Goudsche Courant, zaterdag 21 december 1940

TWEEDE BLAD ZATERDAG 21 DECEMBER 1940 Stadanieuws Dr T Beekenkamp een halve eeuw arts r Groote waardeerlng voor den medicus en raadsman DINSDAG M DECEMBER aji Ml bet M Jur geleden itln dat Dr T Beekenkamp thans nutend neeaheer bier ter stede aa de KUks Unlvaniteit U Lddeo tot arts werd bevorderd AMB Dr T BEEKl Een heugelijke gedenkdag dte alechls aan weinigen be rhoren is die alteen de leer sterken onder de medici In volle gezondheid kunnen beleven Dr Beekenkamp behoiirt tot de zeer sterken stork naar lichaam en geest waar door hij in staat ia bij dezen mijlpaal in zijn léven met groote voldoening terug te zieri op iijn grooten arbeid g edurende een halve eeuw voor en in p belang van zieken en gezonden in het algemeen en die van de Krimpeaerwaard in het buzonder 48 Jaar arts te Gonderak Grooten arbeid heeft Dr Beekenkamp in de halve eeuw die thang achter hem ligt verricht zoowel op het terrein der medische verzorging ab op sociaalhygiensch en op algemeen maatschappelijk gebied Meer dan 48 jaar was hij practiseerend geneesheer in Gouderak Zun plaitelandspractijk strekte zich uit van Stolwijkersluis langs den IJseldijk tot Ouderkerk a d IJ sel en tot diep m de Krimpenerwaard voor de geiiusnte Berktnwoude Op groote af ifenden bezocht hij zgn patiënten etrst te voet en per rijtuig later per rijwiel en suto Zelfs per schaats en p r schouw trok de dokter er op uit als het moest Bij de geboorte van nagenoeg ieder die in deze slreck m de laatste halve eeuw het levenslicht zag was Dr Beekenkamp tegenwoordig Hij was de vertrouwde dokter in elk gezin die ieders omstandigheden kende en daardoor is hü voor velen met alleen de medische verzorger maar ook de raadsman geweest die om zijn vriendelijke per oonlukheid hoogelijk werd geacht Belangrijke sociale arbeid De wyze waarop Dr Beekenkamp lün taak als medicus opvatte braohl hem er vanzelf toe gruole belangstelling te loonen voor alles wat tot verbetering van hygiënische en maatschappelijke toestanden strekken kon Zoo chisp hij zich naast zijn pract k telkens nieuwen arbeid en is hij geworden de stuwkracht van veel waarvan de gemeenschap in belangrijke mate nut heeft gehad Daarvan getuigt zijn werk als lid en voorzitter van de Ge ïondheidscommissie te Schoonhoven xyn vele bemoeiingen in de Zuid Hol landsche Vereeniging Het GroeneKruis waarvan hij tal van afdeelingen oprichtte en in t bijzonder al datgene wat hij deed tot verbetering vande Zuigelingenveizorging In de Staten van Zuid Holland was hU vooral de pleitbezorger voor een goede drinkwatervoorziening ten plattelande voor betere kr nkiinnigertVerzorging i voor bevordering van de algemeene hygiëne waar dit mogelijk was Ook de lichting van de eerste schoolartsen4ien t in Zuid Holland voor de streek tusschen Lek en IJsel legt getMigenis af van het onvermoeid streven van Dr Beekenkamp op diens ruime arbeidsveld Deze greep uit hri yi ke leven van Dr Beekenkamp Umnl dat er alle aanleiding Is om era£n te herinneren dat hm SO jaar geleden door de Lcldache Universiteit het arts dl ploma werd oitgerelWt dat heii den weg heeft geopend om in het belang der gemeenschap en tot eigen voldoening gedurende een halve eeuw op loodanige wijze te arbeidco dat bet huidige en het komende geslacht daarvan met groote waardeering en eerbied kan én zal gewagen Enkele data uit Dr Beekenkamp s loopbaan Teunis Beekenkamp werd op 20 Jan 1866 te Nieuwerkelk a d IJsel geboren Hy bezocht de Rijks Hoogere Burgerschool hier ter steeüde vraar zijn ouders intusschen hun woonplaats hadden gekozen Na in 