Goudsche Courant, maandag 30 december 1940

4 EERSTE BLAD MAANDAG 30 DECEMBER 104 Succesvolle aonvallen op Britsche convooien Nieuwe branden in Londen Engelands tegoed in Amerika ontoereikend voor nieuwe aanlcoopen eep I dczeri dagen des avonds laat een meisje aangehouden dat zich niet ge Woer sdag maar ook Donderdag vacan stodrd ha t aan het daar geldende uil IVtTENUUID DUITSCHLAMD DE BinTCNLANDSCIffi HANDEL IN 1940 Het DniUck RuMische handelsverdrag De verbreking van de Duitsche handeUbelrekkingen met de overzeesche gebieden na het uitbreken van den oorIde maakte het uiteraard noodzakeH ï den Duitsthen builenlandschen handel op een geheri ander voetstuk te elaatsen Daarb hcctt zich het band verkeer met het Europee che en Aïiatische gebied beter gehouden dan bU hpt begin van het conflict voorzien kon worden Van essentieeie beteekenis VQor de Duilsehe omzetten met andere tarten h dat de uitvoercapaeiteit van het Duitsche bedrijfsleven twhouden bl f Daardoor ontstonden niet allee eompenssliemogelijkheden voor de DuttJiche mvosFejü doch werden teven door gpstpgen leveranties op velerlei gebied de moeilijkheden om in de verïorging van Europa te voorzien aanzienlijk verrrtinderd Uit de statistieken van tal van landen Is bekend dat de op groote schaal bestaande clearing chulden van het Doitschp rijk tijdens den oorlog niet alleen verdwerten zijn doch dat Duitsehland thans op vele plaatsen over een tegoed beschikt Twee facioren Twee factoren hebben den Duitschen buiH nlandschen handel in 1940 in tcrk gunstigen zin beïnvloed 1 de overeenKomsten met de Sovjet Unie van II Februari 1940 en 2 de bezetting van N or egen Denemarken Neder land België en Frankrijk Werd door het verdrag E rlijn Moskou een han delsoverernkiwnst gesloten welke Duitsehland mogelijkheden tot invoer verschafte zooals het deze in geen en kei handelsverdrag uit den tijd vOor den of rlog in dien omvang gehad had immers de Duitech Russische handel is grooter dan die met den geheelen Balkan met inbegrip van Griekenland en Turkije vóór September 1939 door de oorio sgebcurtenissen geraakte het Europecbche vasteland in economisch opzicht in een gemeenschappelijk gevecht sfront tegen de Engelsche blokkade Een geheele reeks staten wikkelt thans tot 70 proc vian hun geheele omzetten hun buitenlandschen handel met Duitsehland af terwijl ten aanlien van de bezette gebieden wellicht met uitzondering van Denemarken zelfs van een economische eenheid gesproken kan worden Beehte sanienwerking In 1940 zijn de grondslagen gelegd voor een uitgebreide samenwerking op het vasteland van Europa Het is niet overdreven wanneer men aanneemt dat de7e samenwerking in 3941 zich nog hechter zal ontwikkelen Zooals reeds gemeld werd slaat daarnaast het luiten van een nieuw Duitsch Rus isch handelsverdrag voor da deur dat j ug UUgebr iWrT rian hot oude zal zu Wanneer kenners van den Duitschen buitenlandschen handel de laatste maanden herhaaldelijk verklaard hebben dat de omzetten den vooroorlog chen stand weer bereikt hebben dan kan men wel aannemen dat dit in 1941 minstens evenzoo zal blijven De samenstelling van de uit te ruijen goederen zal echter wellicht in velerlei oplicht met vroeger vergeleken en wijziging ondergaan Immers ontbreken de producten welke het Europeèsche gebied niet voortbrengt eh die uit overzeesclie gebieden betrokken