Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1940

TWEEDE BLAD ZATERDAG 28 DECEMBER fO Uit vroeger tijden êS AT A AAR ANNEER DE GOCOSCBB COUBANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Het Staatsblad np 134 bevat een Kon besluit van den 20en December 18 3S aldus luidende Art 1 Invoer van rundvee niet voor de slagtbank bestemd is verboden in gemeenten waar de veeziekte heerscht of in de l atste maand geheerscht heeft Art 2 Binnenlandsch vervoer van mest afkomstig uit vetmesterijen of staHcn uit geme jrlen waar de veeziekte heerscht of gehe cht lieeft is erbr ien En heeft de ministér van binnenlandsche zaken art i o a van toepassing verklaard op e gemeenten Berkel Bleiswiik Bodegraven Capellcop den Yssel Hazerswoude Linschoten Montfoort Moordrecht Nieuw rker aan dsr Yssel Ouderkerk aan den Yssel Oudshoorn Snelrewaard Waarder ZuidWaddinx veen Woerden Zevenhuizen en Zoetermeer en art 2 van dit besluit vantoepassing op alle bovengenoemde enbovsrdien op o a de gemeentenBroek Gouda Lekkerkerk Stein enZegwaard 58 JAAR GELEDEN Uit den gemeenterajtid Benoemd woitien tot leden der openbare gezondheidscommissie vacatures wegens bedanken van dr J W Kroon en dsn heer T Goedewaagen de h h mr D N Brouweif en P Goedewaagen curator van het gymnasium de heer mr D N BrOiwver led n van de commissie van to ïcht op het middelbaar onderwüs de h h mr A A van Bergen Uzendoiom en in de vacature van het afti feden van deii heer H P Schim van der Loeff T J Koobs leden van de eoqjmissie van toezicht op het lager onderwüs de h h J H van er Voort en jn de vacature door het bedank r van den heer V n der Loeff i W Vorster lid der crtmnri isie van toezicht over de Stads Mu7iekschool de heer F Hartine libryemecster de heer H P Schim van der L6ett lid van de commissi van toezicht over het Museum van Oudheden de heer C J C Pritice leden van de comm sie der Hotfmrfnsslichting Volksoaarkeuken de hh H Jager en W Begeer leden van het BureerMik Armbestuur jde h h J Kort roever en H Groenendaal regen der beidfGasthuizen de heer H Groeneiidaal pegontfc der beide Gasthuiren mevr Van Bereen IJzcndoomKvekink Biis ers regent vèn het Wp ier A emo eniershuis de heer D G van Vreum inppn reeentes van het Weesen Ae moesoniershuiS mevr wed P van E scn Collewijn regent vlin het Bcstedelingcnhuis de h er H J ieer recentes v n h t B otP fstangenhuis s 1 r awburg Bioseoop Nanette met Jenny Jugo Hans Söhnker en Al brecftt Schoenhals Op het tooneel Alex de Haas Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur 2ondag vanaf 3 uur Nieuwjaarsdag vanaf 4 uur Zondag 10 30 uur Gelukskinderen met Lilian Harvey Willy Fritsch en Paul Kemp 30 Deo II uur De Zalm Verknoping door notaris J van Kranenburg Jan 7 uur Concordia UitvoeringGoudsch tooneclgezelschap Tot OnsGenoegen opvoering Het Chineeschc vaasje Jan 10 38 uur Het Schaakbord Algemeeae vergaderinu vereenigingenvoormalige Goudsche Voetbalbond 7 Jan io uur Stadhuis Openbart verpachting recht van tolheffing op Amsterdamsche en Goudsche Rypad 15 en 16 Jan 8 uur Thalia Theater Vertooning Olympiadefilm door athlètiek en gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas 19 Jan Z uur Kanxtmln Derde Nutsbüeenkomsi tooneelvoorstelling ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den hulsarts zyn van Zaterdagmiddag 3 tot Zoitdagavond 12 uur te consulteeren da doktoren H Reedyk Crabethstraat 45 telefoon 3132 en J H F Remme Fluweelensingfl 53 telefoon 3003 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 