Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1940

J GOUDSGHE CQtBANT Zaterdag 28 Dec 1940 Hfc JMtpRC No 20514 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETEa Po t iro 48400 Bur Markt 31 Tel 1T4I De radio aangifteplicht en de luistervergunning Een vergoeding op komst Tot dusverre heeft het departeiMnt van Defensie behoudens in l epaBlde uitzonderingsgevallen afwijzend beschikt om verzoeken wegens het in verband met de oorlogshandelingen verloren gaan van particuliere eigKidommen welke militairen op hun mobiiisatiestandplaats bij zich hadden Thans kan worden medegedeeld dat de Secretarisgeneraal van het departement van Financiën liereid is te overwegen of en in hoeverre deze ichai e kan gebracht worden onder het beahuT ter regeling yan de van Rijkswege te ƒ verleenen bijdragen in de oorlogïge weidschade haar op denielfden voet 1 te vergoeden als de oorlogsgeweWschade door burgers geleden Deze schade van militairen Ie veldy moet evenWel niet bij de reeds J staande schade enquete commissié OT den opgegeven doch te zijner lijd bij een daartoe afzonderlijk in tè stellen Commissie oorlogsschade militairen te velde Binnenkprt zal nader bekend worden gemaakt waar deze commissie gevestigd ial ziJn en op welke wijze aangifte van de hierbedoelde schade zal kunnen geschieden Het departement van Defensie pleegt aan een groot aantal verzoeken gelijktijdig met de beslissing ook de op hun schade betrekking hebbenc a papieren zooals requesten brieven Rapporten processenverl aal e d mede terug te zenden Aan belanghebbenden wordt gezien het vorenstaande aangeradendeze bescheiden zorgvuldig te bewaren jf Er bestaat geen bezwaar Wgen dat degenen die zich wegens oiMermogen tot de Nationale verecniging tot steun aan miliciens Stamil wenden de van het departement van Defensie terugontvangen bescheiden aan die véreeniging overleggen Reeds overgelegde be schelden behoeven niet aan die vereeniging te worden teruggevraagd Men onthoude er zich vooral van ooi zich naar aanleiding van het vorenstaande met vragen te wenden tot het departement van Defensie het departement van Financiën de afdeeling oorlogsschade de schaderenquêtecom missies of de Stamil aangezien dit slechts tot vertraging kan leiden Nogmaals zoodra ae werkwijze van voormelde commissie zal zijn vastgesteld zullen nadere mededeelingen volgen ook ten behoeve van hen die nog geen verzoek hebben ingediend of nog geen beslissing op een ingediend verzoek hebben ontvangen Men is verplicht vóór 15 Januari aangifte te doen als men in bezit is van ontuangtoe stel Voor meer toestellen in één woning slechts één vergUMfhing indien zi niet geliiktijdig worden gebruiict NIEUWE INDEELING VAN KANTONS Besluit bet ffende wijziging van rechterlijke indeeling In Verordeningenblad no 42 is opgenomen h t volgende besluit van den secretaris generaal van het departement van Justitie betreffende wüziging van de rechterlyke indeeling Limburg De gemeenten van de kantons Nünt egen en Boxmeer gelegen in de provincie Limburg gaan over naar het kanton Venlo Noord Brabant Het kanton Helmond gaat over naar het arrondissement s Hertogenbosch De gemeenten van het kanton Roermond gelegen in de provincie NoordBrabant gaan over naar het kanton Eindhoven De gemeenten van het kanton CJorin hem gelegen in de provincie NoordBrabant gaan over naar het kanton s Hertogenbosch Gelderland De gemeenten van de kantons Utrecht Gïorinchem en s Hertogenbosch gelegen iAsde provincie Gelderland gaan over Maar het kanton Tiel De gemeenten Hoevelaken en Otterloo gaan over naar het kanton Harder wijk De overige gemeenten van de kan tons Amersfoort en Zwolle gelegen in de provincie Gelderland gaan over B naar Ijct