Goudsche Courant, maandag 30 december 1940

V V NIEUWSBLA5 VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ndag 30 Dec 1940 to CMC No 20515 Directeur r TIETER Postglro 148400 Bur Marltt 31 e ii Amerikoansche druk op Ierland Italiaansche bladen wadr schuwen de Ver Stateii spil zcd cmn eenzijdige beslissing inblokkHegfbied kunnen gedogen lieuwe regeling de omzetbelasting Na 1 Februari nief meer afzonderlijk berekenen I 1 y Binnenkort aanwijzingen voor nieuwe prijsbepaling van Steun aah Engeland moet in iedere denkbare mate wordenK o Geen plannen Voor deelneming aan den oortóg of het zenden van een expeditiecorps Roosevelt heeft Zondagavond een door all binnenlandsche en ki tegolfzenders der Vereenigde Staten zonden redevoej houden binnen het kader van zijn et tormeele praatje met het Amerikaansche volk In dez redevoering gaf Rooi velt wederom verwijzende naar het drinikogendhedenpact van Berlijn uitdrukking aan zijn bekende ojkvatting dat uit de houding van Duitschland en Japan gevaren voortvloeien voor de Vereenigde Staten en dat Engeland deze gevaren kan afwend n Engeland moet derhalve door de Vereenigde Staten materieel gesteund worden en deze midersteuüng moet thans ia iedere denkbare mate worden opgevoerd Terwijl hU een dienovereenkomstige oproep richtte tot de industrieelen legde de president er tegelijkertijd den nadruk op dat hij de rechten der werknemers niet wilde aantasten want het zijn immers de werknemers die den eigenlijken arbtid moeten verrichten Voorts veAlaarde Roosevelt opnieuw dat hij noch een expeditiecorps naar Earopa wilde zenden noch plannen heeft voor een deelneming dl D Naw York Post meldt iM bet miniaterie van Buitenland ttht Zaken niet het Toomemén heeft Invloed op Dublin uit te efenen ten aanzien van den aiatand van steunpunten aan Engeland De nentraliteit van Ierland sou echter Engelands nederlaag kunnen beteekenen De Valera heeft thans den Vereenifden Staten om wapens gevraacd Het verioek zal ten b l ioeve van de beantwoording aar Londen worden doorgegeven Ingeval de Valera steunpunten wil rull n tegen wapens die oorspronkelijk voor Engeland bestemd waren xai hij waarschijnliik wapenmateriaal kunnen krijgen AMERIKA EN DE SPIL De Stampa stelt de politiek vanevelt aan de kaak welke er toe kt de Vereenigde Staten In heiliet mee te sleepen Het blidijft dat de houding der spil tegendese eventualiteit volkomen duiMijfc is en dat juist daarom het driegendhedenpAct is gesloten Het isUB de Verrsnigde Staten om te beihsen of itj ook de onzekere kaartna den Stillen Oceaan Willen uitdelen Het blad is echter van meening dat Int waarschünlijk is d t de Vereenigjf Staten hun politiek zullen voortin welke ten doel heeft het Britrijk op gang té houden en zich Ittzelfdertijd steeds belangrüke dee van zün nalatenschap te verzeke DE AMkRIKAANSCHE 4Ö ÏERVEN nE De Gioinale d Italia wijdt m beschouwing a n den strijd tusdien isolationisten en antiisolatio liaien in df Ver Staten en constatNrt dat zü di een rechtstreeksche Inventie van de Ver Staten in den rlog gunstig gezind zijn zeldzaam idn Talrijker zijn degenen die de hulp au Engeland zouden willen opvoeren tot hetgeen mei kan noemen een wer ike maar geen uitgesproken interw Ue ïot de middelen waarmede deze ilstcn ditïwiUfn bereiken behooren ir beslag nemen van de Italiaanen Duitsche schepen die een toeJlicln hebben gezocht in Amerikaanhavens teneinde die schepen aan Engeland af te staan en het zenden Amcrikaansche konvooien naar letland de eer ige Britsche dominion I neutraal is gebleven De regeering Wb lerlaïid zoo vervolgt het blad zal tar neutraliteit evenwel verdedigen ftigeland isveroordeeld en geheel Suropa of bijha geheel Europa keert iöi tegen de Engelsche politiek Men h dus niet inzien welk belang de Amerikaansche voorstanders van inventie erbij zien ee conflict tus ïén continenten te verwekken voor daar als gevolg vao het driemogend enpaet Japan een uitbreiding van Europecsche en Aziatische conflict t zal bestaan De