Goudsche Courant, vrijdag 27 december 1940

Wit IMH 101A llXIS 9fiH iS UJOtt lttH4 90 101 tV lUUil KJ Ml Kle n 81 te ais MM 6 86 K7 at ï US 8bH m m Si WH H ViH WH Wh H 4 B H KUIt 101 H Mt KTh g7H m S7 r Wt tu WH m JU m Ui H 88H 93 nu DM s S6H m 1618 4580 626vJ 88 0 10988 14811 18C4 1 1754 5095 6289 8888 11044 14934 1820 2202 5119 6214 136 12032 15192 183 10 2215 5UJ 6381 9128 1206 15740 18926 22 10 1224 7274 534 12335 1 11 19590 2296 281 7296 9o94 13008 15814 196 2695 5 193 7746 9689 13166 16152 20457 1148 5403 7795 1Ü174 13740 16800 20468 4 9 sni 7891 10408 13818 16959 206 1 ISfiS 752 79 2 10419 14098 17196 20 O 1642 5768 7986 lOoOl 141 4 1 229 20819 4126 5980 83 4 UI76S 14218 1 469 21316 4392 6006 8780 10839 1452 1 1 684 21921 455 6170 8823 10846 14811 18041 In de vonge lij l tond U590 m t 12588 149 7UH 741 mt 88 n H H b VRIJDAG 27 DECEMBER 1940 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN I ONS ende periode Januari at geeft de met 34 ge nuitunerde bon van het algemeen li tributiebonboekje recht op het koo pen van één ei De bonnen welke op 5 Januari nog niet gebruikt zyn blyver geldig tot en het Zondag 12 Januari a s met dien verstande dal ly geduren de de week van 6 tot en met 12 Janaurj niet gebruikt mogen worden m hotels rMtaurants e d laautr Mi eracmUifco AJCU obL SVa llH Mh BcTgh ea Jura iVvd I OM Vf 30 Btrkela Pat v I 37 Ofcl WLevers Ze p Mf Obl 41 1 108 lOlH Limb Steenk m 1 Obl 4e M Bat P MU O 41 aSH Mk ld ld Obl 37 j U klljMüortninn Cult On OBl 8 Wi 1 7 Anut Ctb b S 19 Nat Gr beir 19 9 lUI Idem 183S 4 sih Ned Gr b b 4 WH SO O Java bt Obl 9 UH 3lHSeinai an Joaila ISS2 UHII ld 4 3il 3lH Adam IS74 100 3 30 H W A dam Olymp L 100 3 luiu luild W Kr NHV Het ISW S4 AANOEEUN aak u CreaiaUnitclUnsen A d Bank aand us IISH Holl BankU dito luu 100 Ine Bank dtio luhu l e Kasvereen dito I3ÜH 131 N I Esc m dito 10 92 Nederl Bank A I4SX 148 NB v ZA 500d lUKH M81 N H Md 2S0 a UU Rott B Ver aan UO ia TwentscheB A A 12 127 Indtut ondcrntmlnseu Als Norlllew A 300 SGlH Bat Mdtg Fabr i V d B p Vb A 1000 116 Dllo B 1000 C en P F Scholte 1 B Gouda stear dito 648 Gruyter en Zn A prtf aanJ I47i Ul Dito B wuuld p IB s Heemaf aand iS4i Heinek aand M 19 Hero Coni artff T39i Hol St m 41 Hollandia aand 214 Holl Bet Mil A 35ts Ho dr I k A 21t HoU Kunnz I A utH Int c ew B d to 14 iIntern V ac A K F BejrtsBlo K I Ho lov do KoTw N Zout I A K Br StheemI v Bi cl U 100 c pr aam Dito 1000 C V pr Do 100 C C pr Do moe 6 C prXA L en pf IJ en Mf MeeU d Ned B C a V G en S F a Ned Kabe f dito N bchb mUdito N St t Keyzer A 206Phil Gloei 1 19 atpe C T A Roti D Ml dito 31U1 Sche de K M d J4 se Scholten dito 143 143 Smits trarsf f d 2UI1S 2iÈ tokv 1900 1000 d 129t atsp nr Sp do 115 fl Sloik dito li ij 134 s T Un=tra Pret A 139 141 ütr A ph GA 12 127S Ver B fb aand 211 211 Ver Ch t aand V2 KH Ver Cf N B V A 1 147 Ver Pf V Gelder 13f 1 Plto d to p aand 130 UAit Ver N R tab a liH Ver Truuf ditö 114 114H Vllasineen Kf d lol 176 Werkspoor A dito 1 2 Weetersuiker dHo 186 186 Wn on F gt A 170 I10H Btto C pr V A 127h iSTiH Weyers I en R 178 180 ï d Berth eil J YH ITSli A N I El Mij A 283 28k4 Dito Nat B V a 2S3 JSSH NI Gas Ml A 2er J80 Dito N Bez V a 2a ja T C St E S a 330 216 Handel8 ereenlcbiren C en H s A 14 rn S H M A 196 l Dell At H M d Gun z en Sch A 12 BnkkuoaaeriMBlactB Hesu RuMw a 146i 146 Ind Rubb C ïlt