Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1940

GOUDSCHE CCÜBANT t rdag 21 Dec 1940 jMu cMg Ho ae io NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Diredna t TISTKS Poitgiro 4S400 Bur Markt SL TcL X 4 $ Men lioopt metflen bouw van het stadhuis te Mrrfc mblik in den as zomer gereed te zrjii Het nieuwe stadiiuis m ae steigeia Polygoon naburige Oosten zim Hoewel wat ge remd door de noodzakelijkheid een stilstand ondci oogen te moeten zien onthult zich de propagandis sche ach tcrgroid van de geheele onderneming derhalve zeer duidelyk Italië niet het zwakke punt van de spil Ohder het opschrift Onvoorzisbhg heid sclrytt de Corneredella Sera o De Engelsche propaganda is zeer onverstandig geweest toen zy de beteekenis van het eerste succes van de troepen van generaal Wavell aan het front m de woestijn van Marraarica in een zoo grotesken vorm heeft overdreven Het Engelsche oorlogsgeschreeuw van een aanval op Italië dat hel zwakke punt van de spil is herinnert aan de veelbeteekenende instructies tot persoonlyke verdediging die den En gelschen gegeven waren voor het geval van een landing van Duitsche troepen Italië zal toonen dat het geenszins het zwakke punt van de spi is doch een essentieele factor van het bondgenoot schap dat zyn bydrage tot de gemeen schappelyke overwinning zal leveren De Engelschen zullen eens moeten toegeven dat zy de grootste onvoorzich tigheid hebben begaan toen zy de Italianen voorbarig voor dood hebben verklaard en de Mukra versterkirt n zouden zyn aangekomt nisvooi de 1 u dncr o e een aanval zouden willen ondernen en De corresponder van de Vreme meldt Uil Monas ir dat men nietiegen staande bet s echte weer dat de ope raties verl indert gelooft dat ae l ali aansche troepen binrenkorl een actie op groote schaal zul en onoememen De P o 11 1 1 k a w jot op het belangwekkende feit dat de Gneksche bla den vol lof zyn over de Itahaansvhe officieren die dappere tegenstanders genoemd worden en ten voorbeeld gesteld worden EENDENEIEREN EN PARATYPHUS Een waarschuwing Na ea dan worden gevallen van inratyphusbcsmettiag bekend veroorlaakt d4M r het gebruik vaa eendeneierra Om het optreden van deze ziekte door het gebruik van ecndeneieren te voerkomen is het noodig de eendeneieren hard te koken 10 minuten m ie in bakwaren slechts te gebnuken indien drie hard gebakken worden Met iandrang wordt het publiek daarom aangeraden eendeneieren niet te gebruiken voor de bereiding van pudding vla taartvulbngen zacht gebak eaike pannekoeken flensjes kort om niet voor eetwaren welke met of niet voldoende verhit worden N BOVEN DE WOLKENZEB BLIK OP taST SKI PARADUS IN DE BEIERSCHE ALPEN HoUand LICA ARTEBOUW J LEN Icn vioTdt z n dat voeder r afleve roductie veringen bied een gtvraagd atseiijken district n votder rvber1 II dardin beslag g n voor an aard stteds in atselyken de juiste hoe U Itche n n Arbeid n gemeld ladrd dat dene mu uitgebro me REN imiki dai tran por edtiTiu n De grim yk frijnt if alleen voor het het onl n r P A hebbende 65 Re hr mr yck Den en Iders IB e nieuw bert m tram eek moet e betrefen tem heelt rantsoea e Britsche strijdkrachten het Middellandsche Zee gebied 1500 vliegtuigen 425 000 man en een half millioen ton oorlogsschepen faoo om d ItoUoneii het woeat ngebied onllalaaden Het eenige iuiate dat Gk aziani kon doen het oogenbUk aQn waarde verloren en werd ontruimd Uit de Italiaansche berichten en eoaunentaren is bekend dat dit slechts onder opoffering ven menseben en materiaal en onder bescherming van de hevigste tegenaanvallen mogelijk was Van beshssende beteekenis is Er was hier slechts te kiezen óf Sidi el Barani te houden wat niet aan ging of naar het andere einde van den Com dor terug te gaan en daarmede den