Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

DINSDAG 24 DECEMBER I940 WINTERHULPWNEDERLAND Vlug en zonder aanzien des persoons wordt hulp geboden waar die noodig is Opwekkende radiorede van den dtrectemgeneraal Wij hebben in deze sombere dagen voor Keiiitmis een bezoek gebracht aan vele gezinnen in wier midden blijdschap en vreugde is gebracht door Winterhulp Winterhulp die vlug en zonder aanzien des persoons hulp heeft geboden Onze tocht door het wintersche Amsterdam ging eerst naar de overzijde van het IJ Het was n kleine maar uitstekend onderhouden woning waar de huisvrouw ons ontving Winterhulp zoo zeide de vrouw ons verdient aller liefde en belangstelling Verder ging onze tocht Wij bezochten de woningen van Rotterdamsche geëvacueerden in het Asterdorp Men1 schen die ondergebracht zijn ia hui zen die eigenlijk den naam woning niet meer verdienen Tocht en water ma ken het bewonen tot een voortdurende strijd tegen ziekte en bederf Het vocht druipt langs de muren en hoewel in de kaaher waar wü binnen werdej gela ten een klein maar dapper kacheltje vroolijk snorde trok een ijzige koude langs de vloer waar kinderen speelden Ook deze menschen hadr n zich töt Winterhulp gewend omdat hun nood hoog was gestegen En zij waren innig dankbaar en vol lof voor de hulp welke zij zoo snel hadden gekregen Er was niet gevraagd naar geloof of poli tiek er was slechts gevraagd is er dringend hulp noodig en binnen enkele dagen wp die hulp gekomen Zoo hettbert wij vele gezinnen bezocht vele gezinnen die lederen dag met dubbeltjes en centen moeten tekenen om rond te komen en die nu dank zö Winterhulp wat ruimer kunnen ademhaleik BUITENLAND ITALIË USGERBERICHT VAN HEDEN Aanvallen aan het Grieksche front afffedagen ARTIIiLERIE ACTIVrnSIT IN CYBENAICA In zyn weennacfatsbericbt no 200 maakt het Italiaanïche hoofdkwartier fcet volgende bekend In de grenszóne van Cyrenaica heeft aze artillerie met haar vuur de pantserwagens eh tanks van den vijand getroffen die onze stellingen genaderd waren Onze luchtmacht ond i im een Beer geslaagde actie tegen de gemechaniseerde strijdmiddelen en tegen een vooruitgeschoven vijandelifke ba is Tudens een luchtgevecht lebben onze jagers twee vliegtuigen v n het h rpe Hurricane neergeschoten Een van onze toestellen is van een verkenningsvlucht niet teruggekeerd Het torpedovliegtuig dat een Engelsche hulpfcruiser tot zinken he lt sehracht waarvan melding is gemaakt in het weermachtsbericht no 199 htd als waarnemer aan boord den luitenant ter ree Slever en als bestuurder den luitenant Galimberti Aan het Grieksche front werden eenige aanvallen van den vijand wien zware verliezen werden toegebracht afgeslagen Tijdens patrouilles werden krijgsgevangenen gemaakt en werden machinegeweren en talrijke geweren buitgemaakt De afdeeling Alpenjagers Julis heeft zich weer bijzonder onderscheiden In Oost Afrika ian de grens van de Soedan is de aanval van een vijandeyjke afdeeling die onze vooruitgeschoven stellingen probeerde te naderen afgeslaggn De benoeming van Eden EEN VAN DE GROOTSTE OORLOGSOPHITSERS Naar aanleiding van de benoeming van Eden tot minister van Buitenlandsche Zaken schrijft de Popoio di Rom a Hklen is de voornaamste verantwoordelijke voor de sancties en een van de grootste oorlogsophitsers Zijn loopbaan tot dusver biedt geen goed omen voor het Engeland dat thans in een zoo wanhopige positie verkeert want zijn