Goudsche Courant, maandag 23 december 1940

24 Dec 1940 tmt No 20612 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dii cteur F TIETEK Poitglro 48400 Bur litzkx 31 TeL XHê gelsche bommen op Zurich ieksinstaUaües eri spoorwegwerken ge troffen Storing van liet treinverkeer Energieic protest wordt te Londen ingediend Winter aan het Albaneesche front Hardnekkige gevechten in verblindenden sneeuwstorm Ammunitie wordt wagonftgewi ze verschoten j ineentepoUtie v n Züridi maakt t h t bombardement op ZOrich BigClldie vliegtuigen nadere büeden bekend Op de Orionweid een brandbom gewor üe door het dak in het gebouw tonder te ontbranden Een woonin de Ctómatalstraat werd door iulaanden bom volkomen vernield btwonei werden bedolven Voor r tot dusver kon word i vastlijn vier personen deels zwaar naar het ziekenhuis overht Een brandbom sloeg door het Heinrichïtrasse 177 aan de achterdat onbewoond is en waar een telwerplaats gevestigd was Er i vrij ernstige schade 9e brand die ontstond kon gebhischt De vensterruiten in de gehèele ving werden vernield foder heeft de in ecteur van en luchtbescherming dr Wiesenaan de pers medegedeeld dat brisant als brandbommen de in zeer groeten getale zün neer n In de Heinrichstrassc sloeg brisantbom in het achterhuis van laragegelxHiw dat instortte en 10 i Tcmielde Op het spoorwegt werd de electriaohe leiding geslagen en braken in grooten iMk alle vensterruiten terwijl voor deel de huisdeuren werden wegNkt Latej brak in de garage brand l Een vpouw kreeg verwondingen ket hoofd en zal dOof bUjven Bij bmdraderenfabriek Maag viel een mdbom in het kantoorlokaal waar I kleine brand uitbrak Achter de Wek werd een garage in brand geIkm Dicht daarbij deed een brand 4e voorraad planken van een hout del in brand vliegen Voorts likte dr Wiesendanger bekend dat 4e Orion Butomobielwerkplaatsen heele reek brandbommen is ge pn Ee aantal brandbommen HBook aaèr in de Ackerstrasse Een reeks kwam terecht op de ri brug waar de raila werden ge en beschadigd Tt middernacht werd goneld dat in nabijheid van het goederenstation T nog een brisantbom is ontploft urbii verscheidene personen gewond ïilen Men vermoedt dat het een t met tijdontseking bereft of een ontplofte bom die toch later f rerde tóerHandc it bericht ontvangen dat Hst sp lorwegviaduct bij Wirkingen u de arbeiders bezig waren met Mei van de electrische leidingen brisantbom tot ontploffing is geun waarbij volgens hetgeen tot CT koB worden vastgesteld acht fflen gei rond werden De spoorweg titeiten unden terstond een berin andere zijde is vastgest eld dat h de streek van Schlieren bommen Ifworpen Treiaverkeer gestoord de Engelsche bonmien op deelt de directie van het district der Zwitsersche Bondsspoor mede dat het spoorwegverkeer i van Oost Zwitserland via gedurende 4 uur beperkt orden als gevolg van de schade or bommen aan de spoorbaan t is Militaire doclca getratfen ï n aanzien van den Kngelschen taanval op Zurich wijst men er Bern op dat de bonmien uit wpen zijn in een wijk waar j fieksondemenjingöï opeenge Vt ïijn bkele daarvan zijn getroffen 7 S1 een bom precies een der ligste punten van het spoor t geraakt heeft te weten de waar de spoorwegverbin van Oost Zwitserland uit op den ondergrondsche van de elf getroffenen zijn er i wier toestand ernstig is Bet wares Eagelselie toertellea itaeneke poUtiak depaite t mede ciM heeft BitgeweseB dat pu we rea u Zwitoerlaad ttoéeeaAer Enfciaelic rOtg cft cettvttoi M at k de op 2t Deeember op