lit Prearcer K Mn 7Sh 7 Rotlerd TÜ 18 10 Salatri Plant 88 B Wal Sumatra 148 149 Zuid Preanger 84 Sclw ananaa aUeh p B Noteenogen van 27 December OBUOATIEt Ua slc lllaf l V K L IMl 1 M 4 IMO Ie 900 4 lIMS Ic 100 4 1 4 bif UW 4 U40 Ie ƒ 500 4 1940 bU f SM 4 ItM f MO 193S f too 3 1937 100 3 1937 t SOO 3 KM 4100 a 31 was 500 3 3 1 1935 01 100 3 i 1935 OI 1 600 i s 19S7 O I 100 3 1931 O I SOO 3 1937 AO I 100 3 1937 AOI 500 j w Ml Zeev aand Ni v Goudr A M Oe Maai C v A MU OoitlM A I7h m 118 BB J99H 114 Hu CnltüBrniftatacluppUen 108 Krian Suiker A Palotun A Suiker C t Ml A Tjewtng LeatorlAiendsburgBesoekl A Soek Landb A Amst Thee C A Bant TiM au A SS lil 314 8U lOU T H IKl 332 UU SU M KAAS BONNEN 47 M M SN 1 Gedurende het tb lvak van Msandag 30 December tot en met Zondag 2b Januari a s geeft elk der met 47 48 60 en 61 genummerde bonnen van het algemeen distrU utiebonboekje recht op bet koopen van 100 gram kaas De aandacht wurdt erop gevestigd dat de geldigheidsduur van deze bonnen eindigt op 26 Januari a s zoodat zij na dien datum niet meer gebruikt mogen werden BOTER EN VETTEN BON 23 Gedurende het tijdvak van Zaterdag 2S December 194Ü tot met Vrijdag i Januari as geeft de met 23 ge nummerde bon van de boterkaart en van de veticaart recht op het koe pen van een half pond boter of ten half pond mar anne óf mee ons vet naar keuze oorzoov er v oorradig De met 23 gen ummerde bonnen die op Vrydag 3 Januari nog met ge bruik zijn bliiven nog geldig lot en met vfydag lO Januari a s De op 22 NoMmber 1940 reeds bi de producenten of m den hands 1 aan welige voorraden vet m v erpakkma var 250 gram mogen tegen inlever n van een met 2i genummerden bon van ae boterk i iri e f de vetkaart wor den uitverkeicht aangezien het met mogelijk is deze al nog tt doen om pakken Pangkaotam The 168 Ronffa Landb A Sedep Cu t A 3n Slndano Cult A US Telaga Patengan I8II Mlchiele Arn 180 yPrev en Gem leealagen ssdh 88 90i 90 86H 8 l OlTerm Biauwb Vries A BDt nkorf A Gem C W enW HoutI Alberts A Houth Joni en A Hoi h Pont A Muller WH 1 A Do 920 1 19 SO A N M V Hav A Z Sab 1000 C V A 80 189 Ut 1U4H I34H II6H 3HS lus 9 134H lis 8 m 86 89 1 87 8S 86n 92 87 l3 m vu 93 Mi m 3 S mn i SM Uet 96h 01 88 87 8p r en Tramwegea 4 98H ft 88 11 63 Dell Spoor A NI Spw Ml A Ateh T C V g A KansC C v g A Dito Cert v il A Dn Pac C V g A Mad Stoomtr A Dito pref A alang SI tr A O Iava St tr A Seni Joana A Sem Cherlbon A Soerajoedal St tr Prolongatie mf 18 3H I99H 217 3jIi 95 2U AanvuUlngen tHb 1837 31 2 Lelde 1 1837 3 j NI3m 2e 1 yi 3 Zh Ie 1 1838 i Arnh H B Ser E F P br 3J i Dr HB do 31 2 bGravHB d o3Vj Werk p NV Ie hyp obl 4 WUton 41 s St MU flad 1930 ObL 41 2 Muller 3 Ned Ind Sb Mi 1802 obl 3 2 Misa Kans en T Railu Ie hi obl 4 Ja B 800 V a Ad Dr Ml a A d Superf a Aut Screill W a Berk s Pi AfgeL c V aand Kon N E m b a Stokv 50 400 a Amer Chrystal Su Cert V g a A Tl Tob Cy c V A B R II Colg C V MA R II Gen El Cy Ct T 1 5 a an Huds MCCIRH Keesp Mc T PI Corp C V A N St LvOA RH Unit St Rubber Cv 10 g a Am Tel Tr K Kon Ned Petr Cert A Furnets S enA MHandc sv Adam 441 Goalpara Cu Mtt Pa irNangkaC Mi W Ja aTheeC M Ins Cu t Syndic KallTelloCu t Mij V Ja aKinaC MijGein Eigend Mi Gouda Kaa h Mij Woo worth en CoK C£outhR Coide r pref a Geld Tramw MtjKedin St tr Ml Am B cv pref a Americ Sme tlrgStandard BrandsStand Oil INJ 0è25C V a Java C outch