Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1940

TWEEDE BLAD DIN ïD4G 17 DECEMBER 1940 Vo€tbtd Nederlandsche Voethal Bond SECRETARUAT ONDERAFDEEUNG GOUDA Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 UnSLAGEN VAN ZONDAG 1 DEC Overgangsklasse DJli I Groot Ammers 1 1 de Knegt 3 1 3e klasse B UoereapeUe U roeneWeglI J Baas De oVeng wedstri den gingen w eos terreinafkeuring niet door Nieuwjaarswenschen X an Sportüereenigingen i Het is steeds de gewoonte geweest van de sportTereenigingen om door middel van het oHicieele orgaan elkaar haar ledea donateurs supporters en officials bi $ de aarwisseling haar geltfltwenschen aan te bieden Ook bij de nu komende wisseling d jaren bestaat deze gelegenheid Tot 24 December a s ktmnen de teksten hiervoor aan ons bureau Markt 31 Gouda worden ingezonden De prijs bedraagt 1 tot 5 regels ƒ 0 50 iedere r gel meer 10 cent De vereenigingsbesturen die van deze gelegenheid gebruik willen maken gelieven bij hnn in te zenden tekst te vermelden op hoeveel regels zij den nieuwjaarswensch geplaatst willen hebben ISlieuwjaarswenschen 1941 Meer dan ooit is er in de huidige tijdsomstandigheden aanleiding om vrienden en bekenden bij de jaarwisseling goede wenschen aan te bieden Evenals andere jaren verleent de Goudsche Courant daarbij haar medewerking door het mogelijk te maken dat ieder op de meest gemakkelijke wijze in stad en omgeving wordt bereikt Een nieuwjaarswensch ter grootte van 1 5 regels wordt in de Goudiche Courant weÜce Dinsdagavond 31 December verschijnt opgenomen voor VIJFTIG CENT Meerdere ruimte ook plaatsing over twee ko iranmen wordt berekend tegAi 10 cent extra per regel ff Deze Nieuwjaarswenschen worden aangöiomen aan ons Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij onze agenten in ds verschillende gemeenten van de omgeving tot en met VrUdag 27 Dce SJk gftr Zend nu Uw Nieuwjaarswenschen terstond in en wacht daarmede niet Van Zaterdag 28 Dec tot en met Dinsdag 31 Dec worden de Nieuwjaarswenschen alleen al gewone advertenties aangenomen en tegen den gewonen prüs van 20 cent per regel minimum ƒ 1 05 berekend Het Bureau is dagelyks geopend van 84 6 uur s Zaterdags van 8 1 uur DE DIRECTIE mosiiEViis Winkels mctfen T n 0orffen af töt 10 uur geopend zijii ISGEUNG VOOB KEB8TMI8rEUODE EN OVDEJAAB rv 18 UH en met JM December mo Ue winkels tot 10 ma aja geSjgd zijn behalve op Zondag 8 De er behoudens de uitzonderingen l ën op dien datum aUe winkels Srten zün pe Kerstdagen vallenAjit j M op MHdag en Donderdag zoodat alle Mtöi ian gedurende den geheelen if tot B uur n geopend mo B zU 0p Zondag 22 Decembe gelden de Mone uitzonderingsbepaliiHien voor En Zondag Aangezien Oudejaar ditmaal op ffi g valt gelden de gewone sluiOMbepalingen voor werkdagen Hetf0te kan wofden flecegd n Nieuw nntt lfi i op Woensdag vatt Bkiemenwinkels mogen op 30 Deg Uwr tot 10 uur njn gec end zijn nnkel waarin uitsluitend of in dzaak een of meer der navolgende oód banket suikerwerken oiocojf t al dan niet tezamen met con lumptieüs ten Verkoop in voorraad doch uitsluitend voor den ver grq dezer waren tosschen 8 en 10 HOr n m alsmede rtnkeJs met slijt unntn of volledige vergunning teis de Drankwet mogen ob 31 tot 10 uur njn geopend Burgerlüke Stand GeboMo lï December Daniël Arie Willem BL van M Gibbon en A de Jong festTl December HarceUinus Pieter Wilhelm zn van H C Versteeg en W B Iz K Wilhelminaweg 276 Johannes zn van W F Wiltentburü en P de Pater Naaierstr 6 December Hella dr van H Touw en A Duisterhof R van Catsireg 75 Bartholomeus Cornells Marie m van W LooUaard en M W Th M Goosen St Josephstraat 65 Gerardus