politieke opgang is één reeks van fiasco s Men kan derhalve zijn heroptreden als minister van Buitenlandschc Zaken in het kamp der spil met kalmte tegemoetzien DeMessaggero ziet in Eden den gezworen vijand van Italië zoowel in vrodes als in oorlogstijd KERSTBOODSCHAP VAN DEN KONING Ter gelegenheid van het Kerstfeest heeft de koning keizer de volgende iModschap gericht tot de strijders te land ter zee en in de lucht 3 ryders te ltt d ter zee en in de ludit Op dezqH ïieiligen dag gaan mUn gedachteriifln erkentelijkheid meer dan ocflï ult naar u naar u allen die den oproep beantwoord van het vaderland gestreden hebt en zult strgden te land ter zee en in de lucht Op dezen dag wensch ik dat unamens aq een hartelijk woprd van genegenheid en hulde bereikt Gij staat tegenmmt een vijand die over alle modernste offensieve middelen beschikt Maar ge zult weten te bewijzen dat Xeen enkele hinderpaal en geen enkele aeilijkheid den roemvollen opmarsch van ons Italië kunnen remmen Stryders te land ter zee en in de 1 cfat Het geheele volk dat met mij h u de zekerbeid ziet van zijn meest dralende toekojnst is vereertigd in de aieestoprechte wenschen voor uw familieled enViy Kerstmis 1940 get Victor SmmanueL ENGELAND De luchtaanvallen STAD IN HET NOORDWESTEN GETROFFEN De Engelsche berichtendienst deelt mede dat ook in den afgeloopen nacht Duitsche luchtaanvallen op Engeland zijn gedaan Het zwaarste werd een Stad in Koordwest Engeland getroffen waarbij een bepaald aantal gebouwen Deschadigd of in brand geworpen óiti Ook op de Midland het gebied aan de oevers van de Mersey East Anglia en andere deelen van Engeland tanede op Londen zijn bommen ge rpen Oit Stockholm meldt het D N B JKen stad in Noordwest geland atond volgens de l erichten uit Londen ederom ui het middelpunt van zeer tevige aanvallen van het Duitsche iBchtwapen tijdens den afgeloopen acht De aanvalsactiviteit van het Buitsche luchtwapen was zeer uitgebreid Aanvallen en neergeworpen bommen zijn tot dusverre gerfieJd uit Zuid Engeland en Wales Ook Londen fs met bommen bestookt Zelfs boven Neordoost Engeland zijn afdeeJingen ENutsche vliegers geweest Ook de Midlands ziJn opnieuw aangevallen ja zelfs ongenoemde plaatsjes in Noordlerland hebben bezoek vah Duitsche vliegers gehad Over de uitwerking van di en rwaarstejj nac n Cii ken Duitsoien aanval is tot dusverre slleen bekend dat aanzienlijke FchaJe aan gebouwen is aangericht Nan alle waarlAijnlÜkheid heeft Manchester n tweedan zwaren luchtaanval te verduren rtiad Langzamerhaaid w srdt n en van jSelschc zyoe zeer on eriu t over het Sm dat de aanvalsb3l t i£Ïieid van netBuitsthc luchtwapen cnoanks alle ylsche pogingen om hieraan een a me te maken boven Engeland steeds W toeneemt Het valt de Biitsche raibare meening steeds meer op dat sa t eenige nachten de Duitsche yfrs niet aUeen een bepaald punt in W Iand bijzonder zwaar aanvallen t tegelijkertijd bijna even hc vige en krachtige aanvallen wirden geda m op verschillende andere gc Liedcn v i Engeland die dikwijls zeer cr van e kaar verwijderd liggen Dniled Press maakt melding van nieuwe luchtaanvallen op geheel Engeland Boven Londen het Noordoosten van Engeland Wales het Westelijk gedeelte van de Midlands en boven East Anglia zijn opnieuw Duitschc vliegers verschenen Den aanval op Manchester in den nacht van 22 op 23 December noemt United Press den zwaarsten dien Engeland tot dusverre heeft beleefd