vyand beslissend slag te leveren op een plaats waar de Corridor door den vyand zou moeten worden doorgetrok ken en als aanvoerlijn 4ou moeten worden gebruikt en waar den Italianen hun grensversterkingsiysteem en hun opslagplaatsen m rijkc mate ter be schikking stonden Een tusschenweg namel jk ten Westen van Sidi el Barani in de woestijn te blijven staan was er niet Dat weten de EngeUchen 7elf het beste want toen zy voor Solloem er slagen waren moesten ze zelf den ge heelen Corridor tot Sidi el Barani af staan ja zelfs ook deze stad Een latere uitvoerige officieele uit eenzetting zal zonder twyfel toorten dat Graziani het m de gegeven om standigheden aUecn juiste gedaan heeft zonder er rekening mee te houden dat de vyand de ontruimmg van het Öi September veroverd kustgebied vropa gandistisch naar mogelijkheid zou ge bruiken en dat hij de operatieimct de gebruikelyke omzichtigheid en energie uitvoerde Het resultaat van zyn bande len IS dan ook dat de Engelscl en die bij een verder oprukken langs den Corridor door Italiaansche tejitnaan vallen en vooral door voorti urende bombardementen uit de luciit zware verhezen leden zich in een ten deele op Egyptisch ten deelt op Lybfcch ge bi d gelegen driehoek Solloem Bard ia Fort Capuzzo voor een besli enden strijd hebben opgesteld Uit ee lacti sche operatic viin de Engelschen k am derhalvff geen vernietigende slag voort doch een slag met verbruik van veel menschen en materiaal dus juBt dat wat 5e Engelsche opperbevelhebber m verband met den algemeenen toestand het meest onaangenaam moet zijn Deze slag IS nog aan den gang De Engelsche propaganda die bestaat uit eea vermenging yan overdreven gepraat van overwinniri n en van waarschuwmgen voor te groot opti eeft den buitenlandscheij coi denten te Londen blijkbaar verzi wereld er op voor te bereiden Engelsche pogingen nu tot staan komen omdat de Italianen zulke reserves hebben Hoewel hij zulks weet uitte raal Wavell zich m elk geval oplheel anderen toon In een agorder noet hy alsof de opmarsch van zun troepen een verandering van den oorlogaoestand l eteckent De vernietigaide nederlaag die hy den Italianen heeft toegebracht zou de toekomst vanide vrijheid en de cultuur in de geheele wereld op ingrypende wyze influenc eren Hy verraadt zelf waarom hy zich aan dergelyke tiraden ov ergeeft metUe zeggen dat de feiten van onafzienb e beteekenis op de geheele positie m Bet faatHhap Aral meldt dat ie itr Jdkfaekt n daar Enceland I ixea lUUi geeoaeentreerd bestaan I it 1 M Tllacalfèa 4SS OM man en een haU aiUUoen toa oorloEssehe fcn alle ia liet gebied der Middel andaehe Zee De troepen zijn fe fceruteerd en geaeleeteerd in Engeland Aailralie Nieuw Zeeland Britseh Iadië en andere deeKn van ket Britwhe rijk De e eiifers ge Wgea nm den enormen omvang ier TiJaadeUike kraehtsins annlng welke da Italiaanscbe soldaten op Ue oorlogstooneelen moedig het koofd biedea Zooals Churchill ia lijn rede in ket Lagn oi beeft medegedeeld ta da bewapening voor dit leger sedert Juli en Augustus rechtstreeks it Engeland gezonden Jn een lange reis om Kaap de Goede Hoop en ssmengesleld uit kostbare tanks nn de beste kWaliteit en moderne kanonnen waaraan sii zoo n gebrek hadden ea die voor de verdediging aoodig waren Overzicht van den slag n Noord Afrika 4 jt richten van het Italiaansche jpptrbevel en de aanvullende benchIn van de Italiaansche pers hebben neds een tamelijk duidelyk beeld ge IBven van den slag in Noord Afrika die acht dagen geleden door den inval nm de Engelsche pantsertroepen m de isorate Unies ten Zuid Oosten van Sidi A Batani begonnen is aldus de corr Tin de Frankfurter Zeitung n Rome Een klaarblykeluk uit Zulde HPn richting komende aanval waar laor zMh de Engelsche