Otto zn van G J Lugthart en C C van Os Spieringstraat 97 15 December Jan Zeger zn van 3 Z Hordijk en S M van den Ham Boschwcg 90 Pieter Herman zn van H M Boot en M K W van den Aliker Gravin Jacobastraat 45 Robert Han zn van T C van Wüngaard an en C S van der Graaf H van Alphensrtr 35 Overleden IJ December Martina de Wceger geh met F J vaB Brederodc 32 j Cornells Schieden 74 jaar Uit vroeger tUden I GOdtSCHB cavuAtri n JAAB GELEOEN Naar wü vernemen is den heer Van der Maaden concessie verleend voor een spooi weg van Amsterdam naar Rotterdam via Alphen en zijn de voor den aanleg benoodigde kapitalen berads in Engeland büeengebragt M JAAB GELEDEN De Usclub Gouda die tegen Zaterdagmiddag een ringrüderij heeft uit geschreven heeft de goede gedachte gehad daarbij ieder in de gelegenheid te stellen een kleine bijdrage te geven tot leniging van den nood onzer behoeftigen Het terrein zal Zaterdag zoo w voor leden als niet leden slechts toegankelijk zUn tegen betaling van 10 cis De geheele opbrengst de kosten veroorzaakt door het asnkoopen van rqzen als anderszins worden iaaniit nwt voldaan zoodat het voUe badtag der entreegelden komt ten bate van het goede doel wordt afgedragen aan de Usclub tot tdersteiming van minvemogeeden die ook dit jaar handelend optreedt 25 JAAB GELEDEN Naar uit Breda wordt gemeld is aldaar bericht ontvangen dat in het reservehospitaal te Usvidek in Hongarije overleden is dr P Beyers HU was na zUn vertrek uit Gouda arts te Breda daarna aan de Nederlandsche Ambulance in Servië en later verbonden aan de Oostenryksche Ambulance Uitslag verkooping door notaris J v Kranenburg By de gisteren door notaris J van KnmeniHtRg gehouden verkooping van de volgende alle te Gouda elcgen onroerende goeden zijn koopers geworden van het woonhuis Tuinstiaat S de heer P J Spee qq voor f282S van het woonhuis Lange Dwarsstr 14 de heer C A Verschut voor ƒ 1375 van bet woonhuis Raam 7 de heer C van Buren voor ƒ 1900 van bet woonhuis Ra m 131 de heer P J Spee qq voor ƒ 2275 van het woonhuis Raam 250 de heer S E Dortland voor ƒ 3650 van de drie pakhuizen Raam 126 128 en 130 de heer H van Eük qq voor ƒ 995 van het woonhuis Nobelstraat I de heer Teekcns voor ƒ 1325 Van het pand bestaande uit twee pakhuizen en een bovenhuis Vest 74 76 en 78 de heer B Natzijl te Stolwijk voor ƒ 1825 Van het woonhuis Heerenstraat 149 de heer G J Verdoold te Stolwük voor ƒ 1635 van de twee pakhuizen Nieuwehaven 111 en 113 de heer D N Tak vóór ƒ 670 v het woonhuis i gedeeltelijk Geuzen traat 13 de heer H van Egk voor ƒ 300 w AT O AAR f ANNEER U Dec M BW BUnw Knris Kerstbijeenkomst Ned Chr Vrouwenbond M Dee 1M aar Nieawe Sdwnwbarg Concert V AR A Dansoikest The Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman 18 Dce V3M nar Ned Coet Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welsen M Dee OBT Daaiël Cursus EJIB O U Des U MK De Zatan Veigadesiiig van stemgerechtigde ingelanden van den Ziiic laspolder 1 Dec 7 M aar Vrij Bvaa disehe Osaseeat BUbeliezing en bidstond 1 Das IM ar Ntonwe Sduwwkvr Opvoering BehKif me niets door N V Het Residentie TooneeL M Des 1M ar OpeakaN lageia sefcael C Ouderavond voMdracfat Jaa P Strjjbas over Svalbaid lan s koele traaden a Dae t aar Kaastnria Tweede Nutsbijeankomsf wedstrijd in hersen gjrmnastiek onder leiding van denheer P J öbbem te iHertogen beadh 21 Dae 2 n Het Schaakberd Tweede instructeurscursus Nederlandsdie Vareeniging voor Luchtbeschemung 21 Dee 3 uur Bvaag Lothersehe Ks k KentwQdincsdiaut Ned MeisjesClubs onder leiding van ds J P C ten Brmk 23 Dee 10 aar Stadhuis Vergadering van den geraeent aad 23 Dee 11 aar De