Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1940

GOUDSCHE im M COtBAHT üf iSi Ni Sr NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETKB Postgiro 48400 Bur Markt SI Tel 1741 Tragische presidentsverkiezing in Finland Ryti tot opvolger van Kallio gekozen Deze is bij het verlaten van de hoofdstad plotseling overleden De nieuwe loonbelasting Staat niet op zichzelf maar vormt een deel van de nieuwe inkomstenbelasting Opheldering van tal van vragen Berekening van het loon in natura Voor klelrte zeftstondigen blijft do inkomstenbelasting gelden De Italiaansche strijdkrachten i rywel in tact Studentencorporaties Delft en Leiden ontbonden Van bevoegde zijde wordt het volgende gemeld In de beide univerMteitssteden Uiden en Delft zijn door de Diütsche veiligheidspoUtie eenige tndentencorporaties ontbonden en haar gebouwen gesloten Deze maalregel hangt samen met de reUetje en sUkingen der studenten die de sluiting van de universiteit en de hoogeschool in het belang van de veiligheid en de orde noodzakelijk maakten Eenige studenten en een hoogleoraar moesten ia arrest worden gcatod Volgens de Italiaansche weermachtberkJiten aijn de Italianen na de ontruiming van Sidi el Barrani teruggetrokken tot aan de Lybisch Egyptische grens De Engelsche troepen hebben hevige aanvallen gedaan in het woestijngebied van Forte Capuzzo SoUoem Bardia Zonder tusschenpoozen volgden aanvallen en tegenaanvallen elkaar op Op de kaart is het grensgebied aangegeven van Westelijk Egypte met een gedeelte van Lybië Ciranak a het wegennet is hierbij ingeteekend alsmede de voornaamste plaatsen welke tusschen Bengasi en Matroeh liggen Cartografisch bureau tH or de Nederl I a0bIad en Eenige deskundigen van het departement van Financiën hebben in een peoconfcrentie geantwoord op hun journalisten gestelde vragen Van de tallooze detailpunten welke Ier sprake kwamen lichten wü de womaamste t b de eerste plaats dan moet worden ipfemerkt dat de loonbelasting niet HO op zichzelf staande belasting is joch maar een deel vormt van de lieuwp inkomstenbelasting waarvan ijj slcrhts een spéciale yorm van hefOng IS De werkgever is het die de teiasting van zijn werknemers int en lin don ontvanger afdraagt De werkpmrs dat zun alien die aan een Wfknemer loon verschuldigd zijn laUen vanwege het departement een landlciding ontvangen waarin hun rfrpliclitingen staan beschreven Loon in natura Wanneer wü nu overgaan tot de aflonderlijkc vragen dan vermelden wü eret de vraag hoe het loon ift natura wordt behandeld zooals kost en tawoniiig Hieromlitiit bevat de buitengewone Staatscourant van 14 De robpr een regeling welke de geldsvaardc bepaalt van de inkomsten in natura Wü ontleenen daaraan dat voor kost en Inwoning voor werknemers die een geldloon van ƒ 100 per maand o minder ontvangen op 8 guld n per maand wordt berekend n voor werknemers die meer verdienen op f 50 per maand De resp ttallen voor een warme maaltijd lUn 12 en ƒ 24 voor een koffie iialtijd ƒ 8 en 12 Menstmeisjes Wat geschiedt er met het loon van üiecstmeisjes byv dat aan de ouders wordt ifgedragen Deze vraag keert voor verschillende titegorieën terug Er kan op worden leaatwoord dat de werknemer iniiof hij van zün loon een gedeelte wor buitengewone lasten zooals in ket onderhoud van behoeften der familieleden moet afdragen het recht keeft van den werkgever de loonbeiitin aart op te vragen en den invecteur der directe belastingen te B r7opken erop aan te teekenen hoe wl liet belastingvrije bedrag be t De inspecteur zal een dergejïlkf aanteekening slechts kunnen t f aor bedragen welke meer dan 1 an het loon beloopen n de aanteekening niet is moet voorloopig de loonbeif ten volle worden betaald Iniip de vertraging in het aanbrengen fer aantfkening echter