Goudsche Courant, maandag 30 december 1940

EERSTE BLAD MAANdAg 30 DECEMBER 1940 EFFECTENBEURS AMSTERDAM No e ringcn ran 2S December t Hl alng B AJ£ D obL 51 1 KB B gh s en Jurg ir vd DbL 31 Berjiel s Pat Iv 37 ObL 4 Levers Zeep MtJ Obl W Umb SteealEin Obl 4 Bat P Iflj O 41 ld W Obl SVa Moormann Cuit On Obi i Amst Grb b S Nat Gr bez 19 S Idem 1939 4 Ned Gr b b 4 OJava St Obl Scmarang Joana 1892 1901 ld 4 A darn 1874 100 3 id A dam Olymp U 100 3 ld W Kr NHV liet 18M lOSH 88M 87 96H 100 BEURSOVERZIGHT De handel op de Ami terdajtisclie effectenbeurs was heden van g r r gen omvans Voor Air e ikaar ache staaUvaarüen be l nd evenaii gistere goede beian steUinfi Betiiche n StA els konóeti gedurewde den ochtend eer voj punk oplcxipen tot even boven de 96 Naar veiho idin wa de koeriötwin t by VS Steels nog iet groolcr met 1 4 dollar tot T Ook Repuhiic Steels waren goed eevr a d Dit fondH steeg tot ae Vj egen het slot van de beurs ontstond voor b niiA utandsche Locale fondseri goede belang leïiin voora industriee e aarden koriden flink in koer stijgen met uitzoixJerinf an aandeelen Akti s waar nog stee eenir kanbod moet worden af eei omen afkoois tig van houders van converteerbare obligalier dóe voor 1 Januari a s hun recht tot vortiertng van andierh a f Aandeel notuinaal teger Inlevering van TS procent obligatie enschert uit 1V oefenen en dan teven tefwlijker ijd tot verkoop overgaan Philips 1eer een 5ta punten tot even beneden de 21 procent UfBlevers boekten een stijginï va3 procent tot 12S Ook de nründ M courante industrieele fondsen waien aan den beteren kant Vaji cu luurfond n bestond er goede brianirslelllng voor rubberwaarden die na eprijï houdende ooeninc a S4x edi in eerftpwaaxtsche richtins kwamett te liggen Av s erd m Rubber steeg onder beurs tot 2 procent maar moes later toch he4 booe niveau weer iets prijsgeven De minder ccv rante soorten lagen vast in de markl Pde ta Niksfon d en werd over de geheele liniee n kcers vin l van 3 tot 5 puv ten verkrerc Naar vcrhoudln ï la en stiikerfondsen v kalm in de malkt alhoewel ook hier lipH koersttinstan iv rdpn behaald HVA s niorteorflcn vijf procent tot et en betieden de Av prcccnt De handel In oMe was meden wedemm van l eringcn cimvanp Het frtnd wi t mei 271 eeti stil eine van ruim 2 pïstcent te beha rn Cu aè bele ine markt r Nederkmdsche staatsfor dsen aan den prijnhoudenden leant Voor somniipe ob iea es kon de koe s zelfs Iets sttlgen 70oal bU de gestaWCde eenlne die r procent ste e tot aB pr€ cent Wederom tw tind heden e nitre vraap vn i e meentob THes en pandbrieven Geld op prolDne t4e 2V procent CMtAIONCHMSriTllWI Koer en voor slcrtimcn op 30 UecemtJei two tfigen ve ronchtingen Itildende In Relchsmarken 75 38 Belga s S 14 ZwUsersche francs 43 56 Llres 687 I5e€n sche kronen 36 40 Noorsche kronen tttZweedsche kronen 44 85 TsjechjKhe kronen oude schu den V i Tsjechische kronen nieuwe flcn d BI T M Dinar oude F chulden 3 4 1 Dinar nleirwe scHuMent 438 T rk ie ponden 1 45 l wa fM Peneoe oude lachuldeti 36 11 Pengoe nieuwe schulden 4SJ BUITENUND AZIË DUITSCHE ACTÏVITErr IN SflLLEN OCEAAN Eiland Naoeroe uit zee beschoten De Australische premier Menzies beeft verklaard zoo wordt uit Berlijn rmeld lUit het eiland Naoeroe ten Noord Oosten van nieuw Guinea in den Stilten Oceaan gdegen Vrijdaf kort na het aanbreken van den dag door een vijandelijk Bchip