Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 20 DECEMBER 194 NIEUWJ AARSWE NSCHEN Maakt gebruik van n d z r i iod ll ni n M va n w n M ng niww tgKKK M ft MvaHMw 33 Een dezer adverlentiën gelieve men vóór of op 27 December met naam en woonplaat duidelijk iniJevuld Ie doen bezorgen aan ons Bureau Markt 31 tegen betaling van 0 50 Elke re el meer 0 10 Ook kan men het bedrai op onze gi ro rekening 400 overschrijven met opgave vaa het nummer der advertentie en vermelding van naam e adfes enz Spoedige toezending zéér gewenscht tlodcn nam Cud vao ons wel enuu lieveo Man Vaier Behuwden Grootvader den Hetr JOHAMNES HERMANUS BOCKAMP lm den leeftijd van ST jaar Gouda A M BOBCAMP Koster J H BOCKAMP Jr O W BOSKAMP Van Bohemen Wadduixveen H J BOEKAMP B J BOEKAMP Van den Heuvel Qouda P L BOBKAMP Warder NH A M VAN ROSSUM Boekamp Dl J VAN ROSSUM Gouda J H BOEKAMP C H BOEKAMP en Verloofde FRANS MARINUS en Kleinkinderen Gouda 19 December 1940 Turfmarkt 39 Liever geen bezoek Geen bloemen De teTaaixlet estell ng zal plaats hebben D V op Maandag 23 December des namiddags 2 uur vanaf het terfhuis te 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda SiitiiMii piMettii Ni M lipartMMat ma LuéMw MAXIMUM PRUZBN VOO OKVOQELTE Het Rukabureau voor de Voedlelvoorziening in Oorlogatud maakt hierbg bekend dat voor het verhandelen van gevogelte de hieronder volgende prezen zijn vaatgeateld Voor producenten bedraagt de maximumprijs voor kippen hane kuikeni eenden kalkoenen en ganzen ƒ 0 85 per k levend gewichtvoor zoover het gevogelterechtstreeks bij producenten aan huis wordt betrok ken ofƒ0 90 per kg levend gewichtvoor zoover aflevering opde markt geschiedt De maximumprijs welke voorde genoemde soorten gevogelteaan poeliers m rekening magworden gebracht bedraagt 1 Ï0per kg geslacht gewicht zonderdarm franco ter plaatse incl verpakking terwyl de maximumpnjs waarvoor dit evogelte aan den consument mag worden verkocht is vastgesteld opƒ1 50 per kg geslacht gewicht zonder darm 5311 39 WINKELHUIS gezocht centrum Gouda desnoods huurovername Brieven onder No O 3917 Bureau van dit Blad 5 iKousen Reclame 58 I RECLAME ZUDEN KOUSEN extra voordeelig 78 I PRACHT ZIJDEN KOUSEN Pracht tinten WASZIJDEN KOUSEN Koopjes 9Ï I ZIJDEN DAMESKOUSEN Pracht weefsel 108 PRIMA DAMESKOUSEN in de nieuwe tinten 128 IBEMBERG ZIJDEN DAMESKOUSEN Aan m n geachte Cliënteele Vrienden en Familie zoowel binnen als buiten deze stad het compliment van den dag Aan al mijn Vrienden en Begunstigers heil en zegen in het nieuwe jaar 1 IVeel heil en zegen wordt toeg wenscht aan Familie Vrienden eh Begunstigers bij de intrede VBn het nieuwe jaar door Goda beaten ngsn bU den aan vang van dit nieuwe jaar aan Be Begunstigera Vrienden en kenden ♦ g wm i i i ii M i mioiii mw iiMMMw Bü den aanvang van het nieuwe jaar mUn hartelljken gelukwenach aan m jn Vrienden Bekenden en B guiiatSgers mnnnnNfmiHw 6 Het compliment van den dagvan Tot onze diepe droefheid werd plotseling van ons weggenomen onze beste Broeder en Oudste Firmant de Heer JOHANNES HERMANUS BOEKAMPin den leeftyd van 57 jaar Door zijn groote Ijver en toewijding is ons bedrijil fot zün tegenwoordigen bloei gekomen en zal bij ons in herinnering blyven voortleven Zijn naam zal aan onze onderneming blijvend verbonden zyn JOH BOEKAMP HERM s BOEKAMP Gouda 19 December 1940 Nieuwe Gouwe W Z 2 i Geen bloemen MULDER ö OOMS WIJNHANDEL EIER COGNAC iet fUns CITROEN JENEVER BRANDEWIJN COGNAC enz