Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1940

ZATERDAG 28 DECEMBER 1940 WETENSCHAP Nn EWL4J D8CBK ASADEMIe VAN WETENSCHATPEN MededeeUng vaa Prat VeiUng Mmb mi twtC Bwrpn De afdtcling KataolEunde der Ne derlaidaeiM aliadeni van Weten achappen heeft v mtddag in het Trippenhuii te A m a fcid am haar gewone vergadering gdMudcn Prof dr F A Veniog Meinesz sprak over Gevolgtiekkmaen uit de zwaar tekrachtresullaten ia den Hawaiiarchipel aangaande de aardkont tn den Stillen Oceaan Het IS een algemeen vetschijnael dat op oceanische enanden een groot over achot aan zwaartekracht gevonden wordt Dit is ook bet geval voor de eilanden van de Hawaii groep Er bestaan verachiUende mogelijkheden voor een verklaring van dergel ke positieve zwaartekrachtsanomaBeen die door apr een voor een nagegaan werden Men kan hieruit de gevolgtrekking maken dat in den Kdlen Ofeeaan bu dë Hawaiigroep zoowel als m den Atlantischen Oceaan bij Madeira een starre aardkorst van een dikte van 30 4S k m aan zig moet zyn daar anders de doorbuigingskromme van de korst niet de vereischte diameter heeft Deze conclusie is verrassend Zu wyst erop dat de starre kont m de oceanen vruwel even dik is ala m de continenten waar men lut anderen metingen tot ongeveer gelijke schattingen gekoirnen was Tot nu toe had nven echter aangenomen dat de atarre korst gevormd werd door de siallaag die zonder twijfel m de contini nten vee dikker moet ijn dan onder de occi nen Men neemt een dikte voor de continenten aan van 30 i 45 k m voor den AtUintischen Oceaan van 10 20 k m Zoo komt men diB tot de gevolgtrekking dat de diepte van den overgang van star naar p a ti ch vön de samenstelling van de korst min of meer onafhankelijk zou zijn Dit gee t aanle dmg tot de onderitell ng dat wellicht deze diepte in hoofdraak door de temperatuur behe acM wordt In allen geval zou het bov enne noemde recultaat ertoe voeren een ontmenWverschuivmg zooals Weger er die ver ondersteld heeft m de tegenwoordige periode onmogehik te achten Een zoo dikke starre kost zou elke beweging verhinderen Voorts hield prof dr J M Burgers een mieidmg over Oren aaifprobIe men bu stroomingen welke een roia tic componente bezittoi Bij de studie va de stroomirg van en vloestof met gemge wrijvmg of van een ga moet men onderscheid maken tusschen de gedeelte van het veld welke onmiddeBIjk tegen vaste wanden zqn gelegen en de rest van het veld Daar een vloeistof niet over vaste wanden kan gliidcn moet e snelhe i m de eerstgenoemde gebieden zich aanpassen bö die van de wand en dm bv tot nul dalen wanneer de wand stilstaat n de geleden vlak bmgs den wand treden merkbare wrtjvingskrachter op ook al II de viacostteit van de vloeistof gering en mogen in de overige gedeelten van het veld de wruv rgs krachten vcrwaarloocd worden Men duidt de bedoelde gebieden aan a s grenslagen of wriivingslagen Zi zi n behalve van uit het standpunt der stroom ingsieer ook van belang u t physisch of chemi wh tancipunt daa alle reacties tu chen vaste wand en vloeistof zKh in deze grenslagen af pelen Ten gevolge van de omstard ghe 4 dat in de grenslaag langs een sti staan den wand de vloeistof een veriimdeTde snelheid beeft zal de vloeistof hier ir veel sterftere mate de neig ng vertoo nm om van gebieden van hoogen druk te stroonen naar gebieden vnn lagen druk dan in de rp t van het veid aar ae traagheidskrarhten een be angrtjke rol spelen en de vloeotof tegen een hcogeren druk m kmmen dniven Dit brengt roede