Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1940

5TE LAD Vrijdag 20 december 1940 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FCWDSEN StaatslMiitacaa Ncderlsail bidli Noleeringen van 19 Uecember OBLIGATItt SUal lecniBtea V K L K IWH itny WH niLVERSLM L 415 M K B O 8H Nieuwsberichten ANP 8 15 Wi b innen ika taf 8 JO Or rrnotowMnu nek 9J Ni uuHol aiictoch uykKWdirliU opn j it m G arnofoorn uzielc W Mi quette lO jéGianofoonriAJa ek II Rococo octet 1 3 $ Cod diencU h4 1fuur IZMGramo of nci uz rtt 12 15 KROC rot i An UM mentscM ke l i li U 1 M Nteuws e ti ecoiiwi t sche benei ten ANP 10 1 15 Inte v ev 2 W Voor ioii Neder and 3 9 Rotlerdanvwh Ph fifir nonint h orkest en solist X 9 GramotfotM muztek ï Rttterdan s h Ph liai ir oni sch oi ket t 4 15 CanUonbewpelinr f opn 1 4 38 G an of x m tiz e 4 45 PijWKAxxwxtracht 5M Adventsu tzen hn 15 N euMi s ecomyr sche en beursbench en ANP 5 30 L t d e were d van óe tilm VnaK ge p k 5 45 Reporti ge CM Rotterckii sch Ptii haTrnor ch orkest en o t opn 6 ïfl X etteikund Re ca elle fi 30 Ov rpeinzine p muankale omlljstirf 145 Actuet e repoitape f gramofoon iii iek 7 00 7 15 rafi n ar en tiate en nieuw ericKten ANP en sluiting NILVPKSUM II 3 15 M VARA S M Nieuwsberichten ANP grarmiioonmuuek ± 8 3 VARA AlTnana vrR o ItM IforrenwiMlinx VJiRA It2ê Voor de kmderer 12 04 VAHA orkre lln de pauze VARA A man k 12 45Nicu fc m economische benrhten ANP I Ot Rcpor ta e lït VARA orkest 2 De maatschap pclyk bcteekenis van d Zuiderzeerwerken l ziir £ 2 15 Gram of oo muziek 3 00 Tuinbouw M aatj 3 M Orgelape 4 10 Rvthotooncel 4 40 Gra nrafoonnvuBiek VPRO 5M BijbelvcrteUin VARA 515 Wcvvm econOTTWche en bewrsberich ben ANP 5 £ mei aïkla en tolKte ISIM C 15 Van staat ei maatschappij lezing 8 4 VAÏIAA mörak 45 7 Ac i ele reportace oi emn otoonmuziek en imiuIuic KOOTWUK ms Ha NCRV 1 M Beiirhten Duttsch T U GraTna o iniuzfek 7 30 7 4 B nchten En ewBch 8 0 NieuwsUr ithteti ANP 8 I SohnJtlezinfi en Meditatie 8 25 Gewijde muyrek ffr pi 8 35 Giaroofoonnnuziek t Ofr IS B riclit R Duitsch IOjO EnaennbLe Ro n mtiqu en gramoj oon muziek 1130 Berichten Engesch 1145 Gtannofo jnm nek l2© tlï 15 Bc icbten 1230 BerHiiten Du t sch II48 NWuwfc en ecoronoAsThe betnchten ANP 1 OO GrMnofoonmuz 136 145 Benchttt Engel h 2 00 Berich ten Duitdch 2 15 Ja aansch kunsl e vchap Ardjo fU opn 23 Berichten EnReKch Z 4Ï GrMnofoonmusek 3J ench en Eng 4 Vettclaars ea gramiofooTunuziek 3 M Betichten Duitsch 5 15 ïneuwR ecjnomxscheen bctupsbcrichten ANP 5J0 Bericftten 51 GmnDAoonnmiKMc UA B ricMea Enre ch 45 Gewjjde mmaek gr pi 7 ïfl 7 1 Gro ninpsch Maat en nwuuwberichien ANP en aluitinf Op de Airterdam che effecten beur zoek iiien op bet ooKeiib ik ie mgt t naar elementen weJfce eei oarwyu kuiuM geven Wior de koe rvontpiooiing m de nea te too konifct De situatie op iinanGwe en econoTt 9oh ti ebied ge ft ntt tel aanediig tot hel trekken vat bijzondere conclude en ook de tl e i a lOtuL e po xiek bte t op l oo enb rk peen r ei vie pt pee e r De e k a nr tn at pie dn nt Rooc elt ntrcnt df UI X viau p hij iich i ie t aan Erge a e hup te t e nen wetdti voor kennij ving aar Eenon en Intu chen word gi ï e er wee een af achtend hou fang aangeioinen en d handed v as An beüehetden af ne en Daar bl hie d 11 de ko poiders tn de verkoop o der e kaïxJer onre V eer n iveiiw ei zoodat er met eel ruunte wa oor g vote koer wef ChuivhriCTfr noch oor groote fluc tua es onder beur tijd De A nerikaanMrhf tna t hïd een kieire Trz akklng te t ï Sewn en dit htkü tot Revouff dat de Ame nkaantsohe Maaixlen neererwieeB tegen iet ageic pnjzen dan ffiileien weidin vt t ld maar rekening houdende met de inzm k n Hl Wa 1 treet cc aa oor d e e ford en welke voor de Amenkaaneche afdee nf vnn de Amslerd m i he beur aK tooraan e vend kinnen woeden besch m d De ocale mai kt had een ko in r oop D te ehie reactie