Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1940

OUDSCHE my i COlJBAr T flsdag 18 Dec 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN jurgang No 20507 Directeur r TIETER Postgiro 48W0 Bur Idarkt SI Tel U rdell Hull vreest ernstige crisis voor Engeland De Arbeidsdienst der financieele hulp kan Groot Brittannië n nieuw oorlogsniateriaal meer koopen Steun aan den pondenkoers Antiooriogscomité in Amerika opgericht De slag in Noord Afrika Br itsch Indische elitetroepen in den strijd Italianen trekken hun krachten samen in de sectoren SolloemForte CapuzzoBêlrdia Uit Albanië Grieken bereiden opmarsch naar Elbasan voor P Amerikaaiuehe minister vso l goclén Morsentlun lieeft aan de HlfOotinKscommissie van het Huis IM Afgevaardigden medegedeeld de Britaebe onderstaatssecreta0 Tin Financiën Phllüps hem ndüurd beeft dat Engeland geen dNwe verplichtingen voor den iKltoop van Amerikaansch oorlipnaieriaal op zich kan nemen Hea het geen finaneieele hulp otraagt Dit i rordt door een Lon IM radiobericht bevestigd CORDELL HULL Foto archief Anoeiated Press meldt voorts dat UI den commissarissen voor de Mensie en anderen regeeringsMMenaren heeft verklaard dat GiwtBrittannië waarschijnlijk in W komende voorjaar lal komen t I voor een ernstige crisis wan de huidige leverantie plannen fct Vereenigde Staten ten aanzien ni de ooriogsbehoeften niet aanMQk worden uitgebreid Beie bekendmaking der opvatting na Huil olgt direct op het BritKke verzoek om finaneieele hulp H Vereenigde Staten Huil heeft Magend alle leehts mogelijke iiust bij de vervaardiging van niwiu vliegtuigen en ander mateliial eeri icht De Britsche officieele persdienst tiiritft volgens lliiited Press het bij Engelahds terzoek om Mp vooral gaat om de kwestie van m wisselkoers tusschen dollar en Engeland heeft in steeds mate behoefte aan vliegtuiM schepen en munitie en ander Mogsmaterieel en de Engelsche Werins heeft het voornemen haar Cwte hulpbronnen daartoe zooveel elijk te gebruiken Vliegtuigleveranties niet omvangrijk Amerikaan Leonard Engel in liet Britsche luchtvaarttijdFlight dat in Augustus j l U 28ft Amerikaansche vliegtuigen gelir d geleverd zijn in Sepzcifs nog minder Engel gaf tt mecning te kennen dat de aansche leveringen in de komaanden kunnen worden optot ongeveer 300 tot 350 s per maand Niettemin zal land waarschijnlijk ook tydens pBSile kamende jaar en geduren eeiste helft van 1942 over een eke meerderheid van het luchtbeschikken evr Roosevelt pleit oor schenkingen persconferentie heeft mevr de echtgcnoote van den pfevolgens United Press verdat de tüd nog niet is geooi Engeland leeningen te ver doch dat men dit land liever gen moet doen ten vraag verklaard zü nl het r Ik geloof dat het nu de Waarop wy met geschenken moeten beginnen Sommige n hebben blijkbaar den in 1 wij dit reeds in aanijenlyken doen doch tot dusver heeft 1 voor alle goederen welke wy eleverd betaald Oe leveran ties aan Engeland zijn ook in hooge mate nuttig voor ons daar onze productiecapaciteit hierdoor wordt vergroot Het heeft niet veel zin thans over leeningen te spreken de tijd is gekomen om te spreken over gesehenken en zoo noodig over geschenken m baar geld Het is beter realistisch te denken en niet opnieuw in de fouten van het verleden te vervallen Wat hebben wy gewonnen bij de leeningen die wij in den laatsten oorlog verstrekten Op de vraag waar vandaan de geschenken zouden moeten komen antwoordde mevrouw Roosevelt Uit uw zakken en uit de mijne Langs dezen of langs genen weg Men legt dit laatste zoo uit dat zij daarmede geschenken van de zijde der regeering heeft bedoeld Zij heeft echter vermeden de regeering in dit verband te noemen Achterstand in Amerikaansche vliegtuigprodvctie Ambtenaren van het Amerikaansche wiinisterie van Oorlog hebben verKlaard dat er nog geen enkele machine is afgeleverd van de opdrachten aan vliegtuigen welke het Amenkaanscbe leger van Juli tot