Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 17 i JCEMSEMt HET KERSTMAAL £ en me éie men verrüuintf is i n iB o u k €ï smükeiHk Men zrt mt e ttvptlvn op 71 be chtitr Wil men ién van de Kerttdagen graag en hedfiit ze mci imeUeu aanwm oep op tafel brengen en i het niet moge atitipe J pt etuit lÜk geweest $ oepvliM cK een mergpüp of Warm opftimen beentjes te hemachtigen dan kan men op de volgende mamer een zeer tnutkelifke geurige aoep maken P9T pereoon neemt men één lepel lutt er mouts en halven tti een bo iÜkmbIofc e en een gla water Oit allaa wordt b elkaar gedaan terwijl men aan het 0e heel een klontje boter Dat foelie en wat out toevoegt Aan Ae kook brengen en ututma 16 é ZO minuten op een socht vuu laten doorkoken Deze havermouttoep i vaerketijk een verrassing en niemand die ze tiocrffe et krf gt lutt ook maar ëon ooffenblifc aan havermout denken Desge wenêcht kan men er nog topt tomatenpuree aan toevoegen f Versieringen voor de Kersttafel Een prachtig werkje voor de iaa e waiteraTOBden Is het gezin rond de huulounertafel geschaard zat Uat zien alles netjea in elkaar i akken We nemen een fonde plank feMvoar en de vliegenzwam is klaar beeld Van een klein inmaaktonnetje Zoo kunnen we een lieeJ atel maken en hetrt u die niet wel dan zaagt Iemand want loowel op de Kersttafel al in den van de hoi ienonten er wel een van buom zullen deze paddenstoelen een triplex Het plankje wordt rood geverfd heel leuk elfect geven of bedekt met een tuk rood papier In 1 j liet midden wordt een kandelaar vastge Ue menu iaan Pükerd Niet in vooriaad Geen zorgen maken want dan nemen we eenvoudig De menukaart is al taeei eenvoudig te een flinken grooten aardappel overtrekmaken We nemen een stevig velletje ken dien met mooi wit papier en snijden gekleurd papier karton is wel Iets ateer in het midden een opening in waarviger en knippen biervan een stukje in de kaars precies past ijjm den aarddat 10 cm hoog Is en 18 cm lang Dese appel óp de plank en nu gaan we hetlengteztjde deelen we in drie n Bij bet geheelunool versieren met takjes dennenderde deeltje nemen we de teekening groen eh een paar takjes rooden Spaanals voorbeeld en teekenen er een kerstschen peper of met eèn paar wilgenkalboom op die aan twee kantm wordt uitJea Ook dennenappel geven een mooigeknipt effect vooral wanneer we er een streek We verven den boom nu hard groen je over geven met een klein beetje zil en teekenen er dan kleine versiersel op verpoedpr Een rood lint er In strikken die we ook kunnen aanbrengen door en ons middenstuk Is ook al weer klaar kleine stukjes gekleurd papier uit te op dezelfde man er kunnen ook kleine U er veel cüeuwe versierselen moe i ten worden gekocht voor den ker t boom en de kersttafel dan wordt er knippen en ze er dan in den Juisten vorm bloemstukjea worden gemaakt Hiervoor op te plakken kunnen zelfs klossen dienst doen Als toch wel een heel groote bres g lagen leners op en aan den binnenkant woKdt Den naam schrijven we er in mooie u naar de voorbeeldden ziet behoeven we In de portemonnaie en kijk juist In deaen tijid bebtwo we dat geld voor zooveel andere dingen harder nooëig Dan maar geen kerstboom en geen extra mooi versierde tafel zegt u mbschien maar we zouden u willen vragen of u dat nu wel echt meent Neen aan die goede oude gebruiken enkele TOorwSi dTe we i wet u niet tomen