Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1940

EERSTE BLAD DINSDAG 17 DECEMBER i De Westersche invloeden in OostAzië Naditelqlce aanvallen op Liverpool HooMpifn Ml Kiespün 1 Veilig vlBgaisgeen Bderhelpen WerbS atdd cea poeder of cachet van MijBhardt Mflnhardfs Poeder per stuk et Doos 45 et Cachets genaamd MUnhardtiea Doos 10 en 50 cent OOK CBOOn BEDRUVIGBEID BOVEN LONDEN Uit Londen wordt gemeld dat de Diutscbe vliekers Maandagavond weer groote bedrUvigheid boven landen ontwikkeld hebben Overal hoorde men hevig afweergcschut en het ontplolfen van bommen Ook in Noordwest Engeland i aien de Duitsche luchtstrijdkrachten weer tot den aanval overgegaan Bijzonder hevig scheen de aanval te zijn op het Oostelijk deel van de Midlands Het afweergeschut was er zeer zwaar en er on tén verscheidene bomihen Volgens de berichten van Amerikaangche persagentschappen is in den nacht van Maandag op Dinsdag een stad in Noordwest Engeland Waarschijnlijk Liverpool een uur lang met bommen bestookt Ook een stad in de Midlands was aan hevige bomaanvallen blootgesteld waarbij brand en brisantbommen weidien uitgeworoen 1Ook in Londen zijn bommen gevaflèh walker explosie in het stadscen firum ♦ e hoca n was De sirenes begonnen pas te Joevft to en er reeds Yllegtuigen boven dè stad waren die vér scheidene bommen hadderi laten vallen Japan en China hebhen gemeenschappelijke vijanden lagez Med 7701 8 DE OPBRENGST DER RIJKSMIDDELEN Zeer bevredigende resultaten Aan het verzreht van de liJksmWdelen per ultimo November wordt het vplgende ontleend Dfre te beiastingaa Wat deze belastingen betreft kan in de eerste plaats wopden geconstateerd dat het totaal bedrag vaWde raming dezer middelen door de oftbrcngsti aanmerkelijk is overschreden zoo Zelfs dat de jaarlijksche raming dooide opbrengst van de eerste elf maanden van het belastingjaar reeds met tal van millioenen werd geslagen Wanneer we zien dat de totale raming voor dit gedeelte van onze inkomsten voor het loopende jaar 158 780 000 is en dan Runnen constateeren dat het zuivere bedrag van de kohieren tot en met November 171 088 103 98 bedraagt dan mogen we zeker met groote voldoening vaststellen dat deze belastingen in hooge mate de verwachtingen hebben overschreden Want de opbrengst tot dusver komt reeds ruim 12 3 millioen oven de raminjj voor het geheele jaar uit en ruim ¥ millioen boven de opbrengst van de eerste elf maanden van het vorig jaar Natuurlyk mag hier niet worden verheeld dat het vorig jaar in de rjaning nog geen rekening was gehouden met de daarna nieuw ingevoerde belasting aan opcenten op de gemeentefondsbelasting welke belasting thans op de raming is gebracht voor een bedrag van 29 5 müUoen van welk bedrag thans reeds 27 754 millioen is j binnengekomen Daarnaast staat de nieuwe winstlaelasting welke het vorig jaar nog niet bestond en welke tot nu toe heeft opgebracht 15 687 144 50 Bij een beschouwing van de afzonderlijke belastingen van deze groep zien we voorts c t de grondbelasting waarvoor de jaarlyksche raming ƒ Ook de inkomstenbelasting waarvoor de raming was gesteld op 89 millioen heeft aan het gunstige resultaat bijgedragen aangezien tot ultimo November reeds ƒ 331 000 meer is op gebracht De vermogensbelasting welke geraamd was op een jaarlyksche opbrengst van 20 millioen heeft tot dusver opgebracht f 18 741 856 46 en bleef 1 daarmede ruim f Ö40 000 beneden f de opbrengst over dezelfde periode van het vorige jaar Tenslotte komen we lot de verdedigingsbelasting welke op f 150 000 na de jaarlyksche raming ad 9 4 millioen heeft benaderd Al met al kan derhalve worden vastgesteld dat het verloop van de middelen van deze groep belastingen in het algemteen alleszins gunstig kan worden genoemd DE OVERIGE MIDDELEN WINTERHütP NEDERLAND lummer von de W 1 5553 J Gironummer van de W ILN De Bank van de W H N Is