Da batta bahgndaling It t onder da wol aani flink transpiraermi an dria maal daags aai AKKERTJE AKKERTJES bavordar to tan zaartta hat zwaatan 3 aan da koorta tegan varrijvan hal ellandlga piinli fce gavoal an battri a n delnfactiainalangrondigl AKKERTJES xi n om hun inalla uitstakanda w prking beroemd Vfiok na Samaakt maar nOg no il I Werking geCvanaard Op alk AKKERTJE è jat r Akkar mark Uw garonriai AKKÊ ms tagan pHnan griap nara dogan M atuk li stuiv r 2stuk Istulirsn 3y62 40 Xerxes IV kans op een revanche maar G S V II zal ook ditmihil de punten aan Martinit 9 ihoeten afstaan Inl Ide Onderafdeeling staat da competitie stiL Het was te voorzien dat ook bü het intreden van den dooi de velden meerendeelj ongeschikt zouden zün en daarom zyn bü voorbaat geeiv wedstfy ien vastgesteld Programma voor Zondag moeten dze tientallen ook in deze competitie ingedeeld worden Het groot verschil in sterkte zou evenwel alle spanning doen ontbreken Daarom is het ditmaal geen gewone competitie maar zal er om eén beker gespeeld worjen en moeten de sterkere tientallen Je zwakkere een voorgift geven Hieronder volgt de indeeling in klassen en het wedstnjdrooster NEDERLANDSCHE VOETBALBOND Afdeeling II 2e Klasse B Vriendenschaar Overmaas De HoUandiaan Excilsior U V S V D L O D S S V V Gouda Fluks 3 Klasse C Het Noorden Fort una O V V Steeds Volharden Q N A D C V de Pechvogels Olympia Alphen D H S V F C Woerden sfl 4e Klasse A Wilhelmus Teyliftgen Archipel T O N A LD W S Texas G S V V V L Graaf WiUem II Rouwköop Lisse V O G E L 4e Klasse C Ammerstolsche Sp V D O N K Bodegraven M S V Haastrecht Moordrecht Oudewater Boskoopsche Boys 4e klas e D I rsus BTC DB Wass = J V u civ c hciio on hoven Ryswyk Spoorwyk Krarvenburg 4e klasse H Bolnes N H S D IN D U A Lekkerkerk C K O Steeds Hooger Dilettant V N D D R L Zwervers Reserve 2e klasse A D H C 3 A D O 4 V U C 3 B E C 2 H B S 3 U VS 2 Reserve 3e klasse B H V V 3 HBS Celeritas 2 V U C 4 R V C 2 B M T 2 Quick 3 V I O S 2 Laakkwartier 3 O NA 2 Reserve 3e klasse C Sparta 4 Schoonhoven 2 Olympia 2 Xerxes 4 Martinit 2 G S V 2 SCHAKEN Bekercompetitie Goudsche Schaakkring INDEELING EN WEDSTRUDROOSTER Nu in den Goudschen Schaakkring de besüsiing gevallen is in de competitie 1939 1940 waarby Messemaker III het clubkampioenschap behaalde wordt direct begonnen met de nieuwe competitie De tientallen Messamaker I Mesemaker II en A S C Gouda I die anders in de wintercomDetitie van den Rotterdamschen Schaakbond meespeelden kunnen dit nu door de vervoers en verduisteringsmoeilykheden met doen Daarom Indealmg Hoofdklasse Messe1 aren 2e pn 4e groep A van Oygn mfker I E rste klasse Messemaker II en A S C I Tweede klasse Messemaker III A S C II D O Z I Waddinxveen I By één klasse verschil geeft de sterkste parlij pion f 7 of pion f2 voor By twee klassen verschil geeft de sterkste party paard bl of paard b8 voor Het programma luidt Messemaker II D O Z I A S C I Waddinxveen I I D O Z I Messemaker III i Messemaker III A S C D O Z I A S C n Messemaker 1 Waddinxveen I Messemaker II M sei1r aker IH ASC I Messemak r I D O Z I Waddinxveen I A S C H Messemaker II Mesiemaker II Waddinxveen I A S C II Me ssemakeT I Messemaker III AS C II A S C I Messemaker H Mesemaker I DO Z I Mesemaker I Mo isemaker II Waddinxveen I A S C II Messemaker III Waddinxveetv I A S C I D O Z I Messemaker Hl Messemaker 1 A S C n AS C I Measemaker De uitslagen van de gisteravoad voor de huishoudelyke wintercompetitie gespeelde wedstryden züp G r o e p I I C