Laat dan liever uw gedachten eens gaan ov r de vraitg Hoe kan ik met weinig geld toch alles laten marcheeren We zullen probeeron u een beetje te Ihelpen bij dat bedenken van aardige en oedkoope versierselen Laat al de kinderen meehelpen en het zal een dubbel genoegen zUn In de lange avonden wat er alzoo door ons is geom de buisgenooten te laten verteld wrocht smullen hierbij niets meer te vertellen Een aardige versiering met lint en dennengroen die verzint u zelf wel De barden worden op de bestemde plaatsen gezet en de vorken messen En nu de Kersttafel De teelfening van de Kersttafel en lepels neergelegd Het menu komt rechts bovenaan het bord te staan en laat hierop staat de naam waardoor ieder be een kan zien waar hfj of zij moet zitten sdirevcn hebben In gebruik zien Een De kleine bloemstukjes worden elk helder wit laken wordt over de tafel uit op een hoek van de tafel geplaatst en gespreid Bent u bang dat er iets aan verspreid over de tafel zetten we nu nog uw laken bedorven zal worden dan zijn hier en daar een paddenstoel met een er voor heel weinig geld aardige papie klein takje dennengroen of buist ren kleeden te koop die er uitzien als Om de lamp maken we slingers van echt damast Hierb behooren dan groen versierd met zilveren slingers meestal ook aardige kerstservetjes die Heel mooi en voornaam Is hel de gehee we gebruiken inplaats van de gewone Ie kamer verder in groen dennengroen a Icmnal rondom de tafel waarvaii het servetten Het staat iets feestelijker wit de kaarsen en zilver de versiering kleed i vei w Jd d Een paar lagen j ct kleed ligt dua op tafel en over d van slingers engelenhaar enz te hou kranten nemen de plaats van het kleed y d spannen we smal rood lint zooale den Op tafd Is bet rood dan een too ta en als er nu eens geknoeid wordt waar teekening laat rien Midden op tafel KJke noot g akt wordt vallen paanders don is aardig middenstukje dat we Op deie manier ko de versiering niet dat niet zoo heel erg et wat goeden wil en een klein beetje zooveel en als iedereen heeft meegehol artistieken geest best zelf kunnen verpen met het vervaardigen ervan 1 het Wat leeaUemtmltWtMlig hebben plezler nog zooveel t rooten In de eerste plaats hebben we een goed plakaalddel ooodic Uiervoor kan gewone sttjfael dionst doen Vervolgens een paar tuben verf eventueel een beetje gouden zilverpoeder een paar velletjes teekenpapier en verdfr alle soor ten gekleurd ttajder die A maar bi hui knnt Tinden Van gekleiïrd zakjes af tot zilverpapier toe U kunt natuurlijk oek een paa velletje koapsn We zullen beginnen met de pad en toelen die a op de teekening ziet Mae grappige roode figuurtjes staan ai vroolijk tussehen bet wit van het tafeltaken kct zilver van de vark 9 ea lepel ca bet groen van de dennetakken We gebruiken hiervoor wit teeUu ia pier dat we met verf de geweaschte Meuren geven Volgens fig 1 knippen we den onderkant veij den paddenateel Daarna maken we flg It het dakje van den paddenstnef en knippen uit dezen cirkel een punt weg zie de teekening r j A Kerst verven we de onderdeelen vóór we het geheel In eikaar zetten De onder kant wordt grijs met aan den oenedenrand dunne zwarte strecMes en liet iKïvenstuk kleuren we fel ro d met witte stippen Nu 7noals het voorbeeld Kaaêkoekjes Mocht er voor één van de dagen geen vleesch z n dan kan men kaaakoekjes geven die echter