Kasvereenlglng N V A DA M Postgironummer 877 DOOR HET VOLK VOOR HET VOLK IngCz Med 7700 19 AZIË DADE JSME VAN TERRi IN SJANGHAI Een Japbnsch geneesheer luit Ma soeo Homoera is door een Chteeesehen bandiet iMïichoten toen hy bezig was met het ioMiten van Chineezen in n tent op den fioek van de Layroad en de Seawardioadj Nomoera Hreeg twee kogels in deh buik en verloor het bewustzijn Hy was van achter beschoten Te Japapsche gendarmerie zette ter ston de omgeving af De dader is ech ter nog voortvluchtig De voorzitter van de juridische afdeelmg Van het bestuur derFransche concessie in Sjanghai Dhooghe is Maandag V en hy zijn m de Fransche nederzetting gelegen huis verliet door drie revolverschoten gedood De daders wisten onherkend te ontkomen In Chineesche kringen wordt iei aahslag in verband gebracht met het feit dat het Dhóoghe is geweest die kortgeleden de overdracht der Chineesche gerechtshoven in de Fransche concessie aan de Nanking jegeering ten uitvoer heeft gelegd DE SniMAROCTE WEER GEBOMBARDEERD Vliegtuigen der Japansche vloot hebben gisteren hun Iximbardementen op den Birmaweg voortgezet Zy lieten een hagel van Iwmmen vallen op de Koengkwo brug over de Mekong zoo deelt een communiqué van de Japansche vloot in ZtAd China mede Het communiqué voegt hieraan toe dat als resultaat van het bombardement talrijke vrachtwagens met munitie niet verder konden DUITSCHE ONDERSCHEIDING AAN MATSOEOKA OVERHANDIGD De Duitsche amlMissadeur Oto heeft den Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka het grootkruis van de orde van den Duitschen adelaar overhandigd dat de Führer Matsoeoka had toegekend voor diens verdiensten voor het driemogendhedenverdrag DUIT SCHLAND SLOWAAKSCHE MINISTER NAAR WEENEN De Slowaaksche minister van Landsverdediging generaal Catlos zal heden g evolg gfevend aan een Duitsche uitnoodiging in gezelschap van 15 hooge officieren der Slowaaksche weermacht naar Weenen vertrekken om een bezoek te brengen aan de wecrmachtstentoonstelling op den Heldenplatz FRANKRIJK HET STOFFELUK OVERSCHOT VAN DEN HERTOG VAN REICHSTADT Bet loffelijk overschot van den hertog van Reichshadt Napoleons zoon is Zondagavmid in de Dome des Invalides te Parijs naa it dat van Jerome den broeder van Napoleon op een baar geplaatst Binnen enkele dagen of weken zal het zijn blijvende rustplaats vinden FRANSCHE KRUGSGEVANGENLT ZIEKEN EN GEWONDEN TERCÏ NAAR FRANKRUK In den loop van Zaterdag j I zijn in Konstanz aan den Bodensee drie Duitsche M pitaaltreinen aangekomen xu tmim 1100 Fransche krijgsgevangenen gewonde en zwaar zieke officieren en manschappen die naar hun vaderland werden teruggezonden De hospitaaltreinen die uit alle deeleh van Duitschland zelfs uit Oost Pruisen en uit Weenen kwamen werden in Konstanz door Zwitsersche hospitaaltreinen verwacht Daarmede reisden de Franschen nog denzelfden dag door Zwitserland verder naar het onbezette Frankrijk naar Lyon Verplegers van het Duitsche Roode Kruis brachten de Franschen behoedzaam uit de Duitsche naar de Zwitsersche treinen Alles was gedaan om den zieken en gewonden de beste zorgen te doen geworden Wanneer we ten aanzien van deze middelen allereerst de opbrengst over de maand November beschouwen dan moeten we beginnen met onze verheugenis er over uit te spreken dat ook deze opbrengst de maandelyksche raming met vele millioen heeft overschreden Bedroeg namelyk deze raming ƒ 37 541 666 68 de opbrengst over November was ƒ 44 954 683 12 of ruim 7 4 miUiolU meer Een gunstig teeken is voorts dat de November opbrengst van dit jiarruim 4 96 millioen hooger was dan over slachtmaand van het vorig jaar Ten aaniien van de maand November kunnen we over de voornaamste middelen het volgende opmerken Als vanzelfsprekend hebben de rechten op den invoer de raming ad 9 millioen welke nog was ingesteld ap onze normale handelsbetrekking bij