Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1940

1 t a 4 b 6 ie K ae 4 DAMMEN Het spook van Walesteyn £ en partij met slagspel Onder dit opichrlft werd In DulzeiW en Eén van 14 dezer de partij D H MÓllenkamp Conitant A met wit tegen J v d Bergh i HetWtiten beiproken Bi den aSiten zet van wit wai daarin de volgende itand ontstaan 47 48 4S O Zwart speelde den foulzet 2 7 n verloor door een tiafzet welkt wit etn onmiddellijke winstsUlling opleverde na 2 7 28 19 14 23a 27 22 17 28 M 17 1J 21 34 29 23 34 32 1 a Ook op IS r 24 zou een soortgelijke combinatie door 27 22 mogelijk iijn BIJ bovenstaande ftelUnf werd upgemerkt dat zwart II t of 3 9 had moeten spelen echter blijkt bij nadere analyse dat wit op 13 19 van zwart sen traaien damzct op een bezette ruit kan ci aoor in 15 24 gedw want op 14 2S volgt 2 22 enz 44 40 11 35 44 49 9 3 14 22 22 17 28 28 17 12 21 32 3 21 41 of 41 36 47 ojt 48 3 gewonnen Heb We dcien verrassenden slag blijkt de dlsgramstcUing bl verdere beschouwing nog vele andere interessante mogelijkheden te bevatten Vanzelfsprdsend is O ll niet speelt aar omdat daarop altijd 27 22 en 28 6 volgt Evenmin mag 14 19 wegens 34 29 28 22 32 5 enz Zwart rou eventueel 3 9 kunnen spelen en daarop volgt 28 19 Ü4 23b 38 33 2 7 c d e 25 20 15 24 33 29 24 33 44 40 35 44 S0 19 13 24 27 22 18 38 37 32 38 27 11 19 evenctni een vernietigende slag e 13 19 3 28 dreigt 34 29 en 28 22 met 32 S 9 14 de beste 34 38 23 34 28 22 17 28 28 17 11 21 32 3 21 41 3 47 6 11 3 20 15 24 44 40 38 44 49 20 10 15 met schijfwinst voor wit d 14 31 28 belet 3 7 met 27 22 37 3211 2 en 14 1 met 14 2 28 22 82 5 terwijlop 1319 volgt 34 2 28 22 enz zie f op IJ 22 volg 28 19 en wint op 15 20 en 13 24 is 34 30 24 29 30 24 mogelijk zoodat zwart na e 9 14 31 28 gedwongen is tot 21 29 23 18 29 over te gaan en wit antwoordt dan 45 40 Nu il ï 7 niet speelbaar wegens 28 23 27 22 17 32 11 2 voort 15 20 niet wegens 44 39 27 9 en 23 5 op 14 19 volgt 28 22 met 32 5 en op 12 18 vervolgt wit met 28 23 Zwart s gedwongen zet is dan ook 13 19 waarna de combinatiemogelijkl eden vrijwel zijn verdwenen c Zie diagram 3 9 28 19 14 23b 38 33 10 14 33 28 23 29 want voor 13 19 zie t en op 14 19 volgt 34 29 28 22 enz 34 23 18 29 en wit behoudt door 44 40 met 49 40 in elk geval een zeer voordealige stelling b Zie diagram 3 9 28 19 13 24 38 33 verhindert ffu 2 7 met 33 29 27 22 37 32 en 31 4 belet 18 23 met 25 20 34 30 44 40 50 28 zwart dus 16 20 f g h 34 30 9 13 gedw 30 19 13 24 gedw 33 28 dreigt 28 22 venz 24 29 gedw 28 23 wint een schijf omdat op 29 33 dam door 23f 19 en 25 5 zou volgen f Zie diagram 3 9 28 19 13 24 38 11 14 Al9 X h 33 28 18 23 gedw en wit heeft wederom uitstekend spel g 9 13 33 28 23 29 enz met gunstig spelvoor wit b 8 13 33 28 dreigt 28 22 en wint minstens een stuk want 2 8 faalt op 28 20 34 30 44 40 SO 1 28 22 28 17 32 S en S 48 Het Is tenslotte nog mogelijk dat zwart In dendiagramstend 15 lOvkon hebtien gespeeld of anders 23 2 direct Op 15 20 28 1 11 24 zou wit mogen spelen 14 30 24 29 30 2V wegens 29 33 24 4 13 42 4 11 18 7 1 27Sj6 42 47 48 42 enWint 1 8 17 44 3 belet 42 7 met 48 42 i dreigt 4S 41 waarna op 4S Uxmcr tS rr e Het paard van Raap namaliik maar zelden wSin meer ge dronken of hQ heeft een of ander proces chtcr dan rug De wijn zóó van den wijnberg die In de wandaling landwün heet krijgt men aUcen In da wijncentra zelf voorgezet en dit is waarachijniyk de wtjn waarmea het einde