Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

101 UU tt I4 101 lUt 88 88 7811 78K 78 78 78U 94 82 1 82 87 87A II W4 tiS li8 68 68 1 Sll 89 SJ Kbv MX fERSTE BLAD DINSDAG 24 DECEMBER 1940 e actïeve fondsë Staatsleejünscn Nederland hndië EFFECTENBEURS AMSTERDAM 40 la niooo 4 40 2e lOOO 4 40 bit I 1000 4 IBll 1000 SV Grootboek obl 18M 1M3 obl 3 Cert V Inschr 3 Groutboek abl 3 iaj I lom s 1137 I 1000 3 1 1000 3l i Certificaten 2l a Grootboelc obl 3i i nas lndi 1000 31 a 1937 Indië I lOOO 3 1937 IncUë 1000 A 3 Duitclil Young Obl 1000 30 51 j IpUirSCHLAND LEGERBERICIir VAN GISTIREN Aanval op aluminiumfabriek OOK Vi SCHEtOENE ANDERE DOELÏN BESTOOKT Hit tpptrbevel der weermaeht diclt ntti Dt l irijïighc d van hêt luchtwa jpci httft zich giittrcn overd ig ü ci I Jtt 1 gemeen bept rkt tot gewapend I trKi I r mg Een verkenningsvliegtuig Bank en Cred but 19H 1 12 Kol Bank Ntd ird Hai deUb Ned Hand MU C V A r UJH lj ro tsti Bntsth alummium K F rt William in Noord Schot I rgt vallen ondanks krachtige v tr m t ten koen uitgcvütr hcirvlueht I oor treffers op dt f 1 ksKi mbtiIaltiLS met daarop ffcftf Haf Ui u du IndustriecD 185 j 179 18 8 1 CKISISBESLÜITEN De secretarisgeneraal van het departimert van Landbouw en b herij neeft ne volge dt crisisbesluuen met een jdar veilergd Crisis zuivelbe uit l 35 I Crisis zuiveloeh t 1136 uitvcer Cris melkbeslu ♦ 1 M6 C uis zcepbes u t 194t Cr sis zuivelbesiu t 1 40 I boter Cris s uve beslui 194U II fiuom rij4 cnbetiuit 1940 zuivelproducten ris l4tóui eibes uit 1940 regeling bo t erl andel Ci iSis zuivelbe luit 1940 vooii aöcheffmg boier Crisis zuivel bes uu li 4ü V oorraadneff ng kaai Crisi zu BEURSOVERZICHT HM wa gi ei on op cic A ii te dam rhe ef fee crbcu goed melkbaar dat men er te en hct tenewide loopen van h jaar eln oa c oe X ripLiwe oi j a e Wx aan Ie gaai oi erar de gen m loopend ïKwiti s Ie bi en son Fr wa pn pnst Len nua weer wei g or d rs en let zakei e keer a an Rennjjc aX elirgen Het piest o ei igent oor liet groote weestandsvernwgtn an de m t dat de koei ei ondarki lel pebie4c aan af fdi c 7 ch ZQo eood KjirjK n ba iül avti Wan ixr de bm rs te lijdtn htel onder afv ezjj ltd van opdrSKMen bet een Aan het eirde an de a f ge o open week pei baai de ch jv ot e g tn a bet rji ei Zaterdag v i het ot op d e ee le al Goe ingen an flfie otai n a k1 op on a ter het hoogjste punt van dm dat Gis eren weit btj de opt 1 g m die rees e ge aWen op he peil van de vorige topjuyzcn ot zeifs not icti aa hQ Lh al Ldaai tn onder bcurs U kuainei net veel veia id ii Ren nieei voui Wei ïv aar hept i de koe hie endaar ei i K em gheid i aar toentdm doch ce onde Ux ii van de niai k l bieef bepaald goed I e pelioltunknwtkt was sUl O les weiden iets 1 uoger mgL i l zax tn oaaina in tot 266 t ii ar konden zich vtivogtis wt ei icti ei taeteien Vooi u tui rforci en wa de anun o niiel gi OOI In rubbei and tn vrae £ oo goea a b niets Ie doen Aan vantueiijk zag hei ei Uda uit a oi zet wedeion etn ijgrtife zou votlrkktn Ai terdain Riiibbt wc dt ie nooSei ingezet hpt Jicl telijk veihoifgde ni veau lokte echter eerug aanJbod iirt en lang iamerh nd l ep de kocr ttn kleinigheid naar beneden In de ircou arte soorten vtab bijaa met te detij De alfaire n 9Ut4terfond 3en wa onbeleekenenid H V A h korwlen 2 ch kort na de op i 1 g et £ e piuittn veihefftn irvaai ak en Ia er weer w t me b ficl Uieid i