lanae na niet gehaald zoodat we over Nqirember slechts een opbrengst van ruim 5 7 millioen konden boeken Ook aenige andere middelen hoewel niet belangrijke voldeden niet geheel aan de verwachting waartegenover gelukkig staat dat weer andere l elastingobjecten ver boven het geraamde bedrag uitkwamen Van deze laatste categorie noemen we in de eerste plaajK de omzetbelasting waarvan de November opbrengst bijna het dubbele bedroeg van de raming ad f 6 9 millioen terwijl deze opbrengst van bijna 12 7 millioen daarmede meer dan 5 millioen gulden jitkwam boven de opbrengst in November van het vorig jaar Een bijzondere vooruitgang vertoont voorts de accijns op het gedistjleerd waarvan de maandelijksche raming ruim 2 4 millioen bedraagt doch waaraan de opbrengst over November heeft bedragen ƒ 5 587 800 of ruim 2 64 millioen meer dan in Novemljer van net vorig jaar Ook de accijns op bier heeft de raming overtroffen en eveneens die op oier en op suiker doch afzonderlyk fient nog te worden vermeld de accijns op tabak waarvoor de raming per maand 3 millioen bedraagt Deze accijns heeft over November deze raming met meer dan het dubl ele over schreden aangezien de opbrengsf f 6 195 400 heeft bedragen Wanneer we nu het resultaat vai de opbrengsten over de eerste ell maanden l eschouwen dai kunnen we ook ten aanzien van deze middelen v iotstellen dat de totale opbrengsten de raming hebijen overschreden Deze raming was f 412 958 333 terwijl de opbrengsten bedraagt ƒ 419 643 833 af ruim f 6 669 millioen meer dan de raming Een artikel van Karl Megerle In de jbngste aflevering van het tijd chrift BerlinRom Tokio dat dezer dagen verschünt publiceert de bekende journalist dr Kari Megerle lid van den GrootDuitfchen rijksdag een artikel over het thema Vreerade rao endhedcn in Oost Azië Bij de verwcjenlijking van de nieuwe ordening in Oost Azië volgens de beginselen van het driemogendhedénpact komt behalve aan de verhouding tusschen Japan en de ëbvjetVfne Vfne eefv bijzondere beteeketiis de aaJBdé verhouding tasseben Jjapan en China De grondgedachten van dit vraagstuk in een ander licht te zïien Het doel van dit pact is immers met verovering en onderwerping maar leiding samenwerking en solidariteit tusschen de volkeren iri de afzonderiüke gebieden de b irijding dezer géfciedeii van alle vreemde invloeden die van hun tweedracht leven en het berstei V9P een blijvende en hatuur lijke ordening waarin eik volk volgens im bêleckenis en prestatievermogen de hem toekomende plaats kan bekleeden Het dricmogendhedenpact treft de Chincesch Japansche verhouding in en toestand aan waarin alles is vastgeloopen en bi den stand der wederlüdsehe opvattingen een Jteer ten eoede onmogelijk scheen Om tot een nieuw uitgangspunt te geraken en het doode punt te overwinnen moet men tot eenige feiten teruggaan die in den Joop der scherpe conflicten on ichtbrar geworden zyn Meh kan dan constatceren dat de gemeenschappelijke belangen der beide volkeren natuurlijker en belangrijker zijn dan hetgeen hen scheidt en dal noci het Chmeesche noch het Japanscht voik wel echter vreemde mogendheden voirdcel trekken uit een voorti rin g van de tweedracht Deze halen de rr vtikeren den grond oneer de voeten wcSt zonder hun iets te geven Aanpassing aan de noodzakelijkhed n der moderne wereld maken zij voor hen onmogelijk Overgeplant op een anderen oodem wat volk en beschaving betreft moeten die opvattingen tot ernstige crises in het bestaan dier volkeren leiden en moeten zij worden tot een onvruchtbare karikatuur waaraan de natuurlijke inhoud ontbreekt Beide volkeren staan daarom eigenlijk voor dezelfde taak in politiek economisch en sociaal opzicht om deze vreerode invloeden uit den weg te ruimen opdat het eigen wezen van het Chinee whe en Japansche volk weer woor den dag kan komen Het Duitsche volk waaraan na den