Goudsche Courant, maandag 30 december 1940

IVeede blad et MAANDAG 30 DECEMP R I940 WlMKgLIE N T WOOBP ALS IK UITVERKOCHT 9EN HEBBEN WU ALLEBEI NIETS Wie BU AANKOOP VAN ËEN NIEUWE SAn EBIJ 2 N OUPE INLEVgRT Pie WIE EEN OU0 £ BATTERIJ vvÊfr ooir IS e SCHULP AAN PAT EEN ANPffR EN OOK HUZELf = BINNENKOMT 20NPER aATTÊRIJ Zit Ilederlandschc technici hebben het mogelgk gemaakt om oude baiiergen en onderdeden daartftn te gebruiken voor nieuux Laat ons vrijwillig ogze oude batterijen bij den icinkelier inleveren dan behoeft het Rijksbure vifor Chemiscfie Producten geen dtcingende maatregelen te nemeiu HELPT PE INDUSTPIE PEN WINKELIER ÊN PE ÊBRU1KERS VAN BAVteRUENU l mrttmilignm wpndim mrh mMr iiiiiih ijirH tnt ilcit t tminttitrb m 14fmlirhliitgaitiiiut Hgnitfaut 24 Ilanifel en induilrie kunnen mrh MMir inlirhliitgén tr nr vri tof h t tt ktburram rour Cheminck Pruiluelp n ÊtonmgtLad l5 MAAK HET ONS £ N UWMEOEBUHCrËRS NIET NOOPEUOOS AAOEILIJK LEVER UW OUDE BATTERIJ IN ÊNVVIJ LEVEREN UNMIEUWE 00 BLIJVEN PE FABRIEKEN PRAAIEN WIJ HOUDEN ONZE KLANTEN EN U HEBT LICHT WIJ WERKEN AAEe WERKTU L Nl OOK AAEE VRIJWILLIG En dan nog ieH VERSPIL GEEN GELD EN SLA GEEN BATTERIJEN IN WANT EEN BATTERIJ KAN NIET LANG BEWAARD BLIJVEN ALLEEN ALS ZE VERSCH ZIJN WERKEN ZF I X DENK AAN ïmBtlBVBRUmOT NIEUWE KOOPT CUBLJCATJt VAN HET DEPAUTEMENT VAN ÜAAÜEL NJJVEUUEID EN SCUÜEfVAABT lEN BEUOEVE VAN UET KUKSBUKEAU VO OKftÜEMlSCUE FKODÜCTEN Q 3978 102 rii Heden overleed nog onverwacht tot ónze diepe droefheid onze innig geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw CORNEUA VERHOEF Weduwe van den Heer Izaak Theodoiiis de Bruin in den ouderciom van 67 jaar Rotterdam Mr Dr W DE BRUI N C DE BRUIN Moerkerk CORRY Gouda 28 December 1940 Fluv eelensingel ViQ De begrafehis zal plaats hebben Don jerdag 2 Jan 1941 njn 2 uur op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen te E Gravenhage Verti ek van het sierhuis te 12 4 uur j i97y Heden overleed nog onvei acht tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Zuster Behuwdius ter Tante en Oudtante Mevrouw CORNELIA Ti Ré0EF Weduwe van den Heer liaük Thgodorus de Bruin in den ouderdom van 67 jaar C DIJKXHOORN VerhocÊ D L DIJKXHOto Wed A SCHRIEK Verhoef N VERHOEF TH FREDRIKZE y eThocf W G FRBDRIKZE M A J BEGEER Verhoef J K BEPEER Neven en Nichten Gouda 28 December 19 40 i 390 29 Heer tniddelb leeft zoekt tegen halt Januari genjeub Zit Slaapkétmer met pension Liefst centr verw Brieven m prijsopgave aan Kalz Oraaf Florisstraat 112a Rotterdam O 307fi 7 üeiraagd op haiidelskanioor Jongste Bediende Br onder letter li aan F Bijlsina s Boékh N V L Tiendeweg Oouda 1 307 = Advertee t in dit blad FRANKRIJK Britsche aaiivalspogingen c p Fransche havens Herhaaldelijk hoiiTjcn Britsche vlit gtuigen getracljt de Noord Fransche havenLorient een der vele Duitsche marineen luchtwapenstations aan de Kanaalkij t aan te vallen Het D N B yvordt medegSiecld dat als indrukwekkend bewijs van de doeltreffendheid der Deitschc afweer by lorient zeer vele wrakken van Engelsche vliegtuigen liggen Thans is volg i KS dit bericht wederom een En gelsch bonibardementsvliegtuig dat militair belangrijke installaties wilde bombardoeren kort na zijn komst neergeschoten Van Duitsche zijde wordt het kenmerkend genoemd voor de militair dilettantistische en zinneioozê Britsche strategie dat de Engelschen afzonderli jk vliegende toestellen