vanai 30 ent per maat CHAMPAGNE SAMOS no voorradic PORT enz CROENENDAAL 58 G 3934 30 LINKS GEWEVEN ËL DAMESKOUS 138 I ZWAAR ZIJDEN DAMESKOUSEN tCO extra solide lOO 168 LINKS GEWEVEN DAMESKOUSEN 18S PRIMA ZWAAR ZIJDEN DAMESKOUSEN P Jac Bulle I Kleiweg 17 Gouda I ü J 2 i 160 Adverteeren doet verkoopen OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART PAPIER IDe Directeur van het Rijks i L tau voor papier daartoe gen ch igd door den secre ari ei neraal van het departement n Handel Kijverheid en S n ep dart maakt het voegende Dtkend Tot dusver was het aan er tJijLi kcrs die van den handel n papier nietT iin normaal beanjf maken doen papier ünsluiten lu r en bedrijf gebruiken verbodc 1 meer drtn 50 M kg papier ir angezien is gebleken dat dit b od voor bovengenoemJe one van en ru kers moe heden medebrengt wordt hur b j dezen hiervan dispensatie eend Zij kunnen derhalve ook zonder vergunning voorrartc van meer dan 5000 kg papier daijhouden PROVINCIALE PUBLICA TIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EM VISSCHERIJ VERVOER VAN VOEDERAARDAPPELEN Den telers van De moeilijkheden bi de vleeschdis ributie Export naar DutUcMand heef er ni ts mee té maken aldus graaf Grothe Vosdaalvoorziening dar Ned riandscho bevolking v nc k rd D boer lean gerust zlin la Terband aet geroehten als ra en verhoogde export van vee naar Dvilsehland de oorzaak iljn van het Cehrek aan aanvoer op de vleeseh arkt heeft de landbouwdeskundige van het rUkscommissariaat graaf GroMie ia een persconferentie betoogd dat op geen enkele wüie de vee export Baar Duitschland schold is aan de uoeUUkheden bU de vleeschdistribn tie Voorts verklaarde hij dat de voedselvooniening van de Nederlandsche bevolking yenekerd is Bovendien kaai de boe j BgrUpendi maatregelen ten opzichte van dca veestapel lal worden overge De omstandigheid dat in de Ijiatste weUan de uitgegeven vleeschbons niet ten volle konden worden mgewisseld en dè daaruit voortvloeiende noodzakelukheid tot leveringsplicht voor aL htVec over te gaan hebben in breedé kringen zoowel van verbruikers alig van boeren eeri zekere onniay teWeeg gebradit Wanneer in verband daarmede alduslgraif Grotiie herhaaldelijk de vraag gctteld wordt of de vleesch èctie in Nederland voldoende is om op den langen duur de behoeften met gebruikmakmg van het distributie 3ji teem te dekken dan kan deze vraag onduVbelziiinig met ja beantwoo l wordten Als de boeren van meening zouden zün dat de pitiductiebaais in de tfeehouderu gevaar loopt aan kan ondubbelzinnig verklaard worden dat dit nodi in de bedoeling Ugt noch noodzakelijk is Integendeel ffrordt als voorheen vastgesteld aan het plan de nu eenitoaal ten gevolge der wwederschaarschte noodzakelijke bepericingen voor het melkvee tot een MininHim te bepei en Evenwel is het mekeljjksche autbod an slachtvee voor runderen als voor ywkens inds Noventfoer in een ongejechtvaardigde mat teruggoloopcn o werden bHv in de week van 2 tot Dscember j I slechts ongeveer 1600 wik s lachtvee aan de markt gebracht MSBü ver een normaal aanbod van 8 M 10 008 stuiis Het is mogelijk dat hiervoor vetMkOiiiiidt aonaken aanweiig tiin ge weest die de Duitsche beschouwers niet onmiddelluk interesseeren Met nadruk moet hierby alleen worden vastgesteld dat op geen enkele wijze de export van vee daar de schuld van IS Deze export bedroeg in de periode varf 10 Mei tot begm December circa 15 000 stuks terwijl in de laatste drie weken geen enkel