Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 20 DECEMBER 1940 Met de 3 Dampo producten bestrijdt U cdie verkoudheden zoowd bij U zelf als bg Uw kinderen Dampv vsrheudhelds balsem lüerinede savonds keel botst ca rag inwrijven ditlucltt op en s morgeaa is Uw verkoudheid weet verdwenen Pot 5U Tube 40 et Doos 30 et Daiwpo hMibena bij schorheid pijnlitke keel en boett Deios 25 et Dampo Rcusdruppsls bij neus catatrk en verstoptteMJ m hel koold Flacon aiel druppeispuitje 60 et Uw waarborg t Komt van Miinhardll lng Med 79W 18 Dekking van oorlogsrisico Levensuerzekeringmaafschappifen besluiten tot volle betoling behoudens eenrge uitzonderingen Burg r n miiitair n s liik gesteld DE NIEUWE BONS voor de komende periode lïoor de Nederlandsche maatschappy n van leVtr svefzekenng zijn in d n Icjop der jdiin allerlei pohsspn afgegevtn wiurir htt oorlogs of molestnsito op virtthillende wijden gedekt Er zijn pelis cn waarop dit risico ten Vfclle g i kt It en er zijn er waarin het uitgttlotcn was By een groot deel der ouder poluten en ten deele ook neg wel nieuwe polissen geldt dat het burger risitu tm volle gedekt is dofh wie dlb Oiililiir in oorlüg tijd overlijdt sleebu de wiskundige reserve of de afkoopw arde viin zijn polis kreeg Uar er irmn tntttl getn militairen it r in Ntxirtlwid n zijn de e practiich th i iik poliasen met 100 pet dekking gewurdtn Sedert de tweede helft an 1939 pasten cclittr Het verleden geliquideerd Htt wa echter niet teg n te spre ken dat er niet teginstaande dit ailes mit bttiikking tot de dikkmc van hel oeiuog iis co een toettand bestond e e htt veleji vir ekiiden nnoeilnk maakte iieh daarin te one niet ren Aan de tn toestand is thans d r de maatsch pif ien ladiiaal efn einde gemaakt Be langrijke besluiten ijn dienaangaande geniiTu n die niU allein een grocite vereenvoudiging biengen maar ook beldnt iijke voordtelen voor veié pci4 s houder beteekenen Dt ie besluiten komen ft kortweg gezegd op neer dd men hel vtileden piaetisch geheel liquideen door alles ten volle te gaan betalen De maatfchappijen hybben hier bewust van hun groote ït ciale taak he gemcenschsp belang boven allr s ge teiei De maatsehappijen nioch ten dit doen eimelat men vooral nu ook de sihaelevirgoedingsregehngpn van vermelde hui en en goederen bekend zijn geworden een voldoende overzieht lind van de hier te lande werkeluk pe leden schade De iretroffen besluiten zun de volgende bi de eerste plaats is besloten alle hier te lande sedert Mei j 1 aan wneMe oorlofs schadegevallen fTaUit wat de polis hieromtrent Fvcntaeel bepaalde voor de volle IM pet lut te betalen Hiervan ont vangva alle betrokkenen bencht Hat betreft de toekomst is besloten dat er u de gegeven omstan digheden geen reden aanwezig is bij iBoIcst stcrfgcvallen voortaan kortingen toe te pa ssen Actieve oorloHstoestaad In alie m Nedeiland nieuw te sluiten polissen zal ous voortaan het n o est risico ten volle gedekt zijn Een polis wordt eehtcr voor velt jaien geslo en en htt li dvis nnngehjk dat in die vele jaren nog eens witi de ooi ogsorand m Nederland actief zal woeden Daaiom xal de verzekerde in de nieuwe polissen als regel een bepal ng vinden oat uigeval etn ailieve ooiiogstoestand hi r later nog eens mocht intreden een voorloopige korting op alle uitkeenngtn worot toegepast van ten hoogste 10 pet Zooeira de actitve oorlogstoestand zal zijn beëindigd wordt deze koituig nader bekeken en zij zal geheel of gedeeltelijk ongedaan moeten worden gemaakt voor zoover de op Tekening vali dien oorlogstoestand te