in Amenka w is we i ht doorzaak dat op de meeste afdeeTirigen aarvankeSijk op een 1 chtelijk ver aigd r veauuerd afgedaan verge eken ten nmste net deVorige slot no teeringen maar door e kandtrgMiomen er childcn rte koeren toch me noemen waardisr met die va i g eren Drarkt had een k eurVocM en daarbij etotnrug vei oop Vooi écn kiene ifw rt i werd noe zorg gedraeen dcx r Aku s die ve howlin gewtize noe dmt werden erh ndeld en na prijshoudende operaiK eieidci iiaan naar boven liepen zoodat ten lnt e eckJeine koerswinst kon wo den geboekt ITn v r en de Philipsaandeelen w en nauw ijks veianderd De mcourante oorten warenonregiieünatig naar etanig van de tv pi chmarktpo itie van elk ïpeciailiti ft ory Tic zonder dat eroote ver ch l e vieen op teTerken In cu tui aarde len Ara i maar weinig te dDen In de rubberrubnek bcwo enAiTvsterdain Rubbers zich ue chon zeer najwe grenzen de mcmirante soorten warerverwaar cK 9d Aan de tabakken werd nau e ijks attentie ge ehonken de koersbeweging was onregelmatiff DcUbalavias wareIets hoceer Otide De i s daarente m een rptocenlen laser tarwül S se nbah vrftwc onveranderd waren Op de nifcfrarfd eMnw we d een paar stukjes ge J an In H V A waarbij d k yfrs eti laffer kwam te ligifrrTncourante soortenwaTeh ve onach zaamdDe affair in h et vaiarti wnt ren w ü Scheepvaarlunie waren ove tgenfi goed pnihoudend en kwamen z fS boven e tooprlij n van gL teren uM hoe we boo +e n teerfwf heden lach nie h rdh afd WeefOude Boo en inede nrunder gan ara ten wavn oed v tt wv h ewel nauwvW wi 7 d rv hnndcl in O wj s y n f a p v 1 fn hew df e n cht l n of ege nt bet het foor dat Ivan VUes erft in ordt DEN Ivcr ge ad tieis dcr vor Irden alke ge i den lUats kr ie IHIl n t l ► lerd Sep iKanMt 4 die nber oor netsr kre fange M rtP irordt onije rder dauto den Het auto nkete FcMr iUITEMUND ELAND Slechte schuilkelders gISSCHOP VAN MKIMINGHAM ALT EEbECKING AAN Pt Mhop van Birmingham heeft Londtn üeineld wordt m b t Ui I CM Mhirpen aanvfal gedaan li c nu keiderpolitiek der regee KI Ure Burr ham en lord Addison kjur ich bij deien aamal aan In ht o ird op ttnt aanvallen verklaarde n g VdH Devonshire dat de u t der il snel mogel jk zouden pjrt r verk lerd en voor ien zouden fere I i apgelegenheid en mo l lijK Il n tl I Bpijzjguig Van de chui lyfc Ot bisschop noemde dit ant Ifwr I M r er bevredigend Wannetr UU I ing nitt zeer spoedig voorjl IJgtttf II uuclritgebieden veilige schuil Ijeldi nricH vreesde hi naar hij lyidt f iistrtkltindi kwadi gevolgen Doodstraf voor plunderaars te Londen Ir ir llli LcneUntschtn Tower zi n vol 1 Ml r uit de Engelsche hoofd iu Mlttnd elf plunderaarsïre i t st lc Bij hun arrestatie in n nfi jle viiisiad ten Westen van Upwii haddti ZIJ zich tegen de po f r it Zy zijn door een speciale t l k veri iirdecld Het is de eerste maa ir tiitin oorlog m Kngeland plur f t rs rrct den dood woidi n be itrafl m deze reden heeft het bericht in Ar eiika nel al de aandacht getiok ktn Li enaardige ziekte op Engelxelie vliegvelden Na r oe Lonöi nsche correspondenten van weed ihe iiladen neldon is op Her e e iriene Engelsche vliegvelden jcT 1 f inuurrige ziekte uitg broktn iie dtr orm an een ep demie heeft ian inen In htt iKgin beselouwc e iwr 1 1 lekte als een soort griep het jffi i lir niet juist bleek te ijn Op ten V iigvekl met een b i etting van 120 1 III r zijn n eer dan 400 militairen joür cie ziekte aangetast Wil den oo s reff dir ziekte betreft staat mei bliiH v i eth raadsel Eti beroemde specialist op het ge bied V n epidemien prof MaKornell vun et univers teit van pambiidge z lU iptc l met htt ir teilen van een oo ier2i K zijn belast Bntsehe luchtaanval op Verdun N i Hans bekend woidt is Veidun m lier racht van 16 op 17 December dool eerleuen van het Biilsehe luchtnaper igev allen Er ontstond geen BiliUiie fcilaue De bommen kwamen uilslu e no