Goudsche Courant, maandag 23 december 1940

TWEEDE BLAD A 4 MAANDAG 23 DECEMBER 1940 GEMEENTERAAD Begroofingsbehandeling in den raad Cemeentebegrooting na betprehing van 2 uur aangenomen f 30 000 voor voetbrug over Turfnngelgracht Verzet tegen het ver bieden van mederqden 44 den bagagedrager ▼ an fietsen De gemeenteraad u hedenmorcni 10 HBT UI openbare vergadering bijeenflekiMnea Voo itter wethouder mr H P C M 4 WUt W nen loco burgenieeiter Afwezig de heeren J S van Soest o Van bschoten De notulen der vergadering van l avettber en 22 December 1940 woréan gearreiteerd HCDIDEELINGEN Burgemeester en It thouden deelan mede dat Gedeputeerde Staten de goed kauring hebben bericht van het raads hMluit tot het aankoopen van den Coomhcrt gedenksteen van het Fonds L Oeudsche Glazen Alsvoren de goedkeuring van het besluit van B en W tot het verpachten van de hetfmg van doorvaartrechten voor het Reeuwyksche en Sluipwijksche Verlaat voor 1 41 aan K M van den Berg Alsvoren de goedkeuring van het raadsbesluit tot het opnemen van kas f elden gedurende het eerste kwartaal 41 Al deze mededeelingen worden voor kannilgeving aangenomen BIGEKOMEN STCKKEN Van het Bestuur van den GemeenMUken Dienst voor Maatscha pelul Hulpbetoon het verslag over 1939 Voor kennisgeving aangenomen AAM OE ORDE Benoeming van ledpa van CommMes en instellingen wegens periodieke aftreding D heer Van W ij k mist nog steeds en voordracht voor de benoeming van Mn curator van het Gymnasium in de Wkcature van mr Rensma waarvan de curatoren al geruimen tyd e n voordracht hebben gedaan Thans is er ook r vacature van mr Franken bggekemen Spr vraagt wat de oorzaak is dat den raad nog geen vocrdracbt fceeft bericht De voorzitter antwoordt dat de idoening van deze aangelegenheid vertraging heeft ondervonden maar dat B en W hopen sppedig en dan an beide vacatures geiuktUdii een voorstel te doen Hierna wordt tot stemming over aan Benoemd worden drie leden der commissie van toedaht op de Stedeiykc Bad en ZwemInrichtirgen de heeren P de Boer J Palman en G A M Weck allen aftredend een lid van het college van regenten n het rusthuis Huize Juliana de keer P Nieuwvcld aftredend Een regent van het Hoffman s Gelicht de heer P v d Pol aftredend een lid der commissie voor de Hoff HO s Stichtinf Volksgaarkeuken de kaer A J A Vos aftredend i Twee leden van het college ha re Bnten van het Van Iterson Ziekenhuis ie heeren A J KetUer en P J Kolyn Ckeiden aftredend Twee leden van het bestuur van den ameentelüken dienst voor MaatschapItalük Hulpbetoon leden iraadsUd de beer A Heerkens iftredênd le cn Qiet raadslid de heer J SevenhoVen taftredend Twee leden der commissie voor Het tedelük Museum van Ojdheden tevens Libryemeesters e heeren Dr J Smit en H de Groot Beiden t tredend Vier leden der comnnlssie van toelicht op het middelbaar onderwijs u de vacautre ontstaan door het aftreden vsn den heer J Meter de heeren ir L SoUewijn Geljike n de vacature Btataan door hefb danken van den n F Verhotak de heer A C Cos ter in vacature ontstaan door het bedanken van den heer dr A Beek de heer J Bokhoven in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Ed van Dantzig de heer H Maaskant Een regent van het Vereenigd Weesen Aelemoeseniershuis de heer S Vingerling aftredend Een regentes van t Vereenigd Wees en Aelcrooeaeniers huis mevr G J v d Pol Ooaterling aftredend Een curator voor het Stedelijk Gymnasium ds F W G Verheul aftr De gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Openbare Leeszaal n de vacature ontstaan door het bedanken an den heer Ed van Dantzig de heer W L Kwinkelenberg de heeren W Hoonhout en P D Muülwijk en mevr dr M C M de Witt Wijnen Koumana allen aftredend Twee gedelegeerden der gemeente n het bestuur der door de HoUandsche Maatschappij van Landbouw In het leven geroepen