Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1940

E BLAD DINSDAG 17 DECEMBER EFFECTENBEURS AMSTERDAM 9B O s ll 2t 103 7514 74 BEttRSOVERZICHT RADIONIEtlWS Woc sd f IS Dfecemïer lULVBftSUM I 4U M oi ao NieuwsbeHchlen ANP niofoaifmiuziek i r 8J VARA AUnan k VJ Jl O 10 09 Mors nwydu V AJLA lt 2 Voor de rbeiders d contirvub dri ven IS M E mer Wa en solisten In de piuicVARAAlmanak 12 45 Nieuw en ecoiio r ische berichten ANP l W Orgespel 1 4 Grainofoofimujaek 2 M Voor de vrouw t SGrarrvofoonmuziek 3 15 Voor de vrouwen3 3S GrainofoonnKiziek 4 00 Declarnatte 4Jr£smeralda en s ist S 0 GiBmofDOtvnuauekJ I5 Nieuwa econonii Khe en beur pbcri ten ANP 5 Sylvia Amusementsorkest e so ist 6 00 6 15 De organisatie van deMchamelijke opvoeding op de lagere scholen leaine fi 42 VARA Ahnanwk 45 Actueelereportage of jramoroonnm2iek 7 00 7 1 Economische vragen van den da en nieuwvberichten ANP en uiting m niLVKasUM II MM 91 N CJLV 00 NteuwabericMen ANP t lO Schriftl xln en Meditatie 8 W Gewijde muziek gr pl S 4S GraiTvofoommKuek 10 30 Moigend en st 11 00 Celevta ensembie en gram of oon muziek 12 15 ReporUce a nuixiek 12 4S Nieuws en economi sche berichten ANP 1 00 Ongeiconcert 1 45 Gramofocmr uxlek 1 30 H rfSandsch knmermuziekeittcmble en grainotoownuziek 3 4 $ BijbeÜezJng 4 15 Gramofoonmuzeik 4J0 Voor óe ieucd V P R O 5 00 Cyclus Het eestdlijk karakter x an on volk NXJI V $ U NieuWs economische en beursberichten ANP SJO Berichten SM Ols fipeJ LM HCRV Harmonie rkest opn 0 45 74 Actueele repoi lage of gramofoonmuziek eii uiting KOOTWUK 1S75 H A VJt 0 7 00 Berichten Duitscta 3 U Gnmnofoonmuz 740 7 45 Berichten ErtBelsch 0 n 8 0C ïUW b rictiten ANP 9 M Berichten Du9 15 Omroeporkest opn i 10 00 Morgenwgd n M IS Gramofoonmuziek M M Org oo icert en zang 11 30 Berichten En eJ ch W 45 Gramof oOTiTTiuziek M tO Berichten eventueel 0rminQCoatKnuzick iX U GrvfnnfDonmuziek IZ30 Berichten Duitsch 12 45 Nieunfsen economtsche bertchtm ANP IJt AVKO Musette ensemble opn IJO BerJcfa ten Eng ch 1 45 GramofoonnKuzieK ï t 2 15 Berichten Duitscbl XJO Berich ea Eng t 4S Sylvestretiio 3Ji Berichten Eneelsch 3 45 Concertceboaw tfrkest n otl0l apn 5 00 Berichten Duitaclt 5J5 NieAiws goooniische en tevraberichten AMP On enr Jsfa fl voor de Scheepvaart M Technteche causerie A V K O f Gramofoonmuzlek met toeltchti ff X 3 cfalen BnaeSach M Gramofoon ntizf cv 7 15 Brabantsch pi aatje en nieuwdjc rlctiten ANP en ahütific Op lie ArrsterdacTEKhe etfecfeDbeura droeg ie han4M bij den aanvang an deze week n k ai n kwrakter De ocme tten waie van beperk ie ain etineen d r er maar woöiit tïp iTachten waren De stetimioiB w gedrukt en oijder beurstud wpen de koersen naar be aetkn daar er geen voAAoende kooplust toeï tond xn de geiuife hoeveellKad nuxortaal e aan de markt k am te at M rbecTen De m nder ope ekt tendenz hield kJaarbmkeMjk verband met le puWieatie van dt rCeomc beiA inc indrscbe culiuurf ondoen afren a ame ii aan lichte verkoopen onder irrig en Mepen na lager Ie njn uweioaöer beurstijd re pe matse i r beneden C de rubb Tafdeehng zakten A asterdöwn Rubb s e e deluk aan tu tut beueden 2 0 procent zoodat tenaotte e m Koer veTlies vareen poede 13 tal p x centcn moef t wo4den opReteelieiid VeracheMene Hitadcr courante yoorten werden lager genoteerd Er wae zeer einiS gehandeld maar de markt was dun zoodwt er gemakkelijk rucTn te was voor koer ver bu vint Van de uikerwiBrdm daalder H V A s bectedeo 440 piocent en k cn aldiM een verMes van een gcede 12 Ui punten e hun rekening Vorstenlandm kwa i f n medla er te Liggen terwijl Hverse minder eowante soorten z ch iets wci hun koers zag n n Saan De affaire in tabakken was zeer gerirf Ovde Dell s vetLor en een tiental punten Deli Batavia s en Senembah