dat ider bepaalde om tandigheden m de grenslaag secun daire stTOommgen optreden welkf veelal ook een grooten mvloed uitoeferen op het verloop van de stroomng verder van den wand al bi het bQzon der IS hieraan te wijten het onlstaai van wervelbewegmgen en het daar mede gepaard gaande verlies van energie dat zich aU atpoomingswetr stand doet gevoelen Wanneer men te doen heeft me rens agen largs roteerened wdTnden daA kunnen verder de eentrifugaalkrachlen welki ir de grenf la optrt den mvioed uil iefenen op het verloep van de seeimdaire stroommg Hierva werden ecidg voorbeelden behandeld Mozart s vrouw had geen eenvoudig gamakkeiQk te begrgpen karakter Veel IS er over haar gesdireven en er IS haar ook veel verweten voomamelylc dat zu geen degelijke huisvrouw was die de geldzaken van haar man met ventand behartigde Zeer impulsief en gevoelig van aard en bovendien pas negentien jaar oi d toen ze trouwde werd ze altyd sterk beïnvloed door baar omgeving Als Mozart groot kind dal hij altyd gebleven is in de dingen van het dageiijksche leven opeens me t een troep vrienden thuiskwam en een feest wilde improviseeren dan had zij niet de nuchtere wysheid om zooieu onver itandigs zoo n ramp zoo n fmancieele rume af te wimpelen Ze feestte Inee gaf evenals haar man het geld met nandelvo uu Zoo vas het met alleen de schuld van Hozarl maar zeker ook van Constanze dat het gezin voortdurend m geidelyke moeilykheden eetde Maar als de zorgen er eenmaal waren d verstond se het als de oeste zich aan te passen Ze mopperde en zeurde met behieM steeds haar Iralend humeur en loonde zich juist m zuUe lijden een goede kameraad We mjken bg bel lezen over kunitenaarsirtiuvlen vaak de fout dat we indAcntig aan bet genie van den echtgenoot volmaakt wiUen zien de volmaakte huisvrouw moeder Du alles was Constanze niet In zijn kunst heeft ze haat man stellig niet kunnen volgen ai had ze evenals haaf zuster en goede zangstem en speeide ze uit stekend p ano toch miste ze het grootc leimwee naar de mner ijke hoogten en diepten d het leven van haar man vervulde Ze was niet als een Gosima Wagner éen met hem m het grootse Ze begtecp mis hien ook niet iet geheim van zyn mncriyk ge uk Jat steeds van hem uits rialde Maar een groot v ordee was lat ze ook n et probeerde gts te zgn dat ze me was Ze bleef cp bet gewone menschelijke terrem zijn goede kameraad zon lieve vrouw die hem altyd seer boeide en van wie hy ontzaglyk eeI hield omdat ze toch zoo lief en goed was dat hy zonder haar met even kon Of Mozart dit diepere gevoel by Zii n vrouw heeft gemiSt Waancbynlyk nwt Hij was te oor deelen naar zyn biegrafifen én zyn muziek een wel uiterst gevoenge maar ook harmonische en daardoor zeker niei veeleischende persoonlijk leid Hy bezat een natuurlyke goedheid en hu pvaardigheid hy kon geven en rrmen Hy was niet pimlyk t Icrwtrpachtig m zyn eischen ann Het leven Daarby kwam dat Mt tart m mr geliefde aan zyn vadir virbordin rtjarenlang geljaorzaam aan d ens i and loop Hid wn moe yken t jd h idioorgemaant toen hij tigen weg ngng en iji persoonlijkheid als menfchen als kar enaar on p uoidc E ezeduur gekochte vryheid was hem eenkostbaar liez t geworui n Hel was zynheiligdom w iarui hi lu fit alleen was Hel hmderdi hem niet lat zyn mv tel niet me hem kon betreden Integendeel hj as tevreden dat ze hem iet itooiiit A S zyn peeikamera id lijn kleir Hjedertje aat voor n rzorgde en zich van zyi w sse endestemmmgeii niets aantrok vond hyhaar voImaa l Vaak