stelltn extra sterf lev erliezep beneden de waarde der aanvankelijk toegepaste koitingem blyft Uit wat naar hierboven éezegd IS met beirekki g tot de achter ons liggende actieve oorlogspeuode voor de thans bestaande portefeuille IS gedaan volgt dat er nog al wat gebeuren moet voor men aan een korting van 10 pet toe is thans is immers voor de periode die achter ons kgt en waarin heel wat schade door het oorlogsgeweld is aangericht de korting Bihil geworden Of er een actieve oor logstoestand is en wanneer die intreedt en eindigt wordt beslist door de Verzekeringskamer hel by de Wet van 1922 ingestelde lichaam dat toezicht op de levensverzekering twatschappijen tutoefent Ook voor oiHfe polissen D t geldt voor alle nieuw te sluiten polissen Maar daarby blijft het ni t Ook voor alle vroeger gesloten en op 31 £ ecember 1940 nog loopende pohssen gcWt voorshaneis dat bij moleststerfgevallen geen korting meer op de uilkeenngen we rdt toegcpait Voor de polissen waarin zulk ei n korting krachtens de voorwaarden uugesleten js spreekt dit vanzelf want geen enkele nraatschappij kan m eenmaal afgegeven polissen verslechteringen aanbrengen Ieder houdt te allen tyde alle rechten die hy nu eenmaal heeft Voor de polissen waarby de voorwaarden wel kortingen bij molest schaden toelaten jg het met langer toepassen dier kortingen een onverdeeld voordeel de maatschappijen zullen zich wat deze polissen betreft hieraan houden zoolang niet een hierboven omschreven actieve oewlogiitoestand intreedt In dit geval moeten zij zich opnieuw beraden of en zoo ja welke maatregelen dan voor deze polissen getroffen zullen moeten worden Dit SUes beteekent dus dat in de levensverxckertng vanaf heden iedereen de meest ruime dekking van bet molest risico heeft welke hij xicb maar zon kunnen wensehen Voor de polissen met de boven bespreken M pct clausalc Itetcekent het bovendien dftt de kortingen die door de Mei gebenrtenissen waren ingetreden worden opgeheven Ook al deze polissen geven dus voorshands weer de volle IM pet dekiüng Tot zoover de hoofdzaken de nieuwe besluiten der levensverzekeringmaatschappnen Er zim natuurlijk enkele bnkomstigheden Ten eerste geldt dat men m de nieuw af te geven polissen m de kleine de 7 g volksverzekering dat zijn practisch alle v pekei ngen kleiner dan ƒ 500 geeh enke e restrictie 7 1 vinden mft lietrekkinp to mo e i kp kor tircen bii molest stei f gevallen In de volksverzekering besloot men bovendien weds eerder ahe aangemrMe oorlogsstei f gevallen ten volle uit te kepren Anderzins geldt dat de maatschappijen v or de op 31 December 1940 bes aande grootere verzekeringen een restrictie 7ullen kunnen maken oor wat betreft het ten volle uitbetalen van de mo est schaden hetzelfde eefd ook voor dp in de oude portefeuille edert Mei 1 aangemelde schaden een en ander natiiurliik aTeen als de polis vonrviaarden der hp reffe de ver7ekenng haar daartoe het recht 7u lpn verIpenen Voor de eerste f 25 000 op éen even verzekerd nsico zal zu k een restrictie echter door geen enke e maat i appij ooit gemaakt kunnen worden tot dit bedrig worden de m lp polis on ehre en rechten dus al ijd tot de volle 100 pc gehonoreerd Vervolgens zullen de maatsohappnen arn candidaatverzekerden die misschien rog eenig be aar zouden heb ben tPü n een moge i 1 e toekrmstige korting zelfs al is de e dan rog wel met zooveel waarborgen omgeven pok nog altijd gelegenheid bieden het molest risico eens en voor altijd te dekken tegen het betalen v an een extra premie Verder zal men bii enkele onderlinge