s iMaren moait k han deibaar maar toch eerder aangeboden Op t c prtro ummarkt iepen koninklijken na g Anikten inret onder beu ïrtiJd een rpstal purten ach rult en zaffen Mus rn kleine adHtal punten verloren aMi Op Schee iwa r t rubriek was hel niet De indiKtrieeCen t md de n eea ka vi e rt a y Atet s RBVen ger etd ruotige affaire te aan choiiwen waarbij de koers tt nslotte ecnipt nrootmten ffer kwam te t gg cn VniVver waren ie luier Tiwar weinag v crarderd de Philipsaandeelen kwamen voo de afuuneüng weer eens tïfeneden de 30 pet TPn = Vr ftivrw minder gemakkelijk verhandelwiT ndustriee en bestond eeti umtomd maar pe s ldo had dit aanbod toch lUK v el Ie betee s enen Amerikaanache fondnen hadden een mfeinkTiverd verloop X e omcetVn waren klcia ij de opcnénif werd meerendeeJs Beha d f eo fra tie beneden do jriee slotnotefTin en waarbij zich ond irsttJd ert kei zin ing voltrvfc H CT i eil e awaiWen V waren wprden o Staa aandee en toc h bH peredcU ro ie en peo baak verhandeM ciMAwamvutwfnwt KMTsen v a 1 40 caec verBHclKlnaaB ReiciiKniarken 75JS Mga t 3B 1133 Zwitaeraclw tranct 4IJi Urei J7 aeencdie kroaca I8M Hoorscbe croaen 3JD Zarenlsche kronen 4 J8 Tsltchiacbe krofea laa Mfcu dmi TstKbiaeM kraHm tsiieawe IHnar oud aehaZden 30 TMnnr IneiuW aclltfden 830 TuTkaehe paadea Um tentoonstelling van duiven de coimniMie r behartiging gen van Nede dsche post jders maakt deb indvoer BoiT ilra Prinicngracht Wl t uti bekend dat alle tentoon van alle worten duiven terboden zün rbanktegoed wordt lóet geblokkeerd SPRAAK VAM MB TdlT lt cr uris generaal van Financien het noodig geoordgcld een cate ItgirisptaaJt Ie geven van een dift inriist veroorzaakt heeft hft ipart n publiek in Nedcr Prze u nspraak afkomstig opyffnaocieel gebied hooggs j n Btederlander ral ongetwij en glK dcn indruk maken Hy een Whrijvt n van den volgtn i houd gericht aan den Neder hen Spaarbankbond te Amers wiarbij 18Ï der voornsiamste m ons land zün aange j r ik verneem wordt het ge t verbreid aU zou het denkbeeld fwrwt gmg zijn genomen om te kij f paarbanken in een of ande vorm te blokkeeren Ik stel er p U uwer kijinis te brengen san iit gtriicht elke grond ont t tn dat dit denkbeeld in geen opzicht ter sprake cis gekomen jB ovt rweging is genomen Mocht l£t e cnschl voorkomen dan mach M ik II reeds bij voorbaat deze ifdeeingeri ter algemeene kennis tongtn w g TRIP egen Smokkelhandel in Zeeuwsch Vlaanderen eOEDEKEWERVOER TUDENS m ISTERMS VERBODEN De secretaris generaal van Finan in heeft bepaald dat in een strook itn 1000 meter breedte langs de rijks Cen in Zeeuwsch Vlaandepïn tusidien de Schelde en de Noordzee hel wr cer van alle goederen verboden Il tusschen een half uur na zonsondering en een half uur voor zonsop In een strook van 1000 meter hMdte langs de rijksgn rs m fceuufch Vlaarxleren tusschen de Schelae en de Noordzee is het vervoer van goederen in andere dan bin Blwaarsri e richting geheel vertoden Deze verboden gelden niet voor zoo m het vervoer kennelijk plaats heeft ib een voortgezette handeling van B toegelaten invoer of met tastemBing tot geöorloofden uitvoer op een fcr land po w tram en ï ater cgen waaraan een kantoor der in errcchten is gevestigd tijdens de aren waarop dat kantQor is openge teld De inspectie der invoerrechten en cijnzen Ier sub inspectie te TemeuKn kan onder de door hem te stellen voorwaarden afwijking van de vei kdsbepabngen toestaan Deze beschikking treedt in werking Bel ingang van 1 Januari 1941 MR G M COREN TERVAEBT OVERLEDEN Zond g is in Den Haag op 45 jarigen fcefUjd overleden mr G M Cohen fcrvatr substituut officier van justile De crematie van het stoffelijk overijl zal Woensdag a s om 12 i uur te WetterveW geschieden Engelsche blokkade veroordeeld