kanton Apeldoorn Het kanton Harderwijk gaat over iaar het arrondissement Zutphen Overijssel Het kanton Deventer gaat over naar het arrondissement Zwolle Zeeland De gemeenten van het kanton Bergen op Zoom gelegen in de provincie Zeeiar ii gaan over naar het kanton Zierikzee Zuid Holland De gemeenten van t kanton Utrecht gelegen in de provincie Zuid Holland ten Zuiden van de Lek gaan over naar ket kanton ïorinchem De overige gemeenten van het kanton Utrecht gelegen in de provincie Zuid Holland gaan over naar het kanton Gouda De gemeenten van het kanton Haarlem gelegen in de provinpie ZuidHolland gaan over naar het kanton jouda De gemeenten van het kanton Haarlem gelegen in de provincie ZuidHolland gaan over naar het kanton Leiden Hei boluit van den directeurgene nal der P T T betreffende maatregeten op het gebied van denNederland chen radioomroep luidt als volgt Op grond van de paragrafen 3 en 5 der verordening van den Rjjkscommislaris voor het bezette Nederlandsche ebied betreffende regelen inzake den NederlandacKta radioomroep nr 232 1 40 wofdt bepaald ZonAer in het bezit te zün van tea luistervergunning is het verbodeii andera ten vervoer of in op lag aanwezig te hebben éen inrichting door Ktiddel waarvan de uitzendin en van den radio omroep kunnenworden ontvangen ontvanginrichting Ter verkrijging van een luistervergunning moet hv die anders danten vervoer of in opslag een ontvanginrichting aanwezig heeft hiervan aangifte doen bij hethoofdbestuur der P T T te sGravenhage jaarlijks tot instandhouding enverderen uitbouw van den Nederland chen radioomroep een door den directeurgeneraal der P T T na gepleegdoverleg met den st cretaris generaal vanhet i partement van Volksvoorliehtingen KuiLsten telkenjare te bepalen bijdrage luisterbijdrage welke een bednie van ƒ 12 niet zal te boven gaanvoldoen 3 De luistervergunning wordt afgegeven door het Staatsbedrijf der P T T op de in de bülage van dit besluit aan gegeven wUze en onder de in deze bijlage omsclireven voorwaarden Deze bijlage bevat daarnaast de voorschrift i welke ter uitvoering van het in dit besluit bepjuiMe noodig zijn 4 Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1941 Aan een liU dit besluit behoorende bijlage ontleenen wü het volgende Onder een ontvanginrichting worden verstaan een radio ontvangtoestel doormiddel waarvan de uitzendingen vanden radioomro kunnen worden ontvangen een aansluiting op een radio centrale door middel waarvan de door deradiocentrale doorgegeven programma s naar keuze van den aangeslotenevolledig kunnen worden ontvangen e iedere andere technische inrichtmir door middel waarvan de uitzenA n van den radio omi 0ep kunnen r n ontvangen Hu die bp 1 Januari 1941 anders en ten vervoer of in opslag aanwezig htpft een ontvanginriohting is verplicht daarvan aangifte te doen vóór 15 Januari 1941 Wie na 1 Januari 1941 houder wordt Van een ontvanginrichÈng is verplicht daarvan aangifte te doen binnen 14 dagen nadat hij de inrichting anders dan ten vervoer oi in opslag aanwezig heeft De aangifte van de ontvanginrichtihg dient te gesdiieden op een daartoe bestemd formulier dat kosteloos bij alle postinrichtingen verkrijgbaar is Na toezending van het aangifteformulier ontvangt de houder van de itvanginrichting vanwege het staatsbedrijf der P T T een luistervergunning De luistervergunning vervalt aan het inde van het Ivilenderjaar waarop zy betrekking heefk De luistervergunning staat op naam Van den houder der ontvanginrichting en mag zonder toestemming van den directeur generaal der P T T niet aan Oerden worden overgedragen Zy moet ter plaatse waar de ontvanginrichting zich bevindt op verlangen van de daartoe bevoegde ambtenaren worden getoond