October tot een gezamenlyk bedrag van een milliard dollar verstrekt heeft Op het oogenblik worden er eenige honderden vliegtuigen per maand gemaakt en afijelpverd doch die zijn veel vroeger besteld In dit verband Wijst de New York Post op den achterstand bij de vliegtuigproductie en vooral op moeilijkheden bij de inschakeling van de automobielindustrie Het blad cortstateert daarby dat de geheele vliegtuigindustrie der Vereenigde Staten in Januari slechts tweederde van de voorgestelde hoeveelheid zal kunnen bouwen Wat de productie aan bombardementstoestellen betreft in December zyn er tot dusver slechts tien zware dertig middelzware en 27 lichte machines gemaakt alsmede 21 afweervliegtuigen en zeven éénmotorige machinea Anti oorlogsactie in Amerika De bekende publicist Vemé Marshall heeft volgens het D N B de oprichting bekend gemaakt van een comité dat onder het motto Geen vreemde oorlog het doel nastreeft Amerika buiten den oorlog te houden Ruim twintig politieke groepen met gelyke doelstelling zyn door dit comité gemobiliseerd Naar van betrouwbare zijde gemeld wordt hebben de Engelschen toen zij bij hun aanvallen voor de eerste maal op de Italiaansche verdedigingslinies aan de Libysche grens stieten zeer zware verliezen geleden Volgens de Maandagavond laat uit Benghasi binnenkomende berichten hebben de En gelschèn thans versterkingen die in hoofdzaak uit Britsch Indische eliteregimenten bestaan in den strijd gewropen Het schenen Mohammedaansche regimenten te zün want de soldaten hadden het hoofd bedekt met een tulband en droegen een baard met gevlochten haar Velen dezer Indiërs zyn in het gevecht door de Italianen gevangen genomen Volgens pacgb chten krügt men den indruk dat de Engelschen als gevolg van den hevigeW regenval op vele plaatsen Indisch inboorlingentroepen in den strijd he ben moeten werpen inpliaats van de i motoriseerde eenne die alle stappen zullen bestrüdan welke tot schending of ontduiking der neutraliteit der Ver Staten onder nomen worden Ook de commisaieWhite die de oorlogsstemming in d Vereenigde Staten aanwakkert zal bc streden worden De groote massa yan het Amerikaansche volk die bang Is dat de Vereenigde Staten by den oot log betrokken worden heeft tot duiver haar stem niet kunnen laten hooKn Het comité is voornemens zich tot de spreekbuis van deze massa te maken Marshall deelde voorts mede dat ktj reeds besprekingen met den leider der commissie America First generaal Wood tot samenwerking tusschen belde organisaties gehad heeft Marshall zeide ten slotte er van overtuigd t zyn dat de Vereenigde Staten met steun van de meerderheid des volks buiten den oorlog kunnen blijven De New York World Telegram herinnert eraan dat RooseveW voor de derde maal tot president gekozen is op grjnd van zijn herhaalde belofte de Vereenigde Staten buiten den oorlog te houden Roosevelt weet beter dan de openbare meening dat het gevaar in den Stillen Oceaan grooter is dan in Europa Hy weet ook hoe onvoorbereid de Vereenigde Staten voor een oorlog zyn Bovendien weet hy dat valsche hoop op een beslissende Amerikaansche hulp Engeland in het verderf zal storten en de Ver Staten in gevaar kan brengen Uit Washington wordt gemeld dat president Roosevelt gisteren het volgende verklaard heeft Om Engeland te helpen is een wtjziging van de Nentraliteitswct niet noodzakelijk Ook leeningen x fn niet noodig Roosevelt kondigde aan dat de Vereenigde Staten nieuwe Britsche orders zullen aannemen en aan Engeland koopvaardijschepen en oorlogsmateriaal znllen leenen welke het na den oorlog in natnra kan teruggeven Amerikaansche schepen voor Engeland De 24 onbewapende koopvaardijschepen welke naar te Washington is mdcgedeeld op 17 Januari voor verkoop zullen worden vrijgegeven hebben een draagvermogen dat varieert van ruim 8000 ton tot 23 000 ton het draagvermogen van de George Washington het oude Duitsche schip De Britsche inkoopmisSie