VLAGRANTE SCHENDING VANVOLKENRECHT an bevoegde Duitsche zyde is ons l Duitsche standpunt uiteengezet llJPens de Engelsche weigering van Wlating van levensmiddelentranstWen naar de bezette gebieden Sedert eenigen tyd reeds aldus onze man probeert men van Engelsche We leoer streven van de zyde der y nen staten om levensmiddelen naar jedoor de Duitschers bezette gebieden Jl voerbaat reeds te torpedeeren met srgument dat deze hongerblokkade er humaan middel moet wordenIwoischetat tot een snelle beëindiging W dezen oorlog De Britschc blokkade in het bijzonder daarom onzedelijk Jsoemen omdat zü zich niet alleengen de burgerbevolking in Duitsch t feit dat door de oorlogshandelinde handel in de neutrale landen gped als stopgezet was hebben de r e van hen tocTi gehoopt de eigen eften nog te kunnen dekken een die het bestaande volkenrecht in Wierking genomen alleszins geJwiviaröigd scheen Dit geloof in de ï isthe trouw aan vertragen is er door de Britten op de grofste we beschaamd In Engelsche controle Vens werden de neutrale schepen J nlang zonder rechtsgrond onder ïJecHsle voorwaarden vastgehouden Werden zy van de meest waarde Ue dtelen van hun lading beroofd Wer dat men rekening hield met de JP iWn n de nentrale landen Dit Jt sthe systeem van belemmering J oehoeftenvoorziening van de neuJ landen werd dan tater nog door aatelling van t jnavicert systecm de daaraan verbonden handèlsgjpnage uitgebreid en verscherpt 2J niS van de behoefte m het van de fiomale toevoer in vr Udcn werd door 4e Engeiseben in SnCBTINa VAN EEN MANTKLVEB KSNIGINa VOOKIBIZIKKENBDIS WEZEN Van de Geneekiairiife vereeniging tot bevordering ivan het ziekenhuiswezen in Nederland en z koloniën de Vereeniging voor administratie en economie m ziekeninrichtingen en den Bond van directrices en adjunct directrices van ziekenhuizen en vereenigingen voor ziekenverpleging zijn dezer dagen afgevaardigden samengekomen om de wenschelükheid van innige samenwerking tusschen deze drie vereenigingen te bespreken Na ampele discussie was de algemeene oivertuiging dat het vooral in verband met deze tijdsomstandigheden noodzakelijk was een instelling in het leven te roepen Centrale vereeniging het ziekenhuiswezen C V Z waarvan deze drie vereenigingen als gelijk gerechtigde deel zullen uitmaken Besloten werd binnen zeer korten tyd statuten en reglementen samen vast te stellen terwijl een voorloopig bestuur van nu af naar buiten zal optreden OVERTREDmC VAN PRUEENBESCHIKKING De handelsrecherche van het hoofdbureau van politie te Amsterdam heeft Zaterdag tegen het eind van den middag weer een goede slag geslagen met de arrestatie van twee personen tegen wie procesverbaal is opgemaakt wegens overtreding van de prijzenbeschikking van de textieldistributiebeschikking en van het gevogelte inventarisatieliesluit Ambtenaren van de recherche wisten beslag te leggen op een party bestaande uit de wel zeer uiteenloopende artikelen van duizend literblikken kip en driehonderd heerenconfectiecostuums De blikjes waarvan de verkoop momenteel geheel vertreden is en die onder normale omstandigheden tachtig cent tot edn gulden kosten wer n ten verkoop aangeboden voor nieUinind dan f 2 25 Voor de costuums welke van slechte kwaliteit zijn en in volkswinkels tegen pryzen van tien of elf guldat verkocht werden werd een bedrag van ƒ 22 50 gevraagd Tegen den verkooper en den tusschenhandelaar is procesverbaal opgemaakt de partijen zijn in beslag genomen Er waren nog twee politiewagens noodig om costuums en kip naar het hoofdbureau over te brengen CONCENTRATIE IN DE VAKPERS VAN HET N V V Naar de persdienst van het N V V mededeelt zal in het begin van het nieuwe jaar esn nieuw centraal weekblad wordejT iutjgegeven voor de leden