Goudsche Courant, woensdag 18 december 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 18 DECEMBER 194 het Agrarisch Front een betare werkwyze en betere méthedoi te doen overwinnen dan waartoe Itlykboar de NSB ap zich zelf op dit oogenblik m staat ia In het algetneen betreuren wy ech ter dit landbouw en Maatsehappy ich er toe heeft geleend fnet de NSB tezamen dezen stap te doen omdat wy door de w jze waarop dit IS geschied vele goede mogelykheden voor het vormen Van een werkelyke Nederlandsche landbouwomporatie voor geruimen tyd bedwVen achten Men heeft zeer overhaaap gehandeld en byvoorbeeld zondareenig contact met landarbeidersMfanisaties zich tot landbouwtorporat e opigeworpen en daarby voornamelyk als argument gebruikt de komende inachtsovernamt door de NSB waaragn wy 7O0als bekend is weigerf te gelooven heeft dat eenheidsslrevcn Y n maar komt op hem de verplKhtin erusten duidelyker dan hy tol dusvè 1Hieft gedaan aan te geven welke levenswereldbeschouwing hy de heersche wil maken Immers het leidersbegin de uitschakeling van de Joden en streven naar eeT vereeniging Vlaanderen en Nederland vormen elkaar nog geen levens en Ie beginsel In Duitschland is het le beginsel en de houding legenc f6r dc Joden een rechtstreeksch uitvloeisel van de levens en wereIdbe chouwing vaij het nationaal soeialisme en ontleenen zy daaraan hun kracht on beteekenis Wanneer men deze dingen daarentegen van die levens en wereldbeschoUwinig losmaakt worden het op zich zelf staande programpunten die niet overtuigen kunnen cmidat zy al te duidelyk het kenmerk dragen een copie te zyn van een bniittnlandsch voorbeeld Aanvaardt Arnold Meijer de totalitiire staa opvatting m dezen zm niet din is er geen enkele reden waarom hy bezwaar zou maken tegen het be otaan van meer dan een politieke groepeenng Integendeel ligt dan het bestaan daarvan zelfs voor de hand omdat de staat met een bepaalde evens en wereldbeschouwmg tot de zyne verklaart naast welke hy geen mdert duidt zoodat het logiich is op verscheidenheid van evens inzicftt berustende uiteenloopende staatkundige opvattingen tot haar recht te doen komen Het Portugeesche voorbeeld is ook m dit op ieht weer leerzaam De erkenning van meerdere politieke grix peeringcn zou getn principiecle inbreuk zyn op het daar te la de geldende staatsbestel Totalitair of autoritair De Nederlander c h schryvend over de brochure van Arnold MeyeA betoogt o i De hcerschende staati opvalting in PortuEEj is m tegenstelling met die m DuitacWand en Italië niet totalitair maar wel degelyk autoritair By de totalitaire staatsopvatting vlotien staat en maaiLchappy m elkander over en kotnt liet den staat toe zich op elk terrem des levens te doen gelden De totalitaire staatsopvatting is onbcr staanbaar zonder een bepaalde alles beheerschcnde levensen wereldbeschouwing of beter zonder een bepaald alles behoerschcnd levensbesef Het IS volkomen begrypelyk dat by een totalitaire taafsnp aftmg voor meer din één politieke groepeering geen plaats is Het butaan v tn meer dere staatkundige groepeer gen veronderstelt uitctnloopend inlicht ten aanzien van de kernvrragen van het staatkundig levtn en daarachter veelal weer verschil van levensopvatting Dat IS waar de totalit ure staatsopvatting dortiineert onbe tannbaar en daarom kan daïlr geen andere