Zalas Verkooping doar Doteri K Zeevat 23 Dee It nas De Zalai Verkoc iin door notaris G W Nagtglas Boot 23 Dee 11 aar De Zalm Verkooping door waarnemend notaris H F A Schermer Dee 2 15 uar Bennie Filmniiddagvoor kinderen van leden van dé Ned Vereenigmg van Huisvrouwen Dae 2 3S anr Mnslekschool OastItavea Kerstmiddag Vrijz Herv Dameskring 26 Dee 3 nur Kunstmin Concert Goudsche Orkest Vereeniging onder leiding van Gijsb ieuwland Jr 36 Dec 11 uur De SJalm Verkooping door notaris J van Kranenburg AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 135 Auto trottoir opgereden en voetgansrster b neld WAGEN REED DOOR DOCH WeBD LATEB GEVONDEN Bestuurder verkeerde in staat van dnutkenscliap Op den hoek van den Langen en den Korten Tiendeweg is gisteravond omstreeks 10 uur een personenauto het trottoir opgereden Een voetgïngster werd geraakt doch gelukkig niet ernstig De auto kwam van den Langen Tiendeweg en in plaats van den hoek om te slaan ging het voertuig rechtdoor en botste tegen den gevel van de slagerij van den heer L van Vliet Op het trottoir hepen vier dames Drie konden nog juist wegspringen maar de vierde de 23 jange mej J van Vliet van den Fluweelcnsingel raakte met haar been tusschen den auto en den muur bekneld De bestuurder zette den wagen terug en reed vervolgens door De aangereden voetgangster had eert geblesseerd been en klaagde ten gevolge van den smak tegen den grond over pijn in hoofd en schouder Toen dokter Tom haar onderzocht bleek zij er evenwel nog goed te zijn afgekomen en geen ernstig letsel te hebben gekregen Te voet is zij naar huis gegaan waar zij nu voorloopig het bed moet houden Een gedeelte van het nummer van het weggereden voertuig kon worden opgenomen De politie wist dit nummer oogenblikkelijk thuis te brengen als zijnde van een auto van een garagehouder te dezer stede Een oncferzoek in de garage werd ingesteld en inder OFFICIEELE MEDEDEELINGEN HMMWimm voad Ats iM ia Aa Ie klasse Stohrük I GAV ra G v W nga velen D O N K n Groeaew I H v d Speld Jlieuweikeifc I Gouderak U M Homis Bergambacht I Gouda IV W Bmijn s MoercapeUe IOJN A IV Joh Huurling Overgangsklasse Lèkkeriterk n Moordrecht H L van S haik OrootAmmen I Dilettant n M V Gooiwilligen D RJ I Olympls III L van Wijnen Zwervers HHaastrecht II F Geukes 2e klasse A D OJ K Ul Overschotje I 12 uur J Hilgers U N I O I V E P I K F L Nolte E V C I Waddtoxveen II J Goudriaan Woerden H Bosk Boys XI C Compeer Gouda V O N A V U uur D de Knegt 2e klasse B O N A VI Woerden 11 30 uur J de Knegt S V IV Lekkerkerk III U uur J G Sinke Ammerst S V H Stolwük IL 11 38 u H Kramp Oljmpla rV Gouda VI 11 uur B Cammeraat 3e klasse A Bosk Boys Hl E S T O I G Lakerveld Moordrecht III D O N K V W Baas Overschotje II Bodegraven II J F V Jaarsveld Olympia V D R D II 11 uur F Lensen V E P Il R V C n J Baas 3e klasse B S T O II Gouderafc lil Joh Tai Groenewec II D O N K IV C van Wij MoercapeUe II Moordrecht IV 12 N den Ha Zwerv s ni Dilettant III 11 30 uur A Hofstede 3e klasse C Haastrecht III Bergambacht II 12 u H Homis Leklcerkerk IV Schoonhoven III 11 30 uur N V Halewün U N I O n Ammerst S V III 12 uur D A de Koster V E P Ill Oudewaler II 12 uur M P Spek Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijzigmg vangen te twee uur aan Op beide Kerstd Ren ajsmede op Nieuwjaarsdag zullen geen compe btiewedstryden voor de orderafd Gouda worden vastgesteld daad werd het voertuig hier aangetroffen Dat hiermede de aanrijding was gebeurd bleek te meer omdat een taschje dat mej van Vliet bij de botsing was kwijtgeraakt op den wagen werd gevonden De garagehouder die den auto had bestuurd