van de vakverenigingen die bij het N V V zijn aaifgesloten Het zal den naam Arbeid dragen Dit weekblad zal de bestaande organen van alle vakorganisaties geheel vervangen Het zal verschijnen in een oplaag van bijna 400 000 exemplaren in ongeveer 40 verschillende edities Om tegemoet te komen aan de behoefte die elke vakvereeniging heeft aan een middel tol direct contact met de leden van de eigen organisatie zullen eiken bond wekelijks vier pagina s ter beschikking worden gesteld voor berichten van hoofdbestuur en afdeelingen en voor vaktechnische aangeleger heden en sociale problemen van de eigen bedrijfstak In het aansluitende algemeene gedeelte van het blad dal in een omvang vn twaalf pagina s voor alle edities dezelfde inhoud behoudt zal men ernaar streven zoowel den arbeider als zijn gezinsleden voortdurend ontwikkeling voorlichting en ontspanning te verschaffen De concentratie der N V V vakbladen in dit nieuwe weekblad moet worden gezien als een belangrijk onderdeel van het werk dat door commissaris Woudenberg wordt verricht in hel belang van de inwendige ver sterking en verderen uitbouw van de Nederlandsche vakorganisaties BOEROEBUiaAND TE RAALTÏ Door onbekende oorzaak is de boerderij van den landbouwer Wilmerink in de buurtschap Marienheem te Kaalte afgebV nd Een kalf en verschillende kippen kwamen in de vlammen om De inboedel en de landbouwinventaris gingen verloren Verzekering dekt slechts ten deele de schade byna geen enkel geval meer toegestaan Het gevolg hiervan was dat de neutrale landen door deze ii strijd met het volkenrecht zynde houding der Engelschen geen voorraden konden vormen waarbq nog komt dat na de bezetting van Noorwegen Nederland België en Frankrük door de Duitsche troepen de Britten dit gebied ook in hun hongerblokkade hebben betrokken Dit is de Engelsche dank voor die moeders vrouwen en kinderen en voor die Noren Hollanders Beigen en Franschen die voor de Britsche belangen hun bloed hebben moeten vergieten op de slagvelden Het is met betrekking hierop in het byzonder perfide om van deze blokkade te spreken als van een humane methode ter verkorting van den oorlog Daar de Duitsche levensmiddelenvoorziening absoluut veilig gesteld is kan deze blokkade van de bezette gebieden geen verkorting van den oorlog doch slechts een zinloos lyden voor de l evolking in deze gebieden beteekenen De houding der I Engelschen is daarom zoo sciiandelyk omdat de Britsche tro jpen by him terugtocht op het conUngent byna overal de levensmiddelen vernietigd en onbruikbaar hebben gemaakt en hierdoor nieuwe schulden op hun schouders hebben geladen Van de door Duitschland grootmoedig gegeven verzekering ora van Duitsciie zyde op de aan Frankryk door andere landen te leveren levensmiddelen geen enkele aanspraak te doen gelden evennuii als op leveringen aan andere deelen van het bezette gebied hebben de Engelschen zich niets aangetrokken en men heeft ook Noorwegen Nederland België en Frankrijk in de blokkade betrokken Die door de Engelsche in strijd met het Volkenrecht ingestelde blokkadesysteem is er de oorzaak vam waimeer in Europa een gebrek aan tekere levensmiddelen liestiat Het gaat hierby ora die bieden die door de schuld van Engeland en in vertrouwen op zyn bondgenootschap in den oorlog zyn medegesleept htm bloed liebben geofferd eb nu op e n o imsnschelyke wijze door bun loègete bondgenoelen BLoramuuB viuHMM zorasEB DAT Drr OP DR c H mnaNTKN WORDT ERBAAIJ6 De staatscourant van gisteren bevat de wijziging eener beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Landbouw en VisscherÖ in dier voege dat de bloemprüs met 28 cent per 100 kg is verhoogd De meelfabrikanten die deze hoogere opbrengst ontvangen hebben zich verplicht het