Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

Duizend jaren strijd Qm een zee engte GIBRAL R de poort van de Middellaiidsche Zee Van het monopolie der Phoeniciërs tot dat der Britten Zal Engeland in sraat zijn dit belangrijke steunpunt te behouG fcfn Gibraltar slaat de laatste weke weer la ht brandpunt der paUtiek belaBc telltac aa ICaliü dag aaa dag dete krachtige vestlag iMiDbardcert l lt de JUtl dusverre gegeven berichtca tan ttlUken dat de vwtlog vaa Sibraltar voor de modernste aller wapaaa aiet laeer onneembaar t Zij vormt op het oogeablik bet groote raagteefcea van Euroim Zal er 4aa de veer daa twee Muwen lange heerschappij vaa de Üngel eheo op dit alterst tewlehtiie pnnt teowcl la tUd vaa Vrede ils vaa oorlog abrwpt aa elade hoawaf tVaanchUnliJk tal de loep der gebearteahatca In den aaaslen lijd hIeramtmM meer belderbeid venchaffeu Keker Is dvt hier e a vao e belang rijkste marinebitsiii der Brittea onder sterken drak staat Zal fiibraltar dr nituurl veiUog aaa dien dmk wyentaad knnB a biodraT Waar twee wereld declM elkaar é huid i ik ii O Roti vaa Gibraltar op den achtergrond de kHd vaa Aftlkh verheft zich fqn en teer alsof een teekenaar dit tafereel schetste met zun pastel de Afrikaansche kust Wanneer men zich naar het Westen keert wprdt het oog geboeid door de fonkelende schoonheid van de baai van Algeciras die in den vorm van een hoef zer binnendringt in het Spaanscfae land Aan de Oostelijke zijde van de baai klautert als het ware de stad Gibraltar over de steile rotten omhoog Naar het Noorden wordt het uitzicht vrywel geheel belemmerd door een scherp gevormde berg kegel Oe Suikerhoed zoo heet de berg in den volksmond verr jst uit de blikkerende golven iïO meter hoog in een tralenden hemel Twee landen twee werelddeelen reiken elkaar hier over het water de hand Behoed zaam tast Europa met de uitgestrekte smalle wijsvinger van het voorgebergte waarop de rots ligt als eén leeuw die gjerecJ staat om te springen naar het Zwarte Werelddeel En van de Afrikaansche zijde wordt deze vriendelijkcn groet beantwoord Ook het 22 8 kilomeier verwijderde Óeuta houdt Europa de vlakke hand van een voorgebergte toegestoken Toch komen op Tleze plaats de continenten hiet het dichtste by elkaar De nauwste plek moet men verder naar het Oosten zoeken op het Duiveneiland voor de Spaansche plaats Tarifa Hier naderen de kusten van Europa en Afrika elkaar tot op een afstand van M kilometer Niettemin goH reed duizenden jagpn Beleden de rots Calpe het tegenvraor dige Gibraltar z i het beheerschende junt aan de zeeëngte Wie dit punt bezat zoo zei de men had te bejiliss n over het wel en wee van de zeestraat en over het lot van hen die er door wenschten te varen De rock de rots is Britsch sedert 1704 Admiraal Rooke heeft er toen door een slüwen zet beslag op weten te leggen Slechts lyeinigen konden toen inzien van welk een beteekenis in de komende t jjee eeuvv n dit steunpunt voor de Engelsche De S anache ipoorltfn brengt d ii reiziger tot op eini afstand van 1 j kil rpeier van den rots La Linea dat wil zeggen de grenslijn is het Sp ian che stj Mn cn indusiriestad met een bevolking van 30 inO zielen dichter bevolkt dernalv Jjri de momenteel grootendeel geëvacUuer ie Erjgelsche zone Van La Lines uit bett is nien per wag n de grgnszöne Dat is overijons gemakkelijker gezegd dan gedaan De Reehttbovea In deze dagea worden rrgrimatit in Spanje betoogiui en gehouden nar de en eh tot uitdrul ing koi it dit i r r terug krerd tol het Spaans e grondgebied RecthtK Oe rolMB biedea een natuurUJke verster l iiig Ia dr vele holcu ea klovrn staan kanonaen opgesteld Sie ia ie p srm die de magsstraun van de middeleeuwschc republiek vjin dezt plaats vworsJellpn in de Iraditionecli volgorde en allen gekleed in de klrmrigc cos tuum aii du n tijd rondom de i iiu d l Camoo Efn heraut met tie st fjcirke baaicr op nt dt stoel gevolid duor urn jj en rtoornblazers met de ir ir Ie hLtuinffi die slechts na jaren oef mng bespeeld kunn n worden tSin volnen de aan de wedstrijd H lneuicftdc gr 3Ppen elk 0 e ciien vfiiclzwaaiers die hun besi doeti omdat op ke fout een oor errtoovend gefluit olsl s na een lange stoet van autoriteiten ii plden de besturen der stadswijken en de stadswagea een strijdkocts waArin de stedeli k ovt rhtid de m ddplwuwsciir ftevechtfh tegen de florentijnen bijwoo tte en