wereldoorlog eveneens het democrati che telsel van het Westen werd opgedrongen heeft dus volledig begrip voor de krachten in de beide Aziatische Vfilkeren zich tegen deze vreemde invloeden te weren Het Duitsche volk heeft een eind gemaakt aan de inarchie van het individualisme de gezonde verhouding tusschfn individu en gemeenschap hersteld en is daar▼oor ▼ beloond met een ongekende ver terking van het volksche organisme De inbreuk Van het Westen is in China en in Japan geschied m den vorm van gewelddadige aanvallen vooral door de Angelsaksische zeemogendheden Geschiedenis en aardrijkskundige ligging hebben de beide groote volkeren elkander als bjtfe n aangewezen Beiden werden iflVe negentiende eeuw met geweld vSor de beslissing geplaatst zich bij de moderne wereld an te sluiten en daarby of wel voorwerp of onderwerp van het geschiedkundige proces te worden dat zij niet mter konden ontloopen China dat ui igen kracht den weg naar een dien cvereenkomstige aanpassing niet kon vinden werd het slachtoffer va i een economische politieke en semikolo niale uiVbuiting Het moest een langf marlehjken weg afleggen van onder werping aan de imperialistisch a mogendheden totdat het zelf eer beg n maakte met een zelfstandige uit eig ii kracht levende staatsinrichting Dat n u k een langen tijd van neergang en K tbuiting zim hoogste aoel de natjnrale eenheid en vrühtid is wordi tellig ook in Japan erker d Jai an daarentegen slaagde er in f eer korten tijd in om uit eigen krac den nieuwen toestand meester te worden een modernen taat en in snel tempo een groote mogendheid te worden De trircnstender dien het Chineet4 he valk op dien weg qfar cieh zelf ai ntrof was niet in de eerste plaats J an maar het Angelsaksendam dat in China vooral na den wereld orlog een der weinige voor den ki piUUirtiüchen wereldhandel nog vrijf groote mjirkt lag Het moderat rhincesche nattonalinne is dns in den iitrUd tegen het En elsche en Amcrihaansehe imperialisme van territorialen en economisehen aard ontstaan Dit imperialisme wa s de i nlijke aanhanger van het systeem Van steunpqnten concessies n voorrcfhten in het Chineescbe volksliehaam en het Chineesche levensgebied De politiek van de pen denr was hechts het vowwendsel het Chineesrbe volk door ket Angelsakisehe kapitPlisme e laten averheersthen en uitbuiten Terecht keerde het Chineesche nationalisme lich dus tegen deze burchten Het program van Soen Yat Sen China te bevrijden van de cbncessies heeft opmerkelijke resultaten weten Je behalen De aanwezigheid van deze vreemde Vrachten in het Chineesche levensgebied kon echter aan de groote mo endheid Japan vooral nadat het anti Japansche karakter van de raehlen steeds duidelHfcer was geworden niet onverschiDig laten De schending van het Chineesche was eeds een schending van het Japansche 1 levensgebied Naar mate de Angel 1 taksers het gebied van bfet Verre Oosten onder hun politieken en economisehen invloed probeerden e brengen moest Japan tot afweermaatregelen noodzakelükerwyze overgaan Of deze maatregelen teeds welowerdacht en doeltreÖend wareni behoeft hie niet onderzocht te i irden terstond bleek echtèf dat die vreemde mogendheden stelselmatig tusschen het Japansche en Chineesc volk tegenstellingen probeerden te scheppen en bun hegemonie trachten te stabiliseeren op de tweedracht der beide volkeren die door beschaving en ras verwaai wareh Evenala in Europa leefden rij ook In het VeiTe Oosteifvan de tagewr stellmg der aldaar wenende volkeren Wat zij thans het Chineesche volk aan steun verleenen in den Vorm van wapens geld en moreel geldt niet het geluk en de eenheid van China maar de handhaving van den oorlogstoestand in het Verre Oosten Vooral na de totstandkoming der politiek van hel dricmogendhedenpact waarvan zij een nieuwe oriënteering der Japansche politiek in het Verre Oosten in him nadeel