Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 20 DECEMBER 1940 Stadsnieuws Uitbreidingsj lan voor deel ten noorden van Graaf Florisweg nagenoeg gereed Grenswijzigingen met omliggende gemeenten in overweging Bouw van nieuw gymnasium voorloopig niet te verwezenlijken B en W hebben den raad het verilag van het Verhandelde in de afdeelingen bij het onderzoek der gemeenteb rooting 1941 en hun memorie van beantwoording aangeboden Dankbaarheid dat Govda geapaard la gebleven In atle afdeelingen vestigden leden er de aandacht op dat het houden van algemeene beschouwingen in dezen abnormalen t d weinig vruchtbaar moet wwrden geacht Hiervan werd dan ook afgezien maar toch wilden deze leden niet nalaten dankbaar te gedenken dat Gouda gespaard is gebleven voor groote plaatselüke rampen integendeel zeUs de behulpzame hand heeft mogen bieden aan door de oorlogsramp getroffenen uit andere gemeenten Met bijzondere belangstelUitg hebben B en W van deze mededeelingen ken nil genomen en zij sluiten zich hierbij gaarne aan Vraag over joonsverhooging van gemeentêpersonecl In alle afdeelingen werd door meerdere leden gevraagd of Burgemeester en Wethouderg den tijd nog niet gekomen achten in verband met de prysstygingen van de noodzakelijke levensbehoeften voorzieningen te treffen om het daardoor op het huishoudelijk budget ontstane tekort aan te vullen door verh Joging van de salarissen en loonen van het gemeenteperloneel respectieveiyk de steunnormen In één afdeeling verzocht één lid een onderzoek te doen instellen te bevoegder plaatse om voor de minst draagkrachtigen maatregelen te bereiken tot tegemoetkoming in de steed stijgende kosten van het leVensonder houd teneinde deze bevolkingsgroep voor algeheelen ondergang te behoeden B en W antwoorden dat noch hef een noch het ander een plaatselijk verschijnsel is Zij zijn evenwel bereid zich te oiiënteeren op welke wyze aan een en ander is tegemoet te komen De ondericheidene organen met de behartiging van dtze belangen belast lullen zeker rekening houden met deze omstandigheden en waar dringend noodig zal zeker door de Winterhulp Nederland hulp worden verleend Ontsierende reclame In twee afdeelingen merkten leden op dat de ontsierende reclame aan den ingang van de Kleiwegstraat storend op dit aanzicht van de Nieuwe Haven werkt Deze opmerkingen gaven een ander lid aanleiding te vragen of geen maatregelen genomen kunnen worden een en ander ook in het algemeen tegen te gaan Het geheele stadsaanzicht wordt hier de dupe van enkele eigeijaren die ter wille van enkele guldens deze aan geen enkelen eisch voldoende reclame aan hun panden laten aanbrengen B en W verklaren dat het aanbrengen van reclames steeds hun bijzondere aandacht heeft De verzoeken om vergunning daarvoor worden teeds aan de daarvoor geldende voorschriften en ei when van toelaatbaarheid in verband met de omgeving nauwkeurig getoetst Telkens worden algemeene controles ingesteld Aan de hier gesignaleerde reclame zullen B en W ten spoedigste hun aandacht geven Uitbreidingsplan e Woorden van den Graaf Flori$weg In alle vier afdeelingen werd door meerdere leden geïnforfmeerd in welk Itadium de voorbereiding van de herliening van het uitbreidingsplan der gemeente verkeert Opgemerkt werd Afd elingsv rilag van ondwzoak d r g me ntcbagrootiiig spr kt van dankbaarheid dat Goudo voor oorlogsgeweld gespoord bleef dat het voetbalterrein aan den Oraaf Florisweg reeds geruimen tijd geleden is overgebracht naar het nieuwe terrein aan de Nieuwe Vaart en ondanks het feit dat het eerstgenoemde terrein dus voor woningbouw is vrijgekomen van verkoop van iMUwterrein niets wordt gemerkt Gevraagd werd of over nog voldoende bouwterrein voor stadsuitbreiding ordt lieschikt In hun antwoord zeggen B en W dat het ontwerp van de door het Bureau Granpré Molière Verhagen en Kok te Rotterdam ontworpen