niet te wijten sn de beastingplichtige zal waarilfVT iijlc wel terugbetaling van het el betaalde mogelijk zijn Wordt kindertoeslag bij het loon geldend Ja Kindertoeslag is een deel van t loon De kindertoeslag van ambte N n is ook steeds als zoodanig mede Ontheffing Hoe kan men de ontheffing wegens wbele belasting in het in 1941 val ile gedeelte van het loopende be ttingjaar aanvragen De werknemersverkaring welke w de werkgevers aan de werk mers zullen worden voorgelegd W zoo ingericht dat men daarop de Ijjjeeltolijke ontheffing indien de inB stcn alleen uit loon bestaan is dit ontheffing voor kan aan i irdt rekening gehouden met dt jtilyljheid dat de termijnen van het Jendc belastingjaar gedeeltelijk öivallen met die van het volgen J M a w denkt de fiscus eraan dat Jj elen op 31 December pas de J te termijn vervalt van de loopen inkomstenbelasting fiscus denkt er wel aan doch de zaak nog in studie Misschien t het aantal termijnen wel ver n men bij de termijnbetaling het loopende belastingjaar reeds eiken termijn een derde aftrekvooruitloopende op de aan te n ontheffing n dat kan niet Men moet wach tot de ontheffing verkregen is I er tijd heer gaan met de heeling van deze aanvragen voor leffing Iicht wel Kleine lellstandigen gaat het met de kleine zelf gen het belastingjaar 1940 1941 de geldende inkomstenbelasting acht Voor het nieuwe jaar er een geheel nieuwe regeling unmen een gebed nieuwe in komstenbelastingwet op komst Deze zal er spoedig zijn Men moet afwachten Hoe gaat het met de werknemers wier werkgever in het buitenland of in Indië vertoeven Zij vallen niet onder de loonbelasting maar onder de inkomslöpbeUsting Zün de verwervingskosten welke men tot een bedrag van f IOC mag aftrekken reeds in de loohtafel verwerkt Ja Wie dus f 3 000 verdient moet in Je tafel kijken achter de klasèe ƒ 3 000 en niet achter ƒ 2900 De zaak is zoo dat Vqor de inkomstenbelasting de overeenkomstige bedragen dus hooger znn en bij de samenstelling der tabel anes een regel is opgeschoven Hoe zit het met de dubbele belasting Artikel 99 der Tnkomsterbelasting vindt toepassing Indische staatspensioenen zijn daarom niet aan loonbelasting onderworpen Hoe gaat het als er meerdere werkgevers zijn Dan mag iedere werkgever slechts inhouden op het loon dat hy zelf betaalt I er verandering gekomen in de behandeling van de verplicht bijdrage voor pensioenregeling Neen zij kunnen dus worden afgetrokken Zij hebben niets te maken mei de f 100 verwervingskosten Is wachtgeld loon Ja Hoe wordt de week behandeld van 29 December tot 4 Januari Op weekloon wordt van deze heele week belasting geheven Moet het nominale bedrag van het loopende belastingjaar geheel worden betaald indien de ontheffing nog niet is verleend Zoolang men niets hoort ja De fiscus hoopt echter tijdig met een voorziening gereed te zijn Men hoopt de regeling zoo te maken dat het af te trekken gedeelte niet betaald behoeft te worden Wanneer een echtpaar in dienst is worden dan beiden als giehuwd beschouwd en krijgen zij beiden kinderaftrek Ja maar de fiscus zal hen wel vinden in de inkomstenbelasting Mogen levensverzekeringspremiën worden afgetrokken Neen Ook niet premiën voor begrafenisfondsen en ziektefondsen Deze vallen echtw wel voor velen onder het begrip verwervingskosten Zijn de premies voor de ziektewet aan de loontwlasting onderworpen Het bedrag van de premie ingevolge de ziektewet dat op het loon van den werknemer wordt verhaald geldt niet als loon De werknemer kan dus uitgaan van de loonklasse in welke hij valt na aftrek van deze ziektewetpremie De winstbelasting Nog eenige vragen over de winstbelasting Wanneer iemand een huis gekocht heeft voor ƒ 48000 en de schattingswaarde was op 9 Mei f 40000 en hit verkoopt het voor ƒ 45 