Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

E BLAD T DINSDAG 24 DECEMBER 1940 VOOR DE VFOint Hoe besteden wq afczenl Zooals wü de vorige week reeds berichtten is te Leiden de winkelier V C met ▼ rijen tyd Is schoonheid alles waard aangehouden die spplakvellen broodbonr en te koop aanbood Het betrof hier iOOO broodbonnen Bü nader onderzoek werden nog 11 000 van dergelijke bonnen aangetroffen De Leidsehe recherche heeft haar onderzoek naar de herkomst der bonnen met prachtig succes bekroond gezien Het spoor leidde naar Leiderdorp alwaar de 20 iarige leider van den plaatselijken distributiedienst H S C van B werd aangehouden onder verdenkini de bonnen aan C te hebben verstrekt Voorts wedden aangehouden de 32jarigc J B K en de 20 jarige koopman J W H beiden alhier die de bonnen aan bakkers te koop aanboden Allen hebben bekend Aangezien wordt vermoed dat het viertal zich aan nog meer overtredingen heeft schuldig gemaakt wordt het onderzoek voort gezet BRAN n IN HOOFDSTATION TE GRONINGEN In den afgeloopen nacht omstreeks twaalf uur werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand m het hoofdstationsgebouw te Groningen De brandweer rukte met groot materiaal uit Het vuur werd met 5 stralen op de motorspuit bestreden De brand is ontstaan in de conducteurskamor en sloeg over naar de daarnaast gelegen telegraafwerkplaats Door het krachtig ingriipen van de brandweer kon voortqmen worden dat het geheele stationsgebouw in vlammen opging De connucteurskamer is uitgebrand terwiil de telegraafwerkplaats tel schade bekwam DE VERZAMELDE WERKEN VAN J SLAL ERHOFF Zooals men weet zouden dit jaar de complete werken in zeven deelen van den in 10 6 overleden dichter en prozaschrijver J Slauerhoff het licht zien De uitgave moest echter worden uitgesteld tengevolge van den brand bij de uitgeefsier de firma Nijgh en van Dilmar te Rotterdam waarbij o m een deel der gecorrigeerde proever te loor gingen Thans vemempn wij echter dat de eerste twee deelen toch nog dit jaar zullen verschiinen en wel na Kerstmis Het derde d eel zal in Februari gereed komen De overige vier deelen die het proza bevatten zullen successieveliik in den loop van het volgend jaar verschijnen TENTOONSTELLING DE BRl G GrOPEND Zaterdagn ddag is in het Stedelijk Museum te Amsterdam de naiaarstentoonslrlling van schilderiion beeldhouwwerken têekeningen en grafische werken van de Vereeniging van Nederlandsche Beeld nde Kun stenaren De Brvig geopend De heer Jan C A W Mulder voorzitter der vereeniging hield een openingsrede OPENING TENTOONSTELLING HEDENDAAGSCHE SCHn DERS Zaerdagmiddag om half vier werd in het Centraal Museum te Utrecht de tentoonstelling Hedendaagscbe Neder ardsche schilders georganiseerd door Je V V V Utrecht g opend D voorzitter der V V V mr J Milius hield de openingsrede Neen vooral nu telt het karakter dubbel Schoonheid en li zoo al eenige woolcjes over gezegd papier daarmee Vreeselijk wat eer volgeschreven is I öf der schoonheid vurige wensch om schoon te zijn eiwschoonhoidsmiddelljes niet te ver ten 1 Heeft weleens mand den lof der leelukhcid gezongen als Erasmus den lot der zotheid Ill weet het niet maar wel weet ik dat schoonheid een zeer betrekkelijk begrip is Ieder heeft daar zoo z n eigen ideetje over het meisje dat de een een beeldje vindt betiteld de iinder met niks aan en vice versa Toch zijn we aitomatisch geneigd ja ook in onzei tijd nog die menschcn te bek agen die een op t eerste gezicht lalntrekkelijk uiter li k rtToeten misstn vooral als het vrouwen zijn Bij nannen telt de facade minder Een mooie man is nooit zóó bewonder mfewaardig als een