politieke organisatie van het volk geduld worden dan die welke dc nzjchttn draagt en verbreidt waarop de staat steunt Het IS noodzakebjk dat Arnold Meyer zich er over uitsprt ekl of hy op het standpunt van de totalitaire staatsopvatting staat ohiei t d iarmed de rechtvaardiging van zyn eenheids streven staat of valt Is hy dc totalitaire staatsopvatung tocged ian dan Nederlandsche eenheid De St indaard ai sehrjjit o a Het IS met de natuur het is een m buiten dc natuur komende gezindheid geweest die hit Nedcrjandse ie volk vormde En daarom kan er ocit geen Nederlandsche eenheid znn die deze gezmdhe d niet als het kenniTkende vertoont Eenheid is hier eensgezindheid doch met eensgezind omdat men een maar inidat nien eensgezind IS En dan verstaati v y onder eensge mdheid niet het zijn van een ge ndte van een gploof Dat is in Nederland nimmer echte werkehjkheid ewecst en nu minder dan ooit Maar I N KEUK it MClB Maak een EZO voorraad Neem het zekere voor het onzekere maak o roomadje van bet zuiveie bygiéniscfa vcipakte N ZO zout oiB icnounste niet zdmlet te ZiKea wanneet er Onverhoopt vervoersmoeilykhedcn komen 13 et pee kiioptk ZOUTMDUSTWE HB CitO De overledene nam in R K kringen een vo Tiansuand plaats u Zoowei op kerkelijk gebied aU m diverse ver enifmgen bekleedde hy functies Haastrecht E A AD KOMT BIJKEN bc F acd dfier gemeente 15 bijcmgeicipcr tgen as Vrijdag des vjor m di iS K uur Cr ti erpen ter behandeling i n i m L nopnr ng van een lid mi hetBurgerlijk Armbestuur B en W fr gen voor de heeren F W Gronert at tredend en M Bakker Benoeming van een lid van ntt Arm bestuur van Roosendaal B en W dra gen voor de heeren Tfi van Vlat af tredend en P van der Kloot Voorstel tot vastsl Ung van een kunderbijilagvtrordenmg Voorstel tot verhooging van het subBidie üo r het Burgtriyk Armbestuurover 1940 Voorslil tot vaststelling van de ge mtenlt begrooting voor 1941 Moercapelle IIFT GROENE URUI Notaris Callv Is voorzitter geko e De afdtfluig Zcvenhuizen Moer kjjeli vjn Hst Groene Kruis hiel i h r IrcRi vtigadii ng wtlke ze i gü 4 be cht was In zijn opcnintswoord herdacht de waarnrmmd voorzitter de heer GaiHs herf die aan dt gelederen van Ha Giotne Kuis onlv illen waren n t byzüiidd dr Eüas uc eert voorzuttdtr VuW HoIIind chc Verecpig g burgenneeVter Klinkhamer de voorrt ter der afdeehnj e den heer H C v d Dool bestuuiilid Ms niLUwc bt uui kden rd gek ztn dt heeicii V in Renden Ktyzti en C d Dool terwijl de aft cdtn dm de heeien GdlUs en Veiduyn dei Br er weu tn htrko7tn Ak voor it er word gekozen noiari R Gallas en als secic ans de heer Poi icinn er le Moerkapelle Moordrech AlTü lS AAN HFT GI 1JDFN Din d i mt rf n vns dc IJfcseldiik zeer glad Al spotdig ondervonden dt auto buss n ih den ditnst Kotteidnm Gouda hitn in eel la t en twee bu ep kwamin ajn den kant ain den i K ten cht zonaei i AARDtN MO STFR NG De paardenmon ttring voor de e ge mecnto zal geheuden worderi te Nieu werkerk a d lj el op 2j D cembei des voorraiddig 10 uur Nieuwerkerk a d Jssel KtRKDIENSTtN GERFF KFRK Dl 1 jden v i aa vaig aer f a diei itüi fei irt en m de G r rK 2ijn 1 s o gt ge igf Tl U TT 2 3 1 i iir VIIR AlTOj IN BOÏSING I nsiiï murfe 11 z i p Qc wiRotlera rrG uaa ui i ui girt fenle M lanent i i uri ai j i ka 1 gebotst Het orge uk trd voc z 1 il un gt f f Ji s hlva va h t