uitzenden naar het gepantserde reuzenfront van duizenden kilometers terwijl de gróote aanvallen van het Duitsche luchtwapcn het eene militair belangrijk cefttrum van Engeland na het andere coventreeron eatfe commissie welke te Èèoordeeleii heeft in welke gevarenklasse de gemeenten thuis behooren Hij was verder nog voorzitter van tal van andere cortunissies inzake richtlenen bij de luchtbescherming voor spoorwegen binnerj seheepyaart gasen electridteitsvverken enz De overledene w voorts redacteur van de Militaire Spectator Engelsche bommen op ons latvd GEEN NOEMENSWAARDIGE SCHADE TWEE TOESTEiaEN NEERGEHAALD Naar men ons meldt is in het looien weekafcd weerom een Engelsche vliegtuigen boven ons verschenen welke boven een aantal dorpen bommen hebben geworpen Nergens werd echter noemenswaardige schade aangericht da meeste bommen op bouwland neervielen Drie tiperderijen nvoesten evenwel ontruimd worden daar he gevaar bestond dat aanvankelijk niet tjeëxplodeerde bommen misschien later tot ontploffing zouden komen Ongeveer een dozijn huizen hep schade op Boven de groote steden zijn de vliegers in het geheel niet ver schenen Personen zijn aan deze bombardementen niet ten offer gevalle Daarentegeit zijn echter wel in de afgeloopen dagen twee Eilgelsdie bommenwerpers neergeschoten waarbij het meerendeel der inzittenden den dood vond Verschillende andere werden gewond en deze zijn naar iK ziekenhuis vervoerd BINNENLAND Koopt geep vleesch zonder bon TWINTIG GESLACHTE O ARKENS IN EEN GIERKELIKER In samenwerking met de rijkspolitie uit Schagen en t Zand is het de Heldersche politiegelukt een viertal personen te arresteeren die zich bezig hielden met het frauduleus slachten van vee Zekere T een boer uit de omge ving van Den Helder liet varkens vervoeren naar boer S L in de Zijpe nabij t Zand waar in het holst jan den nacht de dieren door de slagers T MARKTBERICHTEN KAASMARKT OUDEWAIVS 30 Dec Aanvoer 4 partyen ty 5i stuks wegeAde 1100 1 Prtlaen 4fl Han ie4 vluc Stolwyk p edikbeurt voor oudejaar jPTud Herv Kerk consistoriekaiiier 8 U n m ds B J Kanis Evangcliesatie 7 30 uur n m ds Zandt van Delft Nieuwj aarsdag geen diensten Zevenhuizen ITKEERING VAN WINTERHÜLP In doze gemeente hebben 21 gezinnon een gilt van Winterhulp Nederlarl d ontvangen ten einde daarvoor n§ar verkiezing levensmiddelen of brandstoffen te koopcn GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden Een auto reservewiel met band en plm 4 M stalen kabel de band is gemerkt Polska Opona Stomil 6 50 X 20 een sleuteltje vanikunstschaatson BCBGERUJKE STAND k Geboren Dirk z van j Sehmid V n Cl van den Bos Arie z van J vajj Rijn en H do Knegt Neeltje d van M C Zijderhand en B W van Danx Jaccbu Cornelia d van C J van den Haak en J K Kwakemaat Jannetje d van H Clasing en M J Hiiijskes Garrit Huibort z van W van den Dooi én K J Verkaik Areijdje Maria d van B Huisman en P E de Jong Ondertro u w d Emihigje Engeltje Kloot 47 j echtgcn van K Markus Ondertrouwd H J van der Zaan 21 j en C Karreman 17 j BUITENLAND DUITSCHLAND LEgiERBERICHT VAN HEDEN Konvooien getroffen Het opperb evel vbn de weermacht maakt bekend In den natht vanj 28 op 29 December hebben govech svliegtuigen de haven instaUatiete van Plytnojith aangevallen De bommen veroorzaakten branden en ontploffingen In den loop van de gewapende verkenning overdag worden verscheiden voor dén oorlog belangrijke doelen