Zurich geworpen bommen van Engelsche herkomst zijn Het Zwitsersche gezantschap in Londen heeft opdracht gekregen een energiek protest tegen deze ernstige schendingen van de Zwitsei sche nentraliteit In te dienen en volledig herstel van de aangerichte materieele en overige schade waardoor de slachtotfecs in Zurich getroffen zQn te eischea Verslag van ooggetnigen De bladen publiceeren kolommenlange ooggetuigeberichten over de Engelsche bombardementen op Zurich en geven uiting aan hun verontwaardiging over de recente Engelsche neutraliteitsschending aldus t D N B In een artikel in de Nations 1z e i t u n g wordt onder meer gezegd Men vormt zich onder de Zwitsersche bevolking allerlei denkbeelden over de voortdurende neutraliteitsschendingen die een oorlogspartij noemenswaardig vooraeel of nadeel Zwitserland zelf op den duur aanzienlijke schade toebrengen Zoo ongeveer algemeen komt men tot de overtuiging dat hier geen sprstke is van een vergissing doch van bewuste miskenning der Zwitsersche rechten Hoe kan Engeland zulk een gedrag in overeenstemming brengen met zijn plechtige verzekeringen onze neutraliteit te zullen eerbiedige en met zijn aanspraak hoeder van de vrijheid en het recht een l eschermer tevens van de kleine naties te zijn Wat moet men van deze verzekeringen gelooven gezien de verwoestingen die Engelsche vliegtuigbommen te Geneve Bazel en Zurich aangericht hebben Wanneer onze l evolking eiken nacht voor de Royal Air Force moet sidderen vormt zich bij on een voorstelling van Engeland die niet zonder verstrekkende consequenties kan blijven Von onzen V P B corre pondcnt BELGRADO December O P de bergen over het meer is plotseling de sneeuw gevallen in dichte vlokken Er waait een ijzige wind en zelfs aan den warmeren JoegoSlavischen oever van het meer woedde een zoo hevige sneeuwstorm dat iemand die het waagde den neus buiten de deur te steken nauwelijks de oogen open kon houden Aan de overzijde aan den Albaneew h9n oever heeft het plotseling invallen van de koude zijn invloed doen gelden op de vijandelijkheden tusschen de Grieken en de Italianen De kamp is er heviger dan ooit Slechts bij het begin van den oorlog toen er hevig werd gestreden in het Morovagebergte dat tusschen Koritza en de Grieksch Albaneesche grens ligt woedde het artillerievuur met soortgelijke heftigheid Toen sprak men er van dat de ammunitie wagonsgewijze werd verschoten Doch toen ging de strijd om de wederzijdsche stellingen terwijl thans de gevechten midden in de stellingen worden geleverd Ditmaal lag het tooneel vay den oorlog onmiddellijk aan het Ochridmeer Het Kamia en het Mokragebergtc vormen het brandpunt van de gevechten Het Mokragebergte welks Westelijke hellmgen steil in het meer afdalen nauwelijks plaats latend voor den in strategisch oogpunt zeer belangrijken weg die langs den oever loopt tusachen Pogradetz en Lin is nog in handen van de Italianen Vier dagen en vier nachten artillerievnnr In het Kamiagebergte dat als een gigantisch ovaal van bergkammen den gezichtseinder naar het Zuidwesten B luit liebben de Grieken den weg naar het dal van de Skoembirivier io welks midden vlbassan ligt weten te openen Vier dagen en vier nachten lang werd hier gestreden en donderde bet wedeizyische artiUeiie TWEE NIEUWE FABRIEKEN VAN DEA K U Voor de vervaardigini van celvezel en stroo cellulose BOCWKISTEN 13 A 14 MSUMmt Op de buitengewone algaaeene vergadering van aandeelhoud r8 vaa de Algemeene Konstiljde Dnie N V aa 29 November 