Voorts is zij Heen van kracht indien zü is voorzien an het bewijs dat door den houder an de verplichting tot het betalen van de luisterbijdrage is voldaan BETALING DER LlTIStER BlIDRAGE Voor het kalenderjaar 1941 wordt de luisterbijdrage b aald op ƒ 9 per jaar De omroepvereenigingen ziJB verplicht aan de houders van een ontvanginrichting voorzoover mogelijkin den vorm van radiozegels terugte l etalen hetgeen deze als lid ofaJs luistervink aan ivrijwillige bijdragen anders dan als abonnementop een omroepblad voor het jaar 1941 of een deel daaraan aan dercomroepvereenigingen vóór 1 Jan 1941 hebboi betaald v De houder van een ontvanginrichting kan aan de verplichting tot het betalen van de luisterbijdrage voldoen door vóór den 15en van iederekalendermaand een radiozegel terWaarde van 1 12 gedeelte van de luistebudrage voor 1941 een radiozegelvan ƒ 0 75 te plakken op het daartoebestemde vakje van de luistervergunning door jaarlijks halfjaarlijks danwel driemaandelijks een bedrag overeenkomende roet de luisterbijdrage resp en Vt gedeelte derluisterbijdrage voor 1941 bedragenvan resp ƒ 9 ƒ 4 50 en f 2 25 overte schrijven of te storten op postrekening nr 400200 van het Staatsbedrijfder P T T te s Gravenhage Deze bedragen moeten worden voldaan binnen 2 weken na den aanvang van dentermijn waarvoor zij galden Voor de betaling kan men gebruik maken van radio zegels welke verkrijgbaar zijn bij de postinrichtingen Hij die zijn ontvanginrichting afschaft dient hiervan door het opzeggen van zijn luisterterguflliing kennis te geven aan een postinrichting MEER TOESTELLEN IN ËËN WONING De houder van één luistervergunning mag in het bij hem in gebruik zijnde perceel vervoermiddel of in zijn woning te eigen gebruike of ten gebruike van het g zin waarvan hij het hoofd is meer dan één ontvanginrichting aanwezig hebben Deze ontvanginrichtingen mogen echter op grond van één luistervergunning niet gelijktijdig worden gebruikt Wenscht de houder van meer dan één ontvanginrichting deze gelijktijdig te gebruiken of te doen gebruiken dan is voor iedere jMitvangmrichting afzonderlijk een luistervergunning noodig Zij die van den verkoop de verhuur of het herstel van ontvanginrichtingen een beroep maken mogen zonder in het bezit te zijn van een luistervergunning van de in hun verkoopruimte of werkplaats aanwezige ontvanginrichting geen gebruik nfiaken Zij mogen echter op grond van één luistervergunning meer dan één ontvanginrichting gelijktijdig in hun verkoopruimte of werkplaats gebruiken In bijzondere gevallen kan vrijstelling van de verplichting tot het be talen van de luisterbijdrage worden verleend Hierbü wordt als algemfeene norm aangenomen dat met meer dan 10 van het totaal aantal houders van ontvanginrichtingen van het betalen der luisterbijdrage vrijgesteld kan worden De door den directeur generaal der P T T aan te wijzen ambtenaren hebben op vertoon van een legitimatiebewijs teallen tijde toegang tot alle plaatsen waar redelijkerwijs kan worden aangendtnen dat een ontvanginrichting aanwezig is Overtreding van het in dit besluit bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of met een geldboete van ten hoogste ƒ 1000 Het kaartje geeft de Tanger zóne aan welke een dezer dagen bij Spaansch Marokko is ingelijfd Tevens kan men de ligging van Tanger ten opzichte van GibraiHar overzien Cartografisch bureau voor de Nederl Dagbladpers Niet nakoming van het in dit besluit beiJïialde wordt beschouwd als overtreding OORLOGSSCHADE VAN MILITAIREN TE VELDE Utrecht De gcmeanten van het kanton Wa g eningen gelegen in de provincie ftrecht gaan over naar het kanton AmersfonrflN De gemeenten van het kanton Gouda gelegen in de provincie Utrecht