Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1940

VRIJDAG 20 DECEMBER 1940 BURGERLIJKE STAND USBAAN VEERTIG JAAR Op 7 Januari a s zll het 40 jaren geleden zijn dat de ijsbaan van de IJsclub Voorwaarts aan Benedenberg is gebruik is genomen PREDIKBEURÏEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur v m Ds Ewoldt 2 30 uur n pa Ds Sinke van Langerak Geref Kerk 10 uur v m 1 30 uur n m Ds Terhaak Uitgetfedenen uit Ned Herv Kera 10 uur v m er 2 p0 uur n m Leesdienst j VOOR DEN POUTTERECHTER REDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m 4 uur Ds P J Steenbeek Geref Kerk v m 10 30 en n m 3 uur Ds W van Dyk KERSTBIJEENKOMST CHRl BEWAARSCHOOL De kinderen van de Chr Bewaarschool hebben in hun choolgebouw Irene onder leiding van het hoofd der school mej A Lichthart Schenk het Kerstfeest gevierd He gebouw was geheel gevuld met belangstellenden en genoodigden Aan de kinderen werden versnaperingen en speelgoed uitgereikt wat bü de kleintjes zeer in deft smaak viel De heer Casteleijn Tjcstuurslid der school heeft de byeenkomst met dankgebed beëindigd m Recuwii k WINTERHULP NEDERLAND De provinciale directeur van de Winterhulp Nederland heeft in een schrijven aan den burgemeester zijn waardeering uitgesproken voor het goede resultaat der eerste inzameling in deze gemeente en den burgemeesterverzocht dezen dank aan de burgerij over te brehgen Ook in onze gemeente wordt onmidIclijk begonnen met de steunverleening door Winterhulp Nederland aan behoeftif en Zooals bekend worden hen die daarvoor in aanmerking kojncn waardeborrfien verstrekt waarop zij levensmiddelen kleeding of branotoiffen kuni 1 koopen Het ngt in de bi ue ing om de waardebonnen omstreeks Kerstmis aan de jehoeftigen uit te re iken PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv l erk Reeuwijk v m 10 1 n m 3 uur ds W Vrocgindewei V M Doopsbediening Ned Herv Kerk Schipluiden v m 10 en n m 3 i uur de heer Matze Hazerswoudc Geref Kerk v m 11 uur ds P Warmenhoven TAFLI TENNIS ZEGE VOOR DE RIJKSVAKSCIlOpL De lafeltenniswedstrijd usschen D K Z en de tafeltennisclub der Rijksvak en Kunstnyverbeidsschool alhier is geëindigd in een 11 4 overwinnmg voor laatstgenoemde verceniging TWEE WEKEN MARKT OP DINSDAG Wegens de Kerstdagen ei Nieuwjaarsdag zullen de eerst volgende twee markten in plaats van op Woensdag op Dinsdag gehouden worden GETROUWD H de Gruyl 54 j en J Hulstaert 44 j I GEBOREN Wi helmina Margaretha Maria d van M jC van Velzen en C M Langelaan OVERLEDEN W J Radder 64 j ongehuwd GEMEENTERAAD Wilziging ia rganisatie secrctariepneel VERDERE UITVOERING VAN RIOLEERINGSWERKEN B en W wagen ercdiet van S3 000 B en W vragen den raad eon crediet van ƒ 53 448 voor de verdere uitvoering van het rioleeringsplan zulks in verband met den bouw van een Zuiverings installatie voor rioolwater en een pomp installatie Tand uitgeslagen In café Uitenboogaard te Bergambacht zat in November j I de riwielhersleller Arie Rietveld met Nhigeenige kennissen heel rustig te krujsjassen Aan hetzelfde tafeltje zafeehter ook een onbekende voor het kaartgezelschap de 26 jarige grondwerker Huibert O die de spelers feitelijk ift den weg zat en net zoo goed aan een ander tafeltje kon gaan zitten Daarin had hij echter geen zin Hij zat in de kaarten van e spelers te ki ken maakte opmerkingen totdat hij zich zoover