1 4 heeft dr F B Feaiener van VUssiogeB eenige lingen gedaan over de financiering plannen voor een eelvexelfabriek een stroocellnlosefabriek Thans kïn daaromtrent nog I naders worden gezegd l dat deze financiering nitgegeven is bedrag van ƒ mllloen aandeelen au portefeuille tegen een koers van UVi De bouw van de beide fabriekeCoL geschieden door de A K I zelf onder leiding van de directie en tecbnischen dienst van de A K V Reeds in de pers verschenen mededeelingaa omtrent andere personen of zaken die met deze leiding zonden iQn bela ta volkomen onjuist Met dezen bouw lal ongeveer esi bedrag van ƒ 13 a ƒ HmiUiaen geaaeid zijn Voor de oprichting van de eellulosefabriek lal een afzonderlUke n T gesticht worden die den nadMi al dragen N V Maatschappij tot Stra vereedeling afgekort S O V E Deze maatschappij zal een gesiwt kapitaal hebben van ƒ 4 millioen dat geheel geplaatst wordt bij de A K B Bovendien zal deze maatschappg voor een bedrag f 5 millioen inkomstobligaties uitgeven die geheel ondergebracht zijn bij de N V Maatschappij voort Industriefinanciering en waarvoor de secretarissen generaal van de departementen van Financiën en van Handel Nijverheid en Scheepvaart hun toestemming hebben gegeven I Het blijft echter het voornemen dat de twee fabrieken in nauw veri aB met elkaar staan zoowel commercieel als wat de technische samenwerking vuur Op de ijzige bergkanunen werd een helftige strijd geVoerd vaak van man tegen man De Italianen hebben naar gemeld wordt wollen dekens hout en cokes naar het front gestuurd en alle gemotoriseerde eenheden zijn voorzien van sneeuwkettingen ten einde het achteruitglijden op de smalle gladde gevaarlijke en steile bergpaen te verhinderen Naar het heet zijn groote afdeelingen werklieden van Italië hierheen gezonden om de wegen sneewvrij te maken voor de ravitailleering PogradtcJ 10 km DE SECTOR KORC Van het Grieksche front verluidt dat men daar slechts ezels en muilezels ter beschikking heeft voor bet transport van ammunitie en levens betreft waardoor in de oprichtingskosten een enorme besparing gemaakt wordt De technische dienst van de A K U heefteenuitvoeng onderzoek mgesteld over het gehcele land naar de standplaats voor de twee nieuwrf fabrieken waarbij hij de gewaardeerde medewerking lieeft Ondervonden van alle mogelijke autoriteiten niet alleen van de gemeentebesturen maar ook van den dienst van de Waterstaat het instituut voor drinkwatervoorziening het instituut tegen waterverontreiniging de directie der Nederlandsche Spoorwegen en vele andere particuliere instituten en personen De moeilijkheden bij de iwslissing lagen vooral op het gebied van de watervoorziening daar deze industrieën een zeer zacht en geheel onthard water noodig hebben in groote hoeveelheden Verder lagen o moeilijkheden in de zorg die reeds fiiA werd besteed om de lucht en de openbare wateren zoo weinig mogelijk te verontreinigen Arnhem nitverkoren Tenslotte is besloten om de fabrieken te bouwen op het terrein dat door de gemeente Arnhem reeds gedeeltelijk was voorbereid voor industrieterrein op de plaats waar Geldersche IJssel en Rim uit elkaar gaan De A K U heeft haar bureaux die voor den bouw en de inwendige inrichting van de fabrieken de leiding moeten geven gevestigd gehouden aan den Velperweg Voor de uitbreiding der ruimte zijn nog eenige gebouwen daar ter plaatse aangekocht Intusschen hadden reeds uitvoerige besprekingen plaats gehad met do adviseurs en leveranciers voor de machinale