was niet aanwezig doch na korten tijd werd hy door een agent die hem op de Markt wegens openbate dronkensciiap had aangehouden naar het bureau gebracht Zün toestand verklaarde meteen de oorzaak die aan dronkenschap van den bestuurder is te wijten De auto is voorloopig In beslag genomen Van de slagerij werd een stuk uit den muur gereden Ds DE BLOIS BEDANKT VOOR BEBOET NAAB VLAARDINGEN Ds A de Blois predikant der Geref Gemeente alhier heeft voor het beroep naar Vlaardingen bedankt ABWtSSVUgÈ Vaeenigiagea Herinnerd wordt dat het telefoonBuraner op Zondag vaor afkeuringen is Mo 101 vjn tusschen 8 en 9 ucv Consols Te Woerden J Vervat moet lün F G J Vervat STBAFCOMMISSIE SchoisiBgen No 32 G L a g e r w e y Kortsteeker weg 9 Alphen a d Rtjn lid van de vereen 3odegraven met ingang van 13 December 1940 geschorst tot Bodegravn U zes achtereenvolgende compt wedstrijden voor de onderafd Gouda zal hebben gespeeld zuUcs wegens het omettriijk trappen van een tegenstander In d enop 24 Nov 40 gespeelden compt wedstrijd Bodegraven II Bosk Boys UI Na 33 J Stout Schuwacbt 23ft Lekkerlcerk lid van de vereen Dilettaci met ingang van 13 Dec M0 geschorst tot Dilettant II zes achtereenvolgende compt wedstrijden voor de onderafd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het opzettelijk slaan van een tegenstander in den op 8 Dec 40 gespeelden compt wedstrijd Dilettant II Zwervers II Waarsehawing No 34 C van der Graaf Dorpstraat 2 Cappelle a d IJssel lid van de BENOEMING TOT SCHOOLABT8 TE BERGAMBACHT De gemeenteraad van Bergambacht heeft dr N Speelman alhier die tot dusver tijdelijk als zoodanig werkzaam was benoemd tot schoolarts dier gemeente in vasten dienst GEEN INSCHRUVINGEN BU AANBESTEDING VAN KLOMPEN Bij de hedenmorgen ten stadhuize gehouden aanbesteding van klompen ten behoeve van schoolgaande kinderen was geen enkel biljet ingekomen TOT LEERAAR AAN H B S TE SGBAVENHAGE BENOEMD De heer H Frederikie alhier die is boioemd tot tijdelijk leeraar in de Engelsche taal en letterkunde aan het stedelijk Gymnasium te Schiedam is ook als zoodanig benoemd aan de vereen Zwervers Aan deze kladilwerd geen gevolg gegeven wordt geacht een waarsiJïuwiBg van Mk scheidsrechter te hebben ontvangen Burgvlietkade 35 A VERDONl Gouda Secretaris PBOTESTcoManssn Ingekomen Protest No 1 Goud Woerden Hl Gouda TV De Commissie bsloot dit protest niet in behande ling te nemen wegens het niet voldoe aan het bepaalde in art 132 van het Huishoudelijk Reglement w n secretaris A VER DONK DBBITEBBINGEN Tot en met 15 December 1940 Ooatribatie eittaHaa Ammerstolsohe S V 3 e elftal MIt D 0 N K e elftal 17 1 E S T O 2C elftal tm Gakuta 8e eUUl X Ohrmpia Se elftal US SOtotMihoveR 3e elltai 4 V E P 3e elftal 1 Veer tonaaUersa Bergambacht fX m Bodegraven i Bosk Boys 2 Dilettant 2 D O N K 3 v O N A i Souderak 2 Mt Schoonhoven 1 V E I 4 Wadmnxveen 0 IB Bovenstaande bedragen moeten bii nen drie weken zün voldaan op posfr rekening no 21890 te Gouda ten nam van den Ned Voetbalbond onderafd Gouda op straffe van de reglementaire boete ALGEMEENE VEBOADEBINa Uitsluitend voor de oude G V B vereenigingen op Zondag 5 Januari 1941 des voormiddags half elf in de JMvenzaal van Café Best Het Schaalbi bord Kiéhveg te Gouda Punt van bi anojeUng Voorstel t besluiten tot liquidatie van den G V Voor de verplichting tot aanwezic zijn en het inleveren van volmacht wordt verwezen naar het H R Namens het bestuur O VAN TILBUROl secretari Eerste Gemeentelijke H B S aan d 3e V d Boschstraat to s Gravenhag i SPORT VOETBAL PBOGRAMMA 29 DECEMBEB Het programma voor 29 December vermeldt de volgende wedstrijden Gouda O D