tusschen de spelers indrong dat Ar e Rietveld er last van kreeg Deze vroeg t03n of hij zoo goed wilde zijn een eindje op te schikken oni dat hij zich amper kon bewegen De grondwerker gaf den man toen zulk een slag voor het gelaat dat hij hem een tand uitsloeg Nu hij voor den politierechter te Rotterdam voor deze mishandeling moest terecht staan liet hij verstek gaan De mff cier vroeg 15 boete of 15 dagen hechter is een straf waartoe te rechjer hem veroo declde Stolvkryk LOOP DER BEVOLKING INGEKOMEN Elisabeth Schouten dienstbode van Vlaardingen P Heinstraat 27 in CII3 Cornelia Schouten dienstbode van Vlaardingen P Hetnstraat 27 in E 62 VERTROKKEN Jannigje Koolwijk echtg van N Reichard van C 79 naarHaastrecht Q 5 Gerrit Anker van A 27 naar AntFrsfnort UtrechtschPweg 266 Margje van Dam wed C Dekker van G 12 oaar Gouderak BI Maria Berkhüuwer echtg van de Knikker van H 11 naar Reeuwtfk Weth Venteweg H 55 Maarten H Anker van G 37 naar Reeufijk Stein K7 Johanna M Ligtermoet van E 47 naar Hillegersberg Molenlaar 32 Jantje van derWuif van C U2 naar Gouda BURGERLUKE TAND GEBOREN Adrianus z van A hH Berkouwer en A Venfvaa Jacobus z van P C Verburg en G Verkaik Dirk Cornefis z van J Schenkel en J V d Heuvel GEHUWD Gijsbert Cornelis den Hartog 24 jaar rietdekker er Rika Koot 21 jaar 0 ERLEDEN Adriana Stoppelenburg oud 3 maanden Gerrit van der Bij 90 jaar Waddinxveen OPSTELLING MACHINES P T T Bij B en W is ingekomen een bouwplan vande P T T tot het opsteller vai twee omvormers voor het ocwekken van anodespanning en een Dieselaggregaat in de machinekamer van het telefoonverslerkersatatHm alhier Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des voorm 10 uur ds Tj Tak Lokaal a d Rotte des nam 3 uur dArj Tak Iperef Kerk des voorm 10 uur en del nam 3 uur dt W G Bovendorp GEVAL VAN V 4RKENSPEST B i den veehouder B is de besmettelijke veeziekie varkenspest uitgebroken Maatregeien zijn genomen om uitbreiding te voorkomen ZES HONDERD PAARDEN BU VOOR MONSTERING Gisteren is in deze gemeente bij de boerderij van den heer v d Wei de voormonsiering an paarden gehoud n Aangevoerd wener plm 6Ö0 paarden Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds Klü iener n m 4 uur de heer Ph de Bniijn Geref Kerk v m 10 uur cand De Boer n m 3 uur ds Dam Ev Lu tii Kerk v m 10 uur dt Schmidt int Schiedam Geref Gem v m 10 en nm 4 uur eesdienst LEEPAAR IN LICHAMEI UKE OEFgNlNG BENOEMD Tot leeraer in de lichamelijke oefening aan ai Chr U L O schüol is met ingang van I Januari a s benoemd de heer G Cast te Amsterdam VEREENIGING ZIEKENVOEDING In de jaarvergadering van de vereenigign Zieken voed ing werden als beitviursleden herkozen de he ren Y Beijen en J Jongeneel Boskoop COÖPERATIE VOORUITGANG Gunstige Jaarcijfers Onder leiding van den voorzitter den heer J G Beuschop is Woensdagavond in hotel Neuf de jaarvergadering gehouden van de Bjsk Coöp broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruitgang Uit de rekening van den penningmeester bleek dat over het afgeloobcekjaar aan de leden zal w jrden tern betaald 8 korting benevens 2 T ilivitftnd Dd he r H van G meren bracht verslaa uit namens commissansitn enbnirhl een wo jrd van dank tot het tagt i kscft bestuur en inzonderheidtot den penningineestiT den heerW NieuwLrf voor de vele werkzaamheden in het afgeloope n jaar verricht