bedrag dat zij daarvoor meer ontvangen af te dragen aan het BakkerUfonds 1940 dat dient tot het verleenen van hulp aan de door de krygsverrichtingen getroffen bakkerij ondernemingen De prijsverhooging zal niet op de consumenten worden verhaald KNAAPJE AAN BRANDWONDEN BEZWEKEN Zaterdag was een employé op het terrein der zuivelfabriek te Nederhorst den Berg bezig benzine over te pompen Door onbekende oorzaak vatte de vloeistof vlam waardoor een vrij roote bruid ontstond welke weldra het voor de fabriek gelegen woonhuis van den heer Tenneman aantastte De brandweer slaagde er echter vrij spoedig in de vlammen te dooven en alles zou nog goed zijn afgeloopen inien een vijfjarige jongen niet tiet slachtoffer was geworen Zijn kleeren hadden n l vlam gevat waardoor hy ernstige brandwonden had opgeloopen In zorgwekkenden toestand vervoerde men het knaapje naar het ziekenhuis te Hilversum waar hij gisteren aan de ernstige verwondingen is bezweken OVERWERK IN BBOODBAKKERUEN De waarnemend hoofd secretarisge neraaU wnd hoofd van het departement van Sociale Zaken heeft zijn beschikking van 20 November 1940 betreffende overwerk in broodbakkerijen zooals deze beschikking is aangevuld bü zijn beschikking van 2 December 1940 weder aangevuld De onderhavige aanvullingen strekken er toe respectievelijk om te voor komen dan in broodbakkerijen waar de beschikking van 20 November jl wordt toegeptót arbeid zou worden verricht op den 2en Kerstdag en om de gelegen heid te geven op 2 Januari a s het ovenstoken door éen persoon te Siiddernacht aan te vangen zooals de Artieidswet 1919 voor lederen Maarfdag toestaat GRAFISCHE MACHINES EN MATERIALEN Ingevolge een beschikking van den secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart worden de belangen van de ondernemingen welke als hdofdbedrijf of nevenbedrijf handel drijven in grafische machines en materialen dan wel deze fabrieeeren voortaan behartigd door de sectie grafische industrie van het Ryksbureau voor verwerkende industrieën LEVERING VAN TABAKSPRODUCTEN De directeur van het R jkrbureau voor tabak en tabaksproducten heefi bepaald a Het is aan ondernemingen die tabaksproducten vervaardigen vertmden tabaksproducten te leveren asm bedrijfsvergunninghouders of particulieren die naar het oordeel van de industrie tabakcommissie daartoe bijgestaan door vertegenwoordigers van grossiers en winkeliers in tabaksproducten dergelijke jproducten beneden den banderoUepnjs plegen te koopen met het kennelijke doel deze aan een beperkten kring van particulieren te distnbueeren Het onder a vermelde verbod geldt niet ten aanzien van de levering van tabaksproducten aan bedrijfsvergunninghouders of particulieren c Tegen de door de industrietabak commissie genomen beslissingen als bedoeld onder a is beroep mogelijk by het ryksbureau voor tabak en tabaksproducten uitgehongerd worden Thans gaat men zelfs zoover dat men de uit christelyke gevoelens ontsproten hulp van andere landen aan deze gebieden poogt te verydelen en te bestryden Nu de Engelsche propaganda tot nu toe vergee che moeite heeft gedaan de bevolkinglvan de bezette gel eden tot wanhoopsdaden tegen de Duitsche overheid op te zetteö wil men blykbaar thans door middel van den honger onrust en zelfs opstand verwekken Dan is er nog de volkenrechteUjke zyde van dit probleem Volgens het volkenrecht d t is by de Haagsche Conventie bepMid hebben de Britten geen recht levensmiddelen aan de bezette gebieden te onthouden Bekende Nederlandsche volkenrechtkenners zooals Japikse hebben reeds tydens de Engelsche blokkadeoorlog in 1914 1918 op het onmenscheUjke van deze methode gewezen Ook is het volkenrechtelyk onjuist te beweren dat Duitschland eenig verplichting zou hebhjsn voor de