zal naar men aanneemt aanbiedingen doen 20 CH fHaoft Zon op 9 48 onder 17 26 j Maan op 21 34 onder 11 50 f Men is rerpUcbt te rerdniij i teren van xonsondergang tot S zonsopkomst r é Lantaarns van voertn gen i f moeten mtr na sonsonderj f iaai ontstoken worden j den die zij tot dusver gebruikten Deze regimenten inboorlingen hebben plotseling een grootere beteekenis gekregen dan tot sedert het begin van den oorlog in Afrika In hoofdzaak zouden de Indische regimenten de plaats moeten innemen van de Nieuw Zeelandsche regimenten die tot dusver bij de aanvallen in de voorhoede stonden Blijkbaar hebben de Italianen in den driehoek welke door den sectorep Solloem Forte Capuzzo en Bardia gevormd wordt hun strijdkrachten samengetrokken om den Engelschen opmarsch te stuiten Van hot Orieksche front De speciale correspondent van Reuter aan de Albaneesche grens i leldt Sneeuwstormen bemoeilijken de operaties aan het Noordelijk gront Den geheelen dag hebben schermutselingen tusschen voorposten plaats gehad In de dalen van Skoembi en DevoU ligt twee meter sneeuw Rond Pogradetz blyft de artillerie actiel Italiaansche HOUDT UW KINDEREN VAN DE STRAAT Waarschuwing van den Rotterdamschen kinderrechter De kinderrechter in het Arrondissement Rotterdam mr J Overwatt r verzoekt ons plaatsing van de navolgende waarschuwing aan ouders en voogden Het jaar 1940 spoedt zich ten einde Zelden beleefden wy een tijd waarin meer spanning meer bezorgdheid ona het wei en wee der jeugd zich deden gelden en het is waarschijnlijk dat de moeilijke omstandigheden ook in het komende jaar zullen voortduren Zulk een tijd bergt vooral voor de opgroeiende jeugd jongens en meisjes bijzondere gevaren en wij zien dan ook de klachten over lichtzinnigheid en bandeloosheid toenemen Ook he aantal processen verbaal wegens misdryven door strafrechterlijk minderjarigen gepleegd beweegt zich sin Is eenige maanden in stijgende lijn Ds lange winteravonden werken in verband met de wettelijke verplichting tot verduistering het plegen van ontoelaatbare handelingen in de hand Hoewel er gelukkig nog geen sprake is van een vloedgolf van jeugdmisdadigbeid en bandeloosheid als de jaren 1914 1918 te zien gaven toch achter de kinderrechter en de Officier van Justitie den tijd gekomen voor een ernstige waarschuwing aan ouders en voogden goed toe te zien op de gedragingen van de onder hun hoede staande minderjarigen Zij zijn vastbesloten ist de beschikbare middelen krachtig jp te treden tot beteugeling vanyt kwaaa eener verwilderende jeuFd Aanwending dezer middelen kan ook al betreft het hier maatregeie r die voor minderjarigen geschikt zyn veel leed voor kind ren en ouders vooral voor de ouders beteekenen Plaatsing in een tuchtschool of opvoedingsgesticht onttrekt het kind voor gcruimen tijd aan het ouderlijk gezin De kortste tuchtschoolstraf die de kinderrechter kan opleggen bsdraagt een maand maar zy kan ook een jaar duren terwijl met plaatsing in een opvoedingsgesticht in den regel jaren gemoeid zijn Bij een sterke toeneming der strafbare feiten kan bo vendien minder dan in normale tijden tot voorwaardelijke veroordeeiing worden overgegaan Daarom is het de eerste plicht van ouders en voogden om goed toe te zi n hoe de kmderen zich gedragen met wie zij omgaan en waar zij zich ophouden als zij zich niet thuis bevinden Men kan in dit opzicht niet te voorzichtig zijn Laten zy vooral de kinderen tijdens de duisternis van de straat houden waar aan alle kanten de verleiding dreigt Door zorg zal niet alle kwaad te voorkomen zijn doch dan behoeft men zich achteraf geen bittere verwijten te maken als de ernstige beslissing van den kinderrechter is gevallen Men neme deze waarschuwing ter harte Veel kwaad en leed zal dan kunnen worden vermeden kanonnen beschoten de Griïksche ravitailleeringscolonnes om de voorbereiding voor een opmarsch naar Elbasan te belemmeren DE DUrrSCHER WEET ZIJN PLAATS In