ook als tusachengeracht kunnen dienst doen Men heeft voor vier personen noodig Si4 küo aardappelen VX gram magere khaa een halve iepel zout peterselie 3V2 lepel vet of H2 dl siaoJie Rasp de kaas Wasch de peterëeiie en snijd ze zeer f n Schil de aardappelen woseh ze en droog ze in een schooner doek Ra p ze vervolgens en vermenp de geraspte aardappelen luchtig met 4e kaas de peterselie wat pejMr en het zout Een gedeelte van het vet m de fcoefcenpan heet moken en er kleine hoeveelheden van het mengsel inleggen en zoo dun mopef k uttjtprctd n Bak de oekjes vlug aan betée Jcanten iichtbruin en Itnappend Gf rttden apftehn Schil voor vier personen iHer groote zure apjtelen van een stevig aoort boor de klokhuizen er mt êckik ie ra een vuurvast schateltia vul elke openin met een mengsel van suiker en kaneel en deererleiezend wat rozijnen Leg op eiken appel een klamme boter en piet ieti water in het ech ateltje ei het ongeveer een half uur in den oven en Iaat het nog 5 i 10 minuten in den uttpeschakelden ov n staan Heeft men peen oven dan xet men de nu alleen geboorde appelen met een bodempje water in een ematl of vuurvast echaaltje op en tnilt acht en gaar zijn de klokhuizen met het menp e ran suiker kaneel en rozi en 0 $ wel jam EEN EENVOUDIGE kaarsenhouder AUei wat we voor dexen kaarsenhouder Inoodig hebben is een tukje triplex en bij gebi hierawi 1 d sells feet hout van een stevig sigarenkistje dienst doen De grootte kan gwromen worden oo a u die xelf graag witt Oe hooldzaak is deze er worden twee driehoeken gezaagd waarvan de bovenste een opening heeft uH n de knan pavt terwt$i de tmdento alleen maar inkepingen heeft Deze inkeplagen heeft natuurlijk de tjovenale éxykZttk ocÉL De steusra orden ook iiit ezaagd en de inkepingen die hierin kurm a n juist wen croot Is di ia de driehoeken Het eenvoudige van dezeo kaarsenhouder Is dat hier heelemaal geen lt m bü te pas komt Het standaardje wordt na geschuurd en geverfd te zijn In elkaar ezet en het is klaar Is het Kerstfeest weer vooibft dan halen we de plankjes uit elkaar en kunnen se aoo plat opbergen tot bet fPolgende jaar Wat de kleur betreft die brengt u natuurlijk aan aooals u die zelf het mofAst vindt Hier waren de driehoekjes eilver gnAaakt en de verbindingsstukjes rood De kaars was wit En het geheel ffaf een fijn stukje werk te zien De heerschzuciitige keukenprinses Ue wax auoiogetyi in haar dieiut te blyven Onlang heeft zich een eigenaardig proces voorgedaan In een groote Franache stad De aanklaagster was Miircelle D beklaagde gravin R C Mejuffrouvr D was een zeer bekwaine keukenprinses die echter een moeUi l birakter had en t et heerscbzuchtig was hetgeen vaak aanleiding gaf tot scènes in de grafelijke hutshouding Op een goeden dag maakte de kekkin weer fen hevige scène en zeide haar ipevrouw den dienst op Bij baar vertrek vroeg zij een getuigschrift Tot zoover is de gang van zaken dus zeer gewoon maar bij het zoeken naar een andere betrekking moest zij telkenmale ervaren dat ziJ na het lezen van het getuigschrift werd afgewezen soms wekte dit zelfs den lachlust der dames op bij wie zij zich kwam aanbieden De bekwame kookster die hnar vak volkomen beheerschte begreep er niet van en klaagde haar nood bij een harer bekenden Deze zij kon zelf lezen noch schrijven las haar het getuigschrift voor dat als volgt luidde