Goudsche Courant, zaterdag 21 december 1940

B JVD ZATERDAG 21 DECEMBER Xt u toek mnidligtr I II C S II II EIIIM2S Pakhuis te koop aan de Spéldemakerssteeg groot ca 4 x 9 M met beiuiinen vluer Ook zeer geschikt voor werkplaats Bezichtiging op aanvrage ortdei no O 3J57 bureau van dit blad 14 p IPp fflÜ Toute joUe Boldoot Lavendel water Lohse vanaf f O 75 in feestverpakking Tosca 4711 parfu n eaj de coloqne en tOO andere kleine KERSTCADEAUX Üaafc ij aaza bHzonder roa e ortecring l PoreeleiflOtueti Aardewerk U N a i r en vouréetUnt O 3942 I DE KLEINE WINST NIEUWE HAVEN 17 KRUIDKUNDIGE MEVff TAVERNE 7 houdt rlken W iis4aa Donderdag Vrildafl ei taiardag zitting van 11 6 uur Wagenstraat 128 Oen Haag Urin medebrenKo G 3706 21 Voor LII S Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda j 1707 lü Officieele pitfaiicatie van het Departeoaent van Handel Nijverheid en Scheepvaart ZAKKEN De Directeur van het Bijlcï textielbureau daartoe gemachligti door den Secretaria generaal van het departement vare Handel ïfüverheid en Scheepvaart maalst het volgende bekend In verbaod roet de toenemende sehaarschte aan jute en andere weven zakken is het gewenscht het gebruik daarvan als emballage zooveel mogel k te beperken Dientengevolge zal de uitvoer vao deze zakken ook wanneer xij bU exportzendingen als verpakkingsmateriaal dienen met mgang van 1 Februari 1941 verboden zun behoudens speciale vergunning van den directeur van het Rükstextielbureau Bu aanvrage van een dergelüke speciale vergunning moet de verbruiker aanvrager ten genoege van den directeur van dit bureau aantoonen dat het hem onmogeUjk is de zakken door ander emballage materiaal te vervangen of de goederen los gestort te vervoeren De aandacht wordt er voorts op gevestigd dat binnenkort nadere verbodsbepalingen ten aanrjen van het gebruik van zakken bQ vervoer van daarvoor in aanmerking komende artikelen waaronder aardappelen en uien kunnen worden verwacht Allen verbnukers van zakken wordt derhalve aangeraden reeds thans de mogeUjkheid tot het gebruik van vervangingsmateriaal aooals teencn manden geperforeerde kartonnen doozen papieren Kakken en biezen korven ernstig te onderzoeken Exemplaren ven een circulaire walke io verband met bovenbedoeld verbod is samengesteld zun op aanvrage verkrijgbaar bijhet Rgkstextielbureau sectie Jute WUlemsplein S Arnhem 6fi r7 62 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscberij LEVEBING VAN SLACHTSCHAPEN EN SLACHTPAARDEN Het Ruksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maak het volgende bekend Binnenkort zal een regeling in werking treden waarbij ook lachtschapen en slachtpaarden aan de Nederlandsché Veehouderij centrale kunnen worden geleverd Voor deze levering zullen uilfluitend in aanmerking kunnen komea diegenen die door de Nederlandsche Veehoudertjcentrale als markthandelaren in slachtschapen resp rslachtpaarden zün erkend Voor erkenning als zoodanig komen in aanmerking handelaren die zich verplichten per week 10 of meer slachtschapen resp per 4 weken 8 of meer slachtpaarden op een bepaalde markt aan te voeren Zij dienen een aanvrage tot erkenning zoo spoedig mogelük doch uiterlyk vóór 25 December a s te richten tot de Nederlandsche Veehouderycentrale Laan van Meerdervoort 84 te s Gravenhage onder opgave