Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 28 DECEMBER l Eerstdaags opening HetNieuwjaarsnoininer van da GOUDSCHE COURANT veiichijnt DINSDAG 31 DECEMBER in en oplage van lOaOPO exemplaren in Gouda en omgeving Advertentiën warden aangenomen tot Maandag 30 Dmembar 4 uur namiddag van het modem Ingerichte Café Restauroiit dcHcoóH keiweg 97 Gouda Tel 3730 aan het Bureau 1 IARKT 31 Telef 2745 ▼ nMUISD i 1 IHs I Injiiiiii Zenuwarts Mar ÉXMimWa M boven Tel S434 SpreekiHCn Mawlil 23 uéf Donderdag en iatenUc 1 3 uur foadssprcekuren Ooodcrdac ea Zaterdac van 9i I uur Afwnif tot O Jaaoari a O 3973 12 Brtangr ijk Bericht Op 31 Dtetfflber 1940 BEZOROEN wil tot 5 uur Winliels tot 8 uur geopend ▼ oorraad beperkt koopt dus vroeg alad eroquvMon haring rolmopa moaaolm Ufck rb k ra ons nz P B Scharleman Jr Lang Tlandswog 7B Telefoon 3212 wqdairaal 14 Telefoon 2996 i 3966 20 Anton Coops DROGIST WIJDSTRAAT 31 AnUesuiker AnUsblokJes Sletnpsulker Biaachop Q 3965 15 Voor Oudejaarsavond K Appelbollen Gemberbolien Amandel bollen Sneeuwballen Appelbei neit Appelflappen Roomsoezen Zoute Stenfels Zoute Vlinders Fa J S Weijl Krugerlaan 68 Tel 2807 7aterdaR s gesloten tot tialf zeven G 3957 20 Wilgenboomen in doorsnee ca 40 c M koop aangaboiton Brieven onder Lett Ö B G Advertentie Bureau STUDIO s Gravend ijkwal 32 Rotterda m ü 3968 10 Zoo spoedig mogelijk gevraagd een flinke dienstliode Adrest W den Boer Groenendaal 13 G 3972 5 OrnCIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU DI8TKIBDTIE VAN BOTEB BN VETTEN De Secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschery maakt bekend dat nader aan te wyzen bonnen van de boterkaart en van de vetkaart gedurende de tüdvakkeq van 4 tot en met 10 Januari en van 11 tot en niet 17 Januari a s rech zullen geven op het koopen van boter of margarine of spUsvet In verband hiermede zullen de distributiediensten gedurende de tydvakkenwan 30 December tot en met 4 Januari en van 6 Januari tot en met 11 Januari a s tegen inlevering van de opp kvellen met bonnen der boter en vetkaarten uitsluiten toewijzingen ter verkrijging van spijsvjst verstrekken De toewijzingen ter verkrijging vSn spüsvet geven recht op het koopen van spüsvet en of boter en of margarine naar keuze van dengene die van de toewüzing gebruikt maakt 6694 36 NoUris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 30 December 1940 des morgens elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publie k verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen onroerende goederen HEERENHUIS Fluweelen Singel 62 Tot 31 Dee 1941 verhuurd yoor ƒ 40 per mnd Twee WOONHUIZEN Karnemelksloot 40 en 143 Verhuurd voor ƒ 4 25 en ƒ 4 per week Twee WOONHUIZEN 4e Kade 12 en 18 Verhuurd voor ƒ 4 50 en ƒ 3 80 per week Vijf WOONHUIZEN Boelekade 213 215 217 219 221 No 215 is verhuurd voor ƒ 4 25 en de overige elk voor ƒ 4 per week Twee WOONHUIZEN Wilhelminastraat 32 en 34 Verhuurd voor ƒ 2 25 en ƒ 2 per week Een PAKHUIS Speldemakersteeg 10 Verhuurd voor ƒ 1 50 per week Een WOONHUIS Achter deVischmarkt 17 Verhuurd voorƒ4 per week Een PAKHUIS Lombardsteeg 7 Verhuurd voor ƒ 0 50 pei week Een WOONHUIS Lange Dwarsstraat 12 Verhuurd voor ƒ 3 25 per week Een WOONHUIS Lange Dwarsstraat 51 Verhuurd voor ƒ 1 80 per week Een PAKHUIS Lemdulsteeg 36 Verhuurd voor ƒ 1 25 per week Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op verkoopdag van 10 tot 11 uur Betaaldag 29 Januari a s Breeder bij notities p tis bij den notaris verkrijgbaar G 3850 55 Bijzondere gelegenheid voor Adverteerders Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 13 jfanaari 1941 des morgens elf iiar in Hotel de Zatai a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen onroerende goederen Woonhois P C Bothstraat 45 Verhuurd voor ƒ 4 25 p w Woonhuis Lange Dwarsstraat 26 Verhuurd voor ƒ 3 50 p w Woanhuis Ussellaan 132 Ver huurd voor ƒ 6 25 é ly tot 30 November a s i Werkplaats met boveiHwoning Korte Noodgodsteeg 10 Verhuurd beneden voor ƒ 4 25 enboven voor ƒ 3 50 p w Twee woonhuizen Spieringsli