Er zouden veel slachtoffers zijn gevallen Een groot aantal gebouwen is verbrand en ligt in puin Nu nog is een groot aantal puinruimers bezig met het opruimen der puinhoopen Engelsch communiqué Het officieele Engelsche communiqué over de Duitsche luchtaanvallen luidt als volgt In den afgeloopeij nacht heeft het optreden van de Duitsche luchtmacht zich voornamelijk uitgestrekt boven Noordwest Engeland waar op verscheidene plaatsen branden ontstonden en aanzienlijke schade veroorzaakt werd Ook andere deelen van Engeland en de districten van Londen zijn aangevallen De Engelsche luchtaanval 39 DOODEN IN BERLIJN Het alantal personen dat door den Engelscnen luchtaanval op Berlijn in den nacht van 20 op 21 Decemb r den dood heeft gevonden is thans tot 39 gestegen BALKAN Winter op den Balkan WEGEN DOOR SNEEUWVAL VERSPERD Uit alle deelen van Joego Slavië worden berichten ontvangen over zwaar winterweer In de IJzeren Poort heeft zich een ijslaag gevormd van een meter dik Men is bang dat daardoor evenals in vorige wjnters weer watersnood in de omliggende dorpen zal ontstaan Bij de Servische stad Passarowitsj i een met scholieren bezette autobus in den sneeuw blijven ickeji 24 uur lang hebben zij in de ude moeten wachten alvorens er lulp kwam opdagen Ook in het Zuiden van Servië zijn de wegen door den nieuwen sneeuwval weer versperd Het autobusverkeer moest Maandag weer gcstaa kt worden daar eenige bussen met reizigers op de passen in de sneeuw zijn blijven steken en 12 uur lang op hulp hebben moeten wachten Deze verkeers stagnaties brengen het gevaar mede dat m de dorpen levensmiddelen en geneesmiddelen gaan ontbreken Ook in Montenegro zijn alle autobusverbindingen stopgezet Aan de Adriatische Zee is na eenige zonnige dagen plbtseling de temperatuur gedaald en is hel gaan sneeuwen Op de Adriatische Zee zelf heerscht een krachtige storm welke de scheepvaart zwaar belemmert RADIOREDE VAN DEN HEER PIElt Zondagmiddag heef de directeurgeneraal voor de Winterhulp Nederland de heer C Piek over beide zenders een rede gehouden over het werk waarvoor 27 en 28 December a s een tweede maal wordt gecollecteerd Aan deze cede ontleenen wij De eerst collecte van de Winterhulp Nederland is op den 29sten en30sten November met succes gehouden Ik wil daarom in de allereersteplaats een woord vsn hartelijken dankspreken tot Jien die dit werk hebben doen slagen Degenen die gegeven hebben en er zijn vele vele giften binnengekomen hebben getoond den tijd te verstaan en ik kan hun zeggen wij zullen met het geld dat u ofis hebt toevertrouwd het beste doen en het beste verrichten dat gij ervan verwacht Wij zullen zorgen dat zij die onze hulp behoeven geholpen worden U weet dat er is reeds achthonderdduizend gulden aan waardebons uitgezonden Ik vertrouw dat zij spoedig zullen zijn uitgedeeld en vreugde zullen i rengen in gezinnen die thans uitzien naar deze hulp en gij kunt weten dat ook andere bedragen en alles wat ons zal worden toegezonden met de grootste snelheid jrdt verwerkt ten einde nogmaals gezegÖ ae vreugde te brengen in die gezinnen waar zulks noodig is De aanstaande collecte En thans staan wij voor den 27sten en 28sten December Een tweede collecte is aangekondigd Het is wederom een huisen straat collecte Deze coll 2Cte zal worden gehouden in volkomen denzelfden vornl als de eerste op den 29sten en 30sten ilovember Ik hoop dat gi allen daar uw beste krachten aan zult