werden Wat Duitsehland betreft wordt dit gebrek verholpen door de aanwezige voorraden en door de productie van nieuwe stoffen De buitenlandsche handel heeft evenwel naar men te Berlijn eenstemmig kan vernemen tot dusver gedurende den oorlog voor het verkrijgen van aanvullende goederen verrassend goede diensten bewezen en al dit naar Duitsche opvatting ook bluven doen Opbouw van koloniale politiek ECONOMISCHE ONTSLCTFING EN BECRTVAARDIGHEID TEGENOVER INBOOSUNG In het tijdschrift def buitenlandsche organisatie van de nat sodalistische partij J eutsches Wollen pui liceert gouwleider Bohle een artikel over de komende koloniale pobtjek van Durtsch land zoo meldt t A N P uit Berlijn Gouwleider Bohle gaat ervan uit datde overwinning van Duitsehland hethl Versailles twgane onrecht zal her teilen en Duitsehland weer koloniënzal brengen Met deze zekerheid vooroogen zijn de aangewezen instantie inDuitsehland verplicht de grondslagente leggen voor een toekomstige koloniale politiek van het ryk Talloozekwesties en problemen op politiek econorhisch en cultureel gebied zullendaarbij moeten worden overwogen enopgelost Üit de reek van deze problemen wtjtt gouwleider Bohle vooral de vraag hoe het Duitsche nationaalsociaiisme de in de koloniën wonende inlander denkt te behandelen Deze vraag zpo meent hij zal ongetwijfeld in de wereld een sensationeele belangstelling vinden Hij beantwoordt de vraag vooruit met vast te stellen dat de nationaal socialist daarom vneemde vrfksgezindheid eert omdat hy zün eigen volkskarakter liefheeft Ook op dit gebied zal het nat socialisme nieuwe wegen aangeven die uit de principieele beschouwingen over een moderne koloniale politiek voortvloeien Als politieke doelstelling in de koloniin noemt gouwleider Bohle dat de Duitsche koloniale ambtenaren al hun kracht eraan moeten wijden om de kc niën economist in de hoogste mate te ontsluiten en dat zü teven in elk opzicht ernaar moeten streven voor de inljoorlingen een rechtvaardige meester in het Irod t zijn Onder Duitsche bescherming zal de inlander ijn vadetland en zijn volksgezindheid rouw blijven en geen gevaar loopen te ontspoi D Da r dt DuitadM kolaateten wordt kis iMginiel vast0ute d dat zifzicn all vowposlcn van bet grootnüitsche rtk ëvoelen en derhalve zullen voorkomen ecn eigcn z g kolomiten Duitacfacr te kweeken die in den loop der ecuWes aan het Diut chc rijk vreemd wordt A MERIKA SAMENZWERING IN GUATEMALA ONTDEKT Naar uit Guatemala gemeld wordt hebben de autoriteiten aldaar een samerizwermg ontdekt die ten doel had de regeering van generaal Jarge UbKO omver te werpen De regeering was reeds begin November van dit complot op de hoogte De bedoeling was het lort Matamorós ia te nemen en daarna bet palcis van den president der republiek te bezetten De samenzweerders die reeds wekenlang streng bewaakt werden zon d zer dagen gevangen genomen BRAZILIAANSCHE GOEDEREN DOOR ENGëLSCHEN VRUGEGEVEN Officieel wordt meegedeeld dat IM Braziliaansche departement van Buitenlandsche Zaken een nota ontvangen heeft van den Britschen ambassadeur waarin wordt meegedeeld dat de Port of Spain op het s s Buarque in beslag genomen Braziliaansche goederen overeenkomstig den wensch van het Braziliaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken van 7 December zun vrijgegeven Het blad Gazetta de N o t i c i a s