Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

OUDSCME cot BANT ijdag 27 Dec 1940 Juigang No 20513 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIKTSP Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 74S s De distributie van brandstoffen Slechts in gedeelten mag het toegestane kwantum worden afgeleüerd Alléén voor directe behoefte DE BEKENDE RDïNE van het kasteel Lichtcnbe rg en de boeve op den St Pietersberg te Maastricht dreigen tengevolge van de afgraving van den berg onder sloopershanden te vallen Een verzoekschrift is tot den socretarisgenpraal jtan het departement van Opvoeding Wejenschap en Cultuurtjeschtrmmg gericht tot behoud van dtt cuituiu monummt Dt LtsbVenberg tioven de steile wanden van den L Pieteilsberg EN VERPLICHTE RADIO BIJDHAGE vati 75 cent per maand Het is noodig dat de staat den omroep aan zich trekt Distribufie centrales zullen worden genaast Streven naar een goedkoope Wiksontvanger Onderhoud met ir W L Z uafi der Vegte Ben icdaetei Tan het A N F t een onderhond gehad met ir W L Z van der Vegte raadadvi pr bij het departement van VolksToorllcbting en Kansten over de ieuwe maatregelen op radiogebied Naar aanleiding van de nieuwe vcrordeninc en aanknoopend aan hetgeen ir A Dabois de gemachtigde voor de concentratie van den ndio omroep in Nederland reeds had medegedeeld over het streven aar één groeten Nederlandschef mroep kwam bet gesprek eerst op het algemeene doel van de radio ooeentntie hun toevlucht m het buitenland hebben moeten zoeken dient voorgoed te yerdwijnen Het is 1 ze eerste pUcht om aan goede zonen van ons volk een liestaansmogelijkheid te bieden Hieruit moet met ge oncludeerd worden dat ook met aan buitenlandsche krachten gelegenheid zal gegeven worden hun kunnen te toonen Dit is juist noodig om op de hoogte te blijven van wat buiten onze grenzen gepresteerd wordt en om de noodige stimulans aan onze eigen kunstenaars te geven Het uitwisselen vïn goede krachten zal in de hand geweckt worften Goede amusementsmuziek is vanzelfsprekend welkom doch ik wil hier duideliik doen uitkomen dat m de Nederlandsche omroep geen plaats meer wordt ingeruimd voor zoogenaamde hotjazz of kreungezang Het departement zal de richtlijnen geven voor de programma s De uitemdeliike organisatie en uitvoering geschiedt natuurlijk door den omroep zelf onder verantwoording van zyn lijder Verschillende stroomioieii i Hoe zullen echter de verschillen ip Jgrensbeschouwingen tot toe m de vrf killende omroepvereenigingen vertegenwoordigd tot uiting komen Zooals reeds werd medegedeeld zullen de kerkelyke belangen van de luisteraars op mmstens dezelfde wyze verzorgd worden als tot nu toe In de pro gramma afdeeling van de Nederlandsche omroep komt hiervoor een speciale afdeelmg waar vertrouwensmannen van de verschillende kerkelyke groepen onder eigen verantwoordmg de kerkelijke uitzendmgen zullen verzorgen De uitzendingen zeli geschied endoor het apparaat van den Nederlandschen omroep Onder kerkelijke uitzendingen wordt datgene verstaan wat het direct kerlwlyke leven betreft waarbij dit begnp ruim opgevat dient te worden Politiek en dergelijke behooren hier ecIUer zeer zeker ö i e t toe hiervoor zijn andere takken der programmaaJtdee Img beschikbaar Wij zullen er rg voor dragen dat hier de belangen van het Nederlandsche volk en zoo t oodig die van onze volksgenooten m overzeesche gewesten en van stamverw ite m andere deelen van de wereld op de beste wyze be wborden moet waken maar zelf iets te Verkondigen heeft Ija omdat de taak van de radio een vmksvoorbchtende functie is en daarom tot bet terrein van den staat bemoort Dat dit standpunt directe practische consequenties heeft voor de berichtgeving ïs duidelijk geworden Doch ook voor het overige gesproken woord zal het gevolgen hebben Kunt u aangeven welke De omroep zal geregeld gebruikt worden om de luisteraars van allerlei zaken op de hoogte te brengen In de eerste plaats denk ik hierbij aan het scheppen van beter begrip voor de nieuwe gedachten die dezen grootschen tijd waarin we leven beheerschen en het bewerkstelligen van eên betere verhouding tot onze Oostelijke naburen We weten dat er ten opzichte van beide punten grove misverstanden bestaan en het is voor ons land een levensbelang dat hier op de snelste wijze