herziening van t uitbreidingsplan dezer gemeente voor het deel benoorden den spoorweg Gouda Utrecht en het Van Bergen IJzendoompark nagenoeg gereed is binnenkort bij den raad zal worden aanhangig gemaakt Hiermede houdt ook verband de beschikbaarstelling van het bouwterreinten Noorden van den Graaf Florisweglangs den Bodegraafschen Straatweg Dit terrein is overigens ter beschikkingen kan onmiddellijk worden bebouwd Öit blijkt ook uit het feit dat B en W hiervoor deels geen vergunning totgebruik voor volkstuinen hebben afgegeven Overigens zijn nog voldoende gemeentelijke en particuliere fxiuwterreinen voor de stadsuitbreiding Grenswijzigingen met omliggende geineenten In twee der afdeelingen werd in dit verband gevraagd of in het college van Burgemeester en Wethouders grenswijzigingen met de omhggcnde gemeenten reeds een punt van overweging hebben uitgemaakt en of het niet Wji scheTijk is hieromtrent met de omliggende gemeenten besprekingen te voeren Hierbij werd er op gewezen dat bij de Julianasluis aan den Bodegraafschen Straatweg en den Rtdder van Catsweg de bebouwingen dè aanliggenden gemeentegrenzen reeds bijna raken s B en W verklaren zich bereid grenswijzigingen op enkele punten dezer gemeente in overweging te nemen en het hiervoor noodige overleg aan te vangen Wi$ningbouw In alle afdeelingen verklaarden meerdere leden zich erkentelijk vuor de pogingen van Burgemeester en Wethouders om door advertenties in de groote pers de aandacht te vestigen op Gpuda als industriestad Maar zoo vroegen deze leden zich af hebben Burgemrester en Wethouders er zich wel rekenschap van gegeven dat wanneer dexe pogingen succes zouden hebben bet moeilijk zal ziJn de nieuw te vestigen arbeidskrachten uit andere gemeenten die dan metterwoon te Gouda zullen komen aan geschikte woningen te belpen B en W antwoorden dat zy doordrongen zijn van de groote moeilijkheden in ve band met de bevolkingstoename aan de vestiging van nieuwe industrieën verijonden Voor woningbouw verkeert de maatschappij thans wel in de meest ongunstige ortustandigfeeden Toch verheugt het B en W ondanks deze moeilijkheden te kunnen wijzen op het prijzenswaardige initiatief dat bij de iMuwondernemcrs in deze gemeente voorzietj die ond anks de ongunst der tijden niet bij de pakken blijven neerzitten Ook al zün de door hen gebouwde woningen in vele gevallen van een type dat niet direct binnen het bereik van deze groep der burgerij valt wordt toch door opschuiving meerdere woonruimte verkregen In 1940 werden in deze gemeente bouwvergunningen afgegeven voor 167 arbeiderswoningen Grafrechten en rangen In drie afdeelingen werd door meerdere leden de noodzakeliikheid betoogd om nu binnen afzienbaren tyd de Nieuwe Algemeene Begraafplaats gereed zal zijn ook wijziging te brengen in de begrafenis en grafrechten Djze leden hebben er zich steeds over verwonderd dat men zelfs na den dood aan de plaats op de Algemeene Begraafplaats moet zien in welken maatschappelijken welstand de overledenen hebben geleefd of zijn familie behoorde of behoort Dat dit ook blijkt uit de op de graven geplaatste gëfienkteekens achten deze leden niet juist h i strijdt dit met de algemeene gedachte dat voor den dood alle menschen gelijk zijn Hun eisch is dan ook jiat alle klassen in het tarief moeten vervallen en voor ieder één klasse zal gelden en de kosten voor een grafruimte zoo gesteld moeten worden dat een ieder deze zoo mogelijk kan bekostigen Verder betoogden deze leden dat het z g ruimen der graven tegen iedere piëteitsgedachte botst en moet worden afgeschaft Zij noodigen Burgemeester en Wethouders dan ook uit den raad ten spoedigste voorstellen te doen voor wijziging der bestaande verordening daarbu rekening houdende met I één klasse 2 gedenkteekens van een uniform oppervlakte 3 onmiddellijke staking van het ruimen van graven B en W hebben