is hy oververmoeid tot aat m den nacht mUt ei copieerde crtelde ze hem grapp gesprookjes en verhalen an tafel sneedze Z4Jn vleesch voor hem Ze wande de met hem iet zich geduidig plagenen vrergaf Siem telke weer ais hyhaar opbiechtte dat l op de een ofander byna of hee emaal verliefd eworden was Zyn c gang met kunstziflnige vrouwen echier van vt t ze voe den dat ze ziJn geest nader s onden dan zij kon haar doodongeluitk g maken Dan Acrd ze eer t recht jaloenifh en woelend Ken Jltwys hoe goed Consianze haar grenzen kende Mo art vjn zyn Kant hield van zyn vrcu met ai de aci theid en ndderiijkheid van zyn art Hy behandelde haar steeds voor Komend nendt i en Sit a i n best haar ste nmmg ri t e bederven s ze ziek as er aa kwan r gi dikwflbk voor veraorgde hy haar ais eenVmoeder Haar zusier Sophie Haibl v U hier een aardig siaaaje ir gTOf 6EID EN GOEDERER 8CBOI Tcurs AARSAPPELMEEUTABRIEKEN Naar wQ van zyde der emittcnten vernemen is by de uitgifte va ƒ 300 OOO C pcL preferente aandeelt n Schollen s Awdappelmeelfabrieken te Gronmgen voor een zoodanig bedrag in geschreven dat de lovwyzing chf gering zal zvn OP 31 DKCEMIKR A GESLOTEN De Vereeniging voor den Effecten handel deelt mede dat de Amsterdam che Effectenbeurs op Dinsdag 31 DccemtMr aj wegene beursvacanlie zal zyn getlaten M VAN a BBG MARKTBEIieiTEI AMWt n Dt aaainii XM l aui n v H kalveren St imtktere kalvcnn IM imtm vm ken ns Mafen 4 clten of bokken PiUltn kSncoïtén 5 MS varekoeien JTC ns magere varken a M blgfen 10 S3 edten ot bakken 1 U BUITERUMB UTGERBEIUCRT VAN HEDBN De gevechten in Cjrrenaka vonuooT nsLouN Wé lUliMuiMbc wecrmaebUluidt ab volgt tet gebied Mn df gren van Cyrcm het front var Bardia artllleTuder j een actje in lunen g met de luchtmacht heeft i oetle colonnes een petDeehae afdeelmg van den vuand veren het matcnaal buitgemaakt nier vlootecnheden heeft voor kust een artillerie actie ondemolegen gepantaerde afdeelmgen en f andelijke contingenten uiteerge3 en de gemotorueerde artillerie rijgen gebracht Onze bommenhebbcn gisteren en in den den nacht een vooruitgeschou en gemcchaniieerdc middeTsn den vyand voortdurend doel Bd bestookt Ona jachtvliegtuibebben verwoede gevechten geleBiet die van den vijand Een onzer igen heeft m de Midde Iard che een chip van 5 000 ton n t een do getroffen en tot zinken get In totaal werden drie vyanke jachtvliegtuigen neergeschoten onzer bommenwerpers ia niet g ke rd 1 het Grieksche front werden krarhuge reactie onzerzyds vuaif ke aanvallen afgeslagen Er werm g jrovangi ncn gemaakt en auto ht wapens veroverd Bombarde is i jacIitformatKs hebbpn troc lljilatie en knooppunten van ainiïiva lpn Op de vyandelijke tis Preveza is etn aanvgl onder en op voor anker liggende werden voltreffers geplaag on ir duikhooten is van eeii hl op den Atlantigc en Oceaan tfruegekeerd In Oost Afrika niets gn ks te melden TSCHLAND t Ierland en de Amerinsche neutraliteitswet DUrrSCHE PERSBESCBOVWINC BZ a m M 1 11 a g levert comtaar op de pogingen die men zou n ondernemen om de Amerikaan neutraliteitswet te omzeilen in zin dat Ierland dat thans binnen oorlogszone ligt verklaard wordt te liggen builen de oorlogszone an IS naar de meening van het het doel dat m de toekomst het Engelahd bestemde Ameirikaanoorlogsmaterieel met Amerikaan convooien over Ierland naar End kan en zal worden gebonden anneer deze mededeenngen beveszouden worden zoo schrijft bet zou hierdoor de lerschc vrystaal lakt worden tot een springplank een meer