landbouwhuishoudcursussen de heeren A van Wijnen en K van der Torren beiden aftredend Alle leden der Commiaaie tot wering van schoolverzuim mevr M de Heide ïan Veen dè heeren L A Roos H F Roobeek L Verjaal D van Wük A J Gideonse J Dercksen W L Kwinkelenberg en mej H S v Wijngaarden allen aftredend Vier vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in de commissie van overleg voor de ambtenaren en voor de werklieden de heeren J K Begeer A Heerkens J H Prevoo en F Stalenberg allen aftredend Een plaats wyrdt voorloopig onbezet gelaten Benoemin van een lid In de raadscommissies voor de strafverordeningen de gemeentelichtfabrieken en het gemeentelijk woningbedrijf In de vacature ontstaan door hrt ontslag als raaislid van den heer W J Middelweerd De heer Heerkens beveel in deze vacatures den heer Imbens die den heer Middelweerd in den raad heeft opgevolgd aan In alle drie commissie wordt be noetitd de heer Imbens Het voorstel tot wtiziging der verordening betreffende den kinderbij slag met het opnemen van de bepalingen dat de toekenning lal geschieden naar de saqienstelling van het gezin per 1 October 1939 en aal gelden voor het gebeale cneente peraoneeL Het voorstel wordt zonder discussie eA zonder stemming aangenomen Het voorstel tot wijxiging van art 4ia der algemi ene politieverordening voor de gemeente Gooda met bet opnemen van een bepaling dat bet aan wielrijders verboden is op hun tiets ook volwassenen mede te vervoeren indien voor den tweeden persoon geen doelmatige zitplaats met steun voor handtn voeten Cn rug aanwezig Is De heer V a h W O k is van de noodzakeiykheid van deze aanvulling niet overtuigd daar hij het gezien bel bescheiden gebruik tegen t mederijde van ouderen op bagagedragers geen t ezyaar aanwezig acht Vooral nu het ruwiel algemeen vervoermiddel ia geworden móet men het gebruik niet belemmeren De heer Maaskant sluit zich bij de opmerking van den heer Van Wijk aan Er is buna nog nooit een ongeluk gebeurd als twee personen op een fiets zaten Spr begrijpt niet waarom men deze verordening wil doordrijven de motiveering acht hij zeer gezocht OveTigens meent spr dat den laatsten tud al zeer gemakkelijk proces verl aaI wordt opgemaakt en hy keurt het af dat de politie op een Zondag bij den FAT i AAR f ANNEER owbu Srhoawburg Bloaeoop In het witte paard met Herman Thunig en Theo Lingen op het tooneei De vier Kentons Aanvang 8 15 uur beide Kerstdagen vanaf 3 uur Beide Kerstdagen 10 30 uur Königs aïzer met Willy Forst en Pau Hörbiger 24 D e t 3t nnr Muileksebeoi Oosthaven Kerstmiddag Vrijz Herv Dameskring ZS Dec 3 nnr Kunstmin Concert Goudsche Orkest Vereeniging raider leiding van Gusb Nieuwland Jr 30 Dec 11 nnr De Zalm Verkooping door notaria J van Kranenburg APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 uitgang van de kerk controle op idenUteilsbewijzen heeft gehouden De V o o r z i 11 e r Dit i niet aan de orde Ook de heer Heerkens kan het voorstel niet bewonderen en hoopt dat de gehcele raad het zal afstemmen De voorzitter mist bij de tegenstanders argumenten De politie kan r van medepraten dat er wel ongelukken gebeuren doordat twee personen op één fiets zaten Vports zijn herhaaldelijk opstoppingen ontstaan De raad kan de verordening afstemmen maar dan is de verantwoordelijkheid van den raad Spr merkt op dat sinds de behandeling van het eerste voorstel een en ander is veranderd en dat van hoogerhand is aangedrongen op maatregelen voor een ordelijk rijwu rkeer De raadsleden kunnen het geflaneer met fietsen met erg vinden maar in de tóinngnstad is het s avonds een onoisdelijik en gevaarlijk ryden door wielrijdcTS Als miyi me tweeen wil fietsen moet men een tandem nemen I5e heer Maaskant kan niet inzien dat het üticrffluk is ai n jn dwais ma niet als men schrijhrlgs zit De V o o r z