aancevallen en bevig beschoten is Up het eiland dat sedert 1888 aan Duitschland behoorde doch ia 1920 Britscb nandaatsgebied werd is aa merkelijke materieele schade ontstaan evenwel zonder verliezen van men schenlevens Ter aanvulling heeft de Australische irimtóttT van Mai ine Hughes mede gi dceld dat het schip voor de beschieting van Naoeroe de Duitsche vlag hii sch Alvorens het vuur te openen w iar6chuwde het draadloos dat het radiostation vanhet eiland niet gebruikt mocht worden Daarna schoot hit Duitsche fiorlogsschip on vliegtuigen ijie voor overlading bestemd waren benevens op opslagplaatsen van fn faat en olie doch niet op particuliiTC huizen Na feze doeltreffende tDe sthieting verwijderde het Duitsche oorlogsschip zich onverlet en zonder achtervolgd te worden Bovensuiande verklaring vin den Australischen minister van Marine is aldus het D N B een bevestiging ook van de zijde van den tegenstander dat een Duitsch oorjogsschip uiteraard slechls onder Duitsche oorlogsvlag oorlogshandelingen verriciit Ander sluidcnde berichten van de vijandelijke agitatie zijn valso Ernstige bedreieiBe Als gevolg van het optreden der Duitsche marine op alle zeëen worden naar de Britsche admiraliteit toe geeft ook de scheepvaartwegen op de Stille Zuidzee steeds eiffistiger bedreigd Van Engelsche zijde ziet inen zich volgens een bei icht uit Londen genoodzaakt ijttgVbreide maatregeien Ie nemen om te trachten de in de Zuidzee optredende Duitsche boven waterstrijdkrachten onschadelijk te maken Om te beginnen is van Engelsche zijde bepaald dat alle schepen die naar havens in de Fidsji eilanden varen eerst Soeva moeten aanloopen om daar verdere instructies Ie bekomen Met dezen jmaatregel zijn nieuwe omwegen voor het scheepvaartverkeer verbonden waardoor de in deze gebieden varende tonnage in haar ver o yscapacit3it verder verminderd wordt Zware Britsche scheeps verBezen Reizigers uit Hongkong majsen te Sjanghai melding van zware verliezen der ih Engelschen dienst staande Noorsche koopvaardijvloot en der Engelsche koopvaardij in den Indischen oceaan Reeds meer dan twintig schepen zouden daar tot zinken gebracht zijn De verliezen hebben de Engelsche scheepvaartondernemingen ertoe genoopt den bemanningen der tusschen Honkong en Indië varende schepen een oorlogsbijslag te verleenen Chineezen doodgevroren WAARONDER 1 6 KINDEREN Volgens voorzichtige schattingen zijn te Sjanghai op Kerstavond meer dan 200 Chineeschc bedelaars doodgevroren Ambulances van de internationale n ederzetting en de Fransche conc ssio hebben op ICerstochtend alleen in haar gebied reeds 161 doodgevroren men sc hen waaronder lOfi kinderen gevonden Het complot in Saoedie Arable EEN LEIDER TERECHTGESTELD Het consulaat van Saoedie Arabië deelt officieel mede dat een complot tegen hefregiem ontdekt is Leiders waren Sjerif Abdoel Hamid Ben Atoeft Elabed Elzib en vier andere personen Nadat bekent rissen at Ke legd waren is Elzib terechtgesteld De anderen zijn tot gevangenisstraf veroordeeld k REIS VAN DECOIIX DO Mt COCraN CHINA Uit Vichy wordt gemeld De gouverneur generaal van Pransch Indo China almiraal Decoux heeft uit Hanoi een week lang gereisd door Indo China en geconstateerd dat daar volkomen rust heerscht Bij het herstel van het vertrouwen hebben de inheemsche iiutorietiten medegeholpen Voorts heeft admiraal Decoux zich zeer voldaan getoond