spreekt In dit verband zijn voldoening uit dat door het krachtige optreden van de BrazUiaansche regeering reeds twee van de drie door Engeland den laatsten tyd tegen Brazilië begane daden van willekeur hersteld zyn Het ergste geval dat betreffende het S S Itape laat Eiigeland nog steeds bestaan Brazilië moet daarom ook in het geval Itape aldus dit blad volledige voldoening voor de schending van zijn souvereiniteit eischen en ich rjiet met bemiddelingsvoorstellen tevreden stellen ZUID AMERIKA TEGEN HET YANKEEIMPERIALISME Zondag is in Montevideo een Argenlijnsche delegatie aangekomen die een boodschap van solidariteit en aanhankelijkheid bracht aan Luis Alberto de Herrera De delegatie gaf namens Argentijnsche kringen verder uitdrukking aan erkentelijkheid voor de onverschrokken houding van den nationalistenleider Herrera in kwesties der bnafhankelijkheidspoVtiek der ZmdAmerikaansche stalen welke kort geleden jn de perscampagne tegen aistand van militaire steunpunten aan de Vereenigde Staten aan den dag was getreden Ter eere van de Argentijnsche gasten werd een banket aangeboden waar vertegenwoordigers van Argentinië en Uruguay redevoeringen uitspraken Zij wezen op het nationale standpvm en de merigvoMige belangengemeenschap van beide landen en brachten ee i flemeenschappeH K protest tegen de van belanghebberde zijde gelanceerde legende van een aanvabgevaar dat van jEurch peescl e zijde zou dreigen tot uitdrukking Achter deze legende zoo verklaarden de sprekers verbergt zich Het opperbevel der weermacht maakt d d 29 December bekend Duitsche oppervlaktescbepen melden een succesvollen aanval te hebben gedaan op een sterk bi veiligd convooi in het Noorden van den Atlantischen Oceaan Het gelukte een 6000 ton metend stoomschip met behulp van geschut en torpedo s m den grond te boren een tweede stoomschip zwaar te i escbadigen en in een kort gevecht een vijandeluken zwaren kruiser van de sterke dekkingsstrijdkrachten verscheidene zware geschuttreffers toe te dienen zoodat de tegenstander het gevecht afbrak De eigen strijdkrachten kregen geen schade Een duikboot onder bevel van konvettenkapitein von Stoekhausen meldt als totaal resultaat van een onderneming op groeten afstand het tot zinken brengen van 46 000 br t hespsruimte der vijandelijke koopvaardij Iti den loop van gewapende verkenningsvluchten heeft een gevechtsvliegtuig gisteren bommen geworj n op de kade installaties van Southampton In den afgeloopcn nacht hebben vrij zwakke formaties gev èchtsvüegers een havenstad aan de Britsche Kanaalkust met bommen aangevallen Boven Duitich gebied W f den in den afgeloopen nacht geen bommen neergeworpen In het bezette gebied richtten neergeworpen bommen geen noemenswaardige fchade aan Een vijandelyk vliegtuig is door fuchtafweef escbi t neergehaald AoavalleB ji Londen Vroeg in den avond hebben gisterenkleine afdeelingen gevechtsvliegtuigenin weerwil van het slechte weer aanvallen op Londen gedaan Wederomzijn explosieve en brandbornmen vanaÜe kalibers op de stad geworpen Eenreeks groote en kleinere brar den getuigden van bet succes van den aanval yk ViaAtaduii tirt mkxm gebracht In weerwil van hel zeer ongtjnstige weer zijn gisteren Duitsche gevechtsvliegtuigen tot ver boven den Atlantischen Oceaan doorgedrongen Mp 200 kilometer ten Westen van Noordlerland is een Briti ch convooi