Goudsche Courant, maandag 30 december 1940

TWEEDE LAD MAANDAG 30 DECEMBER 1940 Uit vroeger tu den DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR qELEDEI De commissie van beooideoling voor de internationale tentoonstelling van T U heeft o a toegekend devolgeiide prijzen voor Goudsche kaas bronzen medaille Noitier en Wernink alhier 50 JAAR GELEDEN Bij den raad is ingekomen een voorstel V an B en W om de voormahga Gasthuiskerk op de Oosthaven in te richten voor bewaarplaats van het Oud Archief en de Librye De kosten dM vertimmenng worden geraamd op ƒ 5000 die der meubileering op ƒ 2 240 25 JAAR GELEDEN Naar wO vernemen gaat met Januari a s dr Renesse arts van het Coöperatieve Ziekenfonds deze gemeente veiw laten en zich vestigen te Deventei alwaar hu ook aan een ziekenfonds daar ter plaatse verbonden wordt III I n S I en S 1 ir S I tal 1 1 Oudewater WINTERHULP COLLECTB De collecte Un bate der Wmterhul heeft f 70 52 Vi opgebracht j RAAOSVERGADERlkG De burgemeester heeft een openbara raadsvergadering belegd tegen hedenavond half acht PREDIKBEURTEN OUDEJAARSDAG Ned Herv Kerk nam 3 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk nam 3 uur ds W vanDyk 1 p 1 f Reeuwijk LAAT STE BUSLICHiiNG VERVROEGD De laatst buslichtmg aaii het postkantoor hief ter plaatse is etn half uur VervToegd en gejschiedt thajis om half zts des avonds LUCHTBESCHERMINGS JIENST Öi den Luchtbeschermmgfdienst hier ter p aatse zijn m bezo diflden dienst aangesteld de heeren H Öroere ndi k P J V d Hiom H Schnek W don Oudelj en Padmos aUen aThie r Deze personen doen e ienst bij de surveilance Kerstverhaal voor dat door de oudere nog niet bekend PREDiKBEtRTEiN OLTJE EN NIEUWJAARSDAG Oadejaarsdag N ed HlT Kerk Su pwik 3 uur Ds E R Damste I Nieuwjaarsdari JJed Hciv KciK Kffuiirijk v m 10 uur Ds W Vpoegindcweij Vd Hen Kerk SIuip vijk v m 10 jur Ds E R Damsle Geref Kerk v m lü uuij Ds P Warmenhovtn P m I Schoonhoven PRFDIKBEl RTEN 01 DE EN NIEinj ARSDAG Din sdag 31 December Minderheidsgroep Rem Geref Kerk gtbou n m 4 uur D A de Klui van Rotterdam Rem Ds H C Luyt collecte GeTietnte Ned Herv Kerk n m 4 uurP J V d Graaf Geref Kerk nm 4 uur Ds J Hoektra Woensdag 1 Januan Mmderheidagroep Geen dienst Rem Geref Gem Geen dienst fï ed Herv Kerk vm 10 30 uur Dk D J v d Graaf Geref Kerk v m llO 30 uur Ds J Hoekstra i TWEEDE HINTFRHl LP COLLECTE De tweede col ecte ten bate van de Wmterhulp Nederland heeft ƒ 167 opge bracht Geref Gem hm 2 30 uur illecte voor de Ds STADSNIEUWS POLITIE OP DE BOfl Bt een verhuurinnchting van haodwagens belden Zaterdagavond twee hulp agenten BaQ Op de Markt tegenover het poUtieburaeu aldus luidde hun mededeeling had een kar onbeheerd tusschen de boomen gestaan Er wai m de duisternis een dam over gevallen en nu wilde men weten aan wien de wagen verhuurd wa ten einde proces verbaal wegens het onbeheer laten staan van 4e kar te kunnen opmaken Sat klopt wist de eigenaar ovt de cenigc kar die nog met bmneif WM te vertellen 4t heb tk verhuur aan degene die het gebotfw naast De Gruyter op de Mark woont Dat Is liet politiebufjNBj verbaasden zich de hulp agenten IncUerdaad klonk het antwoord de politie heeft Zaterdagochtend een k gehuvird en nog met teruggebracht ÜÈém behoeft geen rqdioformulier te halen fon ZAL HET HUIS AAK HÜ 8 V BKZOBGEN Het