mooie vrouw en s ms komt zelfs als een man zoo icht onberispelijk mooi is telkens een spotduiveltje om den hoek kijker als men over hen spreekt Net of t eigenlijk voor een echten man niet passend is geen enkele schoonhejdsfout te vertoonen Zeker is het d t de man anderewaarden heeft die tiepi sieren moed intelhgentie goedl eiii betrouwbaarheid En voer t o eaige is t voldoende niet dat hij ein beetje mooierdan een aap is djt geldt voor jongens onder de twiiitig maar eenvoudig dat hij erf goed uitziet Goed dat is laifglniet t zelfde als mooi Soms is ïiej een echt levertdgezicht soms een jnieressante leelijkheid die men goe d f noemt Maar bij de vroBvf schijnt de zaak toch een klem beetje anders te liggen daar wordt maar aér wensch kenbaar maar één eisch gastïld schoonheid En vandaar dat ar over die schoonheid zooveel gebabbi ld en geschreven wordt dat er zop jvurig naar wordt gestreefd GELD EN GOEDEREN N V NED EDELMETAALBEDRIJVEN VAN KEMPEN BEGEER EN VOS Zaterdag is te s Gravenhage in hotel De twee steden de jaarlijksche alge neene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde N V gehouden De voorzitter de h r Th Ligthart herdacht in diepgevoelde bewoordingen zijn in den loop van dit jaar overleden vooreanger wijlen de heer J H Th O Ketlitz die gedurende een lange reeks van jaren de functie van voorzitter van commissarissen bekleedde en steeds met de grootste toewijding de belangen der vennootscjiap behartigde De vergadering sloot zich bij deze hulde aan dpor het in acht nemen van enkele oogenblikken stilte ter herdenking van den overledenen Achtereenvolgens werden overeenkomstig de agenda behandeld het aarverslag der directie over het bcjekaar 1939 40 het prae advies van ommi ïsarissen en de balans en winsten verliesrekening per 30 Juni 1940 De VTa ng werd igesleld of het met wenschelijfi was om daar een aanzienlijk verliessaldo in de balans voorkomt e v tille reserven ontstaan door vrm gerf afschrijvingen in de actiefposten tot uitdrukking te brengen zo6 in het bijzonder den nost fabrieksgebouwen en terreinen welke pro memorie in de balans is oPfjenomen De heer W F van Iterson die zich aansloot bij dezen tot uitdrukking gobrachlen wensch verzocht in de notulen op te nemen dat ook hij de stille reicrve welke voorkomt in don post fabriek sgebouwen en terreinen wenscht te zien opgevoerd tot de getaxeerde waarde en het vrijkotpendc bedrag gebruikt voor afschrijving op het verlie waldo Na de beantwoording van nog enkele vragen werden de balans en winst en verliesrekening conform het voorstel der directie en het praeadvies van conan isarissen met algemeene stemmen goedgekeurd Voorts is Zaterdag onder voorzitter9Chap van den heer Th Ligthart eent uitengewone algemeene vergaderingvan aandeelhouders dezer N V gehouden Aan de orde was een voor stel van commissarissen en directietot wijziging der statu waaroveriin de op 7 December St wijziging derstatuten waarover in de op 7 December j l gehouden vergadering geenbesluit kon worden genomen doordatin deze vergadering minder dan van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd was I In de conform der statfutaire voorschriften gehouden vevgadmng werd bet voontel tot witzi ii der statuten met algeooeené eteomien aangeoomen Wie mooi is traoHt het met opoffe w o snoep en een blijven Wie niet met nog veel te worden En ring van alles rustig leven te mooi is tracht h t meer opofferingen wie heelemaal geen kans heeflt het schoonheidsideaal te benaderen 1 doet alsof Dit zijn bekende feiten en toch Als men de zaak eens wat nader bc kijkt komt men tot het merkwaardig ré suHaat dat jet juist niet