aangevallen Een geladen vrachtschip van bet langnam om zich heen grüpendc Yankee imperialisaie Bij verscheiden pMsage werden d cprekeri geealdriftig toegejoid Toen de 0 guaysche senator Haedo de eerste woorden van zijn rede had nitgciproken veibraken de Uruguay che autoriteiten en radio uitzending der biieenkoiBSt op het motief dat er een vergrüp was gepleegd tegen artikel 9 van de Perswet ENGELAND Hét fati Gibraltar neerge schoten vliegtuig VERMOEIffiLUK AANHANGERS VAN DE GADLLE AAN BOORD Met betrekking tot het Fransche vliegtuig dat de Engelschen boven de Britsche vesting Gibraltar hebben neer geschoten verklaart men te Vichy op grond van berichten uit Spaansche bron dat hier naar alle waarschijnlijkheid sprake is van een vliegtuig aan aanhangers van de GauUe dat getracht heeft Gibraltar te bereiken en daar te landen ADMntAAL DDDLET WORDT VKBVAhGI Het staaUblad van Gibraltar deeltmede dat de Engelsehe vice admiraal Edward CoUins benoemd zou wordentot bevelhebber vatn het Noordelijkdeel van den Atlantischen Oceaan enals zoodanig admiraal Dudley zou opvolgen mZAMEUNG VAN OUD PAPIER IN NIEUW ZEELAND Naar gemeld iwdt heeft de Nieuw Zeelandsche regeering bevel gegeven tot het nemen an maatregelen voor de inzameling van oud papier ïn een tweede decreet wordt bepaald dat vergunning noodig is voor bouwwerken ter waarde van meer dan 10 000 dollar of met een staalverbruik van meer dan een halve ton FRANKRIJK i FRANSCHE KWARTAALSBEGROOTINqt 24 MILLIARD De commissie iie belast is met de studie van de Fransche staatsbegrootiiig heeft thans het budget voor het eerste kwartaal 1941 vastgesteld De minister van Financiën Bouthilliér heeft deze begrooting gifferen bij den ministerraad ingediend Zy wordt geraamd op 24 milliard franc De bezettingskosten zijn hieronder niet begrepen GENERAAL DENTZ IN SYRIË AANGEKOMEN Volgeni n bericht van de Messagr gero is de nieuwe Fransche hooge commissaris vOor Syrië en den Libanop in zijn residentie aangekomen waar hy zich belast heeft met de leiding der lafcen In Syrische politieke kringen heerscht groote voldoening aangezien men generaal Dentz algemeen de man atht die in staat is een einde te jn aken aan de kuiperijen van zekere elementen 900O ton kreeg vertcheidene rechtstreeksche treffers die een ketelontploffing veroorzaakten en de scheepswand openreten Het schip kreeg onmiddelltjk zware slagzy en moet spoedig gezonken zijn Meer fuintiümers in Loiidcn In een eigen bericht uit Londen van Göteborgs Postert wordt gemeldt dat de ongeveer 20 000 man die den laataten tijd in de geljombardeerde Wijken van Londen puin ruimen nog versterking zullen krijgen Men wil door toeneming van bet aantal painrunners de sporen der verwoestingen welke het Duitsche luchlwapen heeft aangericht zoo snel njogelijk wegnemen Er zouden ongeveer 19 000 nieuwe pumruimer bijkomen Londen zou bovendien groote leveranties kranen boormachme en vrachtauto s voor he opruimine werk verkrogen Cvnfli bi Brilscbe s4eenkoeH ni Tie Tusschen dej Schofeche steenkoolindustrie en bet Britsche ministerie voor het MUnwezen is riaar hier gemeld wordt een conflict uitgebroken Het ministerie voor het münwezen heeft 3 mijneigenaars en arbeiders uitgenoodigd de nieuwjaarsonderbre king te beperken tot een dag Deson danks heeft de Schot che mynwerkersorganisatie bevolen dat niet alleen tie zal zifii