wijden Ik ben overtuigd dat wederom onder de leiding en de voortdurende energiekeleiding van de burgemeesters een goede jjrbeid zal worden verricht en dat deze arbeid zal slagen ten behoeve vjm ans volk Wanneer dan nu de tweede collecte zal worden gehouden en wij daarlMJ opnieuw moeten vragea aan de DUITSCHLAND De Japansche ambassadeurs DE DIPLO OVER DE HERBENOEMING VAN OSIIMA De Deutsche DiplomatiscJiPolitische Korrespondenz schrijft naar aanleiding van de herbenoeming van generaal Osjima tot Japansch ambassadeur te Berlijn o a dat de generaal uit langjarige en zeer nauwkeurige kennis van zaken met soldateske taaiheid uitgekomen is voor zijn overtuiging dat slechts door een zeer nauwe door het lot bepaalde samenwerking van zijn vaderland met de beide autoritaire staten van Europa de mogelijkheid ja de zekerheid geboden wordt vo or een rechtvaardige en vruchtbare nieuwe ordening in de gebieden waarbij deze drie mogendheden belang hebben De dynamiek der persoonlijkheid van Osjima die op eigen verzoek naar Japan is teruggekeerd teneinde met de kracht van zijn geheele persoon voor de definitieve vorming van de DuitschJapan sche vriendschap op te komen is zoo schrijft de Korrespondent letterlijk een levendige uitdrukking voor dit machtige bondgenootschap voor het tot stand komen waarvan hij op beslissende wijze heeft medegewerkt Het Duitsche volk ontvangt en begroet m hem niet alleen den ouden vriend doch de groote markante persoonlijkheid waarin zich de ware overgave aan een nationaal denkbeeld van zeer groote beteekenis belichaanit BINNENLAND ZUINIG MET GAS EN ELECTRICITEIT Verbruik waè aanmerkelyk gestegen RANTSOENVEKLAGING BIJ TRANSPORTMOEIÏiUKHEDEN Van bevoegde zijde sSjirijft men ons Zooals bekend is iet g en electriciteitsverbruik m t ingangNian 15 Dec j l gerantsoeneerd op den grondslag van 100 pet van het te rbruik in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar Gas en electriciteitsproducenten zijn zeer groote verbruikers van vast biandstoffeh die uit den aard der zaak m ili ik aan den greep der distribuUe konden ontkomen Toch waren er voor de invoering van de distributie van gas en eloctriciteit nog and r oorzaken Na de invoering van de distributie van vaste brandstoffen is het gebruik van gas en electrieiteit bij vele afnemers zeer aanmerkelijk gestegen daar zü de hun ten opzichte van de verwarmingsdoeleinde opgelegde beperkingen compenseerden door middel van gas en electrieiteit Daarenboven is door het wegvallen van petroleum en vaste brandstoffen voor kookdoeleinden het gas en elec samenleving rilt gij offeren ten behoeve van een ieder die m nood is wilt gij daarbij uw offer brengen in zoo ruim mogelijke mate dan hoop ik dat gij daarbij tevens wilt denken aan de mogelijkheid om uw werk mede gestalte te helpen geven en om tenslotte te bereiken dat er een eendrarhtige wil ontstaat in dit geheele volk van 8V2 millioon zielen dat thans noof ig en boven alles een gezamenlijken arbeid behoeft Wanneer dat u voor de oogen staat dan moge ik aan den nieuwen gever hen die de vorige maal voorbü zijn gegaan zonde te geven nu nogmaals op het hart drukken ziet uw collectanten daar staan weet dat zij op hun arm dragen een rood wit blauwen band waaroD Winterhulp Nederland staat dat zij die rood wit bJauwe kleuren hoog houden dat zij gezamenlijk strijden voor e n sterk Nederlandsch ideaal dat niemand ons uit de hand zal kunhen nemen