van de iraikt werd op ingeveer de io pii i zen van ate dag aigtjdaar De minder ga g bate ooiitn okktn nauwe iji s belan iste j E Lt n bepaald a e teuïnirt be tond voor tabakken Er waien get a groote on ze ttn naar voor de Su i atra aandee tn be V ord toch Voldoe de viaag om de koer en over de feeJiee e Inue mar bovtn te doen t 1 1 i Ou dL De 1 s kwamtn e n 7tsta pLUiu i lo t r te liggen De indu tTieafdeehrg wa st de Pbi ipaaandeelen dra den om datiO gieiiJ Unilev fs waren zoo goed a oi vecandeid Aku s iastn i s f e liu4UeT u de markt en zakten onder beuislijd een fce n fiheid m Voor Schecpvaaraandee en wa de j lo eroottndeeis veidvyenen Het JtoerspeÜ on oven ns o ecieer eharwlhaaCd bhtv Ir An e kaai ehe waardtn wc M slecht op kl n € schaal zaken gedaan De koerst n v r Thilden nauwedjks bij die van d n vor en dag en Ueveo ciader beurstijd vrijviel onbewogen Voor de Nederla d ebe beï €rrr vaar bestond iwedei Hn een goed piijtMmden seniïTdrg waait n z c i e f aS tt orrtw k If lde In d ges ta fe de l ening oti ko t v dft Nedc a Mi c e Tl r inie rn v i mjtideUi ovenffeis met vee e anrt ovir en pei eentelytoe otol Mticn wa ri prlj lOL nd Piok = rt e 24 BEGRAFEMS DR G VAN DIJK Gistermiddag om wee uur is ondci groote beangst€l ujig h et Svofft i k ovLrschct an dr Garmt van Dijk m c T d rcx c Ji an htt Meleojülogisch Instituut afJetling magnttisme en sfismoiOfeit op de begraafplaats Brandenburg te De Bilt ter ruate c egd In de aj n ütrdc aiipcn de hoofd directeur an het Pttoioiogiseh Instituut te De Bilt dr H G Canne gi ter htt voold Na dt rede werd de ki l ten grai edragen ttn fimihelid danictt oor de btiang teiling KOFH FN VrDFRL NDSta LEA itINGINSTlTU€T Koerven voor orlirtfm op 21 December 1940 Vegen e piichtiïifien iu dende üi Reich dTiaiken Vi 36 Beif a s 36 14 ZwiTser che frarn 9 43 56 Llies J7 Deenwchie kronen 36 40 NooT iClic kj ncn 42 82 Zve iftche kronen 44 85 T je h sche ftroren iüud schuf on 642 T tjechjsche kronen nieuwe schulden 7M Dinar oude schulden 34 D nar nie e achuMen 4jM TuBkwhe ponden 1461 4 Leua 2 30 Peni iQ oiide schukJMi 3fi 19 Peittfoe nieu e chulden 45 89 1 lie tit txplü ics IS de labritk ttn e getroffen Ir tien nacht op 23 December vielen Jr i g formaties war gevocht V igfn de belangrijke indu =tiit msu atRS m Ma hester met groot Uic uan Reu acfflige brandhaai dtii jji tf fjjncks insta latus tn op ig f w en waren het gevolg Bovendien vri Cn voor di n oorlog bclangiijn icf r n Londm Bristol Livtrp ol guur impton Portsmouth en andcrt tl 1 aargevahon egj i n van mijnen voor Brilicho iavin wrerd vtMirtgeze mul IJl ijke vhtgtuigen hebben in don ji upcn nicht op mkelc pi i il icn I het Wettelijke gr n sgebi d een kil 1 I lal brKiint en brandbommen urpcn El ont tend slecht i ge pirstK rt ijke en onbetcekcncndc i t schade lan woonhuizen iL crs schoten gisteren ten i ik vliegtuig neer Een fioin tol E fat Bl l con bo t nitt ttruggikoord om aanval op de aluminium f rt Wi 1 im heeft ich di il V in het V I Kcnning vlu lu K ichrrt ecHte luitenant Fldorra UI Kr luitenant Mundel boord tPifr fi t Obi iftfdwebcl Bothc bo ultcr onderofficier Lenvbiig ii n 11 r onderschei len De koloniale taak Dl riSf tlLAND IS VOORBEREID Il iM Duit ehland te Vii a es V r ko mail bezittirgtn vii idbi tl hctft dit hit Duitsche voik nil Kji ir vcrhindeitu zijn ki lüri 1 etr i vco t te zetten en het heium nn tl i e