de mooiste vrouwen zijn die het in de wereld t verste brengen of wat niet heelemaal t zplfde is het gelukkigst worden Oppervlakkig beschouwd zoü men meencn dat dé mooiste ouw ook automatisch de gelukkigste is Mmdér mooie vrpuwen zijn hiervantenminste zoozeer overtuigd dat menbij iedere gelegenheid de opmerking of iigenlijk de verzuchting hoort 0 als ik er toch uitzag als zijl Dan Ze vergeten eventjes dat een mooigezichtje en een goed figuur niet altijdgepaard gaan met de energie die absoluut noodig i om te slagen op elklevensterrein Ze vergeten dat eeü mooi meisje het al om te beginnen moeilijker heeft dan een ander als t erop aankomt haar volle persoonlijkheid in te zetten Bewondering maakt gemakzuchtig en weinig mooie meisjes ontKömen aan de dwaling tenslotte te denken dat schoonheid het eene noodige is Ze worden veoleischend soms koud soms grillig en missenV k de gelegenheid die echt vrouwelijkfe chtheid en beminnelykheid in den omgang die zelfs leelijke vrouwen zoo charmant kan maken te ontwikMilen En zoo kan t met mooie meisjes zelfs zoover komen dat ze niets leeren behalve üdel zijn zich nergens voor interesSeeren behalve voor hiiar eigen dierbaar persoontje niets beleven behalve het tenslotte zoo doodelijk vermoeiende bewonderd worden En tot h ir eigen grenzenloope verbazing vinuen ze geen l etrekkmg geen eohte vriendinnen en missciiien wel geen man En om het tragiadie beeld nog een bee e aait te fikken haar achoon id vergaat daar deze niet van bin JORY ADVISEERT TOEKENNING DICK OUWENDIJK De jury voor den tooneelprijs der gemeente Amsterdam bestaande uit mevr T van Rhijn Naeff en de heeren Jan Engelrtian Cor van der Lugt Melsert Victor E van Vriesland e n prof dr Jan Waleh heeft thans rapport uitgebracht waarin het besluit den prijs van ƒ 500 toe te kennen aan den inzender van het blijspel in drie bedrijven De weg is beter dan de herberg de heer Dick Ouwendijk wo it gemotiveerd De jury was van meening dat het bekroonde tooneelwerk niet alleen uitmunt door innerlijke hoedanigheden maar dat het ook een welgemaakt stuk is geschreven in een waarlijk tooneelmatigen vprm jMenig tooneelwei k daC haar om den inhoud en naar geest na aan het hart lag heeft de jury in de laatste ronden moeten afwijzen TENTOONSTELLING HEDENDAAGSCHE NEDERLANDSCHE SCHILDERS Op initiatief van de V V V te Utrecht is in het Centraal Museum aldaar een tentoonstelling van werken van ihedendaagsche schilders ingericht welke hedtemiddag o icieel door den burgemeester van Uürecht mr dr G A W ter Felkwijk is geopend BIITEIimi De kabinctawüzMring inTolcM Noo Bnan E ontslagen INGEDIEND gt het aftreden van den Japanichen T n Binnenlandache Zaken ook de plaatsvervangende vaa Binnenlandsohe Zaken a Isniede de directeur van het bureau aan het departement van enlandsche Zaken en de leider van liti ia Tokio hun ontslag in De poiKle van Japan De toenemende verscherping van den landaefa en binnenlandsch politoestand van Japan heeft Konoye Iding gegeven het kabinet op een tere basis te plaatsen om den fflischen en socialen opbouw volt veilig te stellen tegen nog aanoppositie aldus beoprdeelen en Domei politieke waacnemers door de ministerwisseling ontstatoestand De uitbreiding van de acht zonder geiyktu totale ilisatie van het volk l lhen het van de nieuwe structuur is niet ende om het hoofd te bieden aan komstige ontwikkelingen Japan t ook voor de nieuwe orde in de eld tijdig krachten gereed houden den vroegeren premier Hiranoema generaal Yanagawa die tot dusverre van het Chineesche bureau was aan het kabinet sterke politieke el als militaire krachten toeged welker verstrekkende