Ondergeleekende gravin R C verklaart dat zij drie jaar in dienst Is geween van haar keukenmeisje Marcelle D Mejuffrouw D is een ervaren zoo niet geniale kookster en ik mag zeggen dat Ik alles in het werk heb gesteld om haar tevredenheid te verwerven Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ik mij niet aan haar beerschzuehtig karakter heb leeren aanpassen Gaarne was ik langer in dienst van mej Marcelle D gebleven ofschoon mijn geduld steeds zwaar op de proef werd gesteld Het bleek echter onmogelijk te zijn ai daarom ontsloeg meJ Marcelle D mij met Ingang van heden uit haar dienst Gravin t C AardeweHc en porsdeln F l kan uitstekend worden teli tmd met fewone houtlijm wam gemaakt Men late de voorwerpen eea uur droi dal nieti behoeft ie Iiosk Voor dit eenvoudige oaal ètuijt heofea we een lepje zijde of katoen iioodi u 17 bü 32 cm dubbel en eeu paai flanel De lap zijde wordt duoaei eleté zoodat de maat 18 bij ïl cm v urdtia aan alle kanten dicht gest kt can t hoekjes rond een klein stukje Oum I ten om het terug te halen bet e pUt rijgen aan den goeden kant inn iin rand tweemaal omstlkken Een lapje flanel van 17 bij tm wurm aan alle kanten omgestikt en in hi i mi den op ongeveer een derde dee van h lapje gestikt aan drie kanten zor Cat hit een zakje wordt Twee kleine iapi fi nel van 10 bij 6 cm worden er meteen onder gelegd en gelijk meegestik De flanellen lapjes worden n i omgehaakt met een restje zijde Tenslotte twee knoopsgaatjes maicea rn knoopjes aanzetten om het étultje ie sluiten Dit kan natuurlijk ook tnet dnik knoopen gebeuren VHsteniaaer De Vrouw eg Haar Hbis De foto van een ouddn verwccrdea kerkmuur met hulsttakjes omgeven dat is ditmaal de omslag van bet WIntaN nummer van De Vroow haar Huts De redactrice dra M G Schenk schreef eeaevoelig woeod 14 o r passend btl het Kerstteaat dat tttan nader tot ons komt Bet zeer verrorgde aummer bevat tal van interessante artikelen NederlandM he Intimiteit Ambacfativrouwen E B modem huis In aen oad dtjkdorp ea en het i met aear mooi fpto feflla fliiSillklB RfKSfllS RBNn SMS Mg gerei wordeil Aangebrande aptlten vleeich bijvoorbeeld of rijst zijn nek te Rdden door i voorzichtig in een andere pan over t brengen zonder tet iets van het aang brande deel mee gaat Met versche kruiderijen worden ae dan opnieuw opgezet Roeren moet onder alle imslnrH g edef worden vcrnkaden Soep die al te veel gezouten is is moeilijk meer a radden Is bet geval niet al te emsUg dan kan men er nog wat ongezoutnagroente vleesch n dergelijke bi doen geen geval doe man er water bij Dat maakt de oep wel slapper n smakeloozer maar nfet minder zout B groente die te zooi U r ofd o doet men nog wat venche groen Ie zonder zout of men doet er een zoutloor sausje over Uaoco crediet toegestaan voor het dee w iutt vea Icssch in HchameUjhe cleniog door het personeel der open 1 schreven evcmls vorige we PLAATSELIJK R E WS Bergambacht GEMEENTEKAAD Lessen in lichamelijke oefening voor onderwijzend personeel Oe raad kwam in openbare vergadering bijeen Hel voorstel van mevr ICryger om Ged Staten te verzoetten salaris verhooging voor den burgemeester en den secretaris te bevorderen waarover in de vorige bijeenkomst de stemmen taakten werd verworpen met 5 tegen 4 Stemmen Besloten werd aan de ondersteunden door het Burgerlijk Armbestuur eenzeflde Kcrstgave te