Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

DINSDAG 24 DECEMBER 1940 U kiut op firaoai boipneB Mader Ow hal lol eoa tpeloak te uken Schaf WwlipalaBipm aaa a U bezuinigt tot 20 op rtiooiii i UmU aaé bcia Uiwit t doen Het gezin dat doQr cAoé wijzer werd O TM pê ny Ir B J BROEKHUIZEN AFWEZIG n mM VrH4 a tl Daeemhcr O 3936 5 k eiri klein gezin een net Meisje inraacd van 9 4 uur niet bene ii IH jaar Aanmelden Mevrouw L UtMANl üraal Floriswtg 95 G 3942 5 Adverteer tOI RANTENRECLAMK BIEDt NU EXTRA VOORDEELEN illtt Beu er voor om nu vooral üw aandacht op courantenIKlanie te conccntreeren Geen ander reclame middel geitel een zoo intensieve belangRtilmg dat geldt thaiu meer ooit Seen ander reclame middel ook uroorlooft U zoo nel te bepini M en wanneer de omituidigheden dat noodjg maken direct te veranderen of de loods uit te tellen Aan een nurant hoe groot haar oplage wk zij behoeft U geen drie weken tevoren Üw orders te uren Een dag tevoren meestal kUs denzelfden dag van plaat Dg nog kan dat geschieden Dat garandeert U dat adverIKren m de dagbladpers voor U mmsie nsico oplevert Laat hierin de vlag van Uw bfdrvit ook in dezco tijd w a p per en I Éra ndhoutblokken tUchls f 4t por 100 K G Primokwaliteit geschikt voor kachel haarden centrale verwarming A LI ART Lange Burgwal B 4i6B nMH I s OUDEWATER O 39 20 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Vis cherij LEVERING SLACHTVEE Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd manVt in afwijking van het reeds gepubliceerde inzake de verplichte levering van slachtvee bekend dat thans is bepaald ax voor levering in aanmerking komt sladitvee met een levend gewicht van 360 kg rif meer en goed bevieesd gu st jongvee zonder breedc tanden met een levend gewicht van 300 kg voorzoover dit geleverd wordt na 25 December 1940 Tevens konijn daarvoor in aanmerking dieren die als wrak zijn afgerekend doch waarvan de opbrengst z mdcr aftrek van assurantie ƒ 100 of meer heeft bedragen Rundvee dat niet aan de gestelde eischen voldoet kan op de normale voorwaarde aan de Nederlandschc Veehouderijcentrale worden geleverd doch wordt niet in rekening gebracht ten aanzien van de nalcominÉ van den opgelegden leveringsplicht Ten bewijze dat er is geleverd dienen de veehouders de afrekeningen in te leveren by de plaatselijke bureauhouders die hiervoor een ontvangstbewijs afgeven Het verdient aanbeveling dat de veehouders de afrekeningen persoonlijk bij deze bureauhouders inleveren hierdoor worden evenlueele verwisselingen voorkomen Voorls dienen de veehouders rekening te houden met het feit dat lü bij de definitieve regeling het mestvee hetwelk zij bij de DecemliertelUcg in hun bezit hadden voor het volle aantal zullen moeten leveren Hun wordt dus aangeraden de afleveringsbcwtjzen nief over te dragen doch in hun bezit te houden Dc provmciale voedselcommissarissen kunnen de houders van mestvee verplichten reeds in deze periode een grooter aantal dieren te leveren ten ein Ie daardoor in staat te zijn in bu tengewone ernstige gevallen uitstel van levering te geven 28 6 64 OFFICIEELE PUBLK ATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ VERLENGING GELDIGBEIDS DVl R DER TUKWUZINGEN VOOR VLEESCHWAREN De Secretaris Ger eraal van het Departement van Landbouw en Visscherg maakt bekend dat de geldigheidsduur van de toew zingen voor vleeschwaren weBÏe geldig zijn verklaard tot 20 December 1940 of tot een daarna gelegen datum wordt verlengd tot en met 31 Januari 1941 1 19 INI EVER1NG VAN BONNEN DOOR HOUDERS VAN HOTELS RESTAURANTS EJD Dé Secretaris Géneraal van het Departement van Landbouw en Visscherü maakt het voigende bekend ZooaU bekend dienen de houders van hotels restaurants cafe s e d de door den van hun gasten ontvangen bonnen welke echt geven op kaas op opplókveijen in te leveren bij den plaatseUjker distributicdienst ter verkrijging van toewijzingen De aandacht wordt er op gevestigd dat dit echter niet geldt voor de bonnen