000 rekent de fiscus dit dan als f 5000 winst of als 3000 verhes Als drieduizend gulden verlies Immers men is gerechtigd de aanschaffingsprijs in de plaats te stellen voor de taxatie yaarde Welke datum geldt voor de waardevermeerderingsbelasting 24 December Indien dan het goed overgedragen en geregistreerd is dan valt men er nog buiten Vallen de opcenten van de winstbelasting onder het begrip winst in Neen Evenals de hoofdsom zelf worden ze niet tot de winst gerekend TOCH GEVOGELTE MET KERSTI IS Opheffing van het alachtverbod Maxtmumprys voor alle soorten f 1 50 per K G Bet RUksboreau voer de ToedniToontenlng ia oorlogstvd maakt bellend riet t oog op de komende Ken dagen lal de Nederlandsche Centrale voor leren en pluimvee op beperkte schaal voor de binnenlandsehe consumpt e ontheffing verlcenen van het verbod tot het slachten en afleveren van gevogelte Artikelen 4 en 6 Gevogeiteinventarisa tiebesluit Voorxoover ganzen én kalkoenen betreft wordt deie ontheffing geacht sender nadere formaliteit te siin verleend Betrokkenen mogen dese dieren dus zonder verdere vergunning slachten en afleveren Dit geldt ook voor de reeds bU genoemde centrale opgegeven voorraden ganxen en kalkoenen Voorzoover kippen en eenden betreft welke voor Ifi December sijn geslacht en geregistreerd bU deze centrale wordt aan lederen houder die lün voorraad aan de centrale heeft opgegeven schriftelijk medegedeeld welk gedeelte van lijn veorraad vo het binnenland mag worden afgeleverd Hiervan zal een gedeelte worden gereserveerd voor ziekenhuizen die zich te dezer zake met hun leverancier kunnen verstaan Bovendien mogen de kippen en eenden die sinds 18 December zijn gesl acht zonder nrdere c itheffing van de centrale Worden afgeleverd terwijl ook in den ve voigé geen individuecle ontheffing voot het slachten van kippen en eenden meer behoeft te worder aangevraagd mits van de voor 16 December aanwezige voorraden op de by artikel 3 van hel Gevogelte mvcnta risatiebesluit voorgeschreven wijZe aan de Nederlandsche Centrale v or eieren en pluimvee opgave is ged Deze 6ntheff ingen worden steeds ge acht tf zün verleend onder de voorwaarde dat de vastgestelde maximi prijzen voor gevogelte worden in genorncn De houders van voorraden die tot dusverre de weekstaten slachtgevoaan de centrale plachten in te hiermede te Blijven gelte zenden dienen voortgaan et Rijksbureap voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend ƒ Met het oog op de komende Kerstdagen zal de aflevering van gevogelte kippen eenden ganzen kalkoenen voor de binnenlandsche consumptie op beperkte schaal worden vrijgegeven Zoo zullen b v ganzen en kalkoenen zonder nadere vergunning mogen worden geslacht en afgeleverd In verband hiermede zijn tevensmaximumprijzen vastgesteld Voorden consument is de maximumprijsvoor alle soorten f 1 50 per k g geslacht gewicht Er wordt voor gewaarschuwd dal tegen overtredini van de maximum prijsvoorschriften krachtige maatregelen worden genomen Nadere bijzonderheden omtrent een en ander zijn opgenomen in een officieele publicatie DE PENDRECHT GETORPEDEERD Modern Nederlandsch tankschip Radio Mackay heeft een radiobericht van het Nederlandsche tankschip Pendrecht opgevangen waarin werd medegedeeld dat het schip op 850 mijl ten Westen van de Noordelijkste punt van Schotland door een duikboot was getorpedeerd De Pendrecht is een der modernste tankschepen Het werd in 1939 in dienst gesteld en meet 10 746 ton AUTOBUS MET MIJNWERKERS DOOR TREIN GEGREPEN Drie dooden negen ernstig gewonden Doordat de spoorboomen niet gesloten waren is vanochtend te Hoirlen een autobus met mijnwerkeis door den trein gegrepen waardour drie metischen werden gedc o i eii negen ernstig gewond Omstreeks vijf uur reden drie autobussen