over de stemming der Franscjie bevolking en over de activiteit die in alle takken van productie tot ontwikkeling konat Voordat de gouverneur generaal uit Cochin China vertrok om zich naar Tongking te begeven hield hij toespraken voor den zender van Saigon waarin hij Beenn uiteenzetting gaf van den binnenland 1 schen en buitenlandschen toestand van Indo China en een omschrijving gaf van de taak van alle Franschen voor het werk van het nationale herstel SPANJE EEN GECOMPLICEEBD ONGELVK Op het station te Malaga is bü hetopstoRen de ketel van een kjcomotiefuit elkaar gesprongen waarbij destoker om het leven kwam Het stationsgebouw en een havenloods werden zwaar beschadigd Verdey werd door het geweld der ontploffing een spoorktaan voor het heffen vül zware gewichten in do lucht geslingerd De kraan kwam terecht op het stoomschip Santa Elena dat ernstige schade opji FRANKRIJK Maartchalk Pétain tot de jeugd VOEDT OHDOt ELKAAB DEN GEEST DÓt GEMEENSCHAP Maarschalk Pétain heeft gisteravraid naar uit Vichy wordt gemeld n radiotoespraak tot de Fransche jeugd ge houden Hij zeide onder meer Het individualisme waarop wij ons eens beroemd hebben als op een privilege staat aan het begin van t kwaad waaraan wij bijna te gronde zijn gegaan Wij willen opbouwen en de eerste daad bij lederen herbouw is de uitschakeling van het vernielende individualisme Sléthts de persoonlijke tnewyding aan het geheel verleent het indfvidUeele leven zijrv beteekepis Wie niet in staat is zich bij een groep aan te sluiten wie niet den vitaleo geest van de groep heeft beleefd kan niet beweren dat hij wil dienen d w z zijn plicht als man en burger vervullen Er is geen maatschappij zonder vriendschap zonder vertrouwen en toewijding Onafhankelijkheid is zeer zeker met tucht te vereenigen Daarentegen ontwikkelt zich het indi vidualisme onwillekeurig tot een anarchie die op haar beurt geen ander correijtief kent aan de tyrannic Het veili gste middel om aan anarchie en tyrannic te ontkomen is de gemeenschapszin op maatschfippelijk zoowel als op nationaal gebied Leert dus geme enschappelijfe te werken gemeenschanpeliik te overleggen gemPen chapDeiijK te gehoorzamen gemeenschappelijk uw spel te spelen kortom voedt onder eikaarden geest der gemeenschap Zoo bereidt ge een hechten grondslag voor de nieuv e Fransche orde voor Tusschen het harde jaargetij dal ons ontberingen en liiden oplegt en den smartelijken tijd dien ons land doormaakt bestaat een overeenstemming die een symbool is Ook in den stren Bsten winter bewaren wij on s geloof aan den teru gkeer vsn de lente Frankrijk Is nog niet geheel ontbladerd Weldra zal het weer groen worden en bloeien Moge de lente an uw jeuud spoedig teru keeren in de lente van het herrezen Frankrijk INTERVIEW MET BAÜDOIN Uit Vichy wordt gemeld Minister Baudoin onder wiens ressort ook de j y edkwestiei behoor n heeft een verteeenwoordiger van de Paris So ir naar aanleiding van den jeugddag een onderhoud toegestaan waarin hij verk aarde dat een herschepping van Frankrijk vooral beteekcnt een herschepping der Fransche jeugd De ravollitie die maarschalk Pétain heeft aangekondigd en beloofd moet het werk rftr jongeren zijn De jongeren m oeten wanneer zij deze revolutie zelf hebben be eef haar geleidelijk mededeelen aan de geheele natie Wij zullen zoo zqide Baudoin vérder de Fransche jeugd den zin voor het leveis