publiek behoeft zk te dezer Mede niet naar het postkantoor en de iwstagentschappen te begeven ftn een foimulier te halen waarop men aangifte moe doen van hf t bezit van een ontvang ii i ic iting m verband met de radn aangtf t pl ichi Naar wi vernemen is deze regelii ffetnrffei c t de post na 3 Januari m dese formulieren huis aan huis bij d inwoners ia 1 verzorgen Voor 15 Janmoeten de formulieren ingevuld worden teruggezonden Airtisten oi der het postpersoneel WELGESLAAGDE ÈLLBAVOND VAN SPORTVEREEMGING P T T GOUDA De Sportvereemging PTT Gouda heeft in Central haar eersten jaarlukschen cluba vibnd gehouden De voonutteiil heette in t bijzonder den heer Marees directeur an het postkantoor den heer en mevrouw Waiboer en den Heert Koch welkom Hu sprak er zijn voldoening over uit dat de sportvereemging PTT er in gestaagd het geheele PTT personeel van alle richtingen en rangen bij tlkaar te brengejv Vervolgens kreef de feestcommissie onder leiding van den heer P Hak gelegenheid haar kunnen te loonen Het programma bes nd voor depauze uit voordracht eiPPwg en na depauze uit eenige komisclie films Hetgeheel viel zeer in den geest van de aanwezigen In de pauze hield de directeur Éfin korte toespraak waarin hij zyn gr jotevoldoening oven dezen avond uitsprakDe onderlinge band wordt hierdoor ttnKcnte versterkt De directeur spraker tevens ZU verbazing over jUit dater xulke artisten onder jt n personeel schulen u De avond werd besloten met een uurtle dans en muziek De mu iek werd vfptbrgd dooj het ensemble Veri er e Jong 3or de B möemingén bü S torwegeil BCLAI GRUKE PROMOTIE VAN DEN HEER DE RUITER Dte heer H L A B de Ituiter chefcommies bu de Nedertftndsche Spoor wegen alhier is met ingang van 1 Januan a s benoemd tot controleur ter hoofdinspectie lyndiensl te Utrecht Dese benoemmg beteekent voor den heer de Öuiter een belangruke promo 4ie De hfeer W Kastelein commies te Umiuden is met ingang van 1 Januari aj benoemd tot chef commies te dezer stede I De Goudsche Courant biedt de grootste pablieiteti tn Goada en omgeving wordt eiken avond bIJ vele duiienden abonné a bezorgd in GOUDA J Alphen a d Rijn Ammentol i Bergambacht Berkenwoude Bojl degraven Boskoop Dnebrugge Gouderal l Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrvcht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwtjk Schoenhoven StoIWOk Waddinzveen Woerden Zevenhiuzen ADVERTENTIEPRIJS l S gewone regéU 105 elke regel meer O 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een geWone tekstpagina 1 3 regels ƒ 125 elke regel meer O 40 BU overeenkomst gereduceerde pryzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 rtgels ƒ 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uy uitend b vooruitbetaling Iflundmg tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën tn te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 erl by de plaatselyke akenten Kentviering van De Graal Gisterenmiddag heeft de Vrouwe luke Jeugdbeweging voor Kath Actie De Graal parochie Gouwe een styl I volle en stemmige Kerstviering ge houden De ledm hadden zich in het club huis aan de Pepersliaat om de kribbe onder den kerstboom geschaard Pater Trienckens O F M las Ijet leden tegelijkertijd werd uitgebeeldtelkens onderbroken door een toepasseluke declamatie f gezamenlijke zing Na de