verstreltken als de ondersteunde werkloozen zullen ontTsngen 25 van steunbdrag over een week Het voorstel van het bestuur van de RrimpennwaBrd om de bestriding van gladheid op de polderwegen voor rekening der gemeente e nejnen tegen eeh jaarlijksche vergoeding van ƒ 10 per trekkoMle krloiaeter werd aangeBemen Het gmge v s van de gemeente Uande op de J unt en op de dijkkellingen werd voor twae aren verMdit aan C Kfkk Cz tegen een jaarlü kschen prüs van ƒ 15 l e bouwverordening werd aangevuld et de bqialing dat ijj niet geldt in4tai rö jn strgd is met de voorgegqwift en g even door den Algemeen Cenaditigde voor deo ved t boiiw Bettoten mvi de gebUeening ai ƒ 1360 aangegaan voor 4e x ieleersc vas de Burg UiUceiuttEaat en 4e Meent af te lessen aao ezien dit werii ab gevolg van de oorlogsomstaadigkedcD geen doorgang kon vinden De rekening M89 en de faegrootlng M van het A jemeen Armbesttnir pera goeoipnceuTd Tot lid van het Armbestuur werd de Iteer W Ootns herbenoemd Vaa den heer G A de Mik wesd wederom voor den tüd van vyf jaren fehaurd een jebouw te bezigen als aeedsla tpl aits Besloten w er d van de lieeren r Beiemer en C van den Oever te fcoopen hrt ret vo r het leggen en hoBden van een riool veer de afwateriag de goa fc l aü jat ia fans tmnA voor p rrü van f M Vervolgens werd overgegaan tat tde hesoemiag vaa en sciiaelanB X r N jpeelmau te Gouda die 4ot au toe telkens voor een jaar wrd benoeoMl verd fhans voor goed aangesteld Ten lotte werd aan B en W oen bare lagere school in vci barid met de iivucnng van de iidiameijjice oeiening DP school VOOR SNOETEN VAN TAKkEN VERGt XWING NOODIG Eenigen tijd geleden is medegedeeld dat voor het snoeien van takken geen vergunning van den productie commissaris voor den boschbouw en dt hontteelt noodig was Thans berichtte de productie commissaris dal wel vergunning wordt vereisent KONDEIt VESÜGVNNING AtlTO GEREIteN De rijkspolitie alhier heeft proces verbaal opgemaakt tegen een koopman uit Streefkerk die nacht in deze gemeente zonder vergunning tot het verbruiken van motorbrandstoffen met zijn auto werd aangehouden BERICHTEN l T BEBGAMBACHT De vijf berichten die in ons blad van gMtenea onder Bodeerat n stonden l eboorden onder Bergambacht thuis Berkeawoucle VOORMON8TGSING VAN FAARDEN I e eigenaars van paarden die in deze gemeente wonen moeten hun paanden voor de voormonstering aanbieden in Lekkeiiterk Boskoop SFCCULC BESBOUBT VüniNG Graote kooplust teiike pkrapende prijaen De fpe eren geiiouden speciale besiiulst veiling kenmerkte zidi door vlotten handel ea sterk opjoopende prijzen Zen groot aantal koopcrs vulde de banken van het veilingsgel uw iDe prijzeii wareti HuM et bes Ie srt 1 9 2 46 id 2e srt 1 1 31 idem 3e wt 1 J BidM xooder laes JS OJS id flM d bmt aoitder bes ÜM im id aitver kant aeoder tas UU Blauwe gpanea ftgO OM PAteta ea c en nat ÜAX ilea iMT kc Peiaettia s aoet hec ter stuk OJS Steouaia a oiet hes tex sbA 0J7 43 Goadendc Bi ailiisd Iwidflc Moordrecht VERGADERING GEIKENTERAAB De raad dezer gemeente kumt morgenmiddag 2 uur in openbare verga icring bijeen WIJZIGING ORGANISATIE SEC KETABIEPERSONEEI Functie gemeente ontvanger niet Heer gecombineerd met eersten ambtenaar Aangezien de ontvanger dezer gemeente te ens eerste ambtenaar ter secretarie en gemesme ontvanger van Gouderuk met 1 Februari 1941 den dienst der gemeente per