Als bestuursleden werden herkozen de heeren Jac Bakhuyzen C J v d Wojf en D van Wijk Az en ais commibsarft de heer D Veerman Jr PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 utir ds Jacobs nam 3 uur de heer Zwijnenburg van Reeuwijk Geref Kerk voorm 10 en nam 3u ds Petersen Chr Geref Kerk voorm 10 en nam half 4 ds Kleisen Rem Geref Gem voorm half 11 ds Zuurdeeg Geref Gem voorm 10 en nam half 3 leesdienst ZONDAGDIENST DOKTOREN Voor a s Zondag zal de Zondag IMNNENUND per som lle belasting MOTORRUTl IGEN Binnenkort zullen de houders van motorrijtuig n ook van de opgelegde wederom de noodige gegevens moeten verstrekken voor den aanslag in de Personeele Belasting li 41 voor motorrtjtuigen Indien men getiurende het gcheele jaar 1941 geen get ruik maakt van het voertuig kan men in lien men naarom tijdig verzoekt na afloop van hét belastingjaar restitutie verkregen van het belastingt edrag dat echier eerst volledig moet worden voldaan Aangezien thans vele motorryluigen niet kunnen worden gebruikt en derhalve een groot aantal verzoeken a ls bovenbedoeld kan worden verwacht hebben de KNAC de A N W B de R A I de B O V AG en de voor iitier van het Institutu van AufomobielEx perts zich gezamenlijk tot het Departement van Financiën gewend met het verzoek te willen bevorderen dat het voor dergelijke voenuig i vastgestelda belastingbedrag voorloopig buiten de invordering zal worden gelaten door dienst worden waargenomen Dr C H Flim Telef 38 Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman Geref Kerk vjn 10 en n m 3 uur Ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie v m 9 30 uur en n m 2 uur de heer Okkerse SIMULTAAN DAMMEN Voor de leden der damvereenigjng Moordrecht gaf de heer H Kinnegin en simultaanwecislrud Eerst speelde hg een blifidpaitu tegen den heer C Terlouw welke de heer Kinnigin na 30 zetten verloor Om 9 30 uur werd begonnen met de simultaan aan 14 borden Om 11 uur dus na l i uur spelen had de heer Kinnegin gewonnen van C Terlouw N Boere T Blitterswijk Fr v d Huvel G van Jeveren H Verzaal G Twigt G de Bruin en P Verhoef remise roet de heeren J Verhoef en D Alphenaar en verloren van H Admiraal en A Multum BIUARTCLUB MOORDRECHT Voor de competitie van de biljarlverecniging Moordrecht werden de vol nde wedstrvjden gespeeld C Corbeau wint van C v d Kuy A Mullem verliest van B v d Kaa J Ba wint van A Arremsn B v d Kaa verliest van C V d Kuij A Arreman veriiei t van A Bloot A Multum verliest van A Bloot KOSTBAAR FOTOTOESTEL GESTOLEN Dezer dacen kwam een Leidsche tfotohandelaar tot de onaangename bntdekking dat uit zyn etalage een kostbaar fototoestel ter waarde van ruim 500 gulden was verdwenea De politie werd van de vermissing in kennis gesleW Er werd nagegaan wie den winkel in de laatste m en had bezocht waarbij de verdenking viel op e n 25iarigen jongeman E R M Toen de rechercheur zich aan diens woning vervoegde bleek M juist naar Utrecht te ziin vertrokken Onmiddellijk werd le Utrechtsche politie gewaarschuwd zoodat de jonseman bij aankonret dierect aangehouden kón worden BH fouilleering bleek hij het fototoestel in zijn bezit te hebben zoodat ontkennen onm plük was M is naar Leiden overgebracht BEGRAFENIS V N PROF DR E DUBOIS In tegenwoordigheid van vele autorile ten is pistcm i tdat om drie u r ip het kerkhof te Ycn o het stof eliik