V gdil Ml n r I p e iUei 1 f SchconhQV i WIJZIGING BOin £ lfRDl M 0 B en W stt ler oei ro v oor n dbouwverorden ng e r IJ aiin n nemen inhoudende vtip ichting o et aarbrtngen n bfH i de wjnrg van cio tt met water i lelirg met diar na i t een bei ai ig op giond waaivai iD verband met bijzonae e omstand i heden van deze verpliehting vnjs e ling kal worJen ve TOtKtNNING KINDFRBUSLA Dt wel v an 2 Dtcen bcr I 1 l§f een regeling van den kinderta j iag ir het leven j roeptn volgtns weike ir het algemeen loontrekkenden ook net gemecntepersonevj aa lap aak maken op kinderbijslag B er W bieder dfn r ad in velband hieimede ter vaststel ling aan een kinderbijslag verorden ig BI jkens deze ontwtip verordtn rg genieten gemeente ambtenaren Chiei onder te verstaan arrbtenaren werk heden en arbcidscof racianten oij wijze van tijdelijke tneiage boven tn behalve hun bezoldiging voor huii kinderen te rekenen von het de Ie kind beneden den leeft jd van achttien jaar een kindcrtoe aj e ten bedrage van 3 pet van de bezoldiging met e n mimmum van ƒ 60 en een maDcimum van t 205 per kind en per jaar BLRGERUJKt STAND Ge b o r e n Pieter Cornebs zn van F J Huiskes en yan C de Bruyn Cornelia Neeltjordr van J Verveer en v n C van Ben Beig AUTOBCS DOOR 6LADHEID VAN GOE r AD Een autobus met personen uit de de buitengemeenten die naar de markt Jn Rotterdam gingen is Dmsdagmoigen bu de Scheluwtbrug geslipt en tegen de boomen op den Nieui en Singel gegleden Doordat de bus een geringe snelheid had liep het zonder persoonlijke ongelukken in zonder jnatenale schade af Men zag echter geen kans de bus weer o het rechte p te brengen voor t jniddagt De reizigers hebben hun reis met een anderen wagen voortgezet StoIvHük OBD GESLAAGDE VTFrOtSBSSG TAN 4mi RUNO OKNOT Voor een gpedj ezette zaal by den kMr Nèoroen gOlttt trukje Onder I ling Genot een welgeslaagde Ullvoe ring De verscheidene muziek timmers werden zeer goed uitgevoerd evenals de tooneelstukjea Na afloop werd het traditioneele bal gehouden f Waddinxveen SCHOORSTEENBRAND Ï brandweer werd gealarmeerd een brand aan de Kleikade Hoewel de spuit onmiddellyk uitrukte be hoefde zy geen water te geven Het bleek dat een brindje was ontstaan in den schoorsteen toil huize van den heer L J de Mul Enkele brandweerlieden begaven zich op het dak van de wonjng en wisten het vmur te dooven Schade werd niet veroorzaakt GEVAL VAN MILTVUUR Onder het Vee van den veehou i r de Z is miltvuur geconstateerd De noodige maatregelen zyn getroffen VEEL LAST VAN IJZEL De gladheid heeft gistermorgen velen parten gespeeld en de valpartycn waren legio Gelukkig Zyn geen em stige ongelukken voorgekomen Zevenhuizen COLLECTE VOOK BECLASSEERING De in dez e gemeente gchiiidcn it lede ten behoeve van de recüftseering httft j 28 lO tipgcbracht UIT DE PERS Het Vryz Pro stantisme Uit een aitiktl De toekomst van hel Vryz J rotestantisme van Georg Schlimme inDeWaag Dt toekomst van het Vryzinnig Pioteslmtisme in Nederland al voor een belangryk deel afhangen van de vraag ot en in welk tempo het zich van ziih politicKe dwalingen zal weten te herstellen en op zyn oorspronkelyk wezen te bezinnen Immers dan zal iet tot ide cunelusie komen dat het verscnillende belangryke aanknoopingspunten lieett met de stroomingtn wt ki het nieuwe Eunpa be heersenen Dti moge somm gon