In Schotland is h l het Nieuwjaarsfeest liet grootste feest van het jaar en overtreft in dit opzicht zelfs het Kerstfeest Het Engelsche tegoed in Amerika Naar een Londensche correspondentie van Stockholm Tidningen uit Washington mèldl hebben de Amer aansche deskundigen het voorloopig onderzoek naar het tegoed van Engeland in de V S beëindigd De middelen die Engeland daar ter beschikking heeft zijn volgen dit onderzoek reeds aanstaanden herfst niet toereikend meer om nieowe sankoopen te betalen Het onderzoek der deskundigen trekt zich than uit tot nadere byzonderheden van Engeland financieele situatie LEGERBER CHT VAN atSTURKti ITALIË Verhoogde activit t by Bardia Het hoofdkwartier publiceert weermachtbericht No lOÖ Het luidt als vtrigt In de grenszöne van Cjrrenaica mr hevigde bedrijvigheid van artilleri ri patrouilles aan het front van Baraia Optreden van onze snelle colonnes die in samenwerking met de luch macht in het woestyngebied eemge vuai ke pantserwagens hebben vernield Twee onzer torpedovliegttugen hebben een Mojiiteii en een torpedojager aangevallen en getroffen Een van onze jachttoestellen is niet teruggekeerd Op het Grieksche front acties van plaatselyk karakter VyandeUjke strydkrachten zyn uiteengedrev en door onze artillerie Afdeelmgen van het luchtwapen hebben belangrijke vyandeiyke ravitailleeringsbases aan de Middellandsche Zee getroffen In Oost Afrika optreden der artillerie en van cavalleTiepatrouiIIes van beide kanten aan de Soedaneesche grens Een jachtformatie heeft met succes een aanval op geringe hoogte ondernomen en optrekkende gemotoriseerde troepen met mitrailleurvuur bestookt en eemge strijdnüddelen in brand gestoken In een gevecht met vijf jachttoestellen van het type Gloster gelukte het et vier neer tf schieten Vijandelijke vliegtuigen hebben plaatsjes in Abessinië gebombardeerd zonder schade aan te richten Een van onze toestellen is niet teruggekeerd Il Bardia is geen sterkte DeGazetta del Popoio publiceert een arükel van Giovanni Ansaldo die er het licht op v rpt dat de haven Bardia geenszins een sterkte is zooals de Engelsche beweren en dat de hardnekkige weeflstandderltaiiaan j selie troepen verklaaf d wordt door radenen van moreelen aard en wel de ergernis der soldaten over de vijandelijke pocherijen na die verovering van Sidi el Barrani en dopr de overtuiging van alle stryders dit de haven van Bardia 0Qr de Ilaliaiten een argument van aanmoediging eh een reden voor de zekerheid eener ornmekeer m t lot ven den Li ys chen Kjtlog vormt DE MECWE REGELING DER LEVENSMIDDELENVOORZIENL SG De dagbladen van gisteren geven commentaren op de lueuwe regeLng dei levensmiddelenvoorzien ng in Italié Zij wyzcn iB fie eerste plaats er op dat deze regeling de be eekenis heeft deze gtheele ingb ikkeld e materie te concentreeren in handen van den minister oor land er boscnliouw die tot dit doel de meest uitgebreide volmachten heeft gekregen De Vace d Italia schri ift dat het mechanisnie der levensmiddeienvocr iening van af de productie tot de verdeelmg en het verbruik in Itaiié over verschillende nutanties was verdeeld die elk volgens eigen nehtiynen erkten en met ongelijke f ijevbegdbeden èn capaciteiten Daardoor had de autarkie die nu üijna volledig verwezenlijkt is m Italië met al haar vruchtett afgeworpen Men is toen gekomen tot deze dictatyur