koloriale arbt idsmogt ikhen i eer vrj igbluk van nitiora eeer ic eschouwtn aldus het A Ts PVcorj 1 è ratienaal socia istische r kheit V 1 er aanvang af m de ekei he r 1 de uitschakeling van hot vidr De tropische geneeskunde Dd irv or vrnrd getuig nis afgtlf d do ir t t tieiorj rijke Duitsche prestaties op lit itied der tropisthe en fs kuni e d OOK door het werk van ko lor f j attiti die ich met di tultu rei Cl tmiEChe en techriscbt pio bmt etner moderne koioniale po lit tk lietbtn bezig gehouaen in studii s Wi Ki zeer de aanaarht hebben getioK k i jS o i £ e toeVomstue kolonia e pc uk van Duitschland in ethisch tn pr pi opzicht duidt iik vastte kc er wel op een wi ze die mr Dl thf overtuiging een sprpk rd cir s 1 mt mi t de tot dusverre g t irethouL clie op een zuivere mi isf itk btru Ite tn p utotra ti ih peiriwiteerd waren Di ptactische zijde Wd dt prattischt zijde betreft kan mu tcvtrnifr peggen d t Duit ch lurd ir itctr opzicht vooruereid is op eer hcrvattirg van ziin koloniale wi rk zaan helt dii e etht door dwang on dl t t Kir i Htt richt daarop en de mcgeii M eSc aaartoe zullen ler be largnirf rtsu taat zun van het proci s Ol poll ifke tcrganisatie 5 at op hit te c van Europa rttos is begon jiier er Waaronder z loals onlangs vai fid tcit ae is vastgeste d krachtesrs i Iiirc jt m den sairenhang met El Lp ttiK Afrika zal v i en Jat het ratiinaal ocialtstische n sch nu 2 o op deze kiloma t taak V orlereid is fven kenmerkend V f e vcoruitzitnelD systtmatiek de r I tscht ft itiek as voor de orvoor rn 1 M zikerhcid dat Duitschland e ot tg zal wil ntn Ovengins bes vr het AN P wordt van wel hthlt zi de verrorrtr dat b rich I ir hu er andschi baten volgens e bir erkoi t corcrete organisatie trtge f r ir het kider der kolonialt rer legemetl gezien uden kun I worrer n et met de feiten in overt ten niing zyn vLKAN DE STRIJD IN GRIEKENLAND De overgave van Kinara S nds een ge dagen geven de Grieken II t i p van de zg overgwe van Ki Hula aldus Stefatu Dit bewijst dat de eken geen stof meer bezitten vooi liai propaganda en tlat zij zich van sirtceasen in hu n verbeelding bedienen tl de vlag te kunnen uitsteken Kima tr IS eer klem gehucht zonder eenige f r legiache waarde dat zich sinds ge fa men tijd in het niemandsland be V ndt en te Iflden heeft onder de Itali insche en de Grïeksche artillerie In I r nu de een of andere Grïeksche pa ulle tot dit dorp is dooi gedrongen t tekent dit in geen enkel opzicht t n g militair x u en Griep v©rdrijft U sner en zeker met MIJNHARDTJES Kokmr U iluhj iOtl froefdoosjf 2ttuks tOct Inge Med JS ii UI DE TOESTAND VAN GRAAF CSAKV Men verneemt dat de ziekte vangraaf Csaky een normaal beloop heefttn dat de toestand van den ministeriets betel is geworden PLANNEN vrfOR Bl LGAARSCHE HAVENS De Bulgaarsche regeeimg is voornemens aan den Donau en aan deZwarte Zee eenige havens te doen aanleggen Men wil reeds m het voorjaarmet hft werk beginrtn De minstervan Verkiti zal dezei dagi n een desbetreffend wetsontwtip bi htt pailcment indienen en een creqliet van l4J0miUioen lew a vragen f HRANKRIJK Geen oproep aan vliegers VALSCIIE BEWERING itffcEKlLGD De dooi dtn Engelscl tn nieuwsdienst veisprtiae bewering cat in Pauis bil jttten zijn aangeplakt waaiin de lian elie vliegcis worden opgewekt tot het Duitsehc luthtwapen toe te treden woidt van welingelithte Duitsche zi de i ekenrneikt als een