van het aantal slachtschapen c q slachtpaarden dat zij per week wenschen te leveren De erkende markthandelaren zullen daarop door de Nederlandsche Veehouderycentrale in klassen worden ingedeeld ledere erkende markt handelaar is verplicht wekelijks het aantal f lachtschapen te leveren dat voor de klasse waarin hij is ingedeeld is vastgesteld ledere erkende markthandelaar in slachtpaarden is verplicht over een periode van 4 weken het aantal slachtpaarden te leveren dat voor de klasse waarin hij is ingedeeld is vastgesteld Komt een handelaar zün leveringsplicht niet na dan kan hy in een lagere klasse dan waarin hy oorspronkeluk is geplaatst worden ingedeeld Het is derhalve van gioot belang dat iedere handelaar het voor zyn klasse vastgestelde aantal dieren levert Indeeling in een hoogere klasse kan alleen dan gebeuren wanneer de marktpositie zulks mogelijk maakt Voor de overneming van slachtschapetf zullen de volgende ontvangtsplaatsen worden aangewezen Groningen Dinsdag Leeuwarden Vr dag Sneek Dinsdag Zwolle Vrijdag Zuiphen Donderdag Utrecht Woensdag sHertogenbosch Woensdag Maastricht Maandag ffWst Maandag Goes Dinsdag Rotterdam Maandag Leid iVrijdag Amsterdam Maandag Purmerend Dinsdag en voor de overneming van slachtpaarden Leeuwarden Vrüdïg Zwolle Vrijdag Arnhem Maandag Utrecht Woensdag Amsterdam Maandag Rotterdam Maandag s Herlogenboseh Woensdag Maastricht Maandag Nadere bijzonderheden omtrent prijzen en leveringsvoorwaarden zullen spoedig worden bekend gemaakt 615 94 E Plaatst filer U W advertentl Last van concuprantla ABONNEERT U OP OE Goudsche Courant zy biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbÜ Goed versorgd oieows uit Uw eigeo gemeente en omgevlag De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd ia Goada tt£S per kwartaal f 0 7S per maand of 17 cent per week buiten Gouda bij oom agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 door onze bezorgers en by de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C171 GODDEBAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1801 MOOBORECBT W de Wit Stevenstraat 10 NIECWEBKEBKaydU8SIX a M Kaulfelt Kortcnoord 1 OUDEWATEB Firma Rahms Boekhandel REECWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bieyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 1S4 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 3 BOSKOOP C dè Groot Zyde 320 MOERCAFEULE Jac van Marie Julianastraat IJl Vul dit In ea zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende beitelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt Woonplaata en Datum Naam Spaar iqd saep goed a geld Vooral nu i het vuordtclig de wasch uit huis Ie doen Heuschi voor dezelfde hoeveelheid zeep kunt U hel niet doen Bovendien boenen wij de wasch niet waardoor de levensduur van üw goed ia n merkel ijk wordt verlengd En dan nog Btdtijfia ata too zacht alsrtgtnwaier O 3938 38 ala hal maagaal mal De Modelwassclierij Saada Talalaan C0 4 VTTTTTTTVTTTI Burgemeester en Wethouder van GOUDA zullen op 7 Januari 1941 in het openbaar verpachten het recht van tolheKing op het Amsterdamsche en Joudsche Rypad onder de Gemeenten Alphen a d Rijn en Boskoop voor het tijdvak 1 Februari t m 31 December 1941 De voorwaarden liggen op de afdeeling Financien van de 3emeente Secretarie van