omdat het goed en eerlijk is En trekt daarom gezamenlijk p in de eerste plaats te verzorgen hen die in nood zijn en in de tweede plaats om een volk te dienen dat gij idlen liefhebt en waarbij u r hulp ook niet kan worden gemist Moge het zoo zijn bij de tweede collecte Wees sterk weest groot en weest krachtig volk van Nederland aldus besloot de heer Pieck In de ruime kantoorlokalen aanhet Rokin te Amsterdam die in eHoofdstad des lands vestiging hebben geboden aan Winterl p rinkelen dié telefoons en ratelen deschrijfmachines Er wordt hard enmet liefde gewerkt om hulp te bieden aan de duizenden die thans indeze koude kiTle donkere dagenvoor Kerstmis hulp en steun vannoode hebben 0 Na de eeiste collecte die Winterbulp eenige weken geled cn heeft gehouden is door het hoofdkantoor een bedrag van 80 000 gulden beschikbaar gesteld voor Amsterdam een bedrag dat in de maand December verdedd wordt over Geen verlenging van het uitgaanauur hedenavond Thans kan warden nedegen deeld dat voor hedenavond geen S vetandering is gebracht in het Q bestaande uitgaansverbod Alles A fill kill onveranderd zoadat de S gewoon om II nur moe2 en men zich tusschen uur vannacht niet op jj bevinden oudejaarsavond b hier nog geen definitieve beS genomen Q triciteitsverbruik eveneens in sterke mate toegenomen Kan dit laatste toelaatbaar geacht worden ontoelaatbaar en een sociale onbillijkheid is het te noemen indien de meer gegoeden in de gelegenheid zouden zijn het betrekkelijk ongerief van de beperking van het verbruik van vaste brandstoffen op te heffen door een overmatig gebruik van gas en electrieiteit als warmtebronnen Aan de gas en electriciteitsbedrijven is thans de taak opgelegd nauwgezet de rantsoenen te bepalen en te handhaven om te voorkomen dat debrandstoffenpositie van deze bedrijvenin govaar zouden komen en dus eenstrengere rantsoeneering zou mpetenworden toegepast Teneinde een stijging boven dit genormaliseerde verbruik van gas en flectriciteit te voorkomen heeft de overheid overschrijding an het rantsoen terecht strafbaar gesteld Voorshands zal deze distributie wel geen bijzondere moeilijkheden opleveren omdat het niet in de bedoeling ligt het genoemde percentage van 100 pet te verlagen Wel moet er Rekening mede gehouden worden dat zich vervoersmoeilijkheden kannen voordoen die een regelmatigen toevoer van steenkool naar de gas en electriciteitsfabrieken zouden storen en aanleiding zou kunnen zijn dat de overheid tot rantsoensverlaging zou moeten besluiten Toch kan ieder er toe bijdragen om deze rantsoenverlaging te voorkomen althans zoolang mogelijk uit te stellen Het eenvoudige recept hiervoor is zuinigheid Het wil ons voorkomen dat nog niet loder duidelijk voor oogen staat dat als men du ter simpele illustratie bij het koken de vlam niet 2 cM bin nen dofi panbodem houdt men een ketel vol water opzet wanneer slechts een klein theepotje gevuld moet worden men het licht laat branden als men een kamer verlaat men onnoodig de radio laat spelen kortom gas en electrieiteit verspilt men er mede de oorzaak van zou kunnen zijn dat de thans geldende rantsoenen voor gas en de gezinnen die daarvoor iii aanmer king komen want helaas er is in de hoofdstad zeer veel nood en er zou meer dan een half millioen gulden per maand noodig zijn om de 39 000 menschen die voor bijsteun in aanmerking komen werkloozen en armlastigen te helpen En dan moet men nog rekening houden