pensioen gaat verlaten stellen B en W voor in verband met de vacatures welke hierdoor zu Jon onfstaan om de organisatie en de bezoidiging van het secre tariepersoneel te herzien Aangezien bet provmciaal laestuur cumulatie van de functies van ontvanger van Mooidréciit en van Gouderak wenseht stellen B en W voor de fimctie van ontvanger niet meer te combioeeren met de Xtmctie van eersten ambtenaar ter secretarie Teneinde de personeelsbezettiög der gemeente secretarie aan te passen aan de tegenwoordige omstandigheden is een verordening ontworpen volgens welke t personeel zal bestaan ntt vier personen t w een commies een adimctcomraics een klerk en eeb typi ee Tegemoetkoming voor vastreehtverbniiken De verduisteringsvoorschriftetj nopen velen ertoe minder electrisch licht te verbnüken dan zü in normale omstandigheden zouden doen Het vastrechttarief biedt den verbruiker juist voordeelen naarmate hij me stfoom betrekt Nu het hem ownogelük wrcit gemaakt veel stroom te vertuuiken zal hij dus niet het profijt hebben dat hij verwachtte toen hij vastrechttariei aanvroeg Daarran stellen B e W voor san de Slectriciteitsvcrardening een nieuw üd in te voeeen vaa den oigendea intioud Aao hem die volgens vastceohttarief jttroom betrekt urordt indien hü over aeker kalearderjaar meer betaald heeft dan hy over netzelfde jaar volgens enltel tarief i verschuldigd zou zijn het verschfl ge i lestrtoeerd Naeiiweilteilc ml UwL va VAL POLB c nw Bet M imét émüÉKnit vm 4m ban C dan HiiWanéw tanoa hij het ii rnrlasak 4e vaUen n brak haar HeiM fok Dr £ J H se verleende aoediache hulp DOOR HET US GEZAKT Hoe gevaarlijk het is te vroeg op het ijs te gaan werd Zmidag en Maandag weer epns bewezen Verschillendei meest jeugdige waaghalzen zakten door het ijs en liepen een nat pak op In het wijde Kanaal geraakte E H die meende dat het üs isetrouwljaar was Op den bodem van de vaart kwam hu tot een andere conclusie Gelukkig hep lUes goed af VERKIEZING CEREF KERK Bij de verkiezing van ambtsdragers der Gereformeerde Kerk werd gekozen de heer H Dull als ouderling en de heer T v d Gaaij als diaken Oud kerk a d LIssel ADTOBCS STOPT NIET MEER BU OPSTEKEN VAN HAND Taste stondaalsen ingeveerd De NV Autobusdionst De IJssel Krimpen a d Uasel Gouda zal met ingang van deze weck wegens onvoldoenite brandstof genoodzaakt zijn op vaete stopplaatsen reizigers in te nemen en uit te laten Op het opsteken van een hand ten tecken van stoppen op elke willekeurige plaats zullen de chauffeurs dus niet J eer reageeren G£SN OlIDEJAARSAVOXDIUENST liJ EREF KERK Vanwege de verduisteringamaatregélen heeft de kerkeraad der GereT Kerk besloten geen Oudejaarsavonddienst te houden VOOR VEILIG CHEETVAARTVERKETO Aan den kop wan een tweetal kribben in den IJssel tegenover den GroeTiendijk en tegenover de ctlfé Van Meteren zijn vanwege den WaAentaat dear en drüveide heistelling eenige Ittlen geslagen waaraan peilschalen dan wel baKens zullen worden bevestigd JL4M r DBB BEVOLKING Ii ehsiaen van Eoandam M A van KliwaBen echtgenoote van J A vai Vuur iiaar A 2H BDBCEBUJKR STA iD vasi Ck k x a Waiemön ie d J r ind n T Xiasjner A 252 en 28 j en G Terlouw J oTdTxtrouwa C Pols H j M Heuvelman 17 j A J Mul Recuwük POLITIERECHTER TE ROTTERDAM Beleediging van hoofd van de I luchtbescherming Een 44 jarige commission nair te Reeuwijk is lid van de