diplomatieke redacteur van hetl schap Slefani schrijft dat het nogofficieel bevestigde voorstel omvrijstaat Ierland te beschouweneen ontschepingsbasis voor ravilleeringen en oorlogstuig dat bed is voor Engeland slechts beouwd kan worden als een voorstel ten doel heeft de normen der neüliteit te schenden De bewering dat de materialen die uit Amerika naar Ierland zouden gezonden van de eene neutrale haven naar de andere zouden gaan is in werkelijkheid een groteske mystificatie want iedereen weet dat deze ravitailleeringen een oorlogvoerenden staat Muden ten goede komen en niet voor vredesmaar voor oorlogsdoeleinden Bovendien had de regeering der Vereenigde Staten Ierland zel opgenomen in de zörie welke verboden is voor Amerikaansche sehepen Bovendien moét worden overwogen t Engeland zelf bij de toepassing der ade het beginsel heeft vastge dat den neutralen staten alleen ravitaineering wordt toegestaan e strikt noodzakelijk is voor het vaii het binnenland Ten slotte Ingeland vaak dep doorvoer verboden zelfs van de meest Zakelijke ravitailleeringen Een tel hen doel hebbende een neu haveats maken tot een ontsche pingshaven voor portogseontrabande ten gunste van een oorlogvoerenden staat is dus veroordeeld op grond van de zelfde beginselen die Engeland met zooveel onverbiddelijkheid toepast G V lUEEB STEUNPUNTEN GlWENSCHT De democratischen senator Mead heeft tegenover een vertegenwoordiger van de Buffalo Evening News verklaard dat hij den tijd gekomen achtte waarop het Westelijke halfrond ohafiiankelijk gemaakt moet worden van de Europeesche machten Een vdofwaarde hiertoe is het bezit van eilahden in de Caribische zee en van Ijüitenlandsehe bezittingen in Centraal Noordoost en Zuid Amerika Hij zotj onderhandelingen met Europeesche landen die bezittingen hebben op het Westelijk halfrond om deze onder de heerschappij der Ver Staten te brengen toejuichen Canada moet hiervan worden uitgezonderd ONGERUSTHEID IN ENGEtiAND Associated Press meldt op grond van verWaringen uit toonaangevende bron dat Engeland door het scheepvaartprobleem niet minder verontrust wordt dan door het gevaar van een inval Wij loopen evenzeer gevaar door blokkade gewurgd te worden voor de hulp der Vereenigde Staten effectief kan worden ajs dat wy moeten vreezen door een invasie te worden verslagen zoo zou een z sraan den vertegenwoordiger van het Amerikaansche agentschap hebben verklaard DE KWESTIE VAN HET Z G CREDIET AAN SPANJE In zake de nieU we beweringen dat er tusschen de minister Huil en WeUes scherpe meeningsverschillen zouden Roosevelt bestaan over een crediet van 100 millioen dollar aan Spanje en dat Welles bü president Roosevelt de intrekking van dit voorstel van Huil zou hebben doorgezet heeft Welles Zaterdag in een persconferentie formeel verklaard dat de heele geschiedenis geen woord waarheid bevat Noch Huil noch Ijiemand anders heeft ooit overwogen Spanje eep dergelijk crediet te verleenen Anderzijds heeft de binnenlandsche politieke toestand van Spanje geen enkelen invloed gehad op de Amerikaansche besluiten EVACUATIE VAN VROUWEN EN KINDEREN UIT CHINA De helft van de Amerikaansche vrouwen en kinderen hebben de Chinuesche plaatsen die in een mogelijken oorlog met Japan gevaar zouden kunnen loopen verlaten aldus heeft de vertegenwoordiger van het Amerikaansche consulaatgeneraal te Sjanghai vtrklaard naar aanleiding van geruchten dat van de zijde der VS op voortzetting der evacuatie was aangedrongen De vertegenwoordiger zcide verder dat de evacuatie waaivan het resultaat door hem bevredigend werd genoemd met lijnschepen wordt voortgezet zoodat voor de evacuatie der overblijvende Amcrikaansche Staatsburgers in het geval dat de toestand ernstiger zou worden geen moeilijkheden verwacht worden Naar voorts vernomen wordt zullen op Nieuwjaarsdag ongeveer 200 Amerikaansche zendelingen aan boord van de mailboot President Coolidge uit China vertrekken SCHERP PROTEST VAN SENATOI WHEELER De democratische senator Wheeler heeft gitscren