met belangstelling van deze onmerkingen en voorstellen kennis genomen Zij merken evenwel op dat bij de overweging daarvan de geldende bepalingen der wet tot vaststelling der bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken de begraafplaatsen en de begrafenisrechten niet uit het oog mogen worden verloren Zij zijn bereid tijdig vóór de ingebruikneming der Nieuwe Algemeene Begraafplaats in overweging le ifemen of aan de geuite wenschen zooveel mogelijk kan worden te ertioet gekomen Ji aeatnre schoolarts In alle afdeelingen werd door meerdere leden gevraagd waarom i og steeds niet voorzien is in de vacatureschoolarts Zij meenen dat een zoo spoedig mogelijke vervulling van deze functie gewenscht is In één afdeeling informeerde één lid welke plannen Burgemeest r en Wethouders hebben ten aanzien van een reorganisatie van dan Gemeentelijken Ceneeskundigen en Gezondheidsdienst Zoowel het een als het ander heeft antwoorden B en W onze volle aandacht De raad zal later voorstelleft ler zake z oo spoedig als doeniyk tegemoet kunnen zien Restauratie zijgevels stadhuis In twee afdeelingen informeerden meerdere leden in welk stadium de plannen inzake de restauratie van de zijgevels van het Stadhuis verkeeren B en W antwoorden ook te dezen opzichte diligent te zijn Door de oorlogsomstanaigheden zyn ziJ evenwel verhinderd geworden tot dusverre aan onze voornemens uitvoering te geven Stilging gemeente schuld per inwoner In alle afdeelingen werd verzocht vergelijkende cijfer s te gtven omtrent de stijging van de schuld per lioofd der bevolkmg B en W deelen in antwooTji hierop mede De schuld per hoofd der bevolking bearoeg zal vermoedelijk bedragen Per 1 Janusn 1939 ƒ 198 47 ƒ 30893 Per 1 Januari 1940 f 218 48 f 321 74 Per 1 Januari 1941 ƒ 226 68 ƒ 328 86 De tusschen haakjes geplaaLste Indragen geven de schuid aan met inbegnp van de annuïteitsschulden voor woningwetvoorschotten enz Het gemiddeld inkomen per aangeslagene in deze gemeente bedroeg over het belastingjaar 1938 39 f 1933 per inwoner f 308 het gemiddeld vermogen per aangeslagene ƒ 52 000 per inwoner ƒ 894 terwyl deze cijfers van het Rijk in de overeenkomstige periode bedroegen respectievelijk f 2150 en 336 en f 69 000 en f 1441 Nog geen nieuw gymnasium Bij den post kosten van het gymnaaiuin werd in drie afdeelingen gewezen op den onhoudbaren toestand van het schoolgebouw inzonderheid wat de luchtverversching van de lokalen betreft Teneinde zooveel mogelijk voor ait voor de leerlingen zeer ernstige 4Èft Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COIBA VT MELOOE 75 JAAR GELEDEN Bij den ra d van state aid voor de ge ci illen van bestuur is ingekomen een kon besluit waai by op het adres van J J Snel en andere leden der vereenigdc vergadering van Schieland tegen den i or ged staten van ZuidHolland goetigekeuiden staat van verdeeling oer eigendommen en fondsen van het opgeheven amt acht Van Moordrecht met vernietiging van het besluit van ged staten wordt bevolen dat een nieuw plan van verdecling door de vereenigde vergadering zal worden opgemaakt op andere wijze ingerigt M JAAR GELEDEN Uit een advertentie Stedelijke Gasfabriek Gouda De gasverbruikcrs worden ter bevordering van hun gerief verzocht de gaameters welke kunnen bevriezen met hooi of kleeden te dekken Wanne kruiken kunnen op zeer koude plaatsen gioote diensten t ewijzen Evenals bij de vroegere Gasmaatschappij wordt slechts eenmaal de gasmeter gratis en op de beurt ontdooid De directeur J J Prins 25 JAAR GELEDEN In de gehouden vergadering van de Algemeene Patroonsvereepiging is met groote meerderheidvan stemmen 1 sloten niet te voldoen aari de verzoeken van den Alg Ned Timmerlieden bomi en van den Centr Bond van Bouwvakarbeiders om aan de timmerlieden metselaars en opperlieden 3 cents per uur toonsverhooging toe te staan Ook het verzoek tot doorbetaling