macht naar de Biliaanseha boichten vaststellen in uckteülke marschen had verzameld iCTd door buitengewoon hevige zand aonnen begunstigd daar de Engelsche kolonnes zich achter dezen sluier van and den geheele dag in de woestijn tonden verbergen De Engelschen be oen bovendien dat Engelsche oorl ndiepen en de vliegers afdeeUngen Ie opmerkzaamheid van de lulianen i de kust hadden gencht Msderae BagriaBlie veeht Een feit u dat de Engelsche leidmg ader opperbevel van generaal Wavell eonimandeert Sir Maitland Wilsón de aiiva stroepen sterk m de meerderieid 7ijnde gemotoriseeide en gepantrrie krachten heeft mgezet Naar in I a laansche pers wordt geconsta eH hebben de Engelschen aan het Dni over vele honderden van de Kod ri te vechtwagens kunnen betthikktn hoewel zij bij vroegere acties ttt mwr dan honderd of ten hoogste tweih inderd wagens van uiteenloopend tJT k inden mzetten Tot dusver waren n hu Egyptische front behalve gcWntserde vexkenningsauto s drie tym van Engelsche gevechtswagens ge ottateerd lichte middclgroote en ware tanks de laatste van het type Vorris Ditmaal echter beschikten ze k over tanks van een veel sterker 9pe die uit Engeland zun aangevoerd ue Enselschen bevestigen dat de stoot Zuideluke richting door een pantserlivis werd uitgevoerd waarbij kwam n semotoriseerde Empire divisie ai politieke propaganda een Jran ch contmgent Toen de inva Idukt was versterkten de Engelschen fe druk door een frontalen aanval wUngi de kust ging De hoofdaaA Wen hadden aan Italiaanschen kant Sar 11 t de Italiaansche weermachts Wich m bekend is een Lybische en ai n itionale divisie te doorstaan oor dea toestand en de ItaliaanKhe naaatrcgelen was het volgende Van deotalaggevende beteckenis Oe door de Italianen bezette kuststrook van de grens van Cyrenaica tot Sidi tl Baraai is een door de woestijn voerende corridor Deze corridor Verbindt de Italiaansche uitgangsMellingen in het grensgebied van Cyrenaica tot idi el BaranI heeft whier op zichzelf geen beteekenis a biedt ia verband met de bekende plaatselijke omstandigheden geen kegeUjklMden tot serieuze ver dedigliig Op het oogenbUk dat Sidi el aranl onheadbaar was geworden de aatwikkeliag vaa een verdedigingsalag op de plaats van den hval steanend op deaen IM km itagea eorrldar ctoar de woesti Uet siceUa teekaisA oiterst BMeilUk daeh militair vermoedeli een iMt gewewt alia aamelijk eaa Koet kntktsverspilliag welke met iMaa rt s a d a soa 41b Gemeenten die men zonder vergunning niet mag bezoeken Overtreders worden zonder nader onderzoek onmiddellijk teruggestuurd Verzoek om uifzonderingsvergunning moet worden gericht tot den burgemeester van de te bezoeken plaats Noord Brabant Hooge en Lage Zwaluwe Klundert Willemstad Fynaart Dinteloord en Prinaland Steenbergen Nieuw Vosmeer Halsteren Etergen op Zoom Woensdrecht Ossendrecht Zuid Holland Rozenburg Oostvoome Den Briel Zwartewaal Rotkanje Nieuwenhoorn NieuwHel voet Hellevoetsluis Oudenhoom Abbenbroek Heenvliet Geervliet Spykenisse HekeUngen Zuidland Nieuw Beyerland Oud Beyerland Piershil Goudswaard Heinenoord Myniheerenland Westmaas Klaaswaal Zuid Beyerland Numansdorp Puttershoek Maasdam s Gravéndeel VierpolgleTs Stryen Goeree Ouddorp Stellendam Melissant Soramelsdyk Dirksland Middelhamis Stad aan t Haringvliet Den Bommel OoltgenspJaat Oude Tonge Nieuwe Tbngen Herkmgen Noord Holland Texel Vlieland Terschelling Friesland Ameland fichiermonnikoog Officieel wordt medegedeeld Het IS gebleken dat velen ten onrechte in de meening verkecren dat met de eilanden die zonder vergunning van den Stafofficier b den Gevolmachtigde van den Rykscommisaaris door niet ingezetenen bereisd mogen worden uitsluitend de Zeeuwsene eilanden zouden zyn bedoeld Hetzelfde IS echter