oppor unistisch lyker het is nieltcm n de vrueht van diep en ernstig beraad 7un radicalisme zyn positieve waardeering van maatschapgii en cultuur z n eisth van persoonlyke verantvvoordeliikheid en samenwerking tu senen de volkeren zyn dvnamisch karakter het ayn even zoovele bouw tl voor de br ig naar dfn p euvven ti d Ook zyn historische verbonden heid met de Renaissance is vun belang omdat het daafdeior meer btgriD l n hebben voor het teniggriipen up klassieke waarden anneer iet zich tndig van deze dmgm bevkTist wofdt eh de geeste houlmg laat varen die zi h uit m I T i 11 gtvitkaag over den rooddes tl ds en bedekte er t ce op helrewe d wa irin somJnige piedikanten zeo sterk z m dan zal het bit het 7rKk n naar dt nieuwe ei houding sc ipn kerk en staat etn H ling ruse taak kinnen vervul n Het zal te g TaKlfi IiiWr zyn e roi n o erv mm do r d overwt rg iat de vtrKading n p1 geval g vo iden II tt wordci zonder if rt on eeieAerkinp dech dat h t dcarbij te i re en of r geen ve rryhï n ng crnt ele vaarden v el g Tr het jii st on e vi innigheid die ons b vrijd van trni t oiiceiloi r cel it natin as sr ci Iismesn dnen zien H een h s orischeoohvendight d die de vi wtr eey ï na brengt in veel wat wy bpmaalsi lappi i i p bied deaal hebben ekoe tcrl Vnge alli n die mede in v ooMe ijk zyn vcir net lot vanhet Vriizirng Chriïfera n df i b ryding en 4i inzicht bijijJs dielUfe worde Nederlandsche Unie en Agrarisch Filont De Unie het weekV d an De Ned rlandache Unie schn ft m V n verschillende zyden i ons gevraagd hoe rnze leden die tevens lid 7iin van Landb tuw en Miatschdop tegenover dt opheffing van Landbouw en Maatsehappy eyde vorming van het Agrarisch Fmni moeten tan Hnt IS el algemeen bekend datwy oxs op het standpprt stelli n dators volk zyn eenheid zal moeten vinden welke slechts door waarlyk Nederlandsche wcrkwgze en door hethooBhoiiden van het Neder ard che karakter Hil worden gedragen Het isle ens bekend dat wy voeir het bereiken jran deze eenheid aj onzekrachten aispannen en dat wy ons totnu toe ondanks het groole aantalboeren dat Cd der NederlandscheUnie IS hebben onthouden van hetvormen van een eigen agrariM hfront binnen De Nederlandsche Unieomdat wy de boeren rustig een eigenvorm voor de agrarische corporatiehebben willen laten vinden i De verschillende Fronten di de NSB tot stand heeft gebracht l n nen wy slecht beschouwen als oen schynvertoon ng daar het aanul leden onbeduidend u Het ifc ons met noogelyk het Agrarisch Front anders le zien dan dt ndere Fronten hoeveel waardeering wy ook hebben voor eer velen in de vroegere organisatie Landbouw en Maatsehappy die zfch jaren lang met groote opoffering voor de belangen van ons agrarisch volksdeel en daardoor van ona geheele volk hebben ingespannen Wel u het ons bekend dat JJindbouw en Maatschappq het Agrariüth Front als een gemeenschappelyk bezit van zich zelf en van de N SS ziet doch reeds d komende liquidatie van Landboi w en Maatsehappy en dc beslissende machtspositie van de NSB in het Agrarische Front doen ons mzien dat dit vnj naïef gezien is Wel bestaat de m ogelqkheid dat bet um verschillende leden van 4 indbouw en Maatsehappy zal gelukken tHnnen wy verstaan er onder dt gtnieenichap pelyke erkenning dat het Nederlandsche volk als geheel n door zyn wordingsgeschiedenis ten tijde