van feestdagen werd afgewezen kwaad voorzieningen te kunnen treffen werden Burgemeester en Wethouders uitg noodigd dezen post iret ƒ 1000 te verhoogen Overigens werd verzocht te worder ingelicht omtrent de plannen tot stich ting van een nieuw l ymrasium B en W verklaren zich bereid de klacht inzake de luchtverversching te onderzoeken Na de eenigen tijd geleden aargebracl t verbeteringen hebben hen evenwel geen klachten meer bereikt De plannen tot aanksop van grond voor den bouw var een nieuw gymnasium zijn iii voorbefeiding evenak de uv daarvan De bouw zal evenwel in verband met de regeeringsvocrschriften inzake scholeivixiuw voorloopig niet verwezenlijkt kunnen worden Controlewonin en voor huisvesting van vluchtelingen In twee afdeelingen werden iiiluhtirgcn gevraagd omtrent de v rliuurbaarhcid der z g controle woningen Uu de begrooting blijkt dat meeidtre van deze woningen onbewoond bliiven In verband niet de blijvende uitgaven voor deze woningen werd gevraagd of niet door verandering deze woningen aantrekkelijk kunnen worden gemaakt dan wel voor andere doeleinden bnnkbaar zijn te maken B en W antwoorden dat de vernuurbaarheid van deye woningen hun voUe aandacht heeft Ihapf zijn nog 6 wuniigen iinverhuurd Plannen zijn evenwel in overweging deze woningen voor q entueele huisvesting van vluchlcünger te benu en ÉÉN FIETS VERDWENEN EN ÉÉN TERECHT T n nadeele van ecu bewoner an de Reigerstraat is gisteravond een rijwiel uit de poort naast diens woning ontvreemd De fiets die deze week in de Bogen IS vermist is nabij de e straat langs den Ussel teruggevonden POLITIE BESCHERMT KREUPEL PAARD De politie heeft gisteren m den Graaf Florisweg een paard en een wagen van een tuinder staande gehouden omdat het paard kreupel liep De voerman had het eenigen tyd geleden gekocht en het in verband met kreupelheid op stal gezet Aannemende dat het dier geneze i was had hij het thans voor het eerst aangespannen maar na een paar uur liep het weer te trekken Op last van de politie is het paard ni r de stal teruggebracht en den eigenmr U S medegedeeld het niet weer te ebfuiköi voor het heelemaal genea is Verbod tot mede rüden op fietsen VOORSTEL TOT AANVULLING DER POLITIE VERORDENING Bij raadsbesluit van 12 Februari 1940 werd aan de algemeene politieveror deiun dezer gem ente art 47a toegevoegd ten aanzien van het vervoer van meer dan één persoon op motorü rijwielen en rijwielen De commissaris van politie advi secrde oorspronkelijk om strengere bepalingen te doen vaststellen dan thans in de politieverordening opgenomen zijn In verband met besprekingen in den gemeenteraad werd e hter de voorgestelde redactie der verbodsbepalingen niet gevolgd Thans vestigt de commissaris er echter de aandacht op dat de huidige l palingen in de algemeene politieverordening naar zijn meening niet voldoende ziin om onder alle omstandigheden een ordelijk verkeer te waarborgen Het nog veel voorkomende euvel dat op rijwielen volwassen personen worden medegevoerd terwijl die vervoermiddelen daarvoor niét geschikt zijn gemaakt kan op grond van de thans geldende bepalingen niet bestreden worden hoewel juist het medevoeren van volwassenen het grootste gevaar oplevert Met de commissie voor de strafverordeningen is de burgemeester van meening dat de politie in dezen tijd met succes moet kunnen optreden tegen het gevaarlijke vervoer van volwassenen op een z g bagagedrager Ieder die daarmede te maken heeft gehad weet dat het medevoeren van volwassenen zorder de noodige voorzieningen aan hej rijwiel en zonder behoorlijke 2e zitplaats de bestuurbaarheid van het rijwiel i elangrijk veiirindert nog daargelaten de gevaren voor het overige verkeer tengevolge van het onverwachts afspringen der aehteropzittende perionen hetgeen bij herhaling vQprkomt Hierbij komt dat dpze wijze van vervoer hiijkbAar le r aanlokkelijk is