ook bepaald ten aanzien van een aantal gemeenten m de provinciën Noord Brabant Zuid Holland Noord HoUand Friesland en Groningen Teneinde elk misverstand op dit punt zoo veel mogelyk te voorkomen volgt hieronder een lyst van alle gemeenten waarvoor het verbod van bezoek van niet ingezetenen geldt Zeeland Gronmgen Warffum Nogmaals wOrdt er ae aandacht opgeves igd dat in het veyzoek voor eenuitzonaeringsver unning he welk moetworden gencht to oen burgemeestervan de te bezpeken plaats moet worden vermeld voor en famiLenaam vanden verzoeker beitoep woonplaats enwopradres datum en plaats van geboorte bovendien de reden waarorhmen het bezoek wfenscht te brengenen oe duur van het erblyf aldaariPersonen die d voorgesch vfenweg niet bewandelen en zic desondanks in het vnprbode gebiedbewegen worden zopder n der onderzoek onmiddelly g wongennaar huis terug te re tzenAanvragen voor het v rkrygen vaneen uitzondenngsvergunmng welkeaan andere takken van joienst gencht orden kunnen niet in handelinggenomen worden Clinge Graauw en Langendam te Graauw Hontenisse Kloosterzande St Annaland St Maartensoijk Zl Oudv o=semecr Poortvliet Scherperiisse Stavenisse Tholen St Philipsland Biervlet Breskens Cadzand Groede Hoek Zeeland Hoofdplaat Koewacht Neuzflo NieuwvLet Vogelwaarde te Stopoe dyk Zaam lag Brouwershaven Bnkinisse Burgh te Burgh Haamstede rieschor Duivenai ke Elkerzeer tf Scharendyke Elle meet Haarrstejie te Burgh Haamstede Kerkwerve N euwerkerk Zeeiand Noordgouwe Noordwelle Oosterland Zeeland Ouwerkerk Zeeland Renesse Serooskerke Schouwen Zierikzee Zonnemaire Baariand Borssele Colijns plaat Driewegen Zuidbeveland EUewoutsdijk Goes s GravenpoIder s Heerabt kerke s Heerarendskerke s Heerenhoek Heinkenszand Hoedekonskerke Kapelle te Kapelle Bieze unge Kats Kattendyke Kloetmge Kortgene Krabbendyke Kruinmgen Nisse Oudelande Ovezande RiUandbath te RiUand Schore Waarde Wemeidinge Wissekerke Wolphaerts dyk Vhssmgen Yerseke Aagtekerke Amemuiden Biggekerke Domburg Grypskerke Zeeland Koudekerke Zeeland St Laurens Meliskerke Nieuwen St Joosland Oost en Westsou burg te Oost Souburg Oostkapelle Rittheir Serooskerke Walcheren Veere Vrouwenpolder Westkapelle Zeeland Zoutelande Middelburg VOLDOENDE VLEESCH OP DE KERSTDAGEN De nieuw boterl n I VOOR BET TUDVAK VAM tl t m É7 DECEMBER Aanvoer van 10 000 stuks slachtvee Naar wij vernemen zal de vleesefaaanvoer voor de Kerstdagen ia ieder geval voldoende zijn Naar ons vaa bevoegde igde wordt medegedeeld zal tegen Kerstmis op dea lumvoer van 10 000 stuks slachtvee kunnen worden gerekend waardoor de vleeschbchoefte voor de feesUagea in ieder geval zal zyn gedekL f s a Om misv tand te voorkomen wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd dat zooals reeds op W November j 1 werd bekend gemaakt ► de met 22 genummerde bon van de boterkaart al van de vetkaan betrekking heeft oi het rantsoen voor het tydvak van 2 tm 27 Decetjjber a ZooaW gebrvlikelyk heeft de bon een geldig hei sduur van 1 dagen Met ingang van ï8 becember zal weder een bon van de óter en van de vetkaart worden aangewezen Finland s nieuwe président ALLE VOETBAL ÉN Ki BALWEDSTRIJDEfj AFGELAST Naar de Nederlandsclie Voetbalbond on mededeelt sijn alle voet balwedstrtjden voor ndag as af gelast zulks in velband met de on gunstige weersomstandigheden Naar de competitieleider van den Nederlandsch n Korfbalbond mededeelt zijn ook èlle voor Zondag vast gestelde l rtbalwedstr jdai afgelast Zon op 9 48 mider 17 26 Maan op 0 21 onder 13 18 Men is Verplicht te verdnuteren van sonsoBder aag tol sontopkomtL Ij Lantaarn ran voertnigen A Risto Rytl die tot president van Finland gekozen is XFeto QTchtef moeten m na tonsonderi gang ontstoiiea worden E MiaM iawiii M smiai w w