S Woerden Forlana Olympia O N A Rouwkoop G S V D O N K Waddinxveen M S V Ammerstolsche S V Moordrecht Bodegraven Oudewater Haastrecht Spoorwijk Schoonhoven Zwervers N H S Lekkerkerk Bolnes D R L Dilel ant U V S 2 Gouda 2 O N A 2 H B S G S V 2 O N A 3 Gouda 3 Mar tinet 2 FEUILLETON NOODLANDING IN DE WOESTIJN IS j nad het heimelijke teeken niet bemerkt dat Been aar onopvallend trachtte te geven Vtanneer men het hem op den man ai gevraagd had zou hij zelf niet hebben kunnen zeggen waarom l i wantrouwen koesterde Het was hier zuiver een gevoelskwestie waarbij wellicht ook de waarschuwing welke hij i ort tevoren van zijn landgenoot had ontvangen eenig geWicht in de schaal legde Hem beviel die Maharadja niet Hij vond hem onsympathiek huichelachtig en onbetrouwbaar al zou hij daar ook geen reden voor hebben Icunnen opgeven Ik ben werkelijk verrast beantwoordde de Maharadja EUen Boyard s mededeéling Verdwenen zegt uT Inple woestijn TharrT Het lijkt mijhaast niet noogelijk Ellen vertelde de feiten voor zoover die haar zelf bekend waren ü tiet Hoo eid voegde Been erwat q ottend aan toe dat er toehnog wel mysteries in dit land schQnen te bestaan Waarom twijfett u eigenlijk aan de geloofwaardigheid van dit voorval Het is toch niet het eerste van deze soort Ik herinner mij tenminste nog zeer goed het tragische lot van de expeditie Barlovius die eveneens in deze woestijn is verdwenen Rai j ohan Clumdra haalde zijn schouders op Dat geval ia mij bekend ja Maar u zult mij moeteiV toegeven dat daaromtrent de dwaaste geruchten de ronde hebben gedaan Men heeft eralle mogelijke sensationeele oorzaken voor trachten te vinden en daarbij de meest voor de hand liggende over het hoofd gezien De menschen zijn door een zandstorm overvallen Dat is hot heele geheim Er zün geen mysteriesin de woestijn Tharr Ik ben zoo vrü er aan te twijfelen Het was een zorgvuldig voorbereide en met alle denkbare hulpmiddelen uitgeruste expeditie Wanneer zü inderdaad door een zandstorm was bedolven zbu men toch sporen of overblijfselen hebtien moeten vinden U koit de verschrikkelijke kracht van deze stormen niet Metersdiep worden de slachtoffers onder het zand bedolvm En aan een dergelijkenstorm zal ook het vliegtuig waarvanu vertelt ten offer zijn gevallen Ofneigt u tot de veronderstelling dathelsche geesten in de bergen achterhet Oainer meer hun losten botvieren Helsche geesten verntoedelijkniet maar misschien wel een troep fanatici een of andere verwilderdestam die voor geen misdaad terugdemst om zijn geisoleerde positie tekunnen handhaven De wetenschap kan genoeg dergelijke gevallen aanwijzen Uft Rai Mohan vertrok geen spier van zijn gezicht Van het bestaan van dergelijke stammen zou ik als gebieder van ditland dj i toch op de hoogte moetenzijn Het spijt miJ mijnheer Been u in uw verwachtingen te moeten teleurstelleri Uw onderzoek zal geen enkel resultaat opleveren De rustige superioriteit in zijn woorden miste op Ellen Boyard haar uitwerking niet Misschien heeft Zijne Hoogheid gelijk zei ze wat onzeker Waarom acht u het zoo onwaarschijnlijk dat een zandstorm Omdat ik gisteren vóór ons vertrek de weerkaarten van de luchtvaartmaatschappij he6 bestudeerd Reeds sedert drie weken ligt over geheel Noord Indië een zeer gelijkmatig gebied van hoogen druk Naar da chef van den metereologischen dienst m j meedeelde komen de stormen in deze streek uitsluitend in de periode van October tot Januari voor en ook danzelfs nog niet in zoo hevige mate dat daardoor menschenlevens in gevaar zouden kunnen word n gebracht Bovendim is het m4 bakwid dat oek deBarlavius expeditie is rerdwenoi in een