pauze waarm de leden ge tracteerd werden las patci Tiientk s een heel mooie Christuslegervde voor wan Sein a Lagerlof VERGUNNING VERLEEND B en W hebben vergunning ver leenrf aan de fa W Koemans Zn tot het uitbreiden der zakker oppenj en klopperij met 1 zakkenkeermachine en 1 electromotor van 6 PK in het perceel Nieuwe Gouwe O Z 1 en aan S L oegheim tot het oprichten van een rijwielreparatieinrich ting en hej hebben daarin van l moffeloven m het rcéel Wachtelstraat ZOa Predikbeurten OUDEJAARSDAG Sint Janskerk N m 4 uur ds E E de Loo e Reuonstr Kerk Nm 7 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk t Vryz Hervormden N m 4 45 uur DS C P Thonfsen solozang door pievr B Wagopr Bik 7 LutlKrsche Kerk Geer dienst Oud IU tH l e K rk Geen imm T J eref K l a Ds J R G tên Brink Geref Gemeente Nm 4 i r Ds A de Bloi C Geref Gemeente Geen dienst Ned Geref Gellietate Nm 3 30 uur Ds Joh van Welzen Vrije ETaogelische Gemeente N m 7 30 uur Ds H C terp Ver Cyltrüii N m 4 uur ds Meyers van Utrecht Leger 4es Hells N m 7 uur Terugblik VEERTIG JAAR MACHINIST BU OAALMANS Op 2 Januari as hoopt de heer A H Dikhooff wonende Turfmarkt 120 veertigoaar als mathmist bu de stoom w asschei ij en blcekerij Daalmans en Co werkzaam te zijn SPORT VOETBAL GEEN ENKELE WEDSTRUD DOORGEGAAN Het is met de voetballeru pok dezen keer taboe geweest voor alE voor de Goudsche elftallen v aitgesteldt wedstrijden werden de terreinen afge keurd Of het ook goed bekeken is geweest m de Ondcr afdeeling Gouda om geen programma vast te stellen HANDBAL D IAAG NAAR D f Op Nieuwjaarsdag JR het handbalelftal van Vires etP Celen tas een vnendschappelyken wfedstrud spelen in Den Haag tegen SHOT Het tweede van Vires zal den strijd opnemen tegen S H O T II PLAATSELIJK NldllirS Bergkmbacht STAND DER WERKLOOSH£l Het aantal ingeschreven werkzoekenden bedraagt 24 ninl 9 landarbeiders 8 bouwvakarbeiders 3 metaalbewerkers en 4 overige beroepen COLLECTE WINTERHULP De tweede collecte voor de Winterhulp heeft opgebracht ƒ 223 3314 PREDIKBEURTEN VOOR SI DfcC EN 1 JANUARI Ned Herv Kerk 31 December nam 2 uur Ds Swuidt 1 Januan voorm 10 30 uur ITs Ewoldt Geref Kerk 31 Dec nam 7 uur en 1 Janiiari voorm 10 uur Ds Terhaak Uitgetredénen uit Ned Herv Kerk OPNEMIVG MFTERSTANDEN OM DE THEE MA4NDEN In verband met de distributitregeling voor e cctnciteit zullen de meters in hek vervolg om de Z maanden in plaats van om de maand worden op genon en mond e n klauwzeer onder vJIkens Onder de va kens van den heer J C van Dam m deze gemeente is monden klauw zee uugebtcken HALVE HEEK LOON EXTRA Hei p onet van de NV Timmerfabriek De Concurrtnl heeft ter e leg nheid van he Kerstfeest een halve week loon e tra uituetaald gekregen STICHTLNG GRASDROGERIJ N Bezwaren van Inwoners Een groo aantal mworer dezer emcente hebben bezwaren ingediend egen de s ichting van een machinale grasdrogerij voor de N V Gravin en Fouragehande v h C Schouten i Zoon aan de Burg Jüilkensstraat aihi r Be aangevoerd bezwaren zijft vergrcoting A het brandgevaar vtor de omliggende pcicee en en s gifikver spreiding Boskoop PREDIKBEURTEN VOOR OtlDF LNMEIWJAARSDAG Oudejaarsdag njn Nieuwjaar vm 10 Ned Herv Kerk 3 uur Dj Jacc bs uur Ds Jacobs Geref Ker Oudejaarsdag nnli 3uur Ds Petersen Nieuwsjaar v m 10 uur Ds Petersen Chr Geref Kerk Oudejaarsdag