die door den afird van het probleem werd ingegeven ei door de e schen van het oogenblik en die beter beantwoordt aan den geest Nar het fascisme De P o p o 1 o d i R o m a wijst er op dat de r awe organisatie niet zaï uitloopen op een geweldig bureaucia ischgebouw omdat zy is opgesteld op eenwijze dl tegelyk voldoet aan deeschen der centralisatie en aan dievan de vereischte soepelheid enbovendien omdat de tevdren reeds bestaande corporatieve opbouw van denfascistischen staat de uitvoering vanhet plan begunstigt Verder w ijzen de bladen goedkeurend op de buitengewone gestrengheid der straffen voor hamsteraars en speculanten waarbij zelfs de d oodstr f kan worden uitgesproken door de rechtbank tot verdediging a an den staat Men heeft echter reden te gelooven at deze straffen eventueel slechts vbo toepassing zullen kunnen komen tegen een te veronachtzamen minderheid van anti sociale elen enten die buna zeker weerhouden zullen worden flin het plegen hunner misdaden tegen het vaderland alleen al door de afkondiging van de nieuwe zeer strenge straffen r Fftenwe fnoetie voor ï aenator Gaqwrini Bö bcsjÉiit vanji onderkoning inItaliaansdh OostAfnka is de post ingesteld van hoogen commissaris vooroorlogseconomie in Italiaansch OostAirika Deze heeft de leiding over devoedselvoorziening en de verdeehngvan grondstoffen en fabrikaten voorde weermacht en de burgerbevolking Voort heeft dit commissariaat de controle over alle bedrüven van militaireeconoj iische beteekenis Tot hoogencommissaris werd benoemd senatorGasparini V Kttrte berichten feest gevierd fin H In bét Sloweensche dorp Krisjovljani by Varasdin hebben de 102 jaiMe Wilim Jurisjko en zyn 101 jartge vrouw hfm tachtigjarige huw jks usum Sleeswijk Holsiein is gaalnsverb d Als straf werd ze voor een flinken stapel soldatensokken gezet die ze moicht gaan stoppen De correspondent te Boekarest van het Hongaarsche pereburéau M T I heeft op lrach gekregen het land te verlaten Volgens e berrcht uft Vichyis gistemiiddag brand uitgebrokenaan boord van het s s Mont Agel inde haven van Marseille Een drijvende spuit vatte het vuur aan Het isnog niet zeker dat het schip geredkan worden Naar aanleiding van de wissdingdes jaars naar verluidt een vr uitgebreide amnestie in voorbereiding zoowel voor polftieke als crimineelevergrypen Ook de door krijgsradenIxliandelde zaken zouden hierondervallen Uitkeering uit H rste fonds HU VEKKEBRSOITGXLVKKEN WAARBIJ DVITSCHE MILITAIRE AUTO S BETROKKEN ZIJN De wdn secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken heeft het volgende onder de aandacht van de gemeentebesturen gebracht Door de Duitsche overheid wordt net standpunt ingenomen dat de schade veroorzaakt door ongelukken waarby Duitsche militaire auto s zyn betrokken in beginsel niet door de Duitsche w eermacht behoort te worden gedragen doch als schade tengevolge van oorlog handelingen waar noodig ten laste van het bezette gebied dienen te komen Op grond hiervan deel ik u mede dat ik beatoten heb de slachtoffer van dergelyke ongelukken te rangschikken onder hen die in beginsel voor hulp uit het Herstelfonds 1940 in aanmerking kunnen worden gebracht Zoo in uw gemeente derhalve dergeiyke slachtoffers hulp noodig hebben wordt u verzocht zulks ter kennis van het departement van Sociale Zaken te brengen met omschryving voor elk geval afzonderlyk