Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

DERDE LAO ijki DINSDAG 24 DECEMBER a om MO zaluloek poederdoosje enl En dan maakt Tante een pakje open portemonnaie t bergen met een j en schuift beel voorzichtig een zacht mome Ueur zlde misschien van een ovo ieacboteklapje gevoerd Houd op Houd Vf nep de Goed zei het nichtje Ze Mm 1 melkstoe tje en de emmer viocht ha haar m twee lange v ech en klo e j gen de muur waarachter de koe jt k op klop k op d i naal begon aan de vl hten te trekken im of ze de ekoe aan t me n was De boer schrok verschrikkelijk want m de empier strex mde de mei Ê ds guds steeds vlugger en ste d wilder Het nichtje molK haar vlechten en de melk schuimde Kijk daar beew de emmer al over te stromen De k mer stond vol melk In 1 grote hnée beek liep de meik de straat op Houd op Houd op nep de Hoet Maar het nichtie hoorde h m met molk maar a door Hoor wat een lawaai bu ten Daar ka amen mensen aangelopen tien twintig wel honderd De mensen fluisterde riepen e hree iwden Heks dat betaal je duur Weg met jou m t v lur De boer werd dood b eek tnen hy dit hoorde Hy nam hel n cntje m 7yn armen en schcKjf de grende voor de deur Ze zu len je n ets dxn uef nichtjt met ie rode haar Ik zal je x her men Maar de mensen liepen te iioop vo r dt cJeur Ze plasten door de schumw dt mcikzee Ze nepen en dansten ai chroeuwden t uur zal je be den haien Heks clat zul je leta en En toen staken ze de schuur n brand en het rieten dak En de boer en de koe en het nieh je met het rode h senhaar Verbrandden Hebben we t niet al yd al gezegd dat zy nogeens t hele huis in brand 70U steken met haar vaurriAle haar r epen dt mensen En 7 e dansten 11 de as Maai twee sne uwvvite d nven stegen op uil de rokende puinhopen Ze 7 mgen t uur ht eft ons geen p ji ge daan We vliegen weg hie r ve vandaan En zo IS het angst ge spr lokje vaa het nich ie met het rode haar toch nog ge ed afgelopen zeij eii de km deren in We stfa en Heel aardi is het als u er voor m nog een bijpa s fnd cemtuui tje bij labrjceert Uw Ker ngeschenk zal aan zeker suLces hel ben hikkig mi loopt de man met de boom de tuin m en Moeder komt weer binnen Hij komt direct hoor zegt Moeder dc man maakt er no eventjes eenkruis onder Waarom een kruis vraagt Doke I Dun staat hij stevig em kan niet ven o heijrlnk is alles Kerstavond in t bos Als een vreemde toverwereld Ligt het bos zo smetloos wit Zie je hoe aan ieder takie n Rand van diaman ics 7it oravallen En als de zusjes nu écht en helemjialgotd begrepen htbbea dal ze werkt lijk zo n mooie hoge Ker tboom krij gen pakken ze elkaar opeens bij dthand en doen een rondedansje vanvreugde Zie te w at een pracht+joee e ten Die benjpte struiken zyn En de wilg een kanten sluier Wieg lend in de sterrenschyn Zie je hoe in t sprookjesbos nu led re den een kerstbexini lykt Met een vonk op elk klein twygje Als er t maanlicht over stri kt Hoor je stil nu hoor j goed kind Hoe er vTede ofn ons ruist Hexir j een verre Kerstklok luiden Zachtjes als het wmdje suist MARIE MICHON LLtUWTJES VIFT OPSTAANDE STAAItXEN Tijdens het Weener congres nn 1815 achtte Metternich het zyn plicht een scherpe censuur m te stellen ïtP de correspondentie van a e d pUwnaten die het congres bezochten Hun brieven zowel zakelijtce als partKWliere verden steeds geopend Ben zeker beambte by de posterijenm Duitsch and vond dit b nkbaar zo npracht idee dat hy ook begcHi m brieven van hoogwaardight ds e k edets tesnuffelen En zo merkte op een g K de dag ie keurvorst van Hessen Wilhelm I zyn schrik dat alle brwnen efte nij van zi n gezant te Êer yn on ving denyeg