klaarheid geschapen wordt Ik denk hier ook aan actueele lezingen intenpcws op allerlei gebied en speciale repo ge van allerlei gebeurtenissen uit het dagelijksche leven Ook zullen lim lej emmenja hooren van hen ime tot u toe vergeefsch trachtten een plaats voor de microfoon te veroveren Verder is het noodig dat de vele maatregelen die het gevolg zijn van de bezetting van ons land en van de blokkade waaraan wij onderwoipen zijn op de juiste wyze bebcht worden en dat het ons volk wordt bijgebracht waarom deze maatregelen in het algemeen noodig zyn en hoe wij ons ernaar te gedragen hebben En hoe ziet u de taak van uw departement ten opzichte van de muzikale en andere progfasima s De Kunst Bij de ontwikkeling van de omroepprogramma s staat de kunst op het allereerste plan en wy zullen er naar streven om het allerbeste aan onze luisteraars te brengen Ir W L tVAN DER VEGTE Nat Fotokantoor Hiermede wordt tweeërlei doel nagestreefd ten eerste willen wij den smaak van het publiek op een hoogcr peil brengen en ten tweede is het mogelijk op veel ruimer schaal gelegenheid te geven aan onze bega de kunstenaars on naar voren te trMen De misstand dat deze kunstenaars vaak mm mr m fm fil r 5 Wg wiUen den omroep in dienst na het geheele volk stellen zeide de iKer Van der Vegte Daarvoor is het MMdig dat de staat den omroep aan Bdt trekt Vroeger trad de staat in het Ifemeen slechts qentroleerend dus legatief tegenover den omroep op Slechts sporadisch werd door de regeeWig zelf gebruik gemaakt van de radio b middel om ons heele volk te bereiken Zoo nu en dan bij plechtige gekaïrtenissen herdenkingsdagen en in Wen van gevaar voor ons land werd te omroep te algemeènen nutte mgeKhakeld doch nooit werd dit machtige hdpmiddel gebruikt voor een georgaWeerde volksvoorhchting Met het be t om den omroep onder te brengen i het nieuwe departement van Volks ooriichting wordt radicaal met de tot toe gevolgde richtlijnen gebroken De staat is in de eerste plaats verWwoordelijk voor hetgeen de omroep Wgt Niet door middel van een nega eve controle doch slechts door maat yien van opbouwenden aard door wt gevert van richtlijnen en het direct Invloeden van de berichtgeving Er moet goed bedacht worden dat de Jtheruitzendingen niet aan grenzen j lands gebonden zyn zoodat ver nten ons eigen land inze stem door ngt Daarom moet wel overwogep Jorden wat onze omroep brengt en zal e onzakeliike of onjuiste berichtge og vermeden dienen te worden Het is wel duidelijk dat het vel 3trekt nitgesloten is dat de omroep in handen van vereenigmgen van hiisteraars blijft hoe goed de bedoe Hngen ook x jn mogen PoMÜev stMtstaak staat telt ziel dis met slechts l et negatieve voor doOtadiozendinverantwoordeluk doch wil postwertaaam zgn V bedoelt dat de niet lleea teeen onvertogen hartigd worden Ik reken er stellig op op dit gebied van de kerkelijke overheden loyale medewerkmg te verkregen De iinanciering De volgende vraag gold de fmanciermg Ziehier het antwoord Tot nu toe beschikte de omroep uitsluitend over geldmiddelen uit vrywiUige bijdragen van de luisteraars Deze idealistische grondslag heeft tot bewonderenswaardige resultaten geleid doch IS in verband met de nieuwe doelstelling niet meer te handhaven De Nederlandsche omroep stelt zich m dienst var het geheele Nederlandsche volk en daarom is het natuurlijk uitgesloten dat een groot deel van de luisteraars niet mee zou dragen aan de kosten Tot nu toe waren slechts ongeveer de helft van de luisteraars van hun plichten bewust ons land telde meer dan een half miUioen klaploopers op omtoepgebied Aan dezen ongewenschten toestand wordt nu een einde gemaaktdoor met ingang van 1 Januari Wil een verplichte radiabijdrage in testellen Elke toestelbezitter en elkeaangeslotene aan een radiodistri butie bedrijf zal voortaan 75 et permaand moeten bijdragen Een deelhiervan komt ten goede aan dendienst der PTT als vergoedmg voorde kosten verbonden aan het innendezer bijdragen voor het rerzorgenvan de zenders laboratorinmkosten enz De rest komt geheel ten goedeaan den Nederland hen omroep enzal voldoende zqn om de plannen zooals il u die zoo juist ontwikkelde te dekken Op het eerste gezicht lijkt het bed gvan 75 et per maand tamelijk hoog doch in vergelyk at men m het buitenland betaalt is het gering InDuitschiand