in de gemeenschap geven den zin voor het eenvoudige en ruwe waaruit de voornaamste deugden die de volkeren sterk maken ontsprin g n Tenslotte verklaarde Baudoin dat de regeering de ontwikkeling der jeugd groepen zooals de padvinders de Campagnons de France de jeugdsportverepnif ing en enz wil bevorderen en daartoe zoo noodig mailtre gelen zal MINISTERRAAD IN VICHY Omtrent den ministerraad die Zaterdag ip Vichy bijeen is gekomen is een communiqué ian en volgenden inhoud uitgegeveriT De ministers zijn aterdag om H uur 30 bijeengekomen onder voorzitterschap van maarsthalk Pétain De beraadslagingen die tot 20 uur werden voortgezet waren gewijd aan de bestudeering en bespreking van een zeker aantal ontwerpen wetker behandeling inden loop der eerstvolgenden ministerraadszittingen zal worden voorlgezeL Maaodagmiddag komt de ministerraad weer bijeen EEN MISLUKT WILHELM TELL SCHOT Eea betreurenswaardig ongeval heeft zich in een Parijsch café afgespeeld Een veertigjarige arbeider die naar een avonturenfilm geweest was v aar een acteur zijn bekwaamheid m het schieten demonstreerde wilde ten overstp an van zijn vrienden bewijzen dat hij eveneens eeri uitstekend schutter was Met dat doel trachtte hij Wilhelm Teil na tf doen door in plaats van den niet bi schikbaren appel den hoed van een zijne Vrier en als schijf te gebruiken De kogel Vvvam echter te laag terecht en drong het ongelukkige slachtoffer in het voorhoofd hetgeen terstond een einde aan diens leven maakte Gevolgen van de chusternia VELE PERSONEN TE WATER DRIE DOODEN De diepe duisternis van Zonvlagavomd is wederom de oorzaak geweest dat vele jncnschen in hit water zijn terecht gekomen wtaibü er ook verschillenden verdronken lijn In den loop van den ochtend zag een agent van politie in het water van de Lijnbaansgracht te Amsterdam hel lichaam drijven van een 7l jarigen man die Zaterdagavcmd aldaar verdronken i Zondagavond was er een achttal personen wien de duisternis parten ïpselde Enkelen moesten naar het rieken huls worden overgebracht doch Siachtolfers zijo er niet gevallen Alcoliel en luidenis Zondagavond onastreeks zeven uur is een 7jarige inwoner van Haarlem die onder den invloed van sterken drank verkeerde nabij de Damsti aat in het water van het Spaamefieloopen Hoewel men den drenkeling spoedig op bet droge kon brengen en een dokter die in de onmiddellijke nabijheid woont geruiraen tijd kunstmatige ademhaling toepaste konden de levensgeesten niet meer worden opgewekt Zondagavond omstreeks tien uur is de ongeveer 50 jarige winkelier J W te Emmen door de duisternis misleid van de hoogen kademuur af in de binnenhaven geloopen Op zijn hulpgeroep kwamen eenige personen toegesneld die met zaklantaarns trachten den drenkeling te vinden doch tevergeefs Eenigen tüd later kon W met behulp van haakstokken uit het water worden getrokken Dr Knufman Atnsing pastte ongeveer een half uur lang kunstmatige ademhaling toe doch hij mocht er niet inslagen door het toedienen van zuurstof é levensgeesten op te wekken Clandestine slachting ZEVEN ARRESTATIES IN MAASSLUIS De Maassluissche politie Jieeft gisteren een inval gedaan in een gebouw op grond van het vermoeden dat ter plaatse clandestien geslacht werd Zij trof een geslacht varken aan en eenige gerookte hammen Er volgde een nauwgezet onderzoek en bij meerdere personen van wie de fwlitie vermoedde dat