van den zondvloed werd gevierd frisch en nog ieta mousaecrend omdat de waard ieder glaa dat hJJ voor u vult lóó uit het oorspron kemk vat In z jn koelen kelder gaat tappen Maar de conaumptie ter plaatse is natuurlek onbeduidend in vergcUJkiilg met de geweldige productie de rest moet afzet vinden In de omliggende steden en verder in het buitenland waar mlUloenen dorstige kelen openstaan om het edele vocht de laatste eer te bewijzen En daar wün in het algemeen slecht tegen vervoer la bestand en zeker niet tegen wisseling van klimaat beeft de wijnbouwer zich in dea loop der tijden eenj ekere wetenschap verworven hoe den atadfi eBsch een product aan te bieden dat zoo weinig mogeljgk den invloed van transport an klimaatsverandering in zün roma verraadt De wünproduceerende staten hebben tegen het einde der vorige eeuw zelfs speciale wijnscholen geopend ware leerstoelen in de oenologie Op bttoek in een wümchool Een bezoek aan zoo n oenologische school ia een prettige gebeurtenis Waar zal het u gebeuren dat ga u bU den portier aanmeldend on den directeur te spreken te hooren krijgt dat hu in den kelder is Daarna komt ge tegenover den directeur te staan in de meeste gevallen een man met blozende jongenskoonen en tintelende oogjes Om hem heen de kring der leeraren blalcend van gezondheid en goedgemutst De jongeren onder hen lijken ondeugende anaken en de ouderen dragen zware Boanta die mlllioenen malen over den rand van het glas hebben gehangen n mlllioenen mslan tegen de onderlip zUn uitgeperst om er de laatste kostbaarste druppels uit te knUpen Men brengt u dan in het proeflokaal of liever de proefaula waar voor de plaats van eiken student massa a glazen staan en waar ïic aan het hoofd van de tafel een zetel be vindt de troon voor den professor met daarvoor al weer glazen en fleaachen en bokalen Toen wiJ eens in Italië met een gezelschap zoo n school bezochten was de les juist afgeloopen Maar te onzer eere werd de les nog even voortgezet en w j kregen als examen opgaaf per ansa een flesch mousseerenden muakaatwiJn voorgezet Juist wat u op dit uur noodig heeft verduidelijkte de directeur hU verjaagt deoverbl fselen van de lunch en prikkeü demaag voor het diner Zuiver wstenachappelijk zooala men ziet Maar toen Iemand van ons heel onwetenschappelijk in dit milieu een glas melk vroeg want het examen was hem vrij zwaar avillen vicl er een verstarring op de gezichten Later vcrontachuldigde de directeur zich Wy hier zoo zei hlJ z n twee maal geboren toen we ter wereld kwamen en toen wein plaata van melk wijn gingen drinken Dan ben ik doodgeboren zei een geheelonthouder uit ons gezelschap Niettemin zUn deze wunacholen een ernstige zaak want zij helpen bij de oploasing van het probleem hoe den wijn van het land een prestige in de wereld te geven Zooala een Franschman eens zeide heeft Frankrijk met ztjn flesschen meer Internationale successen behaald dan met zUn diplomaten Zijn Bordeaux en Bourgogne vindt men op iedere voorname tafel ter wereld Dit komt omdat da Franschen bijtlids hebben geleerd wyn te maken en hem zóó te maken dat hij overal wordt gerespecteerd Daarnaast kent Frankrijk al lang een vtü streng staatstoezicht op desan tak van productie zodUat vervalschera er weinig kans hebben Weinig menschen evenwel zullen weten dat achter het etiket Bor deaux of Bourgogne op hun wUnflesscKen e product achuil gaat dat maar voor een deel uit den Franschen druif i gewonnen