met mijnwerker s van Bochoils naar de mijn onder Bochultserheide De bussen moesten den spocrwegüvergang passeeren De twfmen waren niet gesloten De eerste bus w den overweg reeds voorbij toen men c i ii seweldison klap hoorde Het bleek dnt de tweede wagen door een trein w Iku m de richting Aken reed was gegrept ii De gevolgen waren vi r sthi ikkelljk drie mijnwerkers waren op slag gedood en negen ernstig gc woiid Geestelijke lijkeen geneeskundige liulp was spoedigs ter plaatse De lijken ijh naar het klooster in Bocholts vervoerd terwijl de gewonden naar het ziekenhuis in Heerlen zijn overgebracht De gedoode mijnwerkers zijn de 64jarige H Meisters ge xiren te Maastricht de 3 jarige J M r siprs en de 19 jarige J H Dumoit r i woonden in Bocholts NED INDIE EN ENGELAND Financieele en douanevraagstukken ECONOMISCHE ONDERHANDELINOEN AANGEKONDIGD De op het oogenblik te Singapore vertoevende Nederlandschinclische minister van Propaganda 7 Red heelt volgens deTsjoegaiSjogym ti j i m p o aangekondigd dat binnenkort lus schen Nederlandsch Indie en Engeland economische onderhandeiinKen zullen worden geopend Om te be innen zouden financieele en duaane vraagstukken wordei bespraken Nieuwe Engelsche bewapeningsopdrachten VOOR ROND 3 MnXIARO DOLLAR De New York Times beweert in een bericht uit Washington t R evelt den Engelschen heeft aan geraden om nieuwe bcwapeningsopdrachten ten bedrage van rond drie miUiaid dollar te plaatsen zonder zich te bekommeren om de leverantiemo gelijkheid der Vereenigde Staten en het geld voor de betaling Deze raad ion den Engelschen vertegenwoordigers waarbij zich de onderstaatssecretaris van het Engelsche ministerie van Financiën Philips bevindt gegeven zijn toen er op gewezen werd dat Engeland alleen nog bi wapeninnopdrachten kon geven wanneer het zeker was dat de Vereenigde Staten financieel zouden lielpen De Amerikaansehe minister van Financiën Morgerthau heeft beltend gemaakt dat de Engelsche regeering gemachtigd is terstond onderhandeImgen te openen over nieuwe contrA ton voor oorlogsmateriaal ter waard s van verscheiden milliarden dollar doch deze niet te ondeteekenen alvorens het congres over het voorstel van Roosevelt beslist heeft Roosevelt had hem opgedragen dit aan de Britsche inkoopcomnii ssie mede te deeli T De eerste contracten van het nieuwe program aldus de minister hebben betrekking op zestig koopvaardijschepen die de Engelschen contant zuil cnbet ilen zonder te wachten op aanneming van Roosevelts voorstel Morgenthau toonde den verslagpever een bundel dichtbeschreven documen ij ten met de opmei king dat dit de lijst was die de Engelschen omtrent hun militaire behoeften ingediend hadden VersnelUng van Amerika s bewapening Gister is te Washington officieelrnedegedeeld dat Roosevelt vier ofvijf plannen tot versneUing van deAmerikaansehe bewapening bestudeert Een hiervan beoogt de vormingvan een opperbevel voor het bewapeningsprogram onder leidng van denminister van Oorlog Stimson denminister van marine Knox en denvoorzitter van de verdedigingscommissie Knudsen De secretaria van deri president Early heeft medegedeeld dat dit voorstel op de in het Witte Huis gehouden conferentie is besproken De president hoopt aldus Early dat Engeland binnen den kortst mogelijken tijd zün wejuai en kenbaar zal maken opdat w mig tijd verloren gaat wanneer aan het congres verzocht wordt den president volmachten te verleenen voor de uitvoering van zijn program tot hulpverleening aan Engeland De minister van oorlog Stimson verklaarde dat hij persoonlijk voor concentratie der volmachten is Tot president der Fins he republiek is Risto R vti tot dusverre mi nisterpresident gekozen Ryti kreeg hij de eerste verkiezing 288 stemmen van de 300 kiesmannen Uelo kreeg 4 