ze bij deze zaak betrokken wSren werd huiszoeking verricht Het resultaat was dat een belangrijke hoeveelheid vet spek en carbonade in loliai meer dati ÖOÖ pond in beslag werd genomen Tot nu toe is tegen een zeventa personen proces verbaal opgemaakt AFSCHEID WACHTBATALJON VAN DEN DUITSCHEN MILITAIREN BEVELHEBBER IN NEDERLAND Het wachtbataljon van den Duitschen militairen bevelhebber in Nederland bestaande uit ongeveer 250 man neemt dezer dagen afscheid van Den Haag daar het wordt afgelost Aan dit afscheid werd een feestelijk cachet gegeven door een bijeenkomst op Zaleijdagmiddag jn het Seinposttl eater te Scheveningen Nadat een maaltijd was gehouden vulde de zaal zich met officieren en soldaten waarna een aanvang werd gemaakt met een eperetterevüe getiteld Soldaten spielen für Soldalen De tekst is gemaakt door Ferdinand Sauer de muziek door Werner Schaar Het stuk dat onder de tooneeltechnische leiding stond van den heer Jan Haakman speelt tien jaren na heden en brergt het huidige verblijf van de manschappen in Nederland in herinnering Twee oude krijgsmakkers halen allerlei voorvallen uit den dienst op laten deze op kostelijke wijze de revue pas seeren hierbij geassisteerd door mejuffrouw Rita van Vliet Voorts werd een film vertoond welke den dagelijkschen arbeid van het wachtbataljon in Den Haag in beeld bracht waarvan de filmtechnische leiding eveneens in handen van den heer Haakrrlan was Het orkest zorgde voor de begeleii ding DOODELIJK ONGELCIt BU WINSCHOTEN Vrijdagmiddag Veri oerde de 22jarigeL Nonke uit Musselkanaa op eenwipkar eenige varkens naar Winschoten s Plotseling sloeg het paard op ho De jongeman kreeg daarbij een trap van het paard en werci in zorgwekkender ocstand naar het RX ziekenhuis te Winschoten overgebracht Zaterdagmorgen is de jongen overteden KORST EN LETTEREN GEDENKTEEKEN VOOR CATHERIXA VAN RENNES Tc Utrecht is e n comité opgericht dat door het aanbrengen van een edenkstcen in eert der huizen waar de componiste h ceft gewoond of ge werkt de nagedachtenis aan haar evendiï wil houde n Voorzitter s d heer Fockema ndrea oud burge meester van Utrecht LITTE i ATlIlIRPRIJS VOOR EHANl EL DE BOM De vijfjaarüjksche prijs voor Vlaam rrhe litteratuur is toegekend aan den Antweroschen schrijver Emanuel de Bom De Bom is directeur vau de Vlaarasche academie voor letteren en taal Op het gebied der schildcrkuiïfet werd de z g groote prijs van Rin joegekend aan den schilder Martin Qolle uit Vilvoorde r d 0Nieuws 0üisftag 31 0ec aher IILVE fi4 M L 4U JkL K R O O Ki uwsbcrtch4en AKP S 15 Wij befiiniw n ri Mi iag A 30 Gia nof XKirtiuzIek 9 HrTandiC he muziclc opn 10 00 Gramofoonniuziek TTiJO NeÖ rljpidEcJi orttestcorcprt opn t I1 3P aotaFdienFtiét halfuurtje I2 0 CranKrTomiir uriek It U Uufiiciuetle 12 4 $ Nieuw s en ecojiMJmiïche b€richt AJNP M Giacnofoofunuziek 1 15 KBO orke t 1 5 Grann foonanuzlek 1 0 VipO en piano 4 30 4 45 foonjïiuziek 5 üO Voor d vrrtuiv 3 00 GrasroGrarr fnotiinu7 kt S S Gra i rTni ir ï k ï lS r iu s eeorioinilsche en beursl erichlen ASP M C rc ufi Jn vier Neder ai fcche Musea op bezoek K B O g M KPO Symphonic t i s en sfyi S flO Cyz M s De betre ikin isen met hel Nccisi andtit4ye niuiiekleA en van groote fijfur n uït de rmrziteïï5e xh i i S 45 Balan ir ï eau aie 7jM Vragen van d i lag ANP 7 IS KRO Svmphon s OTkest ÏJ J4S Berirti cn Enee M Kie iwfcb 8ïieliteii ANP