1884 het eindexamen te hebben afgelegd ging hij aan de RliksUniversiteit te Le den in de medicijnen studccren Op 24 Dec 1890 werd hij tot arts bevorderd In datzelfde jaar promoveerde hij aan de Universiteit te Freiburg tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift Osteomyelitis Alhuminosa On 2 Maart 1891 vestigde Dr Beekenkamp zich als arts te Gouderak in welke gemeente en omgeving gedurende eenige jaren geen medicus gevestigd was geweest Dr Beekenkamp die gemeente geneesheer werd van Gouderak en van Berkenwoude heeft ziin practiik uitgeoefend tot 1 April 1939 toen zijn opvolïer Dr Werkman in zün plaats is getreden In 1901 werd Dr Beekenkamp na de reorganisatie van het staatstoezicht op de volksgezondheid benoemd tot lid en daarna tot voorziltef van de Gezondheidscommissie die haar zetel te Schoonhoven had 22 pemeenten behoorden tot haar district In dezelfde periode werd Dr Beekenk mp benoemd tot lid van het Hoofdbestuur van de Zuid HoUandsche vereer Ping Het Groene Kfuis welke vereenising voor Dr Beekenkamp veel voor betere zuigelingenverzorging heeft gedaan Van 1919 1917 had Dr Beekenkamp voor de Liberale Staatspartij zitting in de Staten van Zuid Hnlland Zijn dr kun ne adviezen hadden gezag De afd Gouda van de Maatschaopij tot bevordering der Geneeskunst benoemde Dr Beekenkamp in 1921 to baar voorzitter welke functie tot 1936 door hem werd vervujd Van zijn hand verscheen een belangrijke publicatie over de verlc kunde ten plattelande een verhandeling over 3000 verlossingen Tot de oprichting van den schoolartsendiensl Lek en IJsel de eerste in Zuid Holland heeft Dr Beekenkamp den stoot gegeven Ter gelegenheid van ziin 40 jariB ar 6iubili um werden Dr Beckpnkamp s verdiensten door de Regecrne erkend door zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau De gansche bevolking van Gouderak en Berkenwoude heeft den jubilaris toen op feesteliike wijze haar groote waardeering en hulde beto nd Geen bezoek Ongetwijfeld zouden velen van hier en elders Dr Beekenkamp op zijn heugelljken gedenkdag van hlin groote be angstelling persoonlijk willen doen blijken Dit zal echte r niet mogelijk zijn daar de bescheiden jubi aris zich door een afwezigheid van eenige dagen aan elke herdenking zal onttrekken Uit vroeger t den oe OOUDSCHE COURANT MELDDE 7S JAAR 6SLBDEN In de vergadering van den gemeenteraad is overgegaan tot dfc benoemingen m verschillende eommissiën Wordt benoemd in de pi schoolcom missie in plaats van de n heer A A v Bergen IJzendoorn die zijn ontslag genomen heeft de heer C L Walther en herbenoemd het af tredend lid de heer D van Hinloopen Labberton als commissaris van de muziekschool herbenoemd hst aftredend lid de heer J ï van der Linden evenzoo als regent van het weeshuis enz de heer M H Kluitmïsn evenzoo als regentesse mevr Knaap Koot evenzoo als rc gent der beide gasthuizen de heer W Post Drost evenzöo als regentes der beide gasthuizen mevrouw Rooseboom geb Gronovius evenzoo als regent van het bestedelinghuis de heer G N dè Voos evenioo als lid van het burgerlijk armbestuur de heer T Drayer Wordt bij jcontinuatic benoemd als marktmeester L de Mooy van de aardappelonmarkt T Kruisheer van de varkensmarkt M van Velzen als waagmeester L S Cats en als tolgaarder aan de Haastrechtsche brug Priiw 50 JAAR GELEDEN Donderdagavond vierde het Lejsgezelsohap fe ReeuwUk feest VSjftig jaren heeft het bestaan reden teWer dus om dezen dag niet opopgemerkt voorbij te laten gaan Na een hartelijke toespraak van den voorzitter en een gemeenschappelijk lied brachten twee tooneelstukjes tal van kluchten