tendencieus Ln elbCh Viei cl t dat eiken reeeien brundsl mist De consultatieve kamer WORDT NOG VOOR HET EIND VAN 1 JAAR Gt ORMD De con u latieve K n tr Asscmb cc et nsultative waaivnn maarschalk Petainoomsti eks acl t dh en geleden de instelling m den rnajfetSTaad aan ktmaigde zal nog vocSBIt e nde van het jaar gevormd woWen naar Uit V in een sooit voorloop g par emtnt opch nemen Dp samenstelling van dit voorloouig liehu im tu el naai het heet als vügt uitz en in tot lal telt de vtr a d iing loü leden Honc cid van hen ziin voorn i ige kan ti edtn en sena Irren De keu e van ae e atgevaalifeg om geschiedt zoodii ig dat zooveel n ogtliik u t ieder d parlement eefi gewe en piilemcntslid afkomstig is De overioe v i ft g leden vvcïiden do r maaischdlk Pt ain benoen d vv Tibii hun veld ensten jegePb het land den drorslag geven Onder deze vu tig be mdi n i th tevens veittgei wooidigeis an economische en beroepsgroepen RUSLAND GEFN RnSIÏSCH OORLOGSMATERIAAL VOOR CHINtFSCHF LEGER De corfc pondent van de New ork Tin es te S argha oeweert idt het Chneesche leger een groole i tvee hed oorlo smd Li aa gtnbcs n ddeltn en andtre artikelen via ftlad wos ok ontvangt en dat een officier var het Amei kdar che leger C ir soTi gpheelen zich btiinenKoit naar Wladlwoslok zal begtvtp om de ver 7 nding vin oor o nateridal naar China te be poedigen Tass i gemach t i d dit bel c i als rn a tij dee Ie ver runnen te wtc eg n EEN GESCHIED MS DER DIPLOMATIEK Binnenko Zdl het eerste deel verSLhijncn van een weik ge itvld Geseh edehls dtr d ploniatiek order ledactie var Potemk n Dit boek wilop giond lig cmtr a i ilv i der inter natirnale bet ikkirgcn m het virledtn een u letnzetting geven van deeesthiedenis der diplpmatie als ins iu ment voor de buiteniandsche polit ekvan de o irihcid tot litd n Het wtikla gebaseerd op diplomTtiel e stukken torischc monumertcn en memcj res FT i AND ENGFLSCHE VI EGFJvS IN IERLAND GEINTERNFERl N lar Associated Pes uit Dubl n r Hl zi n a daar m otaul v ei E gel che vliege s door de Ier rhe auto iieiten gem erneerd Tw e van deze V leger waien u een De vorst en liet verkerr INLICHTINGENDIENST DFR KNAC VOOR PÖN T EN VEERDIENSTEN Tengevolge van den steiken vorst is het mogelijk dat enkele pont en vei rdiensten gestaakt of aanzienlijke iftgekrompen zuilen worden terwijl bet zich laat aanzien d bij aanhou den van het vrez rtie weer ook andere verbindingen over onze rivieren z x ery mejeten jwordeo stilgelegd Aan zien juist het wegverkeer met het Dcg op het dichtvriezen der binneraJBeTeren aanzienlijk meer be teekenis z l krtigcn heeft de KNA C een irilichtingendienst inge steld voor het wegverkeer dat ook gedurende de as Feestdagen op telefonische aanvraag by het Secretariaat Lange Vyverberg 10 £ e s Graven hage telefoons lol aal 115674 en interlokaal iiQ van 10 tot uur alle inlichtingen omtrelit de voormamste pont en veerdiensten zal kunnen verkl ijgen HET IJS VRAAGT MENSCHENLEVENS TE SASSENHEIM Gisterhiiddag is bij het Sfhaat seniuden op I ei Ham bij de ge meente Krommenie het aclitiaiig zoontje van den h er B Weelapd uit Krommenie in éen wak gereden e en veidronken Twee uur lang zijn pogingen aangewepd om de levensgeesten op te w ekken doch zonder cenig resultaat Kleine jongen verdronken Gisterochtend gingen due klemt jongens uit Rinsum igeest de velden m Ni veiloop van ti d kwamen er twee terug Op de