aan de Oostkust van Engeland met bommen bestookt BovendienKreeg een belangr ijke fabriek te Crewe bij een scheeraanval verscheiden voltreffers a f Van een konvooi ten Oosten van Harwich werd een vrachtschip vanomstreeks lO OOO b r t door bommenjn brand gestoken Ten Oosten vnnSoVithwold is een mijnenlegger getroffen Bij een aanval p een srootkonvooi 200 km ten Noordwestenvan Londoftderre kreeg een vraohtboot een zwaren voltreffer zoodat hetmet slagzij bleef liggen en begon te zinken Artillerie van de marine heeft een vijandelijk oorlogsschip onder vuur genomen toen het onder begunstiging van het wter de Kanaalkust p ogde te naderen In den afgeloopen nacht heeft vrij sterke formatie gevechtsvliegtuigen liOnden weer met bommen bötookL De vijand heeft in den afgeloopen nacht met enkele vliegtuigen boven Duitsch en bezet gebied bommen laten valleu die zonder uitzondering in het open veld of in zee terecht kwamen De luchtdoelartillerie heeft twee vüan elyké vliegtuigen neerjgeschoten ITALIË I EG£EB£R CHr VAN HEDEN Artillerie actie rondom Bardia Het hoofdkwartier publiceert leger bericht ni 206 Het luidt als volgt In het grensgebied van Cyrenaicawordt de actie der artillerie rondomBardia voortgezet Kleine gemechani e de Engelsche afdeelingen dietrachtten onze vesterkingen te naderen werden afgelagen De luchtmachtwierp bommen van klein kaliber ennchtte mitrailleurvuur op vyandelijkegemechaniseerde afdeelingen tijdens opeenvolgende offensieve acties Tal Tjke strijdmiddelen werden beschadigd en vernield In de zone van GUiraboeb is een V andelijke aanval afgeslagen De Engebchen hebben eenige van onze b ses gebombardeerd zonder schade te verIBorzaken yian het Grieksche front heeft de T and operaties van locaal karakter ondernomen doch is met zware verliepen afgeslagen De formaties bommenwerpers en jagers van twee eskaders eden opeenvolgende aanvallerf op haTeninstaüaties verdedidigingssteUinff u P Op de vijandelijke Jlootbasis van Trevesa werden door n stoutmoedig uitgevoerden bomaan val branden en zware schade aan materieel haveninstallaties en aan een schip voor anker veroorzaakt Boven Valona h tt het luchtafweergeschut van de marine bp den morgenvan den istcn December een bommen wetpcFbradnend omlaaggpfcaaltitDe jagsj Wingcn een vijandelijke formatie op en schoten jg twee vliegtuigen neer Eenheden van de vloot hebben zonder te worden gestoord vijandelijke stellingen aan de GriekschAIbnnee schc kust met zichtbaar vernietigende uitwerking langdurig beschoten In Oost Afrika niets van bcteekenis In den nacht an 29 op HO December zijn vijoradeljjke vliegtuigen in twee opeenvolgende golven over Napels gevlogen en hebben vlugschriften benevens enkele U TïiYnPïi bo en do stad laten vallen Woonhuizen werden getroffen Zever doodcn en enkele gewonden ralloi te betreurc n Eén pnzer in den Xtïantischen Oceaan jpcreeronde duikboótcn he ft een Engïlschtn bommenwerper neergescholen ENGELAND De jongste aanval V op Londen VAN ONGEWONE HEVIGHEID Uit Londen wordt geme dat het Duitsche luch+vrapen in den Joloepeii nacht een der hevigste aanvalljCri op Londen gedaan hectt di deze stad ooit te doorstaan gehad heeft Bij deze aanvallen hebben de Duitsche vliegers dezelfde tactiek locgep ist als rtcds vroeger op erscheidene Engelsche provinciesteden Eerst hebben hebben zjj door brandbommen zooveel mogelijk branden veroorzaakt om daarna bij het schijnsel