Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1940

OUDSCHE COUBANT 5dag 17 December 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JacrgHiK No 20606 iXractwr r riKTB PiMttfio S4N Bur Mvkt Ttl IN oorlogspotentieel van Ouitidiland te verzwakken Wanneer men hiernaar verwysi vervallen ook alle conclusies die destrategen om de groene tafel teLonden trekken uit de gevechten in NoordAfrika Tenslotte wijst het blad er op datItalië in al de jaren die aan den oorlogzijn voorafgegaan ontzaglijke dingenheeft gepresteerd en wel steeds opnieuw De Engelschen gclooven daarom klaarblijkelijk dat de Italianensneller moe worden dan de Duitschers De bezetting van Spmali land uad eigenlijk een les voorlien moeten zijr En gdooven de Engelseben werkelijk dat men in Duitschland ra tig zou toezien bij een afmattingvan ItaUë Juist den laatsten tijdheeft de Britsche propaganda uithet feit dat Duitschland niet inGriekenland heeft ingegrepen willen afleiden dat men in Berlijn deItaUanen 4n vsoep wil laten zitten In tegenstelling tot Engeland denkt men in Duitschland echter ook in militaire dingen nuchter Naar Duitsche opvatting geven de gebeurtenissen zoowel in Griekenland als in Egypte geen aanleiding tot bezorgdheid Dit oordeel wordt geveld in volkomen bekendheid met het Italiaansch oorloCipotentieei Misschien geeft dat dien EngSsclien die zich de juistheid der Duitsche militaire oordeelen uit Frankrijk nog herinneren te denken en maakt dit hun mogelijk den toestand te zien zooals hij werkelijk is Geen wapenstilstands plannen Gayda schrijft volgens United Press in de Giomale d Italia Ofschoon de machtsmiddelen van Italië in dezen oorlog die een oorlog is van de armen tegen de ryken in zeker opzicht ten achter staan bij die van de Engelschen houdt Italië stand en biedt het den vyand krachtig tegenstand De Engelschen hebben 300 000 man uit Engeland en andere deelen van het Britsch rijk in Egypte geconcentreerd Deze troepen maken ondersteund door 800 tanks en pantserwagens evenals de cavalerie van Napoleon een omtrekkende beweging door de woestijn Gayda spreekt het gerucht tegen dat Italië voornemens zou zijn met Griekenland een wapenstilstand te sluiten Hü schrijft Dit Atheiw komen bclachelüke berichten volgens welke Italië met Griekenland een wapenstilstand zon willen slidten Door dergelijke berichten tracht de Engelsche propaganda deq mdmk te wekken alsof met dé Italiaansehe operaties in de MiddellanAche Zee niets is bereikt De Engelschen moeten zich echter niet vergissen Het D N B meldt uit Rome Van bevoegde zijde worden de in Grieksche en Engelsche berichten over de Italiaansehe verliezen aan gevangenen en materieel verstrekte opgaven als uit de lucht gegrepen gekenschetst e slag in Noord Afrika nog steeds nietien einde Gevechten kunnen volgens Romeinsche kringen nog geruimen tijd duren Duitschland zal niet rustig toezien bij afmatting van Italiö 1 Romaiuehe politlefce kringen De T r i b u n a ziet In het Engsl RUSLAND Reuzen vliegtuigenj Nieuwste proefvluchten met vliegtuig zonder staart Strategische vliegsteunpunten aan de Noordpool houwt Von onzen V P B corretpondent Moskou December 1940 USLAND is een van de landen waar de vliegtuigbouwtechniek het verste is gevorderd en nog steeds voorliitgaat In de achter ons liggende jaren heeft het Russische vliegtuig reeds meer dan eens van zich doen spreken bijvoorbeeld door zijn stoute Póolvluchten door zijn tocht naar Amerika enz Door de uitbreiding welke het Sovjetgebied heeft ondergaan sedert September 1939 van de Noordelijke IJszce tot aan de Zwarte Zee is zijn bevolking gestegen tot 193 millioen zielen die leven op een oppervlakte van 21 6 millioen vierkante kilometer In dit uitgestrekte gebied speelt