Kamer T Rood ï l i O B A de Jong H Juras afgebr G r o e p U T Eynwachter P v d Zouwen z T P Oomens J M Nearebout O 1 J H V i I arst J J Baggerman 1 O T P Oomens J J Baggerfnan O 1 Groep in W H M van Cïeelen Kamerslag 1 OA Vente A H Kulik 0 1 W Boswinkel A Smit 1 0 A S C Gouda Het resultaat van de wedsirüden voor de huishoudelijke wintercompetitie was hier Ie tiental H V Leeuwen A de Zeeuw O 1 2e t i e n t a 1 H Spruit W V d Hey 1 0 A M NieveW H Hornis 0 1 A Vermeer Sr M Benninga 1 OA V Maaren A v d Laan O 1 M Lugtenberg A Vermeer Jr afgebr N de Groot A P M Lafeber afgeb ÏS IAAR GELEDF N en W deelcr den raad mede dal B deklaagste in schriivers bil de aanbesteding vnor het maken van der boyerbouw der 1e Openbare Bewaarschool aan de Lethmaet sfraat hebben medesedeeld tei gevolge van een misrekening him Inschriiving niet gestand te kunnef oen B en W hebben be oten datfr de som van den Voltjenden inschrijver aanmerkelijk hoogeV is een nieuwe openbare aanbesteding uit te schryven Thans staat echter reeds vast dat het op de beffrooting voor di bouw öitgetrokken bedreig niet voldoende 7al bliiken niet 8 l en omdat de houtpryzen aanmerkeliik zyn op e loopen maar teVens omdat daarbij nog niet is gerekcwd op de kosten van inrichting der school B en W stellen daarom vnor den post te verhooffpn met f 5500 en te brer gen op ƒ 42 500 VOETBAL Goudsche elftallen hebben gunstige vooruitzichten WEDSTRUDEN TEGEN ELFTALLEN WAARVAN IN DE EERSTE HELFT GEWONNEN WERD De Goudsche Courant biedt de grootste publiciteit in Gouda en omgeving wordt elken avond bi vele duiionden abonné a bejorgd in GOUDA Alphen a d Rün Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Oriebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsset Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwük Schoonhoven Stolwyk Waddmzveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 S gewone regela ƒ 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer f 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prüzen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen dei Zaterdags 1 3 regels t 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regela Uitsluitend bU vooruitbeuling Inzending tot Vrüdagniiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bjj de plaatselijke agenten Oonda en Olympia kunnen op het goede pad terugkeeren Nu het weer omgeslagen i bestaat er kans dat er as Zondag weer gespeeld zal worden In het programma zit aardig perspectief Het vermeldt ontmoetingen die in de eerste competitiehelft voor de Goudsche elftallen een overwinning brachten en ook in de returnmatches kunnen deze het een eind brengen De eerste teams spelen tegen ploegen die op de ranglyst lager staan en al wil dit lang niet altyd zeggen dat er succes te behalen is ditmaal kan het verschil worden uitgedrukt De gelegenheid om haar saldo te vermeerderea zal in de eerste plaats welkom zün voor Gouda dat wel niet direct bedreigd wordt maar toch de punten noodig heeft De roodwitten zyn stellig mans genoeg om thuis tegen Fluks de prestatie in Dordt te bevestigen en daarmede de géwenschte positieverbetering te bereiken De beste troeven heeft eveneens ON A in handen op eigen grond tegen D C V jgaarby de jOuwenaars hun oplevering kunnen accentueeren Voor Olympia was destyds de wedstryd tegen Pechvogels de eerste stap naar betere verrichtingen en nu in Rotterdam kan het partytje het herstel van de inzinking beteekenen G S V kan haar eerste positie weer versterken en thans dp eigen veld V