en tiia ha udbaa rheid voor den export vt ornameli k te daidnn heeft aan tvt bijvoeging van een sterkeaa laanacben ot Italiaanschen wijn M l HN fttal Mn JUtitrutamk ZMdronlaa rlJ een ia Bari in den hak van de lUUaanaeba laars een glas Trani een knoiitlge wija met lata ptecbüc ia en voorkomen Naar ons weten was het de eerste maal dat we dien wijn dronken maar bnze gastheer hielp ons uiJ deri j ilQom4 J la ooit Bwrdï nJt ttreiïirróï Vêrmouth of Chianti of Rijnwijn Htfeft al lang onbewust van dezen Trani geproefd Want het is onder vele andere soorten vooral deze wiJn uit Bari die smaak kleur en faam geeft aan honderden van nature zwakkere wijnen uit Frankrijk en Duitschland Bijna de heele productie van deze ZuidItaliaansche provincie gaat over de grenzen en maar betrekkelijk weinig okshoofden blijven op den vaderlandschen bodem achter om ter plaatse maar dan nog alleen bij kleine teugjes genoten te worden Die kleine tèugjes vanwege de kracht welke iii den Tra ni schuilt en die hem heeft voorbestemd om over de heele wereld als onbekende donor op te treden voor hoogadellijke maar bloedarme collega s En het zijn de professoren der oenologische scholen die deze bloedtransfusie wetetfschappelijk leiden Nog zoo n onbekende maar edelaardige altruïstische wijn in de Lambruaco die op de heuvels rond Modena groeit Van dezen Lambrusco worden tienduizenden hectoliters andere wijn gemaakt Wit mei wijn dtn mond tpoel Er is dus poëzie en industrie natuur en kunst in den wijn en om het onderscheid daartusschen te kennen en te bepalen of men inplaats van poëzie en naftiur slechts een in dustrieel product voorgezet krijgt moet mefi wel op het gebied van de wijnmengerij een bijzonder geoefende tong bezitten daar de wetenschap het al even ver heeft gebracht als op Zoo menig ander terrein In landen waar zelf geen wijn wordt geproduceerd kan men zich die moeite gevoeglijk besparen want daar is elke fijn door de geheimzinnige ISboratoriumketels gepasseerd nog voor hij over de landsgrenzen kwam In wijnproduceer nde landen daarentegen vindt men over nog met bijna onaardsche kwaliteiten gezegende proevers die hun diensten aan hun medemenschen aanbieden om te beslissen of de wijn dien zij kochten echt en vrij van manipulaties is Het zijn lieden met een myste f N OO Hooit van Danlïl Raap gehoordT Daniël Raap was een berucht man een Amsterdamsche volksmenner die op 10 Januari 1754 overleed Daar het te voorzien was dat zün begrafenia in verband met ziJn reputatie niet ordelijk zou verloopen hadden de btirgemeesters de weduwe aangeraden het lük in alle stilte buiten Amsterdam en niet in de kerk te doen begraven Maar hiervan wilde vrouw Raap niet weten zy wilde de eer van haar man hoog houden HiJ iawfst en zou in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter rusta worden gelegd en zü liet door de aanspreker briefjes rondbrengen dat de begrafenis 15 Januari zou plaats vinden om twee uur Op dit uur waren er echter zooveel menschen op de been dat niet alleen de Vijgmdam maar ook de Warmoésstraat en de Dam vol stonden Het gerucht liep dat het in de bedoeling lag zich van de kist meester te maken zoodra zij de deur werd uitgedragen om het stoffelijk overschot van Daniël Raap op het Galgenveld te begraven Steeds later werd het op den middag doch van de begrafenia was niets te bespeuren Toen het donker werd werd de menigte onrustiger en zij begon de steenen uit de straat te graven Thans