natuurlijk het vliegtuig zoowel als modem verkeersmiddel als ter verdediging des lands een groote en belangrijke rol De reusachtige Sfstahden die door het luchtruinl moeten worden afgelegd maken het noodig dat men de beschikking heeft over vliegtuigen met een groote actieradius en aanzienlijke draagkracht Men heeft zich dan ook in Rusland van het begin af toegelegd op het bouwen van groote machines die zware lasten konden vervoeren op zware bommenwerpers met meer dan één motor en op groote transportvlieg tuigen Reeds in 1914 vestigde ingenieur Igor Sikorsky de aandacht op zich toen hij in de openbaarheid trad met zijn eerste tweedekker Deze had een snröwijdte van meer dan 28 meter bezat een voor dien tijd uitstekende gesloten kajuit met groote vensters eéïrfpöol goed ingerichte zitplaats voor den bestuurder met dubbel stuur en was uitgerust met vier motoren nians behooren de zesmotorige transportvliegtuigen vam het Maxim GoAitype tot de grootste t wereld Zij ziJn lOntworpen als geheel metalen middeidekkers en hebben een vleugelspanwijdte van 60 meter Het eerste vliegtuig van dit type dat in 1934 uitkwam l ezat motoren ter gezamenlijke sterkte van 6400 P K acht in getal Zes er van waren in de vleugels aangebracht Oi twee achter elkaar in een motoisondel Daar intusschen krachtiger motoren zijn geconstrueerd kunnen de nieuwe verbeterde machines dezelfde prestaties verrichten met 6 motoren De Russische transportvliegtuigen kunnen een flink aantal soldaten in volledige uitrusting vervoeren Zy kunnen ook worden gebezigd voor het vervoer van wapens zooals machinegewereo lichte stukken geschut lichte auto s pi last not least voor het transport van valschermtroepen Het is van algemeene bekendheid dat het Sovjetleger het eerste is geweest dat dit soort troepen heeft ingevoerd en de ontwikkeling van dit nieuw e wapen sterk lieeft bevorderd R W aen er den nadruk op dat de rilin weermachtsberichten algltfteeht iQn loowel voor de goede MT de slechte tUdingen en dat de IHiegeUngea der viJaadelUke proj Hftn aif r den slag in de woestijn Hannariea als voorbarig bef0nid moeten werdeo Deze slag I een week en weHieht langer I0m Men moet dos den afloop atli tfr alToreos m n eea oordeel kan freken De Italiaansehe strijdHMMen In Noord AMka gesteund de Ubjrsehe troepen strijden tffftt en laten stap voor stap het Mnla aan den vijand die ijn Hehtea en sijn middelen uitput Men f na meening dat de Italiaansehe Mfdkrachten die in bet gevecht geiftkeM sijn en die welke in reserve niden gdioaden meer dan voldoende 4i om de situatie het iMMrfd te bie IM DePopolodiRoma schrijft dat tae slag de grootste is die ooit In JUrika is geleverd Het is een grootste veldslag wa traan de liistorie de terinnering lai bewaren De Italianen 4i er trotseh op dat iQ daar tegen de jrimkwekkende macht van het Brit ke rijk strijden De indruk te Londen Naar aanleiding van den strijd in SoordAfrika meldt de Londensche rrespondcnt van de Neue Zürther Zeitung dat niemand te Unden waagt te voorspellen hoe de iUtaire gebeurtenissen in Afrika zich nnler zullen oritwikkelen Of het Britsche leger zyn actie zal fasmen voortzétien of dat Graziani op beurt een krachtigen slag zal toebrengen generaal Wavell en zijn staf i zegt men te Londen zullen zich bewust zijn van de moeilykheden d e KB voortzetting van de actie in dei teg staao en de strijdkracht vaq de nietves van Graziani in Libjre die Wr goed opgeleid zyn en over talrijke bnlcs beschikken niet onderschatten Mai kan lus verwachten dat de Enlelsche actie voorloopig tot stilstand al kcmen Italiaansehe persstemmen De pers stond gistermiddag geheel m aet te ken van den grooten slag in iewo s yn Sedtit zeven dagen woedt naar de Popoio di Roma schrijft de slag B de