inrichting Men kan eroj i rekenen dat de machines spoed g zulien worden besteld en gebouwd De kinderpostzegels 2e KERSTDAG JAARLUKSCHE LL ISTERWEDSTRUO 2e Kerstdag tusschen 12 25 uur en 12 45 uur n m zendt de A V R O op golflengte 301 5 meter haar jaarlijk achen wedstrijd ter bevordering van de kinderpostzegelverkoop uit Ook nu zijn weer vele mooie ioofd pryzen beschikbaar gesteld benev xs 250 troostprijzen Schakelt dus 2en Kerstdag om 12 25 uur in op 301 5 meter middelen en dat men op de Engelschen rekent voor het zenden van winterjassen en schoenen De strijd moet in het Kamia gebergte aan beide zyden verbitterd zijn geweest De Grieken hebben tevergeefs getracht de guerilla tactiek toe te passen om vooruit te komen I n derden dag was het zoo intens koud dat de strijd verfauwde Bij de Grieken onder wie de Epiroten en de NoordMacedoniërs voor bijzonder gehard en tegen alle weersgesteldheid bestand doorgaan adieen de hist om aanvallonderwys te werk te gaan te verslappen De groote vijand koade en sneeuw Er was den Grieken echtw alles aan gelegen de ijzige hoogten te over winnen ten einde de betrekkelijke warmte van de rivierdalen in middenAlbanië te bereiken Het kwam tot gevechten van man tegen man die door de Grieken met de bajonet op het geweer werden gevoerd de Italianen daarentegep die met hand granaten zijn toegerust bedienen zich zelden van de bajonet In het Mokragcijergte ten Noorden van Pogradetz hebben de Grieken en de Italianen thans vaste stellingen in genomen Ook hier woedt een Jievige strijd voornameliik tusschen de artillerie vgn weerszijden f Op deze minder aan ienlijke hoog ten en op de bcrgliellingen is de sneeuw spoedig verdwenen zoodat men van den Joego Slavischen oever uit door den weerschijn van het geschutvuur en het inslaan vande granaten de stellingen van de tegenstanders kan onderscheiden Tegelijkertijd is in den Zuidelijken sector van dit deel van het front i i de nabijheid van Moskopolje een hejvige strijd ontbrand waarbij de Italijinen steeds opnieuw aangrijpen met groote troepencontingenten By deze gevechten ging het om het bronnengcbied van de Devolrivier waar zoowel de Grieken als de Italianen naar men zegt aanzienlijke troepenmassa s concentreeren Hiermede staan de gevechten in vesband die plaats vinden aan de rivier zelf in de nabijheid van het dorp Golescha dat door de Italianen aanzienlijk is vers trekt onmiddellijk na den val vanvKoritza Van Moskopolje dat in dcV rechte lijn Westelijk van Koritza te vinden is tot in het Mokragebergte ten Noorden van Pogradetz probeeren de Grieken hun front in gelijke richting te brengen Het opdringen wan de Grieken in het Skoembidal doet vermoeden dat de Grieken de Italiaansche stellingen in het Mokragebergte met het gros van hun troepen willen omtrekken De Italianen echter het ben in den rug van deze stellingen den goed aangelegden straatweg van Lin naar Elbason Hier kunnen hu gemotoriseerde eenheden xkh vrvelqk beweeeo Kerkdiensten op 31 December VEBZOeK DER KERKEN AAN WERKGEVERS Het convent van Nederlandsche kerken heeft besloten zich door middel van de pers te richten tot de hoofden van ondernemingen met het verzoek het daarheen te willen leiden dat het personeel op 31 Deceml er zoo tijdig vrü is dat het de godsdienstoefeningen op dien dag kan bijwonen welke wegens de verduistering des namiddags in plaats van den avonds gehouden worden WINTERHUii NEDERUNO Steun aan oorlogsweduwen De directeur generaal van de stichting Winterhulp