geopend waren D keurvom natu ir jk woedend hiero er dieoM by de re eering een klac ht in 4 deze ver7ekerde hem dat er van suur op zyn correspondentie sprake was de Iteurvorst mdest bepaa d vergissen Wilhelm I was echter eker er DJ zaak en om nu het beWTs van he ï si uffel te leveren bedacht hij een i Door een speciaten koerier zona Maan zyn Berlijnsrhen ezait een zegelwapen met het ve 7o k al een d 1 t wapen te gtbru ken bo W dichtlakketi der brieven He J wapen leek precies op het oude U hadden de leeuwtjes die er op voo kwamen rechtopstainde Tp aati vanhangende staarten De geheime censor had i t om de brieven weer nlefcs te kunnen In de achterkamer staat de prachtige hoge kerstboom op een laag tafeltje graag bij jullie r dat Moeder versierd heeft met een o kijken geborduurd kleedje en met groene bulsttakjes O wat B die Kerstboom prachtig Wat schittert hij at glinstert en glanst alles m zilver en goud geel en groen blauw en rood Een werk dat Joke en Doke eraan bent voor t kaar blij en gel ikkig en hel en gehad O vreselijk ze zijn ei et kribbig of verdi ictig Want w eet helerHaal moe en uitgeput van Nu Je als jullie lichtjes uitgaan dan ki neetis iViocht Joke een simger va l en mijn kaarsjes ook n et goed hranboutlert dan weer heeft Doke een glin d n Dan lijkt he net of ze dof en ifk sterende bal aangereikt of een benge zijn of ze de griep hebben Wist je lende kerstklok of zo n fijn zilveren vogeltje En Moeder en Tante heobm versierd gelachen en om de Kerstl oom heengelopen net zolang tot hij klaar was en hun haren vol glinsterende nreuw zaten En als ze allemaal san en bij de haard uitrusten Joke en Doke op het kleedje vlak Ihj de dansende vlam loetjes gebeurt er iets heel heer Sén je was Wil je t haar vergevenUjks Tante springt opeens weer op en l K rstengel zegt roept O dat ik dat toch vereeten Doke kon UUi prachtige Kerstengel nooAil dichtplakken ook eer wapen En nu bkwk dat ei mderdaad cbïsuur werd toegepast want de tjes op alle voegende brieven fuit lyn hadden hangencle s arifcn Hc4 gesnuflel was ti JIM it BB eras gaed aaar bm Uéstéitm ifcef 1 se dat dae onderzoek werd tat esle d ontslagen rumiwsgierige beaihu e GexclUge Kerstverrassingen ook belangrqkl weinig of geen punten kosten teOKC DINGEN OM OP BET NIPPLRTJE TE MAKEN t Heerlijke Kerstfeest staat voor de teir Meer aog dan andere jsren zai m we nu t buiten zoo donker is behotTte hebben dit feest samen te vieHB en misschien wiUen we nu ook elkander en kleme verrassuic berei Daar is brV het flatteuse vest waar elke vriendin blu nee zal zun t Kan gemakkettjk iwirden gekin uit een coutwn an een halve m leegte en 1 40 m breedte dus geheel zonder pimten Ktmt u geen coupon in die aardige geniUe stof kr ieen iaa zult u een paar puntjes moeten oïleren Maar h zal dan ook een succes zijn Het patroontje is warkeUjk zoo eenvoudig dat iedere vrouw ook al is ze nog zoo ongeoefend niet naald en draad dit best in korteo t d iLan maken Een nog eenvoudiger cadeautje dat toch bizonder aardig kan uitvallen is het taschje Het wordt gemaakt ven dik zijden koord en versierd mét een paar glinsterende metalen knoopen Denkt u er vooral aan dat het slagen van dit werkstukje afhangt van eoi goed t egm Veel mag hot niet zyn immers t is onze goedHoUandsche traditie dat de I rhte cadeaux door Sinterklaas worden gebracht en dat het Kerstge chenkje slechts een verhooging mag tiin van de gezellige sfeer Onze toekening laat u zoo t een en nd r zien van aardige Kerstverrastingen die weuug geld en dat is Eerst worden de einden van het koord stevig mét de machmezu omwikkeld waardoor het