vreesden stelden zij alles in het werk om Japan in China te binden door den oorlog aan te wakkeren China hulp te verleenen en zoodoende een beslissing ten gunste Van het herstel van den vrede onmogelijk te makeni Het Chineesche volk wordt misbruikt om voor de belangen der Angelsaksers te strijden en een slagveld te blijven waarop meer dan eigen belangen worden uitgevochten Terwijl zoowel het Chineesche als het Japansche volk ermede gediend zouden zijn indien de Japansche bestaansmogelijkheden in Zuidelijke richting gewaarborgd werden zorgt de Angelsaksische polSiek ervoor den tegen woord igen toestand ten koste van beide volkeren te handhaven Zij doet dit echter ook jm het Chineesclje nalionaUsme te weerhouden van het oude doel der vrijmaking van China van de politiek der steunpunten concessies en voomect ten alsmede van de ontwikkeling ee ner organische zeUstaijfJige industrie en economie Evenals het Angoflsaksische kapitalisme thans Japan met economische wurgingsmaötregelen bedreigt zou het morgen tegen het Chineesche nationalisme optreden wanneer dit een eind zou maken aan de uitbuiting der 4 0 millioen Chineezen en van de vrije en oben Chineesche markt en economisch gebied wilde maken dat streeft n ar economische zelfstandigheid en door samenwerking met de andere volkeren van de groot Oost Aziatische ruimte de economische onafhankelijkheid zou kunnen verwerven Een feit is in ieder geval dat Japan en China thans evenals vroeger de slachtoffers der Angelsaksische balance of powers zijn en dat zij bij de gemeenschappelijke bevrijding van Öost Azië van de vreemde kapitalistische en imperialistische krachten hun eigen tegenstellmgen gemakkelijker zouden kunnen te boven komen Niettemin mag men aannemen dat het inzicht van deze grondgedachten aan beide zijden aanwezig is en aan terrein wint Als een der voornaamste dragers der gedachte van een nieuwe ordening ter wereld welke niet in de imperialistische verovering maar in het besef van verantwoording voor de leiding der Europeesche volkeren naar een gemeenschap van arbeid en vrede zijn taak ziet volgt Duitschland zoowel in het belang van zichzelf als in het belang van het Verre Oosten elke ontwikkeling die aldaar tot de gemeenschappelijke oplossing van deie vredestaak kan bijdragen ENGELAND f loyd George bü Churchill TOETREDING TOT DE REGEERING Volger berichten uil Londen is Lloyd Gfcorge gisteren door Churchill in Downingstreet ontboden Volgens den parlementairen correspondent van Reuter zou dit feit in stryd met de in omloop zgnde geruchten niets hel ben uit te staan met een benoeming van Llojrd George tot opvolger Van lord Lothian als ambassadeur in Washington Het is onwaarschijnlijk dat Lloyd George tot die functie zal worden benoemd Waarschijnlijker is het dat Lloyd George binnenkort zal toetreden tot de regeering van Churchill en wel als minister zonder portefeuille Engeland vraagt financieele hulp aan V S EEN FORMEEL VERZOEK Associated Press verklaart van officieele zijde te hebben vernomen dat de Britsche regeering den Ver Staten thans formeel om fiancieelen bijstand heeft verzocht HET ENGELSCHE BEZIT AAN AMERIKAANSCHE PAPIEREN Volgens een Reuterbericht uit Londen is aldaar een nieuwe verordening uitgevaardigd welke bepaalt dat een nieuwe groep Amerikaansclie in dollars luidende effecten moet worden afgedrageri aan het Britsche departement van Financiën Onder deze bepalingen vallen 68 effecten en het totale aantal der sedert Februari over te dragen papieren stijgt daardoor tot 243 waarbij de Canadeesche effecten niet zijn medegeteld In de verordening j wordt in ponden sterling de prijs aan geven die door het departement van rinanciën voor deze effecten betaald wordt onder deze nieuwe bepaling vallen de aandeelcn der Eastman Kodak der GenerE Wois der Vacuum OU Cy en der Woolworth maatsdiappü BINNENURD