neer op particuliere wo ningei IJij den aanval znn Het tekort aan steenkool ID Engeland Vtir l t in fcngeland steeds meer op utn vitrgrund tredende gebrek aan i lernkb l vermeldt de Daily Her ld vier redenen lx speitirw egen staan onder een onvterzien hevigen dr k k kustvoart waarmede de steenkoel m groeft hoeveelheid vervoerdplaiht te wolden is door vijandelijkeKtie belemmerd De evaluatie heeft in sommig ebiUen de tienoodigde hoeveelheidbij sprongen doen toenemen Docr de verplaatsing van indusIneen is het verkeer op sommigeiptiorvi egtrajectcn nnoeilyk te verv eiken Churchill over den oorlog WAARSCHUWING TEGEN OPTIMISME Ct urthiii heeft in het Lagerhuis het noerri gevoerd over den oorlogstoe and er daarbij verklaard dat het I ten ft ut zou zijn te willen aannemen ii het gevaar reeds voorbij s De prvm tr noemde de verliezen van de Er iKche kiopvaardijvloot op den Ai tiseher Oceaan zeer veront I r lerd DONOVAN BIJ CHURCHILL I El tiraadloo overgebrachte foto m Ne NtwYork Times brengt het ItU an dtn uag dal de Noorn Ame rikaar sehe kol Donovan die met een Ifhiiiiumnigt missie naar Engel ind k Iver iiKktn door Churchill is ontva tn tr met hem heeft geluncht I ÏUITSCHLAND I MEER DAN 4MM VOLKSDlUvtULRS UIT OOST EUROPA VERHUISD Al5 rcouliaat van de Duitsche maat fgeltn zim sedtrt eind 193S toen I let lie uitvoering ervan werd beI Bfnne n reeds meer dan 300 000 Volksduiticher uit Oost Europa naar J t Du tiihe ruksfitbied teruggekeeid Tfzamen met de ongeveer 40 000 I P i nen uit Litauen waarvan de I Wrhu zing wordt voorbereid lal Waarschijnlijk het totale aanUl $ e mi reerde Duitschers tqt ongeveer 57 0flO stijgen Uit dit ijfcr Wijkt fct de Verhuizing van Volkseluitsche I Poepen uit het Oosten naar het Duitthe ritl sgebied naar omvrang en wm een gebeurtenis vormt die in I Fiiropeesche geschiedenis wel zonI in w eerga is De terttgkeer der honI rdduizenden voltrok zich m het geI Jfldise rebied van de Oostzee tot de Kane Zee De teruggekeerden zijn I kumstig uH Battend Letland Polen fB sarabie de Boekowina en de DoI woedsia tèrvmil ten aanzien van de I jHirmalige Litausche bieden nog I Jpkimatieke onderhandflingen worI n gevoerd Er wordt van Duitsche 1 Ae noc op gewezen dat in al de geIJoemde lieden Me opgeroepen I Ooitorhers afgezien vmi enkele geI uitzonderiAMn naar het DuitjWie rtjk tCTiimi Wl il zijn tOOLSCTB Dl iHirfSCWLAND I Op een in Kiakni tehoaden ver j ing der arbeidsbureaux van het Iwvemement generaal is in e overzicht over 40 medegedeeld dat ooor de twmMg arbeidsbureaux tot mde September in totaal 340 000 Joolsche arbeiders naar Duitichland i n gezond Dtze Potrische arbeid ra zijn niet alleen te werk gesteld n den landbouw maar hebben ook m groeten geUle vverk kunnen vipden m nijverheidsbednjven Ook iT den Pf ol hen arbeiders de mogchjkheid geboden spaargelden te sturen naar hun in het gouvernement generaal wonende familieleden Bovendien zyn m gevallen van behoeftigheid aan de gezinnen der arbeiders ondersteuningen verleend die tot dusver in totaal een bedrag tan ruim acht miUioen zloty hebben bereikt RECHTSZAKEN De klucht van den onechten Manet EEN VALSCHE SIGNATEUR Om de critici voor den gek te houden Voor de groene t ifi 1 van de Haag whe rechtbank prijkte gisteren eenolieverfschilderij lA vei ulde lust tergrootte van ongeveer 80 bi 110 cmen voorstellende eeri liggende op haarrechterarm leunend jongcvrouw inluchtig gewaad Dit ïohilderij heeft in den zomervan 1940 in den kunstliandel van denheer B aan het Noordèinde te sGra venhage ten verkoop gestaan voor dennnis van ƒ 3000 en l et droeg toen en nnm van Edniiard Minrt denFran ichpn kunstschildeir die van 1832 83 heeft geleefd ei die bekendK als rnndve iler van de 7 g impressionistische school Manet 7011 zich indien hH wi t watthans biina een eeuw latef met eenain hem tiK ffesohreven whildoriidoch aarmn hi pnrt