V L de baas blüvisn Voor D O N K is er ook uitspelend van Ammei tol te winning Om aldus in da running te blyven Bi de reserves komt de helft van het aantal elftallen in actie O N A Il ia in staat by Laakkwartier UI te winnen en zich daarmede aan de spits te handhaven Olympia IT heeft thuis tegen PLAATSELIJK NIEUWS Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur de heer Dekker n m 4 uur Ds Klüsener Geref Kerk v m 10 uur cand den Boer n m 3 uur ds Dam Ev Luth Kerk v m 10 uur Ds Jaanus uit Rotterdam Geref Gem v m 10 en n m 4 uur Leesdienst ƒ 60 ONTVANGEN VAN WINTERHULP NEDERLAND Vrydagmorgen is ten Gemeentehuize opnieuw 9tvangen een bedrag van ƒ 600 cyW verdeeling onder behoefonze isemeente beachikbaar gesteld ƒ 1100 GEMEENTERAADSVERGADERING De Raad is voornemens in openbare vergadering byeen te komen op a s Maandagmiddag 2 uur ter b andeling van o m het vollende voorstel tot overname in eigendom en onderhoud van een brug in den Weüpoortschenweg behandeling gemeentebegrooting UMI STABSIIEUWS De hmmr I van tHjk 0 jaar bü de gemeente mpBTCB ISTK KLASSE BU BraNI0IN080l U ST Of 1 Januari J hoopt de heer I v 0Ük opzichter l le klaue bü den geroeenUlijlcen reimgingsdienit 25 jaar b4 de gemeente werkzaam te zijn Da Jubilaris ii reed bijna veertig Jaar In ge wieentedien t Op 1 Maart IMl kwam de heer Van Dijk die 27 Augustui 1877 te Muniheerenland werd fefaoren b4J de gemeente Rotterdam waar hU werkzaam was eerst bij ge Meatewerken en toen bü de gemeenlarelnlging laatstelijk aU onderbaas i rt ingang van 1 Janari 1918 werd Ui benoemd tot opzichter bU den geaBMntelUken reinigingsdienst alhier waarna hU 1 Juli 1929 werd bevorderd tot opzichter 2e klasse en op 1 Januari ins tot opzichter 1ste klasae Enkele JHWB geleden Is de heer Van Dtjk tydent de ziekte van den heer Anemaet geruimen tüd waarnemend directeur vao den dienst geweest Twee jubilarissen bij de politie op I Januari a s hopen de heeren J G Slot rechercheur en E LagerweU gent hun 2S jarie jubileum bü de Volitie te dezer stede te herdenken Wüziging gebied van Goudsch kantongerecht WOERDEN KOMT BIJ OOCDA Bij besluit van den secretaris generaal van bet departement van Justitie tijn eenigp wüzigingen gebracht in de rechterliike indetling 0 m gaan de gemeenten van het kanton Utrecht gelegen in de provincie Zuid Holland ten noorden van de Lek over naar het kantoor Gouda en dé gemeenten van het kanton Qouda gelegen in de provincie Utrecht naar het kanton Utrecht Dit bcteokent dat bü het kanton Gouda komen de gemeenten Barboutswaarder Rietveld en Woeïden en dat van het kanton Gouda vervallen de gemeenten Polsbroek Hoenkoop en Wlllige Langifrak In verband met de liideeling van Woerden ondergaat het kanton Gouda een uitbreiding De wuuguiRen der indeeling zullen op 15 Januari a s ingaan Nieuwbouw Wijkverpleging büna gereed W C1EELE OPENING OP l FEBB BEPAALD Uut groote werk voor den nieuw en varbouw van het gebouwencomplex van het Diacone senhuis De Wijk is thans nagenoeg gereed Het wachten ia voornamelijk op het nieuwe röntgen apparaat waarmede de inrichting een apparaat van de allernieuwste vinding krügt en dat een groote aanwinst zal z n Het ligt in de bedoeling van het bestuur de gebouwen op Zaterdag 1 Februari a s officieel te openen In verband hiermdee hoopt zuster Marie Clausing die op 1 Januari a s haar werk zou neerleggen nog een maand tot de officieele ingebruikneming haar taak als directrice te blijven vervullen Zuster Marie is voornemens na haar afscheid in de Wijk te