Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 17 DECEMBER tflQ SPOED 5i0 VRACHTAUTO S GEVRAAGD oor groot w rk in NedBrlailCl pimh wogoni vasto bakfcon kipport en trailers HOOG LOON Aanm émn ANeen prima materiaal komt in aanmerking J VERKADE Bagijnesteeg 28 DELFT T l foon 974 n 91S Heden ging tot m nt grooie droeflicrd plolteliDg nu m heen ni n lle c trowre buit Doatc gedurende Si jareii Mejflffrouw MARIA LOUISE FENNCT il den leeft d vm 75 Jeren Mevr Wed A L de Wolf Mootija OoHd 16 Deccaber 1940 Oeen bctoeken De tenatdcbestelling zal pbats hebben Dondeidag IS December m op de Algea Bepaafplaati te Oooda Vertrek vu het tterflittlt te 2 uur ü 3891 25 Uit de hand te koop iM fliRk RmbDis el grooten tuin en vr j taande garage voor 2 auto s alles in zeer nriina sliat Te bevr en bU C Th van Vliet Hoogstraat C 06 Haastrecht Tel 16 G 3890 10 T LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT é 5 eti i a dagelijks verkrijgbaar by a BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelminaweg 215 N V P J ENDENBURG VecrMal 18 J DE GROOT Wachtelstnat 43 A HAMOEN Burg Matteusingel 96 De Kiosk N RIJS Kamemelksloot I SCHOUTEN Vondelstraat ock Roemer Visscherstraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C v d WIUIK Zyde no 14 en bü de agenten In de omliggende gemeenten GRAND CAFÉ RESTAURANT TER GOUW thé dansant 3 6 Zondag uur 2841 90 Kom vroegtijdig naar de gezellige dancing Donderdags Zaterdagi en Zondags 7 30 10 30 Restaurant Specialité s Hors d oeuvres Varié Diverse Salades Kippensoep Erwtensoep Warme Schotels Prima belegen Wijnen Champagne è o 3873 40 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscberij ITITVQEB GOEOGEKBÜBDE POOTAABDAPPELEN X Het Ryksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstüd brengt in aansluiting op het persbericht van 23 November ter kennis van belanghebbenden dat nog onderstaande rassen in de daarachter vermelde sorteering zullen worden uitgevoerd De prüs dien de Stichting ter bevordering van den export van aardappelen B E A gevestigd te s Gravenhage aan de telers zal betalen bedraagt voor in klasse B goedgekeurde pootaardappelen per 100 kg geleverd ter normale leveringsplaats aan spoor of schip inkL N AX plombe resp voor Bintje sorteering 35 45 ƒ 5 55 Bmtje 45 60 4 50 Furore 50 60 6 Ideaal 30 40 6 40 Ideaal 30 45 5 90 Ideaal 40 60 5 40 Ideaal 45 60 5 05 Eersteling 40 60 5 40 Volgeling 30 40 6 40 Volgeling H 40 60 5 40 Royal Kidney 30 40 8 Royal Kidney 40 60 7 Belle de Fontenay 28 35 8 Belle de Fontenay It 35 55 7 Evergood 30 40 Evergood 40 60 4 50 Voor aardappelen goedgekeurd in klasse A zal de aankoopsprljs voor de rassen Bintje Ideaal Eersteling Volgeling en Evergood ƒ 1 per 100 k g en voor de ander hiervermelde rassen 2 per 100 k g hooger zijn dan de genoemde prijzen Voor aardappelen goedgekeurd in klasse C zal de aankoopsprljs ten hoogste ƒ 0 40 per 100 k g lager liggen dan de hier vermelde prijzen 2799 80 VEKVOEOEBVERBOD VOOB MELK MELKPRODUCTEN CASEÏNE EN WEIPOEDER Ih aansluiting op de in de dagbladen van 22 November verschenen public ie betreffende het vervoederen van volle melk aan kalveren maakt het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening bekend dat thans een besluit van den secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscheru is afgekondigd waarbij melkv andere dan ondermelk alsmede melkproducten caseïne en weipoeder worden toegevoegd aan de Ujst van producten waarvan het vervoederen is