daadwerkelyk ingnjpen de V S in den Europeeachen oorOf daarmede het lersche volk dat dusver tegen alle pogingen hef tr alle omstandigheden m den oorbetrekken met succes zijn neutrat heeft kunnen verdedigen door VS een dienst wordt bewezen is nds eigen zaak Want door Ierland tet Engelsche oorlogstooneel te beken verwacht Engeland een verting niet slechts van de zee doch van den luchtoorlog Het zou met oegen zien wanneer een deel der men die voor Engelsche sleden bed zijn op Dublin en andere Ier steden zouden worden afgeleid LUKTE ENGELSCHE AANVAL OP DUITSCHE PATROL ILLEVAARTVIGEN istermiddag vroeg hebben naar D N B verneemt Bntiiehe torpedo uigen op de Noordzee Duitach illevaartuigen zonder mcces gevallen Twee Britsche vliegtuigen n hierbu neergeschoten Eemgen later poogden BritBche vliegbooten I d weer zonder succes Een he vliegboot werd bo deze geheid vemietied zoodat deze aann de Royal Air Force dl ie vliegen gekost hebben ClTSCH GESCHUT BESCHIET VUANDELUKE flCHEPEN den afgeloopen nécht en vanocb vroeg nebben Duiiscbe batterijen ragend geschut met goed gevolg elqke schepen m het Kanaal been GKL8CBE DUIKBOOT ONDEB DvrrscuE vlag in Mei buitgemaakte Engelsche boot Seal is geheel benteld en gereed voor den dienst onder che vlag KAN Grielcenland roept reservisten op VAN DEN JAARGANG l V Vreme meldt dat het Griek ministene van Oorlog alle icaer n van den Jaargang 1S27 lUt den ponnesus en Schterealci 7 Red t opgeroepen Poli tilt a meldt op den Westelyken oever van het van Ocfanda m de buurt van Lm ren hevige gevechten z n ont d die nog voortdinren In het ra gcbergtc hebbè n de Italianen Cneken tot op hun oude stellingen geslagen ZWARE SNBIBirVAL IN MACSDONn Bigevol e vi den zwafen sneemr Un de in de Westeluke deelen van doniif gelegen steden Kitsjewo Stoega en Ochrid nog slechu nisch met de buitenwereld veren ENGELAND De jongste lucktaanval op Londen AMEUKAANSCHE BERICHTE V De avondbladen te New Yoik publSeeerden racds benehten uit Londen over den Duitaehcn luchtaanval van Vrijdagavond die om als kep droegen Zware aanvallen beëindigen den dnedaf chcn Wapenstilstand Ooltsdie vliegers zijn in grooten getale tegen den avond boven de Engelsche hootdstad veraehenen en hebben vele branden brisantbomnicn neergeworpen Uen heeft zware ontploffingen gehooru en nagenoeg boven iedere stadswuk var Londen buna zonder onderbreking vliegtuigen opgemerkt Ook uit een itad in East A lia z jn benchten ontvangen over luchtaanvallen Uit particubere bron verluidt dat de aantal op Londen ongewoon hevig it geweest Op een groot gedeelte van het Londensche stadsgebied zijn bommen gevallen en hebben een aantal bran den veroorzaakt Stockholm Tidnlngen meldt over den aanvél dat reeds in den loop van den m ddag Duitache vliegtuigen boven Londen verschenen Opnieuw was een Duitsche massale aanval op de Engelache hoofdstad losgebroken Kort na het Vallen der duisternis ver kondigde het huilen der sirenes het inde van den wapcnstiUtand tudtns je Kerstdagen De Duitsche vUegtu gen hadden echier reeds het centrum van Londen bi reikt De hemel boven hl Oosteltlk deel der stad aldus meldt hit blad y as door een feilen vuur xTeJ verlicht Di brandbommen had den hun doel getroffen Het opflitsen en ontploffen der bommen die de hoofdstad tot n de binnenste kern deden icbud4en vo gden onafgebroken ithicr elkaar AMERIKAANSe HE ENTSTOF NAAK ENGELAND De E ven 1 ng Standard meMt uit Nw York dat met een clippertoestel een zending antitoxine naar