vraag waar de deido was antwoordden zu dit die ergens op het ijs lag Terstond trok tr een min op ml en dize vtnd den veimiblien kmap tien zesjarigen zoon van den heer A cfe Vues onder het lis De levensgeesten waren reeds gevt eken Te Oostzaan Gisteren is de 11 laripe A K ibel lilt Oostzaan bii het schaTlseniijden op de Gouw tusschen Oist ain en 7i in dam m een wak gereden en verdi onken Vier personen verdronken Tijdens het schaatsenrijden op de Franeker vaart onder de gemeente Wieuvvard Fr is een gezelschap van zes personen in een wak gereden Twee an hen konden gered worden de vier overigen 7nn omgekomen Het zijn de dames A Douma uit Bozum A de Gróót uit ntsward en F Booi uit Wieuwrel alsmede de heer K Bakker uit Bozum Te Sasscnheim G steinuddTg om dl e ma zijn di e longers uit ST s nhr m die co ric STss nhe imerv aai f schaatsen reden donr het its gezakt De veeiticnjangc Maarten Di kstra choot onder hel iis Eerst een kwar tier later kon men hem op het dmge brengen De Vvensgeester iien to n reeds geweken Beide andere longens kopden door toegesreldc buigcrs worden geied Tc Amsterdam Gistermiddag omstreeks zes uurOU H t Ijs in het Beatrixpwk teAmstcidim et n doodt i k orgev ai gebeurd F n 1 tinge jongen s h tlvermociphik m een feksTt p naktlerge olge waarvan hii r oor hel i7ik e en er ondi r sciool yiettegentiandi tr vin a e kaï en hup toctroomdt en ook de hriidvieer ap ed g assisteerde blenk he t n ft mo2c k oen nen dm longen opgchaa d bidhem m hp p en tt h ydc Hitliffe T s hot V 1 n kn ao isaar htt Wi hc m i i Gi thu s t vergebracht Slachtoffer van het ijs en zijn redder omgekomen H et IJ heeft gisteien te Sleenwik twee ïl ehtofters gevraagd De 12 ja i ge L Hdarman w t nende e SteenvvijK was met een vrentijc gaai sela er rijden op het kanaal Steenwijk Giethoorn Dit s e n vervoerldraa vaar geregeld veel stroom sta en d t bovei iei ciuk bcv irer vKcrd waoi aoar het iis h er st eds onbc rouwbat r Te luim elf uur zaï te de jongei hier door het iij 1 etgeen werd opge merkt door den b Her J DekV 1wonenc e m de Kerkbuurt troer ae gemeente Steenvv ikervvGld Hoewel de bakker zich ttt den overkort bevond begöf hu zich direct op het ijs Bij den drenkeling gekomen zakte obk hit door het IJS Dercten die het ongeluk haa den gezien wendden ir allei n pogin gen aan tol redt ng Hp eers werd Hiarman boven gebraih en even later Dekker Pogingen ohn de levensgeeaten door middel van kunstmatige ademhaling op te welken bleven ruchteloos Gevaarlijk avontuur OP LOENDFRVEKNSCHF PL ASSEN Gistem iddag hebben twee jongens uil loosduinen Van resp elf en twaalf jair een zeei angstig avontuur be leefd Zij red n met de irikslee vooi den wind ei ben erklen met dal z j cp een groot w ral d fstev er lei Toet ii het water pklseling voor zich zagei was hel reexis te laat en benden gingen kopje ondei Mensehm aan den wal die het ongeUii hadden zien gebeuren voiomcfen onmiddellijk een reddings ploeg en met eep laddei en touwen snelden zij de jongens te hu p Een der drenkelingen had fich aan het ns vast kunnen klampen on de e had tnen dan ook spoedig op het droge De an dere oreef in het midden doth nadat de ladder over het wak was geltgd wist een dei redders door erovei te kluiten dtn knaap te bei eiken en ver volgens evenotna op htt ijs te trekken De longtns die gten van beiden bcwus teloos waren zijn naffi huis gebracht De nieuwe organisatie