rt m 3 30 uur Ds Kleisen Nieuwjaar v m k lO uur Ds Kleisen Rem Kerk Oudejaarsdag voorVruz BervonDen n m 3 15 uur Ds TlJomsin Rem Geref Gem Oudejaèrsdag n m 4 30 uur Ds Zuurdeeg Geref Gem Oudejaarsdag n ni 3 uur Leesdienst Nieuwjaar v m j 0 uur Leeadienst w AT g AAR ANNEER SchOHwbarg Bioseoep Nanettt met Jenny Jugo Hans Sohnker en Albrecht Schotnhals Op het toofieel Alex ae Haas Aanvang 8 15 uur Z Jan 7 3 u r VrUe Evangelische Gemeente B ooeüezmg en bidiitond 2 Jan 7 M nor Leger des Hcib Heiligingssamenkoirst 4 Jan 7 uur Concordia Uitvoering Goudsch toonet gtzcischap Tot Ons Genoegen opvoei wg Het Chineeschc vaasje i Jan 1034 trar Bet Schaakbord A g imeene vtrgadinng vereenigingen voormalig Goudschq Voetbalbond Han tf aar Stadkais Openbare ver lachtmg rech van tolheffing op crdamsche en Goudsche Rijpad lOif I uur De Zalm Openbare ver ko iping door nolaria J van Kranen rg IS ea U Jan S aar Thalia Theater Vertoonmg Olympiade film door athletjek en gymnastickvereentgmg Vires et Celentas 19 Jan 2 aar Kunstmin Derde Nutsbuecnkomst tooneelvoorstelling APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 ZONDAGSDIENST DOKTOREN Voor Woensdag Nieuwjaarsdag zal de Zondagsdienst worden waarge nomen door dr J Hamburger telef 116 BI RGERLIJKE STAND Geboren Johan z van Chr de Bruin en A Verhoek Jacoba Klazma d v4n P D Spijker en K C Vermeul Wilhelmus Johannes Maria z van W G Mathot en M A L Marijnissen Gerda d van Ki Bouter en G RiLt veld O V e r 1 e de n Dirk Boere 60 j GELIJK GESPEfeLD Een lhicr gespeelde VTiendschappe iijke damwcdstrijd tusschen Boskoop I en Excelsior I uit Waddinxveen t nd g dt in e n gelijK spel WERKLOOSHEID ITATIONNAIR Het aanta wtrK o iztn bedroeg deze weck 94 vorige wtck 90 Gouderak VERGADERING VOLKSONDERWUS Viijdagavond hield de afdeel ng Goudt rak van de vereen girg Volksonderwijs in cafe Ooms haar jaaf lijksche ledenveigadering De jaarverslagen Van secretaris en p rningnieester wprftn oi der dark zegging goedgekeuiij Hierna volgde besuiursverkie rig JDe aftredende b tuursledcn de heefrin A Huismar M Rook m A Vcrtxjom werdei herkoztn Wegens de s ech e op kom deleden w rd besl ncn de vior7 inB m de vierde vacatur ir hei bestuur m verbard met htv ver tiek van den Voorz tier den heer van ktl aan e houden tot een v ligende buitengewone vergadering Bij morde van den heer A L Scheijgrcnd werd dark gebracht aan den voor zjtter voor het vele we k dat deye voor de vere riging geda in had Spreker hirrntrdt eraan hoe he kinderkoor wa irvan de heer van rkel tevens leider was vooral de laatste jaren eer aantal mooie Uit voeringen gegeven hid De voorzitter zei dat hii met genoegen terug zou denken aan de jaren die hij m Gouderak gewerkt heeft WERKLOOSHEID STERK GESTEGEN Bij d r agtnt der arbeidsbemiddeling staan de e week 51 werkzoektn den ingeschreven tegen 20 in de vorige week PREDIKBElTlTFN 31 DECEMBER EN 1 JANUARL Ned Herv Kerk 31 Dec des n m 2 30 uur Ds J van Vliet 1 Januari des v m 10 30 uur Ds J van Vliet Haastlr cht MONO EN KLAUWZEER Onder den varkensstapel van den veehouder K alhier is varkenspest uit gebroken Een tvteetal dien n zijn reed aan deze ziekte gestoivm Moordrecht KERSTVIERING IN DE N H KERK Kleine Kerstspel opgevoerd In het tot in alle hoeken bezette kerkgebouw van de N H Kerk had 2e Kerstdag de