welke recht gev cn op een extra rantsoen kaas van 1Ï5 gram dat zijn dus bon 3S voor het tijdvak van 16 tot en met 29 December eiT een nader aan te wijzen voor het tijdvak van 30 December tot en met 12 Januari a s De hotelhouders e d dienen dus laatstbedoelde bonnen niet in te leveren bij de distributiediensten doch behooren deze ter verkryging van kaas rechtstreeks door te geven aan hun leverancier OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPAR fEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART PRUZEN YAN HAZEN KtlNUNEN EN ANDERE VELLEN i e Directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder vestigt er de aandacht op da allom zij die tot dusverre regelmatig handel dreven in hazen konijnen en andere vellen voor pelterij doeleinden gerechtigd zijn bedoelde vellen en gros of detail op te koopen Tevens wordt men er op geattendeerd dat de hierboven genoemde vellen vallen onder de Rri sopdrijving en hamsterwet 1939 zoodat ieder die zich niet houdt aan de normale prijzen in uvértredmg is rtian onder wrtor bereik dour den bijzonder l w prij iïM f t 9D iÊ JAAPJE OCOR JAO VAN LOOY Alom ferlifi b r A W SIJTHüFr UlTO MIJ N V LEIUBN i 9 168 ABONNEERT U OP DE Goudsctie Courant Z4i biedt U dagelijks het laatste nieuws alt binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gez n een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Goed veraorgd nieuws tt Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f 2 25 per kwartaal f 0 7S per maand of 17 cent 1 w k buiten Conda bij oaie agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 3745 door onze bezorgers en bij de agenten buiten Goöda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 COUDERAK A Verboom Smitsstraat 24 UAASTRE T J M de Graaf J v Arkelstraat C 1801 MOORDRECHT W de Wit Stevenslraat 10 NIEUWERKERK a d USSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEVWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 8TOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G154 WAODINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39lBOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLE Jac van Marie Julianastraat IZl Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adretaot Ondergeteekende t estelt hiermede een abonnement op de Goudsdie Courant met ingang van heden totaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt Woonplaats en Datum Naam Gouderak JONGETJE VERDRONKEN Bij sleedjeriidea in wak geiedea Gisteravond is het 8 jarig zoontje nti den heer G v Jlcrk wonende in Ie steenfabriek van de fa JongenImrgcr alhier bij het sleedjeryden tp hul tis van een achter de ouderSjlie wonmg gelegen sloot in een k gereder en verdronken AMBTSDRAGERS NED HERV KERK Bij de verkiezing van ambtsdragers k de Ned Herv erk zün de heeren B de Jong als ouaefling en de heer C Bregma als diaken herkozen VTTKEERING VAN WINTERHULF Aan den burgemeester is als plaat lijk directeur van Winterhulp aan wmterhulpbons gezonden een be g van ƒ 100 Dit bedrag za zoo cdig mogelijk verdeeld worden on r hen die hiervoor in aanmerking komen PREDIKBEURTEN VOOR KERSTMIS Ned Herv Kerk Eerste Kerstdag ÖM vjn 10 30 uur Ds E E de Loo t Gouda des n m 2 43 ifa Dt J Wn Vliet Bediening H Doop Tweede Kerstdag des vjn 10 30 ur Ds J van Vliet des njm 2 30 m Kerstfeestviering Zondagssohool Haastrecht WAARSCBVmNG VAK BURGEMEESTER De burgemeester heeft zich in een iitulaire welke huis aan huis bezorgd tot de bevolking gericht met de ttn ende waarschuwing geen politieke tWprekken in het openbaar te voeresi s zich te onthouden van tieleediginftn tegeliover andersdenkenden Bit overtreding zal dit door de DuitWie overheid treng worden bestraft fUDIKBEURTEN VOOR KERSTMIS Neti Herv kerk Ie Kerstdag v m uur Ds W de Voogd v d Straaten 2e Kerstdag n m 2 u Kerstfeest or de kinderen der ZondagsschooL Neit Herv Evangelisatie Ie Kerst ï 10 uur de heer Zacht uit Den Mg e Kerstdag n m 3H uur Kerst st Geref Kerk Ie Ke rtdag v m 10 Df J