KI 1 Vrool k oudojMtrspro raaiiïia SJ 5 Bs c on E gls 9 0 Giajnoroontnuz ek 10 Nieirwsberichten ANP Hn veR8C M n Bn s f A VJI O M r rwrber t n Af ramn or miirek i0 30 Voor de vrouw 10 35 OiËcïspel II O I V K L K IWU UOI IWf 101 95 86 lOülJ MOi 9e i 97 laait un 101 iSM 1940 19 0 1940 I9 0 1S40 mx ISK 1837 1937 UI38 1S38 1S35 1935 l 37 1337 1S37 1937 Ie 100 4 Ie SCO 4 2e 100 4 bil too 2e SOO 4 bU 500 100 3 500 3 100 3 600 3 100 3 3i s I 500 3 3 2 OI 100 31 3 OI 500 3 Va O I 100 3 O I t UO 3 AOI I UU 1 AOI ƒ 500 i m 8111 K 93 IIKI sue S7 82 82 m Ml i 31 4 31K SÖX 87 1 g7x 87 8SH 86 101 102 S5 i Provl en Gera leeningen 64 AANDEEI EN Bankr en Cre letinsUUingen A dam 1938 3 Dito te 1937 3 2 Apcid Ie 37 3lCj ArnHem 1938 3 Deventer 1920 8 Oordr 38 a t 3 andli 1M5 31 2 D o 3e Ig m 31 4 Geld 38 31 t DolSj leigMZ BGrliage 1921 6 Dito 1S36 31 2 Dito 1937 I 31 Dito 38 3V 3 Gronint 1938 3 Dito 2c U38 3 Haai lAn 1938 3 Dito 38 37i l 3 Helm 1937 31 2 Hilvers 1938 31 Dito 10 j 38 21 a t euw 1933 3 N Hülland 38 3 Do 2é 38 13 A 3 Dito 8 j M 21 D o 3e I0 i 18 2V H dam 19M 37 4 D o 1 en 3 37 3 2 Dito 1 1938 31 Dito 1938 3V 3 Sciiieil 3c 1 37 31 Tilb 1 37 y Utr Pr 37 SV D o gein 37 3Vj Zeeland 1937 3 E HoU 18S1 3 Dllo 2e lfc 38 3 Bv fG 241 37 SV Dito i 3 K3 B y Our 37 4 Geiin Cred noot a ïooo o 31 Dito li i n 1 20U0 3 N Bnltlnst 3 4 9 1 i 90 HCJi A d Bank amnd llsW 11 Hoil BankU dlto KB lOOH Inc Bank dito 1 i€0 Kasvereen dito 121 121H N I Esc m dito 92 l Nederl Bank A HSu 149 N B V Z A 5 0 L lii8 iiJ0 N H Mü 250 a 130 122w Rott B Ver aan 122 128 TwenlsclleB AA 127 iZ indnst ondemetntagen 931 91 KWi 89 87K R7 Kt 88 89 BV 92 87 ÜH m 96 MH 93 m é t3 3 va i ffl Ki Ml 97 W i 91 Hl SJ 4 fis 91 90 4 ItiZ 7 ti i Mii IJü l 4 l J i J V All Norit gew A 3 i2 385 Bat Marg Fabr M vd B p w A10 0 115 Dito B 1000 4tM W7 115 119 m C en P F Scholte Gouda stear dito Gruyter en Zn A pref aand Dito B wins d p Heeinf aa d Heinek aand Hero Cnns a Tnd Wol St m f a HollandJa aand Hoü Bet Mij A trn V dr en k A HoII Kunftz T A tnt Gew B dito Tnlern Vise A K F Bpvneï 4ifo K N F n ov do Ko i V 7 I K Br H pm do Lev B en U C irvi e o aard 1 tOOOrvorA r o lifl er r ar A ILl j Itóf TJoinWC Cpr A r veTT nf IT pij vf To£ f d K d B C V a 2981 4i i iiti 280 4U 4191 154V 21 s ypoïhéekhanjien Alê FrJlyp b m 2 verpl uitl PandbV 13V A i H vpbscrXY4 A dam Hyp L 4 Dito Jl i Bal Hypi N N f P 4 Dito CD r j Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 3 D o p b i3V 3 Gr HvpBPb 31 Hl H P ter A C 4 DUO ser ED 3 j Hnll Hvp E dito 4 Dito Eer K 3 p b V Ned Ser M 3 i 2 i uilil 4 D o ser K L 3 ZH Hrpb lm verpl uitl ïi o Eerste Ked Sell verb 4 Ro Sdl H p b 4 Dito 31 2 M d K bp f düo N yy b n ii ó fn M S f Kev pr A Phi r nc II 751 89 14 9KH 93 S2 i IMH 94 S7 i 91 Ril 9114 874 881 89H 3101 Sta 113 213 131 1 115 134 1 IB127 211 1 M 1 7 ia ij i 4 170 11 1 af c r nr M n 1 ii rt i Srhe de K t d N Cllrtl jifO mi l f 1I tok f5n if oo i Sfi 9 1 88 t vi nn Sp dn fc dito TT nl f Cr 213 147 139 ir i 180 r P fb s ifd 1 17111 t or r A j x P V C M r r ifn t n d er R üh 3 V r Toiiu di o T =i or K f fi Tav a o 7949S l is 173H 174t 2 tei 88 28ÏS282 i n f r r V W ors I en H V d Bereï en J A N I Fl MU K Dito Nat B v a ï 4 286 NI Ca Mi A iw rtito N Bez va Tw C S vE sa 23S HandelsvereeniRlnpen 97 Kt 197 Born S H M A Dell Al H M d Gunt pn Sch A I Cr enHvR A 2iM i Linde en Teves a