stemmen SWnhufvud 1 stem Kivimaeki I stem Zes stemmen waren ongeldig Risto Ryti is tot ver builen de Fir sche grenzen bekend als financieel deskundige De 51 jarige Finsche president heef sedert 192 ak president deleiding geivid van de Finsche staatsbank en heeft de financiën van den jongen staal op een gezonden grond f ag geplaatst Zijn juridifche sludiiJnbraehlcn hem om naai Londen waar MJ den bouw en de organisatie derEngeLsche financiën leerde kennen Zijn politieke carrier bogon hü in 1919 in den l ijksdag Van 1 21 tot 1924 was hij belalt met het mini sterie van Financii n In de daar p voJgende jaren wijdde hij jjn geheels krapiit aan denepbC Uw der Finsche financiën in de jank Vin Finland In 18U9 Werd hij bij iset uitbreken van den Finsch Ru isisciion oorlog tot m nlsterpresidentbenoemd Kallio overl d en De president van Finland Kallio wiens opvolger juist gisteren werd gekozen is plotseling gestorven Hij is gisteren bij het verlaten van de Finsche hoofdstad rip weg naar zyn landgoed tijdens hei inspecteeren KALLIO Foto archie j va i de eerecompagnie op het station aan een beroerte overleden De bevolking had den scheidenden pre dent een aangrijpend afscheid bereid en een fakkeloptocht door de hoofdstad gehouden Het geheele Fin sche volk rouwt om zijn dood Omtrent hef plotseling overlijden van den president der republiek Kallio is het volgende ooggetuigeverslag binnengekomen President Kallio reed van het kasteel naar h t station om zich naar zijn landgoed Wivala te begeven Nadat gistermiddag de nieuwe president Ryti mef overweldigende meerderheid gekozen was had de bevnlking het scheidende staalfheofd eeü indrukwekkend afsciieid bereid Door do geheele stad van het kjsteel tot het station stond de bevolking met fi kkels langs den weg gesclhaard waarlangs Kallio met familie en vrienden raar het station reed Op h et fation bevonden zich t ehalve de hoogste autoriteiten de leden der regeering en de hooge militairen onder wie veldmaarscii Tik Mannerheim het grootste jicje der bé i olking van de Finsche hoofdst id Kallie in pecteerde het eerebataljon en kreegJiij het ins appen in den trein eönberoerte waaraan hij sppedig daaVt in de amien zijner vrienden bezweek Veidn aarscha k Mannerheijn en zi in pprs or lijke adjudant onderstelinden hem Het nieuwe staatshoofd Ryti heeft om half elf pef radio het Firsche volk van het sterfgeval verwittigd Met diepe nfart f O zei hij bui Rt het Fin iche volk aifh onrier dezen zwaren slag want prcïident Kallio heeft in voor Finjsiid uiterst moeilijke tijden de staatszaken met vaardige vaste iiand geie d Rjti Tiaö teaen s avonds een receptie voor yfcle Finsche en buitenlandsche pers uitgeschreven De bevoli ing had zich na Aet afsclieid van Kallio van de straten m de nabijheid van het kasteel naar h t repraientaiiegebouw van de regeerjne beget en om den nieawen presidentj door een fakkeloptocht haar hulde te betu gen Onder de bijeengekomen juomalisten en de vdJtegenwooi digers van het Fin iche opent are leven die op den president der republiek wac itten verbreidde zich plotseliiig de tijding dat Kallio overleden was Dit beiricht ging als een loopend vuurtje doofjn a lle restaurants en amusementsinrichtingen erden de uitvoeringen gestaakt Staatsbegrafenis president KalUe President C op staatskosten begraven worden De rouwplechtlgheid wordt waarschijnlijk gehouden as Zondag in de groote kerk te Helsinki Daarna zou dan de teraardebestelling plaats vinden op het landgoed van president Kallio te Nivala mitM n W WKW i VWV VWKW i HtHl l laaH Zon op 9 48 onder 17 26 Maan op 0 20 onder 12 51 Men is verplicht te verdnis a teren van zonsondergang tot g zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten nar na zonsondergang ontstolien worden