een bespreking van de militaire gebeurtenissen in Noord Afrika ijst de Vólkischer Beobachttr op de rustige en realistische beoor ieeling vSh den stand van zaken in de Italiafinsqhe openbare meenmg en de Italiaansche pers Hel blad betoogt aat Italië naar de wapens gegrepen li eft in het bewustzyn dat er wisselende kansen zyn in den stnjd tegen een wereldryk en dat tegenslagen daarom het voornemen van Italié om te overwinnen niet in het mmst kunnen beïnvloeden Sterke volkeren die zeker van hun overwinning zijn zien m tegenslagen slechts den spoorslag tot grooter energie In Abessinió en Spanje heeft Italië dergelijke episodes e eneens meegemaakt doch voor het veidere verloop van den stryd waren ny van geen belang De Engelschen zoo schryft het blad geven zich aan der grootsten drogreden over wanneer zy meenen dat de Duitscher die steeds naast zijn wapenbroeders ges aan heeft thans zyn plaats met zou welen Hij staat aan de zyde van Italié dat schouder aan schouder met grootDuitschland vecht voor de overwinning der bevryding Het feit dat Duitschland in dezen oorlog overwinningen van onvergetelyke historische grootte behaald heeft heeft zijn blik niet ver troebeld voor de prestaties van a bondgenoot zelfs wanneer dezen het oorlogsgeluk eens niet toelacht Getrouwheid en vertrouwen binden beide volkeren onwrikbaar tezamen De overschatting van hun successen zal de Britten er niet voor vry waren zeer spoedig op den bodem der werkelyk heid te staan die er heel anders uitziet dan de hersenschim waarop men te Londen bouwt Want altijd nog is hot een teeken geweest van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen in eigen kracht wanneer men aan den tegen inder inwendige zwakte toeschreef en zijn trouw van bondgenoot in twüfei trok KERSTGAVE AAN ONDERSTEUNDE WERKLOOZEN 25 pCt over uitkeering van 8 t m 14 December De waarnemend secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen per circulaire medegedeeld dat hU heeft besloten goed te keuren dat ook dit jaar aan ondersteunde werkloozen boven hun gewone steunuitkeering een kerstgave wordt toegekend Deze kerstgave mag wederom bedragen 25 van het bedrag hetwelk de betrokkenen over de week van 8 tot en met 14 December aan nitkeering ontvangen Hij vestigt er de aandacht op dat niet mag worden toegekend 25 van het theoretisch steunbedrag berekend volgens artikel 6 of 18 der steunregeling doch 25 van de werkelijke uitkeering waarin begrepen eventueele brandstof fenbijslag die de ondersteunden over vorengenoemde week ontvangen Deze kerstgave van 25 kan eveneens worden toegekend over den ex trabijslag die aan inwonende kinderen wordt uitgekeerd alsmede aan degenen die een tegemoetkoming ont vangen in verband met hun werktijd korter dan 36 uur Ook in laatstgenoemde gevallen dient de kerstgave te worden berekend over het nettobedrag der tegemoetkomingen Aan de werkloozen die in de betreffende week bU de werkverruiming zijn geplaatst kan over die week geen kerstgave worden toegekend Ten aanzien van deze personen zal de secretaris generaal bij afzohderltjke circulaire nader doen berichten Aan degenen die uitkeering nit hun werkloozenkas genieten kan de kerstgave worden nitgekeerd indien en voor zooverre zij aan kasni eering plus eventueelen kasbijslag minder ontvangen dan aan steun plus kerstgave zou worden toegekend Indien zij geen kasuitkeering ontvingen In de kosten der verstrekking van de kerstgave aan werkloozen die in de steunregeling zijn opgenomen zal uit het Werkloosheidssnbsidiefonds deselfde bijdrage worden toegekend als in de overige kosten van werklooi nxorg GEEFT GEEN VERKEERDE BON Anderen kunnen gedupeerd worden De Algemeene bakkerij commissie te Den Haag en de plaatselijke bakkerij commissie te Amsterdam beide benoemd als lichaam van toezicht op de ondememersovereenkomst voor het bakkerijbedrij te Amsterdam doen hierbij een beroep op het publiek om medewerking bU het