Groot Brittannie is gestuurd teneinde onmiddelluk ze eiiduizend kmderen tegen dtj tene te kunnen inenten Er zuilen waarschvnlQk nog meer zendingen worden verstuurd zoodat een millioen mensclien mge t kunnen worden BINNENLAND De moord te Kerkrade ARRESTANT VRUGELATKN In den loop an deze week arresteer de de marechaussee te Spekholzn heide in verband met den geheimzmnigen moord gepleegd up D van Stokkum een zekeren T van der S den eige naar en medebewoiio van het pand waarin het lijk an Van S vorige week Woensdagavond gevonden werd door van der S Aanvankelijk werd de ge arresteerde overgebracht naar Maastricht doch erd daar dooi de justitie op vrue voeler gelaten f Weest véórzichti met projectielen TWKE MAf NEN GEDOOD In een stad in Zeeland is drie weken geleden een vliegtuigl om aangespoeld Een burger nam het projectiqi mee in zijn woning zonder kennis daarvan te gevïn aan jfe bevoegde autoriteiten Op Tweeden Ktrstdag wilde h ij met z n zwaget de bum demonleeren achter het huis V aarna de bom ontplofte De beide mannen z n gedood BOTSING OP DEN DELFTWCG n eVERSCBIE Vanochtend om 7 40 uur reden art ei ders van de firnia Speelman met een vrachtwagen beiaden met takken achteruit van den Delftweg de terrei nen van de fabriek te Overschie op Op dat oogenblik was het achterlicht van den vrachtwagen niet meer zicht baar waardoor de 34 jarige bestuur der van een vrachtwagen van de firma van Eerland uu Overschie D M o nendc te Terbregge den wagen met kon zien Op het laatste oogenblik trachtte htj door naar rechts uit te wuken een botsing te voorkomen Het mocht hem echter met gelukken zoodat hij met de linkerzyde van zyn wagen itgen de bok van den vracht wagen botste De 20 ange A van den Bot wonende te Overschie geraakte klem tusschen ten wagen en de auto Met een mggewervelfractuur bleef hy bggen Na bchuideling doOr dr W de Graaf is l i per ziekenauto naar bet zieken huis Eudokia te Rotterdam vervoerd Zijn tocttand is hoogst emttig TERDGREÜR VAN NEDnUWlNDSCHE ARBKIIMnS NAAR DmTSCBLÜND De in Duitschland te werk gestelde Nederlandache arbeiders die op Kcistvcrlof in ons land vertoeven mogen b de terugotis geen gebruik maken van de gewone m de dienstregeling vermelde tremen doch moeten reaen m de voor dit doel ingelegde extra treinen Dit voor chrift is gegeven om overlading van het gewone verkeer te I vermyden aldus het A N t VOOR DE VROUW MOZART EN ZIJN VROUW Constanze was een goede kameraad ze kon echter zijn geest niet volgen ze gelukkig en veel taelangryk nog hebben ze den meester gelukkig gemaakt Effenden ze zyn pad Waren ze een hulpe tegenover hem m den verscheurenden stryd die het leven van eiken kunstenaar is itt een hinderpaal een steen des aanstoots Over Wolfgang Amadeus Mozart den grooten Ouitschen componist met zyn warme heldere charmant speelsche muziek en zyn fabelachtig kunnen nver Mozart die zoo voornaam en toch zoo menschelyk is dat ieder wel van hem houden moet is al zeer veel geschreven Boeiend vooral is de bcschrijvmg van zyn jeugd hoe hy als zesjarig wonderkind met zyn vader en zyn elfjarig zusje Marianne op ournee gaat naar Weenen Parys Londen en Nederland en overal geestdriftig gehuldigd wordt En t IS bovenal aardig om te lezen hoe Wolfgang qnder al die huldigingen geen oqgenblik t gevaar loop een onuitstalanbaar verwend kmd te worden Hy vmdt zicizelf volstrekt niet zoo byzonder Hy blyft hoog opzien tegen zyn vader LecpoSJ Mozart die voor he dadelyk na God komt Hy gaat met de vorsten