F W Erdmann Moordrecht raiinn m den ussel dfB Unel bevindt zich ncds vcd nia trcwdicntt tioidben Goud n Moordncht wrardt ndcrhouden t een dubM boMimlBe Anunmia HMaHiK vcritecr t i Nieuwerkerk a d IJ eI PREDIKBEURTEN VOOR KERSTMIS Ned Herv Kerk 25 December voormiddags 10 uur ds Vollenweider n m 2 30 u Kerstwijding 26 Dec nam 2 uur Kerstfetetviering Zondagsschool Geref Kerk 25 Decenr ber voörm 10 en nam 2 30 u ds Rijkse 26 December nam 2 uur Kerstfeei viering Zondagsschool DRUKTE BIJ VOORMONSTERING Maandag is in deze gemeente devoormonstering geiiouden van eventueel te vorderen paarden Meer dan yO paarden werden voorgeleid Dekeuring gefchiedde aan den Parallelweg in den Zuidplaspolder waar langsden vrrkeersweg een groote druktehetrschte GEMEENTERAAD Slaitende begrooting va esteld Maandagmiddag was de gemeenteraad in openbare vergadering bijeen Een adres van den R K Land en Tuinbouwbond inhoudende het verzoek evenals vorige jaren een subsidie van ƒ 30 ter beschikking te stellen als bijdrage in de kosten van een te geven landbouwcursus werd wegens vormgebrek aangehouden Belsoten werd wederom een Kerstgave te verstrekken aan de kleine boeren en tuinders voorzoover deze in een steunregeling vallen Z h st werd besloten tot vaststelling van een kinderbijslagverordening Vastgestrfd werd de beheersverordening voor de jaren 1941 en 1942 van het lichten waterleidingsbedrijf Hierna volgde de behandeling der gemeentebegrooting 1941 De voorzitter wees op de moeilijkheden niettemin is het gelukt een sluitende begrooting voor te leggen Echter komt ook thans weer veel op losse schroeven te staan als gevolg van de aangekondigde loonbelasting De discussies liepen hoofdzakelijk over den post keurloonen en slachtloonen van t 4000 welke veel te hoog werd gebracht nu de exportflachting stilstaat Medegedeeld werd dat de exportslachterij van den heer Stout naar elders wordt geplaatst wegens de hooge lastitn van de op 1 Januari a s in werking tredende verordening op keurloonen Tenslotte is de begrooting met de stemmen van de heeren in t Hout en Stout tegen cp een eindcijfer van ƒ 73 036 80 met een post onvoorzien van ƒ 6087 30 aangenomen Oude water HET PEEST DEK LUCHTWACHT De rechtbank te Rotterdam heeft niet ontvankelijk verklaard het appèl van den 49 jarigen T M v d S houder van een concertzaal alhier veroordeeld door den Goudschen kantdhrediter wegens overtreding van art 431 Wetboek van Strafrecht het maken van burengenscht Verdachte belioorde tot de Men van de luchtwacht die op MO nacht tijdmt hua dieiist in 1 kWMr van het tadhulf eén vrooIQk feect gehouden geklonken en eeaongm hadden Ten slotte had hij den bakker in het holst van den nacht uit bed gebeld Ouderkerk a d IJmoI PtM VAN WINTERinTLr De buFgemeest er heeft van Winterhulp Nederland aan waardebionnen voor een l edrag van ƒ 200 ontvangen ter uitdeeling aan daarvoor in aanmerking komende ingezetenen LOOP DER BEVOLKING Ingekomen var Waarder Marngjt Boer naar C 154 van Haarlem Plcun ije Gilta v naar C 52 Vertrokken naar jouda K van den E g en gezin van A 234 naar Berkenwctide C van Hi rk van 268 naar Gvuderak C den Butter van a 154 BI RCERLIJKK STAND Geb ien Leenuert fc van C Uourik en J Ueuveiman 6 Bastiaan z van B Bek en A de Wmlei B 31 Pieter Cornells z van G Verdoold en J udnaan B 11 Overledwi Cornelia Stigter oud 63 jaar echlicnoote vai J Rebergen Cornells ISoudriaan oud 76 jaar weduwnaa van N van Wijk TREDIKBEl RTKN VOOR Eerste Kerstdag Ned Herv KeiK vjn 10 0 en n m 3 urn Ds J G Woelderink Wijk ebouw v m 10 en njn 2 30 uur de beer A de Redelijkheid g o w Geref Kerk v m It en n m 2 30 uur Ds D A Vogle fweede Kerstdag Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Ds J G Woelderink Wijkgebouw v m 10 uur de heer A de Redelijkheid g o w Geref Kerk v m 16 ur Dl D A VogéL RECHTBANK TR ROTTERDAM Qe RoUérdamsche rechtbank beeft den 38iari ec autohandelaar M S fe Wateringen die verdacht werd van oplichting van jebrs Gotfdswaard alhier