stuk slachtvee naar Öuitschland is gegaan Tegenover deze verhoudingen meende het departement van Landbouw en Visscherij de opgetreden moei ykheden slechts door het opleggen van een atleveringspiicht tetgemoet te kunnen treden Op dit voorstel is toestemming verleend met dien verstande dat de bevolen reconstructie van den veestapel die wegens de dringendheid van dezen maatregel voorloopig zeer schematisch ponder rekening te houden met dè structuur van het afzonderlijke bedruf werd uitgevoerd bij de definitieve vaststelling voor een langere periode zoo rechtvaardig mogelijk moest worden uitgewerkt De tot 28 Februari 1941 gevorderde leveringen v n slachtvee moeten evenwel ongeacht de voor later beoogde veranderingen onder alle omstandigheden worden voldaan Het departement van Landbouw en Visscherij is doende maatregelen ten uitvoer te leggen die een vlotte verzorging in de toekomst verzekeren Daartoe wordt de te deze zake competente centrale wat inrichting en personeel betreft georganiseerd Reeds is beslist dat de zorg voor den veestapel daaronder begrepen de prysvonning voor den prwiucent en de toewijzing aan de be en verwerkende bedrijven in een doelmatiger vorm geschiedt Eveneens zün maatregelen getroffen dat de vaststelling van de prüzen voor de boeren voOTal het ter markt komende vee op dezelfde basis geschiedt ledere speculatie op verhooging van de producentenprüs is vergeefsch Wie van de betrokken groepen boeren handelaren of slagers in de toekomst probeert hetzy door incorrecte aflevering of zelfs door geheime huisslachting of prysopdrüving de vastgestelde pryzen te ontduiken en de vleeschvoorziening te verstoren heeft de scherpste straf te verwa chten omdat hij zich schuldig maakt aan een vergryp tegen het belang van bet geheele Nederlandsche volk Vrees voor varkens De vleeschvoorziening geschiedde in normale tijden voor rond 50 met varkensvleesch en rond 50 met rundvleeseh Er staan niet voldoende voedenhiddelen ter beschikking om de varkensmester ij in den vroegeren omvang m stand te houden zoodat in de toekomst slechts ongeveer 25 e van de t ehoefte met varkensvleesch kan worden gedekt Om te verhinderen dat van de voorhanden varkens een groot deel te jong zou zijn geslacht heeft het Duitsche rijk veevoeder ter beschikking gesteld om via de centrale voor 400 000 varkens mestcontracten tè kunnen sluiten De bedoeling hierbij was m de eerste plaats de op het veredelingsbedrijf ingestelde kleine boeren effectieve hulp te verleenen Het grootste deel van de vleeschbehoefte moet dus met rundvee wofden bevredigd Dat is niet zonder meer mog lijk daar de algemeene veevoederpositie een ingriipen in de ryndveeslape noodzakelijk maakt Voor het afzonderlijke bedrijf mag dit betreurens waardig zijn er moeten echter maatregelen getroffen worden dat de in beperkte mater ter beschikk ng staande voedermiddelen in groote mate ten goede komen aan de dieren met groote prestaties èn het belang van een zoo groot mogelijke melkproductie en boterproductie en niet zoo maar dienen Voor de instandhouding van een groot aantal willekeurige dieren Beperking mndveestapcl Volgens de opvatting van deskundi ge kringen moet de thans bestaande abnormaal hooge stapel van mc er dan twee jange runderen ongeveer 20 worden verminderd waarbij iedere boer noodgedwongen uit zijn stapel op de weinig productieve oudere dieren zal teruggrypen Dat beteekent voor den ganschen rundveestapel een vermindering van ongeveer 