greep het ktadsbestuur in en berichtte de weduwe Raap dat het Ich verder met de begrafenis zou belasten Een drietal schouten en een twintigtal dienders werd voor het huis geposteerd en In de naburige wyken werd de trom geroerd om eenige compagnieën schutters op te roepen De hoop van het stadsbestuur was dat het grauw tegen den nacht wel zou afzakken en men liet den doodgraver van de Nieuwe Kerk aanzeggen dat hij zich gereed moest houden t dat niemand de kerk mocht binnenkomen diin met het wfcht oord Amsterdam Eindelijk was het volksgedrang zoozeer verminderd dat men besloot tot de begrafenis over te gaan Het toeval wilde dat men op dat mGsnsnt in ds baast slechts ceo t rieuze wetenschap behept met perfecte zintuigen en een smaak v den wUH die nooittot hartstocht of misbruik mag leidan zl moeten de verleiding om den slok dien z jproeven ook ineena naar binnen te werken kurmcn weerstaan zij mogen er alleen denmond mee spoelen en hem dan uitspuwen met de keel spelen zonder haar te bevredigenen zoo nu en dan hun verhemelte met watzoute vruchten zooals olijven opfrisschen Alleen met zoo n met zorg gecultiveerd smaakorgaan kunnen zij u zeggen wat voor wyn Uin het vat hebt en misschien zelfs van welkjaar hiJ is Maar of iemaftd het ooU zoover zal brengen als die twee wijnproevers in Modena waarvan men ons vertelde Dat waren vader en zoon en hun ambacht was hst proeven van wijn bij deftige families de vader was wijs en een eerste klas vakman de zoon jong maar al in de kunst bedreven Ze waren bij een familie geroepen om een vat wijn te keuren Ze boorden het gebruikelijke gaatje in het vat en de zoon proefde HU zei niets an proefde hij weer eens en zei een beetje aarzelend Die wijn is best uitstekend maar Maar vroegen de anderen Maar hij smaakt een letaje naar Ijzer Toen wou de vader proeven HU zei niets Dan proefde hy weer eens gorgelde smakte en z i Die wijn is best je kunt hem gerustdrinken maar hy smaakt werkelijk naar ijzer En er hs nog een ander smaakje aan ook Nog een ander smaakje ook vroegen deanderen Ja ook een touwsmaakje ie dronken den wyn ondanks het door denzoon ontdekte smaakje en ondanks het nevensmaakje dat de oude proever er nog in hadontdekt Ze stuurden de twee zonder al e veelcomplimenten naar huis overtuigd dat diecompetente experts maar wat hadden staanoverdrijven Maar toen het vat leeg was zoobesluit het Vfrhaal vonden zij onderin eenklein sleuteltje aan een heel klein eindjetouw Her was wit eveiltals dat van Sinterklaas maar het stond minder gunstig beleen met een wit paard kon krijgen Ondertusschen werden door de schutters de Vijgendam en de Warmoesstraat schoongeveegd en afgezet Zoo vlug als men maar kon haalde meri de lijkkist te voorschijn plaatste deze op de slee vergat in de consternatie het Ujkkleed en voort ging het in draf niar de Nieuwe Kerlc Daniël Raap Jr en zijn oom Jan zonder rouwmantel in vliegende vaart erachter Men klopte aan de deur van ue Nieuwe Kerk De doódgraversknecht deed open en vroeg om het wachtwoord Edam was het antwoord De deur ging weer dicht Tijctens de woordenwisseling welke ont stond drong het volk op en nogmaals werd op de kerkdeur gebeukt om open te doen Eindelijk klonk het woord Amsterdam de deur vloog open paard en slee en allen die erbij behoorden renden naar binnen en tegen de kerkdeur beukten de steenen van hen die hen achtervolgden Toen de volksmeni gte zag dat de begrafenis was geschied keerden de kalmte