rtphct van prof dr E Dubois in allen eenvoud ter aarde besteld TWEEDE BLAD Beloof mü niet KNAPPE OPVOERING VAN BET RESIDKNTUTOONEEL De opvoering die het Rendentietooneel giitrravond in den schouwburg heeft gegeven van den vier cter van Charlotte Riszmann Beloof toe mets die in andere pl ataen tot aen groot lucce is geworden heeft ok hitr warmen bijval gevonden zoo leUs dat het slot van het laatste bed f het levendig applaus tot een ovitie voor de hoolc personen werd Xen hulde die ten volle verdiend was Dit spel van fijnen geest waarin humor en tragiek elkander afwisselen iseht van de vertolkers wel in bijzondere mate een zich volkomen inleven in de psyche van de figuren die zij hebben weer te geven En dat heeft het echtpaar Steenbergen van Eyck op onverbeterlijke wijze gedaan in de rulkn van den schilder Maarten Pratt er diens vrouw Monica Op even vlotte geestige als gcemotioneer dc wijze heeft Paul Steenbergen 4cn geheel in zijn kunst opgaanden schil der vertolkt voor wion zijn kunst alles wai wiens zelfkritiek hem alles deed offer r voor zijn werk dat alleen dan als zijn werk naar buiten mocht komen wanneer het naar zijn opvatting o in de allerhoot te eischon voldeed Daarvoor leed hij honger daarom verkommerde hij in ellende en in ïijn opRaan in zijn kunst gevoelde hij niet het groote onrecht dat hij zijn jonge vrouw aantl e i die hem liefhad en bewonderde maar die door de armoede tot den wanhopigen stap werd tfcbracht om ziin werk rij het met zijn volle instemming te verkiwpen over haar tig n naam wat met de elftle initialen van beider Toornamen gemakkeliil kon gesehieden De verwikkelingen die bij den opKnng naar den roem ontstonden leidden tol e n conflict tusschen beiden dat i n oplossini vond in het tr e le Tnilieu waarin zij in hun eersten huwelukstüd bij al hun ellen de hun geluk hadden gevonden Beide hoofdpersonen waren in deze moeilijke rollen voelbaar teg r elknar opgewassen i onder eenige hapering zonder ecnig moment van aarïp in g hebben Paul Steenbergen en lijn vrouw Caro van Eyck hunne figuren doen leven gaven prachtig spel dat van het begin tot het einde boeide Bij deie sublieme vertolking stond Theo Frenkel hun als de kunstkooper Feldfr op uitnemende wijze Ut zijdi en vulde hen aan Evenzeer gold dat van Bob Qoslhoek als de schrijver Dr Frits Elk en Jan Keiling en Annie van Duyn als de rijke Brcnkow en diens wufte vrouwtje Vera die haar man zoo kostelijk als beertje typeerde Oek de andere rollen hadden een bezetlink die zeer te waardeeren was Jantien van Eek als het keurige dienstmeiiije en Chris Baay als de huisbaas die om de huur kwam manen en zonder geld niet thuis mocht komen en voorts Alex Pola en Herman Haye Is kunsthandelaars en Chris van Ees André Zandbergen en Joop Hoogstra als reporters De deeor i van Willem Deering gaven sfeer aan de l nneelen en hebben er mede toe bijgedragen ohfi de schouwburgbezoekers een avond van bijzonder genot e verschaffen Vergadering Zuidpiaspolder OMBOUW VAN GEMAAL VAN OER BREGGEN TE WADDINXVEKN In hotel De Zalm alhier is gi tcIrn een v rgaderi ig gehouden van temigerecht gde in el ir en van den Zuirtplaspolder met a s vu rnaamste punt van do agenda het voorstel tot verandering van het benedengemaal Van der Breggen te Waddmxveen Na uitgebreide discu isies is het voor lel dat btoogt hef ohegemaal xim te