wederom scherp gepni testeerd tegen het plan van president Roosevelt om Engeland oorlogsm riaal te leenen Wanneer de president het recht heeft zoo zeide Whèeler om slagschepen vliegtuigen en munitie uit te leenen dan kan hij mik soldaten uitleenen het een is even gerechtvaardigd als het ander o het een zou tot het ander leiden De commissie tegen deeltieming van de Ver Staten aan vreemde oorlogen heeft in een telegramydat door 500 personen is binderteeltend president Roosevelt verzocht geen defensiemateriaal der natie uit te leenen of weg te geven In dit telegram word Soosei elt verde verzocht in ïijft radiorede die hy Zondagavond zou Foto archief Vefcenigde Staten a a en Enrepeeschen oorlog Wanneer Engeland ondergaat zoo verklaarde Roosevelt verder worden de Vereenigde Staten voiirtdurend bedreigd Wanneer de Vereenigde Staten echter Engeland helpen zal bet gevaar dat de Vereenigde Staten in den oorlog worden verwikkeld belangrijfc verkleind worden W j wiHen geen oorlog en hebben geen plwatM daartoe zeide Roosevelt maar o voegde hij hieraan toe wij moeten meer arbeiden meer produeeen apdat Enge land behoaden lal MUrcir houden de door hem tijdens de verkiezingscampagne gegeven beloften 1 voor niet deelneming der Ver Staten aan den oorlog te herhalen In een boodschap aan het anti oorlog congres heeft Wheeler voorts gezegd dat de jeugd der Ver Staten er op letten moet dat de onafhankelijkheid der lands niet ojjeeofferd wordt aan de oorlogsopruierkj n iriterventionisten Geslepen en goecf gefinancieerde propagandisten verkooper thèns weer dezelfde leuzen als twintig jaar geleden De vertegenwoordigers van een werkelijke democratie worden thans als pacificatie politipi en nog erger gebrandmerkt om d laatste stemmen van het verstand töt zwijgen te brengen Verdediging is inderdaad noodzakelijk Maar m n smjjdt thans in de Vereenigde Staten voor bewapeningsdoeleinden met milliarden om zich heen alsof heycenten waren Men betaalt reusachtige sommen gelds voor een overijldfe buitenlandsche politiek die het volk nooit duidelijk heeft gCf maakt waarvoor en tegen wieti het bewape MAR SHALL LAAKT ROOSEVELTS POLITIEK Ir een radiorede heeft de voorzitter vari de ommissie tegen de deelneming r Vereenigde Staten aan vreeinde oriog Marshall zijn luisteraars uitf igd in telegrammen aan Roosevelt te protesteeren tegen de verwikkeling van de Vereenigi le Statew ln den ooricg Het doel der commissie bestaat er in dit te veriiindcren De politiek lot verwikkeling in den oorlog wordjr gevloerd onder het voorwendsel de democratie te redden De commissie wil voorts de regecring verhindei én verdedigingsmateriaal weg Ie geven Wanneer beweerd wordt dat Engeland geld ncjodig heeft dan is dat slechts propaganda I COVENTRYAANVAL OP LONDEN Vier De ergste van de de laatste maanden Omtrent den laatsten zWaren lu taanval op Iionden meldt de correspondent van de International News Service uit de Engelsche hoofdstad dat deze onderworpen is aan een Coventry aanval Groote groepen Duitsche bomJ iertwerpcrs hebben dood en verderf gezaaid in alle deelcn van Londen Het bombardement was het ergste van de laatste vier maanden Met geconcentreerde hevigheid duurde de aanval drie uren lang Toen volgde een pauze Bij tonnen werden de projectielen neergeworpen Zelfs de grootste gebouwen in het hart van de wereldstad stonden door het geweld der ontploffingen te schudden Het was een ware hel Steeds weer braken de Duitsche luchtstrijdkrachten door de versperring van hef fweerviiur heen en wierpen a ttw nlogelijke bommen neer Ook Ajjsaciaïed Press spreekt van een builVngcwoon zwaren aanvat waarbij ee i groot aantal branden zijn ontstaan Ete geljeele Londensche brandweer moest uitrukkerï Het Ameriltaansche agentschapmaakt verder melding van een zwarenaanval op n stad in Zuid West Engeland den zwaarsten sedert 240 aanvallen die de stad mogplijk Southampton tot dusver heeft Iwleefd Honderden zwaarexplosieve en brandbommen werden over een uitgestrektgebied