noch ejeel heeftpthad IS eeschied kostelijk hebben P irnu ieerd Toen drjfn zomi r een HsT i sche i ohiMere K t doek bn den kui sthaniel herkende als het vierk vin een overii pis onbekende lounstvriendin mei F H die enkele laren treilden i r Tn o v Is vertrok en hr ft de kunsthandelaar zich gehaakt he inntuur van het srhild ri te ver nHpren en het teien in znn huiskamer riositeit halve opgehangen Inmiddels wns eoMer Se pejlit e m de zaajt hetrokkfn Deze kwam tot de nntdekV n d de kunsthandpi sr het werk rftet liisftXd v een andere en m ni r kostPwire Inst dün er he n om it veyir den zeer civi len nn in iS hnd gekocht van twee jimirp I ortpn H nry cv tW een poets hadden willofl bikken Boide lon eUii rn kvsts Viilder en sen medewerker n fpmiliplid van een te goeder m im en fiam hpVend stiand vh tpr rrstaurntai r war n min of mp r fnevall e in het bezit van de ge ph Ider i e ion pd e gekomen waariii de oorsDronkchike vervaardi ster hu h sr ertrpi p t Tndip 700 n Vunstivaardj h d te e ekpnd H t zn het oor den vuilnismin had achtemelat n De lonffeliti mt T den tot pll ir pzegd wedder e it er knnstT in de het voor n echten Mnn t Houd nis wil d e s noim eroD zetten Fn een hunner d e reint es had t d n V inst Tidelpir 1 het Voori p rde had d ze verteH d it hi ipt als c u h d ontvpnVen en h t hid hem eHo weten te bren p hpf voor e n in wl en e n ei n r V de reds i prio m e f die het hun in lnVo s pn trinsnnrt ook zoo on i pveer hsrd pVp t van hen over t nomen en het m de tentoonstelling nljc topn Miir de ktinst i lpliar 1 on aan nl ehiV toen hu het se Id ru in 1 n hf 7 t hid het toch niet ori tofp uk dit het weleen en echt Minpt Oil kunnen znn en hii vrop h t oordeel van diverse hi ve en heeV nnsti pn prs erover De éene zei Pnri 11 k de ipdore Dit moet apr i Morii van Manet znn Pnrti sohen chnmmelden de oordc vejlingen der overigen Toen echter de definitieve ontgoocheling kwam was het met de glorie van dit schilderij gedaan Een van de beide jongelui degene nl die de onderteekenmg op het schilderii had geplaatst stond nu in het verdachtenbankje Zijn metgezel trad als getuige op Zij hadden zelf gevonden dat het schilderij veel op een Manet geleek tn waren toen ov ereengekopien dat de een die nu terechtstoniJ met olieverf den ni m erop zou zetten en dat de ander het naar den kunsthandelaar 70U brengen Eenig motief vah winstbejag had bij geen van beiden vexir5ezeten wat trouwens wel bleek uit den prijs waarvoor zij het stuk aan den kunsthandelaar van de hand hadden gedaan De berekening was ƒ 6 voor het olievcrfstuk ƒ 1 vexir een nieuv spanraam en de overige ƒ 8 voor lyst en transportkosten Overigens was het volkomen toevallig dat verdiachte en met de kameraad den naam plaatste Het had even goed anders om kunnen zijn Maar art 326 bis van het Wetboek van Strafrecht stelt zwaar strafbaar hem die op of in een werk van letterkunde wetenschap kunst of nijverheiei valschelnk eenigen naam of teeken plaatst met het oogmerk om daardoor aannemelijk te maken dat het werk zou ztjn van de hand van dengene wiens naam of teeken hij daarop of daann aanbracht De kunsthandelaar verklaarde dat het schilderij hem te koop was aangeboden en dat hu het in het atelier van den jongen kunstschilder had bekeken Inderdaad had hu er slechts ƒ 15 voor betaald doch hu bad Vuerbii in aanmerking genomen dat hl den jongen kunstwhilder wel eens ter wille as geweest om eigen werk aan den man te brengen Later was in een der groote dagbladen een mooie critiek 00 het inmiddels tentooni estelde werk verschenen Doch toen kwam de Haagsche schilderes h m vertHlen dat het heelemaal geen Manet kon ztm want dat haar vriend n het inteert nelf had fi rh n deele zelfs n haar dat de Jongeman z in neef bij n werkzaam wa i t deze het vak door en door kent en dat hij tevoren mets van deze grap heeft afgeweten De signatuur moet