levensmiddelenvoorziening van de bezette gebieden zorg te dragen zooals men in sommige Amerikaansche kringen bUjkbaar meent te kunnen doen gezien het denkbeeld dat geopperd is om by de Duitsche regeering op de vervulling van dien vermeenden pUcht aan te dringen Volkenrechtelijk is Duitschland tot niets anders verplicht dan te gedoogen dat dat vanuit het bezette gebied pogingen worden gedaan ter aanvulling der voorraden Maar het biyft dan ook by deze negatieve verplicht van niet belemmeren Tenslotte is er nog een ander punt De bezette gebieden heUien ten deele nog een zeer belangryk tegoed aan goud in de overzeesche landen Volgens het volkenrecht mogen zij hierover beschikken en meh kan ervan verzekerd zyn dat de Duitsche autoriteiten geen enkele moeilijkheid in den weg zal leggen voor het geval het Nederlandsche ministerie van Financiën over het tegoed aan goud in de kolo niën récht zouden willen doen gelden om daarmede levensmiddelen te koopeo Noteeringen van 16 December OBUeATIEI StAstslecniBcen V IL LK IMO Ie f MO 4 1001 lOUl MOH 1940 Ie 500 4 OS 1940 Je f 100 4 94 5li 1940 bU 1 100 4 KWü IOU 1840 2e 900 4 ioo 1910 blf 1 500 4 noi 193S 100 3 9S 183S r 500 3 1911 100 S 93U n 1937 SOO 3 H2 tSi 193 lOO 3 31 S4i Wi 193 500 3 3 z 8 U93 01 lOO 3Vj 1933 OI 00 31 2 19 O I l 100 3 SI ik KtV 1931 O I 500 3 1931 AOI 100 3 89tr M 83t Sft 1931 AO I 500 i M 4 Pr v B Gem leeulnffea A dam 1S3S 31 a m Dito Ie 1937 31 2 S3l Apeld Ie 37 3 90jb ArnJiem 1938 3 Deventer IS20 6 Dordr 311 31 3 EBldh 1939 31 3 D o 3e Ig 38 31 4 Geld 38 3 D olO j ie lg 38 2 96 96 s Grhage 1921 6 Dito 1934 SVz Dito 1937 I 3 93l 93 Dito 38 3V 3 91 Gronlng 1938 3 86 Dito ïe 1938 3 87K Haaiiem 1938 3 88 Dito 38 SVz 3 83 82 Helm 1937 31 2 78 Hilvers 1938 S A Dito 10 J 3 21 2 87 87 I eeuw 1938 3 92 92i N HoUand 38 3 87 Do 2e 38 t3V l 3 £ 82 DUO j SS 2Va 85W Do 3e lO j 38 21 2 96 R dam 1938 37 4 94s D o 1 en 3 37 31 2 91 91 Dito 1 1938 31 2 8U 4 82 Dito 1938 31 2 3 81K 2 Schied3el 37 3 2 SIK Tilb 1 31 31 2 Utr Pr l 37 31 2 88 4 D o gem 37 31 2 91 U 4 96 S 911 SUJiv füu 8S 8 W m Zeeland 1937 3 8S J Z H0IL 19Ï7 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG ae 1 37 31 2 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 G m Cred 9001 33000 O 31 2 Dito Va Vu 1 SOOO 3 N Bnkiost 3 4 63 C2 Hypotheekbanken Alg Fr Hyp h m 2 vcrpl uitl Pandbr J3V2 90 89 Alg HJ pbserXY488 8 Adam Hyp I 4 99 98 Dito 3V2 88 88 Bat Hyp b N N P P 4 92H Dito CD SV2 Fr Gron Hyp 821 Bank Pd 4 lOldi D o Da en Va 3V2 94t 941 D o p b 31 3 87S Gr HypBPb 3V Hl H P ser A C 4 9T i 97 Dito Eer BD SVi 88 HollHvpBdito 4 99 Dito ser K 31 2 86 85 H p b V Ned Ser M 3V2 88S 88 Insul Nyp b ser AB AA BB 4 92s D o ser T TA SVi JDl Mij V H Cred f Pandbr 4 94 D o m 2 verpi uit 3V2 Wü 84ijN Hyp b do 3Vi Sis N Hyp b Veend serie K 3V D o l3Vi dito I Noordh Hyp b Pandbr 31 2 89 Overtj5S H bd o4 S6h 96H Rott Hyp b d 4 8Bh 89 ld aito v i S2H Sted Hyp b ser K L SV2 ütr Hyp b 4 98 Dito 12 verpl uitk 3V2 89H WesO Hyp b EE FT ïi i 89V SOS Z wsche Hb3k4 mh Zuider Hyp b J i uitl 4 D o ser K L 3Vj 86H Z H HypJ niet verpl uttl 31 2 agEerste Ned Sch verb 4 861 Ro Sch Hyp b 4 85 t H Dito 3V2 77 iBdaatr OBderaemlagen A K U obL SI I 1 UBM Bergh s en iurg F v d Obl SVi M H Berkel Pat 37 Obl 4 WH MM Levers Zeep MQ OtiL i4 Umb Obl 4 99M SOK B t P Mq O fi VTH ld ld ObL SV Moormano Cutt On Obl Aniat Orb b S M t Gr t ei 19 8 lOOH Idem 1939 4 91ti Ned Gr bJ 4 8 03ava St Obl SSemarangJoana 31 31 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 id A dam Olynik 99 L 100 3 id W Kr NHV Het 1M6 ei AAMOEaLEN ank ea CreéleHnanmimii A d Bank aand no 118 Holl Bankü dito 101 i 100 Inc Bank dito 109ii Imn 9UH 14t MM I2Ó 127 Kasvereen dito 120 i 118 N I Esc m dito 