a SUH 9UH 8S H 88H IICH JtOH a2 6 485e STAATSLOTERIJ IIHQF KIASSE DrRME LIJST Trekking van 27 December lOOfl No 12 ll6 Uyl3 ƒ 4 No 18hI7 PKIJ EN VAN ƒ 45 Hypotbeekli iikeB 101 101 75H Jg ISdi ICO 138 45 4P 126 uu 43 10 i ISu 12H H 1 4 37H H 37H 61 m 28 ia8 m 364 30 ISO 149H Geen hoogere hiiren dan op 9 Mei i Huurprijsbesluit 1940 verschenen Voor verbeteringen kan hoogstens 10 7 op den huurprijs worden gelegd 96H 891 ISÜH Ü8H H 90 98 tTH 1 220 131 113 23414 IC Cr en H V R A LET de er Teves É Nèd Wol Mtj A 231 211 ti3 3 38 MUnbouM ondernemingen B MU Ie ub A 5U jwlDito Ie A 4o4 464 Boeten M Mij a 1 Silpkep TMij a 1 4 176 Petrol oiiderneminitrn Drd Plr 1 C V Jk 25 K N Petr Mfl I 100 Ond A 26 2M Moeara Enim A 3Uls 313 Ta akar P M A 29 37 SUS 88s 5 Het Verordtningenblad var heden tevai een be uit van de secrttarisser generaal var oe departementeiT van Binenlandsche Zaken var Handel Nijverheid en Scheepvaart van Financien en van Justitie tot beheerschmg van huurprijzen Huurprijsbesluit 1940 Artikel 1 bepaalt Het is V erboden vooreen onroerende zaak of gedeelte daarvan eenhuurprijs Ie bedingen te beloven aan If nemen of te betalen v e ke hooger isdan m de navo gende bepalmgen is toegcla tn Onder huurprus wordt verstaanhet 1 eheel van de door den huurder by of ter zake van een huurovereenkomstop uch genomen verplichtingen A tikel 2 bepaalt I De boogst toelaatbare huarpr svoor een onroerende laak n die waarvoor liet hnurobject op 9 Mei 1940 vertanurti was Indien het hnnrobject op 9 Mei 1940 lUet doch tusscben 1 Jan 93S en 9 Mei 1940 wel verfanurd is geweest isde botirprijs waarvoor het laa telijkin dat ttidvak verhuurd is gewe4 t deh04icrt toelaatbare hoBrpriJs 3 lik de overige gevallen is deboogst toelaatbare huorprijs die welkevoor soortgelijke huurobjecten op 9 Mei 1940 gebruikelijk en redelijk wasDit geldt niet voor nicuvthouw welkena het ia werlung treden van dit besluit tot stand gekometa is Artikel 3 Jjiiidt In geva de huurprys als gevolg van persoonlyke verhoudmgen tusschen huurder en verhuurder op 9 Mei 1940 lager was dan de voor gelijksoortige huurobjecten op dien dag gebruikelijke huurprijs en een andere huurder op treedt vormt de laatstgenoemde huur prijs de hoogst toelaatbare huurprus Artikel 4 bepaalt Ingeval de verhuurder na 9 Mei 1940 verbeteringen aan liet gehuurde beeft angebrackt waardoor ilc hnarwaarde Is gestegap wordt de boogat laelaatbare bnmrnjs verbaecd met an bedrag van tien ten honderd sjaaia van Je kosten der verbcteriat voor loover exe kosten bet redeUJke e gebmikelUke niet overtchrtjden Artikel 5 luidt 1 Indien een hoogere huurprijs dan de hoogst toelaatbare is overeenge komen geldt tusschen partyen de boogst toelaatbare huurprijs granoloonmuzlek 88 7 19 Vragen van der dig ei ieuwFb iic Ier ANP sliHUne UILVBRSIM II 3015 M E R O 8 Nieuw berichte l ANP 8 15 ij begin nen den dag 8 38 Grannofooiunuliek 11 JO Godsiiienfti halfuu Ije liM Berlcfjten even tueel Gramofoonmuzick 1215 Geza Kiss er lijn Honi aT ich orkest 12 45 Nieuws ei economleche benchten ANP 180 Gramoloonmuziell 1 15 Geza Klss en E n Hongaarsch orkest i 45 Gramofooninuxiek 2 K Voor de eu d 3 00 Ome Zaterdagmiddag De Amerikahen in Japan OOR ÉlND JANUAKI De Tokio itsji Nitsji pubii ceert geruchten volgens welke de Amenkaansche regeering allen m Japan won nd n Amerikttanscheii bur gers zal verzoeken