er wel met gewone olieverf op gezet ZAJn want de kunsthandelaar had deze met terpenlijn verwijderd Indien het waterverf ware geweest zou hij water hebbe n moeten gebruiken om de onderteekenmg te verwyderen Indien de jongeman echter de bedoeling gehad had de onderteekening er bluvend op t plaatsen dan zou hij daarvoor synthetische celluloscverf hel ben gebru kt Overigens vertelde de achildenienre taurateur dat de handteekenmgen van eenztlfden schilder lang niet altijd overeenstemmen som vrij sterk varieeren Bovendien krugen wij al dus getuige veel werk onder hinden dat niet echt is doch namaak De officiel van Justitie mr Zaïvcrgaf onmiddellijk toe dat men hier meteen klucht te doen had van de i devan verdachte en diens kamermdDoch ook een klucht kan te ver gaanEen vervalschmg durfde spreker het eval niet noemen want daartoe ontbrak het elphient van kwaad opzetterwiil het bovendien voor ledtrenbevoegden beoordeeaar duidelnk wasdit men hier niet met een wirk uitde vor eeuw te doen had Toch ishier wel bewiiste misleiding in hetspel gewfH st terwijl de rol van denkunsthandelaar als e nigszim dlibieusmoet worden aangemerkt Dfzc heefthet wel een mooi werk gevonden doch am den indtrcn kant de zaak nietvertrouwd en het oordeel van diverse pi rsonen erover mffewonnen Met genoenpn had spreker de crifieken over dit stuk gelezen vvnrvan soreker de reeds aangegeven uitersten noemde en bovendien verteldf dat er een bii was die gtwiagde van een stuk dat mooi was dr or de fiine doorzichtige kwaliteit van de peintuur Het piat hiermee zoo zeide soreker als in de lefende an het k eed van den keizer dat velen heel mooi vonnin deyh dit per saldo diens hemd tóleek te ziin En het is nu eenmnl niet aangenaam ten lanschouvve van anderen in z n hemd te staan Gezien het lichteli k speculatieve element in deze zaak vroeg snrrVer een peldboete wplke iets hooger is din Ie nriis dien verdachte r b t srhO erii hid ontvangen De boete luidde nl ƒ 2 De wet zou toestam vemietiein vin het corpus delicti te vnrdiren Dat kwam snreker echter te proziisch txir Derhalve concUid orde hii dat het aan den kunsthird iir zou worden teruggegeven die het dm weer in znn huislarprr kan ooh Wen Mr dr E H Th Kwast bleek uit rkoren om deve zaak te verded gen 1p ter mprkte op dat inderdaad geen hoos onzöt hu verdichte aanwezie ki n znn geweest want d t dezo dan wel andere middelen zou hebben gehrin tt Ook de prii waarvex r ver lohte het vhilderij aan den hinde lar verkocht w iist g enszms op kwa i voornemens bii znn client Voor het overii e refereerde ple ter zK h gaarne aan de opv attmg van den officier van Justitie en aan het oordeel van de rech hink dat op 2 Januari zal worden bekend gemaakt 2y ïn v van het landgerecht BELEEDIGING VAN FUHRER EN WEERMACHT Het landgea echt heeft gisteren m de hoofdstad m een der zalen vtan het Pa leis van Justitie zitting gehouden De eerste verdachte die zich te ver antwoorden had was een 62 jan ge Am sterdamsche slager die zich in de can tine van het abattoir beleedigend over den Fuhrer zi u hebben uitgelaten De man ontkende het hem ten laste gelegde Twee getuigen hadden de lie leediging echter gehoord Met een er V an heb ik ruzie gehad l eweerde ver dachte En de tweede getuige staat weer onder invloed van den eersten meen de hij De eerste getuige wist zich van een ruzie met verdachte niets te herinneren Hij had de ten laste gelegde woor den die verdachte in de cantine ge proken had duidelijk gehoord De tweede getuige had had dergelijke ech ter minder lage wooixlen gehoord Eenige getuigen a decharge legden verklaringen af over de verhouding tusschen verdachte en de beide ge tuigen a charge De Staatswa t achtte bewezen dat de verdachte zich beleedigend en schim pend over den Fuhrer had uitgelaten Een strenge straf is hier op haar plaats temeer daar het hier beleedigmg van den Ffihrer