blijven wonen 90VW VAN TRANSFORMATORBUISJE GEGUND Het bouwen van een transformatorhuisje aan den Vöorwillens voor de gemeente lichtfabrieken is gegilnd aan den heer J Brongersma alhier laagMen inschrijver voor ƒ 3120 OP VEBJAABOAO EEN ENKEL GEBROKEN De heer L Schaap wonende in de Muilenpoort is op den avond van Eersten Kerstdag in de Wilhelminastraat door de gladheid gevallen waarbü hij een enkel brak Hij trof het wel heel ongelukkig dat dit gebeurde op den dag waarop hy z jn zevenstigsten verjaardag vierde De man is in het Diaeonaasaihuis De Wük opgenomen Predikbeurten ZONDAG S9 DECEMBER RemoDStr Kerk Vjn 10 30 uur uur Ds J tjenhuis Kleine Kerk Ver V Vryz Hervormden V m 10 30 uur ds J B Th HugenhoUz Ammerstol Lotheraclie Kerk V m 10 uur ds J J Simon OndKatbolleke Kerk V m 10 en n m 3 30 uiu Pastoor O P Giskes Oeref Kerk Vju 10 en n m 3 uur Ds J P C ten Brink Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds A de Blois Chr Geref Gemeente Vjd 10 en n ni 3 30 uur Ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evangelisehe Gemeente V m 10 en n m 3 30 uur Ds H C Leep Donderdag 7 30 uur n m BübelUainc en bidstond Ver OalvOa Njo 3 30 uur ds Hooykrfas van Benschop Leger des Hells 1 v m Heiligingssamenkomst 4 juur j Verk ssingsamcnkomst Donderj E 30 uur n m Heiligings samen Twee rijwielen ontvreemd KONUNENBEZnTER HAD JVI8T DIEREN WI G E11AA1U TOEN INBREKER KWAMEN Een monteur uit HaasUecht is bü een bezoek zün rijwiel ontstolen oai h voor een café aan den Langen l iendeweg bad geplaatst Het karretje stond op slot zouoat de daaer of een tangenen of een krachtmensclf moet zija geweest Ook een zuivelbereider te dezer stede 1 1 zün ruwiel kw t In dit geval stond de iiets op de Kamemelksloot In het schuurtje op een tuin van een transportarbeider aan de Graaf de bluisstraat heeft men mgebruken Cxdachtig de animo voor Kerstbout vermoedt de eigenaar dat het om z n konü Kn te doen geweest is en daarom wrijft hy zich met te meer voldoening de handen omdat hü de dieren juist den vorigen dag had weggehaald Het verbroken slot neemt hü op den koop toe Spe Promotie ambtenaren joórwegen Mei ingang van 1 Januari a s zUn de heeren W G O M van Hout W G Dibbets G J Bebnk J de Vries en G Wiekenkamp stationsam tenaren bü de Nederlandsche Spoorwegen alhier benoemd tot adjunct commies Met ingang van 1 November jL was de heer J v d Bank eveneens stationsambtenaar te dezer stede reeds tot adjunctcommies benoemd Alle stationsambtenaren te Gouda zun met deze benoemingen bevorderd THEORETISCH EXAMEN HEILGYMNASTIEK Voor het theoretisch examen van het Ned Genootschap voor Heilgymhastiek en Massage is te s Gravenhage gcsiaagd mej G J Hjpkes alhier Schouwburg Bioscoop NANETTE Wat een temperament bruischt er in Nanette in de geUjknamige film waarmede de Schouwburg Bioscoop deze week een geestig en sprankelend hoofdnummer vertoont Welk een levendigheid welk een ontembaarheid m dit charartante zangeresje dat allen mannen te erg is En dat wil wat zeggen voor een lobbes van een kerel die voor het heffen van vierhonderd kilo zün schouders bphaalt en ook voor den bekenden tooneeliclryver die in haar doen en laten een uitgezocht onderwerp voor een pakkend stuk ziet n die ten slotte ongedacht de voornaamste rol gaat spelen Want wat werkelijkheid had moeten schünen wordt werkelijkheid Het begint in deze vroolyke coraedie al dadelijk met een treffer die den pgnlyk verbaasden schryver m de toegewüde armen van het sympd v meiske doet vallen de kittige sjiuUe brutaal en