met los kan sprmgen of rafelen U begmt dan in het midden steeds het koord om het middelpunt wikkelend en tegelijkertijd met onzichtbare steekjes vasthechtend zoodat zich een ronde platte schijf vormt Twee van zulke schiiven grootte naar veikiezmg worden aan elkaar genaaid In t midden loopt er een emd koord omheen dat tegelykertijd deze verbmdmg nog steviger naakt en als handvat dienst dott Tenslotte komt op de beide middelpunten een mooie metalen knoop en wordt het tasclge dat zeer geschikt MLde Jeugd HET KERSTFEEST VAN JOKE EN DOKE Wat de Kerstengel vertdt en waawm 4e kaarsjes zo hdder branden Een verihaal voor de kleintjes Op de Sag vóór Kerstmis is t alflioet feeat m het huis van Joke enDoke t Is er BO druk en zo vreselijkgezrtlig dat de tweclmgefjes haast meteten kunnen van de pret Joke wiptmaar op baar stoel zodat haar blondepupekrjjlletjes dansen op neer dp neer bi Doke knijpt Moeder m de arm van opgewondenheid en roept 0 Mams wat komen er veel prachtige dragen O Mams wat is Kerstnjis toch heerlijk Ja zegt Moeder oa lieve kindert es Kerstmis is heerluk Bn ze leertit de bordjes an Joke en Doke en legt op elk nog een sneetje brood met jam We moeten vlug voortmaken he Mams zegt Joke want we mogen allebei meehelpen he Natuurlijk Ik heb m n twee hulpjes hard nodig zegt Moeder En op It ze4fde ogenblik wordt er gebeld en nee maar dat is een echt Indianenge huil dat de beide meisjes aanheffen j Wï nt op de stoep op hun eigea stoep staat een man met een Kerstboom Eenmooie diep groene denneboom zo breed H h zo hoog We hebben nog nooit zo n mooie gehad zegt Joke nog nooit he Mams I Wacht eventjes En Moeder l f rt t naar de deur om den man te vragen de boom achterom te Iwengen Ki kijk nu staat Moeder met m te praten j Kijk Moeder eens bibberen hoci wat waail die wind om haar rokken t koud 7 g Joke en Doke drukken de neuti s pjat te en het raam en v dat het gepraat erg lang duurt Wal zou er nu toch zijn met die boom Hij is toch prachtig Verbeeld je zeg dat de koop eens niet doorging He ge zuig stukje papier opzfs en de beide meisjes roepen Ooh Ooooo Zoiets beeldigs hebben ze nog nooit gezien een heel witte Kerstengel met gazen vleugeltjes en lange blonde krullen een zilveren stafje in de hand Tante houdt de engel omhoog dat ze haar allemaal goed kunnen zien en zegt Kijk ze heeft net zulke mooie krullen als Joke En ze wil graag hier bij juUie aan de Kerstboom hangen om op te letten of alle kaarsjes el branden Htb ie ze goed gezien Daar gaat ze dan hoor En Tante hangt de Kerstengel boven in de boom UecsUfds Ja ook dit jaar komt het Kerstfeest en we willen het vieren We willen wat groene takken koopen en er onze kamer mee tooien en misschien steleen we kaarsen aan die zacht glanzen zullen in een spiegel of over een feestelijk gedekte tafel g t Is goed en trouw moederp Nu IS t echt Kerstfeest geworden Joke en Doke zijn zo erg blij dat ze denken dat er nooit meer zo n heer lyke dag zal komen nooit an hun levtn meer Vanmorgen heeft de juffrouw van de Zondagschool het mooie Kerstverhaal verteld an t kmdekc m de kriblje En nu na het eten mag de Kerstboom branden Joke en Doke kunnen het heusch niet larger uithouden Ze zitten samen voor het baardje iny afwachting an lader die stra kumt om tlle kaarsjes aan te steken De hurtjes van Joke en Doke popelen als ze kijken naar de Kerstboom En dan ja dan is er opeens het verdrietige het nare Ucarvan je gfdacnt had dat het n o b i t me eT komen zou na dit Kerstfeest Joke kijkt omhoog schudt haar instinct dat ons drijft ieder r jaar weer om ons huis behagelijk en feestelijk te nvaken