invloed de principieel nieuwe doelstelling 1 Japan doorslaggevend is Ten slotte fbrijh Domei dat ook de vroegere giiister van Oorlog generaal Arka bij let kabinet aangesloten jal worden als rtlister zonder portefeuille toestand aan de Indo Chineesch Thailandsclie grens NIKT SLECHTER GEWORDEN In Fransche kringen te VichSr wijst noi er op dat de toestand aan de bdo Chmeesch Thaüandsche grens tel laatsten tijd niet slechter geworden k He gouvernement generaal heeft er lich toe bepaald op het vijandelijk iiitiatief van de Thailandsche autoriteiten te antwoorden met een reeks lepresailes die strikt binnen bepaalde penzen bleven Door de koelbloedigheid en het geduld dat de Fransche lutonteiten aan den dag hebben gelegd hebben de betreurenswaardige incidenten tot dusver geen rustige ge lp n gfhad lAFANSCHE MILITAIRE MISSIE NAAR BERUJN De Japansche militaire missie is doder leiding van luitenant generaal Ynnasjita Zondagmorgen van Tokio IhrUJn vertrokken AMERIKA De buitenlandsche schepen UITLEVERING AAN ENGELAND De Washington Post is van Beening dat lelfs de steeds nog geldige wet van 15 Juni lbl7 waarby de pT sident wordt gemachtigd voor het bc artigen van de Amerikaansche rrl n bii tenlandsche 8chepen aan E wiand af te staan bekende criticus Lindley koestert I s r bedenkingen tegen het voorstel Ttn ffvelt om aan Engeland oorki smateriaal te leener Lindley verk t n eerste dat Engeland nog Itld hezit en yvcl omdat het zijn schülfen uu den wereldoorlog niet heeft bel aW enUen tweede dat het plan van R jsevelt te verstandig is Het vormt n te geraffineerde ontduiking van de kestaandeVwetten De steunpunten der V S VOORBKREWl SGbN OP SAMOA ARCHIPEL De Associated Press meldt dat uit fcnoloeloe van officieuze zijde wordt Jemomen dat de Vereenigde Staten op tt tot de Samoa archipel behobrende d Rose met voorbereidingen zijft gonneu voor den aanleg van een Htfineluchtbasis IN EN UITVOER DER VEREENIGDE STATEN De Amerikaansche Kamet van Koop adel publiceert aldus Me New Ork Herald TribjAie eer yse van den uitvoer ii èe eerste en maanden van 1940 De waarde den uitvoer was ongeveer een illiard grootcr dan dia van den in w terwijl de mvoer van goud én den uitvoer met bijna vier overtroffen la totaal wordt de waarde van invoer m deze negen maanden gesel 4 900 000 dollar hetgeen 29 proc r is dan het cyfer in deze de van 1939 en 30 procent mei het gemiddelde in de jaren vaü tot 1939 De waarde van de uitvoer g ongeveer 3 030 000 000 dollar toeneming van 39 procent in ver king met 1939 De invoer bedroeg 000 000 dollar hetgeen 15 procent a dan in 1939 PERU EN DE VEBEKMIGDG STATEIf Öe minister van Marine van Peru de aj aankomst Aangekondigd een oonosmsche en technische isde uit de Vereenigde Staten t deelde hiH mede dat Peru zvn contract met een Ilaliaanache vliecschool voor de opleiding vmi iiqrtaigbestuurder geannuleerd heeft In plaats daarvan heeft men een contract met de Vereenigde Staten gesloten He heeft ook de Italiaansehe vliegtuigfabriek Caproni te Lima onteigend ENGELAND Nieuwe DuiUche luchtaanvallen ▼ OORAL LrVEBPOOL HEVIG GEBOMBARDEERD Reeds J ndagmorgen vroeg 200 nneldde de Engclsche radio is in het stadsgebied van Londen luchtalarm gegeven Ook uit andere deelen van Engeland werden te Londen berichten ontvangen dat Duitsche vliegers boven deze gebieden gevlogen hadden Nadere bijzonderheden werden door de Engel sche radio Zondagavond echter nog niet medegedeeld De Londensche scheepsradio meldt dat Liverpool en de oevers van de Mersey met hun talriike industrieele installaties en docks Zondasavond opnieuw door h t Duit iche luchtwapen zijn aangevallen