vinnig als het moet maar evenzeer goed hartelyk en lief De gevierde auieur meet zich de rol van armen dichter aan h ü ziet in Nanette een uitstekend type van zijn werk z y omringt hem met alle trouw die een ged l last collega van de kunst kan verwa teji AU listen tjeemt zü te baat en zy is vindingrijk de zoo kostelijk om den tuin geleiden portier kan er van medepratcn om zyn stuk aan genomien te krijgen en dan barst de bom eh dan komt alles uit MSar inmiddelj is de schrüver hopeloos ver liefd geworden doèh nu is de deur gesloten Nanette past er voor met haar een loopje te laten nemen En dan komt de premiere Het zijn vreemde gasten die in den deftigen schouwburg kernen ai die gebloemde mannefjcsputters die de sleutels waar mede zy het stuk gezellig zullen gaan uitfluiten haast niet in den zak kunnen houden Nanette is de fel gebeten leidster en hoe alles in haar woelt en opstandig is de arme spullen in het bureau van den directeur kunnen er van medepraten want geen stuk blyft er heel en geen meubel op z n plaats In een verrassendeontknooping komt dan het slot bly als bij een goed slot betaamt de fluitploeg wordt zakdoekenploeg en in de lichtelyk van aanzien veranderde bureau der duisternis is de storm inmiddels geluwd om plaits te maken voor de mildheid die uit warme harten vloeit t Is een schat deze Nanette fcn haar figuur vindt een knap vetjolHster in Jenny Jugo die op bewonder swaardige wyze in haar spel al die onstuimigheid en al die lieftalligheid Ugt die van het spontane hoofdpersoontje eigen zyn Hans Söhnker doet al even braaf mede en zoo zün ook de anderen m dit verhaal van tempo en dolle invallen die van Nanette een pittige PSKf ende aniusementsfilm maken Nadat de journaals vertoond znn houdt Alex de Haas op het tooneel pittig bezig met een vroolyk lied en een luchtige grap Hy doel het met veel flair en op vlotte en onderhoudende wijze brengt hü tal van aardige liedjes waarmede hy gisteravond de zeer goed bezette zaal alle succes had Allea byeen een licht gevarieerd en goed programma Burgerlijke Stand Geboren December Hermina Maria Woutrina d van W Ramp en J Hoogendoom Bogen 42 December Margrietha Cornelia d van T van Gent en H C S GibbonTollensstraat 83 Ineke Geertruida Elisabeth d van T de Boom en E B Jakob Raam 37 b Pieter Leonardus en Annie Adriana i en d van L F Steenwmkel en M H van der Klooster Gansstraat 22 Redeeris z vanS Rozendal en A Oudük Pr Hendrikstraat 103 December Marinus Jacobus z van J F Luxen en W A Elshout Nieuwe Haven 34 Gatronwd 27 December K Dekker en L vanSlraaten Overtedm 24 December Cornells Jozepktu Faflanie 52 j IS December Boukje Ruitenberg wed A E Janssen 88 j GESLAAGD Vrydag slaagde df heer W v Uempt hoofd van de R K Jongensschool alhier voor het Ie deel Godsdienatexarven B KERSTFEEST ALLERWEGR GEVIERD De Evangelisaliecommissie fier Ger Kerk belegde Eersten Kerstdag een amenkomst in Hotel v Rossum Na ea kort inleidend woord van den heer A Koning die het Kerstevangelie lat hield de heer P M Smit een toespraak Er werden gezamenlük verschillende mooie Kerstliederen gezongen terwijl het evangelisatiekoor o Lv den baer W J Hoensveld eenige liederen ten hoore bracht Op dén Tweeden Ketrtdag voltden de Zondagsschoolvierinigen Bü de Luthersche Gemeente werd het groote feit met de kinderen herdacht in het feestelyk versierde kerkgebouw o l v ds Simón uit Gouda Het programma bestond uit samenzang zang door de kindere vertelling tractatie en geschenken s Mol gens kwamen de kinderea methunouders