van de schade en de hulp welke naat uw college s meening mede aan de hand van de byzonderheden van het ongeluk gerechtvi djgd worden geacht De arbeid in Joodsche gezinnen WAT ONDER STAMVERWANTVERSTAAN WOfcDT De tekst van de Verordening welke aan Duitschers het dienstnemen in Joodsche gezinnen verbiedt heeft de VTaag doen ryzen of ook Nederlanders onder dit verlxid vallen De veroiTdening spreekt namelijk van Duitsche burgers van Duitsch of stamverwant bloed Het woord stamverwant sticht dan blijkbaar de verwarring Opgemerkt moet echter worden dat de verordening alleen op Duitsche Staatsangehiingen staatsburger van toepassmg is dus m geen geval op Nederlandsche staatsburgers De bedotlde term is een technische uitdrukking uit de Duitsche Jodenwetten die de Staatsangehörigen splitsen in die van Duitsch en tamverwant bloed en in Mischlinge van den tweeden grajrd DE CONTRM E OP DE VERORDENINGEN VAN DE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAJBTEN IN NEDERLANDSCHE HANDEN In een persconferentie heeft dr Rabl juridische specialift van het riikscommi isanaat de st kking aangegeven an de Zaterdag wrschenen verordening waarbij lid 2 van artjkel 2 van Verorden ng nr 3 is afgeschaft voor de prpvmciën gemeenten waterschappen veenschappen en veenpolders De Verordtn ng nr 3 van 29 Mei 1940 deed op den Rijkscoramissaris de controlebevoegdheden der kroon overgaan en bracht ook de controle over de waterschappen welke voorheen by Gedeputeerde Staten lag aan den Rykscon missaris Artikel 2 lid 2 van genoemde verordtjnmg bepaalde im mers Alle rechlsvoorschriften moeten vóór de bekendmaking aan den Ryksccmmissaris worden voorgelegd De bekendmaking moet worden geschorst wanneer de Rij kscommissaris dat wenscht In het derde lid van bedoeld artikel 2 werd dan bepaald dat de Rykscommissaris deze bevi egdheden aan hem ondergeschikte Duitsche organen kan overdragen In de verordeningenreeks betreffende biizondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied is nu geleidelijk een groot deel van de den Rijkscimmi ssans toekomende bevoegdheden aan Nederlandsche instanties gedeleerd Zoo bracht de wrordening 193 van 31 October het bekrachtigings hetopschortmgsen bet vernietigingsrecht van den Rtjkscommissaris is daarbij afgeschaft Thans is dus de controle op de totstandkoming van de rechtsvoorschriften der lagere organen geheel in Nederlandsche han den gekomen Aangezien de Rijkscommissaris ook gebruik had kunnen maken van de mogeUjkheid zyn bevoegdheden aan Duitsche or ganen te delegeeren ligt in deze oplossing een bewys van vertrouwen jegens de Nederlandsche instanties welke dit spreekt van zelf intusschen h g wenschte vriend chappelyke contact met de Duitsche organen blyven beyaren WINTERHüLPCOLLECTE IN AMSTERDAM De collecte voor de Winterhulp heeft in Amsterdam op beide dagen in totaal ƒ 13 000 opgebracht Vaste brandstoffen derde periode Gedurende het tudvak van 1 Janauri 1941 tot en met 31 Januari 1941 geven de met één eenheid brandstoffen derde periode en de met één eenheid cokes derde periode gemerkt bonnen elk recht op hel koopen van één eenheid vaste brandstoffen De verbruiken in de groepen C en D met een maandverbruik van 25 of meer eenheden vaste br nd toffen per maand dienen zich na 1 Januari a s lot de plaatselyke dictributiediensten te wenden op door deze diensten