Nederland heeft bepaald dat in verband met de aa nst aa n de jaarswiaseling een bedrag van ƒ S Mt ten behoeve van de oorlogswednwen ter besehlkking zal worden gesteld Inzake de verdeeling van deze gelden zal met de bevoegde instanties overleg worden gepleegd BUITENUND TALIÊ HET RAPPORT VAN GRAZIANI Commentaar in Italiaansche pers Het rapport van maarschalk Gra iani aan den duce over de eerste phase van den veldslag in de Marmarische woestijn werd op opvallende wyze en voorzien van commentaar door de gistermiddag verschenen dagbladen gepubliceerd De P o p o 1 o d i R o m a schruft dat het rapport bevestigt dat in dezen sectjtr Italië het hoofd moet bieden aan de zwaarste mil taire inspanning die ooit door Engeland IS ondernomen met uitsluitende gebruikmakmg van zijn eigen krachten waarbij de 4ndrukwekkende gemechaniseerde middelen en de beste troepen uit aiie deelen van het imperium m den strijd zijn geworpen Deze bevestiging wekt de trots van het Italiaansche volk dat met ontroerde voldoening kennis neemt van de bewijzen van m Sed en heldhaftigheid welke worden afgelegd door het leger De Piccolo sdirijft dat het rapport van Graziani een uiterst doeltreffend antwoord vormt op de leugenachtige Hlngelsdie propag da omdat t met zijn voorbeeldige oprechtheid en zijn karakter van officieel document de wereld verhaalt hoe de Italiaansche soldaten hebben gestreden en strijden in Afrika tegen een superieuren vijand en daarbij een be estiging geven van hooge iradiües van moed en heldftaftigheid StefanI over den strijd in EgTpte De diplopialieke redacteur van Stefani schrijft In een recente Lagerhuisrede werd beweerd dat afdeeimgen Australische cavalerie tydens de krijgsvemchlingen in Egypte een aanval met de sabel hadden ondernomen Die bewering is belachelijk Aan het offensief heeft een mobile divisie deelgenomen bestaande uit pantserwagens en iedeiïeen weet dat troepen op tanks nièt met de sabel stryden Een andere dwaze bewering IS dat de R F de marinewerven van Turijn zou hebben gebombardeerd De Britsche propaganda kan er nota van nemen dat Turijn in het binner land is gelegen en geen zeehaven is Terwijl Londen de laatste dagen nieuwe aanstaande vorderingen van het Britsche offensief in Afrika aankondigde zijn diezelfde Londensche bronnen thans verplicht te erkennen dat de Italianen een zeer fel verzet bieden De Britsche illusies zijn bestemd in rook op te gaan zooals aan alle verwachtingen van Engelsche zijde tijdens de Italiaansche expeditie in Abessynië tijdens den burgeroorlog in Spanje tydens de krijgsverriehtingen in Polen in Noorwegen in N e d e r 1 and in België en Frankrijk de bodem is ingeslagen De militaire strijdkrachten van Italië zijn tot dit oogenblik bijna intact De geheele Italiaansche luchtmacht staat gereed en neemt van maand tot maand toe De Italiaansche marine heeft veel zwaardere verliezen toegebracht dan zij zelf geleden heeft en verkeert niet in de noodzakelijkheid zooals die van Engeland om oude afgedankte scheepsrompen in het buitenland te koopen Wat het Italiaansche leger betreft viervijfde deel van zijn strijdkrachten zijn nog niet in actie gekomen terwijl het Britsche leger een groot deel van zijn materiaal tijdens de verple tterende nederlagen in Noorwegen en Vlaanderen verteren heeft Ook moet men niet vergeten dat de Italiaansche soldaten de Engelsdien uit Britsdi Somaliland hebben verdreven Het is dus volmaakt nutteloos dat de desperado s van Londen illusies koesteren ten