at 45 en 47 Elk verhuurd voor ƒ 2 75 p w Werkplaats Tuinstraat Z Verhuurd voor ƒ 2 p V Pakhuis Tuinstraat 4 Verhuur voor ƒ 1 p w Twee Pakhuizen Tuinstraat 6 en 8 Verhuurd voor ƒ 1 en ƒ 1 25 p w Pakhuis Tuinstraat 49 Verhuurd voor ƒ 2 p w Woonhuis Tuinstraat 51 Verhuurd voor ƒ 1 85 p w Woonhuis Tuinstraat 50 Verhuurd voor ƒ 3 25 p w Twee pakhuizen Minderbroederstraat 14 en 16 Verhuurd voor ƒ 1 50 en ƒ 1 25 p w Woonhuis Minderbroederstraat 18 Verhuurd voor ƒ 3 50 p w Twee woonhuizen Heerenstraat 18 en 20 Elk verhuurd voor ƒ 4 p w Bezi chtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur op diendag van 10 tot 11 uur Betaaldag 12 Februari 1941 Breeder bijnotities gratis b d notaris verkrijgbaar 1 O 3956 51 ADVERTEERDERS wordt dringend verzocht bun advertenties voor bet Zaterdagnummer Vrydagr op te geveiL Voor advertenties die Zaterdafs ï orden ingeunden ia opneming in het nummer van Üen dag niet zeker Te koop aangeboden goed onderhouden Slavonisch eiken Huiskamer Ameublement Kattensingel 42 Q 3967 5 + Veiligheid Humeur Kleeding zijn alle drie gaaü bochermUa fiets Laat daarom Uw ruwiel nazien opknappen herstellen ensanklaeden bij Gièl van Waas Gouwe 188 Vakkundig en voordeeligst adresl U 3961 16 ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zij biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Goed verzorgd nieuws uit Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f2 25 per kwartaal f 0 75 per maand of 17 cent per week buiten Gouda bg onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan hetBureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 door onze bezorgers en bij de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOUDERAK A Verboom Sm tjstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 160 I MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKRRK a d IJSSEL C M Kautfelf Kortenoord 1 OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWIJK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOI WIJK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 W 4DDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijtie 320 MOERCAPELLE Jac Van Marie Julianastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goud sche Courant met ingang van hgden betaling per kwartafil per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wprdt Woonplaats en Datum I Naam IwjM pr ua Do ondomoaor C W VAN OTI G 3B63 60 MAGAZIJN DEGRO Wie ma kt voor ons een slagzin Voorbeelden C A Is tod i voordeeliger Voor iets goed naar Bervoets Wees link I koop bij Brink i Inzendingen moefen origineel zqn en zelf gemaakt De vijl beste inzendingen worden bekroond mei 1 Rooktafel 2 Plateelen Vaas 3 Tabakspot 4 Bretels 5 Aschbak Verder nog troostprijzen Inzendingen moeten in gesloten enveloppe vóór 15 Januari geschieden aan onze winkel Lange Tiendeweg 23 hoek Zeugestraat MAGAZIJN DEGRO Heden ontvangen groote partij Bakkeliet Tabakspotten met spons Bekers Aschbakken Schenk kurken Scheerwaterbakjes Glazen en Flesschenonderzetters ledere kooper tot 1 Januairi 1941 ontvangt onze bekende Somefa scheermesjes cadeau VRIJ ENTREE VRIJ ENTREE U 39o4 lOlJ De Velo Waschm m aatschappIJ N V Zet haar bedriji onveranderd voort elo waschmachinet O basta mn bafcandsta machinal mat hat groobta watchaHad lo biljarten lo naalmachinos lo kachels en fornuizen B clo rijwielen I W lo meubelafdeeling Voor solide koopers gerViakkelijke condities Filiaal t GoQda Lang Tieadeweg DE KWARTJES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wij in de Kwartles rubri k kleine advertenties tegen een tarief Tan lr 3 smalle Ji kstregels ƒ 0 2 elke regel meer 10 cent bi VOOruitbetalin Voor adveWenties onder nummer aan bet Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer cent extra 6 grieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 Zaterdags van 9 I uur De eerstvolgende Kwortjes rubrfak wordt opgenomen in ons Nieuwjaarsnummer dot o s pintdag verschijnt in een oplage van lO OOO exemplaren Inzending voondeza rubriek M Maandag 30 December te 12 uur Laat