Japan op zijn laatst emde Januari definitief te verlaten Verder zal het Amerikaanschen sche pen verbuaen worden na 31 Januari nog Japansche havens aan te doen Het blad wij t m dit verband erop dat reeds in 3è laatote weken Amerikaan sche schepen van Sjanghai respeciie e luk Manilla direct naar de Vereer igde Staten z n teruggekeerd zonder zoo als anders gebru ktlijk is Japansche havens aan te doen In Januari zoltden daarentegen meer Amenkaansche schepen dan anders uit Honoloeloe in Yokohama en de andere Japansche havens aankomen waar schynUjk in verband met het oor genoünen vervoer van Amenkaansche staatsburgers uit Japan De woord voerder van het mlichtingenbureau heeft in verband met deze geruchten opgemerkt dat hierover geen ofiicieele berichten aanwezig zijn VPR O Onder de kansel 5 08 Cau ene K B O 5 15 Nit uwt economoache en beursberieh ten ANP 9J8 Reportage 8 80 Sportpraa e 4 15 Propaganda oespraak 8 30 Overpemzlnt met nnir kale omlijsting 6 45 7 80 Actueele reportage o gramofoonmuziek sKutlng BEURSOVERZICHT Na de twee teeitdagcn bleel de situatie op de Amkterdamsche elfeetenbeurs ten aan zien van de omvang der affaire heden vrij wel onveranderd Eenige belangiteUing werd voor Amert kaanache fondsen aan den dag gelegd hetgeen vooral onder beurs tot uiting kwam Vooral staalwaorden traden op den voorgrond US Steel optnden een halven dollar hooger op 8SJ 4 stegen tegen het midden van de beurs tot 70 s Een analoog verloop gaven de koersen van Bethlehem Steel en Repubhc Steel te aanschouwen die re p tot 84 s en 286 tegen Eenlge attentie bestond voorts voor spoorv egen Zoowel Illinois als Pennsvlvania Road waren fractioneel beter Voor binnenlandsche Industrieel posten bestond een goed prijshoudende stemming Met uitzondei ing van rubl eraandeelen die over het algemeen Iets vaster in de markt lagen bestond er voor cultuurwaarden slechts zeer weinig attentie Bu de suiker fondsen wisten H V A s een zestal punten op te loopen tot 448 Het hoogste niveau bleef evenwel niet geheel en al behouden Vorstenlandcn wisten tot 130 procent op te loopen TabakB3andeelen hadden onder een gemis ean belang telllng te UJden zoodat on4ter beura geen noleering tot sUnd kwam De sloUiooresen an leze fondsen waren over het algemeen aan den iets beteren kant Van rubbei aandeelen bestond er geregeld handel In Amsterdam Rubber die per saldo een drietal punten hooger wtfen Ook de minder courante soorten in deze rubriek wis ten een een frattioneele koersverl etring te behalen Een verdere liohte koentstUging wisten scheepvaartaandeeleh te behalen Ondanks den zeer gennJeii handd wlaten olies toch nog een 3 tal jwnten op te kwpen boven het vorig slot jf Op de beteggiiimmrlit was de stemming voor NederUbidüefie staatsfondsen ietwat onregelmaug Oude schuld noteerde eerder aan den lagen kant terwUI de nieuwere leenln gen goed prtjshoiidend to vast In de markt en Voor belegglngaioBaaen bestand ecnig vraag in verband met vrtjfekamen euen per l Januari a s Dit kon men ook waarnemen ten anxlen van cetnMnteabUeatian en paBdbrievcn Geld o prolongatie 3 t procent RADIONIEUWS Zalardag 28 DecemMf HILVERSUM I 415 M V A RJI 8 80 Nitumbericbten ANP grain o imuzi k ca 8J8 VAKA MnuKiak VPRO ♦ 18 80 MorfenK Uding VJtJLA I8J8 Voot arbeidere in de Continubedrijven I2J0 S8in Bfal ta an soliatc In de pauze VARA AlMvanskl 12 49 