van de radio REDE VAN IR VAN DER VEGTE Op Vrijdag 27 December zal ir W L Z van der Vcgte raadsadviseur bij het departement van Vülksvooihchtmg en Kunsten te 18 uur over de radio me dedeelingen doen over de reoiiflanisatie van de radio oi aan B HUS OVÉRLFDEN In den ouderdom van 73 jaajr isgistermiddag te zijner huize te s Gravenhage overleden de heer B Husprpaidentcommissaris van de NVMeelen Broodfabrieken De Zeeuw B Hus i De heer Hus was ridder in de orde van Oranje Nassau De teraardebestellmg is bepaald op Vrijdag a s om half drie op de algemeene begraafplaats Nolecrineen van 23 Uetenibcr OBlIGATirS SUatiileenlngen V K L K 1940 Ie too 4 1 10 i lüO 1140 Ie 500 4 awi 100 1940 2e f lüO 4 J5 95 1840 bit 100 4 iniii 1B40 2e 50U 4 90 1S40 bir oo 4 1 ll i 1030 100 3 I 1836 ƒ 600 3 1937 100 3 UU 81 il 1937 1 600 3 4 SI 1938 100 3 31 85 8b 1938 500 i 131 fctn Ob 1935 Ol 100 Jl j 1935 Ol ƒ 500 1937 O I llfl 3 Vl 87 1037 O I ƒ 500 3 t ï 183 AO I 100 0 Ki i 85 1937 AO I 500 1 kv i Prov en Gein leeningen A dim 1138 3 3 M M Dito Ie 1937 3V M hTt pelil Ie 37 3i M l Aniliem 19j 3 89 Deventer 1920 6 Dordr sa 3 3 f Eiiidh 1935 3 M D 0 3 ie J8 3V4 nc d ta 31 4 DoIO J Ic P38 2 9lis s Orhape 1921 6 DitQ 193 3 j Dito 1937 I 3 93 Dito 38 3 3 11 Glonlng 1938 3 ts Dito 2e 1938 3 i J St Hiailcm 1938 3 88 D to 38 31 1 ï S3 Helm 1937 JVj 8 m 11 heis liitM ii i Dito 10 j 36 2Vi Lc i 11 8 1 N ÏHo Had 38 3 Do 2e 1 3 13 H t w 87 8 4 83 f D 10 8 j 38 2 86 fws Do 3e 10 j 38 2 H dri Tl 1 Ut 4 D 0 1 en 1 37 31 2 911 D to 1 1 M8 t Dito IJ 8 3 3 82 i Ki St Rd ie 1 31 UI 8 Tllb 1 37 3 88 ï RS LItr Pr 37 3 3 8 Sa D 0 ge n To i ie Tld I5J 3 88 Holl 1937 3 11 D to 2e jT 38 3 KS BvNCl2e 1 37 3V 8 S Dito 1938 3 f H B V 0 f 7 J 4 S Crtn rtd ï 1001 3 000 0 3 j ï 4 V7 D 10 V M 1 2000 3 N Bik 1 t Jj 4 181 81 H pl Iheckbanken Alg Fr Hvp H m f 4 SS 891 2 X Pd tl A H 13 I ei A 1I0 Hip 1 4 D o 3 Bat Hvpb N N 9 i2 1 11 ij IS S5 j S5 PP 4 D o CD 3 Fr Cror H p Bil k Pd 4 Dl Da tn Va 3 Do I b 3 13 C H p BPb 3 i Hl H P e AC 4 D n er BD 3 o ii M p Bdl o 4 D to SI r K 3 H p b V ed Sier M 3 Il i pb ei AB V PB 4 Do i r T T Mj H Creo P rebr 4 Do 2 e W lj 8b Sb S9 pi uilk 3 Hvp ta d C4 3 N Hvp 1 Viend ie K 3 1 Do 3 I d lo i u tk 1 3 Wes Hvp b i 18V4 EE FF 3 Z wei e H b Ek 4 7u der Hvp b 2 ui 4 D o ser KL SV Z H H p b I H verp L IT w j Ferfte Ned 8S 86H ï Sell V crb 4 Ro Sili Hyp b 4 Dito 3 Industr onderncmüiien A K U obl SVi tVH 1U3 Bergh s en Jurg Fvd I Obl 31 a 86 87v Belktls Fdt IV 37 Obl 4 88 87H Levers Zeep Mij Obl 41 a 101 101 I Imb Steenk m Obl 4 91 9 Bat P Ml O 41 2 wv 99t ld ld Obl 31 81 S3 Mbo inaun Cult On Obl S S6tü Amst Gib b 5 IJ at Gi bez 19 5 e 4 Idc n 1939 4 91 ed Crbb 4 O Java St Obl 5 tö 4 einaran Joana ia 12 1901 ld 4 30 Ada n 1874 100 3 S i ld A dam Olytnp L 100 3 U 100 ld W Kr NIIV Hel 1888 04 AANDKFLEN Bank en CrcdicUnstelIlngen 11 ItlO W 881 149 UK 11 t A d Banlt aand 11 li Holl BanliU dito 10 1 Ine Bank dito 10e Ka vereen dito 12Ü N I C m dito 80X Nedcrl Bank A 149 MB V Z A iOÜ d UITiz V H MIJ 250 a IJl Rott B Vur aan IJU TwentsclieB AA 1J6 Indult ondernemingen Alg Noiilgew A 34 300 13at Marg ï dbr i4 V d B p vi A 1000 111 Dill B 1000 147 14 Ikl 1 11 III 118 JI81 1J11 M t IM It 2UI 13 1 5 3 0 l i4i U4 111 J13 C en P F SclKlte ICJ 180 pf uda stear d 10 80 Hi luj er VI Zn A pief aandD o B wirsld pHremaf aandHe nek aand Hero Cors