neergeworpen en ruim 20 zwarebranden ontstonden Deze aanvalwordt door de Londensche correspondent van t Amerikaansche agentschapUnited Press in vollen omvang bevestigd OOK ZONDAG AANVALLEN Het Engelsche ministerie van Lu tvaart en het ministerie voor Binnenlandsche Veiligheid hebben Zondagavond volgens een bericht van Reuter bekend gemaakt aldus t D N B dat in den loop van Zondag bommen zijn geworpen op een stad aan de kust van het graafschap Kent Verder zijn bommen gevallen in hét Noord Westen van Engeland In een Reuteibericht wordt bevestigd dat een stad in het Zuid Westen van Engeland in den nacht op Zondag blootgesteld is geweest aan een van de felste aer talrijke aanvallen die sedert het uitbreken van den oorlog op deze stad zijn gericht De Duitache vliegtuigen wierpen honderden branden zwaarexplosieve bommen op een uitgestrekt gebied Wij ontvangen van bevoegde zijde de volgende toelichting op de nieuwe omzetbelasting In het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied is dezer dagen onder nummer 242 een besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën verschenen betreffende een nieuwe regeling van de heffing van omzetbelasting welke met 1 Januari a s in werking treedt De uit de tijdsomstandighedenvoortvloeiende nood van de schatkist heeft het noodzakelijk gemkaktuit te zien naar middelen om de opbrengst van de omzetbelasting te verhoogen Dit is blijkens bovengenoemd besluit geschied door aanpassing yoor een t elangrijk deel aan hetin Duitschland geldende stelsel van effing van omzetbelasting Dit heeft in de eerste phiats medegebracht dat voortaan niet alleen de leveringen van goederen door fabrikanten maar ook de leveringen door groothandelaren en kleinhandelaren in de tielasting worden betrokken De wi nkel iers zu llen voortaan omzetbelastingmoe moeten voldoen over hun verkoop e n Het tarief van de belasting l ejiraagt voor klei nhandelarcn in het algemeen twee en een half percent te berekenen over de ontvangen verkoopprijzen Voor groothandelaren bedrSa t het tarief een half peraent Belasting van diensten Verder zal thans ook belasting geheven worden van het verrichten door ondtmemers ifan diensten van allerlei aard Terzake van Iwt vervoeren van personen en goedelzen het verhuren van goederen het uitoefenen van vrije beroepen artsen advocaten accountants enz het verleenen van bemiddeling in allerlei zaken expediteurs commissaionnairs makelaars reisbureaux woningbureaux advertentiebureaux e d Ket verrichten van reparaties het exploiteeren van schodnmaakinrichtingen van bioscopen Schouwburgen e d wordt thans omzetbelasting verschuldigd Het percentage van de belasting is twee en een half ten honderd berekend over de wegens het verrichten van de diensten ontvangen vergoedingen Nu niet alleen van de leveringen van goederen door fabrikanten maar ook van de opvolgende leveringen door de handelaren omzetbelasting moet worden betaald is het percentage van de omzetbelasting welke ter zake van de leveringen door fabrikanten verschuldigd is welk percentage thans in het algemeen zes bedraagt verlaagd en wel iA het algemeen tot twee en een half Van go ercn welke door een fabrikant worden vervaardigd door dezen aan een winkelier worden geleverd en door den winkelier aan het publiek wordeii verkocht wordt derhalve aan omzetbelasting voldaan twee en een half percent over den prijs welken de fabrikant van den winkelier verkrijgt Ixnevens twee en een half percent over den prijs weiken de winkelier van het publiek ontvangt Levert de fabrikant de goederen aan een groothandelaar die ze doorlevert aan een winjseher erl ijsti erende Aanval van afmetingen Naar uit Londen genjeld wordt hebben sterke eenheden van het Duitsche luchtwapen Zondagavond Om negen uur zoo meldt D a g e n s Nyh eter uit Londen had deze D iitsche aanval reeds verbijsterende afmetingen aangenomen Het was de krachtigste geweldigfte aanval sinds de voor Londen zoo zware Septemberdagen Aanvankelijk versjfifeiien klemere