en voordrachten en niet minder het gezellige souper de opgekomen leden eru dames in eene bijzonder opgewekte stemming Zeer zeker zal deze prettige avond nog lang in aller herinnering bewaard blijven 25 JAAR GELEDEN De sneeuw dieSkden vroegen morgen i beginnen te vallen lieeft zoo stilletjes aan een geheel wit tapijt gespreid over straten en wegen zoodat alles in wintertooi is gestoken Brand in carosseriefabriek aan Kattensingel DOOR SNEL INGRUPEN UITBREIDING VOORKOMEN Vanmorgen om half 11 werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand in de aan den Kattensingel gelegen carosseriefabriek van den heer R M Teeuwen Met het oog op het gevaar voor uitbreiding tot de aangrenzende terreinen van de stoomtimmerfabriek De Morgenster rukte te brandweer met groot materiaal uit Wet was evenw niet noodig al dit raatsrieel in di nst te stelten Onder leiding van den commandant ir L GÖUewijn Gelpke werd het vuur aan twee zijden van het gebouw met 4 stralen aangetast waardoor spoedig gevaar voor uitbreiding was voorkomen De fabriek was gevestigd in een gebouw op een aeliter de Kattensingel gelegen terrein in welk pand vroeger een kerk en later een tabakskcrverij is geweest De fabriek is geheel uitgebrand Het koepeldak van het voormalige kerkje ijood voldoende voedsel om de vlammen door het dak te jagen Ook de inventaris ging door vuur en water verloren H et huis is verzekerd de inboedel niet De belL r deiido perceelcn kregen èeiiige watei schade De oorzaak la Vermoedelijk gelegen m het felle stoken bi de strenge koude waardoor de schoorsteen in brand kwam te staan Een m de fabriek staande auto vaji d en heer Borsje meubelfabrikant al hier kon naar buiten worden gereden Toegangswegen opengesteld T RBrNDINGSWEG TUSSCHEN RIDDER VAN CATSWEG EN GOUWE De toegangsweg naar Gouda die van de Gouwe naar den Ridder van Catsweg is aangelegd en Gouda via de tunnel met de groote wégen verbindt ij voor het verkeer opengesteld l 4 eRstmis Wij toonen U een zeer geêlaagde collectie nieuwe modellen in JAPONNEN wol zijde chiffon enz Ook in avondjaponnen mann Bah t liigez Med U 3940 34 Schouwburg Bioscoop N PRACHTIG FEESTPROGRAMMA MET IN T ïyiTTE PAARD ALS HOOFDSCHOTEL In haar programma keuze voor de feestdagen is de directie van de Schouwburg Bioscoop zeer gelukkig geweest en zij is er volkomen in geslaagd iets bijzonders te brengen dat het cachet geeft dat zyn voorstellingen in een feestweek past Hoofdnummer van het bonte en vroolijke programma is de succesoperette lm weissen Röss l het werk dat steeds opnieuw een attractie is en in zijn verfilming in de prachtige omgeving waaraan het z n naam ontleent zoo geheel en al leeft Het gemoedeiyke verhaal het uitstekende spel en de stemmige omlijsting dit alles geeft de sfeer die aan deze charmante operette eigen is Men kent al die gezellige liedjes op de stralende muziek van Ralph Bewatsky en hier heeft men ze in het sohoone bergland rond het Wolfgangmeer waar al die blijheid al die levensvreugde zich concentreert om het hotel lm wei5 sen Röss l in het hart van het bekoorlijke Salzkammergut Daar zwaait de hupsche waarin den schcpter onder de vereerende blikken van haar cleganten kellner wiens jalouzie tot zoovele malle verwikkelingen leidt Er zijn nog meer kostelijke verwarringen de verwoede strijd van den badpakken fabrikant zonder patent tegen de patenthouders zonder badpakken en de verrassende ontvangst van den heer Vorst die dank zij de onschuldige fantasie van den eenvoudigen telegraafambtenaar voor den vorst van het gewest wordt aangezien en die meteen onder het baldakijn