op dehoogtujdagen van het jaar Opdie fagen dat de gezinssfeerzoo vvaimri is en we ons zoo meerdan ana K éen voelen met elkander Maar mogen we nietverder denken dit jaar Mogenwe niet werkelijk Kerstmis vieren Velen zoUen het heel moeilijk vinden Die stijl stil wegkruipen tusschen vier muren en denken Ijaat het hier ten nmste rustig en viedig zyn want daaibui ten Begrypelyk is die houding B zeker rraar is zo wel heelc 1 maal juist Mogen we zoon H schelpe scheidmSjSlyn tiekken m tusseMien ons en de wereld g Neen immers want er is ver 3 band e cn onvcrbrekclyk ver 3 band tusschen alle menscl en p die deze aarde bevolken Di p fouten van anderen zyn onze i fouten het leed der anderen is het oi ze de nood van ons eigen g krullen en zegt opeens engel is van mij O nee zegt Doke Ja hoor want ze heeft net rulke blonde krullen als ik En jiJ hebt helemaal geen krullen lekker O nee Doke stottert van schrik en van boosheid ze is van ons allebei an mij van m ij schreeuwt Joke En ze sprirjt op en geeft Doke een haroe duvv En dan rent ze de kamei uit Doke zit op de poef voor de haa den huilt dikke tranen van woede enverdriet Oth juist altijd als je zo ergblij bent komt het weer het nare JfJan egt iemand tegen Joke ZoJtrullebol of Och wat heb j ij toeheen mooie Itrullen En dan is Dokeverdrietig ïimdat z ij gegn krullenheïft i 1 dat met erg Is het met akeli ls je tweelingzusje zulke erg mooie krullen hce en jij een s ijle rerhte prurfc Fn de Ke enge Doke kijkt na tr boven waar de prachtige witte Engel hangt m een reve van Irai en Dan leunt ze met haar hoofdje te en de muur en 7ufht h el diep en gaipt En dan kijkt ze n ogf ens Ze denkt Zou z ij ook meer van Joke houden dan van mij omdat Joke krij en heef Maar de Kerstengel kijkt heel vriendelijk Kijk nu buigt 7e een k o n beetje voorover en fluistert N ee hoor ik hou van jullie allebei preci s evenveel Doke schrikt heel erg Had ze datooit kunnen denken dat dt Kersteygcl levend was Nee nooit En toch is t zo O hoe mooi is dieiK P Il i k lacht ze j tegen Doke En kijk nu beweest eheel zachtics haar mooie ragdnnne Vleugels en zegt Wacht maar ik I ki m bij je Doke vergeet haar ogen uit te w nj nu De h rst Lekker ie hart IS een deeltje van den weQ rcldnood Bogrypen we dit al m t y d i Dan kunnen we ook dit jaar g 1 s mis vieren en Kerstvreug g de gevoelen p Zoo IS het toch im tiers fe Kerstmis stiat midden m den m donkeren winter zcKials het p Licht het glorioryke Hemel g licht staat in de duisternis Dat s is een kosmisch feit en een geeuwige blydschap Is dezewinter nu werkelijk donkerdeidan andere winters Het schynt ons zoo omdat wy nu aan Jen lyve gevoelen wat offers zyn omdat om leege plaatsen knaagt biT on s I Maar altyd door alle tyden heen zgb er nood en dood ge i weest en steeds gipg op deze i donkere woreid vernieuwing met lyden gepaard f En altiid was er het Kerbtlicht dat helderder straalde naarj m ite de duisternis dieper was of leek Uw hart worde niet ont rocrd want al deze dingen moe ton geschieden Zoo spreekt het ï oude boek I Er is eigenliik maar éen ding dat er wc kelyk op aankomt dcit de hoofdzaak voor ons is f Het is dit Kunnen we Kerst ï mis vieren S ian we met ons = zielsverlanger aan den kant van het wonutibare lieht ial ï sehynt ook nu in de duis tf n f I Drirken we dat licht m Weten we dat I d er is en dat het ons hart vullen wil = Hebben we alles uit ons hart en hoofd weggedaan dat het Kers feest zou kunnen hinderen A e mogen bedioefd ziin maar we mogen met haten niet bitter zyn gegn wantrouwen zaaien te f gen menschcn Zachtheid in onze gedachten en 1 uitingen