voor dr eden van het vrouwelijk es lacl t om zich dour de drul ste straten bïwegen bij vourkeur zelfs op de cst drukke uren Deze wiize van handelen geeft aftje ien van de verkeersgevaren aan hef verkeer op deze straten eer zeer onordelijk aanzien dat in deze tijden absoluut vermeden moet worden Re U ne r nd ach de burgemeester dan ook deze wiize van vervoer én uit een oogpunt van verkeersveiliaheid èn uit wn orjpunt van straatdiciplir e ontoelaatbaar Hij zou het dan ook ter ze ts e betreuren en acht zylks zelfs niet in het welbeer oen belang van de stad inuitn de raad hem en de politie niet de maCht g f aan dit euvel paal en pe k re slt Uen M tsdien stel hi der raad voor over te gaan to t wr7c B van art 4Ta der aU mren p i i e vcrorder ir2 en de vo erde bepalirg op te nemen H n i den bestuurder van een tweewiel g rijwiel op der weg verlwden a r aarop meer datl één persoon medetp vervoeren b daaroD een perwxin mede te vervoeren irdien die bes uurder den le f tijd van 16 jaar nög riet hee t bereikt c daarop een perjoon mede te vervoers i tenzij ziiiks geschiedt op een op dal rijwiel aanüebracht doe matife zitplaats oor dien persoon met voldoendf n steun voor anden voetoji en rug en bovcndi n de inrichtine van datrijwif dan wel de nrichting of de aanbrenging van g n 5emde zitplaats in ie Dr geval zoodarig is dat daardoor de beenen van den medegevocrden persoon piPt met een wiel van hel rUwiel in aanraking kunren komen ƒ 1400 van Winterhulp voor Gouda VOORLOOPIGE ITTKEERING DEPINITIEVE ZAL BEDIIDEND GROOTER ZIJN De Stichting Winterhulp Nederland heeft een bedrag van ƒ 1400 beschiki aar gesteld als voorloopigé uitkeering voor de gemeente Gouda dit bedrag komt voor onmiddellijke verdeeling overeenkomstig de daartoe gegeven richtlijnen in aanmerking Deze oorloopige uitkeering houdt verl and net de resultaten der plaatselijke collecte in November j l gemerkt wordt dat de definitieve uitkeering belangrijke hooger zal zijn Om te bereiken dat de uitkeering voor Gouda in de komende maanden nog grooter zal zijn worden de ingezetenen opgewekt de aanstaande collecten in ruitpe mate te gedenken SchoawbuTf BloKoop In het witt paard met Herman Thimig en Theo Lingen op het tooneel De vier Kentons Aanvang S lSuur Zaterdag vanaf 5 30 uur Zondag en beiae Kerstdagen vanaf 3 uur Zondag en bekie Kerstdagen 10 30 uur Königa v a zer met Wüly Forst en Paul Hörbiger M Dee 7 M uur Opantare Uc M aehool C Ouderavond voordradit Jan P Strijboi over Svalbard langt koele stranden 1 Dee t U uur Kuutmln Concert Nederlandsch Symphonic Orkest onder leiding van mr Harm Smedee voor werkgemeensthap Vreugde ea Arbeid n Dec tM u Het Schaakbord Tweede instructeurscursui Nederlandscfas Vereeniging voor Luchtbeschorminf tl Dec 3 nur Evang Lutheraehe Kerk KerstwUdmgsdienst Ned MeisjeaClubs onder leiding van ds J P C tem Brink tt Dee t nur Kiuuitniia Tweede Nutebijeenkomst wedstrijd in hersen gymnastiek onder leiding van den heer P J Köbben te sHerto n bosch 23 Dee It uur Sladhuia Vergad ing van den gemeenteraad 83 Dee 11 uur De Zalm Verkooping door notaris G W Nagtglas Boot 23 Dec 11 uur De Zalm Verkooping door waarnemend noïtris H F A Schermer 23 Dec 11 uur De Zalm Verkooping door notaris K Zeevat Dec 2 15 uur Reunie Filmmiddagvoor kinderen van leden van de Ned Vereeniging van Huisvrouwen Dec 2 39 uur Mmlekachool Oosthaven Kerstmiddag Vrijz Herv Dameskring 26 Dec 3 uur Kunstmin Concert Goudsche OrkestVereeniging onder leiding van Gijsb Nieuwland Jr J Dec door c 11 nur De Zalm Verkooping n tar S J van Kranenburg APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts ailléén voor recepten Apotheek P Weijer Souvve 1 55 Kinderbüslag regeling in werking GEZINSGROOTTE GELDT NIET PER 1 JANUARL DOCH PER 1 OCTOBER VOORAFGAANDE De in de raadsvergadering van 11 April j l vastgestelde verordening inzake de toek ning van