gaan over raar het kanton Utrecht Drenthe De gemeenten van het kanton Groningen gelegen in de provincie Drenthe gaan over naar het kanton Assen Het besluit bevat voorts een aantal overgangsbepalirgen ten aanzien van adv icaten deurwaarders en notarissen DE HYPOTHEEKRENTEN Maatregel ter voorkoming van opdrijving Verordeningenblad no 42 bevat een besluit van de secretarissen generaal van de departementen van Justitie en van Financiën ter voorkomjng van opdrjjving van hypotheek1 nten en over verlenging van den geldigl eids duur van de Cf isishypotheekaf lossingswet 1938 De nieuwe verordening luidt Artikfl 1 1 Leeningen tot waarborg waar van èen hypotheek is verstrekt kunnen van het in werking treden van dit besluit at geen hoogere re te drage n dan Die op 9 Mei 1940 voor de Ircning volgens overeenkomst was vastgesteld indien de lèeniag op dien dagleeds was afgesloten en tot waarborgdaarvan een hypotheek was verstrekt Die op 9 Mei 1940 Bnor soortgelijke leeningen algemeen geldend was ia de overige gevallen De secretaris genOTaal van hetdepartement van Financien is bevoegdvoor de toepassing van lid 1 onder 2 vast te stellen welke rentepercentagesop 9 Mei 1940 algemeen gelden waren Deze worden m de Nederlandschestaatscourant bekend gemaakt De secretaris generaal van hetdepartement van Financien is bevoegdaooWtol in he algemeen als voor eMibepaald geval uitzonderingen op hetbepaalde in lid 1 toe te staan Artikel 2 1 Voor zoover in overeehkomsten percertages zijn of worden bedongen welke thans ten gevolge van het bepaalde in artikel 1 niet meer rechtsgeldig kunnen worden bedongen komen daarvoor de volgens artikel 1 geoorloofde maximum percentages in de plaats 2 Rehte welke over den tijd tot en met 31 Maart 1941 vóór het in werking treden van dit l esluit is betaald kan met teruggevorderd worden met de motiveering dat zy volgens lid 1 niet verschuldigd wis Artikel 3 Ten aaruïi n van het vorderen en aannemen van bedragen waarvan betaling tengevolge van hét bepiaalde m artikel 1 niet meer rechtsgeldig bedongen kan worden vindt artikel 12 erste lid onder a tweede en derde Gd alsmede de artikelen 15 tot ei Biet 19 van de Pnjsopdrijvings en Hamster wet 1939 ovrenkomitige toepassing Artikel 4 1 De Crisishypotheekaflos ings wet 1936 blijft ook na 31 December 194 l van kracht en vmdt ook op de tusschen 8 Februbri 1936 en 10 Méi 1940 afger sloten overeenkomsten toepassing 2 Heeft ten gevolge van een tusschen 8 Februari 1936 en 10 Mei 194Ü afgesloten overeenkomst de gerechtelijke of onderhandsclie executoriale verkoop reeds vóór den dag van het in werking treden van dit bebluit een aanvang genomen dan kan de schuldenaar uiterlijk binnen veertien dagen na het in werking treden van dit besluit een verzoek op den voet van artikel 1 van de Crisishypotheekaflossingswet 1936 indienen mdien de executoriale verkoop nog niet is geëindigd Diensten in Joodsche huishoudingen HOGEN NIET DOOR DVITSCHEBS WORDEN VERRICHT Verschenen is een verordening van den Rijkscommissaris betreffende het doen verrichten van arbeid door Duitschers in Joodsche huishoudingen Wij laten de verordening hier volgen Artikel 1 1 Het is verboden personen van Duitsche nationaliteit van Duit chen of stamverwanten bloede arbeid Ie doen verrichten in hjiishoudingen van gezinnen waarvan een Jood het hoofd is of waarvan een Jood blijvend dan wel tijdelijlciaimits voor langeren tgd dan vier weken ononderbroken deel uitmaakt 2 In den zin Van Ivet eerste lid is jood hü die volgens de bepalingen vaji artikel 4 der verordening no 189 1940 betreffende het aangeven van ondernemingen Jood is of als Jood woi d aangemerlit verricht arbeid in d huishouding van een gezin hij die geheel