draagt men bijvoorbeeldreeds jaren lang 2 mark per maand bij j dus ongeveer het dubbele Ik or t eins mij met dat deze verplichte bijarage aanvankelyk een terugslag op het aantal luisteraars zal brengen doth ik ben ten Volle overtuigd dat ait slechts tijdelyk zal zijn en dat in een betrekkelijk korten tijd de Nederlandsche luisteraar verzoend zal Zijn met dezen toestand en zijn bijdrage gaarne zal offeren omdat htj Overtuigd wordt dat hy waar voor zyn geld krijgt Kan er tegenover deze lastenvérzwarirg geen tegenwicht worden gesteld in den vorm van tegemoetjtommg aan de luisteraars Radio is een dure liefhebbery Een voIksontTanger Dat gebeurt ook Wy zullen trachten den Nederlandschen omfoep te stimuleeien en m de eerste plaats IS het hiervoor noodig dat een goedkoope doch goede volksontvanger m den handel wordt gebracht We zullen ons met de radio fabrikanten en met den radiohandel te zamen aan een tafel zetten en trachten het beoogde doel te benaderen Vanzelfsprekend zyn hier nog ettelyke moeilyke vraagstukken op te lossen doch waar een wil IS IS een weg Tevens zal dan onder het oog gezien worden of het niet rtiogelyk is om den luisteraar met germge financieele draagkracht tegemoet te komen in de betalingSiCondities opdat ook hij in staat 1 dén aanschaf van zoo n toestel te bekostigen Voor den radiohandel en de fabrikanten is het stimUleeren van den vetkoop van radioltoe stellen natuurhjk van het grootste belang en hier gaan onze belangen hand in hand Hun medewerking is onontbeerlyk opdat ons streven dat succes M W Het Rykskolenbureau brengt ter algemeene kennis dat tegelyk met de bekendmaking van de bons geldig voor de i eriode 15 December t m 31 Januari een circulaire aan alle handelaren m brandstoffen in Nederland is gezonden waaraan wy het volgende ontleenen Voor de periode 15 December 1940 t m 31 Januari 1941 zyn aangewezen de bons 8 t m 10 van de bonkaart haarden en kachels en 15 m 25 van de bonkaart centrale verwarming In verband met het gevorderde stookseizoen zullen wellicht eenige verbruikers op spoedige levenng aandrmgen doch wy doen een beroep op uwe meidewerking om een behoorlyke verdeeling van het beschikbare kwantum te verkrygen daar de verzending van de mynen uit den aard der zaak over een periode van 6 weken moet plaats vinden Te dien einde verzoeken wy u aan geen enkele uwer afnemers ineens op alle thans geldig verklaarde bons te Ic eren doch de levering te verdeelen over de periode van 15 December 1940 t m 31 Januari 1941 en in de eerste pftats die afnemers te bedienen die werkelyk directe behoefte aan brandstoffen hebben Vi anneer hieraan zooveel mogelijk de hand wordt gehouden en verder op de cokesbons als regel cokes wortlt seieveid uiteraard al een m dien de desbetreffende installaties met deze biardstof kunnen worden gestookt mag worden aangenomen dat by regelmatigen aanvoer geen stagnatie behoeft op te treden by de levering van den handel aan het publiek Het IS het rykskolenbureau gebleken dat ple verbruikers by hun kolenleveranciers erop aahdnijgen respectie ehjk erop staan dat geheele of bijna het geheele toegestane kwantum ineens te ontvangen Daarnaast is het Rykskolenbureau moge hebben waardoor de te nemen maatregelen gerechtvaardigd blijken De distributie En w at gebeurt er met de radiodistnbutie J eze methode van omrocpverbreiding is in ons land op groote schaal toegepast veel meer dan in andere landen Wij hebben over de 800 radio distribntie centrales en het ligt in het vooniemen deze bedrijven door den staat te doen naasten en te voegen onder den dienst der P T T De huidige eigenaars moeten natuurlijk op billijke wijze schadeloos gesteld worden Op deze wijze zal het mogelijk zijn dat de distribntiediensten ten vplle worden ingezet voor het zoo Juist geschetste doei n tevens zullen de minder goed uitgeruste diensten verbeterd worden waarbij de waarschijnlijkheid bestaat dat enkele kleine niet loonende centrales verdwijnen zullen Er zab naar gestreefd worden de bijdragen voor aansluiting aan n radiodistributiebedrijf te verlagen om zfqdoende de gelegenheid te scheppen den kring der luisteraai te vergrooten Nog verdere plannen Onder den radio omroep valt ook de televisie een techniek iie reeds bezig IS uit zyn kinderschoenen te groeien Ofschoon men