Er zijn personen om het leven gekomen en er is schade aangericht Volgens de berichten van de Amerikaansche correspondent te Londen begonnen gisteravond net na het vallen der duisternis nieuwe zware luchtaanvallen op alle deelen van Engeland Vooral Liverpool w rd opnieuw hevis ïebombardeerd Andere a invallen werden gemeld uit een t d in hel Noordwesten uit twee steden in t Noorden uit twee steden in East Anglia en uit een stad in het Oosten en uit een stad in het Westen van de Midlands Er werden berichten ontvangen over ontploffingen in een ongenoemde Londensche stadswijk evenals over verliezen aan menschenlevens en materieele schade Uit Stockholm meldt het D N B Opnieuw is een Engelsche industriestad den geheelen afgeloopen nacht met honderden brisant en brandbommen bestookt Volgens de totdusver ontvangen Engelsche berichten moet aangenomen worden dat deze aanval een van de zwaarste is geweest die ooit een Engelsche industriestad te verduren heeft gehad Van Engelsche zijde wordt opgegeven dat deze stad ligt in het Noordwesten van het land Met nadruk werd verklaard dat deze aanval de eerste was dien deze industriestad heeft beleefd De aanval zelf werd zwaar genoemd De Lonradio meldt dat talriike en gebouwen beschadigd der sche huizen resp vernield worden en dat ver scheidene branden zijn ontstaan Men ve moedt hier op rord vsn de zeer schaarsche Eneelsrbe dat het hier Manchester met zijn reusachtige ininitallaties het middelpunt alleszins berichten betrfft dustrieele van de EngelscKe textielindustrie BALKAN Van het Grieksch Itali ansche oorlogrs tooneel WINTERWEER BELEMMERT DE OPERATIES De beJ ichten van het GriekschItaliaansclie oorlogstooneel melden eensluitend dat koude en dikke sneeuw deoperaties blijven belemmeren Deactiviteit van de luchtmacht was Zaterdag en Zondag weer levendig DeVreme meldt dat nergens gevechtenvan eenigen omvang van Klismera optwee bergen van 1500 en 1800 M hoogte In den sector van de rivier Drino heeftde sneeuw verdere bewegingen belemmerd Korte berichten De afgetreden mini sters van Urugua Garcia en Belgrario hebben met toestemming van hun partij gevolg gegeven aan het verzoek van den president der tepubliek oaa op hun post te b i ve M De kabinetscrisis iS daarmede bijgetegd De koude die sedert eenigedagen in het Noorden van Spanjeheerscht heeft zich thans over het geheele land uitgestrekt De bergpassen zijn onbegaangbaar tengevolgevan den sneeuwval Uit Oran wordt gemeld datdaar Zaterdagochtend een aardbevingvan dne seconden is gevoeld BINNENLAND t e prijs van Amsterdam CAUSERIE TAN DR T GOEDEWAAGEN fti een herdenking bijeenkom t van kring 50 Bloemendaal der H S B heeft de secretaris generaal van hét nieuwe departement van VoIltsVoorlichting en Kunsten dr T Goedewaagen een causerie gehouden over het onderwerp Vrije tijd Ons doel is aldus 9t r voor ons volk een nieuwe levensstijl te vormen en daarom is dat vraagstuk thans meer dan ooit een voorwerp van staatsbemoeiïng Dat klinkt den liberalen menseh als heiligschernis Maar wij bedoelen met staalsbemoeiing het voorbereiden van wegen lijnen en vormen waarlangs en waarin aanons volk een nieuwe tijl kan worden gegeven bij de besteding van den vrijen Hjd Tot nu toe betaal jgn wij voor het bijwonen van een ernstig tooneelstwk vermakcliikheidsbelasting Dat was ook een vorm van staatsbemoeimg Ander vormen zijn v b ons vollt moet op reis De schrijver en dichter Werumeus Buning heeft ons laten zien wat wij tot nu toe niet zagen De V V V s uit particulier initiatief ontstaan zullen ook van staafwege bepaalde richtlijnen moeten ontvangen er zal een soort staatporgaan