rt t e r Het gevaar is juist het afspringen van mede rijd rs De heer Maaskant vindt fiet te ver gaan een dergr iijke verordening voor de geheele stad vast te stellen en hij geeft in overweging de bepaling tot de biiinfn 5tad te beperken De heer Heerken s vindt het voorstel zeer on synrpathiek maar gezien de mededeelingen van den voorzitter en om diens zware taak niet nog moeiliiker te maken zaf hij zijn standpunt herzien en voor het voorstel stemmen Overigens wil hij geen afkeuring uitspreken over het maken van verbasltjes door de politie Ds gchee burgerg moppert hierover Het is ook de gncf tegen du voorstel omdat men het nu een gelegenheid acht om verbalen te maken De heer V a n W i k is van oordeel dat van de onhebbelijkheid van ecnige jongelui de geheele burgerij niet de dupe kan worden Hoe gemakkelijk neemt men niet iemand even achterop om naar het station of huis te fietsen Spr dringt er op 4an een i dus te vinden dat de bepaling alleeH van de drukke straten zal gelden De heer H van Soest zegt dat met wanordelijkheden in de aanschrijving IS bedoeld het fietsen met vyven en zieven haast elkaar biJ het uitgaan van scholen enz maar niet het medergder van iemand acliterop Met hel verplicht stellen van een steuntje doet men ook het publiek geen pleziet Spr dringt er op aan het voorstel terug te nemen om het nader te t ezien De voorzitter £ egt ten aanzien van de bekeuringen dat op de Haven de politie minstens een week heeft gewaarschuwd Wat het algemeen verkeer betreft is het door aangeven van richting enz veel beter geworden wint het wegverkeer as hier zeer on ordelijk Het voorstel zal spieker aanhouden tot het einde van de vergadering om te laten ifagaan of het technisch mogelijk is de bepaling alleen voor bepaalde straten te laten gelde Hierna kwam de gemeentebegrooting 1941 in behandeling die na een bespreking van 2 uur met algemeene is aangenonven Op de begrooting is nader een post van 3000 uitgetrokken voor de ver Uit vroeger tqden DE GOOOSCHE COURANT 79 JAAK GSLEDEN Wij veanemen ttkt de binnenlandsche schroefstoombootreederg onder directie van den heer J J B J Buuvy te Dordrecht drie sloombootun heeft aangekocht der ontbonden maatschappij Corvilain en Co te Antwerpen en Luik waardoor deze reederij aanstaan de voorjaar Voor de vaart Moerdgk Dordrecht Gouda en Utj echt Aiftsterdam zes stoombooten zal disponibel hebben M JAAR GELEDEN Zaterdagmiddag 20 December had op het terrein aan Stolwijkersluis de aangekondigde ringrijderij van wege de IJsclub Gouda met succes plaats Het was een aardig ijs feest en de Goudache jeugd kon haar hart op4ialen De uitslag was aldus groote jongens Ie prijs P de Saadt 2e prijs J Götte 3e prijs M de Raadt kleine jongens Ie prUs 0 van Wijk 2e prijs H W P Bonte 3e prijs W de Koning Munting a JAAR GELEDEN De tot het Stedelijk Museum alhier behoorende triptiek van den 16en eeuwschen Anaterdamschen schilder Dirk Barendsen voorstellende Tafc reelen uit het leven van de maagd Maria en welk stuk onder leiding van jhr van Riemsdijk Joor de heeren Heesterman te Amsterdam is gerestaureerd is weder in het Museum geplaatst Het micklensluk stelt voor het bezoek der herders op den linkervleugeldeur op de buitenzijde waarvan Maria Boodschap is afgebeeld is aan de binnenzijde Maria s Sterfbed voorgesteld De rechtervleugel geeft aan de binrjiönzijdie een beeld van Maria Hemelvaart Het middenstuk is groot 2 80 bij 2 60 M tip zijvleugels meten 1 bg 2 80 M Dit schilder ïtuk van den leerlingvan Titiaan was vroeger geplaatst in het St Calhanna Gasthuis en is w arschgrlijk a komstig uit de voomial ge CJasthuislfeik vanging van de Veerpoht over de turfsinge racht door een hooge voetbrug He voorstel tot aanvulhn Van de poUtievfroröening met eer Wpahng aarbij het medenjden op bagagedragers op fiiitsen ook