woestijn iq den loop waarvan te Italiaansehe troepen den Engelschen Jiaid lederen vierkanten meter grond twisten Engeland zal de Italianen eral gereed vinden om hun het hoofd bieden en den weg te versperren jj Achillespees der spil zooals de Selschen Italië beliefden te noemen bewijzen dat zü onkwetsbaar is Witer de Italiaansehe weermacht staat t Italiaansehe volk aancengeslotener i ooit een volk dat weet wat oorlog dat beslist niet verwacht lederenJjï overwinnlngsberichten te ont Ken Wanneer de Engelsche pro l nda beweert dat in Italië teekenen bezorgdheid en ontevredenheid baar worden zoodat de autoritei niet goed meer weten hoe zij de wemende Repressie kunnen afwen dan zijn dat mets anders dan letjge fa een bespreking van den toestand 2 Je G io r n a 1 e d 1 1 a 1 ia het W op den voorgrond dat Engeland ndbit een dusdanige machtsontWoUng in een over zee gevoerden jnog heeft ontwikkeld als bü de huiJft gevechten in Noord Afrika waar ié den druk van een met de mo aste strydmiddelen uitgeruste leger cht die o m beschikt over 800 pant en gevechtswagens moet opvanWi J deze Uit het gebeele iDU erium ï engetrokken mjddelen heeft Enge geloofd een der beide spilpartners Wen gevecht te kunnen stellen De Stvoigende maanden zullen toonen onjuist deze hoop is Ondanks de Jj t die Engeland voor welk land op een snel resultaat aankomt t zullen de gevechten nog lang ÏJöiItalië staat vastberaden op zy Wplaats en houdt vol Wat er ook t Egyptisch Libysche front moge urcn Engeland zal zich niet kun2 ii msken uit de Middellandsche n zal tot aan zyn defmitieven ne g het gewicht der Italiaansehe ens te voelen krqgen sche optreden in Noord Afrika niet zoozeer een handeling met een uitgesproken strategisch doel als wel in de eerste plaats een propkganda ondeme ming en een politieke en militaire afleidingsmanoeuvre 0at kan echter niets wOsièen in de groote Ign van he conflict Men moet zich de woorden van Mu olini in zijn redevoering var 18 November herinneren waarin hij zijn hechte vertrouwen op de eindoverwinning uitsprak of die nu in twee of in twaalf maiuiden zou worden bevochten BUNA GEHEELE ITAUAANSCHE STRUDMACHT IN TACT ALDUS STEFANL De diplomatieke medewerker vanStefani sitelt de volgende feiten tegenover de Engelsche propagandaberichten inzake de militaire gebeurtenissen in Noord Afrika De Italianen hebben zich in de woestijn van Marmarcia heldhaftig gedragen en bieden ook thans nogtaai verzet In de eerste zes dagenvan dezen slag zijn de Engelschen slechts tot de Italiaansehe voorhoede doorgedrongen en wel met middelendie ver in de meerderheid waren Italië blijft aanzienlijke Engelsche strijdkrachten vasthouden dieEngeland eigeniyk dringend voor de verdediging van het moederlandnoodig heeft 3 De beiissering van de Britsche en proEngelsche propaganda dat Italië aan de grens van zijn militaire mogelijkheden gekomen is is e r Voudig belachelijk Bijna de geheele Italiaansehe strijdmacht is intact 4 Het Engelsche offenaef in Afrika verandert geen duimbreedte aan het lot van Groot Brittannië De woestijn van Marmarcia beschermt noch de Engelsche steden noch beschermt zij de Engelsche scheepsruimte voor de felle aanvallen van het duikbootwapen der asmogendheden De oorlog zoo besluit de correspondent van Stefani ging van Engeland uit en zal in Engeland zijn einde vinden Geen bezorgdheid in Duitschland Onder het opschrift Engelsch Fata Morgana schrijft de V ö 1 k i s c h e r Beobachter in zyn Zondagsblao over de operaties in de Engyptische woestijn waar het den Engelschen voor de eerste maal sedert het deelnemen der Italianen aan den oorlog is gelukt het militaire initiatief te nemen en zich op h t terrein te handhaven door het ondernemen van een tegena val Gelijk de