93 MederL BankA ISI N B v e A SMd Mt N H Mij 2S0 a 130 Bott B Ver aan 124 TwentscheB A A 1241V Indnst onderacmlnccn Alg MoTitgew A 2 WBat Marg Fabr 96 v d B p w AWM Dito B HH C en P F ScilolU 1 12 Gouda stear dito 541 Gruyter en Zn A pref aand 1431 144 Dito B winsld p 152 128 HeemaC aand 128 Heinek aand 199 Hera Cobs aand 132 Holl St m I a 157 1531 4 HoUandia aand axiv IX i 340 218 i j 124 i Holl Bel Mij A 348 Hol dr en k A 230 Holl Kunstz I A 122 Int Gew B dito MS j i4U 55 91 130 Intern Vise A K F Beynesdito Sh K N Hoogov do 13li Kon N Zout IA rTO K Br Stheem do 24 J Lev Br en U C 113M 100 c pr aand 120 Dito laooC v pr A U0 4 119S Do 100 eTtCpr A 114 4 1124 Do 1000 6 t C pr A 113 S 112 Lywtipf U enMt Meell d Ned B c w a ssm ato N C en S F a 4 2 Ned Kabe f dito 412 ISO 18t N Scta b mü dito IS N Stl Kcyier A HU Pliil Gloeil ƒ 75 afgest C A 2931 Rott D Ml dito 304 Schelde KM d N ag Schollen dito 160 Smits transf £ d 211Li 21I Stokv fSO0 lO 0 d 134S 13Ss t spmn Sp da IW 117 toik dito 132 131 Twijnrtra Pref A 136 i 132 Utr Asph f CA U4 Ver BI fb aand 213 Ver Ch aand llBf io2u Ver Gif NB VA 11e Ver PI T Gelder 139S 1S8 Dito dito p aand 14 1461 Ver N R tab a 1 7 u Ver Touwf dito IW im Vllssingen K f d 160 151 M5 167 h Werkspoor A dllo IW Westersuiher dit 1 6 Wilton F gew A Dito C pr V A 128 165 178 2 9t J45 249 224 Haa4elsvere Blciiigett B C en H g A l4i Born S H M A HB15 Deii Al H M d BS i Guntz en Sch A 130 130 I Cr en H vJ A 227 230 Linde en JTeves a 3M 198 Ned Wol MU A s MUnbotiwondeniemlnsem Bil Ml Ie rtib A M2 Dito ae A 47 Boeten M Mfi a 19 Singkep TMU a 178 178 l c 4 l aderncmJagttB Drd Ptr LCvA ai K N Pelr Mij 100 Ond A 265ii Moeara Enlm A 3 4 Tarakan P M A 369 V d Eergh en J 179 A N I EI Ml A 779 Dito Nat B V a 2S NI Gas Mi A Ïi3 Dito N Ber v a 2S3 Tw C St vX s 214 1 Wevers I eti H W BnkbaraaderneaüBgea Bawa Slibber a 14 h 143 Ind Rubb C 17m Pceanger R HIJ T n 74 i Rotterd Tap 84 Salatrt Plant 86 Wal Sumatra lÖK ekcavnaitauatschaFpOek MD Zeev iind IQB Niev GoudT A 390 285 U DcMb4sC vA 119h 118 MH OHteee A 175 CnltnnrmaatscbappDeii KMu Sulk r A UB UK Pagonan A 178 ITS Suiker C t Mi A jot m TJeweng Lestnt MCH IW Arehdsburg 299U Bnrortil A 80 Soek Landb A WO Amst Thee C A 79 Ban The Ru A 32H 32 ItaaakMton The 1 8 Bimmfi Landb A Seilagi Calt A 3W SM Sh dangs CuIl A 189l MB Telaga Patcngaa Vii i IllcbieK Arn 178 ITS Diversen BUuiHi Vitea A a BOctakoTt A mx Qera E W en Ws 133 Houth Alberts A lOB Houlh Jongen A 1231 Va Houth Pont A 100 100 Muller W H A SSX Do 52001 75000 N M V Hav w A 21 E£at IMOC vA 1J2IJ Spooe tm Tnunwegen 99 Ui 981 6U 2214 tleli Spaar A 7 V 18 18 Cs ü 53 7 21 ll i 2 87 W I Sp w MT A Atch r C V4 A KansC S Cvf A Dito Ccrt V g A Ub Pac Cv A Mad Stoomtr A UW pre A Ti 22 15 i 2 i Malang St lr A 5ii C JavaSttT A Seni Joana A Sem Cheribon A Seeraioedal Sttr Prolotigatie Aawadliavcn jOvi imx 82 99 S7 87 lOOij 101 $ H li VSn 3 2 Lelden 1937 3 Va MMm ael TISV Zh Ie I 1938 3 Arnb H B Ser e F P br Dr H B d o 31 2 GravHB doSVi Werksi NV Ie hyp obl 4 WUtdn4i 2 SI M Jted 1930 otil 4V2 MuUer 3 n mis U6 99H 47 35 49 UJ in 5 eï Ned Ind Sp MD 1902 obl 3V2 Miss Kans en T Hallw Ie h obl 4 Tbv a V a AA Dr M j a d Superf a Aut Screw W a Sterk Pil Afge st c V and Kon N E m b a Stokv 38 400 a Amer Cbrystal Sn Cert V g a Art Tob Cy c v A B K II nJ Colg C V lOA R ir a E El Cy et V 2f 167 4 1 8H IW 1 S om 1 5 a R II Huds MCC IR II Keesp Md T PI Corp C V A N St CvGA Ril Unit St Rubber C V 10 g a Am Tel iTr K Kon Ned Petr Cert V A Furness S enA ïg Handclsv A dain Goalpara Cu Mi PasirKangkaC Mij 73 223 142 79 i 7 MS 71 mn Stt Inc Cun Syndic KaliTelloCuUMa W Geld Tramw Mi Kediri 41 90 n ap M Bee ll J ACTffiVE FONDSEM SturtHeciitegeii NederUurt IMID 40 U