maatschappijen die op grond van hun aard en constructie de schaden steeds onderl ng en gemeenschappelijk om sla n een wat andere uitwerking van de hierboven beeJoelde prineripes vinden Ook hier komt het echter altijd er en neer burgers en militairen ziin geiiikgeschakeld alle reeds aangemelde schaden worden ten volle gehonoreerd en de nog aan te melden molestschaden worden in de geeeven omstandigheden ten volle betaald Tenslotte spreekt het vanzelf dat de ruime uitbreiding welke in de gegeven omstandigheden aan ie molestdckking wordt gegeven alléén geldt voor de zuiver Nederlandsche portefeuille der maatschappijen met uit ondering natuurlijk voor wat betreft de daarin voorkomende vei7eker en die elders hun domicilie hebben Ook geldt deze uitbreiding niet voor verzekerden die tot een buitenlandsche daaronder begrepen de Indische portefeuille behooren Vorr Nederlandsche verzek rden die in Duitschland werken geldt het bijvcorbce d echter weer wel Voor Nederland en Nederlandsche pollshouders is hiermede dus thans het probleem der oorlogsrisicodekking ten volle en naar mag worden aangenomen tot hun groote genoegdoening on gelost Pohshouders behoeven zich dus met tot hun maatschappij te yenden met de vraae in hoeverre zij voor molest gedekt zim Als zo dit artikel bij hun polis bewaren zijn zij altijd en ten volle ep de hoogte WERKZAAMBEDEN IN DEN ZIN DER ONGEVALLENWET Bij besluit van d n waarnemend secretaris generaal v an het departement van Sociale Zaken zijn met ingang van 1 Januari a als werkzaamheden bedoeld in het 3e lid van artikel 2a der ongevallenwet 1921 aarigewezen Ie Het bezorgen van en venten met voedin smiddel r genotmiddelen en gebru ksvoorwerpen 2e Het bezoreen en colporteeren van couripten bladpr en tudschriften 3e Hét bezorgen van reclame artikelen en drukwerken voor zoover dit min of mee periodiek geschiedt 4e Het vervoeren van veldvruchten en zuivelproducten tT bphoeve van de fa bnekmatige verwerking en vervoeren van de afvalproducten 5e Het laden en lossen in groeP erband van poe deren 6e Het schillen schoonmakT sorteeren en pellen van land en tuinbouwproducten lezen van peulvruchten er krenten an dnuven 7e t t pellen van garnalen 8e Het schoonmaken en verwarmen van ge bouwen e d 9e Het demorstreeren met of geven van onderricht m het rebruik van apnsrat r 10 Het boeten van netten 11e HH slichten van rurderen kah pre s Tnpn DaTd i varkens ed met bijbehoorendc werkzaamheden Onbewaakte overweg eischt twee dooden t ERSOTfENTSEIN REED OP AUTO Gistemuddag ombtreelcs twee uur is op den onbewaaklen overweg aan de Hulk uider Berkhout een ernstig ongeluk gebeurd dat twee slachtoffers beeft geeischt De personentrein van Amsterdamnaar Enkhuizen passeerde omfireekstwee uur éefti overweg Op hetzelfdeoogenbbk wilde een lichte personenauto eveneens uit de richting AmsterdW komend den overweg kruisen r ontstond een botsing waarvan de gevolgen vreeselijk waren Het lichtewagentje ward 500 meter door de 1 h omotief meegesleurd De twee inzittenden waren op slag dood CH geruimen af nd voorbij den ovtiweg kwam de uein tot stilstand Na korten tud ken zu haar reis vooi t zettCTi De lijken van de beide slachtoffers die uit Amsterdam alkinutig z r waren totaal vermutkt Bestuurder wa de 55 jarige aannemer L v d Vliet terwijl naast hem de 55 jarige J M Kelder plaats had genomen De sloffe ijke resten zijn naar hpi stadsziekenhuis te Uoo n vervoerd Giften voor de winterhulp Dt vierde opgave van p ftcn voor de Winttrhulp ti trlana vernitldt ir dt ptriode van 4 t m 14 Dee ue