van de Ned Herv Zondags school Abia in het kerkgebouw büeen Het Kerstgebeuren werd vertelddoor D Klüsener terwyl de heerC B Etatelaan een boeiend verhaalvertelde Zeer mooi was de uitvoering van e Kerstcantate De kinderen werden rUkelyk onthaald en kregen een mooi boek mee naar huis Tenslotte vierden s middag de kinderen van de Geref Zondagsschoolvereeniging Jachin het Kerstfeest eveneens in het kerkgebouw De kinderzang stond hier o l v den heer W J Homsveld die tevens de Kerstgeachiedenis vertelde terwyl een boeiend ver haal werd verteld door den heer P M Smit Ook hier werden de kinderen onthaald op versnaperingen en geschenken Boskoop ONDERLINGE WEDSTRUD VAN INTER NOS Aan den onderlingen wedstryd ultgeichreven door de schaakclub Inter Nos namen 24 personen deel die in zes groepen werden ingedeeld De pryswinnaars waren 1ste groep A Sytzema Ie pr W de Kuyter 2e pr 2e groep J C Bulk Zz Ie pr C P de Ruyter 2e pr 3e groep C van Leeuwen Ie pr W J Spaar Ie pr D Gtaatsma 2e pr 5e groep J A G Harmen Ie pr D Lankhuy zen 2e pr 6e groep C Metselaar la pr H Giorenberg 2j pr Den eersten pr js Voor dien speler Jie zyn party in zo weinig mogelyk lettan won werd behaald door den neer R Oppoiaar VERKIFZING HEF MRAAD VEREENICDE FOLDER In de vacèture ontstaan wegens het ceianken van den heer J A Hooftmail IS tot heemraad van den Vereenigden Polder met 82 stemmen gekozen de heer Th Nieuwesteeg De heer A Krortihout Gz verkreeg 7 stemmen Gouderak VERGADERING VAN OEN RAAD De Raad is in openbare vergaderingoyeengeroenen op a s Maandag de v m 10 uiu PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk des v m lü dO uur en n m 2 45 uur Ds J van Vliet DS OOSTENBRUG ONGESTELD Oirae oud plaatigenoot ds T H Oostenbrug predikant bü de Ned Hervormde Gemeente van VryhoeveCapelle voordien alhier is door ongeteïdheid verhinderd zyn ambtsbezighedfen te verrichten Haastrecht KAS VAN USCL17B IS LEEG Leden moeten zelf banen vegen of arbeidsloon schenken Het bestuur van de Haastrechtsche IJsclub zit voor een tekort van ƒ 156 over 1939 Geen blümoedig vooruitzicht als bü vorst de banen geopend moeten worden Uit een le ge kas kan men nu eenmaal geen arbeidsloon om de banen eeuwvrij te maken twtalen Dank zy een vinding van den penningmeester den heer Andr Bakker bestaat er kans dat de banen toch bewerkt kunnen worden mits alle leden medewerken hetzy effectief hetzy dat zy het werk door anderen laten doen In een circulaire heeft het bestuur zich tot de leden gericht met het verzoek of zelf te komen werken of een aantal arbeidsuren è 35 et te schen ken waardoor het bestuur in staat zal zün een arbeider aan te wüzcn Ouderkerk a d Ussel KERSTFEESTVIERING Donderdagmiddag werd in het Wykgebouw aan den Lageweg het Kerstfeest gevierd met de kinderen van de Zondagschool in Wük A onder leiding van den heer J W de Veer hoofd van de Chr School II Het Kerstverhaal en een vertelling werden afgewisseld door het zingen van Kerstliederen De kinderen ontvingen boeken plaatwerken terwül als bü zondere attractie ook kerstkoeken werden uitgedeeld Hoogst voldaan keerden de kinderen huiswaarts Dok van de züde der ouderen was heel wat belangst ing OPBRENGST COLLECTE De in de Ned Herv Kerk gehoudenextra collecte voor de diaconie brachtƒ400 op Oudewater BDRÖeRLUKE STAND 58 Geboren Adriana Jacoba Anthonia d van H van Kuik en A W C v d Poll Anthonius z van M v d Klia en M Hamoen Nicolaaa Wilhelmu z van J H Ambergen en A G Blankenburg Ondertrouwd Jan Prederikse 3S en Anthonia Venluys 31 jaar