met de zoogenaamde stille armen Nog veel te weinig wordt begrepen hoeveel geld er noodig is om het breed opgezette doel dat Winterhulp zich voor oogen heeft gesteld te kunnen bereiken Nu moet men eersf gaan naar de groote gezinnen waar dringend behoefte is aan de eerste levcnsbenoo digdheden voedsel aanvulling van winterkleedmg brandstoffen voor de kachel Nu ook gaat men naar de ge zinnen van minimumrteuntrekker wier steun heel laag is omdat de ma arbeidde m het vrije beroep waarin liij weinig verdiende en niet viel onder de volle steunuitkeering y Winterhulp bracht vreugde X electrieiteit niet souden kpnnen wor den gehandhaafd En toch We willen eïo poging wagen om te doen zien hoe door de macht van het kleine het algemeen belang gediend wordt Hoe gemakkelijk kan met behulp van éénpansgerechten en kookkist met spaarlampen en met het devies strijk alles zooveel mogelijk in één keer b v 20 pet gespaard worden op het gebruik van gas en electrieiteit Hoeveel dat wel is Dit is 265 000 000 kg of 285 000 ton Een lange kolentrein van 50 a 60 wagons kan zoo onge veer één duizend ton steenkool vervoeren Een beetje zuinigheid beteekent voor ons land dus 285 van die lange iange treinen Een beetje zuinigheid beteekent zoo ongeveer 17 000 wagons met kolen een beetje zuinigheid en dit wilden wij vooral naar voren laten komen Xïkteekent dat de kans op een straffe distributie van gas en electrieiteit aanzienlijk kleiner wordt en dat meejr tr nsportmateriaal vry komt voor huisbrand vervoer Weinig bommen op Nederland GEEN SLACHTOFFERS EN GEEN SCHADE In den nacht van Maandag op Dins dag hebben de Engelsche vliegfrs slechts weinig bommen op Nederlandsch grondgebied laten vallen en slechts in de nabijheid van twee dorpen Deze bommen kwamen alle in het vrije veld terecht en hebben geen schade aangericht terwijl evenmin personen worden getroffen AANBESTEDINGEN Het hoofd van den dienst der Zuiderzoiewerken heeft aanbesteed het onder houd gedurende 1941 van de rijkszeewerken op Wieringen de Noorder en Zuiderhaven nabijden Oever en andere voltooide Zuidrrzeewerken aldaar de nieuwe haven teDe Houkes alsmede verschillendegronden kunstwerken behoorendetot den Amsteldiepdijk den Baigzanddijk en tot het Balgzandkanaal tusschenvan Ewijckssluis en Oostoever de ri ikshavenwerken op Wieringen den Rijksweg 10 a en gedeeltenvan de Rijkswegen No 7 en No 9 Laagste mschrver in massa was N V P Daalder s Aann Bedrijf te Alkmaar voor ƒ 53 922 De rijkswaterstaat heeft aanbesteed het onderhoud van de gedeelten Sewei Joure Joure Sneek Bolsward Harke zi l en Harkezeil Afsluitdiik van weg No 43 van het rijkswegenplan 1938 geduerende het jaar 1941 Laagste inschrijving was van H Broersma te Harlingen voor ƒ 19 824 WEGING VAN LOMPEN EN OUD PAPIER BIJ VERVOER PER SPOOR Op grond van de onlangs in wetking getreden beschikkingen inzake de organisatie van den handel in lompen en oud papier moet bij vervoer bij spoor van partijen lompen en oud papier van minstens 500 k g de wegmg door ambtenaren van de Spoor wegen geschieden Door de Nederlandsche Spoorwegen IS erop gewezeij dat de handhaving van dit voorschrift in de huidige omstandigheden nu het goederenvervoer met groote moeilijkheden te kampen heeft in het byzonder voor wagonladingen op pepmstige be raren stuit In verband hiermede heöt de directeur van het Rijksbureau voor materialen en afvalstoffen naar in de Staatscourant van 23 dezer