Goudsche Courant, maandag 16 december 1940

De eerste ijspret Tentoonstelling te Berlijn De Pollux brjna gereed EEN KlJKJE OPEEN DUITSCHE ARTILLERIE SCHOOL EEN DE POLLUX het nieuwe opleidingsschip nadert zijn voltooiing en zal volgende week naar de nieuwe ligpjaats worden gesleept De laatste hand wordt aao +ief roer en het kompas geltgd allÉ moet blinken Holland IN HÉT THÜRINGERHAUS TE BERLIJN WORDT EEI TE OüNSTELLING GEHOUDEN GOETHE EN HET PÖRCELE1N EEN PRACHTIGE FRUITSCHAAL UIT HET JAA 1850 KONING WINTER HEEFT ZUN INTREDE GEDAAN en het den liefhebbers van het schaatsenrijdenmogelijk gemaakt op ondergespoten tennisbanen e d bun schcfene sport te beoefenen Een kijkje op d M E T S Jaanen te Scheveningen waar het aardig druk was l Polygoon DE BIJENKORF TE ROTTERDAM heeft een gedeelte van zijn pand laten ombouwen tot een noodwinkbl yan groote afmetingen welke eerstdaags zal worden geopend en welke dienst zal doen totdat t z t het geheel nieuwe gebouw in gebruik zal worden genon en De noodwinkel Links het Erasmushuis Polygooni £ i Jf ütff j f ft è Ai SsE 1 L K K Kfe t jli H j xl 5 1 r BHHHI üi WMpT V j Hj f f C i teS I H 1 é i M DE VIJANDELIJKE VLIEGTUIGTYPEN l ET MEN PRECIES KENNEN ARTILLERIE WAARNEMER IN DE MAND VAlt EEN KABELBALLON HoUai Soldaten vai het luchtafweergeschut uit Mccklenblirg in het kustgebied van Noorwegen Bij moji weer wordt het onderricht buiten gegeven Hier worden de manschappen geoefend iri het herkennen van de vijandelijke vliegtuigtypen Sch rl DE CARNAVON CASTtK W QK HAVEN VAN MONTEVIDEO De eerste telegrafisch overgebrachtefoto van d n Britschen hulpkruiser Camavón Castle In de havea van Montevideo Op de foto ziet meneenige goed aangekomen treffers 1 den romp van bet schip Scherl DE SCHIE welke de verbinding vormt tusscben het centrum en het nlcuwef geOeelte BliJdqrp va Rotterdani Is geheel gedempt en 1 hérschapen worden in een bréeden beuievaïd Bij de TeiMngerbrug irói dt een straatje aangelegd waarna deze brug welbekend bij de Rotterdammers zal worden afgebroken Op den achtergrond de wolkenkrabber Polveooitf