aandHol St m f a HjI ardia aandHoll Bet Mij A Ho dr en k A 216 Holl Kun z l A Int Gevv B d 10 Inten V i c A s F Btj res dito 1 K N Hoceov do 1 HlKün Zout I A 4W1 ri 11 118 lil 111 1111 11 119 IV 2 SSS 2m W7 I9 412 1 1 IA m 20U S am O 141 113 lu 117 1 7 IJ llj 11 lï li K Br S t tm do 33 Lev B tr U C 100 e p aand Dilo 1000 Cv pr A 1 O 6 pr A Dj 1 06 C p A verrpf IJ en yt Veelf d Ned B C V a N G ert S l a NVd K be f d o N cl b irn d to N St f Keyzer 1 BI Goei 7 afpest C V A R 1 D Mj dl o 4i5 Sche de K M d N Sci oUen dito St t transt f d S oOO 000 A S p rn Sp do St k d to ir 169 1 l 2S JliU 21 1 Tvvijnsfa P ef A 13S IjK U r A ph f G A IJi IJVer B fb aand Jllij 211 Vf C f aard lOS lir Ver G N E v A MO Ve Pf V Selder lis 4 D o d 10 p acr d HS Ver N R fdb a Ih t Ver Toivvf d o lüa rger K f d 1 1 VV K 1 po r A d to r We e er c f o 1 5 W tn F g w A 18S D o C pr V A 1 b We ers I en H 71 Handelsv ereenigingen C en H g c Eersh er J 11 A N I Fl M 1 A l D tp at B V a 0 N I Ca Mij A ot P o N B z v a J Tvi C St V F = a C i E 191 iw IJC i m 64 Borr S H V A De 1 A H M d Gi riz en Sell A I C e H V R V L de n Teves a Ned Wol Ml A Mijnbouw ondernemingen E Ij 1 e lub A üS O to 2e A 453 148 B e ei M Mit a 19 Sirukep TVIij a r2 n Petrol ondernemingt n D o Ptr I C V A 261 10 K N Pef Mil 100 Ord A Mo a Enii A Tal kar PM A 3U1 299 Rubbtrcmdcrnemlttgen 145H J70 75H 78 au 148 84 Hesu Rubber a Ind Rubb C Pi cancer B MU Rotterd Tap Salalrl Pl nt Wal Sumatra Zuid Preenger Scheepvaartotaitschappi MIJ Zeev aand Niev Goudr A M DeMansCvA MIJ Oostzee A KH JOH BU i J95 116 118 ISO 18 1 CuUuttrmaaUcbappUen m 101 177 V 223 lue 30U 81 100 77 32 Krlan Suiker A PiRottan A J25 UÜ JÜ5 Suiker Ct MU A Tjewtng LebtorlArendsburgüesoekl A Soek Landb A Amst Thee C A Ban Tliee Ru A PanKkeotam Thee 164 itongga Landb A Sodip Cu l A 170 Smdangi uit A W Telaga Patengan i H Micblele Am 180 Diversen ten 125 Blauvvli Vues A Bijenkoif A Gem E V enW Houtli Albeils A Houth Jonstn A Hmith Pont A Muller WH A Do 52001 75000 N M V Hav w A Sab lOöQ C V A 60 170 1251 1J3 108 181 J lllb 214 Spoor en Tramwegen Dell Spoor A H NI Sow Mi A f i 7 t H Ji Atch T Cv CA KansCS CvgA Dito Cert V g A Un Pat C V g A Mad S f c tr A D to pref A taïanp St tr A O lava St tr A M 1 Joana A Sen Chenbnn A Soerajoedal St tr Prol ngatie Ainv uitingen BHb 1937 3 2 10 I e den 1 17 3i 91 ijl 2c 3731 88 7h Ie I 1938 3 8 Arh HB Ser FF P br 31 92 92 Dr H B do 31 2 804 89 G vHB o o3l 88 V erk p sfV Ie hvp obl 4 lUOH 101 VV iton 4 102 10 St Mil Ned 1930 obl 4 IC Mul tr 3 ed Ind Sp Mij IW ohl 3 75 Miït Kans en T Ral vv Ie h obl 4 J V B f 500 V a 2 2 Aft Dr Mil a 1 Ad Siperf a Ji Aut Stiew Wal Berk s Pa Afei aand 5 4 K n N F m b a 5 Stokv 50 400 a i i rr Chrv tal Si Cert V g a lO 1 An Tob C V c v A B R II Co t Cv lOA Ril Gen Fl Cv Ct V 1 5 a R II 37 37 Hud MCC RII 8 Kee p Mc T P Corp C V A 1 St CvG A RII b Lrit St R bber C v 10 g a 8 Am Tel Tr K Kon ed Petr Cert v A 5 Furne enA Ut H5 149 Handel V A dl n 4Jo 4 4J8 G a para Cu Mii Pa NarekaCMij VV JavaTh e Mij Ir Cu t S d c 1 K Te C M J 2 W JavaKmaCMi I ll Ceri F Perd M H Got da Kia M ji J i V c 1 vv o 1 len Co 141 74 88I4 Geld Tran w Mij Ked r St tr Ml i Am B e V D ef t Ar ene S e tirg Stardard B andsStand O NJ 10 4 25 C V Java Ca utch s 15 4 64 14 l K C South R Co ide n préf a AlB KumtzUde Urne ijh lO j l toi 104 Bei kei a Patent 7e 1 Calv Olief C w