naleven der dis tributiebepalingen In eenige gevallen is gebleken dat bakkers loopers of wederverkoopers nog niet geldige distributiebons bij de aflevering van brood hebben aangenomen Deze bakkers doen iets wat zeer gevaarlijk is doch wat zy blijkbaar als een dienst aan het publiek beschouwden Niet alleen bestaat de mogelijkheid dat zulk een niet geldige bon nooit geldig zal worden verklaard en dan krijgt de bakker op die bons geen bloem maar op dit feit kan de straf volgen dat de looper of wederverkooper uit het bedrijf gestooten wordt en de zaak van den bakker gesloten zal worden Dat beteekent dos broodeloosheid voor menschen op wier goede diensten het publiek een beroep doet Bovendien stelt de kooper zich aan straf bloot AI eenige malen is een kooper die geen bonnen of ongeldige bonnen afgaf en daarop kocht tot hooge boeten veroordeeld Wij gelooven dat geen ktont nog afgezien van het risico dat hljaelt loopt zulk een straf voor zijn leverancier zal begeeren en doeii dan ook een beroep op de huisvrouwen om van hnn bakker looper of slijter dei dienst n i e t te vragen maar alleen op gel lifa bons brood te koopen De bakker loopers ea slijters mllen alleen op eUUffe bona aOevereB Het begin van de dagtaak in het opleidingskamp van den Arbeidsdienst te Tilburg is de vlaggenparade Polygoon ZWITSERLAND De bommen op Bazel SPOORWEGINSTALLATIES HET DOEL Ten aanzien van de bommen die in den nacht van lö op 17 Uecenibir op Bazel zyn geworpen deelt de legerstaf nader mede Om 23 uur werd in Bazel geionk van motoren gehoord waarop om 23 uur 05 vier hevige ontploffingen vulgden Om 23 uur 14 weerklonken de alarmsircnes uu het naburige Baden waarop om 23 uur 18 ook m Bazel alarm werd gemaakt IntuSschen li pen onafgebroken berichten binnen omtrent het feit dat bommen geworpen waren Het doel van den aanval was klaarblykelijk de spoorweginstallalies ten Oosten van het centraal station van Bazel Een bom viel van den Zuidoosthoek van het stationsdak op de s xaat en ontplofte tegenover het hotel Bristol waarbij afgezien van gebroken ruiten en een beschadigde taxameter geen schade van belang werd aangericht In een straat werd een krater van twee meter diepte en vier ftieter breedte geslagen Een jonge vrouw werd door een splinter in het hoofd getroffen Zij was op slag dood Om O uur 30 weerklonk opnieuw uit het Westen gezoem van motoren en kort daarop hoorde men drie bommen inslaan in Binningen waar m een huia het dak door een bom doorboord en een vrouw benevens haar moeder en dochter door de neerstortende balken gedood werden In totaal werden tijdens de beide aanvallen twaalf inslaande projectielen geteld Engelsche vliegtuigen Gisteren heeft de bondspresident den bondsraad omtrent de schending van de Zwitsersche luchtruimteen het werpen van bommen op Ba el uitgebra t Volgens de ter beschikking staande inlichtingen betreft het Engelsche vliegtuigen ZWrrSERSCH protest te LONDEN Bet politieke departement deelt mede Nadat uit het onderzoek de Dritsche nationaliteit gebleken is van de vliegtuigen welke met schendine van de Zwitsersche neutraliteit boven het gebied van Bazel hebben evlogen als mede de Britsche herkomst van de op het S B B station van Bazel en de aangrenzende stadswijken geworpen bommen heeft het Zwitsersche gezantschap te Londen opdracht gekregen tegen dit nieuwe bombardement op een Zwitsersche stad met te meer nadmk te protesteereo daar de volle maan en de sneeuw het zicht volkomen deden sijn en het den piloten mogelijk maakten zich te oriënteeren Het gezantschap zal volledige schadevergoeding verlangen en er opnieuw op aandringen dat alle maatregeloi worden genomen om herhaling van deze incidenten te vermijden Vm TSCHAMMER UND OSTEN Vtt ROME VERTROKKEN Staatssecretaris von Tscljammer und Osten voorzitter der DuitsWi lUliaan sc ie cultureele vereenigingl en rijk sportleider heeft gisterix tend l terugreis naar Duitschland aanyaar