10 Deze ingrijpende maatregel kan door de teelt van moederkalveren welke teelt in grootere mate is vrijgelaten ten naaste bij weder worden goedgemaakt Wat gebeurt is dus alleen een verschuiving ten gunste van de jongere jaarklasse Voor den export zün volgens de voorloopige raming slechts 8 van het aantal van die dieren bestemd welke ter verzorging van de Nederlandsche consumenten noodig zün en Waarvoor zoowel melkvee als sUchtvee kan worden aangeboden De kippen De helaas né odzakelüke beperking van den pluimveestapel heeft verschillende pitiimveehouders die byna uitsluitend van de kippenfokkery leefden hard getroffen Er zün echter maatregelen genomen dat zü niet in economischen riood geraken De beperking van den kippenstapel tot ongeveer acht millioen hennen was evenwel noodzakeluk watmeer de broodvoorziening gegarandeerd wilde worden Vroeger werden voor de voedering der kippen jui n zooveel hoeveelheden graan gebruikt als voor de voorziening van het Nederland he voll met brood noodig IS Verhinderd moest dus werden dat de kip aan de weliswaar voldoende maar met overma ig gevulde broodkorf van het Nederlandsche volk mee pikte Uit het bovenstaande blijkt met welk een begrip m en van Du tsche ijde tracht rekening te houden met de belangen van den Nederlandschen landbouw en van het behoud der landbouwproductie ondanks de door den oorlog moeilijke omstandigheden Het heele streven van Duitsche zijde culmuleert daarin dat getracht wordt het den Nederlandschen instaties mogelijk te maken met de slechts in beperkte mate voorhanden + oedenniddeIen zoo gofei mogelijk huasne houden alsmede in het belang van de Nederlandsche voodselvoorziening op langen termiin de productiecapaciteit van den landbouw zoo hoog mogelyk te houden Verwacht moet worden dat vup pro ilucent tot verbruiker deze pogingen erkenning enmedewerking vinden Wie met miskenning van den hiudigen toe stand tegenwerking pleegt v rgnjpt zich aan het belang van de gemeenschap en moet er rekening mee houden dat hij bier oor ter verantwoording zal worden geroepen BUITEHLAND DUITSCHLAND LtGERBERJCHr VAN HEDEN Succesvolle duikbootkapitein KOOPVAARDUSCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel van de weermacht deelt mede Een duikboot rapporteert dat zij haar veertigste vyanc 3lijke koopvaardijschip tot zinken gebracht heeft Hierdoor heeft de commandant van deze boot kapitein luitenant Schepke in toUal 208 975 br t toi zinken gebracht en zoodoende als derde duik bootcommandant de grens van 200 000 ton overschreden Bü een torpedo aanval van vüandelyke vliegtuigen op een Duitsch patrouillevaartuig wist het vaartuig door den onmiddellülc in actie komende afweer verscheidene treffers op een vyandelyk vliegtuig te plaatsen terwyl de vüandelyke torpedo s haar doel misten Het hichtwapen maakte gisteren verkenningsvluchten boven GrootBrittannié In het St George kanaal ten Zuiden van Camsore Point gelukte het een schip van 1200 b r t door voltreffers nudsdieeps tot zinken te brengen In den nacht van 19 op 20 Decern ibr vit 4n gevechtsvliegtuigen voor jen oorlog befangryke doeien in het i entrj m Van Londen succesvol met ximmen aan Br tsche vlifcgfuigen veroorzaakten n den afgeliiopen nacht in WestDuitschland door het neerwerpen van üommen s echjs lichte schade aan gebouwen Tvi ee ourgers die zich buiten de schuilkelders bevonden werden edood ITALIË LCGERBERICHT VA V HEDEN Activiteit in de sector vai Bardia HEVIGE