der Reformatie aan die Reformatie ontleende algenieenc levensrichtmg en maatschappelyke structuur heeft ontleend Al IS het juist dat zy door allerJei andere historische lynen werden genuanceerd Deze erkenning is voor ons volk als historisch geheel dat is een geheel dat zich van het verleden naar de toekomst beweegt essen lieel Wanneer men dit loslaat is hel Nederlandsche volk ondenkbaar Want wie ons voIjc uit zyn historie rukt rukt ons volk uit zyn verband En een volk waar het verband tut is 13 geen volk meer Het IS ongetwijfeld historisch juist d t er verseheidene volken zyn viaar lifet natuurlyk verband afthans een oeduidend grootere rol speelde by de vol ksvorming dan m Nederland In landen als Duitsehland en Frankryk was het volk gegeven en daarop volgde een op dat volk gerichte politiek van den Staat In Nederland was het precies anders om Uit den nood der tyden we d hier een politiek geboren Onze politiek tegen Spanje van de zestiende eeuw H is die politiek van typisch gtestclyke signatuur geweest die ons volk schiep en op tiun verzoek niet afwi beschikt een proeftyd moeit ioopen van éen jaar wa definitieve toelating zal slist oett aima c J worden 1 RECHTSZAKEN SIGARETTEN GESTOLEN Twee jongemannen stonden gisttret voor de Utrechlsche rechlbtnk i recht terzake oplichting en diefsiai a vereeniging van een party sigirenteii ten nadeelc van een firmant eidc verdachten waren in dienst hn de Spoorwegen ze verdienden d M ten behoorlyk weekloon en v r en van hen zag de toekomst er zeep uoj kleurig uit want znn werk verrichtte hy tol ieders tevredenheal en hy zeker binnenkort een atap verder lu gekomen op den maatschappeUjkea ladder Proeftijd voor oud vry metselaars Wy le en in V o 1 Je e n Vaderlandt Naar aanleiding van den oproep in Volk eij Vaderland van 27 Sep tember 1940 ain de leden der beweging die deel uitgemaakt hebben van een vrymetselaarsloge is een klem aantal bnoven bmnengekomen ir leze leden wordt een onderzoek ingesteld terwyl ook nader onderzocht zal worden of er nog l d rt zyn geweest dw aan oovcnbedoclden oprrep g en gevolg hebben gegeven Het IS voor Nederlanders die deel uitgemaakt hebben van een vrymetselaarsloge mits zy tq t een lageren graad behoorden mogelijk als lio tot de N S B toe te tredin indien zy er bhjk van hebben gegeven de ideeën der vrymctseiary te verwerpen Om d t te kunnen beoordecen zullen zy nadat zy zich veior het lidmaatschap der NSB hebben aangemeld Doch hoe was het m d laatste weken van Oetober Er was een lekeie i rettenschaarschtc en de vrienden wi ten maar met hoe ze er aan moesten komen Voor góéd geld waren met te krygen en zie daar ontdekten zy ia ten hal vin het spooiweg emplac ment vele doozen met de door hen im ot geerde sigaretten Zy beraamden v ui een plan en wiedra waren de droze verdwenen echter niet naai het aires waar ze beliooi den naar tijir d ui n van de vrienden De gestolen party vertegenwoordinde een v aarde van byna dnehonderi gulden Verdachten bekenden de feiten volmondig Ze hadden m een onbezonnen oogenblik gehandeld en wisten geea verklaring te geven voor den diefsui De Officier van Justitie jhr ia Twist Quarles van Ufford ach te heteen buitengewoon ernstig feil eneischte voor ieder van hen een gevan gensstraf voor den tyd van zes maanden De verdediger beplntte een oor waardelyke