voor een auto vrijgesproken Er was ixi maandeo geëischt Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR KERSTftllS Ned Herv Kerk Woensdag v m 16 30 uur Os D J v d Graaf njn 3 uur Da G Enkelaar van Krimpen a d Lek Rem Geref Kó k Minderheidsgroep Woenedag n m 3 uur Ds Wiltscbut van Rotterdam Geref Kerk Schoonhoven en Willige Langerak v m 10 uur en nm 3 uur Ds J Hoekstra Donderdag v m 10 uur Ds J Hoekstra Rem Geref Gem Woensdag v m 10 30 uur Ds H C Luyt collecte Dia conie Donderdag n m 2 90 uur Kefatfeest Zondagschool RJC Kerk Woensdag de R Miaaen om half 10 en half 2 Avonds baU 5 lof Leger des Heils Woenidag v m 6 u Wydingsdienst vjn 10 uur Heilicii czdienst n m 3 uur Kentdienrt bjD 6 uur Kerstzang en voordracht Donderdag v m 10 30 uur Kerttfaestviering met de leugd mn 3 uur Sol daten inzegening n n uur samenkomst Slot BUITENKANSJE MET KERSTMIS Extra weeiüaMi ls de lilver iDdutrie In een vergaderirg van de Nijverheidsvereeniging voor goud en zilversmeden werd met algetneene stemmen aangeiicmen het voorstel van het bestuur om het personeel in die industrie werkzaam een extra weekloon uit te belalen voor de Kerstdagen Daar eenige werkgevers aan hun per sorkeel reeds een extra toeslag op het loon hebben gegeven bestaat de moge lenkheid dat niet He Werknemers een xtra weekloon zullen krijgen USBAAN OPENGESTtLO Daar het terrein dat de Schoonhovensche IJsclub Kunst en Vermaak voor haar banen gehuurd had momen eel geen goed berijdbaar ijs heeft het bestuur besloten heden haar banen te openen op de groote uiterwaard buiten den Utrechtschendijk POST TIJDENS DE KERSTDAGEN Den eersten Kerstdag zal de P T T dienst worden uitgevoerd als op Zondag De gelegenheid om postatukken af te halen is van 12 12 30 uur Tweeden Kerstdag zal het kantoor geopend zijn als op Zondag uitgevoerd zal worden 6 n brief en pakketbestelling te ongeveer half tien s morgens Dien dag is er geen Eielegenheid om postïtukkeft af te halen Stolwiik PREDIKBEURTEN VOOR KERSTMIS Ned Herv Kerk Eerste Kerstdag 1 30 tl vm ds B J Kanis 2 u n m Kérrtfeestviering der Zondagsschool Evangelisatie Eerste KerstdaR ip O u v m en 7 u n m d heo v d Hoe ven g o te Waddinxvoen BUITENLAND VATICAANSTAD Kerstrede van den Paus BIJ ONTVANGST V M KARDINALEN De paus heeft hedenochtend in de zaal van het consistorie de leden van het H College van kardinalen in plechtige audiëntie ontvangen die Z H hun Kerstwcnschen kwamen aanbieden De kardinaal diaken las doi paus een tioodscfaap van eerbetoon voor waarop ZJI met een per radio verspreide Kerstrede antwoordde In zijn Kerstrede wees de paus met nadruk op de bezorgdheid waarmede hlj het onheil gadeslaat van het groote conflict waardoor de wereld gebukt gaat en hü onderstreepte dat fbans maar vooral ook wanneer het conflkt voorby xal zijn het werk def geestelijke opbeuring in het bijzonder gewüd zal moeten z§n aan de taak om de diepe wanden te helen welke door dit conflict geslagen worden Vervolgens verklaarde de paus dat rijn vaderlijke aorgen HmÖs heel bijzonder uit gaan naar de krijgsgevangenen en hij zeide zich gelukkig te achten dat hij hun bijaa overal door middel van zijn vertegenwoordigers een woord van troost en opbeuring had kimnen doen toekomen Daarna herinnerde de paus aan de principieele verklaringen welke hy een jaar geleden heeft afgelegd over de essenti ele vredesvjaarden welke gebaseerd moeten zijn op gerechtigheid waarna hij er den nadruk op legde dat die verklaringen ook heden ten deige nog haar actueeie karakter tiezitten De kerk zoo betodgde Z H is niet geroepen om partij te kiezen in de elkaar soms contïasteerende stelsels tietreffende de middelen waarmede de omraekeer in Europa naar een Itietere toekomst zal moeten worden tot stand gebracht Wij hopen dat alle volkeren uit dit conflict te voorschAJra trede bezield met een nieuwen en beteren geest De essentieel voorwaarden zoo vervolgde d paus voor elke nieuwe orde zijn evenwel de volgende I Een overwinning op den