waarin nu de paljo een banier c i aan den winnaar uitgereikt wóriit m ifge VöPrd wordt Er IS ternauwernoixJ een schouwsijfl di ivk aa dat rijker zou zijn aan kimr en schittering De praalvolle stoet trekt lan het plein waat van de vensters eïi balkon JM huizen laf iiten en Kijjen hangen Na dco rondgang volgt de opwin ii iii race die met bijzondere belangstelling door het talrijke aanwezige publiek wnrdt gevolgd Driemaal rennen de rijden ip ongciadelde paarden Ket met zand be ïlrc oi de pbin rond waarbij het geoorloofd i het paard van de te nstanders met de cep to hinderen De overwinnaar wordt ais cf h b tcho wd en geniet als zoodanig tot ver in de omtrek onbeperkt aanzien SI E NA schildcrachtipe droom van fakt Ver edea Wie m Italië komt vioi een of twet weken vergaal z eh ht lsps maar si te veel an de ichoormnd i rfn de overbekende Il 1 A ian ii jme Napels en nof r x r r iVr liclaus want OT él in ttilic r i 3 zooveel en dik wpl zai ve l kérnBchtig ïr schoo ijjeid te zifn wanne r njea li iitj aog hwft am dte parels van lanj jiis o historische schoonhciJ te ont4 Ktien ïltalie heeft etn grom aantal wan fit kleiA siedan waarvan m hier dikwijU niet eens den naam kent en die tifii ie hel verleden Boo n groote rol hebl en gespeeld zoo groot d t zu nu nog op di oude glorie teren Dat u bijvoorbeeld het gcviil met het Toiicaaiisrhe stadje Slena Deze geheeje land streek is een bonlle afwis $ liiig van belansiwekkende historische ichtionheid en schilderachtige panoran i $ Niet ten onrechte is deze streek wel tsn betiteld aU de Tuin van Italië geluk jpoeten Italië wel den tuin van Europa n e men De steden groot en klein tUn er rij keiijk voorzien van k u istwerken soms zoo dat ze een groot museum schijnen te zijn en dal alles tegen een achtergrond gevormd door de st itige schoonheid van de Apennijnen ofwel in de lieflijke ru tige bekoring vun de heuvel m het sohittwend azuur vsn de kust die zich tiitslrelti van Carrara tot Orheiello In dit af vi selend land chap liggen dé steden v in Toscane de eene I belani wekkeflder dan de andere Daar is Siena hoven op een hoogte die eeii onver eleliilf uitz cht biedt over het heuvellandvhap een stad met een eeuwemmde geschiedenis een stad die meerdere heiligen heeft voortgebracht maar ook leen stad vkn dichter en kunstenaars oneetwijfeld een der mooiste steden vsn Italië Beroemd Is de kathedraal om haar prarhtigen gevel en niet minder vermaard het Gcm cntehuis hekend Is het mooiste Gothiscbe gebouw van net gelieele district Verder dienen Benoemd te worden de Mansia torpn de Fonte t aia en de Losrei dells fercanj i3 In de streek geniet hrtt ptaanjè een zek re verma rdh id vanweige h tradiotKrle Paliofeest dal eiken zomfr in Siérla gehou den wordt in de maandeH Juli ert Augustus Vooral de fcslsn in d maand Augustus zün behn T Ir en luiMeiHike ommegang trekken in Ï Ü lST watervangvUktea Uierap vangt men hrt schaancbe regeuwaier op om hl tijden dat de restiag geimleetd is gelijk thans het geval te do drinkwater vovnieoiag op peU te koaaea bondea wereldheerschappij zou worden De SIcut tel tot de Middellandsehe Zee noemde men den haven algemeen in militaire ver handelingen van de achttiende en negen tiende eeuw De Engelschen hebben alles wat in hun vermogen lag gedaan om den stralenkrans rond Cibraltar schooner t maken Elenig kleo van hetgeen de Britten 1 niet gedaan hebben terwille van deze au reool konden wy bij ons laatsie bezoek kort voordat de tegenwoordige oorlog uitbrak aan de vesting van de landzijtle uit CMUtateeren eenige bekoring ia dat de zeewind er door loopend verkoeling brengt De woestijn vormt slechis een k éin gebied 00 tot 700 npeter lang en rond een kilomettr reed Het il een landtong die La L nes nitt den Rots verbindt Sportvelden barakken en Britsche officieren bevolken dit getiied de zoogenaamde Neutraal Ground Hier vindt men allerlei instellingen die er op gericht zijn de liezettingstroepen ontspanning te brengen Wanneer men eenmaal deze troostekioze verlaten vlakte doorkruist heeft ademt mcn op Maar dat is tevergeefs alvorens men de vesting kan bereiken staat daar een zware betonnen muur met een nog zwaardere smeedij ren poort Eiken avond wordt deze poort iiör het nachteUik verkeer gesloifn dan is Gibraltar als een eiland afgesk n van het overige vasteland Ook in vre iestijtl kwam niemand er binnen zonder