Nieuws en economl chc kcrMiten ANP 1 O Orgelapel 1 4S GrsmMounnitttek 8 80 Causerie Jten uMuasn hem i n Httl a1 318 GrantofoonmuaMk 180 TMnbouwbaUuurVle 3J8 SyvlaAmuM nwnte ork st 418 Leslng JCartittervormlng b4 üciMnMieiw avToedliMf 4Ji Orgc ipel en aiagdeeianiMtlc 8 88 Gramofoomnuziek 5 IS lOtuwft en economische berichten ANP 9J VARAorkest 8 8 Causerie Van Staat en MaataAavlitt 8 19 VARA 4 rke 8 8Z VARA AUn nalc 8 49 Aetueele reportaae of EDE BLAD ibutiemeuu $ E NIEUWE voor de k fPORTAAN IM CBAH BOeCEfeBKOOO sccrct rii ncraal vtn h t deeirt van Landbouw en Vistehertj t het volgende bekend met being tot de distributie van brood goals bekend gaf tot dusverre elkeTdn de blroodkiiart recht op h t en van ongeveer 125 gram roggeCf ongeveer 100 gram ander De vaitstellmg v in bet rogferantsotn op 125 gram hield o a and met het feil dat het zg gi stof gehalte van roggebrood ukti d was ten opzichte van andere en brood Aangezien echter sindc1 et gehalte aan drane stof v an het et rod krachtens wettelijk voorift IS gebracht op eenzelfde gehalte broudeenheid als dat van de andere d orten IS thans de reden vèor t l Uen van een afwijkend Üc n vucm rotgebrood vervallen hett roggebroodrantïoen wordt a ve rpet ingang van Maandag 30 en ir a s gesteld op ongeveer 100 par bun van de broodkaart Gedu ende het ttjdvjk van Maandag Dicember tot en met Zondag 5 aijas geeft elke der met 21 ge ir pde bennen van de broodkaart l lp het koopen van ongeveer 100 iigscbroüd of ander brood lorti geeft like der met 21 genumbroodbonnen recht op het koo 11 een raritsoen gebak Dit omvat de hierna genoemde bakkerijctcn telkens ten minste het daargeplaatste aantal grammen cl uit 75 cuUs en wafels 90 ecu aas HO gram dcrc koekjes 200 ek lf 0 gram kc 00 pram vuld Idein korstge roodjes 400 gram vuld gioot korstgabak bv boter r 500 gram tiart tn gebakjes bOO gram Yaor geheel of ten deele uit meel of m gebakken producten welke hier n nitt genoemd 7ijn geldt dat een oen een hoeveelheid omvat waar 0 giam meel of bloem is verwerkt op 5 Januari nog niet gebruikte en blyven voorts nog geldig gê nde de week van 6 tot en met 12 uarias met dien verstande dat zv rinde laat ilgcnoemdo v eek niet en worden gebruikten hotels res arti ed Voorts geven de met 3 genummer bonnen van de biocmkaart geduren het tijdvak van Maandag 30 Dec en met Zondag 26 Januari a s elk t op het koepen van 50 gram 1 01 een half rantsoen gebak als rboven genoemd WfcBLOEM BON 3 Be met 3 genummerde bonnen de bloemkaart geven gedurerde t diak van Ma ndag 30 December en met Zondag 26 Januari a s recht het koopen van 35 gram tarwemecl tarwebloem of roggemeel of rcgpe em of ïelfrijzend bakmeel of boek tmeel T NZ BON 108 Sedurende hel tiiJvak van ZaterdaP D e mber tot en met Viiid g 24 uin as geeft de met 1Ö8 ge nu rde bem Mli ELU ENZ BON 31 Oeduhende het tijdvak van Zaterdag Dtcembcr tot en met Vrydag 2 ruari a s geeft voorts de met 31 ummerde bon van het algemeen Irioijitiebonboekje recht op he koo vah 100 gram vermicelli of macryni spaghetti RTENZ BON 44 De fret 44 genummerde bon var algemeen distributiebonboekje t gedurende het tijdvak van Zater 28 December tot en met Vrydag 21 rum uitsluitend recht op het pen V an 250 gram gort of gonmou grutten De met 44 genummerde zal derhalve met gebruikt wor vioor het koopen ys n havermout erV lokken haverbloem of aard lme