BRUTALE JMOORD IN DE HOOFDSTAD Lijk van vermisten koop man opgehaald Gijtermiddag heeft U poDtie van het bureau Mamixstraat te Amsterdam it de Heerengracht nabij de Hartestraat aldaar het lijk opgehaald van den sinds 8 November vermisten M Nebig De man was op dJMi dag naar het Westland geweest en het laatst gezien toen hü Om 12 54 uur in den trein naar Amsterdam stapte Nadien had men niets meer van hem iremomen Hii had een bedrag van ƒ 600 bij f ich hetgeen direct deed vermoeden t rtlildaad in hét Spel Was fiiderdaad dit geld ook nU ijog niet terug gevonden Het lijk vertoonde messteken aaaJiet hoofd en depolitie neemt aan dat do raan een huis binnen is geïoltf ifteór is v rmoD rd ehf iberoofd en s avonds in de duisterrali te W6ter is w rpen ïn verband hiermede verzoekt de pbutie een ieder die iolic fitingen kan gevèii omtreSt elke aanwijzing welke töt opheldering van deze brutale inóord kan leiden zich onverwijld to t baar 1 wenden Hoe de moord moeC z n gelieard Uit de nasporingen welke dfe politie van het biirjtau MirRi iraat onvermoeid voortzet is wèl zeer sterk het vermoeden gerezen dat de man niet geworden is een slachtoffer van de duisternis doch van misdaad Het slachtoffer is de 55 iarige fruitkoopman M Nebig uit de tweede Hugo de Groo tstraat 641 Op 8 November keerde hy niet naar huis terug Dien dag was hy van huis vertrokken naar de groente en fruitveiling te Poeldijk waar hij nog zaken gedaan heeft Vervolgens reisde Nebig ilaar Den Haag waar iiy zich op de Laan Copes van Cattenburch vervoegde voor het verkrijgen van een vergunning yoor den verkoop van appelen Men vermoedt dat de man met den electristhen t ein van 12 54 uur uit Den Haag H S naar Amsterdam is teruggereisd Hij is in ieder geval kort voor dat tydstip in de omgeving van het sta ftJor HoUandsche Spoor gesignaleerd Hij Was toen niet in gezelschap van anderen De mogelijkheid wordt geopperd dat Nebig in den trein met iemand een gesprek is begonnen en dat hij toen met dezen kennis Amsterdam is ingegaan Vandaar ook dat degenen die vermeenen inlichtingen of aanwijzingen te kunnen verstrekken dringend verzocht wordt zich te vervoegen aan het bureau Mamixstraat 148 Het slachtoffer moet bij aankomst in de hoofdstad ongeveer duizend gulden in zijn bezit gehad hebben benevens drie gloednieuwe bankbiljetten van honderd Belgische franken Ook dit geld wordt vermist Zyn zakken waren overigens grondig leeggehaald toen men het lyk ophaalde De veronderstelling dat de man reeds dood geweest moet zyn toen hy te water geraakte wordt gerechtvaardigd door het feit dat het lijk geheel met modder besmeurd was Nebig is dus naar aUe waarschynlykheid een huis binnengelokt daar vermoord en beroofd en vervolgens in het water geworpen Het lyk vertoont messteken aan het hoofd Het signalement van het slachtoffer luidt als volgt 55 jaar oud gezet f ostuur donker van uiterlyk donker haar van voren eenigszins kaalhoofdig klein ewart snorretje rond gelaat hij was op 8 Iij vember gekleed in een muisgrijze winterjas op t hoofd een blanwgryze gleufhoed donkerblauw colbertcostuum lage zwarte schoenen Het spoorwegongeval bij Leidschendiim AANZIENUiKE SCHADE Omtrent het spoorwegongeval bij Leidschendam wordt nader vernomen dat zes wagons van den kolentrfein door onbekenden oorzaak zyn ontspoord De trein uit Amsterdam is met volle vaart tegen de ontspoorde wagens gereden met als gevolg dat de eerste wagen van dezen trein over de sloot langs de spoorbaan vloog en met den kop in de modder boorde De bestuurder van dezen trein is hierbij om het leven gekomen Door den schok liep een aantal passagiers lichte kwetsuren op er is alleen sprake van builen en schrammen De aangerichte ravage is zeer groot en den geheelen dag is het traject onberydbaar De dienst Leiden Den Haag wordt door de N Z H T M onderhouden Bovendien laten dé spoorwegen