aanzien van Italië Het Italiaansche volk weet dat Engeland in een doodelyken greep zit en dat het noodlottige uur der Britsdie ineen storting zal slaan AMERIKA Radiorede van Roosevelt A S ZONDAQ De secretaris van Roosevelt Early heeft medegedeeld dat de president tl Zondag voor het Amerikaansche volk een radiorede zal houden over den huldigen noodtoestand Amerika en de oorlog STESÓMEN TEGEN DEELNEMINO De Amerikaansche pers publiceert de verklaring van Allen White dat hy tegen hetrdeelnemen van Amerika aan den oorlog en tegen dé convooibescher raing van Engelsche koopvaardij schepen door Amerikaansche oorlogsschepen is als een sensatie op de eerste pagina Van White werd als gevolg van de door hem bestuurde commissie tol steunverleening aan Engeland gezegd dat hij een op oorlog aansturende politiek voerde Als reactie hiertegen werden verscheidene commissies gevormd b v America first en de commissie tegen het deelnemen vaa Amerika aan builenlandsche oorlogen welke commissies als spreekbuis dienden van de krmgen die tegen het deel nemen van de Vereenigde Staten aah den oorlog waren De leider van de anti oorlogscommissie Marshall publiceert thans indeNewYorkTimes opnieuw een oproep welke een geheele pagina beslaat om Amerika buiten den oorlog te houden Daar de activiteit van deze beidecommissies die het niet deelnemen van Amerika aan den oorlog op haar programma s hadden staan onder het Amerikaansche volk grooten weerklank vond zagen zich reeds talrijkebekende leden van de White commissie genoodzaakt uit de e commissie tetreden J X De steun aan Engeland DE COMMISSIE WBITE De voorzitter van het comité tot verdediging van Amerika door steun aan de geallieerden White heeft tegenover een vertegenwoordiger van t ScrippsHowardconcem verklaard dat zyn medewerking aan het comité ten dbel heeft Amerika buiten den oorlog te houden White verklaarde tegen opheffmg van de Johnsonwet te zyn Ook was het geenszins juist dat hü ophef fing wenschte van dat deel van de neutraliteitswet dat Amerikaansche schepen verbiedt contrabandegoederen naar oorlogszones te vM oeren Zulk een maatregel zou naar zijn meening Amerika in den oorlog kunnetf verwikkelen Daarom waren zoowel het comité als hijzelf er tegen Alt dwaas bestempelde White elk voorstel dat ten doel Ipeeft convooien met Engelsche of Amerikaansche schepen naar het Britsche eiland te zenden AMERIKAANSCH CREDIET AAN ARGENTINIË Het verdrag tusschen Argentinië en de Vereenigde Staten over het vei leenen van een dollarcrediet ten bedrage van 60 millioen door de in en uitvoer bank der Vereenigde Staten is gisteren onderteekend Het crediet zal worden geopend bij de Argentijnschs centrale bank en wordt door de Argentijnsche recjeering gegarandeerd Het verdrag over het verleeneh van een crediet van 90 millioen dollar uit het valutastabilisatiefonds der Ver Staten zal na Kerstmi onderteekend worden SCANDINAVIË DE BRANDSTOFFENPOSITIE VAN ZWEDEN ZoH op 9J1 onder 17 28 Maaa op 4 20 onder 14 44 Men U verplicht te Terdvisteren Tan sonsondcrgang tot OMopkoottt Laataanu van ▼ OMiwüca octen t anr na zoaaooderpmi ontotokaa wordaa ff Het Zweedsché telegraafagentschap T e t e meldt dat de brandstoffenvoorziening van Zweden tot nieuwe b zuinigingsmaatrcgelen aanleiding geeft In de woonhuizen zal in het geheel geen warm water meer worden geleverd Dit gebeurde tot dusverre nóg tweemaal per week Alleen voor leden van het Koninklijk huis en het diplomatieke corps wordt een uitzonderinf gemaakt