dat Wj den vriendelöken maar den bezoeker Mrtrdringend aan vnden politieman uitv oerig had ing iicht omtrent de bedoeling van zijn koni t waar hü van plan was zlrh den eerstvolgenden ii 1 on te houden en zoo rrieer Vooral de pi s n werden streng gecnntrole Td De g ng door en over den Rf t is een to ht vol van ontdaltkingen Jj iJ T PSïp n e i jich ge irji de nattiuiNHe lwMtlhtó ttW hrt land naür mBjHP rifli9 hereketlr afdoendc verschansten Ten minste d it maent de leek die er eens komt rondneuzen De berichten van de laatste weken wüzen wel in een andere richting zoodat men terecht moet betwiifelen of de Engelschen in staat zuilen blijken deze machtige veüing te behouden Wij leven in een tiid Waarin zooveel dat onwrikbaar va t si ecn te taan ontwortdd wordt Wellirhl noV Gibraltar kluister van de Italiaansche heerschappi in de Middellandsehe Zee Sleaa liel beroem 4e stadhnli met do trotacho eampaalle Zeeën en zeeëoften hebben door all euwen heen ook toen de mensch Überhaupt nog niet de kun verstond om per chip te varen de fantaste van de menschen geprikkeld Maa wat van nog veel meer beteekenis is de groote wereldzeeën zijn altyd ook wanneer ztj niet direct het ichouwtooneel waren en het strtjdobject van de volkerengeschiedenis de spiegel waarin men zeer duidelük de politieke verhoudingen de ouderlingen betrekkingen en de wijzigingen in de verhoudingen kon waarnemen Voor de geographlsche vooritelling en vooral voor de oniwikkellng van de machtsverhoudingen in de Oude Wereld heeft er altud een groote kracht uitgestraald van het Middellandsehe Zeebekken Voor de wereld der Klassieken was de Middellandsclie Zeede zee zonder mejer baar golven bespeelden naar Oost West en Noord en Zuid de kusten van de bewoonde wereld Er rondom heen lag de gordel van het vasteland en slechts op één plaats bevond zich in deze natuurlijke wal een opening yaardoor de wateren van de Middellandsehe Zee zich konden mengen met die van Okeanos Slechis zelden waagde een coene zeevaarder het om door de Zuilen van Hercules de tegenwoordige Straat van Gibraltar de onbekende en fievaarvolle dreven van den Atlantischen Oceaan tegem et te zeilen Hier eindigde de wereld der Klassieken en het gold aJ e n vermetele daad om door deze door de Goden zelf opgerichte poort te varen Dnar verliieven zich de beide rotsen die er als teeken van een goddelijken wil gezet waren Calpe de tegenwoordige rots van Gibraltar in het Noorden en in het Zuiden de rots van Ceuta destijds Abila Benoemd Met recht hier lag het non plu ultra van de wereld De Poeniciërs waren de eeniten die mzagen van welk een waarde het bezit van deze doorvaartopening was voor het instandhouden van hun handelsmonooolie op de Middellandsehe Zee En de zesHe eeuw voor Christus versperden zij reeds den doorgang voor alle schepen van vreemde dus niet Cirthaagsche nallonalitiet en oefenden dus om een moderne uitdrukking te gebruiken een regelrechte blokkade uit welke slechts weinige schepen van andere herkom t waagden te doorbreken Behalve de Grieken hebben ook de Romeftien lang gepoogd om deze Phoenicische heerschappij te breken Niettpmin héliben de laatsten deze positie drie eeuwen lang kunnen handhaven totdat omstreeks 200 voor Christus Carthago het laat te bolwerk van de Phoeniciërs ten offer viel aan t st s machtiger wordende imperialen Rome Het verval van het Romeinsche Rijk ver chuift ook voor dfen eersten maalcin de geschiedenis de beteekenis van de Straat van Gibraltar Meer en meer verandert nu de functie een poort lusschen het Oosten en Westen te zijn in een brug tusschen Noord en Zuid tusschen Europa en Afrika derhalve De zuilen van Hercules eens de symbolen van een rotsvast 4ieklensch geloof worden ontwijd eerst doordat een Romeinsche expeditie oversteekt van Europa naar Afrika later doordat een invasie uit Afrika in Spanje binnendringt Sedertdien was de straat van Gibraltar bij voortduring het schouwspel van menschenlijken strijd wisselde het van bezitter totdat Is laatsten de Engelschen er hun basis vestigden om het Middellandsehe Zeebek ken te controleeren m DOKWBRKEN IN BE HAVFN VAN hlBRALTAR Onze blik die van den windmolenheuvel aan de zuidflank van den kalkrots van Gibraltar in de verte zwerft wordt als betooverd Naar het Oosten stfekCzich onafzienbaar de glinst end ïoppervlakte van de Middellandsehe Zee uit In het Zuiden