ofgedeeltelijk voor bepaalden of onbepaalden tijd in dat gezin is opgenomen om i de huishouding daarvan arbeidte verrichten of die zich zonder in hetgezin te zijn opgenomen met dagelijksche huishoudelijkewerkzaamheden ofmet andere dagelijksche werkzaamheden welke direct of indirect met dehuishouding in verband staan bezigHoulü 3 In afwijking van het in heteerste lid l epaalde is het geoorloofdarbeid op grond v n een reeds ijestaande dienstbetrekking verder tedoen verrichten v vanaf het tijdstip vwi inwerkingtreding de er verordening tot Februari1 41 vanaf het tijdstip waarop deom tandigheid op grond waarvan hetin het eerste lid bedoelde verbod vantoepassing wordt ontstaat tot het tijdstip jtógen hetwelk de werkgever dedienstofetrekking op zijn vroeg st n hetontstaan dier omstandigheid kan opzeggen ten hoogste echter der dertigdagen nüdicn Artikel 2 Overeenkomsten zyh nietig voor zoover zij de verplichting tol hetverrichten van arbeid in strijd met deverbodsbepalingen van artikel 1 inhouden Voor den werkgever wordt nietals dringende reden in den zin vanartikel 1639 p lid 1 van het Burgerlijk Wetboek beschouwd het feit datde bepalingen ar hn eer p lid vanartikel 1 op die dienstbetrekking vantoepassing ziin of worden Artikel 3 1 Hij die in strijd met de verbcdsbepalirt cen van artikel 1 een per s oon van Duitsche nationaliteit arbeid don iftn iohlen wordt gestraft me t gev rgenis= traf van t n hoogste een jaar en met geMboete van ten hooosfe tienduizend pu den ni rret een dcier = ti Ter 2 Het instellen van een strsf pr volgmg tegen iemand die noch de Dui sche natiopelitëlt noch de Nederlandsche nat ortaliteit bezit noch zonder nationaliteit is kan slechts plaats vinden mef toestemming van den Riikscommissaris voor het bezette Nfdprtaijrtsche gebied 3 Feiten als bedoeld in het eerste lid worden beschouwd als delictenin den zin van hef tweede lid van par 2 der verordening no 52 1940 betreffende de Duitsche rechterlijke machtvoor strafzaken Artikel 4 De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederland che gebied kan vrijstelling van bepalingen dezer verordening verleenen BLIKSEM AANVAL OP LONDEN De hevigste sinds het begin van het luchtoffensief tegen Engeland De Duitsche luchtmacht heeft gisteren een aanval op Londen ondernomen die volgens radioberichten uit de Erigelsche hoofdstad byzonder zwaar was Volgens alle aanwyzipgen ald us wordt in deze beric iten gezegd was du de vreeselijkste bliksemaanval sedert het begin van het Duitsche lucht offensief tegen Engeland Het ontploffen der bommen het licht der lichtfakkels en het oplaaien van talryke branden zyn voor de Londer aars een angstaanjagend schouwspel geweest Deelen van de stad waarin het Duitsche luchtwapen reeds bij vorige aanvallen zyn doelen gezocht had hadden thans opnieuw den voornaartlstofi aanval te verdyren Behalve hehtfakkels en brandbommen werden ook licht ontplofbare bommen neergeworpen waaronder efn aantal bommen van zeer zwaar kaliber De Loij Jensche radioberichten sp eken verder van een aantal vemielde gebouwen De aanval s wat hevigheid betreft slechts met enkele van de hevigste aanvallen die tot dusverre op de Engelsche hoofdstad werden ondernomen te vergeIgken De Duitsche bommenwerpers hebben bijna onophoudelijk over Londen gevlogen en vanuit ver uit elkaar liggende wyken van de Engelsche hoofdstad zijn gelijktijdig berichten ontvangen over neergeworpen bommen Hierbij is schade aangericht en een aantal branda uitgebroken AZIË DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN TUSSCHEN JAPAN EN INDO CHINA De eerst te Hanoi gevoerde economische besprekingen tusschen Japan en Fransch Indo China zijn thans te Tekio formeel hervat In de