en de n st weder en de schutters konden inrukken JWs er nog lang nadien werd gesproken over het paard van Raap dan wist de rasechte Amsterdammer dat hiermede een wit paard werd bedoeld Niemand zou een voet op een slee willen zetten die door een wit paard werd getrokken Men wilde het zelfs niet voor zijn deur hebben staat en als het soms gebeurde dat er een vra tslede voor de detir SÉl lileld getrokken door een Wit paard dan kwam de bewoner vlug naar bulten en zei Zeg je most n beetje oprU n met datpaard van RaapI S Vervolg van pagina 3 loving met Hendrik bij de jaarwisseling be kend te maken En ik houd niet van hem bekent hetmeisje Hij is zoo n bruut Waarom zeg je het je vader dan niet Hij wil er nigt van hooren t is zoo n oyiderwetsche man Een beste paps maar aan traditie gehecht Hij wil nu eenmaal dat er een adellyke titel op het huls blijft En Hans Verschrikt zwijgt zij Daar heeft ze haar geheim verraden Hans is een lieve jongen zegt Henny begrijpend Dan komt de spotlust weer boven Gunst een zuster prijst haar broeder De meisjes lachen zacht en slaan de armei om elkaar heen Wéér klinken kreten uit de ruïne op maar het is geen vrouwestem Verwonderd kijken de achtergeblevenen elkaar aan Wat gebeurt daar Steenen brokkelen af en rollen weg Soms licht de rosse gloed van de fakkel achter een br steen spookachtig JfartC fluistert Annemarie angstig Twee jongemannen loopen zwijgend door de steenmassa voorop Hans met de fakkel achter hem Hendrik die het nut van de expeditie nog steeds niet inziet Achter een massieve massa blyft Hans staan Hendrik botst tegen hem op En nu wil ik met jou eens afrekenen sistHans woedend Jij laat Annemarie met rust begrijp Je Nee zegt Hendrik langzaam dat begrijpik niet Haar vader Een beste man maar hij weet niet aanwien zijn dochter haar hart heeft geschonken Keurig gezegd meesmuilt Hendrik werkelijk als in een roman Zoo echt middcleeuwsch En nu vraag ik je voor het laatst jeterug te trekken anders Nu wat dan sart Hendrik Anders sluit ik je hier op Jn dezen kerker Wie breng je daarvoor mee ig deschooljonge 9h pliek Mijn eigen knuisten Onverwachts doet Hendrik die ziet dat het gemeend is een uitval Maar Hans die tactisch het licht van de fakkel op het gelaat van zijn tegenstander laat vallen is hem te vlug af Hendrik zwaait met de handen in ds lucht om steun te zoeken en ploft dan neer Onmiddellijk is hy weer overeind en er ontstaat een hardnekkige worsteling De fakkel ligt tusschen de steenbrokken en verspreidt meer walm dan licht Gesmoorde kreten van pijn klinken op als de vechtende jongemannen zich aan een steen verwonden Dan wordt de strijd plotseling twee tegen één Hendrik krijgt versterking Een witte gedaante komt hem te hulp Maar Hans vecht in letterlijken zin voor twee en weet met een goedgemikten kaakslag den jonker buiten gevecht te stellen Dan rekent hij met het spook af Zoo vriendje zegt hij wilde jij voor spook spelen Ja meneer stottert Ae Jongen MeneerHendrik had het me gevraagd Matr Ik heballes gehoord En Ik dacht het wel JuffrouwAnnemarie is veuls te lief voor hem En hywilde haar bang maken Die bom Is verkeerd gebarsten merktHans op Maar laten we eerst eens kyken hoe het lAet onzen knaap gaat Hy ligt zooatll kernen Zwart moet dus op 44 1 van wit offeren met 35 40 of 14 20 Op 35 10 45 34 42 47 wint wit echter weer door 50 45 47 15 48 3 33 45 34 Uit al deze variakten blijkt M diagramstelUng veel dieper vin inhsiïd Is