bouwen en te voorzien van een zuigEasinstallatie in verband met de chaarst hte van ga iolie aangenomen Met den bouw zal spoedig een aanvang worden gemaakt De levering van de geneiator zal worden opgedragen an de NV Machinefabriek Gdbr Stork en Co te HengeTo SPORT VOETBAL MARTINIT 2 G V 2 INGELASCBT de Voor a s Zondag is ingelascht we i tnjil Martinit 2 GS V 2 PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht GRENSWUZIGING POLDERS XVIDBROEK EN BERKENWOVDE De grenswijziging tusschen de polders Zuidbroek en Berkenwoude als gevolg van den aanleg van den provincialen weg Krimpen aan den IJssel Bergambacht is door de stemgerechtigde ingelanden van den polder Zuidbniek goedgekeurd NOODSLACHTING GAF BUITENKANSJE b de noodslachtplaats in deze gemaente is een koe geslacht Met publiek dat begeerig was naar een extra stukje vleesch bestoimde de slachtplaats bijna De hulp van de politie moest worden ufigeroeper om den verkoop ordelijk te doen verloopen WAARDEBONS VOOR fSS INWONERS WiBterhalp reikt ƒ SM oit Winterhulp aal aan 165 ingezetenen der gemeente een envaloppe met vaardebons varieerend van i 2 S0 tot t TM tot een bedrag van f 00 ir uitKiken Ckpoofd zal woiden voor a s ZonJMf alle ISS ingezetenen te bezoeken De raad kwa Woensdagmiddag in openbare vergadering byeen Vastgesteld werdfde vergoeding aan de bijzondere lagere scholen voor de School met den Bijbel op ƒ 2195 90 en voor de R K Lager School dp ƒ 922 70 Besloten werd n aantal oude brandslangen en schoolbanlten in het openbaar te doen verkoopen werd een nieuw lid ingevoegd Aan Aan de Electriciteitsverordening hem die volgens vastrechtarief stroom betrekt wordt indien hij over zeker kalenderjaar meer betaald heeft dan hu over hetzelfde jaar olgens enkel tarief verschuldigd zouzün het Verschil gerestitueerd Nil de ontvanger dezer gemeente levens eerste ambtenaar ter secretarie en gemeenteontvanger van Gouderak met 1 Februari 1941 den dienst der gemeente met pensioen gaat verlaten werd in overeensemming met het voorstel van B en W besloten de functie van ontvanger niet meer te combineerde met functie van eersten ambtenaar ter secretarie Teneinde de personeelsbezetting der genjeente secretarie aan te passen aan de tegenwoordige omsandigheden werd een verordening aangenomen volgens welke het personeel zal bestaan uit een commies een adjunct commies een klerk en een typist e De bezoldiging van dit personeel is commies van ƒ 1600 2000 adjunct ccnimies van ƒ 1180 ƒ 1500 klerk van WO ƒ lOOO en typist e van ƒ 400 ƒ 700 per jaar De periodieke verhoogingen zullenƒ50 ƒ per jaar bedragen totdat het maximimi bereikt is Schoonhoven LOOP DER BEVOLKING Ingekomen J M Bolle van s Gravenhagc Stevinstr 66 in Spoorstraat 48 J C Barendrecht van Hendrik Ido Ambacht Veerw 1 in LopiJterstraat 35 wed M Th Bosman Kooijman van Hillegersborg Pr Fred Hcndrikstr 16b in Albr Beijlinggracht 42 M de Jong van Gouda Oosthavcn 17 in Havenstraat 126 H Hennings van Rotterdam Diergaardelaan 55a in To 9a A Schriek van Den Helder Dorus Rijkersstr 17 in Lekdijk 10 H A Vervoort van Gouda G V Bloisstraaat 5 in Albr Beijlinggracht 18 A Nienhuis van Leuven Be Dügobertstraat 42 in Haven 51 J W Heerens van Bergambacht C 186 in Ópweg 14 C Straver van Assen Beilerstr 155 in Kerkstraat 2 H Knuone van Rotterdam Insuhnde Jtraat 24 b in Oude Singel 168 C W