en vorstinnen door wie hvj ontvangen wordt zoo vertrouwelijk om dat lediree i verrukt is van dat alleraardigste kereltje in zyn staati rokje dat als éeu robbedoes by keizerm Vlar a Theresia óp schoot springt tn peelt als een genie Deze zoniiigheidi en charme hebben Mozart ook in latpr jaren niet verlaten Niet alleen door zyn muzikale gaven maar ook door zyn open natuur de spontane parte ijkheid v n cptrcdm veroverde hy aiier aarten In zyn ieven als jongemaia te Salz burg m Italië te Mupchcn en elders toen hy zyn eerste opéra s en symphoDiecn schreef en hiotaie zyn eerste successen oogstte nam de vrouw stellig geen groote plaats m Mozart een keurige verschynmg ir zyn welverzocgde staatsieklecdij moet onwiUend en vaak onwetend heel wat meisjeshanen hetzes gebroken Hyzelf lec de slechts voor zyn kunst Wel werd hy lydens zyn verfolyf te Mannheim verliefd op Aloysia Weber het viiflienjarig dochtertje van een souffleur en eo ist dat een prachtige zangstem had en voor ww bg alle mogelijke moeite deed om haar als cpera zangeres te poosseeren Een kort bevei an zyn vader om dt or te reizen naar Parys was eebter vo doende om deze djrtle te doen emdigen Misschien was Mozart meer vemizt van de stem dan van het me e geweest Hoe het zy hy huwde later m ITK met haar zuster Constanze Tussthen 16 et Z5 ROMANTISCIIE VRUAGE M ONVLRWACHT SLOT Mn vnend Adriaao is een rare snuiten Allyd m den zevenden hemel byna altyd verliefd i meestal op de wondertykste typen en de meest vreemdsoortige manier LaatJi kwam hy by Oe timenvailen viel neer op de dn an glimiachle voor zich heen en zei Wit ik nu toeh weer heb De eefd Wonder yk wpnderiyk Was t een aardig meisje vroeg k puur nu be ieef Hieid Een een aar meisje bauwde Adnaaa na j£ en engel as t Volmaa i was u Bkmd en Nou verte dan maar want eerder ben je Socü niet tevreden Adrwan zuchte en begoo 4k heb haar vaa den zomer leeren kennen Of eigen ijk leeren kennen is t woord met t Zat zoo ik moest mn tante van den trein halen Vóór dien trem met m c umie nn binnenliep zou er een andere trem vertrekken tk keek gedachtenloos naar dien trem waarvan de portieren ai werden dichtgeslagen Op t laatïte momei t komt een m iSie aanboUtn Een alieriiefst meis jc n Een enge Ga maar door Kortom z o Ze draagt een groote hotacndooe ho l m t gedrang tegen een man op D e roept brutaaiweg ho jufftrljt Myn l oed begint te koken Ik spring m de bres grtlP den man by z n schouder maar véér ik d i ridder kan spelen be bil al pudon geiegd en verdwenen Ik zat eens met Mozart aan haar bed toen ze zwaar z ag Hy componeerde dij keek naar Constanze en zeg hoe ze juist m siaap gevallen was We hielden ons allebei doodst om naar niet te storen Opeens traa een dienstmeisje op ruwe manier binnen Mozart schrok werd oang dat zyn vrouw wakker zou worden wilde wenken OBi sta te zyn en schoof zyn sloel rtict een ruk achteruit ei wyl hu het vlijmscherpe penneme open m de hand hield Het mes v ie ïuist tusschen de stoel en zyn ku t zoodat het hem lot het heft in het vleesch ging Hy die anders v nj Vlemzeeng was iraak te geen beweging verbeet zi n pyn en wenkte my met hem de kamer uu te gain Moeder tcrbond h ra en l ehandelde de wond met vtrrachtende olie Een tijdlang iep hy een weinig krom van p jn maar toeh liet hy iljn vrouw niets merken Mozart stierf jong lot het laatst toe componeererd vervuld van zyn kunst maar ook tot het laatst toe harteUk tegenover zyn omgeving en dankbaar voor Constanzes goede zorgen Constanze