van deze branden hun brisanibom men uit te werpen De LondenSche brandweer is er nog niet in geslaagd alle brandhaarden t biusschen Een aantal bra ndweerlieden heeft het leven verloren bij het instorten van gebouwen Omtrent den aanval geefi de Londensche correspondent van de N e w Y o r k Herald T r i b u tó e inrirukwel tendc verïlagcn klaarblijkt lijk betrekking hebberd op dtn aanval in den nacht van Zaterdag op Zondag Duitsciie vliagtuigen hebben Londen fel aangevallen en n aar de correspondeni meldt gedurende drie uur onafgebroken bestookt met zwaar explosieve on bHmd bommen Een stadsdeel is daarbi j in een hel veranderd water duirenden brandwe rliaden nog fles ocl ton trachtten lanezamerhandjde viam meester te worden Van af de Vv aterloo Btidge zag de OoE elnke horizon er uit ils een Wag neriaansche ensceneeringl waartegen de St Pauls kathedraal mKhtig afstak afseteckend tegen de l aghangende rookwolken Van tijd tot tijd was de kfoote kerkgeheel verdwenen in de mokwolken Het wns een dor kortste mair z vaar = teaanvallen De aanvallers iaren uitverschillende richfin een alsVon elndeiooze rij eenden kom en aanTlieé en enhadden de stad met alle sooiten bom men bestookL In één stadsdeel alleen waren ruim 200 brandbommen neergekomen dieeen reeks brandy hadden doen ontstaan D groote stalen gebouwen stonden te trillen op hun grondvesten toende bommen neerhagelden Zij stondente schuden toen liet afweerge chut mothet hevigste vuur op den aanval antwoordde j De aanval was even plbtsefing gee indigd als hij was begonnen Op hethoogtepunt van den aanval was destraat praèlisch van ieder verkeer vrij De autobussen wa ren verdwenen enmet enkele uitzonderingen ook detaxi s bor het eerst sedert weken waren de ondergrondscho stations weervolkomen vol Files van m on chen ochten beschuttirfg in de ingangenvan groote gebouwen Door de branden die door de duizenden brandbcm mcn waren ontstaan was de verduistering volkomen opgeheven De correspondent die tusschen PicadiDy en het Strand door den naiival werd verrast beschrijft hoe de hemel overal rood gloeide overal stegen vlammen op om ver olgens in rookwolken te verdwijnen Een bom skeg in de nabijheid van een groot hotel ir waar het licht uitging Langs de Theems sloeg een voltreffer in op éen uit twee verdiepingen bestaande ram pc ram werj uit de rails gel cjit en kwim 150 n eter verder aan den anderen kant van de straat wcir neer Ook werden verscheidene gebouwen getroffen die reeds bij vorige aanvallen schade hadden opgelonpen Later heeft de cojresiSondent eer rondrit per auto gemaakt door hef stadsdeel dat het zwaant geiroffen is en waar reusachtige brandaji woedden De auto reed over de slangen van de brandweer heen eft onjer de banden knerpte het van de glassplinlers Het ge troffen gebied heeft een oppervlakte van meer dan een vierkante kilometer De N e w York Times publictert een bericht uit Londei iran Associated y Prfss waarin wordt gemeld d at vele eden der lurhtbescherming in wanhopigen strijd met de branden het leven hebben verloren Talrijke stadswijken zijn in vlammen gehuld AZIË 7 JAPANSCH FRANSCHE ONÖERHANDELINGEN BEGONNEN Het bureau van Voorlichting te l okio heeft vanmorgen het volg rde communiqué uitgegeven Hajime Matsoemiya de Japanschc ambassadeur heeft vanmorgen een ontmoeting gehad met René Hobin den specialen Franschen vertegenwoordigen in de ambtswoning van den