betreft die een byzondere bescherming verdient voor zijn groote verdiensten voor het Duitsche volk Spr eisehte een jaar gevangenisstraf met aftrek van een deel van den tijd in voorarrest doorgebracht Als verdediger trad mr H van Krim pen op hij was van oordeel dat het bewijs niet geleverd was en drong aan e p vrijspraak Het Vonnis dat de rectiter onmiddellyk wees luidde Tien maanden gevangenisstraf met aftrek van 2 maanden voorarrest Het vonnis was uitvoerig gemotiveerd De tweede verdachte een bakkers knecht had in een cafe gezegd dat de bommen die m Augustus op Amsterdam vielen Duitsche bommen waren De man had er sput van dit dwaze en voor het Duitsche leger beleedigende gerucht te hebben verspreid Hij was zenuwachtig en opgewonden geweest en begreep nu zelf niet hoe hy zoo dwaas had kunnen zyn Door de volledige bekentenis kon van het hooren der getuigen worden af gezien De Staatsanwalt zeide in zyn requisitoir dat deze onware gevaarl ke geruchten die door Engeland verspreid worden om de Nederlandsehe bevol king tegen Duitschland op te zetten met kracht moeten worden bestreden Rekenirtg hield spr met verd s ruiterluke bekentenis zyn berouw en het grootegezin waarvoor hij zorgt Ho vorderde dne maandei en 14 dagen gevangenisstraf met aftrek van de vcorloopige hechtenis De rechter wees conform dezen sch vonnis zoodat verd onmiddellijk in vrijheid werd gesteld Verdachte werd n 1 m Augustus gearresteerd IH 4 SM 4 IM 4 IW 4 SM 4 lex i lm M lunij HO 4 HBJi l Oa SB 95 B 92 MS SU MS ie 1 40 ic 1940 ie I lt4a ae I IMO bU IMO X I 1 40 bU 1 36 ƒ 100 3 t 500 3 100 3 1 1 t te s s 871 R5 llbh 1938 100 3 37 193 ƒ 500 3131 2 19J5 01 100 3Va 1935 01 500 31 19J7 01 100 31937 OI 500 3 ISn AO I 100 JU37 AOI dOO 1 h3 84 s ai as 91 w m 88 3 78 i ir 87 i K 91 II3 K KJ MIV W ht i 11 hi Ui W 671 Prov eit Gcm lecningen A dam 1934 31 3 Dito Ie 1917 31 Apeld Ie 3T 3i i Arnhem 193 3 Devtnler 19Z0 6 Dordr as 31 3 FIndh 1935 JI 2 Do 3e Ig 38 31 4 c d 38 3i DolO j Ie IgSB n Gihaee 1921 6 Dtto 1936 31 Dito 19J7 I 31 3 Dito 38 1 I 3 Gionlug 19J8 3 Dito 2e 19J8 3 Haailem 1938 3 Dito 38 3V 1 3 Helm 1937 3 Hllvcib 1938 31 4 Dito 10 j 38 2 j Lee u w 19 18 3 N Holland 38 3 Do 2e 38 3 3 Dito 8 j 38 2 Do 3e 10 1 38 2 Rdam lö3f 37 4 Do 1 en 3 37 31 2 Dito 1 1918 3 Dito 1918 31 3 Schied 3e I 3731 2 Tilb 1 37 31 Ut Pr I 37 11 D o gpm 37 3 i Zeeland t937 3 Z H811 1937 3 Dito 2e Ig 38 3 Bv NG 2e l 37 3 i Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gein Cred Kinl SSOOO O 31 2 Dilo I 20 0 3 N Bnkin t 5 4 12 Hypotheekbankca Alg Fr H i b n 2 ver utl f 9 afci 88 94 Pandbr 13 Alk II phserXY4 AU Hjp 1 4 Dito 31 Bat Hjpb NN PP 4 Dito CD 3 rr Gron ll p UI 4 M 5 Bank Pd 4 BU Da en Va 3 D a p b 3 j 3 Gr HvpBPb 31 Hl H P er 4 C 4 Dito ser BD 31 Hol Hyp B dito 4 Drto ser K 3 H p b V Ned Ser M 1 Insul Nlp b er AE AA BB 4 D o ser T TA 37 Mij V H Cied Pandbr 4 J3 13 Do m 2 i r ver pi uitk 1 31 3 MH 86 M Uipb d 0 3 8 Hvpb se ie K 31 1 titS ♦ s Do 3 1 dito 3 Moordh H p b Pandbr 3 9 Overijss H b d 0 4 s Rot H p b do4 S9 891 d dito 1 81 SI Sted Hvp b er K L 3 2 Utr Hyp b 4 XH n ajo 2 Terpl uitk 3 m Si We tl Hj p b lEE m 2i 3 90S SIS Zwsche HbBk4 Zuider Hipb IJ iiitl 4 w 0 0 ser KL 31 3 HTS HIH Zn H pb met verpl iiitl 3 2 K Eerste Ned Sch verb 4 ws Ho Sch Hyp b 4 i S l S Dito 31 771 iBduitr emdcrBemlBM iBth AJ U obL M Bergh i en Jur FtiI Okl 3 Berkel l Pat v 37 Obl 4 L ver 7r B MQ Obl 4i i lOl Llmb Steenfc m 96 Obl 4 Bat P MiJ O 41 3 ld ld Obl 31 1 Moorniani Cu t ms Ml lUii 911 32 On Obl 3 Amst Grb b 5 Nat Gr bez 19 S Idem 1938 4 Ned Cf b b 4 O Java St Obl 5 Stinarang Joana 301 1892 19111 id 4 A dam 1114 100 3 ld A dim Olymp 99 100 L 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 66 AANDIMEN aak en Lrcdietinttclliagen A d Bank aand Ho I BankU dito iim Ine Bank dito iiiii Ka vereen dilo N I Esc m dito Nederl