fa G L s BLOEMEN Uw Nieuwjaarstolk zijn Miziibcinsl Di Biyn Westhaven 39 NAAISTER b z a voor het maken en verstellen van japonnen Ieklas afwerking tallijken prijs Nieuwe Haven 221 Gevr NET MEISJE niet beneden 18 j beslist zelfst kunnende werken anders onnoodig zich aan te melden Aanm Zaterdagavond van 8 9 uur v Beveminglüaan 3i BoekbiBderij D T LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van aUe soorten boeken jaargangen en muziek Jongeman phn 33 j ioekt werkkriqg onverschillig wat Hoog loon geen ve reischte Bogen 46 BOEKENPALEIS Nieuwe Dames Serie flinke keuze W West en Tarzan groote soort huurt men Boele kade 56 RADIO overjarige Philips en Erres ter overname met Ultra k g Pracht toestellen Volledige garantie J Pielanen Weth Venteweg 85 Eleetr Slijperij voor scharen messen en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 JONGEN gevraagd met het vak l ekend Broers Levensmiddelen bedryf Kleiweg 4 B z a NETTE WERKSTER voor eènige dagen per week Br no 4332 bureau van dit blad Maak ramen en deuren tochtvrij met TOCHTSTRIP van J Postmus Raam 142 Tel 3720 uur PIANOLES Degelijk onderwas eer billijke conditie M VKRZUL C oi lhaven 38 Wij betalen de hoogste waarde voor uw oud goad S B v d BERG Groenendaal 1 Te koop of in te ruilen Prachtig kinderledikant me kapokmatras tot 10 jaar of in te ruilen voor mode ie kinderwagen Kon Wilhelminaweg 217 B z a JONGE WERKSTER plm 20 jaar P G eenige heele of Ijalve dagen per week Br no 4326 bureau van dit blad Zeer gemakkelijk DAMESSCHOEISEL Van Maaren s schoenhando Vt verstraat 10 Arbeiderswoning en Paidiuis wel werkplaats te huur zeer geschikt voar Atelier of Vereenigingslokaal Adres Doelestraat 26 Tel 2910 FEUILLETON Uladruk rattwdao NOODLANDING IN DE WOESTIJN 33 Ongetwijfeld In ieder geval dienen wij er rekening mee te houden Ikstel voor dat u de eerste wacht voor uw rekening neemt Als die heeren inderdaad iets in hun schild voeren zullen zü daarmee wel tot kort voor hetaanbreken van den dag wachten Zooals u het gewenscht acht dr Been Wapens en munitie hebben wüvoldoende in de tent Ik 11 nu noggauw even een rondgang miaken Overeen kwartier ben ik terug Hij onderzocht de lading van zqn revolver stak deze binnen zön iwreik in zijn zak en juist maakte hü zich gereed de tent te verlaten toen hö Ellen s hand op zijn arm voelde Dr Been ik smeek u wees voorsichtigl Voor het eerst las hü angst in haar oogen Ih een plotselinge opwelling drukte hij baar stevig de hand U behoeft u over mij niet ongefwrt te BUikeal Toen zün gestalte in de schemering verdwenen was liet Ellen Boyard zich in een veldstoel vallen stetmde haar hoofd in de handen en wachtte Maar het eene kwartier na bet andere verstreek Dr Been kerfde niet terug HOOFDSTUK 19 Zij hadden het touw gehaald dat nog op dezelfde plaats lag waar het na Gucker s mislukte afdaling was neergevallen Floyd popelde van nieuwsgierigheid Zou je mij nu eindelijk niet eenswillen vertellen wait je van plan bent Je h alt het toch niet in je hoofd al een ff kir langs bet los hangende towf naür boven te klimmen Dat zou wel de meest eleganteopleving zijn welke je je kunt denkenl antwoordde Gucker droog Maar helaas beheersch ik dien trucniet niettegenstaande een fakir zicheens alle moeite heeft gegeven om mijdat kunstje bii te brengen Ik kon hetding nét zoo Ibak in de lucht gooiraials ik wilde het viel telkens weerop den grond in plaats van te verstijven tot een paal waarlangs ik naarboven had kimnen klimmen Weetjij niet Vischwa hoe die heereo mdat leveren Dat komt uit het geloof voort Sahib Daarvoor is een sterke wilDoodigI Zoo bromde Gucker Nou Jijzult het wel weten Het was voor het eerst dat zij met hun drieën de rovisiekamer hadden verlaten Gucker s blessure was vrijwel genezen hij had geen pijn meer Nauwelijks hadden zij eenige meters in de duisternis afgelegd toen Gycker zijn hand op Floyd s arm legde en hem tot stilstaan dwong Wij zullen een circusvoorstellingmoeten geven begon hij Een circusvoorstelling Ja Ik twyfel er niet aan of jezult de muren grondig