verboden Dit houdt m dat melk melkproducten caseine en weipoeder niet meer als veevoeder mogen worden aangewend Onder de nieuwe bepalingen zal uitsluitend het vervoederen vanmelk aan kalveren met het doel deze op te fokken voor den melkveestapel geoorloofd zijn 3 wtf ii i ii m lagUUMb U T lltM t m t ta f im MM t ja t S i Sm iÏM 4m w ntMttu VJW 4tt 4H UO m T lïS S M Ma M aes Mt Ml s s s is tSü laS Mï cs lü i i m mi mi iM im J Jg isss IM iMa i M £ g Jïi gj iJJ i 3I 17 0 ITM IBM IMO IJW m IJM MOB Mia WUB MHE 9110 lliO 3S1S 3SM 33iS MIO 9M 360 MnmaiMMMMoiMMiMiamMMatM HM 11 M4S MM MM Ma7 MM MiT MM 80M aus UU iu nM 31 1 SIM 1M iw Mlt saw l HlltH4 H7Ssa8M77S4MUO S6n3 0t H Mtt m S71S tTH rrn tm stm stm ssii MU MM OM 4016 Oat 140 41M 41M Ml a M MM MU Sns 4M4 4 m 44M 4aT 4Ha M MnMM TM4M14 M4MT4a 0 aM60tt MM WSt Mta OW MM SaiO 5 1 M4S 377 SaM a nUnMMMS M 4S164M6 BUt UM Mt HM Mta MS7 W74 S70a S7ta t73S 1748 6M1 MSS MM Ml 036 90 OW MH 8073 Mtt 1U Sits n im eaoa saie is mm aus asa es a a 83 Ml MCI 71 eM3 MIO MT MSS M71 OWM MU H13 rav 7001 7008 70W 7034 7107 7131 71M 713 717 7181 7307 78M 7370 7SM 7337 73S0 7415 744a T481 74M 7807 7S1S 7640 7BM 78M 78M TSM 7043 7877 78M 77m 7840 78M 7848 8003 80B8 8103 atSt 8144 8176 8180 8330 8378 H31 8440 844 84M a 84 8807 aSM 88M 88M 8707 87M 8757 SSM 88M aSM aSM 88M 8N1 88M 8084 aOH 8041 8aM SIM IM STM SIM MM 11 18 18 8334 S348 9381 SSOl 8838 SM RSM 78 8304 843 MS3 85M 8687 Mil MIS 8M MM 8848 8886 88M 8734 8734 B7n 803 M71 iSiS M17 8834 8SM 8907 8878 1M17 10041 1004 10113 10118 10114 10118 lOlBS lOlM 10314 10334 1033 10363 IMM 103M 103M 103S8 10374 10404 10438 10438 10481 latM 10478 104M lOMl 10S31 10681 10678 lOHT 106 10848 10888 10787 lOTU 10808 10M6 10883 10888 11033 11088 llOW 1107 HOM 11086 11088 11141 11181 lllM 11340 112 11376 11384 114M 11433 11481 11473 11636 11671 11596 11823 lias 1183 11871 lim6 11703 1170 11717 11740 11743 11748 11831 11873 1187 11889 11951 11S64 11978 11981 11983 1198S 119W 13018 IMU I30M 13107 13111 13167 131U 13167 13187 13180 13807 133M 133H 13SI4 13360 I38M ia4M I34M 13508 13618 136M 136M 13643 ItHl I3W3 1373 1380 13838 138M 1M14 13 M 18038 ISOH 1804 130H 18074 13084 1314 18164 131ST 131H 131M 133SS 13376 1S3W 13308 13314 13408 13413 13444 I36M 136M 18834 18664 13666 13674 136M 13SM 18846 18MS lS7n 13784 laSM 18M1 13847 14013 140M 14076 14078 140H 14118 14117 1414T t41M 141U 14307 I4aM t4 6 143M 14313 1484 148M 14M1 14U 14481 144M 144S6 14498 14SM 14617 145M 14843 146M 14563 14664 M668 148M 14833 1484 I4M1 147M 14780 14743 14749 147M 14770 147M 147M 14833 14830 1484 14M1 14 78 14911 14931 14 33 14834 140W 16033 160M 161M 161M lUlS 15364 163M 16338 163M 16453 164M 1U74 16S36 16643 1688 16870 15897 16716 157M 15736 16738 16766 16786 I6M6 168M 16961 16884 18030 18044 16053 18067 180M 180M 18134 t81 183M 18336 18376 183M IMl 183 1 8M M4W 18440 184M 18 M 18601 186M 18616 t86n 186M 186H 18631 laaH 18884 18878 18754 18SU 16836 1S8M 18843 lOWl 16034 1M37 18BM 1694 16963 17006 17030 17037 17104 17148 171 17iM 17183 17171 17187 17M1 17343 17338 17333 17364 17SM 17478 174W 17640 17673 17833 176 17664 I78M 1773S 177M 177 7 177M 177M 178M 178M 17 46 17Ï58 17SM 17887 179M 18031 18034 18041 18048 18064 18134 18153 18178 18303 182M 18M1 18374 18396 1M74 1 876 18386 IMM 18417 184M 18464 1 484 186a 18634 18664 1 808 laOM 168M 18716 18741 18808 18833 18M7 18855 18843 18878 19066 19081 19134 19136 19140 19147 19ln 19173 193M 19384 1B3M 19399 19301 