaart U dat zeep terwijl ons moderne zachte reinigingsprocédé Uw wasch de beste behandeling garandeert Uw gaed gaal langarmae ala hel maagaat mat De Modelwasscberij Qeuda Talefeon 20S4 ü 3851 15 Bedrtjfswatec zoo zacht als regenwater G 3862 i5 Gevraagd een flinke Dienstbode niet beneden de 20 jaar zelfstkunnende werken en koken Br no O 38 7 bur van dit blad 6 GRAND CAFÉ RESTAURANT JER QOUW Zondag thé dansant 3 4 uur Kom vroogti dig naar de gezellige dancing Donoe dags Zaterdags en Zondags 7 30 10 30 Restaurant Specialité s Hors d oeuvres Varié Diverse Salades Kippensoep Erwtensoep Warme Schotels Prima belegen Wi nen Champagne G 3873 40 Wat de STtADIVAKIUS is onder de violen is BLAUPUNKT onder de radio apparaten Laat U geheel vrijblijvend zoo n pracht apparaat demon Etreertn t IS een Wonder ian klankweergave Priizen vanaf f 133 35 tot f 305 Alleen verkrijgbaar bij N V HEES Co GOUDA KLEIWEG S4 Telefoon 2110 G 3S72 80 De Velo Waschmachine Maatschappij N V Zet hear bedrijf onveranderd voort ele waschmachines O batt n bvkanrfil machin m t h t grootste r waichoHoel 1 elo biljarten ele naaimachines ele kachels en ornuiien elo rijwielen ele meubalaideeling Voor solide koopers gemakkelijke conditlet Filiaal te Gouda Lange Tleodeweg G 3868 4Z W HUWELIJK Dames en liceren die een gcluklcig harmonisch huwelijK wen ien tj Siui cn en h ermede in hun omgeving mei kun en slagen schrijven vol Bemiddelingskantoor HILVERSUM Vaartweg 147 te Hilversum Telefoon 7091 Obs Itantoor heeft zeer vele goede en beathaafde relaties in a Ie kringen Heeren zonder positie of inkomen verleenen wy onze bemiddeling met U kjnt verzekerd zgn van de strikste geheimhouding want dit IS voor ons een eerezaak Schrijft U ons uw wenschen en wif stellen ons gaheel met alle krachten voor U beschikbaar ♦ Alle inlichtingen kunt U kosteloos in blanco couvert ontvangen Postzegel svp voor antwoord jisluiten G 3218 50 KERSTCADEAUX kunt U uitzoeken met de zekerheid van te zullen slagen uit onze geweldig groote sorteering Serviaxen Nealcn Schalen De euneetjea KaHie an TheepaHan Kop en Schalela Blakera Aachbakken en enz Alles modern goed leuke dessins fraaie kleuren en uitara voovdeailg Ook nog voorradig Keulache Potten m diverse malen DE KLEINE WINST NIEUWE HAVEN 17 QOUOA RADIO onder ecnige verplichting demonslreeren wii U de nieuwste PHILIPS ERRES OF TELEFUNKEN TOESTELLEN levens groote sorleering STOFZUIOERS van alle merken O A BELONJE Lange Tiendeweg ee Telef 2235 ü 3H6 J Ib Ih ETALAGE Wie helpt ons aan een 2de handsch Orgel Brieven no G 3840 bureau vandit blad a ü 3 4 20 etv Ltd l t l tvV VVtV t Ot X V ot fi XfÜS PHILIPS Nieuwe Serie 1940 41 In prijzen vanaf f 98 50 717 A Met finod ne dri kknops sfeem Onfeilbaar juiite ahtemming met één vingerdruk Ver liesvrije tegenkoppeling Spaarschakelaar geeft 30 o sfroombetpormg Voortreffelijke weerga ve Voorname kast uit hout en Philite PRIJS F 143 40 O 384J 226 ADVKRTKBRDBIIS wordt dringend verzocht bun advertenties voor het Zaterdagaummer Vrydagr op te geven Voor advertenties die ZaterdaM orden ingezonden is opntming in het numma van dien dag met eker DE KWARTJES RUBRIEK lk n Zaterdag plaatsen wij m de KwaPtlas PUbrlak kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bure 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Briovon kunnon ALLEEN wordon afgehaald olkon dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur Bestel nu Uw Kerstboom bji firma G L MiziiksekNl Ji Biii Westhaven 39 Boekbinder D