volgei de beoragen Wij geven f ee ls oe t ftin buvtn ƒ 500 wctrt N Drukken Dt Spaainestad te Haarltu 4Ü00 NV Kon Paketvaarl Mu te AnrSiiri uni 25üL Heldims en P ersuC tt Den Haag en Broekmans effttien korte or N tl Amslijjuam ƒ 25UO Kasvtreti i ging NV tt Amsteri iiT 25UU v Doori e s oai hangwagi I aoriek te Eir ahoven ƒ 2500 N V Maastrichtsche Zmkw t Hu te Eysatn ƒ 2500 Het TiiiiiKi wfonds te Den Hoag ƒ 2500 N V Modemagazijnen v h gebr L n pi en Haagsch Modehuis it Rottttcam ƒ 2500 NV Ni a Aanr n v h fa H Beo sma te Den Ha g ƒ 2JÜ0 G B var H te De ft 1000 N Har c mu Montar te Der Haag ƒ lOfl NV Hu lardia fabrieken Katte r rg er Ce te Amsterdam 1 1000 Vicrzcrgsvereer De Volhard in te Der Haag ƒ l WO Gel rocders Vcrhey te Loosduirer ƒ lÜÜO P H Kaars Siiptsu r N te Krommenie ƒ lOUO dr H P Heireken te Air lerdam f lüOO Drukkerij J van Eoekhoven te Utrecht ƒ 1000 NV Cer Ira e suiker mij te Amsuruam lUUO Mr J W te Amsterdam f lOOt N V Staa werken De maan te Maa richt 100 NV Papierfabriek Gelderland te Ni m gen ƒ 1000 NV tr tabakmd Mignol en et Block te Eirdhoven ƒ 1000 Hevea fabriek NV Ver Ned Rubber fabriek cn Heveadrrp ƒ lOOU N V Cemw chem en mech stofceslr ondtrn te Amsterdam ƒ lUOO NV Uitgeversmij J H Kek te Kampen ƒ 1000 Vtr van efftctcrhande te Amst rdam lOOO Ver katho ieke pers te Amsterdam ƒ 1000 Wodar verf en lakfabr Jac Martens te Amsterdam ƒ 1000 NV AMEN CS ie Amsler dam f 1000 NV Exportslachterii Udf ma te Gieten f 1000 Br ish Amen can Tobacco co Holland Ltd te Amsterijam f 1000 Saalbergs vzerind en handelsondern NV te Bergen op Zoom ƒ 1000 Hollandscl e Eetor Mi N V te Den Haag ƒ 500 Mi Zanrib r gen Amsterdam ƒ 500 Nederlandsche Dok mij NV te Amstercam ƒ 630 Al gemeir Hardcisblad NV te Amster dam f500 NV Stuwq Jcors mij Nep tunus tp Rotterdam ƒ 500 Tw ntsche DaoDlad Tubantia te Fr schede ƒ 750 NV Handelmn P J Kokker te Rot erdam ƒ 500 Jhr mr H C v d W te Haag ƒ 500 Gehr Kramer Ru ber oid fabr NV Rutlerdam 5f0 Smects drukkerijen NV Weert ƒ 500 G L F Ph Den Haag ƒ 500 E mque de Pan en des Pays Bas Amsteraam ƒ 500 Amsterdamschp Goederen Bank N V Amsterdam ƒ 500 N V Mach en app fabr Meaf Utrecht ƒ 500 Christian en Nielsens ftwapend beter mil Der Haag ƒ 865 Verg Kfatt C Mn Am sterdam ƒ 600 Chinirefalr Amster dam ƒ 500 Het totaalbedrag der jn ten in deze periode bedroeg ƒ 69 983 72 Een kind vermoord VIJF PERSONEN TE VELP AANOEHOUDLN De Vclpschc politie heeft een v ijftal personen aangehouden die er van worden verdacht bij moord op een pasgeboren kjnd betrokken te zij n gewc est De grootmoeder van het kind zou het kort na de geboorte hebben doen ster ven terwol een zoon het li kje m den Usel zou hebben geworpen Het motief tot ïlezen daad moet worden gezocht in het feit dat de 18 jange moe der niet was gehuwd Eer maand voor de geboorte had een vrouw uit Arnhem met overtreding van artikel 251bis het meisie behandeld De behandeling bleef echter zonder resultaat De Am hemsche u eveneens gearresteerd VKRVOEDEBVERBOD Bu beschikking van den secretartsgeneraal van het departement van Landbouw en Vissedierij is behoudens de in bepaalde gevallen aoor de Nederlandsche Groentenen Froitcentrale te verleenen ontheffing een veriiod ingeste d op het vervo deren en het dd n vrvocfier n van kr o apcn en nas n Een darf l k verbod bejbtond reeds voor roode peen BUSTEXLAND AZ Ë Nomoera over z n taak in Washington STREVEN NAAR VRIENDSCHAP ME f AMERIKA Na minister Matsoeoka heeft de nieuwe Japansche ambassadeur te Washington admiraal Nomoera het woord gevoerd aan het noenmaal dei