voor volwassenen wordt verboden werd raet 8 7 stemmen verworpen Vorming van Inspectie der Regi trktie INSPECTIES VAN DIRECTE BELASTINGEN EN REGISTRATIE EN DOMELN EN SAMENGEVOEGD Met ingang van 1 Januari a s worden de inspectie der Directe Belastingen enide ln peclle der Registratie en Domeinen te Gouda vereenigd tut ten inspectie met den naam Inspectie der Registratie De behandeling van de Motorrgtulgenbelasting geschiedt niet ingang van dien datmn door de inspectie der Invoerrechten en Accgnzen te jouda Reeds üsvermaak De vorst van enkele dagen is zookrachtig geweest dat er gisteren al schaatsen gereden is De wat grooterevaarten liggen nog open maar op gesloten wateren en kleine slootjes aan den rand van de stad was een gsvloer gelegd van voldoende dikte om de ijzers onder te binden Druk was het natuurlijk nog niet maar toch hebbenop dezen winterdag heel wat liefhebbers en vooral de jeugdige ernstig geschaatst AANRUDING In de Crabethstraat is een driewnelige bakfiets door een vrachUuto aangereden De fiets van een Boskoopschen groentehandelaar stond rechts van den rgweg De bestuurder van de auto scheen m zoo n druk gesprek te zgn gewikkeld dat hg te laat de fiets ontdekte De groente werd over de straat geslingerd en was voor een deel onverkooptiaar geworden Verder werd de bak beschadig De chauffeur is doorgereden maar hel nummer van de auto is opgenomen znodat de politie hem wel spoedig zal hebben gevonden gymnasium Grond voor nieuw J AANKOOP VAN TERRÜNEN AAN DE JOUUERTSTRAAT Reeds sedert geruimen tijd bestaan er plannen voor de stichting van een nieuw gymnasium in het stadsdeel Kort Haarlem In verband hiermede werd bereids het plan nitbreiding der gemeente herzien waarJtU voor het beoogde doel een terrein werd bestemd gelegen ten oosten van de Krugerlaan en wel aan de Joubertstraat hoek Hoogstraat Al zal in verband met de regeeringsvoorschriften inzake acholenbouw de bouw van een nieuw gymnasium voorloopig niet verwezenlijkt kunnen worden meenert B en W toch dat het gewenscht ia reeds thans de hand te leggen op den benoodigden grond nu de gelegenheid daartoe aanwezig is eMt de eigenaren van de betrokken perceelsgedeelten met uitzondering van een klein strookje grond toebehoorende aan een aangrenzenden eigenaar t w mevrouw de weduwe R U Jongcnburger Van Beek e c en mevrouw de wed L J Jaspers ijsberts hebbeh B en W middels hun vertegenwoordigers de heeren J H Mekking te s Gravenhage en E J Jaspers te Gouda onderhandelingen gevoerd ten einde tot aankoop te geraken Deze onderhandelingen hebben tot resultaat gehad dat genoemde heeren behoudens goedkeuring van hun lastgevers zich bereid verklaard hebben een gedeelte van de pereeelen ter grootte van ongeveer 6500 M aan de gemeente te verkoopen voor den prgs van ƒ 1 50 per M 2 De definitieve toestemming van verkoopers kan binnen enkele dagen worden verwacht B en W stellen den raad voor tot aankoop van den grond over te gaan Dit vuurstel is aan de agenda voor de raadsvergadering van heden toegevoegd Instructeurscursus voor luchtbescherming besloten E HEER STROO BESPREEKT HE GASGEVAAR EN DE VERDIISTERINGS MAATREGELEN Zaterdag werd in Het Schaakbordl de twcet e en laatste eursusmiddag Van de aldeeiing Gouda van de Ncd Vereeniging voor Luelitbescherming g houCi n voor instructeur bg de lucnlbescherming De heer C Stroo de leider van djncursus bssprak ditmaal da onderwerpen gasgevaar en verduistenngsmaa tregelen Het gasgevaar is het grootste gevaar van den modernen oorlog Wat wij In Nederland van den gasoorlog weten is gelukkig nog maar theorie De verspreiding van het gas kan èp twee manieren geschieden In de eerste plaats kunnen door mifidel van een sproei innehting aan vliegtuigen die beneden 600 meter vliegan terreinen besproeid of bestoven warden Zoo n terrein blijft langen