Ivlokken 2 RMOUT ENZ BON 57 urende het tijdvak van ZaterdagDi cember tot en met Vrijdag 21 raun a s geef de met 57 gemefde bon van het algemeenibutiebonboekje recht op het koovan 250 gram havermout of haverken of haverbloem of aardappel vlokken 6f gort ö £ gortmout of tten ZENA ENZ BON 11 De met 87 genummerde bon van algemeen distnbutiebonboekje gedurende het tydvak van 28 ember tot en met 21 Februari a s t op het koopen van 100 gram na of gnesmeel óf sago óf aard Imeel dan wel een hoeveelheid mgpoeder 6f puddmgsauspoeder e 100 gram zetmeel bevat De hoeheid puddingpoeders mag verdeeld ov er twee pakjes waarvan elk ten te 50 gram zetmeel beyat dan drie pakjes waarvan elk ten Ivoog 33 gram zetmeel bavat De hoeveel puddingsaifspoeder welke op n Wordt verkodit mag ongeacht Mmenstelling over niet meer dan pakjes verdeeld zyn nslotte wordt erop geweien dat t ec bonnen eo nkif maizena van gram kan ordK kocbt doch ts in verpakkln i i M ae vóór UU 1940 ztin vervaaTdigd N BON M urende het tudvak van Uaandag December tot en met Zondag 5 FTAtlÊ UGERBEJUCHT VAÜ HEDSN t erie acbviteit in CyrentdcA in I Het opperbevel der w ermacht pu bliceert weermachtsbericht no 203 Hei luidt als volgt In hel grensgebied van Cyrenaiea wordt de actie der wederzüdsche ar Ullprie voortgezet evenals de bednj vigfieid der patrouille Inter sief optreden onzer luchtmacht bombardementen zun lutge voerd op scheptn op de reede van een voe ruitgeichoven basta op batteruen Adam 1M V l Olto Ie 1037 3 ApeM Ie 37 3 i Arnliem 1938 3 Deventei 19 20 S en gemechaniseerde itrudluticbten JachttoAtellen leverden een gevecht met een tabijke formatie Glostervllegtuigen waarvan er dne werden neegeschotei In de wateren van Cy D o 3e ie 38 3V Oeld 3S 3 D olO J Ie Ig 38 2 iGriMge 1921 6 Dito U36 I iu isn I 3v Diu 31 I 3 GroDlng 19JB 3 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Dito 3i 3i 3 Helm 193 3V2 Hilven IS38 3 t Dito 10 J J8 2Va Leeuw lS3d 3 NHolland 38 3 Do 3e M 3 il3 Dito t j 38 2V Do 3e 10 j J8 2 Rdain 193ii o 4 Do I en 3 37 V 2 Dito 1 1938 J Dito 1938 3 3 fchied 3e I J7 J i lib 1 S 3 lltr Pr 37 3 2 D u iem r J 2 eelaad 19 7 3 Z HoU 1UJ7 3 D U Ze It 18 3 B NG Ze I 3 JVi Dito U3S 3 B V Onr 7 J7 4 Gein Cred W 1 33000 O 31 j D 10 C j V 1 aooo 3 Bnktiut 5 4 reitelca heeft in den ochtend van 26 1 oordr 38 131 0 3 December een watervliegtuig dat op M3S ij zeeveikenning was een vijandelijke duikboot gevonden en doeltreffend gebombardeerd 4an het Gneksche front bednjvig heid der artillerie en acties van plaatselijk karakter Havenmstalla ties gemeerde mailschepen en doelei die rechtstreeks van belang zim voor de operaties te land zijn door onze bommenwerpers getroffen Een poging v4n den vgand om een van on e bases te treffen ii veiijdeld door de snelle tUSSChenkomst van onze Jaehtvlieg tuigT die Blenheim machmes zyn heerge rhoten Uit Oost Afrika mets belangryks te irielder DUITSCHLAND LBCERBERICHT VAN HEDEN Ensrelsche aanvallen op Frankriik Dl ITSC HE l CHTWAPEN TIJDENS K R iT IIS NIET IN ACTIE g Pr Hyp b m 2 verp ultL Paudbr 13 l e Hïp beerXV 4 A dam H p 14 Dito 31 Bat Hyp b N N PP 4 Dito CP 3 Fr Gron H p Bank Pd 4 D o Da ën V a 3 2 Do pb 131 I 3 Gr HjpBPb 3 j Hl UPscr AC 4 Dito ser BD 3 s HnllHypBdiia 4 Dito ter K 3 2 vp b Sed Ser M lii£Ul Nyp b ier AB AA BB 4 D o ler T TA P i M ï H cred Pandbr 4 D o m 2 verpi Ultk 3 N Hyp