was door den slag ax getroffen dat zy de wanhoop naby wa Vnenden brachten haar zachtjes uit het sterfhuis en nemen baar Uefderyk op Miaaehien heeft zij pas na Mozart s dood begrepra niet welk een genie z cetnmwd wa geweest Smn by het luisteren atm de muziek van groote meester die m moeizame worsteling mei de stof een stukje van het eeuwii idsleven hebben geplukt als een bloem die wy bewonderen mogen gaan onze gedacntcn uit naar hun aardseh bestaan Mt Wat een brulalitest zeg k tegen de jongedame Och t IS zoo erg niet Ja ja ik vmd zooiets rger yk Ik begrijp opeens dat snel hande en nu goud waard is Ik gryp de hoedendoos ruk een portier open loods het meisje naar bmnen en terwyl ik haar de doos aanreik fluister iJ Ontzettend jammer dat onze ontmoeting zoo kort was Maar ik rrag u toch sehryven Ze lacht en geeft me haar adres Da was veroazend vlot Lach niet Nu begint het drama Ik schreef een lang n brief Denzeifden avond nog Onvergeteiyke mi ruk Liefde op eerste gezicht Hoop op antwoord JEn kreeg je antwoord Ja zei Adnaan Ik kreeg wcrkelyk antwoord En ik schreef weer kreeg we r antwoord En zoo ging t alsmaar door Toen stuurde ik haar bloemen En met haar venaardag een cadeautK D brieven werden steeds langer steette mniger Foei lo nep ik Waarom foei Geloof jy soms niet aan liefde op een afstand üt geloofde erm Ik leefde enn ik had haar hef ik Ja en toen vroeg k Toen zei Adrtaan toen hebb i we ons verloofd Een verlovnM per bnef De meest romantische tyd die ooit bdcctdc Wat de poat daarna dn OOI verdiende is eenvoudig ongehoord Driemaal per dag kwam er een bnef Doot t vele sehryven gmg ik myn werk vcrwaarloozen Ku en toen Toen zei Adriaan toen Hy zuchtte Ti en nam de geschSe de vrouwen die hun deelden Waren denis een onvenvachte wending Haar b e werden koeler en koeler Tenaiotle Monden er honderd kussen in mplaaU van du uend En heelemaïa tenstotte stond er letterlyk nieU me c m behalve de uitdrukkelijke wensch dat Ik u ch gauw terug zou sehryven Dat begryp ik niet rei ik tt ook niet eem zei Adnian t Is pynigend driemiua per dag van Je verloofde een brief te anvangen waar niets anden instaat ém het verzoek om toch p o te antwaierdenl ft begreep t met ik werd radeloos Ja Ja de post is een reuze uitvmding iKfde door de post kussen daor de Tosten tenslotte vergiffeni door de post t Eind van t liedje wm zelfs een huwelyk door de post Nee Je jokt Adnaan Je bent toch niet met haar getrouwd Ik niet zei Adriasm J niet maar zy wel Ze trouwde de vonai week met den poitbo Oude sclioenen GEEN HARM H Kai CKmEL MAAR TOCH Soms kun je wel eena opecna woedend worden Je had je vast voorgenomen niet en nooit je humeur te laten bederven doov het bosmengescharrel noch door de duurte tuich door andere dingen En nu ja by my is het zdó ge an ik werd opeens woedend om een aeboenen die je met krygen on Als huisvrrouw leef je jn poateh ft had t netjes voor elkaar g kkig nog een jas van t vong jaar die keung was Een meuw boedje erb Tasch en handschoenen allebei zwart konden ook nog best een jaartje mee En aan dit hai 01sch geheel dat ik voor de spiegel bewonderde ontbrakaï alleen nog een paar vlotte schoentjes Vlug op weg naar t distributiekantoor om een bon aan te vragen Ja hoe dat precies zat met die schoenen wist ik niet maar ik had gehoord van iemand die aUi d net doet of ze leterlyk alles v e t dat je er beslist een kreeg En toen kwam er een donderslag uu den stralend bekleren hemel van dien morgen rf liever mt den mond