Centr Suiker lit Jokker laU 126 135 380 3 14 J Mi a I 199X Ui Lever Bro en Unl I 11 J 127 Ncd Ford Aut Philips G B V A Dito Pie £ w A UJ All Ludl St C V 10 2 f 16 i 3 3 4S1 sa s3x 79 4 Mi 54 37t ï7 1 ga R II 2oH Am Bemberg A C 5 10 t a 16 Am Car and F C Aand Am El l a C V ld l tAnac Lopp C V ld 2i i1lBelhl St C V 10 ld 8JH Chrj 1 Corp C v A Curti s Wr Corp C Idem 10 8 General Motor idem hi Intern Nlcliel Cy C V 10 a r Kernec C C v 10 A R III 37tj 3l North Am Av C V ATR n Ib Noit An RAG IS A $ 2o 254 68 68i Rep Stptl C on States Steel CIt Serv C C V ld L South C V 10 il l isv 2011 JJJ A R II No th A Cy C V A Rad o Corp C v A Oo t Borneo Mij A Idem pref Aand 2UJ 1 Petr Oaderaeminfen Do d Petr Ird G Aa d Kon Pc r Mu idem Col t O 1 Cy C V 10 1de n Mid Cor nental Pet C V A i P Pet C V 10 ld Shr 1 Ln C V 10 ld r Wal Asj Ol C V 10 idefn Mij üiii agi 11 1 3t i a 2b7 IJ 12 10 r u Vt 10 II u brheepvaartmaatjcluppfjen 121 119X ti l53i ISl 218 179 178M ISl lij Hol Juva Cl na Japan Lijn idem f on Ned St M j id Kon Ptiketv Mij id Ned Scl eepv Lfi id Am Lijn Aand IMj l Kj Ul ljo 1 iJ ll n r i irg R t eid Lojd Idem nt lol Sto Mij Ned id 1 Int Merc Mar r C V 10 A 11 Salkerondernemijifeli An t A US Iilu 413 436 2 llande v Jo d c CUl r j N d I d S L n 1 1 1 l IJ 12414 TabaksondememlnKeiL laiH lit IJ6 199i Ver Voi t C M 2 0 500 Mij a 1000 C D l Batav Dtl Vlj i 278 27b 307 i 9X V ide n 2 is jr2 Sereibah My idem Ji U üj W I on Si Co C v A 1 5 spoornegen Baltim f d Ohio C 5i 6X lUn W 1j i lia 10 i iot 14 4 V Idem 4 IJ S e ap Ohio Cv v 10 25 a 44 I inoi Cent C v i lu i 10t N iork Centr C v id V Pcnnsj V R 10 ó S iO C V A 20V 351 S ulh Pao Cy v g Idem 10t 11 I d Ra way O gew idem i 14 11 Canad Patf C v ld 4 J RDbberoiiderBeKiInceB A nsterdam 2791 27 JU3 217 4 1 75 141 iui 4 B Cult Aand r i Bandar Rub mij id i Del Bat R Mij ld 13 Kcndeng Lemboe r P il IHa Rub Idem Majangianden Vereen ld t Ons Ja o Rubber Mi idem J Onstk a 500 c V ld Seibadjadi Su n R Idem 129 SUay S m Rubber 115 18 11 210 180 6V5 i Mij iden S n Rubb Cult id Ver lid Cult Ond ide n 17Ö Inlerc Rubber Cert V Idem Duitsche fondsen met kettine erklarms Ju e ootb ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld d ld d ld ld Konvei ions Dito Neue c 6 r 1 c e r 1 c 6 r 2 c 6 r 2 c 6 r i 1940 c G r 2 c e r 3 c 6 r a c r ka e obl 4 Au S obl 3 Faibfnnd IG C v O Kali Synd £ 20 100 7 U lo i 20 100 61 W nie hall obl 6 a farbcn nd I G C v A Ver Kotkmd C A Duit cl 1 Bcil iRII 2i blü 50 51V 4214 43 P i t 114 52 4214 4lX O i i Ruhrv 27 Vi V V O 7 4V Dito 30 l 2 O 7 D Renten bank 2a I Ver D btedenl 0 Bayr Hsp en W B Pff SO 7 D Lmoleumw O 7 Gelstnk BergVP ObL S ftnGutelioflnunsfchutte Obl 7 Ha po er Bergbau Obl 6Phoenix Akt Ges Obl 6 Rh Elbe Union Obl 7 Ruhrctoem e A O Obl S 61 U 277 4 140 Siemcm en HalsEe Obl ö s V Stah werKe Obl 7 Dito serie A 25 3 Obl CVa Victor Gew Obl ev Vtgel D u K Obl 1 Rl ein w El 2j Obl 7 Dito Tl Obl 6 ligoner Stra enb hr Ob 8 tarbentndustne aand S emtm en Ha ske aand V er G ai zs off Fabr aand Wmte hall Akt Ges aand OFFICIFEI F VALUTAKOKRSEN DER NEDLRLANDSCBE BANK 20 December l Valutas ls hr fte ijke en ter truuactles New York t 1 83 10 1 IM u Ber Ijn 75 2 75 43 Eiustel ƒ 30 11 30 17 HelijnKl 3X1 t 3 J Stockho m I 44J1 tSB Zurich 43 ï 43 71 BaBkpapler Berlijn 75 19 ƒ 75 34 Ne York f 1 1 Brussel fWI I 30 a Stotkholm f44 76 44 Zurich 43 59 43 75