b 1 o 3 N Hyp b Vccnd cerle K 3 Do 31 dito 3 Noordh H p b Pandbr 3 Oierüss H b d o 4 Rolt Hyp b d o 4 ld dito 3 Sted Hyp b wr K L o Lir H p b 4 Dito 2 U erpl Ultk 3 2 w tl Hip b lEE FF 3 Z che H tl Bk 4 iider H p b 12 r i 1 4 D o ser KL 3 2 Z H Hyp b met lerpl uiti 3 t EeniW N d Scb vt b 4 Ro Sell H p b 4 Dito 31 2 Het eoperbevel der e eifmacht dee i mede Terve i l het D tsche luchtwSpen ook o den Tweeden Kerstdag geen aanvslfhandelingen tegen het Britiche eiland heeft ondernomen heblien Br tsche vliegtuigen op dien dag en jn den daarop volgenden nacht vUeg velden bavenin tailaties en steden Uj het bezette Frankrijk met b Hnmen aangevallen Onder öe Fransche bevolking ontstonden verliezen en vielen dooden en gewonden Militaire installaties werden met getroffen Luchtaf eergeschut schoot een Bntsch vliegtuig neer Batteriien verdragend geschut van het leger eli de marine hebben op 27 December m den ochtend vuandelyke schepen in het Kanaal aangevallen AZ1 £ 2 Huurpryzen w lke voor het ir werking treden van ciit besluit betaald zyn kurmen niet teruggevorderd wor den op grond dat zij Overeen omstig lid 1 niet verschuldigd waren Artikel 6 bepaalt Het IS verboden ter zake van ofm verband met een huurovereenkomstvan onroerencie zaken of gedeeltendaarvan als derde eenig voordeel tebeloven te bedingen te betalen of aante nemen Onder voordeel wordt niet be grepen de door middel van borgtochtpand of hypotheek verschafte zekerheid noch ook een redelyke vergoedmgvoor verrichtte diensten indien envoor zoover deze op 9 Mei 1940 gebruikciijk was te achten Artike 7 Dit besluit wordt aangemerkt als e nvoorschrift gecgven krachtens artikel 3 van de prysopdryvuigs en hamsterwet 1938 Artike 8 De secretarissen generaal van dedepartementen van Binnen landscheZaken van HaBdeL Nyverheid enScheepvaart en van Financiën kunnennadere voorschriften geven ter uitvoermg van dit besluit hiervan afwukenen ten aanzien van nieuwbouw als be doeld m artikel 2 lid 3 den hoogsttoelaatbaren buurprys bepalen De secretaris generaal van hetdepartement van Binnenlandsche Zaïken IS bevoegd voor te achruven d tin ddor hem aan te wyzen gemeentenof groepen van gemeenten van verhuur van onroerende xaken of gedee tel jk in die gemeenten zun gelegenaslngiite moet worden gedaan volgensdoor hem te stellen regelen Artikel 9 Dit besluit vindt overeenkomstige toepassing mdien t gen een vergoe dmg in eens of m termqnen zakelqke genotsrechten voor vyftien jaar of kor ter op onroerende zaken worden ge vestigd Artikel 10 tTit besluit IS nilet toepasselyli op land hl den zin van het besluit no 219 1940 houdende regelen met betrekkmg tot het vervs cm i van landbouwgronden Artikel 11 Dit beiluit treedt in werlung opden dag zyner afkondiging Het is ooktoepassel k opliuurpnizen welke voorhet m werkmg treden daarvan overeengekomen werden Dit besluit wordt aangdiaaldonder dit titel Huurpr sbesluit 1940 klit W 88 4II I r I8W 4 40 a lute 8 4 blf f 1008 8 Wil rtaoo f s Oraatbaak obL UM I88t atu I Ctrt V Jnscar 8 aroatbMk fel M8 Iioeo H mt gift 875 H 80 tmt 1831 MOOOI IS S H 1830 1000 3 SVi CerUflcaten JVi Grootboek obl 21 lau indMi 1 1000 t t 1837 Indit 1880 8 1W7 Indie 1000 A 3 DulUchl Young Obl 1000 30 61 3 Bank ca Cred but 1911 mi 133 I34H Kol Bank laii Nad Ind Handelkb Ned Hard MU C V A 132H iBdoalrlata 1U8H IISK 4SH i H ia8K 840 a 4i4 aBM 