tijd besmet Vooral weila iden waar Het vee graast zijn dikwgls het doel vin een gasaanval Een andere methode is het laten vallen van gasbonimen De bomnfcn spitten uitr n d vaste stof of vloeislof verspre zich en de gasontwikkeh ig begint Men ond ïrscheidt giftige Verïtik cende pnkkelende en blaartrekkende gi Tot de eerste soort behooren ko lmonoxyje en blauwzuur tot de vérstikkende gassen chloor phosgeen pn chlo j pycrine bg de prikkelende gassen hiefï men traan en niesverw€kkende terwijl terslotte het voomaapisle blaaörekkende gas het mosterdgas is Volgens vcrschi lende deskundigen bestaat hct evaar voor gassen in veel minder mate dan wij ons altijd voorstellen In de perste plaats vervlucjhtigen de meeste i gassen zeer spoedi Bjhalve bg de blaartrekkende kan men bg de meesf gassen betrekkelijk spoedig het besmeke terrein betrepen bij phosgeen is na ongeveer anderhalve minuut de verSjinning ree 3s zoo gering geworden dafc men dit Jzelfs zonder ga5ma ker zou kjinnen dolen Verder is het gehruik van gasi zeer duur en ziin sommige ervtöi zeer moei lijk te maken Tenslotte is het klimaat va v oni land reer ongeschikt voor het gebruiken viir gas Verschillende gassen worden n l dó ir water geobserveerd de bUartr fc kende echter niet Als beschermingsmiddelen tegen a sen kunnen genoemd worden gasvrU schuilkelders en gasmaskers Als men een schuilkelder heeft aa men zorgt ervoor dat alle kieren dicht geplakt zijn alle ramen gasdicht afgft sloten de deur afgeschermd door middel Van een gasgordijn en er een ga sluis is dan heeft men zijn kelder gaavrg gemaakt Pe gasmaskers beschermen niet tegen kooimonoxyde en lichtgas De hoeveelheid actieve kool tn da gasfilterbus is van dien aard dat men gedurende eenigen tijd beschermd is ab men vijfmaal zooveel gas zou inademen als men als normaal mensch per minuut aan luchl inademt en bU een concentratie die als men zonder gasmasker was binnen één minuut den dood zou veroorzaken Ds blaartrèkkend gaa en verootiaken kratervormige wonden De blaasjes die hikrbij ontstaan dient men niet open te maken De burgerbevolking dient zich zoo ver mogelijRj verwijderd te houden van besmet tercein Alteen als men gaakleeding draagt zoodat men absoluut van de buitenlucht is afgesloten kan men zoo n terrein betreden Ook zg men zeer voorzichtig met het aanraken van gaszieken Men late dergelgke zieken over aan de mannen uit de practitik Vervolgens besprak dé heer Stroo de verduisteringsmaati egelen AU beste regel geldt Zorg ervoor dat men buitenshuis niet ziet dat er binnen licht brandt Velen denken nog al te iraak dat de afscherming voldoende is als vhegers op ean hoogte van 500 meter gepn licht zien Men moet zelfcontrole en buurtcontröle uitoefenen Het beste is hierbij van meet af aan de lijn zoo strak mogelgk te houden Maar vrijwiihge afsdierming is meer waard dan door dwang opgelegde maatregelen Ds heer Stroo deed tenslotte nogmaals een beroep op de aanwezige instructeurs om bij hun huisbezoek e d den bewoners stceis voor oogen te houden dat de luchtbescherming een sociale taak is De bevolking moet zich er van bewust worden dat burgerplicht en burtT in die elk aanneboren zijn h m de luchtbeschermingstaak als n sociale taak m o ten doen opvatten waaraan 5 n ieder naar ijn bastet krachten dient mede te werken Na e n korte pauze behandelde spr enkele ingekomen vragen waarbij hij er met nadruk op wees dat uit het zich buitenshuis beïeven bij bombardemen ten gemakkelijk een paniekstemming ontstaan kan De cursus werd besloten met een woord van harteliiksn dank van den waarnemend voorzitter den heer N G Breedijk aan den heer Stroo voor diens belangrijke voopdrachtem Kerst wljding van Ned Meisjesclubs STEMMIGE PLECHTIGHEn IN DB LL THERSCFE KERK De afdeehng Gouda van de Nederlandsche Meisjesclubs hield Zaterdrgmiddag