kan gaan zitten voor het bijwonen van het patroonsfeest dat m rijke aankleeding luister en glans aan de tilm verleent De voor treffelijke regie van Carl Lamac heeft In het witte paard tol een bruisende film gemaakt vlot gezellig en verkwikkend een werk dat men met voortdurend genoegen volgt Bekende Weonsche artlsten spelen met zw or de hoofdrollen Hermann Thimig is de verliefde ober Theo Lingen de verbaasde pseudo vorst en Chrisl Mardayn de knappe waardin en allen leggen m hun spel die genoegelijkhoid om de film tot een feest te maken Ook op het tooneel is er een attractie een uitsti kend vanélé nummer met De Vier Kentons die verbazingwekkende acnobatische toeren vemcnten Dat lachende viertal beheerscht het vak in een vlotte lucht en parterreevolutie worden keurige verrichtingen geleverd diè terecht grooten bijval oogsten Het uitgebreid en gevarieerd programma brengt in het filmgedeelte voorts aantrekkelijke HoUandsche actualiteiten het wereldnieuws en een Nederlandsche bijfilm Het muzikale prentenboek waarin Louis Noiret een aardige omlijsting een luchtig lied zingt Ten slotte is er de getrouwe gast van de feestdagen het filmpje van de Bio Vacantie oord en ook thans rammelen de bussen om aan kinderen levensvreugde en gezond heid te kunnen geven 7 w AT AAR ANNEER Schouwburg Biowoop In het witte paard met Herman Thimig en Theo Lingen op het tooneel De vier Kentons Aanvang S lSuur Zaterdag vanaf S 30 uur Zondag en beldc Kerstdagen vanaf 3 uur Zondag en beide Kerstdagen 10 30 uur Königsvvalze met Willy Forst en Paul Hórbiger Dec t uur Kunstmin Tweede Nutsbijeenkomst wedstrijd in heraengymnastiek onder leiding van denheer P J Köbben te sHertogen bosch Dec 10 our Stadhuis Vergaderingvan den gemeenteraad 23 Dec 11 uur De Zalm Verknoping door notaris G W Nagtglas Boot 23 Dec 11 nor De Zalm Verkooping door waarnemend notaris H F A Schermer 23 bec Il uur De Zalm Verkooplng door notaris K Zee vat Deo 2 1S niir Reunie Filmmlddagvoor kinderen van leden van de Ned Vereeniging van Huisvrouwen Dee 2 30 nor Mnxieksehool Oosthaven Kerstmiddag Vrüz Herv Dameskring 26 Dec 3 uur Kunstmin Concert Goudsche OrkestVereenlging onder leiding van Gijsb Nieuwland Jr 30 Dec 11 uur De Zalm Veckooping door notaris J van Kranenburg ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijnvan Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren J G W F Bik Bleekerssingel 55 telefoon 3151 en P de Boer Gouwe 113 telefoon 2273 afothÈkersdienst Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 J H Boekamp t GRONDLEGGER EN OUDSTE FIRMANT VAN KRIJTMALERU GEBR BOEKAMP Op 57 jarigen leeftijd is hier ter stede plotseling overleden de heer J H Boekamp oudste firmant van het krytmalery bedrijf van Gebr Boekamp Te zamen met zijn twee broers de heeren J en H Boekamp richtte de overledene in 1913 de krijtmalerij aan de Nieuwe Gouwe W Z op Als oudste van de drie nam hij de leidende positie in en het was mede aan ziin i ijvT en stuwkracht te danken dat de kleine zaak van toen in den loop der jaren is uitgegroeid tot het belangrijke bedryf van thans dat niet alleen in ons land fnaar ook ver buiten onze gi enzen in tal van landen rclatiss heeft De heer Baekamp ging met hart en ziel in zijn onderneming op en met groote voortvarendheid arbeidde hij eiken dag opnieuw voor het welzijn van zi m zaak Eenvoud was daarbij een andere eigenschap die hem kenmerkte De krachtige ijloei van hal bedrijf is mede de vrucht van jjgn 27jarig onvermoeide werkzaamheid welke ziin naam blijvend aan de krijtmalerij heeft verbonden Het lag niet m den aard van den heer