141 M l 88 Alg KunstzUde Um liM 10e i Berfeds Patent 1 Calv Ollef C ew 78u Centr Sulkar 198 rokku 180 Lever Sroi en Unla U8M I28 4 Ned Pord Aut 338 4 Philips G B v A 308 2MX Oilo Pref w A UOlf AU tmU St v M 8 R U 2SN Am Ben IMrg A C 33H SU 3RH 804 TO 8 ie ga 184 Am Car and F c A8nd 32H a8 Am Enka C V uL 48 4 Anac Copp C V d aox2 uBethl St C T lOld 8S1J MH Chryal Corp C v A WH CurBBS Wr Corp C idem lUH General Motor Idem 94 Int ni Niekcl Cy C V M J8M Kenaiec C C v 10 A IR III 8 3 M N North Am Av C A R n 17H North Am R A C A 8 331 Rep Steel r V A 8 2bK38l Un SU es Sleel id 8844 88 4 Dtvenaa ld 8A CIt Serv C C V ld C 8k SouUl C V M A R U North A Cy C V A Radio Co p C V A Oost Borneo M A idefB pref Aand 210 Pati OaétraaalagaB Petr Ind tilt Dord £ 3 1 33 4 UM UM 80 8 l k 0 g8M l 364 m G Aand iCon Petr MU Idem Com OU Cy C V 30M 18 Idem Mid Continentjü PM 13M C V A Phil Pot 6 V 10 ld Shell Un C V 10 kl T Wat Ass OU C V 10 id m Holl Am LHnAMuL 131 mM Uaw ISMJava ChlB jfap n 158H 1K 1S2 184 ISlu 1 Lbn idem 165 106 on Ned St MU ld JU Kon Paketv MU ld 348 Ned Scheepv Un ld 180 UIM Roturd I Ioyd Idem lil Stoomv Mij Ned id L 4 Int Mere Mar CyC V 18 A 14A IkeraaacrBeiüagcn Hsndelav Amst A 43Sh 443M 447 481 1 Javaschc Cul ml ld 282 387 Ned Ind S Un ld 278 279l Ver Vor t C M 290 800 A 138 UT 137 180 4 Tkb kiimanaaadBgcB Ocll Batav MIJ A ISSH aOl 300 DeliMij 4 nooo C v Idem 274 2ÏB 374 Senembah Mt Idem 3D u 210 4 214X 4 i6 i 3W 36X 5 Wilaon Co C V A i hH i tX Spoonregea Baltun and Ohio C V Idem Sheaap Ohio C v 4W UH U MN 18 t 35 a Illinois Cent C vaJ N York Centr C v d Pennsj v K 10 i 150 C V A South Pac Cy v g idem I d Rai way O gew idem Canad Pac C v ld n Bvbberoaidermeaalageak Amsterdam 284 280Ji 210 219 183 n R Cult Aand 282H 280 Bandar Rub mti id 206 OeüBat R Mi ld 118 Kendeng Lcmboc Rub Idem I SMajanglanden Vereen M 77H Ooat Javo 184 4 MS jm 13W SS X Rubber M Idem J Ooatk è SOO C V l L jierbadjadi Strni n Idem I33H SUau Sum Rubber Mü Idem 11 Sum Rubb Cult ld 218 Ver Ind Cult Ond idem 184 UB Intere Rubber Cert V Idem I1 H iH DaMscaa tesdsea mut ketUngverkUrlag 70 TB 70 70 84 84 84 88 73 v 80 esH lat 135 6IM tn 43 o 2 17 nu M 42 4 h 8 r a Ft T i e 8 r 31943 c 8 r 3 e 8 r 11949 c 8 r 31948 c 8 r 3 1847 e 8 r 31948 c 8 r 1 kasse otri Ausg obl Du grootb ld ld iiL ld ld ld ld ld ld ld ld ld M ld I ld ldKonverslons Dito Neue faibenind IG C Kali Synd £ 18 180 T Dil £ 20 108 ei i w ntei shall obl l i Farbemnd I G C A Ver Korkind C v A DuitseblBerl BH 36 O 81 t Ri r 37 Vi Vt V O 7 41 DiUi 30 V2 V O 7 D Rentenbank 25 7 Ver D Steden O Ba r Hyp en W B Fb 36 7 D Linoleumw O 7 Gelscnk Bergw ObL SRI Gutehoffnungshütte Obl 7 Harpener Berfbau Obl 8 Phoemx Akt Gea Obl 6 Rh Elbe Union Obl 7 Ruhrchemie A O Obl 8 Siemens en Halske Obl 61 1 V Stah werke Obl 7 fix 83 4 82 42 4 42 4 131 ÏI7H Dito aerie A 29 J ObL 8I 1Viitor Gew Obl 81 1 Vtgel D u K ObL f Rliein w El 29 ObL 7 Dito Tn Obl 8 Ilagener Straaaenbahn Ob 8 Farbenindustric aand aandn a lit Siemens en Ralske aand Ver GlanistoB Fabr aand 140 Winterahall Akt Ge OFPICUBLC VAl t 0 t l 0 R NEDERLAND8CRB WMfM ta Deeenkfr Valataa schilftelttke e Hr transactMai Mcw ïork lS8 i Bcrlttn 712 IS 43 BrtMad 3011 30 17 Relalaki 3J fSJt Mckbaln 44J1 I44J0 irlek I 43j8 43 71 Zttrld SlMII Berlljt W U ♦ v Mew Yerk MtP r Jl k Brassri I wkm t m a4ad 0im 8 10 M Zurich 4SS l 43n