straf De rechtbank lal over veertien dagen lutspraak doen Adverteert in dit blad ONDERSTAANDE BON LOOPT VRIJDAG 20 DEC AF 4 TBEKXING HJUGHTON CcMl Wettig PiaiBielMntng 1912 2 KLASSE 2 UIST TIEKANG van woensdag 18 DEC KOFFIE THEE BON altijd voorra ad f il ia4t HOOGE F EMU ÜL I 20 000 18332 t 2000 2568 1 1 500 31U9 13333 1 1000 275S 6008 6684 10776 s 400 Ilbi7 16166 18451 t 200 4983 7148 7286 t 100 282 1341 1837 6398 5995 7984 eeS6 5S0 rBEMlGN VAN j 30 7 40 200 259 293 306 315 318 341 35Ü 3d8 368 385 393 445 4o0 46U 4fi8 468 648 S ll 571 ei4 84 670 76 697 725 73j 730 7a 8 a 898 924 10 9 10ü8 1080 1102 II5I 1161 HBS 1 106 1210 1254 126 1271 1298 1309 1384 1395 1391 1410 1423 1440 1448 I52J 1537 1S4 15B7 1600 ib v UJÜ 1716 1741 1762 1754 1797 1801 1932 1951 1064 19i5 2031 3069 2071 20 8 2090 2095 2157 3274 laos 23 58 2578 2616 2630 2644 2684 3693 2791 3792 zus 2862 2802 2969 M4 3061 30 2 308a 3 24 31 5 Jl b jj a 32 J 3266 3308 1303 3314 33til 4 6 3483 i l i 24 3544 3uuO 3ojl 3668 1688 3724 3 46 3 73 1787 38 2 1 3 less 3 9 3830 VIOJ 3 11 1995 3999 4031 4018 4167 4197 4252 4272 4301 4381 4412 444 aZJ 4 j4J 4632 46sJj 46o2 4 5a 4fltaa 4 JU 4SU5 48o2 4Sa £ 4007 4W2 4941 4965 49BÜ 5002 5059 5071 54 7S 6167 1 0 aa t9 5180 6386 5433 54 54 6473 6o2a wr 5oo 5 07 5620 663 j 5684 3680 5694 j Ü i 678 SM 3 it 6 5882 MM 59 9 5S32 S9J2 6124 6ft2 616 j e bU e u 62 6 18 bU2 82 0 62 1 6406 6432 846U t 4 fo 6S 4 ei 40 6o 3 6607 860B 6611 6675 6690 oi 6 28 6 82 Bbl9 6314 69S4 69 30 6969 6981 70IJ M 7071 7080 7104 7143 7161 7218 7386 7275 1 i 1M1 7459 iDOa j23 7500 7510 7 rt o 7612 7635 u b ij 7663 7664 7666 769 r 70 7 86 7791 7821 78 U S tl 9 7 960 9 6 977 7393 8083 8127 8 6 8146 a 03 8 J3 8 248 82 1 8263 8 S7 830O 8305 8323 tl26 bJ47 8 449 8360 84 3 84 4 8 35 8568 seae 8643 8884 8 01 8 41 8T74 8T7T 8 0o 8816 882U 8838 8848 ll 57 tssi 8 lD 8B34 8 44 8986 90 5 9086 35 9140 SHi éX l 91J9 9218 9260 9261 296 92 7 9306 9358 93 1 9o73 931i 9I0I 94 54 9486 9499 S3 n 630 S64 ye=8 1668 yü73 9 19 9737 9 41 S763 e 56 6S0 jj 9881 8931 9 73 10083 10061 10084 10094 10128 ZEC A1 t Haasititcnt za y p Haanttag 23 December I9TO des voorm ha 11 uur n Ho el De Za ni aan de Vlpr t e Gnuda pub lek vtrkoopi oe lavolgende te Gouda ge tgtn onroerende goederen Wounhuis Kru 1 aai 2i Viy dn huur Woonhuis Kan mulkslooj 30 ihuur ifoi f 1 per vvi k Woonhun Karpemelksloeit 32 Woonhuis Karakictstraat 11 Verhuurd voir ƒ 5 95 per WeekWinkelen WoonhüB Kleiwegstiaai 40 Verhuurd voor ƒ o 90 per wi ek Woonhuizen Lange DwarSstr 15 tn 17 er niurd voor ƒ 2 en 3 per week Hoonhuis Houtmansplanisoen M Verhuurd voor f 2 75 per week Woonbiiis Boerekade 95 Ver huurd voor f2 75 per eek WvanbttlB Vrouwesteel 17 Ver huurd voor f 2 30 r wek Woonhuis Gansstraat s Verhuurd voor ƒ 5 60 per week Woonhuis Gansstraat 7 Ver hjjtfïrSvèor f S 65 per week WeoBBi ks Gan traat 9 Ver h uurd voohyf 5 75 per ween BeziehliguVc de laatste dne werkdagen r den dag dt verkoopmg van 10 12 jsp 2 4 uur en op den dag dernerkoo ping van 10 11 uur Betaaldag 21 lanuari l 41 Inlichtingen worden vjerstrekt ten kantore van geneomden notaris a waar tevens notities ver krijgbaar zyn lulil IO1 M 10251 VUiA 10283 10330 10345 10395 I04I7 10421 l 104 O 10483 10512 10522 10554 lOcOa 10614 10617 10698 HWl nrbf 107 10685 10809 10892 10952 10J54 