jaargetijde dal zich door een bijzonder rustige weersgesteldheid pleegt te kenmerken U ziet Hoogheid dat uw theorie niet houdbaar is Als de weerberichten tenminste betrouwbaar waren lachte de Maharadja Zü zullen dat misschien ook wel zijn voor zoover het de luchtiynen betreft maar de woestijn Tharrligt niet in dat gebied Dr Been was zoo onbeleefd aan deze opmerking geen aandacht te schenken Bovendien juffrouw Boyard zei hy vergeet u nu blijkbaar heelemaal het merkwaardige bericht vanden piloot Hangen dat tenslotte totdeze ontdekkingsvlucht aanleidingheeft gegeven De Maharadja was nu een en al belangstelling Welk bericht De man van wien ik spreek is onlangs op een nachtvlucht verdwaald geraakt en heeft daarbij looven dewoestijn Tharr plotseling een opvallend licht ontdekt dat den indrukwekte alsof zich daar een stad of ietsdergelijks bevond Van deze ontdekking deed bij mededeéling aan professor Floyd die in vakkringen alsden besten kenner van de woestijn Tharr geldt 2i0o kwam het tot een herhaling van dexe vlucht maar numet nóyd en diens medewerkerQucker aan boord H had terwtjl hv sprak het gezicht van den Maharadja geen mordent uit het oog verliyren Maar Rai Molian was ói volkw it ii te goeder trouw óf hij wist zich uitstekend te beheerschen Dat is inderdaad zeer merkwaardig mompelde hij Maar misschien heeft die piloot dat lichtslechts in zijn verbeelding gezien Als dat het geval was zou hiJeen wetenschappelijk man als Floyd zeker nooit hebbes kunnen overtuigen Ik heb verscheidene werken van den professor gelezen Deze man laat zichstellig niet door fantasieën beinvloeden Daarin mpet ik u gelijk geven antwoordde Rai Mohan terwijl hij zijn gasten zeer lange en dunne sigaretten aanbood Ik ken professor Floyd zoowel als den heer Guckerpersoonlijk De heeren vertoefden herhaalde malen als gast in mijn huis toen zü zich met de bestudeering vanhet gebied in de omgeving van het Gainer meer bezig hielden Op zyn wenk verscheen een bediende die in onderdanige houding een reeks bevelen in ontvangst nam Toen hij zioh verwüderd had wendde de vorst zich weer tot zyn gasten Ik heb opdracht gegeven u door ervaren en betrouwbare mannen te laten begeleiden want ik acht het mijnplicht u bij uw nasporingen naar uw verdwenen vrienden alkn megelijlcen steun te verleenen Ik dank u Hoogheid antwoordde BeeQ Uw medcweAing zal onzen arbeid seer vergemakkelijksn Maar EUen Boyard die hem had gadegeslagen kreeg den mdridc dat deze gang van zaken hem allerminsl enthousiast stemde Ik verzoek u vriendelük vooevandaag mün gastvrüheid te willea aanvaarden Dè mannen die u zulle vergezellen kunnen tegen morgen met hun voorbereidingen gereed zün H aarzelde een oogenblik De expeditie zal ongetwüfeld zeer vermoeiend zün Zoudt u niet verstandiger doen Juffrouw Boyard van deelnemingdaaraan af te zien temeer nog omdat u zich waarschijnlük slechts lO zeer geringe mate verdienstelük zuil kunnen maken Het spreekt vanzelf dat ik u gaarne tot den terugkeer vaa de expeditie gastvrijheid in mün huia verleen Hoogheid u maaKt mü werkelijlc verlegen door uw edelmoedig aanbodi Maar ik zou er toch liever zelf bitzün Het voorstel was inderdaad verletdeUjk Bovendien moest zy den Maharadja geluk geven dat het voor haac niet veel zin had zich bü de expeditie aan te sluiten Desondanks echt r was er een inwendige stem welke haar toefluisterde dr Been op zün tocht te vergezellen ZooaU u wUt besloot Ra Mohan met een minzaam lachje het geqnek Als Ellen Boyard had geweten wat zich achter dit lachje verborg zou zi t zich waarschynlQk nog wel eens heb1 ben bedacht Wordt i ri oigd Jl rac vtrv nga h l