kinderbijslag zal Aiet ingang van 1 Januari 1941 in werking treden en voorloopig voor één jaar van kracht blyven Aangezien echter de verordening niet minder gunst mag zijn dan do vi etteiijke kinderbijslagvïrzekering d ent artik 3 der verordening in dien zin te wolden gewijzigd dat niet de saminstelling van het gezin psr 1 Jadoch per den Isten Octobïr van het daaraan vporafgegane kalenderjaar be siisssnd is Voorts IS het wenscheHjk de redactie van artikel 1 der verordening zoodanig Ie wijzigen dat geen twijfel bestaat ten aanzien van de bedoeling der verordening om het geheele personed daaronder te doen vallen welkt bedoe Ug toch in algemeenen zin beschouwd bij het nemen van het raadsbesluit voordat De oorspronkelijke redactie is evenwel nadergebleken niet in overeenstemming met de Wet te zün en wijziging IS dan ook noodig willen geen onbiUijkheden word begaan B en W stellen den raad voor de vorenbedoelde wijzigingen in de veror déning aan te brengen N PSEUDO AGENT Een diensttXKie te Haastrecht heeft bij de politie aangifte gedaan van op lichting voor haar mantel door een inwoner dezer gemeente die zich ten on rechte had uitgegeven voor een agent van een stoomerij en n wien zij het kleedingstuk had medegegeven smalle schouders en zijn gedachte f nder n peten ondernemen En nu gen Anders zou ik ekcr niet zooveel het t waad Daarom brengen zij hunbijeen hebben gesleept 1 leven in eeuwige duisternis door eo er FEUILLETON Madnik erbodeo i NOODLANDING IN DE WOESTIJN ia Vischwa toondb zich onmiddellijk een en al bereidwièligheid en hielp dapper mee het alachtoffer door het gat m den muur naar binnen te hüschen Gucker scheen van verbazing zijn spraak te hebben verloren Hoewel by het moeilijke transport zijn geblesseerde voet herhaaldelijk op onzachte wijze met den muur in aanraking kwam gaf hij geen kik In een oogwenk had Vischwa met beliulp van een paar dekens een i ehoorlijke ligplaats in orde gemaakt en nauwelijks had Gucker zich hier op uitgestreKt of het meisje ontblootte zijn voet bevochtigde een doek met l Bt ZOO kostbare water en legde deie op de sterk gezwollen plek Floyd liet haar dankbaar gestemd haar gang gaan Wel hoe voel je je nu ouwejongecT vroeg hij na een poosje maarWl kreeg geen antwoord Hit slaapt Vischwa ging naast Floyd op de eenig overgebleven deken zitten en vlijde met een schuw gebaar haar hooM tegen zijn schouder Ik ben zoo blij Sahib dat u er weer bent Hij legde zwijgend zijn arm om haar gleden verlangend naar die verre an dere wereld waarin een stralende zon aan een eeuwig blMMtn hemel volop licht en warmte gi Hij wist niet hoeveel uren of dagen er verkHtpen waren sinds ziln tragen voor het laatst het volle daglicht hadden aanschouwd En terwijl hij den adem van dit jonge leven naast zich voelde vatte sterker dan ooit het besluit bij hem post zich tot eiken prija een weg naar de vrijheid te banen en met zijn toegewijden vriend en de kleine Vischwa uit de duisternis van hun gevangenschap naar het licht terug te keeren Luister eens Vischwa zei hij nadat zij eenigen tijd zwijgend naastelkander hadden gezeten Wij moessten nu probeeren zoo lang mogelijkmet je voorraad levensmiddelen uitte komen Het is wel hard voor je dat je met twee vreemde menschenzult moeten deelen wat je oorspronkelijk alleen voor jezelf had bestemd O neen SahibI bet fs of ik ereen voorgevoel van had dat ik ookvoor u en uw vriend zou moeten zor En hoe lang zullen wij ermee toe kunnen denk je als we zoozuinig mogelijk zijn Vijftien tot twintig dagen antwoordde ze zonder aarzelen In dien tijd zullen we dus hel een moet je miJV ens vertellen wat dat hier voor een ionderling volkje is Waarom heeft mta ons eigenlijk van Onze vrijheid berooM Wy wilden hun immers geen kwaad ik en Wie het durft wag het geheimvan Siddhab fj e door nden moetsterven Siddhab Dat is de naam van onze stad Dus