10966 1U07 IOjIÖ 10993 11U04 11130 111S3 11248 11284 11334 11351 1138j 11457 llo31 11661 11584 1168 11590 11606 11682 11690 11724 11 37 i 49 11 64 11708 11783 11823 11839 13013 12023 12034 12074 12107 12051 13105 12178 122 0 12342 13396 12403 12407 12408 12410 I 4 3 I24 0 12435 12446 12455 12462 12480 12504 12507 l O j 12524 12546 13579 13613 13638 13735 1274 3 12746 13734 127N2 88 U803 12806 12810 12827 12857 128 12892 12909 12 54 I2968 12994 11007 13042 130J4 13073 IS O 131 1 13244 13250AJ281 13296 13311 13328 13347 13361 13392 13404 13457 U5l9 v 510 13646 laofiS 13 82 13586 13605 1M59 14894 1372 13745 13 jl 13789 138C3 13B20 13861 13880 13905 3 11 13821 11930 13948 13962 14002 140 7 14055 14078 14084 14138 4156 141 i 4 82 14177 14188 14191 14109 14215 14247 142SS 14334 14 62 14369 14407 14438 14434 I44G7 14513 14539 14647 14a90 14591 14538 14641 14644 14661 14682 14883 14887 14 60 14754 481Me j 14826 14882 14904 14929 14962 16049 150 2 15099 lol30 15132 15166 15169 15197 J5202 15212 16226 15234 i5 66 15317 15339 1636 16416 15437 16602 16503 16613 i5549 156B3 15606 15619 15708 1S7IS 15731 15808 15873 lS9tl3 15932 I59r4 16001 16039 16063 16116 16127 16118 t 4a 16174 16182 18223 18342 16280 16308 18364 18360 16414 16455 16462 16473 16483 16497 16505 16513 16523 0563 16567 16S18 16641 16775 16817 16126 16862 16869 e 73 1S 07 leora 1TI37 I7iee 17201 17274 173S 17eU 17633 17643 1 79 1 791 17806 17810 7aa 17828 17875 1780 17941 17973 1 1 77 17189 18020 18135 18148 18177 181S4 18204 18231 1 3 5 IMUl 18380 18404 IP4 8 18416 18484 1851 18558 1855 18668 lbi67 18691 18a 9 1S652 18673 18721 18757 18761 187 18777 11705 1881 1B864 1890j 18945 18 O 18955 18962 18971 18885 11 18996 18910 19029 19032 10013 19070 19086 19103 MISS 1V170 lUOU 19380 19303 19307 19123 1 340 19439 19509 11604 1962 19043 19692 19761 19766 1J774 19820 1182 11885 1 887 I990I 20003 2 0 0 20O6G 20086 20 08 20106 2C133 30131 31 145 2e 15 £ 20170 20188 20245 2O260 20299 20352 20361 20392 20423 20468 2047o 20570 20590 20693 20594 20673 20682 20 22 3040 20750 30829 20861 20301 20910 30915 20928 20951 309M ONGECORÜIGEEIIO Verbet rincen 3 Ie kloAse Isu l st PremMn Mk t 30 8144 m t jitjn 149 1 7 nioct rOn 19470 Ijevraagdf per I Febr 1941 een nette Dienstbode V d en n 10 klein gezin ia Den Haag met beneden 20 jaar goed kitanende koken loon f 30 per maand Aanmelden D v d STARRE Bodcgraafschestraafweg 3 Gouda O 3902 7 DANkBETUICINC Meisje gevraagd in ApotheeET EE WESTHAVEN t4 AMrdidan airiW nt iért Mtr G 3896 7 den voederopbomvo he nbrma zakenleven lerteeren een der machtiglte dftpmiddelen aas H H Doktoren Dtrectnce en yerptcgend Fersooeel van het Van tcrsoB Ziekcnkins alsmede aan Dr P Beigravtr en on en Huisarts Dr B J Broekhuizen voor de lieiderolle verpleging en zorgvuldige medische behandeling betoond aan wijlen Unze lieve Vrouw Moeder Dochter Behuwdt o ïhter Zuster Behuwdiusler en TaiUe Mejuffr ü 1893 44 M van Brederode geb de Weeger l it aller nakm t F W van Brederodc Reitzsfrfat 47 G 3891 lt GEMEENTEWCRKEN GOUBA Oouda afd m ARKTWFZFN guedt zich aan KBN MKISaK Ml het bezit Diploma CpsMiiwère voo atelier c M winket ItncTCn No O 33Ü7 bvreau van dit Klad In verband met de Kerstdagen is v r de week van 22 t m 28 December 1940 de atarkl ke feald ep Vriidaf 27 Dec a 3903 I DE DIRtCTEUB