onder leiding van Dj P C ten Bnnk een Kerstwijdingsdienst in de Evan g Luthersche kerk Nadat door alle aanwezigen het bekende gezang 229 Dïar is uit s werelds duistere wolken was gezongen hebben de meisjes op eenvoudige maar treffende wijze uitgevoerd de Kerstdienst Waar Erplen en Kinderen van zingen Hierbij as ds Ten Br nk het Kerstverhaal uit Lucas 2 voor telkens onderbroken door hederen die medilaties waren over hetgeen was voorgelezen met als slot een groot Glona gezongen door de voortrekïter Met eenig ritueel van het ontsteken van kaarsen hebben daarna de meisjes in spreekkoor de voor de Ned Meisjesclubs gelderde wet doen hooren terwijl een aantal nieuw geïnstalleerde meisjes de belofte aflegde Ds Ten Brink las hierna voor de Zaligsprekingen uit Mattheus 5 De aanwezigen zongen het steeds weer ontroerend mooie 3tiUe nacht Heiliga nacht Tenslotte heeft ds Ten Brink een prachtig kerstverhaal verteld De geschiedenis van het kleine Drentsche meisje dat het Kerstverhaal zoo begrepen had dat de Engelen zoneen bij de herders op de heide bij haar dorpje ontroerde alle aanwezigen Met het zingen van Eere zij God eindigde deze Kerstwijdingsdierst FKLILLEIUN au NOODLANDING IN DE WOESTIJN Tjonge dat Is leU nteuirst zei a Smds wanneer hebt u oog voor lemmmgsbeelden Misschien komt het omdat ik mii iMwust ben van het gevaar dat ona dreigt In zulke oogenblikken ziet men ook het Qjooie vaak wel eens scherper Denkt u dat wij de oplossing vanliet raadsel naderen Ja hier ongeveer moet het ine wat was dat De doffe Icnal van een schot had de haerschende stilte verbroken eo werd door de bergen weerkaatst BUan Boyard n rong veraehrikt VMvind maar Been atekle haar ge Het ia niets Oe proppoiachieter n téa ooxer mannan sdüjnt plots m te zttn affegaan Set a wei rl i s geslcht bleet ecbter riMÜf Wat verstaat u in dit geval on der een proppenschieter vroeg zij hen in gespannen verwachting aankg cend Been begreep haar niet direct Wel één van die ouderwetsche karabijnen waarmee onze Hmdoe s ach nu begrijp k de beteekems van uw vraag U hebt geluk het was geen geweerschot Het was de harde korte knal v B een legerrevolver Ik zou u radendat zaakje eens nader te onderzoeken Onze schare dapperen beschikt weliswaar over alle mogelijke moordinstrumenten maar het Ujkt mij toch wel wat vreemd dat zich daarbij ook een legerrevolver zou bcvindoi Ik zal me direct op de hoogte gaan stellen beloofde Been en reeds haastte h J zich naar hel groepjemannen waar het schot was gevallen De Hindoe s stonden er ietwjt beteuterd bij Blijkbaar was hun geweten niet zuiver Hij had de plaaU waar zi stonden nog niet bereikt toen AU Mohammed zich van het groepje mannen afscheidde en hem tegemoet ging Nieta van beteekcnls SahibIO kunt wel weer terug gaan Eén vande mamien waa bezig zijn geweer adiooB te maken toen het wapon plotaeilng afgtag Er Ia gelukkig verderateta gebelgd Ik heb dsa menschtn iacepraat dat zU voortaan wat voorzichtiger moeten zijn Ik heb gezegd dat da achuldige gestraft cal wordeal Been duwde den Mohammedaan die hem opzettelgk het uitzicht belemmerde eenvoudig opzij Ik wil dien man zelf een verhoor abiemen zei hij ongeduldig De Hindoe die het incident had veroorzaakt was een nog jonge man van ongeveer twintig jaar HU keek den vreemdeling met iets van koppige verlegenheid aan In zgn rechterhand hield hij nog een wapen dat hij nu vergeefs trachtte te verbergen Ceet onmiddellijk dat wapenhier beval Been De Hindoe gehoorzaamde schoorvoetend Reeds bij den eersten vluchtigen blik ontdekte Been dat het hier en revolver van het allemieiuw9 et ype betrof Hij onderzocht et wapen wat nauwkeuriger Het was een automatisch pistool dat alleen door militairen werd gebruikt Hoe kom je aan die revolver Zeg onmiddellijk de waarheid of ikschiet je hier op de plaats