wordf bekend gemaakt tot wederopzegging toe ontheffing verleend van het bovengenoemde voorschrift met dien verstande dat de weging thans dient te geschieden ten overstaan van kooper en verkooper of hun gemachtigde n dus op deielfde wijze als reeds in de bedoelde beschikkingen voor hlet vervoer van lompen en bud papier anders dan per spoor was bepaald BUREAU VAN SAMENWERKENDE SIGARENWINKELIERS VEREENIGINGEN Dezer dagen hebben de Neutrale sigarenwinkeliersvereeniging te Amsterdam dp Federatie van winkeliers in tabaksfalsrikaten te Rotferèam en de Federatie van Winkeliers in tabaksfabrikaten te Den Haag een bureau gesticht dat ten doel heeft de landelijke belangen van de Nederlandsche sigarenwinheliers op economisch en vakgebied in den ruimsten zin des woords te behartigen Organisaties kunnen zich melden bij den secretaris van het bureau van samenwerkende sigarenwinkeliersveree igingen den heer A van der Heiiden Havenstraat 13 telefoon 37361 Rotterdam LAND EN TUINBOUW Proeven met sojaboonencultuur GROOTE MOGELUKHEDEN Op den proeftuin van het ZuidHoUandsch glasdistriet te Naaldwijk zijnb elangrijke proeven genomen met de sojaboonencultuur Deze proeven zijn vooral belangrijk gezien de hooge voedingswaarde van de sojaboon en haar groote geschiktheid als volsvoedingsmiddel Op genoemden proeftuin zijn experimenten genomen met de teelt van sojaboonen in de stookkassen in koude kassen en op den vollen grond In de stookkas bieek de ooMt ongeveer vier maal zoo groot te zijn Is van planten op den kouden grond De deskundigen zien groote mogelijkheden in deze cultuur al staat zij nog in een beginstadium en zun er nog vele moeilijkheden te overwinnen Op den proeftuin te Naaldwuk zijn ook bonesüngsproeven genomen die de opbrengst van sojaboonen zeer uiteeo deden loopoi KERST EN NIEUW JAARSGESPREKKEN MET INDIE Het wachten U op mede werking der Indische autoriteiten Het waa ia vorige jarcB g woonte dat tusschen NederUad en siin koloniën in het bijzonder NederlandschIndië z g KersU gesprekken draadlooze tel ioongesprekken konden worden geToerd De Dnitache instanties hebbca ook dit aar deze gesprekkca mogelijk willen maken en ia overleg met de Nederlandsche poetantoriteiten zijn alle maatregelen getroffen om de iamilie leden over en weer tusschen Kerstmis en Nieuwjaar in de gelegqtiheid te stellen enkele woorcfên met eikaar te wisselen Het wachten it echter nog op de medewerking van de Indische antoriteiten en zoodra deze wordt verleend zullen nadere bijzonderheden worden bekend gemaakt 485e STAATSLOTERIJ OUUIE KLASSE TWF EllK LUST Trekking van 24 December ƒ 25 000 No 21284 S OeO No 2821 2 000 No 9359 1 500 No 13004 20782 1 000 No 21832 400 No 2586 2814 17155 19587 200 No 2389 13566 100 No 8453 11766 12049 14061 21364 2 518 PRUZEN VAN 4S 13243 15940 18721 13320 15992 18736 13376 1600U 18751 13391 16001 18756 13418 16069 187M 13425 16087 18776 13434 16103 18780 13474 16230 18789 13476 162 iO 18819 13483 16275 18943 13582 1035 1 18981 13600 16369 19006 13608 16434 19037 16564 19054 16586 19066 16 96 19080 13757 16657 19081 13764 16665 19111 13803 16705 19157 13808 16708 19195 13811 J6733 1923 16753 19244 16760 19847 13849 16793 1926013869 16805 1929513917 16810 19301 13951 16861 1931213989 16902 19321 14000 16913 1940314021 16928 1944014039 16932 19441 14102 16936 1947414108 16969 1949014214 16975 19914 14243 16982 19561 14287 17013 19 83 14300 17038 19ti