Boekamp naar buiten te treden hy bewoog zich alleen op het terrein van zijn zaak De teraardebestelling zal geschieden Maandagmiddag 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats KERSTBOEÉfN IN DE LEESZAAL Evenals ieder jaar ligt er in het l eszaalgebouw weer een verzameling Kerstverhalen op aantrekkelijke wijze uitgesteld Deze lectuur is in hoofdzaak bestemd voor de volwassen lezers Alle Kerst en andere voorlees verhalen voor de jongeren en dat zün er heel wat liggen uitgestald in de Jeugdleeszaal in de Keizerstraat Bovendien wordt er een paar maal een voorleesmiddag gehouden in de vacantie Electricteitstarief en verduistering SPECIALE REGEUNG VOOR VAST EECHTGElUtUIKERS EN WINKEIJEK8 In Juni stelde de raad voor t tijdvak verbruiksmaand Mei 1940 tot en met de verbruilumaand December IMCT een regeling vast voor de berekening der electriciteitstarieven voor verbruikers die volgens het vastrechttarirf electriclteit afnemers van de gemeentelichtfabrieken zijn en die tengevole van de verduisteringsvoorsehriften ten opzichte van de in Mirmale tijden geldende electriciteltstweven in ongunstiger positie zUn komen te verkeerea dan toen zij aan het vastrechttarlrt voorkeur gaven De strekking van dit besluit is te voorkomen dat de bovenl edoelde gebruikers in ongunstiger positie kwamen dan de afnemers volgens het enk l tarief De commissie van bUstknd in het beheer der gemeente Uchtfabrfeken geeft in overweging voor het jaar 1941 een zelfde regeling te doen vaststellen Zy adviseert voorts te bevorderen dat deze tijdelyke regeling voor het jaar 1941 tevens wordt aangeviild met een speciale regeling voor de winkeliers die stroom afnemen volgens ht vastrechttarief Dit advies dat gebaseerd is op overwegingen van billijkheid en de practische gevolgen van admlnistratieven en anderen aard Ike aan verandering van tarief doopte gebruiker verbonden zijn heeft de volle Instemming van B en W die den raad een voorstel terzake hebben gedaan Het ligt in het voornemen der commissie van bijstand om ook de winkeiers die hef in hun bijzopdere contract vaor stroomafneming bepaalde kwantum electriciteit in deze periode niet bet eiken onder deze tijdelijke tarief regeling te doen vallen De voorgestelde bepalingen luiden In verband met de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezett Nederlandsche gebied betreffende de verduistering van zonsondergang tot zonsopgang zal aan de electriciteitsverbruikers die volgens het vastrechttarief electriciteit afnemen in 1941 voor het verbruik over het tijdvak gedurende welke de bovenbedoelde Verordening van kracht zal zijn in hetzelfde pand in geen geval meer in rekening worden gebracht dan verschuldigd zou zijn geweest bij electriciteitsafneming volgens het enkel tarief Aan winkeliers die electriciteit afnemen volgens het vastrechttarief zal voor het verbruik ovjr het bovenbedoelde tijdvak in hetzelfde pand in geen geval meer in rekening worden gebracht dan verschuldigd zou zijn geweest volgens het vol jende tarief voor de eerste 500 kwh per jaar 20 cent per kWh en voor hel verbruik boven 500 k Wh per Ja6r 10 cent per kWh met dien verstande dat tenminste een bedrag van ƒ 55 aan Stroom moet worden betaald Restitutie van het sen uit hoofde van het bovenstaande te veel is betaald zal na de opneming van het verbruik ovr de laatste maand in 1941 waarin de bovenbedoelde Verordening van kracht zal zijn plaats vinden burgerlijke Stand Gebaren Dec Maria Johanna Theodora d van J Sc iuttelaar en W A C M Goiim ns Walvisclistraat 8 De Hendrik Wouter z v n C J van Dijk en N Vis Gerard