Trojanen indertijd meenden aldus het blad de belegeraars van huiMstad te hebben verdreven meeneffxhans vele Engelschen dat de oorlog op een keerpunt is gekomen Juist de streek van Sidi el Barranien SoUoem krijgt in Engelsche oogen de beteekenis van een Achillespees van de as Deze interpretatie wordt weliswaar noch in de berichten van het Engelsche opperbevel noch in de opyallenc bescheiden mededeeling over de operaties door Churchill gevonden maar alleen in de cominentafen van de Engelsche pers Het antwoord op de vraag waarom is echter gemakkelijk te raden Hoe krachtiger nl het Duitsche luchtwapen in Engeland toeslaat hoe gevoeliger de verliezen der Britsche koopvaardij vloot ook blijken noe smaller de voedingsbasis wordt hoe meer het liewapeningspotentieel verschrompelt hoe duurder de oorlog wordt en hoemeer de financieele reserves verdwijnen met andere woorden hoe meer het laatste stadium van den oorlog in Engeland zich afteekent des te ijveriger heeft de Britsche propaganda ernaar gestreefd te beweren dat de beslissing in Airika valt Daartegenover stelt de V B de vraag Wat kunnen de Engelschen daar strategisch bij winnen Bereiken zy meer dan wat deskundigen zoo juist nog maarschalk Graziani verweten toen hij over de Libysche grens Egypte binnendrong n I een verlenging van de ravitailleeringswegen Wat winnen de Engelschen in Libye w lks grenzen zü overigen nog lang niet hebben bereikt Op zijn l est een prestige succes zooals in het voorjaar de landing in Andalsnes het binnenvaren in de fjord van Narvik Waren deze gebeurtenissen echter voor den afloop van de operaties in Noorwegen van beteekenis Vermochten zij zcUs liet BOMMEN UIT VREEMDE VLIEG TUIGEN BOVEN BAZEL Vier dooden De staf van het Zwitaetaeho leger maakt bekend b den nacht vaa 16 op 17 December hebben vreemde vliegtuigen verMheideBe bommen geworpen op Basel die ia het district Bnndelding r en in de bnnrt van het goederemotation insloegen Ecnige liommeB rielen ook op Blaaiagen Er vallen vier menschentevens te betreuren Verscheidene pcrsoaen werden gewond en er ontstond zeer aanzienlijke materieele schade Er wordt een onderzoek ingesteld naar de aflnqist van de bommen AMERIKA Engelschen schenden veiligheidszone ACTIES TEGEN DUITSCHE SCHEPEN Wederom hebben Britsche zeestrydkrachteo binnen de op de Panameesche conferentie vastgelegde PanAmeri kaansche veiligheidszone operaties uitgevoerd Binnen deze veiligheidszone naderde een Britsche kruiser het Duitsche vrachtschip Idarwald dat uit een Mexicaansche haven was uitgeloopen et ordemam een poging om t Duitsche schip op te brengen De gezagvoerder van het s s Idarwald heeft zijh schip daarop zelf tot zinken gebracht en het opbrengen By den aanvang van de vijandelijke actie van het Britsche oorlogsschip gaf de gezagvoerder bevel het schip in brand te steken en de bodemventielen te openen Na de uitvoering van deze maatregelen ging hij met de bemanning it de reddingbooten De Engelschen stelden daarop pogingen in het werk om aan boord van het schip te komen en de buit te bergen teneinde zich aldus meester te maken van de prijspremies die de Britsche admiraliteit pleegt uit te betalen aiin leden der gewapende macht in strijd met het soldateske gebruik van andere volkeren De pogingen om de pryspremies te verdienen is mislukt Het S S Idarwald is tengevolge van de door den kapitein en de bemanning genomen maatregelen brandend ondergegaan Dat het niet eerbiedigen van de PanAmerikaansche veiligheid door de Fngelschen geen op zich zelf staande daad is geweest maar systematisch geschiedde blykt uit het feit dat een tweede vijandelijke oorlogsbodem een tori edobootjager ongeveer tezelfdertijd binnen deze veiligheidszone een oorlogsdaad tegen het Duitsche s