Japanstfi merikaansthe vereeniging Hy betoogde dat hij na aanvankelijk geweigerd te heblwn de nieuwe functie had aan aard gedreven door de n wensqh om te strevm n ar een betere verstandhouding tussehen Japan en Amtrika o i geen reden hebben om ruzie te mal en maar elke reden hebben om vrienden te blijven De minister van Bu tenlandsche Zaken en ik waren Het van het begin af aan over een d ng eens en wel De noodzakeliiJ heid ot de betrekkingen tussehen fapan en Amer ka d e oen laatsten tijd zoo vee sleehter geworden zijn drastisch te vbrbtleron Het licht m Euiopa is gedoofd De volkeren zin daar geel mpdd in den ver ichrikkeliiken draa k lk van pen grootpn oorlog Latem v i dan Japan en Amcril a in den Stillen Ocjsaan den vrede bovv oren als emi ge straal van hoop voor bet me chdoTi Staking in Britsch Indië MASSA PROTEST TEGEN ARRLSTAXIE Vit K boel rreldt de Soviet pers met v rwii7ing iaar het Brit h Indi sche blad Tr bune oat te Nagpoer United Piüv net eei groote politieke staking uitgtbmktn is waaraan 17000 arbp ders d pncicn De staking IS een protest dem mstratie tegen dp arrestatie van een vakvereeiigingsleider dir textielarbeiders Bovendien staken 11 ms in het district Pitrpoemoe t enduirrnd rhe d rs UI de J f cn inef die protesteeren tegen loonkortJnge SCANDINAVIË De explosie in Karlskoga NIEIHE ONTPLOFFINGEN Omtrent he g cote or ploff rgson geluk in de Zweedsche kru tfabnek Bjoerkson deelt de pohtie medp dat ik den loop van g steren 11 aangiften zijn binnengekomen over personen d e tot dusver niet koraen worder gevonden Bij het opruim rgsweik zijn in deh loop van den dag nog drie dooden gevoraer zoodat tho s ir totaal vijf dooden aangegeven zijn G si emacht hebber leh weer ver scheidene ortploff rgen voorgedaan welke verotr aoKt warcr door verspreide muTi ie Of e eel verluidt dat reeds maatregcr ir voe rbereidirg zim om alle door net o geluk werkloos geworden arbeiders ar het werk t stellen bij den wed rcfbcuw FRANKRIJK JOODSCHE RECHTERS ONTSLAGEN Uit Vichv woru gimeld dal op grond van etn in hel Staatsblad gepu oliceerd decreet drie Joodsthe re hers van het hof var c ssatie van hun imbt zijn orthever WEDEROM GEMEENTERADEN ONTBONDEN Volgens een ber cht Uit Vichy zijn bij decreet van den minister van Bm nenlondsche Zakcr de gemeenteraden van vier stetler ortbordrn Daartoe behoort de raad van Lesparre in het departement G ronde waar de vroegere mi isttr vai Birreriandsche Zaken Mant el burg Ttester is geweest De secretaris generaal v an het departement van Lantibouw en Visscheiu aakt het navolgende liekend BROOD EN GEBAK BON 2 Elk der met 20 genummerde bon nen vah de brof dkaart geeft gedurende de week van Maandag 23 December tot en met Zondag 29 December a s recht op het koOpen van 125 gram roggebrood of 10 1 g am ander brood Voorts geeft e ke der met 20 ge nummerJe broodbonntn recht op het koopen van een ranltoen gebak Dit omiatvoorde hierna geno de bakkerijproducttn te kens ten minste het daaiachtir geplaatste aanul grammen Beschuit 75 gram B seuits en wafels oo gram Speculaas 140 gr i n Andere e u kiPt 2Ü J gram 1 Koek 160 gram Cake 30a gram Gevuld kltin korstgebak bv amandelbroodies 400 gram Gevuld gioot korsigvuai bv boterletter 500 gram Taart en gebakjes 600 gram Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken prooucten welke hierboven niet grnoemd ziin geldt dat een rantsoem een hoeveelheid omvat waarin 70 gram mee of bloem is verwerkt De op 29 December nog niet gein kte bonnen 1 i en voorts nog Idi gedui de d we k van 30 Dec tot n met