jaarlijksche Kerstviering plaats Na orgelspel kwamen de 200 kinderen het gebouw op rustige wyze binnen Ds v Mourik Broekman sprak een kort openingswoord en wees er om op flat dit keer de viering des middags plaats vond de Kerstboom ontbrak doch dat nu voor het eerst een kerkspel werd opgevoerd Gezamenluk hieven de aanwezigen aan gezang 229 I 7 De kmderen zongen vervolgens Kerstzang Hierna voerden leden van de afdecIing Moordrecht van de Vryz Christeluke Jeugd Gemeenschap het Kleine Kerstspel op hetzelfde Kerstspel dat vorigen Zondag in de Remonstrantsche Ker kte Gouda werd opgevoerd De opvoering voldeed aan hooge ei chen De kleeding was zeer sober gehouden maar toch stemmig Het gesprokene was rustig en kwam evenals de zang in het oude monumentale gelKiuw tot zijn recht terwijl het orgel ipel van den heer Vrylandt een perfecte begeleiding vormde Van de opvoerenden ZIJ Mana in wit kleed met lang afhangende hoofddoek in haar devotie volle houding in het bijzonder vermeld De wilding die van dit Kerstspel uitging maakte op de kerkbezoekers eep diepen indruk Vervolgens ontvingen de kinderen evpnals in vorige jaren Kerstgeschenken De kinderen zongen hierna Om het Kindeke In ziin slotwoord bracht Ds v Mourik Broekman dank aan allen die tot dezen n iddag hadden medegewerkt voor aan den leider van het Kerst pel den heer M R van Maren aan mevr Scfeuddebeurs en aar der orga nist Na he uitspreken van het gebed hief de gemeente s aande gezarg 117 ZHARF IJSDAVI IN DE IJSEL Schepen konden er met door Zaterc og den gtl ee en dag nebber de booten m dfn IJ e ach er deze gerrecn te een zwaren str id tegen he ijs ge voerd jat hier hoog ligt opgestapeld Somr ige o ogenblikken lagen hier een tiertal vaartuijen bijetn die voor roch achieruit ktrf ei De veerfiienst tusschen Mdordrecl t er Gouderafc vtas nog m verkirg Var het personeel werd echter veel eevraagd om de veer boot door het ij te krijger Beaten 24 uur vatfgeteten Nader meldt rrer er Zordagmiddag hebbT twee ii breker = het i s m den Use a b er de krm dezer gen eefite s uk gebroken Een tiertal vaartu ger waren Za eroag ir het IS vas eraak er hadcei den pac daar dooinebracht De i brekers arr veerden viak a e midJaguur ei te ongeveer ze uu bad rre de scbe pen beviid Doii der terken stroom bege r tDcn het ij ie drijven er ge hoopt werd da hï met de eb zou afdriven Maandagn o ger bleek het it ech cr d k opgeh opt e ijn blijven zittcr De rn ddels gestaakte veer diensi kon ook fasnr agmorger met m we k ng torder g tel j Daur de vorst betrekkelijk van k rtet auur is ge weest vermoedt mer aa de oorzaak ligt ir het feit da de vt rsch ende tKcrter ut den IJasel zin gei umer aardorr het ij gemakkeujktr hier heen kan drijven RIJKSVBI Dn r TER OVERGEPLAATST De heer Kleiboe ri ksveldwachter in deze gemeente i ais zoodar g over geplaats naa Goucerak VERBETERING MOLENSTRAAT De werkzaamheden tot verbetering van de Molenstraat zun in verband iret he weer iidelijk stilgelegd Over de geheele Molenstraat is reeas etn dikke laag zand gebracht w asrdoor de groote plassen verdwenen zijn De ophaalbrug over de Wetering is gesloopt Daar ter plaatse zal een breedere toegargsbrug naar de Molenstraat komen FEUILLETON Madmk verboden NOODLANDING IN DE WOESTIJN Ongeveer een half utff dat den beidei mannen een eeuw leek verliep