Thomas van Nieuwer Amstel Noord lammerlaan 1 4 in Wal 23 J C Bult rman v n Schiedam I an e Haven 7 in Oude Haven 22 K Snoei vgji otterdam b v d Hi lraat 22a in anee Weistraat 14 H M Moe jva Breda Wdhp nina tra =t 14a in I onikerstraat 32 A C Verrios van nroot m irr C 24a n Stadhuisstraat Ifi J Wo denberc van Breda Tren raat R in Oiwep N Holelr v n Gro itArr iers A 20 in H ven traat V 5 W lonlehpn v Nieit noort 238 in Have str= t Wal 5 C nm vfin Rotterdam D o lt Vi in Hb i Pr Juliaraftraat 18 B Po S n M ii1 n Th ter i ct nat yi m Oude l vcn 3 y t Po k l H ar orn J tT rj f iprd in K st t tn M tr n P t pr n Den He ir B rt w i vpn T i t trnat l Vertrokke T Vnmmer i T r r er=tr at r nschede M T o nrit 4 P H k van v tri t in nasr Grtvi W J He Kl ineker van V I S n T Gr e ï Ere henV nf p 117 N or stanl a Pro Tr V raat 1 r t r i rV T nvoTi i ichewep 01 J lonrr v pVi mI 17 pnqr N eMW rvT pi i iimvpTi 171 A Tllpiien tvr vpn H ven 1 W 8 n iar rr frpii 5 PpH 1 an Ie O v Vnort traat f4 naï r NHvrtr en Ft H traa 5 T v n k vpn 1 Ö V VoorNtraa 54 nsrr rr fgtri FrfT l T 5itr at 5 J F O K p t r v n St ni traat 2 naar TTiond ann Ze P 0 iwen p1 vsn Vc rh ei 7 a r Arnhem Ptnr ni atrasf Sfi H tv offram vi Babokk n tr at 1 naar Lnr torpn Doroefri t 13 wed N van Fi Bek van VelleiiViot tra 4 r Rotterdam Zw in haV S M C Strawer van Oude Singel 114 nanr Berpambicht BovenKer 70=A A van den OeVer van Tr rt rii v 21 niar 7 t 1 Wetla 47 r Verkprk vpn Aopelstraat 20 naar BerP mbicht C 112 LICHTBAKEN VOOR DE SCHEEPVAART In den IJssel tegenover het café De Harmonie zal een èlectriseh lichtbaken worden geplaatst Dit baken wordt geplaatst op een vooruitstekend gedeelte in de rivier Nieuwerkerk a d IJtsel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm lU en nam 2 30 uur ds Vollenweider Gere f Kerk voorm 10 en nam 2 30 uut ds Rijkse Geref Gemeent voorm en naam Leebdienst i BEGROOTING IN DEN RAAD De agenda voor de Maandag aj te houden gemecnteraads vergadering vermeldt om behandeling van de geneeiitebegrootmg dienst ISMl Ouderkerk a d IJssel POLITIERECHTER TE ROTTERDAM Onvriendelijke bnnrvrouwea Jacoba woont m Ouderkerk a d IJssel vlak naast tierritje I eze is gehuwd de ander verloofd Op een Novemberdag hoorde Jacoba tegen een andere buurvrouw vertellen dat Mina op de fiets zou trouwen Dat had de andere juffrouw ten beetje gek gevonden doch jGcrritje had geantwoord dat zoon rit naar het stadhuis hciitmaal niet gek was omdat ze dat ifi de stad ook wel deden En t was boNoiidien gocdkooper En dan wel het votrnaamste Mina krygt in itder geval ei u man die voor haar wei ken wil en er zijn tr genoeg hier lie er te beroerd voor zyn Jacoba die weken te voren an Gèrritje naar haar hoofd kreeg geslingerd dat haar verloofde te beroeid wa om te wei ken nam aan deze insinuatie aanstoot Ze liep op Gerritje toe en slingerde h ar wtxdtnd een seiie vuile scheldwoorden naar het hoofd waarvan T dt zachtste waren Je stinkt van het vuil Het stinkt in je huis Je kunt je eigen boel niet heel houden Vuilik Thans stond Jaroba voor di r politie I echter te Rotterdam terecht Rechter Juffrouw als nu overal lam op wordt gevat dan wordt het hier op de aardbol er niet aardiger op Jacoba Ik heb eerst gevraagd of zij het tegen mij had En toen zei ze wie de schoen past trekt hem an Gerritje was als getuige niet verschenen