ianuan a s met dien ver BALKAN Koning Carol naar Amerika WAARSCHUWING VAN ANTONLSÜV Naar in pobtieke knngen te Boekarest verluidt heeft ex koning Carol die in Sevilla verblijf houdt het voornemen via Portugal naar Amerkia te vertrekken Zijn vrroegere hofminister en vertrouweling Urdarianu zou zich reeds m Lissabon bevinden en daar tezamen met den vroegeren Rcemeensthen gezant Pangal de reisplannen V ooi bereiden De Roemeensche staatsleider generaal Antenescru heeft thans naar bekend wordt den konmg laten weten dat het legionnaire Roemenie niet werkeloos zou toezitn v anneer Carol zijn tot dusverre m acht genomen reserve zou laten varen ledere politieke activiteit van z n kant zou n ar men in Boekarest opmerkt ern stige gevolgen met zich mede sleepen GRONDWETSWIJZIGING IN HONGARIJE De Fo gaarsche minister president graaf leitki heeft naar aanlc ding van de sluii ng der begrootangsdebatten in h t Hoogerhtiis gcsprejken over d noDü akdi kheid van gjrordwrt wijzigmg De premier betoogde dat voor oen evenedige unif n bel ngenver genwoordig ng in hc t parlement moet worden gezorgd De uitgebreide reoTga risalie van het algemeene bestuur was raar Te eki zeide rti Js aan oen gang TALIf Geen opstanden in OostAfrika ITAI IAANSCUE TEGENSPRAAK De u t Enge and verspre de voors t mgcr var aken en geruchten overircid ht n en opstanden die mT a aar ch Oast Afrika steeds meer om ch heen zouden gri pen vvuruen vjni uevoegde I a lansehe zijde tejjtngc prokcn ITALIAANSCHE Ll CHT A LLEN OP MALTA De Sltfani correspundcnt aan het luth f urt meldt dat n den afgt Ioe pen nacnt een It iiuansthe foimatie bommen heeft geAo rptn op schepen n de V ootoa s van Malta In Ater Wil van het ongunstige weer ei ytt hev ge afwetrvuui werd daarna ten iwetc e aanva ordtrnoTtn vaarbij bom n n var zwaar ka ber werden ge v on ei De luehtaaBvai op tflilaaa Bij den vijarde ijken luchtaanval op l ait0f 3n güsterinnapht is een llijarg nu je giJoejd TvvSaif menschen onder wie ier vrouwen werden gewond AUSTRALIË Nieuwe oproepingen MANNEN VAN 1 TOT 33 JAAR Reuter meidt uit Sydnej dat de ZWITSERLAND ZWITSERLAND IN DEN KERSTNACHT NIET VERDUISTERD Het opperbevel van het leger deelt n ode De generaa heeft bepaald dat het gebied van het Zwitsersche ttdgenoolschap in den raeht van 24 op 25 De cimber 1940 niet verduisterd zal wur den m de hoop dat ors luchtruim in den Kerstnacht met geschonden zal woracn De verduistering zal volgens de voorschriften op 25 December 1940 w eer beginnen stande dat zij gedurende laatsgenoemdeweek niet mogen worden gebruikt inhotels restaurants e d EIEREN BON 21 Gedurende het tiidvak van Maandag 23 December tot en met Zondag 29 Decembe ras geeft de met 21 ge nummerde bon van het Algemeen DistuDutiebonboekje recht op het koo pen van éen ei De bonnen welke op 29 December nog niet gebruikt zijn i ven gtldig tot en met Zondag 5 Januari a s met dien verstande dat ook zii gedurende de week van 30 Deojmoer tot en m t 5 Januari nut gebruikt mogen worden in holcis restaurants e d SUIKER BON 86 Gedurende het tndvak van Zaterdag 21 December tot en met Vrydag 17 Januari a s geeft de met 86 ge nummerde boo van het Algemeen Distributlebonboekje recht op het koopen een kilograrri suiker BOTLR EN MARGARINE BON 22 Gedurende het tndvak van Zaterdag 21 December tot en reet Vnjdag 3 Januari a s geeft de met 22 gesnummerde bon van de boterkaart z o wel als van de vetkaart recht op het koopen van 290 gram boter of mar gariae D met 2 gp um r e bon ge t derhaiv e geen ret il op het koopen van vet Welke Bon