1M3S 19336 1M63 193M 1M78 18387 ltf393 19418 194M 19473 19478 194M tM18 t SM 18680 196 6 19710 18716 19759 19971 19 4 30013 30063 30064 30074 30076 30116 30130 30153 30333 30361 20 105 30333 303M 30390 30394 30403 30407 30440 30473 30491 30637 30530 30556 30830 30641 30846 30665 30684 30731 30741 aoaot 3Wia somt 3O869 SOSTO 30 M 30877 ONGELOKRIGEERO 2792 136 VERDERE VERGBOOTING VAN HET GEDEELTE DER VOORRADEN KAAS DAT VRIJ IS VOOR DEN HANDEL Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd deelt in aansluiting op het bericht van 11 December ter zake het volgende mede In verband met de op 28 Augustus 1940 getroffen kaasregeling werd aan houders van voorraden kaas grooter dan 50Ó k g de verplichting opgelegd deze niet te verhandelen of at te leveren dan met toestemming der Nederlandsche Zuivelcentrale afd Zuivel te s Gravenhage Inmiddels heeft genoemde centrale gedeelte van 50 met een ninimum van 2500 k voor het verhandelen en ïfJeveren vrugtegeven Dit gedeelte wordt met ingang van Maandag 16 December 1940 met 10 tot 60 verhoogd Indien het thans in totaal vrijgegeven gedeelte van 60 van den oorspronkeluken voorraad kleiner is dan 2500 k g mag in totaal over een minimum van 2500 k g worden beschikt zoodat dan nog 40 verminderd met den indroog op den totalen oorspronkelijken voorraad van den op 28 Augustus 1940 aanwezigen voorraad geblokkeerd blijft Uiteraard mag de aflevering uitsluitend geschieden tegen toewyzingen op grond der bepalmgen van de Kaasdistributiebeschikkmg 1940 I VERBOD TOT VERVOEREN EN AFLEVEREN VAN VARKENS BOVEN 4 K G Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat ingevolge een besluit van den Secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschery het vervoeren en afleveren van varkens met een gewicht van meer dan 40 kg voortaan is verbod Het vervoeren van varkens met een gewicht van meer dan 40 kg zal ten gevolge daarvan slechts mogelijk zgn onder dekking van een daartoe door de Nederlandsche Veehouderijcentrale of de Provinciale LandbouwCrisis Organisatie afgegeven geleidebiljet In het algemeen zal een geleidebiljet alleen worden verstrekt voor het vervoerwi van varkens die geleverd worden aan de Nederlandsche Veehouderijcentrale en van fokmateriaal Voor varkens die aan de genoemde centrale geleverd worden zullen de geleidebiljetten door die centrale worden verstrekt tegelijk met de opdracht tot levering Geleidebiljetten voor het vervoer van fokmateriaal worden afgegeven door den desbetreffenden plaatselijken bureauhouder Het afleveren van varkens met een gewicht van meer dan 40 kg is slechts toegestaan indien voor het vervoer een geleidebiljet is afgegeven 2844 54 Aaa devniehtea kent BMB dea fcaeaa MM dm tetaeB heMeran tooB herkeat mea liet radiotoertel vaa de PkUlpa Nieuwe Serie Schaf U soo a toestel ai aaa Het geeft leveasvolUag kt adiMiltt muzUiaal genot ventnxrfing ea ontwUdieilag ia oneindige variatie Door t n teclinisclie eigenscliapp i v decoratieve IQnen en zQii uit kostbare hoateoorten gelMuwde kast mag een nienw Pliilipstoestel iiovendien eea iiecit vaa groote en biyvende waarde lieeten Uw handelaar heeft de PUUps NIeawo Serie in huis toestellen naar ieders anuwlt en voor iedere beurs Met of en v sondo druldmoppen al assr U kiest Ieder toef tel geeft eea duideiyiie groote overwaarde die zelfs dea leek terstond aai treffen PHILIPS Nieuwe Serie 1940 41 In prijzen vanaf f 98 50 717 A Met linodyn drukknoptytttem Onfeilbaar J uUte aftfemming met