Bank A NB V Z A 9W d N H Mi 2S0 a Rott B Ver aan TwtntscheB A A II lis i 100 107 S7 151 1I S IJl iie lu lUi 13b Indust ondernemingeB Alg Norit gew A 340 340 eBat Marg Fahr 90 V d B p A 1000 D to B 1000 C en P F Scholte Ifit 163 Gouda = 1car dito 5 5JÜ Gruyter en Zn A pif f aand 143 I4SDito B win td p 1 1 1211 I ll 1 JÜ4 3 1 1 U 12 U3i 171 S 1311 237 1 1 156 19i II Hefmaf airdlleinek aand Hero C or aandHol St m f a Hoi andia aandHill Bet Mn A Hkl dr rn k A Iloll Kur Iz IA 111 Irt Cew B d to 132In em Vi c A bb K F Bevne dito 8 K N Horcov do 1 K P N 7 t I A ItilK p S hr do 11 I ev Rr rn U C 100 c Dr aard 118 1161 Dilo 1000 r V pr A iri llt rir 110 fi rpr A 111 1 111 Do looes Cp A 11 lüa I V e npf IJ rn Mf IS 4 Meelf d NVd B C V a Ml 356 G en S F a fJM Kibi f d In 19i 3H5 4 1 411U N rhb r ii d lo 14 149 N St f Kpvzer 191 191 Phil Gloei 7 1 Afre r V 1 Rotf D M 1 d 0 300 3IH che de KM dN i f o ten d to s t o eT rd 21 S okv 10 lOOCI 1 1 122 9 ipinn Sp do 115 115 l k d to Hl 13U1 Tv 1 r = lra P ef A U I r A pll f G A 13U 12S er B fli aard 2MS 316 V er eTh f Rird 1 12 1111 Ver rif R V A 140 Ver Pf V Cl der 131 1 IJa r od to p ird 141 144 Ver N R f b a 165 163 V Tnuvif dilo KB 1021 rfen K f t P k=boor A el 10 ijl 1B6 VV e ker d o It i 162U W oti F eevi A lus lliBs n n r r 1 1 H VVp e I en H 16 164 d Bergh en J 173S l A N I El Ml A r4s ri D lo Nat B V a vi tl N I Ca Ml A rf i n to N Bez V a 254 2 Tw C St V Es a i4 HandeliiTereeliigfngen B C en H g A 141 Boin S H M A is s 1K9 De At H M d 123 Oui tz en Sch A 1 I Cr en H V R A 221 224 Linde en Teve a ra 1M3 Ned Wol K A 64 MilBbonwéaderneinllïgen Bi Mi Ie rub A J2Dito 2e A 458 452 Boelen M Mn a 1 S rskeps T Mij a 1 2 Petrot dememlBgcn Drd Plr I C V A 253 4 K i Pelr Ml 19 e5rd A 254 2 4S Moefirs Er m A 369 Tarakan PM A JW M l 143 74 Mannaaatagai Hessa Rubbar a 145 Ind Rubb C MS Preanger R Mt 74 Rotterd Tap TSs Salalrl Bant 86 Wal Sumatra 141 Zuid Preantcr M ScJwepvaartmaalacliapptlen MU Zeev aaad HHs UM Nlev Goudr A J JUtj M DeMaasCvA ll i II MI Ooltzec A 172 Hu Caltnarmaatbi happUen Krian Suiker A ItiOs lems PagotUn A 176 17 Suiker C t Hij A 233 2211 Tjeweng L tcrl II1114 Ie Arend burg J9h JlfS Besoeki A HO Soek Landb A WU n Amit Thee CAT BanJ Thee Ha A Ji Pangkeotam Thea 152 Rongga Landb A Scdi p Cu l A no Sindang Cult A 189 Telaga Patengan l V S Miehiel Am 17 17 Divciwa 49 127 Üij IW Blauwh Vries A Bijenktrf A Cen F W enW 49 11 1 m Hoiith Albeits A 104 Ilouth Jongen A 1 2 Hoi h Pont A lil Muller W H A 38SDo 52001 7ilie A N M V Hav w A 1 ZSab MOOCvA UB 9p r c Tramwegen Dell Spoor A if ü N I Sp vv Mi A 1 1 tl AHh T r V 1 A i KarsCS CvgA Dito C e t V g A Un Pae CvgA Mad tr A DItn pref A Md arg st tr O Java SI tr Se T Joana Sen Ci eiibon A Soe ajoedal St tr Prolongatie AanTnUmgeil s H b l H7 3 2 4 leidin l i7 31 2 WS Nijm 2e 1 37 31 Zli Ie 1 938 3 V Arnh H B Ser EF fbr 31 t H Oi Dl HB do 31 85 Grav HB d o3 4 Ht k p NV Ie I lip ol l 4 I W i rr 41 3 St Mil Ned I 111 1 bl 41 2 f Mü r 3 Ned Ind Sp Ml 19 12 oH 1 1 3 Mk Kar en T 4H Rai Ie h obl 4 Jav B a V 3M JUl Ad t r Ml a 1 2 liQ Ad s nert a t 1 Aut Screw W a J Berk s Pa Afge st c V aand 4 1 43 KtnNErlba A siikv 10 400 a 4 Alter rhr tal Su Oo t V g a W l H An Tob Cy c V A B R n ro r 11 A R II ¥ U Gcr E I V ct V 1 a a R n Huds MCCiRni 5 1 Kec p Md T PI Co p C y A ttj lo N St C G A R II Lit Si R ibber t 10 g a 36 rn A el iTr K Kfn Ned Petr tert V A 25 25b 3b 36 4tl 6 47 4 1 1421 401 Fi ne SerA M 141 H Harde sv A dam 43 431 Goa para Cu Mij Pa rNarekaC Mii V JnaT e Mij In r I t Svndic Kt Te oCu 1 Ml VV JavaK raC Mi Ce E Berd Mil G da K a4h M11 Woo or h en CoK C SouU H Co Idem pref a Ge rt T air Mij Kedir St Ir MiJ Am B cv pref a Americ Smelting Starda d Brands Stand Oi IRJ l 4 2ir a Java Caoutcb a mi lUls FA r UUM mtt 2L 78 4 ws Tun THIt utl 8l 81 Ni mt sr 1 SS 68 6 68 Ï7 8B M J t 48 la 