GERECHTEN AAN HET GRICKSCHE FRONT Bomn en op Brindisi In zijn w e nnachtsbcncht no 196 maakt het Itïiliaansche hoofdkwartier het volgende gekend In de grenszijne van Cyrenaica heeft onze artillerie met succes liet arliUerievuur van der vyand beantwoord en voorts de gemechaniseerde vijandehjke strijdkrachten in den sector van Bardia ondor vuur gunomen Tydens een flptreden met ipitraiUeurvuur en bommen znn onzJe lupljtformalics aangevallen door gffoepen vgandeïijke vliegtuigen On e fortnatiCs reageerden nitTüp en gingen een verwoed gevecht aan Twee Hurncan toestellen werden neergehaald I Een van onze jagers is niel teruggekeerd In den nacht van 18 op 19 December is Alexandrie gebombardeerd I In den sectjir van het elfde leger aan het Grieksche front zyn nog hevige gevechten gaarjde Vyandehjke trocpenconcentratieisf in verscheidene plaatsen werden gistefen hevig gebombardeerd Hierbij is eeit van onze formaties bommenwerpers fdoor vier Glostermaehi ne aangevallen Drie vyandelyke toestellen werdfen brandend neergeschoten Onze qicchiatelU duikbommenwerpers depen een aanval op n schip r en brachten dit lot zinken Voorts bombardeerden pn beschoten zy concentra ties van vylandelüke gemechaniseerde middelen ej konvooien Tydens een aanvalspogihg van den vyand op de Albaneeschè haven Valona op 19 December werden drie Blenheimvlieg tuigen dooB onze jagers neergehaald In Oost Afrika is bedrüvigheid van patrouilles en artillerie aan de grens van de Soedan Op 19 December werden een o slagplaats en verdedigingswerken van den vyand in de omgeving van Metemma getroffen Op 18 December hebben onze vliegtuigen met bommen van groot en klein kaliber troepen bestookt ten Noorden van het station Eijiba voort spoorwegknooppunten te Haiya waarby de doelen rechtsreeks getroffen werden In vier achtereenvolgende golven hebben vyandelyke vliegtuigen bommen laten vallen op Brindisi Onder de burgerbevolking werden vijf personen licht gewond onder wie twee vrouwen ENGELAND Stakingen in Engelsche munitiefabrieken De Engelsche minister van BALKAN De strüd in Albanië SOLDATEN MET BEVROREN LEDEMATEN P o 1 i 1 1 k a meldt uit Salonik datir de afgeloopen dagen heele trar porten soldaten met bevroren leden nte Belgrado zyn aangekomen De Er ramige koude aan het Noordelijke M rondom Pogradetsj vormt nir t alleenvoor de artillerie doch ook voor tietlucht wapen Ven belet iel voor het ontplooien van zyn bedri ivigheid Faillissementen De nalatenschap van ir P A Bruvn laatstelijk gewoond hebbend té Den Haag Snelliusstraat 65 Ro rar H van Wagenmgen cur rr mr J M M van Aach van Wuck Deo Haag DISTRIBUTIEI EUWS Het boterrantsoen f Onder Distribntienieuws elders ons blad kan men lezen dat de nieuw botorbon geldig van 21 December t m 3 Januari recht geeft op 250 gram Iw ter of margarine Naar ons bü informaUe bleek mMt dit zoo worden opgevat dat de betref tende bon éém week geldig is en eea extra week geldigheidsduur heeib Van een halTcering vaa het rantsM is dns geen sprake MARKTBERICHTEN OELrrSCBI OBOENTBNVBILING 30 OecembOT Bloemkool Ie soort 8 11 50 Idem ïe soort 4 50 6 50 aalade Ie 3 00 3 50 ld ïe oort I 2 90 per 1 J toofsla 1000 is aa ndUvie BOO lZw P 100 kg seildery 2 40 per 100 bos renkooi IJO 1 prulten 15 00 per O f 1 I ec VVMABKT OODDA Aanamoerd In toUal t vee waravan ai overlooperB 25 40 PV 273 biggen 14 ai 331 riuideren en M num tere kalveren opgenomen door o houdertl Centrale S bokken en geiten p T tuk BawM redeUJk