beiten A te maken dagen tot het in ontvangst nemen van de toewyzingen voor de derde periode Sjon t l fRÖOD GEBAK EN BLOEM liilet 21 gennmmerde dubbele boa r nen tan het 2 broodbonboek 250t cnw rHtebnwi i Crain ander brood Elk der enkêia boonèi 125 cnun toggebivad J IM gram ander bro d o 1 nutsoen gebak voor de periode vu 3 Dec t B 5 Jan met 7 datta extra geldigheidsduur De met iM genummerde bonaea aq Boc geldig t m 9 Jui Elk der met 3 gatanuMtde bw nen van de bloemkiart geeft recht op het keopen van 6 a u gr roggebrood of 50 gr ander brMd of H rantsoen gebak sf 35 gr meel of bloem geldig na 30 Dee t m 2S Januari SUIKER BON No SS I KG luikei geldig van 21 Dec t m 17 Jan BOTER EN VET BON No 23 TUI de boter n ▼ etkaart 250 gram boter of margarine geldig vao 28 Dm t m 10 Jm KAAS BON No m 41 6 en Cl na algemeen distrfbutiAoaboekjc 1 ons kaas per ban Geldig t o 26 Januart Extra kaas bon no 20 125 gram geldig van 30 Dee t m 12 Ju EIEREN BON No 34 Eén kippen t eendenei zoowel in at Bit de Mhaal geldig van 30 Dee t m i Jan Bonnen op 5 Jan nog ongebruikt blijven geldig t n u THEE OF KOFFIE BON No 11 ta thee af H pond koffie geldig tot ca lut 31 Januari VLEESQH BON 13 VlecMh 1 vlcotk been inbegrepen óf een raatsoca vleesch waren Bon 13 Worst vleesehwaren rantsoen vleeae waren van 25 Dec t m 5 Jük met extra geldigheidsdnur tst I Januari GRUTTERSWAREN BON No 108 250 gram rijst f rijstcmeel of rijstebloem of rijste gries of gmttemeel gemengd meel geldig van 28 Dee t ra 24 Januari BON No 44 itsluiteat 250 gr gort of gortmont grst ten geldig van 28 Dec t m 21 Febr BON No 57 250 gram haver mout af havcrvlokkcn ti haver bloem of aardappelmeelvlokk of gort of gortmout of gmtten geldig van 28 Dee t m 21 Febr BON No 87 100 gram maixena f tarwe of griesmeel of sage al aardappelmeel f poddiagpaeder dat 100 xetmeel bevat geldig van 28 Dec t m 21 Febr 1 BON No 31 100 gram mxeareid f vermicelli of naghetti geldlf vaa 2S Dec t m 21 Febr PEULVRUCHTEN BON N 103 H k g pculvrMbtea vaa 17 Dec t m 12 Jaa LEVERTRAAN Allcca p boa vaa arts mta 20S ce per feMfd per mttk kSEP BON No 17 150 gram eenheidf toiletzeep öf 120 gram huishoadzeep 6f 200 gram zachte zeep it 250 gram zeeppoeder 6f 125 gram zeepvlokken if 250 gram lelfwerkende wasehmiddelen èf ZM gram vloeibare teep geldig vu 7 t m 31 Dec Deze bon geldt ook voor gextdkwasch per 20 K G droog waseh eoed ON No 118 50 gram scheerzeep èf een tnbe seheercrême of éea pot scheerzeep Geldig van 31 AogBstiis t ra 31 December Op een bon één rantsMU iofletzeep raag verkocht worden een stnk toiletzeep van de oode samensf ng van 7i gram VASTE BRANDSTOFFEN t m 31 Janaul züa kUf VMM ééa eenbtid braad L Bobs 08 O ea 10 van de kaart dtatrlUmtic vaste braddataffen haaiden kachels bMS 15 16 17 II 1 20 21 22 23 ca 24 vaa baMaart distribatie eenrUle verwanaiag Vaoi beas gemerkt brandstoffen één eeaheid 2e periode w eokes één eenheid 2e periède geldig t m 31 December reTROLEUM rKtKmjfXSWaSiGXL PeilWe Vm 2 JL peireleura geldi vaa3t Dee t at 23 Febr Pcrlade G Vaw verliebting n pSisr Gcidig vaa M Pee t m 1 VOOS DE HUISDIQIEN Mm I 11 voederkaart v iModea va 1 t ra J = C oep i 1 Kja hoBdeabro Craep n 1 KG em S K O idm gwep tv gram VI S K O Mem BON n vaedetkwut JJ kattoO aa 1 t W U O Na SI PooMiiiir 4t Jb f No 11 vaa bedoelde kaarten geldig en mag deie Biet votden aaagenammi