tlBM 4 1014 3t rilMd 1 40 blf twm Sm IMl too IMt MH Grootboall cM JV Si IBM IMS ObL 3 78H Cert V JMOte a Mw Oiwtboak M M Mn lOOOS 94 IM7 looo 3 mn f 1000 a 3i t WH ss H Certificaten SVt 68 Grootboek obl 2i i gs 1035 indië 1000 3V 88 iMVindi r 1000 3 87U laan indië looo as uh Ouitschl Young Obl 1000 30 9Vs Baak en Cr d but 1 M Kol Bank VA MkL Ind Handcltb 138 NeÖ Hand MH C V A lao Alg Kunstztjd Uni llM 108 IIISH UM Berlfial s Patent 45 42 Catvè Oliet C few SI Tlfi Centr Suiker 197 lu Fokker 190 Igl tjnm TOT M uM tMfi myf mn im Ma fm w amt MM Philips G B V A 206 3 300 Dito Pret w A 13S WJ AlL Ludl St C V W M R n f Am BemlMfC A C V 5 10 ca WH Am Car and F C V Aaad ÏS Ï2 9S 33I Am Enka C v jd 4 47x Anac Oojip C T td SOS 9 X t BethL St C T l d S ti é K itH ChrysJ Corp C K CurtlB Wr Coql OS V idem Hhi 101 General Motor Idem 54 ü 54 Intern Nicitel Cy C V M a 27 nu Kennoc C C v U A R n 38 S8 3tfi ZIK orth Aai Av C V A a n 18 4 MX Norllu hm A C V A 22 33 Rep Sled C v A f ll t 3G a S aW Un Sutei Steel id 70 TO 70ii aBX Diversen Cit Ser C C V mL 7 4 7 C II Sulth C V 10 A R n 1 Sorlh A Cy C A lg L Radio Coip C V A 4 sa Ca CA Oost Borneo M4 A auui lU uiem pret Aand 31 210 Pctr Oudernemliicea Oord Betr fml MQ G Aantl 2 5 253 iCon Pelr My idem 17g J7J u 270l attuCofit Oil Cy C V 10 idem 20 S Mid Coatmental Pet C V A 13i tan Ptul Pet C MML I7i Ru SUHX Un C T U iC t2 121j Ul n T Wat Ass 3il C T 10 Idem ll i lli nn m SdKeiwaanmaatsetapiVeB Hon Am Lyn Aand 1 1 121 UO 117MJava China Japan Mn idem IMU lljt UtU n Kon Ned St Mljid 197 lai 161 4 189 Kon Pafcelv UU i zn 249 Sed Soheepv Un ld 17 i 17 ii 177H I S Rotterd Lla d idem l t iM Stoomv Mjj Netf Mt 134 IK mUftiInt Mjerc Hfar Cy C V 1 A U M SnikerondcmentinfeB Handelsv Amat A tU Va 419 4M Java che Cul mij ld 12i l Ned lnd S Un ld 272 Ver Vorst C M 2S0 50O A 129 130 138 1 lS0i lgI Oeil Batav Mi A 148 DeliMij i UMft C V Idem HB ïts Senembah MIJ idera m SIÏ Wilson Co Cv A TH 5 V Spoorwegea Baltim and Ohle C V Idem 9it Shesap A Ohio C v 10 35 a 4 1 flHltMs Cent C V U li U 3D 15 38 aw MK N York Oentr CvJO 15 jPeimsylv Il ts t 50 C V A 3614 361 South Pac Cjr g M m UM lUt Iji Sailway O lew Idem IS Canad Pac C v id 5 RabbcronCememtaKcm Amsterdam IM 3HM 19J 3WX m m R Cult Aand 3Sl 2aH Sandar Kub m4j M JU Dell Bat R Mij ld 21414 3I3 Kendenf I emboc Rub idm 11 Malanglnnden Vereen W WOostJa Oostk i 900 Cv id i i Serbamatf Sum n Mem 1 Süau Snm iliititocr M Idem M Sum Habb Cult ld 216 Ver Ind CtilL Oad idem 179 i Intaa c Rubber Cert V Idem 5A SA ketUB TerttUFlB D rmitb p tw B T 1 ld ld p 1941 c e r 3 w id ld p 1M2 c r 3 71 td ld p 1943 c B r 3 7u ld ld p lSMcfTS ld id p IMS c t 3 id ld p IMI c r S w id ld p 1947 c r 3 94 ld ld p ma c t tf M Kanveifiiona JiaaM obL 4 A Dito Heue Aus cbl 3 73 rarWntrd IC C O Wu KaU SfMA e 3 lW 4 m DOo £ 20 100 eVz M Wintershall obl 8 i ffiH Farbenind IIG C V A 131 Ver Korliind C v A i Ouitschl Berl RIQ S O 61 1 1 uhrv 27 i H tI V O O 4V s DUo S Vi O i 6lli D Rentenbank ZS 7 42u Ver D Stedenl O 43 B yr Hyp en W B Pb 31 3 MU D Lmolcumw O t 77 Gelsvnk Bersw ObL B U Tttt Ga W uBi m n ahtltte Obl 7 2 HarvoHT € OM lu Phoeaik Akt Gea Obl B nt Xlbe Union OU 7 au inAiemte A G Obl t 7 i SlcnMM ea Hallkc Obl j V Stahiwerke Obl 7 Dito anrie A 33 i OW Vi H Victor Cew Obl fVa ItH V el t B 4C OM T O Slieln w El S OM 1 m Silo S OM I Ai h ea r Stra i i ie a lu l iii Ob I 43li Farbei i i u d n strle aand UI Siemem ca HaMke aaM STlltVtt Glanzstoft Fabr aand Wkilershall Akt Ges aand 140 orrtctsxut vAi TAK cau i IWm HSDBOJkKacCHE MMOL s 4 krmel4ike New Mrtt l Vw Berltln 73 28 ƒ 7S 43 Brus l 30 11 30 17 Hciaiakl 1141 f Mi ïha ittM imm f M3 4a n Bamn fTtm fOM Mew canc im fT i iM 4 Braaat aaaa 3830 fltocMMkn f 8 1i8 l