Luchtbescherming doch hij schunt dat niet met hart en ziel te zijn Hij zou b v al viermaal geweigerd hebben als zoodanig dienst te doen voor het belang der Reeuwijkschc bevolking en hij is er ook reeds eenmaal voor door den politiereclifet veroordeeld Het geval was toen dat hü r iet op zijn post was verschenen doch rustig thuis gebleven terwijl hij alt re icn opgaf dat hij te laat met zijn patroon van de reis was gekomen Wal de patroon weersproken had Nu iende er opnieuw vdor den politierecliter te Rotterdam een zaak tegen hem n l dat hü het hoofd van de luchtbeschcrming den heer G Hendriksen die hem in den avond vaki 5 September j l had gewaarschuwd dat er licht straalde door een ruitje van zijn voordeur zou hebben toegevoegd ander een dreigende liouding leeiijke kwajongen De heer IfeodrilciMn en een coUegavertelden dat zü D den betrokkenehadden aangebeld dat leze uit zijnhumeiude deur had geopend en beidenziende en hun bezwraren gehoord nebbende was gaan uitpakken om tenslotte te gaan sciwlden voor leeiijloenkwajongen i De Officier zeid 4at er een rapport over vcKiaehte is waarin hq ei nzinnig en brutaal wordt genoemd Hij wil een beetje zelf reeeeren en aan gehoorzamen heeft hü een hekel üj laat liever andere leden van de luditbeschepming bü naclït en ontij over straat loopen Dat is geen pretje doch geeft blijk van goeden burgerzin De Officier eischte 1 10 boete of 10 dagen en twvendien 14 dagen voorwaardelijke gevangenisstr net i jaren yi aeftii4 De rechter veroordeelde verdachte conform den eifch OPCNBAKE RAADSTEBGADERINC De gemeemeraad is in epenbave vergadexiDf b éeD tiecoepen op a s DonderdagpiiSaag 3 uur De agenda vermeldt o a Vaststelling tarieven en voorwaarden waterleidingbedrijf Voor del B en W om niet te voldoen aan l et verzoek van 4len heer Tisaer te Keevwiik B ei wemMig üd van het Berg A iM l i aa tT an B n perioffielBe aftre diqg an tan hwr C J StelwtMk Peper en He In baal gg Terzake overtredotg van de Fïuso dr ving en Hmnstemvt VOt m tsges Nieuwe bonne s die zich met ingang van 1 Januari a s voar minstens een kwartaal uf de Goodscbe Courant abanneeren ontvangen de tot dien datam vencbünende nummers gratis De abooneanent rijs bedraagt per kwartaal jZfi Btj maaadeiüfcsche betaling ƒ t 7S per naand en bij wekelijkscbe betaling ƒ 0 17 per week bi Gouda en J per week buiteo iwi Hi a M Vnate per post buiten Gouda j ƒ 3 15 per kwartaal f Alles bU vooruitbetaling J een inwoner van dew gemeente pi ces verbaal opgemaakt terwijl iw pond peper en pUn 300 L smeerolie in beslag werden gemmien KOE GESTIKT Bü den vertouder T G GaikiioBi aan den Nietrwdorperweg al T een koe gestikt hi een witlofworte Het vleesch wwd veor de consumpw goedgekeurd en is in het klem kocht In deien tüd van vleei schaarschte bcteekende dit voor w ingezetenen een buitenkansje VtJCBWArKN m R8LA0 Bü een inwoner dezer B hebben rüks n gemeentepoUtie i vuurwapen dat in strijd met de n betreffende verordening anwezig w in beslsg genomen MAAR MN HDlS PVALOPHAl Voor het a nlen van l i ij2 ran in deze gemeente twee o aangesteld nX één voor het u ï lijk en één voor het Westelijk der gemeente De heer F J w w heeft echter zün outaJag genom dat nu in d ehorte geBieenw twisafvsl aal o d i o eW W ém heer Jï i WiM NOVKMBBB 1lWB y jtlachöBaaBd in 4cw W SSl i ter assweaam t ar riet Bgd xa huisclachtiiwni van W