De officier eischte een tientje boete of 10 dagen zitten Ten opzichte van Gerritje vroeg hij acte van niet verschijnen wat haar ook een tientje zal kosten Jacoba Een tientje Wèl wat hoog Ik ben aan den steun REGEI I VOOP OBWStEJJ VAN FVAir 5 PN De rechter heeft er vijf pop of vijf dagen afgedaan doch haar bovendien een week voorwaardelijke gevangenis traf opgelegd met 2 jaren proeftijd Jacoba Nog een week zitten ook Heden in werking getreden De uilvoering van de afvallenheslui en in Schoonhoven is thans als volgtgeregeld Huishoudafvallen aardappelschilleri jroentenafVallen vleesch brood Officier Ja opdat je niet meer zal schelden Ned Herv Keik v m 10 30 en n m 3 uur Ds J G Woelderink Wijkgebouw v m 10 en n m J 30 u de heer A de Redelijkheid godsdienstonderwijzer Geref kerk v m 10 en n m 2 30 uur Ds D A Vogel Oudewater KERKDIENSTEN VERZET De kerkdiensten in de Geref Kerk zullen voortaan des v m half elf en n m 3 uur aanvangen VERKIEZING VAN AMBTDRAGERS Als ouderlingen der Geref Kerk zyn gekozen de heeren A Koolwijk J W Tom en J kruis en als diakenen de heerer P Verwoerd en G Rietveld e PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Uerlei andere etensresten beenderen rnbegrepen moeten met qe schillenloren de gebr van Elk worden meegegeven BURGERLIJKE STAND Overleden J P Kamps 73 j Afvallen van vltrsch wild en gevo eite afkomstig uit slagers en poeiewtlgariiven afvallen van visch af somstig uit bedïiiven van vischhandearen doodgeboren dieren en cadavers van honden en katten moeten met den reiilsingfdipnst worden meegegeven of waar deze dienst niet komt aan liet gebouwtje staande op de vuilnisbelt worden ingeleverd Afvallen van vleesch visch wild en gevogelte mogen door den houder echter ook in de normale uitoefeninij van zijn bedrijf worden verwerkt of verhandeld het laauste uitsluitend aan hen die met vergunning van het gemeentebesuur handelen De regeling is heden ingegaan Weduwr van J A v d Meer Getrouwd A J Rietvink 24 j en W Vendel 28 j Geboren Willem Johan z van L de Wit en G van Doom BURGERLIJKE STAND Gehuwd P de Bru in 18 j en B V GoMhart 20 j M C Hterens 31 jen M de Jong 22 j i Vootzicmig met explositve voorwerpen Door onvoorzichtig om te gaan m uitgeworpen dnjvende of aangespoelde scherpe mijnen of versperringen zni in den laatsten tijd vrarschillende soSdaten en burgers gedood Deihal wordt er voor gewaarschuwd een nzee rmer of kanaal drijvend onschul dig lijkend voorwerp dat er als eenmijn of boei uitziet aan te raken TrJte nemen of te naderen Retds bii hrtnaderen kan een explosie volsen Hetonschadelijk maken van deze voorwerpen moet door de daartoe bevuepH instanties geschieden Op de navolgende punten moet p let worden 1 H t vinden van drtjvende of aan gespoelde mijnen boeien of venLichtuitziende voorwerpen moet onmidUellijk met pauwkeunge opgave vanvindplaats aan de dichtst biizimd Duitsche militaire instantie p iiii burgerlijke autoriteit worden me iecedeeld Hetzelfde g eldt voor het zien van mijnen of op boeien lijkende voorwer pen m zee rivier kanalen of on het land terecht gekomen voorwerp n Men vermijde in ieder geviii hef aanraken of naderen van dei o v or werpen zoold ng niet is va ngc icid dat deze volkomen onschadelijk ijn 3 Men zorge dat tot de komjt vanpolitie of desbetreffende instantiesvoor afzetting rond om deze