s Rhein heeft gepleegd Het schip werd door de bemanning verlaten nadat de voorbereidingen voor het tot zinken brengen in werking waren gesteld Het departement van Marine der Vereenigdfe Staten heeft deze beide berichten bekend gemaakt zonder zich ui te laten over de rol van de Amerikbansche torpedojagers die de beide Duitsche schepen kort na het vertrek uit de haven op zee hadden ontmoet De Amerika sche destroyers hadden zich aangesloten by de Duitsche schepen en den gezagvoerder van de Idarwald op zijn vragen verklaard dat zy de schepen tot de grens der Amerikaansche veUjgheidszöne wilden begeleiden Het zou belangwekkend zijn te vernemen welke instructies de Amerikaansche torpedojagers hebben voor het geval dat zij ooggetuigen zouden zyn van oorlogshandelingen in de veiligheidszone waarin zy patrouilleeren houding der stemmen heeft het eol lege van Uesmanmm abi voift OM geven Totaal aantal der uitgebrachte stemmen tf JIS SAS Daarvan voor Jtojievelt a7jï48 a voor irilUe NntT BITAALDE OOKLOOSSCHULDKN AAN AMEBIKA Gisteren was het de vervaldai van een termijn der leeningen wdke de Vereenigde Staten in den wereldoorlok aan tal van staten verleend hebben De betaling werd uitsluitend verricht door Hongarije en dan nog slechts een symbolische gedeeltelijke betaling Van de overige debiteurstaten werden geen betalingen ontvangen Finland dat voor den oorlog met Rusland zijn termijnen regelmatiff deed toekomen heeft zooals twkend van de Vereenigde Staten een bijzonder moratorium gekregen Engelsche wandaden jegens Brazi ië AMERIKA VESKOOPT M SCHEPEN AANHOUDING VAN SCHEPEN De Times Herald meldt dat Brazilië zoo verontwaardigd jegens Engeland is dat de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Huil die tot dusver gepoogd heeft de aanrandingen door Engeland te kleineeren besloten heeft zijn thans in Washington met verlof aanwezigen ambassadeur in Rio de Janeiro Caffrey naar de Engelsche ambassade te Washington te sturen om de Engelschen tot inschikkelijkheid te bewegen Het gaat hierbij om de volgende drie punten 1 Het Braziliaansche vrachtschip Sigueira Campos dat steeds nog i n Gibraltar ligt omdat het voor Brazilië bestemde Duitsche goederen aan Ixiord heeft hoewel ingeland navicerts had verstrekt 2 De inbeslagneming van n deel der lading van het Braziliaansche s s Buarque in Trinidad dat goederen uit uit Brazilië voor Venezuela geladen heeft 3 De aanhouding van het Braziliaansche s s Itape door den Engelschen hulpkruiser Carnarvon Castle waarbij binnen de pan Amerikaansche veiligheidszone 22 Duitschers van het Brazilaansche schip gehaald werden Caffrey heeft den Engelschen medegedeeld dat het in Gibraltar vastgehouden s s Siqueira Campos moet worden vrijgegeven De Federal Maritime commission heeft medegedeeld dat zij bereid is nog 24 opgelegde schepen aan een vreemde mogendheid te verkoopen Onder deze schepen bevinden zich 18 koopvaardijen passagiersschepen en 5 schepen met koelinrichtingen BALKAN HEVIGE STRIJD AAN HET BALKANFRONT Vooral in het Devolik dal De P o I i t i k a meldt dat oadaaka het slechte winterweer en de dikke sneeow de gevechten aan het geheele Grieksch Italiaansche front voert duren Beide partijen stellen alle pe gingen in het werk om hun stellingen te behouden De strijd is vooral fel ia het Devolik dal Ondanks het slfcbte weer nam ook het luchtwapen aaa de gevechten deel ENGELAND De Ehiitsche aanvallen van vannacht SCHADE IN NOORD WEST ENGELAND EN DE MIDLANDS BOOSE VELT THANS OFFICIEEL VOOR DE DERDE MAAL PRESIDENT Het college van kiesmannen heeft Maanag op grond van de stemming bij de presidentsverkiezing aan Roosevelt 449 en aan Willkie 82 kiesmannen toegekend Door deze thans voltrokken laatste kieshandeUng is Roosevelt officieel