Gouda ter inzage terwyl aldaar tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen Inlevering inschrijvingsbiljettten op 7 Januari 1941 vóór des voormiddags 10 uur ten Raadhuize G 3953 J9 Wilt gÉ Uw vrienden met de Kerst On iets f na tracteeren Adiko walels moet ge dan Dit jajr presenteeren 1 cV 0 00 Vraagt zc U winkelier Ovcal veikrijgbaar ADÉKO ü3J 5 30 MMiW LOSSING VAN WAGENLADINGEN In verband met groote behoefte aan wagens zullen ook op 26 December as Zen Kerstdag en 1 Januari 1941 alle wagenladingen met uitzondering van wagens met douanegoederen tusschen 7 en 18 uur door geadresseerde behooren te worden gelont Voor berekening van den vrijen lostermijn en eventueel van staangeld zullen die dagen worden medege eld Op 25 December a s tsten Kerstdag zal geen lossing van wagenladingen plaats hebben Zoo noodig worden bij vorst nadere maatregelen voorbehouden Aan de stations worden gaarne alle gewenscbte inlichtingen ver Utrecht 21 December 1940 Directie Nederlandsche Spoorwegen 6999 32 Met Kerstmis een instriimei linhuis Prachtige Piano billijke prijs ACER Westhaven 20 0 39395 Mevrouw Nederhorst Krugerlun 45 zoekt tegen I Februari CEM OIENBTBOOC V d en n zelfst kunn werken en koken v g g v anm a s Maandagavond van T 30 8 uur O 39266 HUISHOUDING Welke boerendochter van Chrlstelijken huize cji 23 wil in relatietreden met jongen landb met eigenboerderij van ruim 25 H A In Z H dorp Oehelmh verzekerd Br no G 3870 bur van dit bUd 8 KETTE OIENSTBODE gevraagd zelfstandig kunn werken voor dag of dag en nacht P G Aanmcldea lïorpstniat K 15 Moordrecht O 3tJ4T 7 Adverteeren doet Verkoopena NIEUWE ARBEIDSGEMEEN SCHAP L RONOSllGEN VOOR DE Da Nederlandtcha ValiorgBnlialie gaal vooraan i Zi vertchab door haar kracht da grondilagaa voor dan opbouw van da niauwa arbaidsgameenschap SOLIDAanZIT ichapl tij nutchen de werkende menichen vaiv ettelfiie Volk een tolidanleil dia eenheid brengt aaa eenheid die kracht beieakant GEMEENSCHAPSZIN brengt tij lusichen aUan dia b den arbeid voor da niaawe gemeentohap lielrokken ii n Tuitchen de werkart van hoold en hand tusschen warkgevan en werkaeraen VEXANTWOORDEUJKMnO vraagt ti omdat de aibeidtgemeentchap alleen maar kan worden opgebouwd en in and gehouden wanneer ledai peraoonlijk iqn arbeid verncht naar beste welen en bette kunnen Op dete drie grondslagen kan worden gelMuwd en vertrouwd I Hel Nadarlandtch Varbond van Vakvereemgingen kent en erkent deze grondilagen Het Verbond bouwt daarop sen hechte vrjorganitaue die haar taak in de nieuwe arbeidtgemeenichap naar behoorsn kan vamchien Arbeiden van Nederland Ook uw kracht it daarbij noodig I Ook uw belang tiaat op hel tpell Bouwt medel tn t jaranltngen rijd hebban honderdduitendan Nadarlandtcha aibaidan getocht naaiaan wag d a han cou kunnan voaran naar davarvuUinQ n hun varlingaiiiEan tamanlaving mal aan bahoorlqk beilaanvoor iadai mal aan loakoaul voor da augd an aan vartorgdan oudan dag voor de vermoaid waikan Ean nmanleving mal da volladiga arkanning van dan arbaidar iqii rechlan an ninwaarde in da gamaentchap mal aibaidsviaugdaaa lavantblijhaid Talkant wannear aj dichten dan weg gerondan a habban Ueek data dood M Jvopan in onwarkalqkhaid in gabieli aan daadkrachl en ganaenKhapüin in nulleloota batpiagalingen an ijdal gapnai Toan kwam