elk uur een trein van Amsterdam naar s Gravenhage en Rottradam rijden via Gouda Men hoopt dat heden den dienst zy het dan ook over enkel spoor hervat zal kunnen worden Wijziging van den treirienloop OP NIET OEELECTRIFICEERDE TRAJECTEN Naar wij vernemen zal in den loop van Januari de dienstregeling van de Nederlandsche Spoorwegen wederom worden gewijzigd De veranderingen zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op de nietgeëlectrificeerde trajecten waarop de frequentie zal worden verminderd WIKTERHULP NEDERLAND De Algemeene Nederlandsche bouwarbeiders Bond heeft een bedrag van ƒ 5000 ter beschikking gesteld voor de slichting Winterhulp Nederland dat in vüf niaandelyksche termijnen zal worden voldaan Welke Borr BROOD GEBAK EN 8L Met 19 genummerde dBkk e v IWieb ifc 856 HM roggeb JTÏ te gram ander brood nkfeTs bomKB 125 gram 10 gram ander biïod 7 oen gebak voor de Li 16 Dec t m M Dec ïft extra geldigheidsdnor De met 18 genummeni i Elk der met 2 genaiWert 5 nen van de bloemSSJiÜ neht op het koopat JtI p roggebrood if Stt f H tantsaêa 35 gr meel of bloem trSl 2 t m 29 December SUIKER No 3h BON geldig van 7 De t m BÖïlfe ÊN VET BON No 1 Van de B5 grim bot t of 2S SS geldig vm 14 t m S f i fiesch Sl he L 27 December Afli sWtend tu hen H D BWJN 2 n j d m De bonnen welke op 2i ber nog niet gebruikt VM nog geldig t e m 27 KAAS 3na BON No 49 5 £ 2 algemeen distribuüel onbi kfe 29 = GeidUnJS BON No 35 van alg dlstrita tmi fr kis t m 29 Dee EIEREN BON No 22 Eén kippen eendenei zoowel in als nt ehaal geldig van 16 t m 22 Dat Bonnen op 22 Dec nar am brulkt blijvim geldig t m 2 oi Dec ddigi THEE OF KOFFIE BON No 81 o s thee f H pond koffie geldig t en aS 2 December VLEESCH BON 12 Vleesch 1 ons vleodk been inbegrepen of een taatswa vleeschwaren Bon 12 Vmnt vleeschwaren rantsoen vlecsekwaren van 16 t m 25 Dec met extra geldigbeidsduar t t 2S Pee GRUTTERSWAREN BON No 43 250 gram rijtl si ri emeei of rijstebloem of rijde gries of gruttemeel gemengd meel of rijstegries of rijstyai dingpoeder geldig t m V D e BON No 88 uitsiuitead 250 gr gort of gortmout of gnrtten geldig t m 27 Dec BON No 3 256 gram havermout of havervlokken af iumblocm of aardappelmeelvlokkea of gort of gortmout of grutten geldig t m 27 Dec BON No 93 190 gram malseM of tarwe of griesmef I of saga tl aardappelmeel of puddingpatto dat 100 zetmeel bevat gekUg t m 27 December BON No 9S I0 gram maeinri vermieelU f spaghetti gcMig t m 27 Dec PEULVRUCHTEN 90N No 1 3 H k g peolvrwbten van 17 Dé € t m 12 Jaa LEVERTRAAN Alleen op bon van arts sux 200 cc per hoofd per weelL ZEEP BON No 17 150 gram eenkcUstaUetxeep óf 120 gram hnishsadzeep óf 200 gram zachte seeK f 250 gram zeeppoeder of 125 gnm zeepvlokken óf 250 gram uUwerkende waschmiddelen il M gram vloeibare zeep geldig f 7 t m 31 Dec Deze bon geldt ook voor gesiaswasch per 20 K G droog wisckgoed BON No IIS 50 gram scheerseeK it een tube scheercrême pot scheerzeep Geldig v a a Augustus t m 31 December Op een bon één rantsoea I leep mag verkocht worde stok toiletseep van d iew samenstelling van 7 gran VASTE BRANDSTOFFEN Januari zijn SjJ T m 31 voor één eenheid Bmu M M en 10 van de kaart distributie vaste bn stoflen haarden kachels W 15 1 17 18 19 20 21 22 B 24 van boakaart di iribiiti enrtale verwansiast V baas gemerkt brandst n één eenheid 2e pinioi J eokts één eenheid 2e peaMF geldig ra 31 December PETROLEUM PETROLEDMZKGEL Vn 2 1 petroleum geldig Nov t m 89 Dec Periwie C voor verHtM kaisboodtng geeft recht P komen van 2 L petj Geldig van 1 Dee t m 1 VOOR DE HUISDIEREN 11 voed a rti 31 De BON Ne katten van 1 t m K G kattenbrood Na si December 1940 T No 11 van bedoelde kaarten J geldig en mag deie nie vorden aanfcnomen BON No M voederkaari J handen van I t m groep I 1 KXi fcandtn graep D 10 a G idem ï f T t6 idem givep tf Mem gMep V 4 i7aepnsK B MenL