yoor de derde maal opnieuw gedurende vier jaar president van de Vereenigde Staten De definitieve ver Naar uH Londen gemeki wordt heeft het ministerie van Luchtvaart en Binnenlandsche Veiligheid een com muniqué gepubliceerd over de aanvallen van het Duitsche luchtwapen in den afgeloopen nacht Daarin wordt gezegd dat in verscheidene deelen des lands bommen gevallen zijn In eenige districten in het Noordwesten en in een district in de Midlands zijn huizen beschadigd In deze districten is een klein aantal menschen gedood Eenige bommen zijn in het gebigd van Londen terecht gekomen enhebben huizen en eenige andere gebouwien beschadigd wordt de opvolger van Lothian CLAIR CITRINE OF LATTON De New York Daily News zegt uit welingelichte Londenactie diplon atieke kringen vernomen te hebben dat de Amerikaansche rageering aiin het Britsche departement van Buitenlandsche Zaken heeft voorgesteld tot opvolger van lord Lothian te benpfemen den minister van Luchtvaart Sir Archibald Sinclair of den secretaris der Trade Unions sir Walter Citrine of den eigenaar van het blad News Chronicle Sir Walter Layton De SovjeT Unie wijdt de grootste aandacht aan het nieuwste staartlooze vliegtuig De ontwikkeling daarvan dagteekent reeds uit 1923 toen er proeven werden genomen met het staartlooze zweefvliegtuig Parabola genaamd met zeer lichte vleugels en gebouwd in den vorm van een groote tor Naar dit model werd later ook een motorvliegtuig gebouwd Men neemt thans ook proeven met een jachtvliegtuig dat plaats biedt voor meer dan één persoon Deze machine is toegerust met door lucht gekoelde moto ren op zij van den romp in de vleugels ingebouwd Midden in den romp bevindt zich de commandotoren Boeg en hek zijn voorzien van torens voor machinegeweren Hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe typen en de proefnemingen met verschillende buitenlandsche constructies ging ook de verbetering van de bestaande typen vooral ook van de bommenwerpers Nieuwe chef van den marinestaf BVOUat POUND WORDT VERVANGEN United Press meldt uit Londen dat de eerste lord der admiraliteit en ciief van den staf der Britsche marine admiraal sir Dudley Pound binnenkort door den commandant van de Britsche vloot ia de Middellandeche Zee vioeadmiraal Browne Cunaio gham vervangen z worden m Poolondenoek per vlieg In de laatste jaren heeft de Sovjetunie zich ook sterk toegelegd op het ontwikkelen van de luchtlijneh naar de Er werden verschillende póolvluchten georganiseerd alsmede langeafstandsvluchten via de Pool naar Canada en de Vereenigde Staten De in de Poolzee gelegen eilanden overdekt met en omringd door sneeuw en ijs welke vroeger om zoo te zeggen van geen practische beteekenis waren zullen in de toekomst geroepen zijn tot het spelen van een groote rol als steunpunten voor het Innemen van proviand en brandstof 2 mu tHaaH ZoB op 9AJ onder HM Mamm op 20 44 onder 11 14 Men b varpBckt te vcrdditeraa tm tonondcrtfang to HMopkoait LditaarM ▼ vocrtoitfca oKMtea t Mv na zooioiidcr Bg oatttokea worden Eerst in het jaar 1942 zullen de luchtlijnen naar de Noordpool die van strategisch belang zijn geheel in gereedheid zyn gebracht Zij zullen in groote lijnen den loop der groote Siberische stroomen volgend van het binnenland van Rusland naar de kust van de Noordelijke Ijszee leiden waar ziJ zullen aansluiten op de dwarsverbinding die zich uitstrekt van de Behringstraat tot Archangel Eenigen tyd geleden is een Sovjet Russische hydrografische expeditie te Archangel teruggekeerd die op het Poolschip Nord wetenschappelijke onderzoekingen had ingesteld en een groot aantal kartografische opnamen had gemaakt Daarbij was o a gebleken dA er 35 eilanden waren welke tot dusverre op geen enkele kaart voorkwamen