da oorlog ovar ons land Vaal rard ar door oniwortald Slap an ondeugdalijk titekan vale tundamenian Hal ichsan alsof da atbaidei mal lijn verlangen alleen blaef san alioi ti n toeken lol muluklung wat gedoemd altoi de gaioch wag niet betlond Maai in werkelijkheid Kaal hij niel alleen Hondeidduiienden tiaan naad hem mal hetlellde verlangen danteildea wU naar leventvemieuwtng Zijn toeken ii niai vergetfichl De tociale revolune die door Europa gaal ruiml alle lagboomen op De ws ligt open de raarieh naar hei doel kan voortgaan I 0 W 4S to fceeri tolae BWKEIIIJ WEVER Goudsche Orkest Vereeniging Uirlgent ÜIISH MKüWLANÜ ü j94I U CONCERT op 2en Kerstdag des namiddags 3 uur in de Zaal kUNSTMlN v in de Sociëteit Ons Gcnoïjea door de GDU3SCrfE ORKESTVEREENIGING Met welwillende medewerking van Mej HELENA QÜISPSL Alt Rot erdam Mej BAUKJE BINNENDIJK Sopraan efli dén Heer JAN SIGNER ViooL O 3927 M RADIO onder eenlee verplichtine demonstreeren wil U de nieuwste PHILIPS ERRES OF TELEFUNKEM GESTELLEN 1 eveiis f rootc SMrieering STOFZUIfiERS van alle merkn L ZIK KTALAÜB G A BELONJe JUM nic foastfyxip O 394fi 2P Lange Tiendawea SS Telel tM 0 3 l l NIEUWJAARSWENSCHEN deiieeiitewerkei vai Sooiii AFD REINiaiNeS EN ONTSMITTINaSDIENST A ann ik9knM n w nna Maakt gebruik van een dezer modellen i Aan mijn geachte Cliënt ele Vrienden en Familie zoowei binnen als buiten deze stad het compliment van den dag Gods besten zegen bU den aan vang van dit nieuwe jaar kaa Begunstigers Vrienden ea iBe kenden Belanghebbenden wordt medegedeeld dat la verband mét de Kerstdagen het hulsvuil In i a H van op Woensdag op Dinsdag daaraanvoorafgaande en in plaats van op Donderdag op Vrijdae daaraanvolgende wordt opgehaald Voorts wordt inplaats van op Nieuwjaarsdag het hulsvuil op 31 December 1940 opgehaald O 39JI 16 DE DIRECTEUR Aan al mijn Vrienden ea Begunstigers heil en zegen in het nieuwe jaar B j den aanvang van het nieuwe Jaar miJn hartelijken geiukwensch aan mijn Vrienden Bekenden en Begunitigen I Kunstschaatsen slijpen 1 ai MaaMaiaaaiawwiiiiiiimriiiMMnwa Het compliment van den dac van Speciale machines voor het holslijpen van Kunstschaatsen en alle indere soorten Veel heil en zegen wordt toegewenscht aan Familie Vrienden en Begunstigers bü de intrede van het nieuwe jaar door M J de Graal Crab thstraat 12 boven Borestellingsfonds 039r8 15 i 8ai iwamm iw rw i i wwWW GETROFFEN Qeen aood al U alechts Gorilla en HernelVn Mes e biyf abruihm p pakje 22 30 35 ea 55 cl Vraagt ook Uw winkelier H h fi HlflinW I in Zwaanabai I9ta Tel 4QS22 O 3841 10 MMMWHnimi mgKaia9aaM i n W M w iW nMMm Een dezer advertentiën gelieve men vóór of op ZT ecember met naam ea woonpU duidelijk ingevuld te doeo bezorgen aan ons Bureau Markt 31 tegen betaUag van ƒ 0 S Elke regel meer ƒ 0 10 Ook kan men het bedrag op onze giro rekening 48400 overadiriivea met ave i het nummer der advertentie en vermeltling van naam en atlrea enz Spoedige toezending zéér gewenscht na tre gez de Ind han E Jap bek slot Dui mis te tl Iiic Ya den ring f e best via SC De van der eens zoo ma zien nieu wen de V kan uitg dat de bi een volk veree een wank moeil Huv op d uitd lands land bewe niet s lijke erken worv AM FRA Maar tend na iniste landln en Scan lot Dete po te Met van ende N Tiotori5 33 f lheim MU i I en o