i7 14341 17149 1G7U 14344 17157 1 VW 14355 17182 1P7S2 14357 17196 V 14382 17247 1 14401 17251 1 R14 14459 17255 1964i 14525 17260 19978 14534 17269 19979 14561 17i80 ft990 14564 17285 20005 17287 20030 17288 J0041 14593 17310 Itml 14607 17336 20314 14648 17342 20317 14667 17351 20339 14793 173 72 20341 14826 17376 20359 14835 17383 20371 14863 17434 20417 14866 17451 20430 14936 17511 20445 149J8 17557 20486 14949 17563 20545 14958 17564 20555 14965 17606 20562 15059 17603 20658 15080 17611 20695 15128 17694 20771 15139 17706 20786 15183 17766 20854 15232 17800 2086J 15258 17808 2 895 15268 178 35 20925 15271 17863 20944 15280 17865 20997 15291 17869 2lM4 15359 17896 21006 15368 17975 21027 15401 17997 21036 15413 18006 2104 15442 18010 2104 15463 18065 2 054 154W 18066 210 15478 18142 JlMJ 15480 18144 21081 15489 18162 21118 15496 18208 21124 15507 18212 21131 15517 18226 2113 15529 18239 21137 15546 18256 2146 15604 18293 2124 15636 18297 21305 15689 18348 2134f 15693 8422 213 1 15699 5473 24TS 15732 18479 21488 15776 18524 21583 15781 18537 2159 8547 2Ii4l am 2191 18613 21947 15835 18622 2IW3 15844 18668 21954 15881 18694 2198S 1072 4631 7350 10414 1080 4659 7365 10428 1141 4700 7447 10445 1164 4701 7 10463 1191 4703 7463 10465 1209 4706 7504 10479 1213 4742 7514 10482 1260 4770 7515 10510 1329 4776 7530 10516 1361 4780 7543 10570 1364 4794 7596 10587 1372 4812 7638 10645 1374 4858 7669 10664 13626 i3un 13760 4865 7676 10676 4877 7706 10684 1433 4878 7766 10714 1487 4879 7798 10775 1538 4880 7811 10792 1563 4882 7835 10796 1573 4891 7844 10811 1577 4930 785 10816 1622 4983 7878 10853 1625 5012 7900 10861 1664 5028 7937 10901 J672 5106 7998 10941 1799 5130 8016 10979 1829 5165 8021 10993 1835 5217 8023 10997 1843 9290 8030 11028 1890 5313 8033 11041 1065 5372 8112 11114 1970 5 387 8150 11182 2017 5408 8189 11183 2137 5423 8193 11226 2139 5425 8227 1143T 2228 5453 8235 11443 2369 5482 8253 11539 2348 5520 8317 11550 2354 5538 8352 11555 2371 5561 8365 11622 2395 5586 8398 11647 2417 5622 8409 11680 2419 5705 8412 11687 2422 5731 8421 11702 2460 9745 8442 11748 2487 5776 8445 H793 2573 5841 8464 11816 2582 5858 8480 11821 2623 5870 8487 11824 2726 5909 8490 11854 2744 5916 8585 U877 2754 5921 8604 11879 2763 5983 86ÏO K897 2789 5989 8686 11945 2792 6025 8712 11954 2800 6199 8741 11959 2936 6124 881 69 6163 8844 11974 6225 8858 11976 3060 6269 8873 12030 3086 6 108 8878 12048 6327 8928 12068 6335 8950 12110 3109 6342 8975 12184 3158 6357 8985 12209 3177 6386 9025 12285 3192 6412 9044 12316 3233 6463 9065 12355 3244 6474 9067 11363 3295 6483 9093 12387 3306 6517 9147 12447 3322 6535 9154 12455 3341 66U5 9177 12466 3360 6632 9196 12525 3367 6674 9254 12536 3477 6697 9258 12557 3480 6733 9281 12364 3536 6740 9313 12574 3605 6777 9316 12590 3662 6780 9368 12017 3681 6793 9441 12644 3794 6834 9459 12706 3796 6839 9503 12718 3807 6878 9509 12732 3947 6884 9513 12735 3951 6 04 9583 12838 4114 6906 9585 12845 4153 6965 9603 12846 7001 9665 12868 7022 9739 12878 7027 9910 128824211 7044 9942 128934216 7062 9945 129124269 7087 9946 129174310 7096 10040 129184332 7136 10082 12 4342 7190 10104 130 435U 7195 10184 13027435 7223 10212 13028436 7249 10251 130444396 7257 10350 130694448 7263 10357 131584478 7 92 10365 131704526 7301 10370 13173 4617 7328 10387 13240 i In de vorige Ui t tond 1175 11775 In line Uam zijn nog tngebleveo 2 prijzen van 1000