toch Wü hebben met eenvliegtuig naar deze stad gezocht zonder ook mslar een enkel huis te kunnenontdekken Zoo zei ze en het was of er eenlach in haar stem klonk Dat geloof ik graag Sahib Niemand kanhaar vinden Siddhab ligt geheel onder de rotsen waar het zonlicht nietkan komen Zijn die men hen gek Waarvooris dat noodigf vróhg Floyd stom verbaasd Mijn oude leeraar heeft mij veelverteld Sahib De mannen vanSiddhab leven in een soort gemeenschappelijke afzondering ZiJ beschouwen het licht als de oorsprong van al bevinden zich velen onder hen die het daglicht nog nooit hebben gezien Maar dat is ongelooflijk OngelOoflUk ja maar ook versèhrikkelijkl Vooral voor de vrouwenen meisjes Zy worden slechts zoolang in de gemeenschap geduld totzij moeder zün geworden Wie kinderloos blijft is ten doode opgeschreven En de moeders Die deelen het lot van haar ongelukkige zusters wanneer haar kinderen iet derde levensjaar hebben bereikt Van dat oogenblik af worden dekinderen door de mannen opgevoed Zeldzaam sympathieke leefregels hoonde Floyd En na een kortepauze vervolgde hij Kim je myook nog een verklaring geven Vischwa voor een bijzonder verschünsel dat eigenlijk de oorzaak van ons bezoek was En hy vertelde haar dat de piloot Hangen een stoet van blauwe lichten meende te hebbeo gezien welke zich over het zand der woestyn voortbewoog Dat was het lichtfeestl antwoordde Vischwa kenneiyk verheugd dataii den Europeaan ook in dat opzichtkon inlichten Éénmaal in het jaar als het nieuwe maan is verlaten demannen van Siddhab hun onderaardache stad om den nachleiyken metsterren bezaaiden hemel het grootesymbool van hun cultus htm huldete betuigen £ r wordt dan een feeste lyke processie gehouden waaraaniedere vader van een of meer zoonsmet zijn blauwen fakkel mag deeUiemen Dat was het dus En zUnstem verried duideiyk de groote spanning waarin hy verkeerde toen hy zich plotseling weer tot het meisjewendend zei Nog een laatstevraag Vischwa Eenige jaren geledenis een wetenschappeiyke expeditienaar deze streek getrokken maar helaas nimmer teruggekeerd Onder dedeelnemers bevond zich ook een Jongedame Is het je ook bekend of dezemenschen SMdhab hebben gevonden Zy gaf geen antwoord Eerst toen hy zijn vraag op nog dringender toon herhaalde kwam het aarzelend over haar lippen Ja zy hebben de stad gevonden maar de mannen leven niat meer En de eenige vrouw Die blanke vrouw begon ze terwyi zy eensklaps over haar geheele lichaam beefde die blanke vrouw O Sahib vraag mU daarniet naar Ik mag het niet zeggen Hoe hU ook aendrong om hem volledig in te lichten het was alles tevergeefs en tenslotte zag hy wel in dat het nutteloos was haar nog langer te kwellen HOOFDSTUK 16 Eai prachtige streek spotte dr Been terwyi hy van zyn paardsprong Het landschap is hier wer kelgk overweldigend vind u ook met juffrouw Boyard Ongetwijfeld ging de angespro kene lachend op de scherys in Zijkeek om zich heen Zand en rot sen verder was er niets te t k nnen Heteenige bezienswaardige op dit oogenblik was de wuze waarop de onder gaande zon de scherpe rotspunten inrossen gloed zette Been wenkte den aanvoerder van de kleine karavaan naderby te komen Hallo Ali Mohammed wy willenhier ons ka mg voor den nacht opslaan geef je mannen de noodigaaanwy zingen Ali Mohammed Hassan was een kleine tengere Mohammedaan dia zich door een al te grooten dienstyver onderscheidde Hy was altyd overal by en steeds bereid zich verdiensteiyk te maken Op zichzelf was dit ongetwyfeld een lofwaardige eigenschap maar Been was van meening dat Ali Mohammed van het goede te veel deed Hü behoefde slechts even met Ellen Boyard vvoruit te rUden of hij kon er zeker van zUn Ali Mohammed s prachtigen tulband naast zyn paard te zullen zioi opduilcen waarby dan de eigenaar van dezen tulband met een of andere overbodige vraag zyn aandacht zou opeischen tWardt vtTVolg4 l