één vingerdruk Var icfvri e tegenkoppeling Spaarscbakelaar geeft SC o sfroomoesporina Voortreffelifk weergave Voornamekaituitnoul en Phiiite PRIJS F 143 40 2847 222 Adverteert in dit blad 1948 18 BUNA OM Maar gêmfeente begrootiiig nog niet gwdMkearC Hoewel het jaA 1940 bijna oi is iis ée gemeente begrooting over dat jaar Mg niet goedgekeurd Zü is thans dóór OtC Staten met eeniga opmerkingen teruggezonden SelMKfiniio¥eil Vf BETBBINO WEG SOBOftNHOVKK BENSCHOP Medio 1M4 g ved de vergadMing der Prov Staten i0t Provincie Utrecht zal aan de orde cornea de begrooting 1941 wakrin ook da bedragen zün opgenomen vW den wpMWanleg In den Zuid Westhoek ov provincie na weg van Schoonhoven ovo IMk naar Benschop zal t n het laHdee van 1044 gereed zijn Vaaf het iïar 1940 wa reeds een oafeae geraamd van f TSO OOO terwijl vaar IMI is g aamd een bedrag van rLooo oeo OSVONDEN OOBWEBPEN atrent onderstaande gevonden zijn mlichtingen te veraan het politiebureau portee catalogus aoldatenmut vi atlood paar heeren hai dscboenen f CS8LAAGB e heer A G Bniggeman is te Delft iMtaagd voor examen civiel ingenieur Aan de R K Universiteit te Leuven i mte als candidaat in de econo TÜMie en ociale wetenschappen met tescste odetscheiding de heer A menhuis TE VROEG OP HET US Zondagmiddag begaven zich eeni schaatsliefhebbers naar het jjs op de waard Dat dit wel eenigszins al te vlug was bleek ui het feit dat er drie personen met een nat piak thuis kwamen KIOSK OMVEBGEBEDEN Donderdagmorgen toen de heer Van E mfe zijn bodewagen op het veer wilde uitwijken voor eenig andere auto s is hij tegen de kiosk van den heer Hegeman opgereden De kiosk is zoo goed als geheel vernield VOETBALCLUB GAAT TBAINEN De Schoonhovensche Voetbalvmeen heeft besloten om voortaan onder leiding van den heer G N Rinkel een wekelij kschen trainingsavond te hou den Tevens zal eens in de veertien dagrai een z g praatavond worden gehouden om over de verschillende onderwerpen van gedachten te wisselden Waddlnxveen STDIENST OP DB FEESTDAGEN Op de beide Kerstdagen zullen de diensttijden van het P T T kantoor geregeld zijn als op Zondag Op den tweeden Kerstdag zal er des morgens één bestelling worden uitge voerd Alleen voor butrechthouders zal er op dien dag gelegenheid zijn hu correspondentie af te halen Op den Nieuwjaarsdag zal het kantoor gcopaid zijn van 8 9 en van 13 14 uur s Morgens zal er één bestelling worden uitgevoerd De lichting van de bussen in de bebouwde kom zal gescliieden des morgens te circa 5 11 uur des middags c rca 15 45 uur en d s pvords c rra 7 Op 31 December a s zullen de be lastingbetalingen slechts tot 15 uur worden aangenomoi VONNIS VERNIETIGD De reditbank te Rotterdam heeft het vonnis vra nietigd tegen den 28jarigen chauffeur C R alhier wegene overtreding der motor n Rijwielwet veoordeeW door den kantonrediter aldaar ITALIË LKGERBERICHT VAS aSDEN iDe groote slag in dien woestiin ACHTSTE DAG Sa zija Mwermachtsbericht na IK maakt het Italiaansche hoofdkwartier het volgende bekend De achtste dag van den strijd in het woestijngebied aan het front van Cyrenaica is x rloopen met een hardnekkigheid welke voor die van de voorafgaande dagen niets onder deed Ondanks het zeer slechte weer heeft onze luchtAiacht haar actie niet g temperd en ging zü voort de troepen te steunen in hun verzet Met haar formatie jagers en bommenwerpers heeft de luchtmacht den vijand beatocdct Op zee hebben onze torpedovUeg tuigen met twee torpedo s een kruiser van 