v LEEDWEN lurfdngel 23 Het betere adresvoor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek BMen Heesters Rots en vasteIilanten Pryslyst wordt op aanvraag gratis verstrekt G Hendnksen Achter Willens H 6 WQ betalen de hoocste waarde r nw oud eond S B v d BBRG Groencndaal 16 Het adres voor ronde tokken relkraren en steunen is f Postmus Kaam 142 TeL 3720 Beetr SIDpeiti veer ehaicB nseaaen alic nrcadaehap gouwe 143 Telefoon Ï930 Koop en laat Cw rwerkoi Mpareeren in een reeds jaren Wtaande aaak D C v d BERG Beiweaitraat M Dpcer 1874 Oepensionneerde werkman P G soekt net kostliuis plm ƒ 7 50 pw Br no 4258 bur v d blad Aangeb Zit en Slaapkamer e v met gehr van keuken vlak b j station Br no 4259 bur v d bl Goed tehuis gexocht voor mooi LAPJESPOESJE Adres 3e KADE 118 Weder verkrijgbaar SP0NZENKNIP8EL ter vulling van kmderbedjes kussens enz Adres Weth Ven te weg H 63 Stolwukersluis H2b Te koop gevraagd Kasregister en Snijmachine Br met prys J v Ussel J V Riebeekstraa t 47 Den H aag Te koop een Philii Radio Tnetlosse luidspreker Adres Jozefstraat 30 Gevrclgd een net MËISJR ▼ oor de morgenuren Gouwe SI Voor belegging te koop gevraagd WOON of WDiKËUiDtS Br no 4286 bur v d bUuL Te huur cevr flinke woning goede stand liefst nieuwbouw prijs f 25 tot f 35 Brieven no 4269 bur v d blad Te koop govr l tafel biljart Br met opgaaf van prys no 4294 bur V d blad Gevraagd een MEISJE voor halve dagea bg Mevr Slop Wijdstraat 5 Te koop GRAMOFOON met 3 pUten Slappen del 18 Te Haar Houtmansplansoen 4 Huurpnja ƒ 2 45 Bevr Keizerstraat 62 HUWEl lüK 2 levenslustige jongelui met betrekking zoeken kennismaking met 2 aardige jongedames 18 a 22 j Br met foto onder no 12 boekh Noteboom Waddinxveen Zeer gemakkelijk DAMESSCHOEISEL Van Maaaren s schoenhandel Vu verstraat 10 Lindebloesemthee Verkrijgbaar it ƒ 0 30 per ons aan de Gemeenteapotheek Ingang Achter de Kerk op werkdagen tiuscbea 0 uur v m en 5H lun Te kdop RADIO zonder accu enluidspreker goed spelend ƒ 5 ook in ruil voor pickup NieuweH aven 112 Net meisje zag zich gaarne als leerlinge m winkel geplaatst Br no 4281 bur v d blad Te koop Handwaschmachme met Wringer in zeer goeden staat L v Wungaardenstraat 3 VriJe Slaapkamer aangeboden voor net pers of juffrouw met of zonder pension J Philipswcg 83 Gevraagd net MEISJE voor halve dagen G v Tilburg Karnemeikaloot 209 Gouda SALON AMEUBLEMENT te koop Burg Martenstraat 19 Wu betalen de hoogste waa e voor hazenen kenijnenvelm TH J NOBEIi Tumstraat 73 Gevraagd NETTE WERKSTER voor Vr dagmorgen en Zaterda mor gen Adres Gr Flonsw eg 93 Goed tehuis gezocht voor fhnlce JONGE POES Adres Kamemelksloot 80 Ci vraaed tegen Januan NET MEISJE van 8 4 uur P G niet jonger dan 17 jaar De Bruin Regentesseplantsoen 3 B z a net MEISJE 19 j zeUst kunnende werken en bekend met koken P G v g g v Br no 4371 bur v d blad 2 3 Kamera leeg of gem met gebr van keuken voor 2 rustige mensclien te huur gevr Br met prtii no 4270 bur v d blad TE KOOP GEVRAAGD door particulier 1 of 2 ooJ als nieuwe WOONHUIZEN Gouda Br met prijs JJJ opgaaf en lasten no 9295 ourv d blad De loodgieter voor VASTE WASCHTAFELS Walestraat 12 Telefoon ZW TE KRAPPE SCHOENEN maken wn breeder en grooMs JOH MUUHLING Doelestraat 10 TeL 3780 HET DAGMEISJE gevraagd geheel zeUstandig M nende werken Mevr v d Kro Gouwe 19 Gevr een net dagmeisje f f 18 k 17 j netjes kurnende ve ken Zondags vr j Br no 4W bur V d blad Nrt elsje 27j BK z K K Jongeman 27 30 j or foto wordch teruggebrachU 00 4Ï57 bur v d Ud