leustraat 1 Gerarda d van G M Perdijk en M van Eijl Gra van Bloisstraat 95 Bernhar z v n C J deJong en W J van Eijk Kuioer traat 25 Jan Gerrjt z van P Bestebreurtje en G E de Zeeuw Gr Florisweg 92 Maria Adri na d vanH de Gruyl en P de Gruijter C Huihgensstra at 122 Ondertrouwd m Dec B van der Linden en A de Jong C de Vlieg en W Heij Overleden Dec Mairia Louisa Fennet 75 J Dec Cornelia Melkert 73 j Dec Maria van Veen 71 j 19 Dec Johanna Cornelia Lleeflan geh met P de GruiJl 68 J BENOEMINGEN TOT BESTELLES BU DE P T T Bij de P T T zijn benoemd tot besteller de heeren A Kok eh J de Beij alhier voordien arbeider in tij delüken dienst te dezer plaatse I EUILLEIÜN tMadrut YWbodan i NOODLANDING IN DE WOESTIJN Mij komt die ijver zeer verdachtvoori had Been al eens tot EUen Boyard gezegd Ik geloof stellig k dat hü opdracht heeft gekregen onze handelwijze nauwkeurig gade te slaan en onze gesprelcken af te luisteren lillen Boyard had slechts haar schouders opgehaald toen zij antwoordde Wy zullen in ieder geval zeervoorzichtig zijn Nu ontwikkelde zich weer het bonte schouwspel dat de beide Europeanen reeds ettelijke avonden hadden meegemaakt De tenten werden afgeladen haringen ji het zand gedreVen touwen gespannen en de paarden van hun zadels bevrijd en aan elkaar gekoppeld Dit alles voltrok zich regelmatig nder veel drukte en geschreeuw en scheen voor de Hindoe s eei dagelijks terugkeerend amusement te vormen Been had naast Ellen Boyard op een groote bam iK emat plaats genomen en baalde een kaart te voorschiin waar hi zich weldra geheel in verdiepte Naar schatting moeten na xoo ongeveer de plaats hebben bereikt waar professor Floyd en zijn metgezellen verdwenen zijn In ieder geval zullen wy den tocht niet eerder Voortzetten voor wij alle hoeken en gaten grondig hebben doorzocht Ellen Boyard die voorover op haar ellebogen leunde liet haar blik over de gespleten bergwanden glijden welke het dal aan drie zyden omsloten Een mensch zou zich heusch watonbehaaglyk gaan voelen bij de gedachte dat achter al die rotsen gevaar kan dreigen Been keek haar van terzyde aan BangT Niet in het minst lachte zü maar direct daarop werd zü ernstig Denkt u dat we als het er opaan komt op onze menschen kunnenvertrouwen ZU zijn ondergeschikten van denMaharadja En dien man vertrouw ikniet verder dan ik hem zie dat weetu In een plotselinge opwelling van schrik keerde zy zich nu geheel naar hem toe Zoo bedoelde ik het niett Wat Denkt u dat Rai Mohan Als dateens waar zou blyken te zyn Ik kan mü natuurlijk vergissen trachtte Been haar gerust te stellen Misschien is er geen enkele redenvoor myn wantrouwen Maar het tem opgevallen dat hü zich zooveelmoeite gaf om u te weerh udcn aan de expeditie deel te nemen Hy voelt zich aan uw vader verplic l en wilde blykbaar niet dat u het lo oudt dealen dat hy mij had toeg lacht T Als uw vermoeden ju st is dan zouden wy ons nu al in groot gevaar bevmdenl Maar neen ik kan het niet geloovenl Niets zou my liever zyn dan datu het aan het rechte eind blykt tehebben Nochtans onze chauffeuruit Gigasar heeft my ernstig voor denMaharadja gewaarschuwd Hy noemde hem een zeldzaam geraftineerdenschurk AU Mohammed kwam hen storen met de mededeeling dat de tenten waren opgesteld Ellen Boyard keek den man onderzoekend aan v Je meester vertelde mü dat jede ermisten kent Is dat zoo Zeker ik heb de beide Sahibs meeimalen op hun reizen door dezestreek vergezeld Dan ben je dus met de plaatselijke omstandigheden goed op dehoogte Heb je er geen idee van water met hen gebeurd kan zyn De Moj mmedaan maakte een pathetisch gR aar Slechts