nog lang niet is waar men wezen wil wordt het toch reeds duidelyker dat dit onderwerp de allergrootste aanèacht verdient Het zal daarom noodig zyn om de ontwikkeling op den voet te volgen en een uitgebreide studie van de toepassmgsmogelykheden te maken In het uit te breiden laboratorium van de PTT zal het noodige verricht worden ten einde klaar te staan di televisi m ons land toe te passen als de tyd daarvoor gekomen IS Tot de verdeie punten van het programma van het 4epartement van Volksvoorhchting en Kunsten behoort de wetgeving op radio omroepgebied in ruimsten zin Ik wil hiervan slechts aanstippen de te nemen maatregelen teneinde de storingen van de radiöontv angst tot een minimum te beperken en het vraagstuk van de antennen dit laatste zoowel bezien van aesthetisch gezichtspunt als met het oog op storingen Verder zyn aan de orde het samenstellen van voorschriften voor hen diegerechtigd zullen zyn de officieeleradioprogramma s uit te geven in denvorm van een periodiek zooals tot nutoe gfibruikelyk was In de eersteplaats komen hiervoor in aanmerkingde kernen der huidige omroepvereenigingen om zoodoende m de toekomstden band met hun vroegere leden aaitte houden tevens gebleken dat vele handelaren voor den op hen uitgeoefenden druk bezwyken uit vrees of omdat zy vermoeden dat anders hun afnemers een inderen leverancier zullen kiezen terwyl zich ook gevallen voordoen dat de handelaar eigener bewegmg by zyn afnemers hoeveelheden bezorgt die de directe behoefte overtreffen Het gevolg hiervan kan zyn dat die brandstoffenhandelaren straks niet m de gelegenheid zullen zyn een aantal hunner afnemers de hoeveelheid die wel voor directe behoefte noodig is te verstrekken Daarom wenscht het Rykskolenbureau langs dezen weg de aandacht erop tevestigen van de handelaren dat zy zich dienen te houden aan de hierboven aangehaalde circulau e en doet het Rykskolenbureau doet een beroep op het publiek om geen grootere hoeveelheid brandstof van zyn kolenleverancier te verlangen dan wat het voor direct verbruik noodig heeft het verdere tegoed op de t m 31 Januari geldig verklaarde bons in een of 2 zendingen m Januari van den kolenhandelaar af te nemen en overigens de grootste zuinigheid bi het stoken te betrachten daar anders by verkeersstremmmgen tengevolge van de weersomstand ghcden moeilykheden in regelmatige kolenvoorzienmg met zuller uitblyven Alleen dan warneer een ieder op deze wyze te work gaat mag erop gerekend worden dat een regelmatige kolenvoorzie ng mogelyk bluft Hel Rykskolenbureau mag niet nalaten hieraan toe te voegen dat met geaarzeld zal worden strenge maatregelen te nemen desnoods door inbeslagname der aanwezige voorraden tegen die handelaren en particulieren die opzetteink in stryd met het voren staande gehandeld hebben of zullen hane elen Het gesprek bleek op dit punt ge men reeds zooveel stof te hebben opgeleverd dt besloten werd de lezers voor het overige te verwyzen naar de radiotoespraak van den heer Van der Vegte welke hy hedenavond te 18 uur zal uitspreken en de daarop volgende uiteenzetting waarschynlyk op Zondag 29 dezer over de toepassing van het besluit omtrent de verplichte liusterbydrage EXTRA RANTSOEN KAAS Smeerkaas op bon 20 Gedurende het tydvak van Maandag 30 December iot en met Zondag 12 Januari a s zal de met 20 genummerde bon van h algemeen distributiebonboekje recht gpven op het koopen van 125 gram kaas De geldigheidsduur van bon 20 eindigt op 12 Januari a s zoodat deze na dien datum met meer gebriykt kan worden De aandacht wordt r nogmaals op gevestigd dat m den handel nog een voorraad smeerkaas m verpakkingen van 125 en 250 gram verkrygbaar IS Door het aanwyzen van bon 20 voor het koopen vian 125 gram kaas is thans alsnog de gelegenheid geopend smeerkaas in deze verpakkingen th koopen Voor smeerkaas in verpakkingen van 250 gr dienen vanzelfsprekehd twee tionnen 20 te worden afgegeven De aandacht an detaillisten en van houders van hotels cafe s e d wordt gevestigd op enkele nadere byzftnderheden welke per officieele publicatie zyn bekend gemaakt i Zon 1 9 50 cmder 17 33 i Maan op 8 53 onder 17 47 é SL Men is verplicht te verdnuj 6 teren van zonsondergang tot 8 nnr na zonsonder S zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten I gang ontstoken worden B i ir