BKOC GEBAK EN AOEH Met 19 genumfnerde dubbele hm ncn van het 2e broodbonboeST 2580 gnuB roggebrood oImm gram ander brood BlkduenkTi bonpea 125 gran nctebraM 100 gram ander brood ot l ruii oen gebak voor de periode v M Dee t m 22 Dee met 7 extra geldigheidsduur De met 18 genuasmerde booan nog geNHg t m 22 oj Elk der met 2 genummerde haiZ nca van de blaemkaart geefl recht op het koopen van 6 m gr roggebrood of 50 gr ander brood of H rantsoen gebak ot 35 gr meel of bloem geldic n 2 t m 29 December SUIKER BON No 86 1 KG suiker geldig vaa 21 Deo t m 17 Jan BOTER EN VET BON No 22 van de boter en vetkaart 250 gram boter ot margarine geldig van 21 u t m 3 Jan BON No Zljfvoor H flesch slaolie geldign m 27 Uec Af levering uitsluitend tnaschcn 14 Dec en 31 Jan De bonnen welke op ta Decei ber neg met gebnukt rijn bil ven nog geldig t e m 27 Uecem ber KAAS BON No 49 50 S2 en S3 vao algemeen distributlebonboekje 1 ons kaas per bob Geldig t iL 29 Dec BON No 35 vai alg dlstribn boekje 125 gr kaar geldig t m 29 Dec EIEREN BON No 22 Eén kippen ol eendenel zoowel in als ait de schaal geldig van Ifi t m 22 Deo Bonnen op 22 Dee ndg ong bruikt bluven geldig t m 29 De BON No 23 nog geldig t m 22 Dec THEE OF KOFFIE BON No 81 i ons thee of H pond koffie geldig tot en aiel 29 December VLEESCH BON 12 Vlecseh 1 ons vieesek been inbegrepen of een tantaoca vlee chwaren Bon 12 Worst vleescbwaren rantsoen vlecsekwaren van 16 t m 23 Uec met extra geldlghcidaduiir tot 29 Dc GRUTTERSWAREN BON No 43 2311 gram ryst al rijïtemeel of rui tebloem of rysle gnes of gruttemecl gemengd meel of rgstegnes of ryst pad itingpoeder geldig t m 27 Dec BON No 88 uitsluitend 250 gr gort of gortmout of grbt tea geldig t m 27 Dee BON So 83 259 gram havermout of Jiavervlokken of haver bloem of aardappelmeelvlokken I gort of gurtmont of gmttcB geldig t m 27 Dec BON No 93 196 gram maiieaa of tarwe of gnesmed of lago of aanUppelraeel of puddingpoeder dat 199 xctmeel bevat geldig t m 27 December BON Ne 98 190 gram macareai of vemiiceili of spaghetti gddic t m 27 Dec PEULVRUCHTEN BON No 193 V k pealvrMhten vrau 17 Dec l m 12 Jan LEVERTRAAN Alleen op b n van arts max 209 c e per hoofd per weck ZEEP BON No 17 150 gram eenbeidstoiletzeep et 120 gram buishoadzcep of iOO gram zachte lecp 230 gram zeeppoeder of 125 gra zeepviokken of 250 gram seUwerkendc waMUuniddelen ot 2M gram vloeibare zeep geUig raa 7 t m 31 Dec Dcac bon geldt ook voor geiiatwasch per 20 K G droog waaeb BON No 116 50 gram scheeneep f een tnbe scheercrême of e pot scheerzeep Geldig van 31 Augustus t m 31 December Op ern bon eén rantsoen taitetzeep mag verkocht worden en stuk tmletseep van de nieove samenstellmg van 73 gram VASTE BRANDSTOFFEN T a 31 Jaaoari eiJb t l vow een eenheid brandstal Bm 98 09 en 19 van de boakaart dcttnbutie vaste brandstof f en liaarden kachels b 15 Ib 17 18 19 29 21 22 23 ea 24 van bankaart lüslribatic cenrtale verwarmmg YïJ J bons gemerkt braBdsloRe cea eenbCHl 2e peno dc cokes ee eenlieid 2c pen geldig t m 31 December PEtROLEUM PETROLEIMZEGEL VII 2 1 petroleam gelibg Nov t m 29 Dec Periode C voor verüchtaig bui iMuidiBg geeft recht koopen van 2 L petfolj Geldig van 16 Dc t a l i VOOR DE HUISDIEREN fl groep II iw rfc lucm ft u I K G Idem groep IV 5 McK groep V KG I groQF VI ï K G ide BON No 11 voederkaart jrkalteB vasi 1 t m 31 DM K G kaltenbrood Na 31 December 1940 T No 11 van bedoelde kaarten geldig en mag deze met veidcii aangenomcB groep II 10 K G idem groep BON No U voederkaart r honden van 1 t m 31 groep I 19 R G honden