vofirwerpen op een af fand van 1 K M door mden omtrek wonende personen wordtgezorgd Raatdsélaehti ip geschiedenis LUK VAN WINKIXIBR GEVONDEN Met revolverschot gedood f Het parlyft uit Maastricht heeft gistermiddag een ondtoioek ingesteld in éen woning aan tie Heiveldstraat te Kaalheide gemeente Kerkrade waar in ie gang het lijk is gevonden van den wmjielier D van Stokkum Van S woonde in het benedengtdeelte van dé woning de eigenaar boven Vart S die 59 jaar oud was is vermoedelflk door een revolverschot gedood Op last van de Justitie is het lijk naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht Vandaag wordt de secti verricht Men we nog niet of hier noisddldin hef spel f KOO WUK VERVALT Met ingang van Zondag 22 December a s zal de Kootwijk zender 1875 meter ten behoeve van den Nederlandschen omroéip buiten egbruik worden gesteld V Van dien datum af zal worden teniggekeerd tot cn toestand welke van meet af in de bedoeling heeft geIpgen dat n l de uitzendingen van den Nederlanrischen raWioomroep plaats v nden over do beide zenders voor de middelbare golf HilVersum 1 en Hilversum 2 415 en 30 v MAN VAN M JAAR VtK MIST De burgemeester van Ouder Amslel verzoekt opstxiring van Arie Verwierd seboren te Ouder Amslel op 13 September 1 74 beropo metselaar en aannemer wonende aan de Bruestraat 4 te Ouderkerk aan den Amstel die sedert ii n avond van 25 November wordt verm St Omstreks kwart voor elf uur is hi nog gezien Het signalement luidt 1 70 metsr lane mnd blozend ge aat geen krevel blond h iar Bekleed in lamte blauw regpnias priis co uum zwarte iaee rhoenT en net Ber eht wordt ner draa vp p MET BESCBER MDE VOGELS Gedurende het tijdvak van 1 Jan tot en met 31 Maart a s zuilen de volgende vogels met behooren tot de bescliermde vogels in den zin der vogelwet Schollevaar blauwe reiger sperwer mantelmeeuw zilvermeeuw kok meeuw houtdief ekster Vlaamsehe péat en bo K r i SCHEEPJE IN DE DELFTSCHE SCHIE GEZONKEN Dfinderdagmiddag ongeveer drie uur lag aan de losplaats lier hoogte van den Hofweg aan de Delftsche Schie een groot schip waaruit men boonenstaken loste in het scheepje van schipper K van Klaveren uit Berkel en Rodenrijs Niettegenstaande de roode vlag woei ten teeken dat andere schepen de machines moesten afzetten en dijjvend passeeren voer de Madjoe van schipper C Lam met volle kracht voorbij tengevolge waarvan het vaartuig van schipper van K werd meegezogen en zonk Heden zou men tiachten het cheepje te ip it JONGETJE ONDER ZANDAUTC Ecrgisteravond is het 7 jarig zoontje van den heer H van Eyk te Waarder onder het a hlerwiel van een zandauto van de fa v d S beetuurd door den chauffeur Mook geraakt en gedood Het jongetje had zich aan de rijdende auto vastgehouden Bij achteruitrijden van den wacc viel het knaapje en kwam onder de achterwielen TE WATER GEHAAKT EN VERDRONKEN Ecrgisteravond 11 uur is een tot nutoe onbekend gebleven 0 jarige damein het water van de Dunne Bierkade t Gravenhage geraak Een 22 jarige jongedame mej v fl Spek in de nabijheid wonende fneloe op het hulpgeroep toe en sprong water nadat zij een touw om haar middel had vastgebonden dat door voorbugsngers werd vastgehouden De moetlige redster wist de drenk Unge te bereiken en op het droge brengen In fcewusteloozen toestano werd zij overgebracht naar het huis aan den Zuidwal waar ze welor verleed