eenheden Duitsche machines boven Londen en verrichtten de voorbereidende werkzaamheden door het uitwerpen van e h ontzaglijke hoeveelheid brandbomnien waardoor zware branden ontstonden Daarna kwam de eene golf Duitsche bommenwerpers na de andere Ook de Engelsche radio moest vanmorgen toegpven dat Londen in don afgeloopen n cht geen rust kon vinden Deze aanval werd een der Intensiefste naar de radio voortging die Londen tot dusver heeft moeten doorstaan ytéer is een hagel van brandbommen op Londen neergekomen Reeds voor middernacht waren talrijke branden uitgebroken en industrieele installaties beschadigd dan betaalt de groothandelaar nog een half percent over zijn verkoopprijs Voor dé gevallen waarin de fabrikant zelf fe goederen rechtstreeks aan den cmisument levert en dus de handelsschakel overslaat moet hij vüf percent betalen over de doof hem bedongen verkoopprijzen Zoo zal om een voorbeeld te noemen een fabrikant die in eigen winkel zyn producten verl oopt vijf percent over zijn verkoopen moeten betalen Wt ldetabel vervallen De z g weeltlptabel vermeldende goederen welke voorheen met twaalf percent waren belast is vervallen Ook d meeste vrijstellingen zijn ingetrokken iVoor brood bestaat echter een vail den algemeenen regel afwijkend verminderd percentage en wel van twee percent voor levering door den bakiter aan het publiek Van aardappelen groenten fruit melk en eieren bedraagt de omzetbelasting bij levering door don producent aan den handel één percent Geen zegels De bepaliagen over de wijze van betaling van belasting zijp in zooverre gïiwijzigd dat ómzetbelas tingzegels thans niet meer wordeft ge oruikt Alle omzetbelasting moet worden voldaan bij de ontvangers der accijnzen of op de pdstftantoren tenvijl voorts aangifteformulieren moeten worden ingeleverd volgens vastgestelde modellen Nog in voorraad zijnde zegels mogen worden opgebruikt door hechting aan de itj te levereii aiglfleT lljetten Het als afzonderlijk bedrag in re ker ing brepgen van de omzetbelasting is voortaan niet meer toegestaan Deze bepaling blijft intusschen tot 1 Februari 1941 buiten toepassing voor ondernemers die tot l Januari 1941 de omzetbelasting afzonderlijk in rekening hebben gebracht Chntrent de wijze waarop na 1 Januari 1941 de prijzen kunnen wDrden bepaald kunnen spoedig nadere aanwijzingen worden tegemoet gezien De z g bijzondere regelingen voor apothekers bakkers consumptieija bereiders restaurants slagers en tand artsen blijven zij het in eeni zins gewijzigden vorm bestaan Aan fabrikanten ingevolge artikel 4 der Omzetbelastingwet 1933 verleende vergunningen tot splitsing van het bedrijf in een fabrieksafdecling en een handelsafdeeling zijn met ingang van 1 Januari a s vervaUlen De ingevolge artikel 19 verleende vergunningen tot inslag met vrijstelling van belasting blijven vooralsnog vani kracht behalve voor iooveel betreft de hulpstoffen De belasting verschuldigd over het jaar 1940 zal nog op den ouden t moeten worden voldaan In oorkomend gevallen dienen voor ie belasting ook na 1 Januari 9 4 1 nog gcfegelde f icturcn te orden afgegei on In verband met de verlaging van percentage voor de leveringen dobr fabriljartlen aan handelaren is van de bij handelaren aanwezige voorraden te veel onjfzetbelasting voldajui De handelaren worden in de gelegenheid gesteld vóór 20 JanuaAa s bij den inspecteur der Invoecsechten en Accijnzen aangifte te doen van hun voorraden Voor die aangiften zijn formulieren bij den inspecteur te yerli rijgen De inspecteur stelt het bedrkg an de belasting vast dat van diejftij handelaren in voorraad zijnde ederen geacht wordt te veel te zijn voldaan Da handelaar krijgt dat bedrag niet terug doch kan het op jjijn aangiften van verschuldigde belasting in den loop van het komende jaar in mindering brengen e Zon op 9 50 onder 17 36 Maan op 11 05 onder 21 ltö Men ia verpHcbt te vn oisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van Toertai en moeten nor na consonderi Vi ontetokeiB wórden