moeten komen vnoi reizen en vreemdelingenverkeer Ons volk moet ook de gelegenheid hebben te leeren hoe Ijet zich op eer volksfeest heeft te gedragen het moet leeren w t een demonstratie is en een optocht Dit kunnen en moeten stijlvolle gebeurteniss uit en midden in ons volk zijn Het moet kunnen leeren wat een wedstrijd is en een zangfeest zooals de Vlamingen dat kennen Een hagespraak is voor nationaal socialisten een gebeurtenis die zich afspeelt op een voor hen gewijden grond De handeling te Lunteren is een lithurgie met een zeer diepen zin Ons volk moet het volksfeest weer in het bloed kriisen Wie niet strijdvaardig kan fee K e en is zich niet bewust van ziin e j en bloed Cultuur uitwisseling is mede de taakvan het nieuwe departement Ons volkmoet leeren over zijn grenzen te kijkenWant men ontdekt zich zelf eerst doorbuiten zichzelf te tre den en daarna tot7iri 7Plf terujï te kceren Met den staat als centraal orgaan zal ook hef geheele cengreswezen dienen te worden ïeregeld Alles wat in deze causerie aan de nrde komt aldus spr was een voorwerp van individueele bel ingstelline Er zat in het seh el seen verband Tynisch liber il stiseh kwam het voort uit particulier initiatief dat wij nationaalsocialisten ni et bestrijden Wij staan seen staatsabsolutisme voor maar wn wenschen wel een genrdend particulier initiatief Er moet leiding worden geïeven omdat het seme nschaj sbelang voor gaat boven het eigen belang De staat zal rich daarbü hebben te richten vol ens het leidend beginsel van onzen Diet=ehen aard Want wü imoeten buitengewoon oppassen dat wij bii de ciiltiiu uitwisseling niet iets k vw=loos overnemen van buiten de grenzen Clandestiene varkensslachting TWAALF ARRESTATIES Eenigen tijd geleden ontving de politie van Woimerveer mededeeling dat een varken van plm 500 pond vervoerd zou zijn onder opgave dat het hier om et veifvoer van een fokieug ging hetv relk zoti zijn toegelaten Het blejek evenwel dat het varken vervoerd moest zijn met het oogmerk het te slathten Ma een vrij uitgebreid onderzoek kon worden vastgesteld dat het varken van Purmerend via Wormerveer en Kroinihenie werd getransporteerd liaar Uitfeest waar het werd gebracht bij een veehouder die voor het houden van varkens erkenning bezet Van Uitgeest ging men met het varken naar Assendelf Hier werd het dier de vorige week clandestien geslacht in strijd met de verordening op het slachten Ongekeurd werd het vleesch naar Wormerveer vervoerd waar het aan particulieren tegen zeer looge prijzen van ƒ 1 20 tot f 1 40 per pond werd verkocht Bij het verder onderzoek kwam aan t icht dat dezelfde veehouder tiit dit complot reeds eerder varkens clandestien had geslacht Alleen in Wormerveer werden reeds drie varkens buiten de distributie ora verkocht en afge leverd In totaal heeft de politie een twaalftal verdachten gearresteerd Het zijn eer te Wormerveer gevestigde ongeveer 30jarige slager B d ens knecht een winkelier en eenige veehouders uit de omgeving Na verhoord te zijn zijn de verdachten op vrije voeten gesteld Een hoeveelheid vleesch kon de rijksveldwachtcr uit Assendelft in de slachtplaats in beslag nemen De koopcrs van het te dure varkcns vleesch zijn eveneens strafbaar De politie die bekend is met de namen vati de koopers heeft het onderzoek op dit punt nog niet beëindigd Het drama te Kerkrade Het stoffelijk overschot van den winkelier Dirk van Stokkum wiens lijk in zijn woning aan de Heivcldstraat te Kerkride werd gevonden met een revolver in de linkerhand en een bloedende hoofdwonde i 3Sn de Justitie vrijgegeven en Begraven Tot dusverre is d te zaak niet tot klaarheid gekomen