6000 ton getroffen die B ardia ge bombapdeerd had Vijf van onze vliegtuigen zijn niet teruggekeerd Aan het Grieksche front was het rustig in den sector van het negende leger In de gevechten van de laatste dagen hebben het regiment grenadiers en het regiment lanciers van Milaan zich bijzonder onderscheiden In Ooat Afrik aan het Iront van de Soedan heerscbte bedrijvigheid van patrouilles en van de artillerieën Gisterochtend is een vijandelijk vliegtuig dat trachtte Diredaoea te bombardeeren door onze jagers neergeschoten Tijdens eek vijandelijken aanval waarvan melding gemaakt is ii ons weennachtsbericht no 191 heeft een van onze jachtvliegtuigen een vijandelijke machine van bet tyi e Wellesley brandend neergeschoten Nar Mi ttaiiaaiiadie baseboiiwiBg Een nauwgezet onderzoek van denstrijd welke door Italië gevoerd wordtaan het Grieksche front en in dewoestijn van Marmarica kan slechtstot de overtuiging leiding schrijftdeMessaggero dat het at van Griekenland bezegeld is en dat EngelandItaBë geen enkele lieslissenden slagheeft toegebracht en ten slotte verslagen zal worden De Grieken enElngelsehen zouden alleen hoop kunnen koesteren indien de Italian een strud aouden leveren De feiten bewijzen echter dat de Italianen dapper ériióen en niets liever willen dan ten Striid Ambtenar gerecht teBtedti DE ZAAK TEGEN DEN ONTSLAGEN HOOFDAGENT VAN POUTIE Maandagmiddag kwam het Ambtenarengerecht te Breda bijeen ter behandeling van het verweer van den voormaligen hoofdagent van politie te Ginneken F J K van B tegen het hem door den burgemeester dier gemeente gegeven ontslag als hoofdagent van politie Volgens de opvattingen van den burgemeester is bedoelde hoofdagent die destijds de hoogste functiohnaris in het politiecorps ter plaatse was bij evacuatie in de Meidagen in gebreke gebleven Van B is toen met vrouw en kinderen tezamen met een Jmurvrouw mevr C per auto via AntWerpen naar Koewacht gevlucht In deze plaats is mevr C achtergebleven vSnwaar zü weer spoedig naar Breda kon terugkeeren Van B reisde editer met de auto door naar Frankrijk en keerde eerst eenige maandra later naar Gia neken terug HU weid toen door den burgemeester ontslagen De ontslagen hoofdagent voerde ter zitting aan dat de burgemeester hem op geeh enkele wijze opdracht heeft gegeven om tè blijv integendeel üou de politie van den feu gemeester persoonlijk opé cht hebben gekregen om de uniformeii uit te trekken en aan het einde van iSen toet vluchtelingen de gemeente tê verlaten Bij het verdere gëtuigeverhooi kwam o m een rappoi van den burgemeester over de gemeentepolitie ter gprakn n tüd aai genoemd Ten einde alle agenten andere in dit rapport genoemde personen alsnog als getuige te kunnea oprpepen wetxl de zaai voor onb paalden d aangehouden en de zitting geschoraT Huw schrale huM nn hondan au g l W KhroU lipp n j iiJ JJ hondaa ganazan £ Sl PUROL eojiix aflj a MUNHAIDT 2829 H MARKTBERICHTEN IMMHftc finwtaiTeiUaf M DeccnilMr Salads l KWrt itla Se Mort IJS p r MO tuk taiÜ J SZ 18J per 1 aeWerü 1 48 188 pW boarraücoDl tM iM par MS U VKKMAIWT b0TTOM AM Bedan wenlm t r narmrU t JST ungevojrd 135S Ueren WMTvan MJL bruUoiyM 1 nitan 1 jwwrd 860 bokW etten 43 selu im PrtjKMi per tu talflooetan O melkkoeien ƒ 488 398 380 wrekonoi t T 2fi 2W vaarzen 3 S l 5 P rjo a 136 bokken en gejtetl rT S De aanvoer vw meUt en kmfkjxl JT ak ïOTlKe wedt met mstisat handel o gcnóe prijzen De aanvoer T i vareloaeien vm fs me vlotten hamlel en iels hooeere pnl