Toen klonk opnieuw maar ditmaal van vrtj grt te hoogte de stem van het meisje Het touw is vast gebonden fi Gucker slaakte een zucht van verlichting toen hy zun schouders plotsehng van Floyd s voeten bevrtjdvoelde Hallo Flqyd Ik i Bcht tpt jeheelhuids bove J ent aangeland j dank m ik nal z Htj pakte het einde van hét toilw b u d het ttaet een J sen knoop olm zun arm en maakte jiot l iclj d nja gemakkeUJk op den gtopd Voorïex pig ns er voor hem niets m éer te doen Hi vouwde z armen ot der hethoofd eo trachtte zich 4 tijd v Ucehem in de eenzaamheid nog zwaarder▼iel Ie verdruVen door zachtjeh voorzich heen te hikuriën Profeasor Fl velkde intussdhw hM touw adlt hq zich eenige mCtera a f opietrokken vonden z0n voe a al spa dic e i Stel n iuit De muur welke aanvankeUjk loodrecht omhoog had geloopen begon hier schum achterover te hellen en vertoonde sporen van verwering Nochtans bood hy zelfs een geoefender bergbeklimmer heel wat moeilyk heden en zonder touw zou deze klau terpartu m de duistenus dan ook stelUg ondoenluk zyn gewc est Floyd s bewondering yoor Vischwa s sportieve prestatie Mfeikte haar hoogtepunt toen een gede e steile rotswand zu het dan sle hts over een betrekkcluk korten afstand hem dwong uitsluitend van het touw gebruik te maken Daarna volgde weer een schuine heUmg Vol spleten welke ongeveer tien meter öoger m eei reed plat tonjn efoflig e D aü Vond Jij Vigchwa di hu buzun l ehoudep a ankefjnst enthousiastde hand drukte i i Dat l t ib je uitstekend gedaan Ikzou het je biet hebben verbeterd Zun lof schëfe haar goed te dmn ivant zu verborg met eeU schuchter gebaar haar hoofd aatl zun schouder Daarbij raakte zun hand haar arm en bu dit toevaUige contact voelde hu op haar Ifuid tuaschèn den elleboog en den pols een lauw lilèv ng vocht Maar Vischwa zei hg verschrikt je hloedt Dat IS niet erg Sahib Waarschunhjk heb ik mb aan een ptmtigerots gestooten De wond moet gereinigd en verbonden worden en daar wy over het bereikte resultaat tevreden kimnen zun zullen wu het hierbu laten en naar ons hol terug keeren Weet u waar wu ons bevinden Geen idee van Op de galeru Ik zag het direct toen ik het platform bereikte Hetwordt naar achteren steeds smaller eneindlj t m een nauwe tunnel welkenaar het eigenlijke Siddhalj voert Prachtig nep Floyd enthousiast Des te meer reden om niet overhéast te werk te gaan Onze joyeuzeentree in Siddhab behoort grondig tew 4rden voorbereid F oyd overtuigde zich dat het touw stevhg bevestigd was en daarop begon de afdaling Guclcer werd door het slmgeren van het touw op hun terugkeer vtjjorbereid Hu ontving hen met een reeks nieuwsgierige vragen Floyd bracht hem van het resultaat van hun kümpartu op de hoogte Dit IS de beslissende wending I besloot hu zun relaas Wu zullennu eerst eens goed uitrusten en dankaï onze gastvoorstelhng in Siddhabbeginnen Ik geloof dat zu m elk opzicht sensAioneel it zyn Be eentonigheid van hun tiestaan m aanmerking genomen vermoed ik dat de mgezeienen van Siddhab allereden zullen hebben ons dankbaar tezun voor de afleiding welke wij htmdenken te verschaffen Vischwa greep angstig Floyd s arm Wat denkt u daarboven te ondernemen Sabil Floyd stak zun borst vooruit Heel Siddhab a n mun voetenbrengen lachte hu Wu hebben nua zoo lang aan de voeten varf Siddhabgelegen waarom