onderministe van Buitenlandsche Z en waar zij van gedachten isselden omtrent algemeene aan gelegenheden die betrekking hebben op de economische betrekkingen tu sschen Japan er Fransch Indo China AMFRFKA De hulp aan Engeland HET CONGRES BESLIST Door de thans af gekomen beslissingen van het ministerie van Buitenlandsche Zaken en dat van Justitie ook bevestigd door het persoonlijk standpunt der bewindslieden Cordell Huil en g neraal Johnson dat geenerlei beslissende stappen ten gunste van Engeland zonder toestemming van het Congres mogen worden gedaan plaatst het Congres voor alle toekomstige maatregelen op J esKste wijze op den voorgrond De geheele pers constateert eenstemmig dat elke nieuwe maatregel ten gunste van Engeland de V S op den rand Van den oorlogsafgrond bjengt Hef gaat dus om aangelegenheden van nationaal belang en hierover mag Volgens democratische beginselen slechts door het Congres beslist wbrderi 4a TBESUNG HAIGHTON S Co 4V Wettlga Piemielaenlng 1912 3s KLASSE Is UJST IrBEKKINCnfAN MAANDAG 30 DECEMBER 1940 HOOCE PBEMIEN f 5000 4265 t 1001 9189 f 4g r 6337 18692 20985 f Miü 872 5354 8306 ijpSM 703 3507 C97S 15423 1 5990 18224 19S50 SOvSa PHEMiWl VAN ƒ 45 46 60 167 f n8 2üiJ222 230 2 y 3 371 397 487 688 728 750 767 jm 048 4 i 863 869 1122 1146 1229 127 1311 1380 1388 ISBr 1405 1637 1650 16£2 1780 18M 1925 1033 1934 2030 2062 2068 2149 2341 2426 2448 2637 2671 2ra 2708 2713 3005 apfa 3059 3160 3326 JBïO 3372 9427 3640 S541 3505 3670 3040 3667 3082 8687 3860 3939 3953 3980 42 7 4270 4302 4306 44C7 4416 4499 4518 4763 4775 4788 4811 6133 6164 6J81 6183 5464 £ 508 5662 5601 578 605G 636468587140746477568029 271 629 792 1017 1313 1463 1785 1953 2166 2602 2716 316S 3448 867S 3722 4087 4314 4619 4£24 5279 6623 5871 6117 6601 6983 7Ï31 7688 7920 8132 8317 8643 8946 6428 9672 6 6 TÜl 280 285 598 647 867 874 2vm 1072 1352 1360 1633 1668 1847 1864 VÜ lavii 2209 2228 2812 2635 28Ü8 2827 32Ü 3220 3453 3459 3605 3607 3ai 4 38 4IS7 4170 4341 4354 4636 4696 4809 4982 309 5310 669 7 5703 b M 5921 6145 6159 MM 656 7007 7057 7269 7320 7 19 7629 318 654 9 19 1120 1369 1571 18C5 19S7 2264 2663 29 i9 3245 34CO 3627 3S29 4207 4391 4702 6t 15 54P2 5700 5967 6170 92 709O 73S6 7690 1377 1681 107Ü 2 2 2282 2070 2943 3255 3529 3641 3833 4214 4398 4762 511i S426 5719 6006 6312 710 7100 7418 7751 7996 8183 8582 8737 5831 6107 6426 6951 7166 7494 7837 8091 8251 8620 8804 8363 5848 6109 6467 6971 7175 7528 7862 B129 8309 8636 8808 9391 9608 7942 66 7983 S165 81 71 172 8543 86S6 9114 9519 8861 8185 8590 8744 1 8jS9 147 648 3IW 070 8381 8647 9C3at 949r 9514 9774 8799 9130 9236 9557 9560 9862 9857 275 663 8 ta 1037 1346 1482 1815 1959 2165 2607 2T8B 3188 3447 3694 3791 410S 432 460S 4864 6295 £651 Ï870 6129 66il9 7005 7249 7615 7924 BI O 8373 864S 8965 97 10130 10152 10177 10210 10223 10240 10249 10284 10322 1038O 10147 10452 10462 10472 10478 10480 10511 10538 10647 1056S O10573 10594 10612 10613 10622 10623 10678 10737 10843 10864 10868 103 2 10873 10899 10906 10920 10924 1094O 10997 1I0I6 ligftS 11127 11153 11164 II200 11203 11234 11288 J1304 1133B lie61 11 393 11409 11421 11425 11484 11603 11614 11666 11 664 1706 11708 11726 117 15 11747 11762 11770 11806 11828 1IS30 JI1B63 11866 M925 119 11 11968 11909 12014 12017 12041 12161 12182 12201 12266 122C3 12311 12318 12367 128 59 12374 12381 i23B5 12444 1£452 12 157 12460 12561 12600 12flai l2 