11000 40 3 I 1000 I 40 bit I lO 1911 MOOe Grootboek obl 1896 I M obl J e eit V Inaelir Grootboek obl 1936 I lOtW 3 i 37 I leoo 3 IKM f 1000 1 11 Certificaten IV Scootboek obl 196 Indi I 108 tl 1931 Indie I 1MB 3 UVI Indi I 1000 A iluitsehl Voungi OW 1000 30 5 V Baak en Cred inat Kol Bank imt 19S14 Ned Ind Hd daliK M li9 Hand MiJ qvA ladaaèriaaB low lu lir 41lt 76 1116 1 1 1J51 1 14 1W1 13H 2 16i 32 tf JS 28 i K blt W S 63 j IH 33 i fah b7i lOè 41 V i m iw 121 l 4 321 1 I IMk 1301 Alg Kiifistzijda Unia Bei kei Patent r ilxe Ollef C gaw Centr Suiker Fokker Levar Bros en Ünia Ned rord Aut Phi lp G B V A D to Pref w A All Ludl 11 C V 10 ta R II Am Ben hi i g AC 1 V 5 10 g a Am Car drd F C 33 31 1 Ib M US 811 l SKI 3Cii 37ft V Adnd Am Enka C v ld At IC Loiip C V ld Bethl St t V 10 ld hrv I Ccip C V A Cl rl s 1 r Corp C V idem Gene al Mo tjr Ëücm Intern Nitkel i Cy r ï 10 a 1 Kennec CC v 10 A IR lil $ North Am Av C A H II Nfrth Am R A C ï A R p S1 1 r V A I Ln S a i S eel id m 24 tit 6i Ditcrsen Clt Serv C C V ld b fc South C ï 10 A R II i l 1J V to N th A Cy C T A 1 üadw Corp C V A 6S Oi t B neo MlJ A 13 itletrf pref Aard 21J Pair OaderaeaaiBfttt Dord Petr Ind Mij t A rd 4 jH iCt r Petr My idem ais Jhl tülft Oil Cy C V 10 ide 1 Mid Cor nental Pet C V A Ph 1 Pft C V 10 ld bhell Un C Y 10 id T W l A = O Cv 10 dl r 24 1 1S 1 X 1 13 1 K 12H 4ill UK 11 11 i 12 U4 SeheepTaartaaaatschappiJen lis i lM Hl II An Lijn Aand 117 UUJava Ch ra Japan 1511 150K I ISlj 242 1 l liSX Lu de n 1 1 141 Kon Ned SL M j id 1 61 löö Kon Paketv MJ id 241i Nid S le pv Ln ld r 13 Roltcrd L o d dem 14 s l l6i 14 l 14èU Stoomv MIJ Ved ld 143 IW I5iInt Meic Mar CvC V I A 14 J m faikeroodernemingaB Harde Arr t A K 4i 429 427X Jniïche Cu ni ld 2 i Vcd 11 d S Lr ld t 2f er Vorst C M 250 iOO A 122 124 ld VO 4 Tahaksondememlngcn De E tav Mt A I m 194 Dell Ml a IWW C T idem 2 74 2 9if m = ene ban Mij idem 21H jrj7 Xb 307 1 son k Ca C T A 4 i Spaarwagaa h Baltlm and Ohio C 4 j ide n Sle ap i Ohio C V 1 2 a 4 u 1 iH ii 25 2Sli 10 I niinoif Cent C v td H N ork Ctr tr C ld 1 Perr v R 10 a 25 UI 14 4 RakkeraatfcraaaUBg ir sterdam R Cult Aand eti JStii Bandar Rub mi Id JV Del Bat R Mij ld iV Kendeng Lemboe Rub idam Maiang arden Verera KI T Oo t Ja o Rubber BH Idem Oostk è 300 C v ld Serbadjadl Sum R ld m I Silau Sum Rubber MD idem 114 Sum Rubb Cult id 13 Ver Ind Cult Oud Idem IM Interc Rubber Cert V idem h H Duitsch fondsea vat ktttiiigverklarlBt iW C A South Pat Cy v l dem 10 I d RailMay O gew 4 li 4 lCli 113 ai Idem Canad Pac C v ld Du grootb ld ld p 1940 Ctrl 78 O XI 7U m M K4 84 k 73 ni a 90 4 68i 131 a 125 61X m IIH 4211 43 78i t 7 72H ti2 ei i S 42i 47 p IMl c i r a ld id ld id id id id ld ld ld ld ld ld Korve lons D o Neue rarbenind p 1942 c S r 1 p 1943 e r S p 1944 c S r 2 p 1949 e i r Z p 194é c r 2 p 1947 c S r S p I94S c r 2 kassfï obl 4 Au g obl 3 IGl C V O Kali b nd £ 20 10 7 Dito £ 20 lOQ eVj Wintersha 1 obl BV rarbenind I G C r A Ver Korkind C v A DuitscblBerl RU 2i Ruhrv S i i i i V O 1 Dito 30 1 V l O 1 D Rente ibank 25 7 Ver D Stedenl O SBayr Hyp en W E Pb 3 TD Linoleumw O 7 GeKenk Bergw Obl S RUGutehoffnung hütte Obl 7 Harpener Bergbau Obl SPhoenm Akt Gea Obl Rh Elba Union Obl 1 Ruhichemie AG Obl S eii 52i 82 Sli 43i Mi r Siemens en Halske Obl Vj V St hw rke Obl 7 Dito wric A ZS 1 Obl V t Vittor Ce Obl 6 j Vogel D ü K Obl T Rhein EI 15 Obl T Dito M Obl 6 ilagener Strassenbahn Ob 8 raibenindu rie aand Siemens en Halske aand Ver Glanzstoff Pabr aand Wlntershall Akt G aand OmCmtLR TA tJTAKOFRgm BSm NEDEKIJUMDSCHB BANK 19 December VataUs schrlftalijka esi t r tianucUalNN w ïork 1 ttflir l IJt uBei Ijti T3 2 7143 Brussel ƒ 3 II ƒ 3017Belamki J t I 3J ttockholra 44 I M4J0 urich 143 63 43 71 Baakpafier Eer ijn ƒ 75 1 75 34 New Teek ƒ I WV I Bru sel f 30 06 1 30 20 IL on 44 t 1 44 H d eh 143 59 375