van den strengrai meneer achter t bureau die zei Zeker als B naar waarheid verklaren kunt d t n geen ardere bruikbare schooien hebl krygt u direct een sehoeBcsboi Oeen andere briokbare ft dacht aan de zwartjes van t vóór vong jaar aan de teuine pumps aan de suede en aan die gevlochten schoen tjes en aan de zware wandefaehoei alleen gebrmkt op trektociit Nu Nee zei ik dat kan ik natuurlyk oninogelyk verkiarea Wie heeft er nu heeleméal geen schoenen in de kast Al was t alleen maar je zomerschoenen die Je best m den winter door kimt dragen Maar ziet u eena ik heb geen n e 11 e en Bruikbare schoenen zqo watodichte schoenen decreteerde de meneer exx ik voelde dat verder aandringen km derachtig en fout was Toen ik op straat stond begreep ikopeens dal t effect van die Iteungejas met hoedje handschoenen taach en misschien nog een paar nieuwe zyL den kousen i adicaal zou wordenl edorven door de schoenen van tweejaar geleder die herhaaWelyk V oolden zelfs een tikje te groot gewordenwaren En toch ja toen kwam het opeens over me Ik werd woedend Gelukkig ging de t ui gauw over maar ik kon dien morgen voor H eerst de vrouwen begr jpen die telkena weer naar lang van haar temperament woedend of verdrietig w Mxien alsze door die tydsomstandighedoi met preoea alle kunnen krygen wa zeroodig denken te hebben Het IS natuurlijk glad fout het is bovendien dom om e humeur te verliezen maar leder heeft wel zoo n enr kei zwak puntje en aJs je nu j lust daann getroffen wr rdt dan Ik heb uit een sportief oogpunt en ook wel een beetje als een soort boete direct m n oude zwarte schoenen voor den dag gebaald ze keung ghmpiend gepoetst en ze by het zwarte stelletje aai gepast zonder m n netis voor meze f b op te trekken En ik heb me wrf every diep geschaamd toen ik dacht aaysT die dappere vrouwe die zioh al jaren met meer bennneren kunnen nog ooit een harmonsch geheel te hebben gehad die dag in dag uit moeten worstelen voor het allemoodigste die dolbjy zyn als de schoenen van t eehe le gezm waterdicht zyn Ziet u Je kunt de omstaiioi hedeo e we nn beleven op twee manierMi jhouwen Van buitenaf Ab een ks rampen en tegenspoeden waar over moppert Van binnentut Als kans om te leeren dragen sterk te worden sportief en dapper te leven En Ipovenal om meer één te worden met andere vrouwen die al zoolangTiet allerrwaarspte te dragen hadden Inner lyk een Een volk met mopperende klagende huisvrouwen is een verdeeld hoopje individuen Een volk met dapper ende opgewekt levende desnoods het halve leven improviseerende huisvrou wen die voor geen enkri gaatje te vangen zyn groeit tol een eenheid R DE RUYTER v d FEER w4l DOET DB mJlSVROOW ajs kruUl mat en onooglyk is geworden Zé wascht het met warm ïeepwater en spoelt het met warm water na waaraan een beetje borax IS toegevoegd Krisullen flacons en bloemvazen die van binnen vuil zyn en die te nauw zyn om er met een doek m te komen vu ze met zeepwater waaraan wat ammoniak B toegevoegd Ze schudt het voorwerp dan flink om en bet aneegroeide vtul zal kislaten In H ergste geval moet de b andelmg nog een keer worde herhaald maar dan met wat aanlaDpelscbillen ab steenen theepotten va tonnen een ainslag 1 S een mengsel van Ï S en wryft hiermee de buHienkant dew potten stevig af i i a als imnen voorwerpen er leeiy gaan uuien of dof worden Ze vaf Wart wat regenwater waaito schyven gesneden uien doel Op S lit water rekent men een half pond ui k In dej vloeistof worden de tiimeii voorwerpen uitgekookt