baat welke thans de volkeren gèscAieiden houdt J een overwinning op het wederzijdsche wantrouwen een overwinning op het Ijfginsel dat hetgeen men nuttig acht de grondslag vormt van het recht een overwinning Op de a tescherpe vereohillen op het gebied vande wereldeconomie opdat aan allelanden de middelen verschaft wordenom een behoorlijk leven te leiden een overwinning op het egoïsme adt vervangen moet worden door eenoprechte solidariteit en broederlijkesamenwerking Wanneer dit conflict voorbij is dan hopen wij dat de verantwoordelijke mannen een rechtvaardigde oplossing zullen weten te vinden teneinde een werkelijke nieuwe orde te vestigen A elke een bron van geluk genoemd kan worden voor alle volkeren De paus eindigde zijn rede met allen zijn apostolischen zegen te geven BINNENUNO ONGRLUKKHiS VAL Eergisteravond laat is de S9 jarigc 3 Ignatius gewoond hebbende in de Wan deloordstraat te Rotterdam op het Oostplein door de daistemis misgestapt en in een ongeveer twee meter diepen kelder gevallen De man kwam zoo ongelukkig terecht dat hij kort na den val overleed Het Ujk dat gisternacht door de politie gevonden werd is per auto van de G G D naar het ziekenhuis Bergweg overgebracht AANKOOP LANDGOED Jb BIEZEN DOOR DEN STAAT Ten behoeve van den arbeidsdienst die naar men weet in bet voorjaar in waking treedt is het landgoed De Biesen te Ltmteren door den staat aangekocltt Het landgoed is groot 6 ha en 80 ca en is gelegen n den weg LunterenBarneveld Ede Dreigbrief geschreven VERMOEDELUKE DADER AANGEHOUDEN De twee bejaarde dames S die aan den Nieuwen weg te I icfaem wonen vonden des avonds een brief in de bui waarin werd gedreigd dat liaar een ongeluk zou overkomen wanneer zij niet een briefje van tien gulden bü het tuinhek deponeerden De schrijver deelde mede dat armoede hem hiertoe dreef Hij teekende met de dood Toen de dames iemand om het huis hoorden Idopen i glasgerinkel alsof e ruit werd ingeslagen waarnamen openden zij een raam en riepen on hulp Na eenigen tijd was er een vMMtiijganger die de gemeentepoUtle waarschuwde Toen deze aan het huiskwam verkeerden beide dames nog inangst en beven Zu riepen weer £ iorhet raam om hulp Nadat de politiehet tweetal had gerust gesteld toog zjijop onderzoek u it Een ingeslagen ruitwerd niet gevonden De nasporingen van den chef veja wachter Kroese leidden tot het aanhouden van een inwoner van Lochem die als de vermoedelijke dader voor loopig in arrest is gesteld FRAUDULEUS GESLACHT VLKB8CH IN BEKLAG GENOMEN Een rechercheur van politie uit Amsterdam heeft gisteren tezamen met enkele distributieambtenaren en den gemeenteveldwachter te Oostzaan een hoeveelheid frauduleus geslacht vleeach weten te achterhalen Het was de politie ter oore gekomen dat in Oostzaan vle geslacht was dat vermoedelijk naar de hoofdstad zou worden gebracht om daar voor Kerstmis verkocht te worden De ambtenaren gingen gisterochtend op pad om dit vleesch te achterhalen Zij onderzochten OJi ook den wagen van een vrachtrijder welke een Ixöcdienst tusschen Oostzaan en Amsterdam onderhoudt Inderdaad trof men in dezen wagen een groote hoeveelheid vleesch in totaal een koe en twee schapen aan Het is in beslag genomen en per atzonderitjke auto naar het abattoir overgebrachL Zoowel de bode als de verxender van het vleesch zijn beiden aan een uitvoerig verhoor onderworpen Laatstgenoemde die op aanwijzingen van den bode is aangehouden ontkent Iets met het vleesch te maken te hebben Het onderzoek wordt voortgezet BRAND IN OPSLAGn AAT8 Gisteren brak brand tdt in een groote loods van de boterfabriek Oosterloens te Baarderadei Het vuur laaide spoedig hoof op xoodat de brandweer welke met de motorspuit uit WM gerukt met mac en macht moest werken om de fabriek zelf te sparen Dit is inderdaad gelukt doch de loods WiMrio een aantal auto s en ved maMriaal waren opgeslagen ging gdMel in vlamnsen op De oorzaak is onbdnnd M 9C hade is zeer aanzienlijk en zou tiCn duizenden guldens bedrag