ambtswoning van den minister van Buiterlandsche Zaken is de eerste byeenkomst der beide delegaties gehouden FRANSCH VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN Door Engelsch afweer geschut De Engelsche batterijen luchtafweergeschut hebben naar uit La Linea wordt gemeld een Fransch vliegtuig neergeschoten dat van Marokko kwam en in Noordoostelijke richting vloog Het toestel stortte in aee De vijf inzittenden kwamen om bet leven Volgens tot dusver nog niet bevestigde geruchten zouden zich aa boord van het vliegtuig twee invloedryke persoonlijkheden van de huidige Fransche staatsie ing hebben lievonden die op weg waren naar Vichy Het toestel zou van Fran wh Marakko naar Toulon of Marseille onderweg zijn geweest Poging tot opstand tegen Ibn Saoed WERK VAN ENGELAND Het Turijnsche blad S t a mï a meldt uit Beiroet dat de Arabische politie nog te rechter tijd een revolutionnair complot tegen de regecnng van koning Ibn Saoed heeft kunnen ontmaskeien In opdracht van zijn regeenng heeft de consulgeneraal van S30e iisch Arable te Dama icus de volgende verklaring afgeleg i De bij de ui tandige beweging betrnkk cn persf nen waren de sheriff Abdoel Hamid en talrijke andere poli tieke persoonlijkheden Alle verantwoordelijken zijn gearresteerd De sh Tiff is terechtgesteld en de overigt n zijn tot zware kerkerstraffen veroordeeld Allen stondeii in verbiridmg met de Britfche ir telligence ser ice De Stampa merkt op dat het bericht van het complot tegen de regeer rg van Ibn Saoed een hel licht werpt op den toestand m de Arabi che wereld De Britsche propaganda tracht op ólIe Manieren de asniogendheclen als de vijanden der Arabische volkeren voor te stellen Doch aldus het blad de feiten bewijzen dag aan dag dat de onderdrukking en de terreur uitsluitend van Bntsche zijde uitgaan Ibu Saoed heeft steeds als vijand van het Brit =rhe imperialisme gegolden Dp Engelsche aanslag zal zonder twijfel den argwaan tegen die kringen welke voor geld de aspiraties aan de Arabische wereld verraden versterken De Arabieren hebben één geireenschappelijken Mjand en onderdrukker Engeland DqiTSCHL AND Minister GÖbbels over de plutocratie WAT DENKT CHURCHILL EIGENLUK Dr GÖbbels heeft in de Völkischer Beobachter een artikel geschreven dat als kop draagt Wat denkt Churchill eigenlijk en waarin Jóbbels zich bezig houdt met het weren en de ziel v n de thans op het Bntsche eiland en m het Engelsche wereldrijk regeerend plutocratische hepren De e pIuto ratie aWus constateert dr Gobbels heeft den oorlog gewild zij heeft jen oorlog voorlwreid en vo rt hem thans ook Er liestprnd geen enkele mogelijkheid de en oorlog te vermijden Al hadden WIJ op engelachtige wijzo ge joroken al hadden wii onszelf tot nationale eerlooslieid vernederd al hadden wij afge ien van on e elementaire levensrechten deze oorlog zou toch gekamen zijn omdat wij er zijn omdat afleen on nationaal bestaan van 86 millioen mcn schen eon bodreiging vormde voor de onder Lonri nsche leiding staande wereldplutocratie Een noodeloo e vraag wat ChurchiHeigehlijfc denkt Uien gelooft heele maal niet met hoe weinig intelligentiede e plutocrat is he wereld geregeerdwordt Daarom i het nu hoog tiid haarte waardeeren zooals zij het verdient In de oorlogvoering evenals in depolitieli ajdus constateert dr GÖbbelsin het ilot van zijn artikel be sliA tenslotte niet het holle ge wets dochalleen de harde feiten En di staanzonder uitzonderingen aan onze zijde Daaroii praat ChurchiH en handelt de Führeri f I Zon op 9 50 onder 17 34 8 Maan óp 9 45 onder 18 50 E Men ia verpiicbf te verduis8 teren van zönsondergaag tol y S zonsopkomst S Lantaarns van Toertaigeo é loeten uur na zonsonderm ni ontstoken worden i