34 12718 1272412730 12766 12835 J2003 12948 12952 12960 13024 13051 13069 13072 13086 13144 13162 13200 13227 13231 13236 13264 13323 13337 13354 13353 13373 13406 13407 13421 13464 1346S 13480 12507 13523 13536 13573 13581 13597 13677 13698 13767 13777 13835 13345 13922 13923 13959 13979 13994 14027 14041 14086 14107 14184 14225 424 14288 14298 14329 14345 14348 14360 14382 14384 14401 14430 14438 14465 14505 14510 14629 14556 14578 14580 14618 14676 14677 14684 14691 14712 14778 14796 14SB0 14803 14809 14906 15 JS1 1S033 15077 15093 16095 1612 15236 15268 15351 15404 I54I5 15433 15448 15487 16497 16 2S 15535 156 04 1 5617 15666 16684 16691 15787 15807 1685 15686 15896 16905 15909 16919 15920 16017 16022 16058 16065 16095 I609S 10131 16130 16142 16159 16203 16204 16215 16234 16271 16J89 16326 I63Ö1 164 6 10468 16507 16508 16556 16631 16667 16674 16683 16684 16716 16726 16743 I67H3 16887 16915 169S8 17031 17069 17095 17195 17167 17304 17212 t7222 17250 17304 17320 17 34 17392 174 0 17444 17459 17478 17548 n6ÖJ 17668 178U 17034 f7710 1 7717 17731 17793 17840 17844 1786B 17949 17997 18009 18010 18048 18069 18090 18166 18162 18176 1B180 18220 18239 18243 8264 IS273 18286 18296 18303 18372 18401 18440 18459 I85I8 3529 18669 18009 18618 18625 18714 18743 ia 4b I8fl47 18a54i3856 18884 18942 19008 19045 19047 190 4 U 064 19166 19227 l 247 19274 19300 19302 19312 19313 19336 I9J44 19370 19378 19532 19562 19679 19697 19598 19S9 19088 156ill 10GS4 19728 19764 19841 19847 18849 19861 19957 19985 20127 20140 2C 69 20193 20230 20242 20281 20324 20341 20348 2C J60 20447 20477 20489 20521 20543 20549 20562 20563 20667 20575 20743 20Ï4B 20789 20808 20814 20823 20871 30888 20898 20908 209S4 ab 97 ongecorb gemo Vert eterln i Uuse 3e lijst PremlCn van t 30 oet Etjn 11472 1 9944 9985 10117 10125 v ider en zoon uit Siijiftgen en een zekeren B R eveneen uit Schagen werden geslacht liet vleesch van wel twintig dieren dat naar men vermoedt bestemd was voor Heldersche slagers vond men terug in i den gitrkelder en de slagfrsgereedschappen onder een meythoop op het erf van boer S L he t gestolen vleesch dat natuurlijk onbruikbaar is voor de consumptie werd naar de verwerkingsinrichting te Schagen vervoerd Het onderzoek duurt voort Verdere arrestaties worden nog verwacht Gep luit generaal D Ridder t ORGANISATOR VAN DE LUCaXBESCUERMING In Den Haag is gisteravond terwijlhij zKh op straat bevond plotselingoverleden de gep luitenantgeneraalP H A de Ridder oud inspecteur derluchtbescherming aldus t Nws v d Dag Luit generaal De Ridder was een van de grondleggers van de organisatie tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen Nadat hij in 1933 terriotoriaal bevelhebber van Gelderland en Overijssel was geweest had hij zich speciaal beziggehouden met t vraagstuk van de luchtbescherming Toen de Luchtberschermingswet van 19S6 was afgekondigd werd luiLgene raal De Ridder benoemd tot inspecteur van de luchtbescherming welke functie hu tot 1 Mei j l heeft vervuld waarna hij werd opgevolgd door den heer A van Batenburg Luit generaal De Ridder stond voor de moeilijke taak de organisatie van de luchtbescherming in ons land op te bouwen Het is vooral aan zijn leiding te danköi dat deze organisatie met kradit is aangepakt Ook na zijn aftreden als inspecteur bleef hy zich met I ie luchtbescherming bezighouden Zoo I was hü nog voorzitter van herclassifi