Verschillende omstandigheden wijzen erop dat misdaad in het spel moet zijn Op den middag van den dag dat het lyk in den gang van het huis werd gevonden begaf Van Stokkum zich naar Heerlen Hoe laat hü in z n woning teru eerde is nog niet met zekerheid vastgesteld VERMOEDELIJK MISDAAD IN HET SPEL nenuit die wonderbare verandermg ondergaat die alleen de bloei van de ziel geven kan Met de jaren wordt die schoonheid zielloos en we vindMl het eens zoo gevierde meisje terug als verbitterde oude juffrouw of als onbegrepen vrouw Gelukkig gaat het niet met alle moQje meisjes zoo Soms als ze den waren Jozef ontmoetne vóór ze door de wierookgeuren heelemaal bedorven zijn worden ze nét als de anderen gelukkige vrouwen en moeders En dan is haar schoonheid niet meer de hoofdzaak van haar leven doch een zeer te waardeeren bijzaak die het gelukkig geheel een extra glana bijzet En hoe gaat het in t algemeen met de niet zoo mooie heelemaal ntet mooie meisjes die we grof als we zün leelijke meisjes noemen Zij hebben het in het leven schijnbaar moeilijker doch in werkelijlfrheid niet zó ontzaglijk moeilijk alahaar mooie zusters Van haar wordt wél de noodige energie geëischt willen ze zich ili het leven staande houden en daarom spannen ze zich van den beginne af aan meer in Ze hebben niet met een mooi gezichtje de honderdduizend al inhaar zak en dus worstelen ze omtóch iets al is het dan niet dieberoemde honderdduizend tebereiken Ze beleven van alles ook teleurstellingen en dat op een leeftüd dat teleurtellingen nog niet arm doch innerlijk rijker maken omdat ze stemme tot nadenken In haar werk leeren ze werkelijk iets te presteeren En als ze de liefde leert kennen beschouwt ze de arbeid en de bewondering van den man niet als iets vanzelfsprekends doch als een waardevolle gave die wederliefde waard is Ze leert dankbaar te zijn voor de goede dingen in het leven Ze onfcmoet veel verdriet en krijgt daardoor begrip voor het leed van andeAn ze moet zich in het leven handhaven en wordt daardoor dapper ze heef t al vroeg haar wenscl n moeten matigen en wordt daardoor bescheiden Zoo heeft het minder mooie meisje dan ook veel meer kans een goed karakter te ontwikkelen dan de uitgesproken schoonheid Mogelijk vervallen we allemaal wel eens in de fout dat we het begrip schoonheid een zeer relatief begrip overigens geweldig overschatten Immers in den omgang met menschen komt het bijna geheel op het innerlijk en slechts zeer weinig op het uiterlijk aan Laten we dit Sens even nuchterzien Schoonheid is in het geheel nietnoodig om Ij v een brief te schrijven een gesprek te voeren den zaakte besturen te koken te strijkenyvriendschap te bewijzen Schoonheid is ja dat Iwnktmisschien gek maar het is een feit ook van zeer ondergeschikt belang in liefde en huwelijk Natuurlijkspselt de schoonheid van het meisjein het begin van de kennismakingwél een groote rol Maar verliefdheid moei Joch eerst groeien tot liefde wil ze van eenige beteekenis zijn En liefde is immer gericht op het geheele wezen van den menseh en niet op het uiterlijk Bovendien schoonheid kan alleen dan blijvend worden bewonderd als ze zich steeds van binnenuit vernieuwt door dien glans die eigenlijk met uiterlijk schoon niets te maken heeft We komen dus tot de slotsom dat schoonheid niet zoo héél veel beteekent Behalve dan misschien o twijfelachtig ideaal voor tooneelspeelsters en filmactrices Misschien Maar het is een eige aaT g verschijnsel dat de allergrootste actrices die de wereld gekend heeft ling geen schoonhedCB waren I Dus toch van binnen uitT Ja ik ben zeer geneigd dit te 0e loovn Over de heele linie FeUcitU