AUah weet het meesteres I Been en Ellen Boyard keken elkaar aan In leder geval blüven we voorloopig hieri wendde de eerste zich weer tot AU Zor w diw voor dat het kamp voor een langer verbluf wordt mgericht Het zal het uitgangspunt vormen Vfin al hetgeen wy verder denken te ondernemen Een oogenblik leek het of deze opdracht den Mohammedaan niet byster aangenaam was maar direct daarop nam zyn ondoorgrondelyk gezicht weer de gewone onderdanige uitdrukking aan Zooals u wilt SahibI Ik geloof dat u gelyk hebt zeiEUen Boyard fluisterend toen de inlander zich verwyderd had Wüzullen goed doen onze oogen open tehouden U persoonlyk dreigt waarschUnlyk geen gevaar Ik ben er van overtuigd dat de Maharadja uitdrukkelük order heeft gegeven om by een eventueelen schurkenstreek voor uw veiligheid te wakenl Ellen Boyard stond op Haar slanke gestalte teekende zich scherp tegen den Westelüken hemel af Zooals zü daar stond in haar khakikleurig rUcostuum had zü büiia iets Jongensachtigs Stellig een goed bedoelde troostilachte ze terwül zü haar reisgenootvol in het gezicht keek Als hetmü alleen om mün eigen veiligheid tedoen was geweest dan had ik mü och waarUpc niet bü u behoeven aan te sluiten Ook Been kwam nu lachend overeind Ut d ak er ook niet ao mü U te laten ontnemen Samen uit samen thuis Hy drukte haar hand en daarop be gaven zy zich samen naar de tenten Daarbü bemerkte hy een ruiter die in gestrekten galop naar den uitgai van het dal reed Te oordeelen naar den afstand welken hü reeds had afgelegd moest hy het kamp ongeveer tien minuten geleden hebben verlaten dus onmiddellyk nadat AU Mohammed zün aanwüzingen had ontvangen Ook Ellen Bojrard was de man die haast scheen te hebben niet ontgaan Wat moet dat beteekenen vroegze ongerust Been floot veelbeteekenend door zün tanden Züne Hoogheid wordt van onzeplannen op de hoogte gebracht en omnadere bevelen verzocht Laten wyeens hooren wat onze vriend AU vooreen uitvlucht heeft weten te bedenken Hü wenkte den Muzelman die juisttoezicht hield bü het voederen derpaarden naderbü te komen Hallo AU heb je jeVKoran vergeten mee te nemen Of nioet die renbode daar je Zondagscheo tulband balen AU wist blykbaar niet goed of hü om de schertsende vraag zou lachen dan wel haar eenvoudig moest negeeren HU keek Been van onder zün half gesloten oogleden verlegen en kwasi hulpeloos aan O de Sahib drüft len spot metmü zei liü op een toon waalrin eea werefö van verwyt scheen te liggen Maar het is werkelyk niet om mee te spotten Ik heb één van de mannen naar Gigasar gestuurd omdat de kok my zooeven vertelde dat hy te weinig groente conserven heeft meegenomen Dr Been sloeg den Muzelman zód krachtig op diens smalleii schouder dat zün kromme beeoen hun evenwicht verloren Flink zoo AU hefbl tUnk Daarna ging hü met Ellen Boyard de tent binnen weUie de Mahafania hun ter beschikking had gesteld Zü was zeer ruim en in drie afdeelingea verdeeld In twee daarvan waren da veldbedden ondergebracht terwül de grootste ruimte in het midden als woonvertrek was ingericht De rood gloeiende zon verdwem achter de bergen en de schaduwen vi a d nacht legden zich over het d U Been stond voor den ingang van da tent en staarde peinzend naar de bedryvigheid der inlanders die jutsi bezig waren een kampvuur te ontsteken en in hun witte gewaden en kleurige tulbanden een schilderachtig gafreel vormden Kamp in de woestüo Een dankhjbaar motief voor een schilder vev brak hü wat plotseling de stUte Ellen Boyard had plaats genomen o 1 één der kleine klapstoeltjes welke iade woonruimte rondom de tafel t Mi j dsn J £ Wofdl m