zouden wu nu terafwisseUng niet eens als veroveraarsoptreden Wat zeg jy er van Hans Ik sluit mu geheel bg den vorigenspreker aan HOOFDS K 20 Toen dr Been de tent liet was Ihet reeds vruwel donker ijtn ijzige uit het Nerorden komende wind streek poor het dal De Hindoes zaten voor zoover zu iich nog niet in hun tenten hadden teruggetrokken om een groot vuur dat 5U midden in het kamp hadden ontstoen j Ah Mohammed bevond zich met onoer hen Been besloot buiten om het kamp h n te looi en tenemde zich van de aanwezigheid der wachtposten te overtuigen tHu was reeds cenigfe posten gepassejerd toen hu plotseling zun stgp mhitid Uit een tent welke hy juist voorbj gmg klonken gedempte stemman iMin wantrouwen deed hem aan de acfeterzude van de tent stil staan rtet waren twee personen die zioh daj r binnen met elkaar onderhieldai maar eerst toen hij m één der beide stcKunen die van AU Mohammed her kende boog hu zich luisterend naar het bnnen van de tent Mun meester heeft mu nadrukkeluk opgedragen hun beiden gtenmoment uit het oog te verliezen Zuschunen toch al argwaan te hebbengeliregen Maar het is zeer drmgehd Alsje vannacht gaat zal nu id er ietsvan bemerken en bij het aanbrekenvan den dag kun je weer in het kampterug zun Wat kart Hla Ma Chood met mute bespreken htbbcn Ik ben maar fennederige dienaar van mOn meesterZeg je gebieder dat ik vandaag eentiode naar Gigfsar heb gezondenWaarschijnluk zal hu nadere bevelenontvangen en dan kan het onderhoudmet Hla Ma Chood plaats vinden Ik mag met zonder jou nqarSiddhlab terugkeeren Het is werkelgkzeer ingend Een poosje bleef het stil Waar schtjnlyk overlegde All Mohammed Hassan of hu dit nachtcluk uitstapje zou kunnen verantwoorden Goed ik ga mee Maar dan moe ten wu ons haasten Een o genbhk later slopen twee dtustere statten uit de tent Zy lie pen er om Keen en dr Been had nauweluks tud opzy te springen en zich plat op den grond te werpen In enkele seconden kwam hu tot een besluit Hu moest het tweetal volgen ook al was dit niet van gevaar ont bloot De zinnen welke hy had opge vangertj wettigden het vermoeden dat hu op het spoor was van het geheim welks ontknooping hu zich ten doel had gesteld Het onaangename van het geval was slechts dat hem geen tud overbleef om Ellen Bojard van zyn voornemen in kennis te stellen Misschien zou zun lang uithJuven haar met al t zeer verontrusten In ieder geval ec ter mocht dit hem met van zun plan afhouden De beide mannen liepen tamelyk v g en bu de hecrschende duisternis had hu werkelyk moeite hen niet uit het oog te verliezen Daarby moest hu nog alle V X rzichtigheid m acht nemen om te voorkomen dat zu hem ontudig zouden ontdekken Plotsebng vertraagden de nachter lyke wandv laars htin schreden Zi hadden nu de vlakte achter zich en waren het gebied der rotsen genaderd waar Been het wel durfde riskeeren den a sjand tusschen he wat te vermmderen Nu boog de weg eenigszins Stygend scherp naar het Zuiden af waar hu de richtmg van het randgebcrgte i volgde Daarna hep hy weer trrugj naar het Noorden v ei volgens tmg het nog stcedi stugcnd door een lau i we kloof en nauweluks was deze gepasseerd of het pad liep plots mg met een ze 0 scherpe bocht stti jm j laag dat Hans Been een oogenbh Jaij mdruk kreeg of de achtcrvo deat door de aarde wartn verzwolgen CHrordi i o i dJJ