hebben onderzocht maar toch waarschijnlijk niethooger dan je arm reikte nietwaar Eigenlijk kon je wel op je tien vingersnatellen dat je overal slechts gladdemuren zoU vinden Waarschijnlijkheeft men op kunstmatige wijze aüeoneffenheden verwijljird om den vrouwen die Iiier aan den hongerdpod werden prijs gegeven elke kans op ontvluchten te ontnemoi Aha nu begin ik te begrijpen waar je heen wiltl Prachtig dan zul je ook moetenerkennen dat er reden is voor münvermoeden Aangezien het waarschijnl k nooit is voorgekomen dat hiermeer dan twee levende wezens bijeenwaren zal men het niet noodig hebbengeoordeeld met het eÖenen van denrotswand verder te gaan dan een bepaalde hoogte Wanneer wij dus op el kaars schouders gaan staan en den rotswand nog eens goed afzoeken Je hebt volkomen gelijk Ook ikhen ervan overtuigd dat wij op diemanipr een beginpunt moeten vindenom tJaar boven te kliinmen De vraagi slechts deze hoe moeten wij danverder komen Wy kunnen geen handvoor de oogen zien en het gevaar iszekelr niet denkbeeldig dat we eenkee leelijk misstappen j Tja antwoordde Gucker We zullen tenslotte op ons goed gesternte moeten vertrouwen t Dat biedt helaas ook al bitter wejnig houvasti Ik had liever wat echte sterren om ons bü te lichten Jij verlangt weer veel te veellVerruit nu maar Het lijkt mü hetbeiste dat ik op den beg j n grondblijf en dat Vischwa den top van depyramide vormt Hü plaatste zich met zijn rug tegen dien muur en vlocht zijn handen ineen Ga je gang Floyd Houd je taai Professor Floyd zette zijn voet op Gucker s handen en belandde na eenige acrobatische evenwichtstoeren veiUg en wel op de breede schouders van zijn vriend Nu kwam Vischwa aan de beurt zU was zoo licht ea lenig dat zij als een kat langs de beide mannen omhoog klauterde en in een paar minuten haar plaats op Floyd s schouders bereikte Het eene eind van bet touwi waarin een lus was geknoopt hing om haar hals iJamfner dat we niet door schijnwerpers belicht en door een enthousiaste menigte gadegeslagen worden Ik geloof dat we een geweldig succes zouden hebben Opgepast daar gaan we langzaam aan Ook Floyd bleek zijn gevoel voor humor nog niet te hebben verloren We kunnen daar later misschien nog een dilcke boterham mee verdienen Dat lijkt me wat Hans De drie Guckersl Nu geen grapjes meer wees Gucker hem terecht Laat Vischwa vooral goed opletten en direct alarm slaan als ze een geschikt punt gevonden meent te hebijen Het heele succes van onze onderneming hangt tenslotte van haar oplettendheid af Voetje voor voetje schoof Gucker die onder den dubbelen last hoorbaar hijgde langs den voet van den rotswand De hoogte van de levende zuil be droeg ongeveer vyf meter en binnen dezen afstand ontging geen spleet en geen vooruitspringend gedeelte aan de tastende handen Het scheen echter dat het noodlot zich tegen de drie dappere menschcn had gekeerd Reeds twee maal had men op Gucker s dringend verzoek de pyramide moeten afbreken om hem eenige rust te gunnen Zün stenüning daalde met elke mi nuut Zoo enthousiast als hij zich aanvankelijk had getoond zoo weinig vertrouwen h d h i nu in het welslagen van de onderneming Zullen wij hel maar niet lieveropgeven vroeg hij Voor de zooVeelstemaal Die miserdbele muur schijnttoch niet te beklimmen te zijn Floyd liet een krachtig protest ho feren Opgeven Wat dépk je el Wehebben op z n hoogst as een vierdedeel van den muur onderzocht Hoekun je nu zoo gauw den moed verliezen Hy bedacht blijkbaar niet dat Guckers positie heel wat nrtindjer plezierig was dan de zijne Gucker berustte met een zucht in zijn lot maar zijn uithoudingsvermogen werA tenslotte beloond want nog hadden ze de helft van de op zich genomen taak niet volbracht toen eindelijk uit Vischwa s mond het zoo vurig verlangde Ha l klonk Ik geloof dat wij hebben gevonden wat wu zoekenl riep ziJ naar beneden en direct daarop onttrok zijhaar boeten aan hun steunpunt Floyd greep het touw Hij voelde hoe het tusscheA zijn hatiden langzaam naar boven gleed Hallo Visch a aat het Geduld Sahib I LVordt MtvolgdJ