dan men bij het zien van de vrij eenrmudige ontknooping 2 7 28 1 14 23 7 22 enz walke zich In de partij zelf v i rdté lt zou verwachten Cewoonlijk is men jenelgd blJ een dergelijk slot de overige zetten niet al te nauwkeurig meer te ontleden doch hier Il daarvoor alle reden aanwezig Gelukkig blykt Hendrik niet ernstig gewond te zyn Meer door den schrik dan door de vechtpartij terneergeslagen zit WJ met den rug tegen den muur en veegt zich het gelaat af Wel te rusten grijnst Hans hem meedoogenloos toe slaap zacht mUn prinsje En jy vooruit commandeert hiJ dmverschrikten boerenjongen Handen omhoog Een zonderlinge optocht daalt uit de rutne neer voorop een witte gedaante de handen omhoog daarachter Hans vroolyk met de fakkel zwaaiend en tenslotte een ineengedoken hinkende figuur Don Quichotte giohelt Henny In de ridderzaal vlamt het houtvuur hoog op De heer Van Bemmel lacht dat de tranen hem over de wangen rollen Ridder zonder vrees of blaam zegt hytot Hans Hoe heb je dat klaargespeeld Heel eenvoudig zegt Hans één voor één Maar hy vertelt niet wat zich in de ruïne heeft afgespeeld Waar ia Hendrik vraagt mevrouw Van Bemmel en knipoogt tegen haar dochter Ja warempel waar is myn geUefdeTroept Annemarie Naast je zegt haar vriendin Verwonderd kykt hef meisje rond Met één oogopslag overziet de butchtheer de situatie Wat is dat voor een complot Heusch Paps Ik wist er nieta van verontschuldigt zyn dochter zich en haar blauwe oogen kyken inderdaad onschuldig rond Mams knipoogt nogmaals vrouwen begrijpen elkaar onmiddellyk Luister jy eens jongmensch zegt de heer Van Bemmel Myn bedofeling was dat myn dochter het nieuwe jaar zou ingaan in een zeer gelukkige gemoedsstcnnming en ik denk wel dat ik in dit voornemen zal slagen Uit zyn zak haalt hy een étui te voorschijn dat de sporen van hoogen ouderdom draagt Hierin bevindt zich een ring uit zeeroude tijden misschien wel uit den tyd derNoormannen Vermoedeiyk ia hy de eenigekostbaarheid die uit het kasteel is gered Detraditie wil dat elke heer van Walesteyneigenaar van dezen ring is Oorspronkelijkwas hU voor aen ander bestemd dat wil ik e eeriyk bekennen maar nu de door my gedachte pretendent den aftocht heeft geblazen vraag ik jou den rklg van Walesteyn te aao vaarden met mUn zegen En de heer van Walesteyn schuift Zi opvolger den ring aan den vinger jy hebt er toch geen bezwaar tegen vraagt hy zyn dochter Onmondige dochters hebb t geM rechtvan spreken wanneer een wijze vader een be aluit neemt zegt Annemarie deemoedig en buigt het hoofd Paps je lient een schat roept zy eensklaps uit en vliegt haar vader zoo onstuimig om den hals dat hy achterover in zyn stoel tuimelt De spanning is gebroken en vroolyk lachend overgelukkig gaat het meisje het nieuwe jaar in Met den held harer droomen die niet bang is voor spoken DE MAANX STEEN Vader wat is moeders maandstccn Een diamant myn jongen En de uwe Ben keisteen Ais ttótconclusie mag worden gezegd dat zwart den diagramstand het beste met 21 2 ineens had kunnen afruilen Een analyse als de bovenstaande bewijst lo elk geval dat de winst van wit veel meer Is verdiend dan men oppervlakkig beschouwd zou meencn want dikwijls wordt tn ge llcn als deze gemeend dat door een blundef 2 7 van de tegenpartij werd gewonnen zonder dat aan het daglicht treedt dat de winnaar zijn spel zoo fraai had opgebou vd dat vrijwel elke andere zet voor de tegenpartij de grootste taoeliykheden zou hebben opgeleverd