is nu met iicer alken 1 engel zit in Moj cJer s eigen stoel en Doke zit op haar schoot De lange wrtte jurk van de Kerstengel golft over haar voeten en haar vleugels schitteren schitteren En de Kei stengel zegt Zul je nu eens goed naar me luisteren Dok Ja zegt het meisje Goed Je Tante heeft gezegd dat ik een eisch van beschaving Het is een bew i s van mnerlyke I kracht Wanneer we haten voej gen we nevels teie aan de lood zware last der duisternis Wan j neer we liefhebben maken wc dien last lichter s Nog IS er geen vrede op aarde i maar er kan vrede in ons hart in óe boom w il hangen f de kaarsjes el Zijn Vrede zaaien is bouwen an i al e maal branden Dat is ook zo n ar ik doe toch ook nog iets anders Ik kijk vooral of de lichtjes i R harten van de mtnscb n en kindeen w helder rhijnen Of jullie altijd vriendelijk onze toekomst j isminwiHiPinntCTnuitiiin Het wonderlijke nichtje met het rode haar Een heel oud sprixikje uit Westfalen dat wel Nce yzegt Doke Zul je er dan aau denken vraagt cie Kerstengi en ze streelt Doke over harr sluike haartjes en mnakt haar strik vast Joke begun zegt Doke Ja dat is zo Jokes Michtje ging h Cl Lit J lai li 1 bro üt nu al Joke sr T d t 7e 7o lo k Er was eens en du is een vreemd oud verhaaltje dat de kinderen m We ifa en elkaar verte len er wa eens een jonse boer il Hol aiid en die boer had een zus er en die zuster had e r dochtertje met vuurrood haai rie haar was zo rood dat het wel lek of het n brand s ond En de nieusen tn Wts fa en ze Uvii dat vooripo t met goeds O foei dat rode haar A s dat meisje maar geen heksje is Mooi En nu mnet ik gauw naar txnen naar mijn kaarsjes Want daar komt Vader al om de Kerstboom aan te steken Doke glndt van haar schoot en deKers engel zweeft naar boven ze wordtheel k em kijk aaar hangt ze m t kopje Toen stierf de moeder van het meisjfeen de jonge Hollandse he boer nam zynnicntje k £ zich iB huis Want zci hyuv kan haar toeh met laten verhonge ren Maar de mchsenswaartchuwden hemZe zeiden Hoe durf je Straks see ktze je huis in iiand met haar vuur rod ha i Als Vader binnerkomt ryft DokewerKcl ik haar ogen uit Hceft ifeeslaocn Ze v eet het met meer Er wasiets verdrictifib maar dat is nu wegwant er kwain iets heel heerlijks achteraan 0 ja dat was het denkt Doke ls hielö f mk Joke op hanr geweio onsluimige manier naast haar neei knielt en roept Te e Doke w ees w eer goed op me Ik was een akelig spook om dat te zeggen maar ik meende er heus mets Msipr e raanv ei Ze is toch een wet sje en bovendjien het kind van m n jsier Neen ik Iaat naar niet m de steek De mensen laclJten en zeiden Nou jc n oei he t zelf maar weten Er gingen een ftaar maanden voorby al es ging heel goed Het meisje mee m huis en hajir oe m was tevreden ovti haar Toen w erd eens oj een dag de melk meid I ziek en de boer klaagde O wto wat moet ik nu beginnen Ik heo De engel is van ons allebei Toe mand om de koe te melken want Doke geen ensel meiije wil hier m huis ko En dan lachen ze allebei en zoenen sedert jy hier bent lief nichtjeelleaar dat het klapt Als Vader de hele Je roode haar Krstboom heeft aangestoken st anj 0 dat is niets oom zei het nichtJoke en Doke erlhond m iiand naar te je aat mij maar begaan MeJken kankijken ik ook wel O wat stralen die kaarsjes eti wat 4 y kuat gewoonweg alles 1 de straten die beide hartjes Is er wel boer ooit zon heerlijk Kerstfeeet geweest J maar ik meHc orrt de muurNee nooit De Kerstengel J l t heen anders kan ik hel nwt zei hetZe denkr zeker Zo is het goed Nu nuditjekuBoen we Kerstmis vieren 1 Do jr de muur Wu laat R DE RUYTER T d FEERj f e s len