neer De inlander beefde van angst en keek ab om hulp smeekend terzijde naar AU Mohammed Deze bleek weer direct e n antwoord bü de iiand te hebben Hij heeft haar van onzen doorluchtigen meester den Uaharadja gekregen Zool antwoordde Been spottend Km faultengewoao kostbaar gasehsdcl Eb kun je me ook verteUsn vuTBM t dat hebt verdifodt Wederom wilde AU den in het nauw gedrevene te hulp komen maar Been legde hem met een woedenden blik het zwijgen op De Hmdoe door zijn adviseur m den steek gelaten moest het antwoord schuldig blgven Een paar maal nam hlj een aanloop om wat te zeggen maar tenslotte scheen hij het toch verstandiger te vinden te zwijgen waardoor hij tenminste geen gevaar liep een of andere onvergeeflijke domheid te d teeren Be Uet de revolver in uin zak glijden Kom over een uur bU rnU in de tentl zei hU tot AU Mohammed en daarna keerde hij naar EUeo Boyard terug Hy wilde eerst met haar overleggen alvorens den Hindoe een verhoor af te nemen Zou bij nu maar meteen schoon schip maken Of was het verstandiger nog wat te wachten In ieder geval zou hij dien Moham medaan eens fluit onder handen nemen Hij moest er nu maar meteen van overtuigd laken dat zij hem vol ledig door hadden Maar het kwam niet tot dit verhoor HOOFDSTUK IT Toen mijn bewustzijn terugkeerde began Gucker het relaas van zijn wedervaren bevond ik ml tot mQn verbazing in een der merkwaardigste ruinteti die Ot ooit iieb gezien Het was een groot donker gewelf m rotsachtige muren waarm door mid del van ijzeren rmgen een aantal laaiende fakkels was geplaatst die slechts een spaarzaam Ucht verspreidden In een halven cirkel om mij heen zaten acht of tien mannen Onder normale omstandigheden zou deze ensceneering misschien een ietwat lachwekkeoden indruk hebben gemaakt maar ik kan je verzekeren dat alleen al h$t touw om mijn polsen verlammend op mijn lachspieren werktel Waarom zouden ze ons eigenlijk hebben gescheiden viel Floyd hemin de rede Waarschijnlijk hielden zij mijvoor het meest waardevoUe deel vanhun buit Het was een college vanmannen die in een of ander circuso een wassenbeeldenspel ongetwijfeldfurore zouden hebben gemaakt Netmet perkament beplakte geraamten kaalhoofdige hongerlijders met somber flikkerende oogen Het eenige behoorlijke aan hen was hun gebrekkige kleedij die uit een paar vuile om de heupen gewonden lappen bestond Zij zaten met gekruiste beenen om mijheen en staarden mij onafgebroken aan WaarscfaiJnUik benijdden ze mü in Btilte om mijn weigedaan uiterlijk Uit het duister klonk Vischwa s melodieuae stem Het waren de ouderen van Südhab Uw lot Sahib lag ia hun handen Daar heb ik gaea oogeoUik aan getwijfeld want de geheele vertooning liet aan duidelijkheid niets te wenS hen over Nochtans was ik zoo beleefd om mij aan de heeren voor ta steOen maar zij maakten geen aanstalten om dat eveneens te doen Onbeschaafd gepeupel dacht ik voor geen cenr manieren Eindelijk kwam er éen overeind om een soort toespraak te houden Ik verstond de netft niet want het dialect was eenvoudig verschrikkelijk Haar zooveel begreep ik tenslotte toch wel dat ze iets met me voor hadden wat me allerminst gelegen kwam Het was één der voorschriften van hun boetvaardig en alle atrdsche geneugten verachtend léven dat wie den vrede van Siddhab verstoorde evenmm als zi ooit weer naar het schrille zauiÉe Ucht der menschelijke sameni ng zouden terugkceren Een interessante parallel met da Lamahkloosters in TIbetI Voor den wetenschappelljken kant van deze onthulUng had ik uiteraard op dat oogenblik bitter weinig belangsteUmg want de heeren commissieleden lieten niet den minsten twijfel bestaan omtrent het weinig benijdenawaard Se lot dat mij Wachtte AUeea over de wijze waarop zij mij naar gene zijde souden helpen schenen zij het nog niet geheel eens te zijn Worét 9tTnolod l