Ned Wol Mij A B C en H p A 235 SM 90 iSH98 x 9S 874 WH 8f 202 MMnWBH G3 nderneminsen Bi Mij Ie rtlb A t21 Dito 2e A M tti Boeten M Mij a 11 Sinekep T Mij m m IW Petrol ondernemingen Drd P r I C v A 3r aS4HK N Petr Mij 100 Ond A 2 4 366 Moeara Enirn A 713 Tarakïn P M A J99 376 kwartrT iï M Berü hten Hierna AVRt mu tu nl sorVes1 i3 45 Nieuwi en econonieche berichten ANP 1 00 Omroeporke t en ïramofoonniLU Tk 2 00 Cyclus Jn de hijnwrerper Ï IS Oir roeporkest en so iste 3 0C Reportage 3 20 Cabaretproeraitlma VJPJLO Oft Oudejaarsa vofMSdieret t 15 Nieuws eronomifiChe en beursbedch 1 AKP S J AVBO Aeoliarorkert en Soh 15 AVRO Mv sett Enserrbe 45 Ra KI caUöcrie 1M Vragen van krn ia NP Omzendbrief van den V F R O VEUE GELUIDEN BLUFT BESTAAN Het bestuur van den V P R O heeft ran de predikanten kerkeraden en k rkbesluren een omzendbrief gezonden waarin wü o m lezen I In de pers en voor de microfoon heeft men dezer dagen kunnen vernemen dat zich grooie veranderingen in het Nederlandsche omroepbestel aan voltrekken Hoe de toestand in den omroep llians ook zal worden en hoe men over den gang van zaken mag denken het staat v ast dat de kerkelijke uitze dingen op dezelfde wijze verzorgd zullen worcien als tot nu Het woord kerkelijk in den zeer ruimen zin opgevat als in den V P R O uilzendin en steeds tot uiting kwam Ook de Vrijz Prot uitzendingen zuilen ond r eigen verantwoordelijkheid als uitingen van het kerkelijk leven in dïz en zeer ruimen zin kunnen vorden voortgezet Met de andere omroepvereenigirpen fl ock de V P K O als organisatievorm verdwünen Na L Januari als de nieuwe radiobelasting in werking treedt zou men dtis geen lid meer van den V P R O kunnen worden of blijven Het ligt echter geenszins in de ber ling om nu de Vrijz Prot uitzendiiigen los t = maken van de groote roep van Vriiï Prot luisteraars het tegendeel is waar Ten eerste zal de hand met d kerken steviger worden en de tweede ntaats blijft Vrije Geluiden bestaan Wat door samenwerking n activiteit wat foor trov T en ee wifïkrac t van lalloozen in onren rin in 15 jaaf werd opgebouwd zal lot v i aan pis on d oogenblik illen de handen ineenslaan R beroBtfernemlafrn 176 1711 t 77 Ml M M 149 l l MH 87 HessA Rubb f a 140 Ind Rubb C Preangcr R MH Sqtterd Tap Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Preanger ScluapvautiiuatuhtpiVen Mij Zeev aB4 Vlh lHI Niev Goudr A 299 4 3iiu M De Maas Cv A 116X 117 Uü Ooitiee A 18U Us2it CaltmiTmaatBchappUen Krian Suiker A 1U6 Pagotlan A S0 ISl 23 il J Suiker C t Mij A 232 Tjoweni Lestori UI Arendsburc 311 Bewekl A 80 iw Soek Landb A 100 Amst Thee C A 77 BanJ Thee Ru A 31 4 Pangkeotam The lfi Rongga Landb A Sedep Cult A 3ga Sindangs Cult A 186 Telaga Patengan 160 Mtchlel Am ISU 181 Diveracn m l A 124 117H Blaiiwh Vries A 80 Bijenkorf A 109 Ceni E W enW 124 Houtlt AU ent A 10414 Houth Jongen A 134H Hoüth Pont A 118 Muller W H A 38 Do 5200175000 A N M v Hav w A 25 Z Sab 1000 CvA 110 11 Spe r en Tramwegen Zi 98 s 59 22 7 184 86 ll 53 JH 20 14 ÜH Dell Spoor A N I Sp w Mij A Atch T C veA KantC S CV g A Dito Cert V g A Un Pac C vg A Mad titoomtr A Dstn pref A MWallg AauvuUincen S9 i2 Si sH b 1937 3trB Leitien 1937 31 2 MJra 2e 1 37 31 2 Zh te 1 1938 3 Arnli H B Ser 88 92 88 llOm 102 n IMS 101 1 I ll E F P br 31 Dr H B d o 31 2 sGrav HB d oSVi Werksp NV Ie hvp obt 4 Wilton 41 2 St MB Ned 1930 obL 41 Muller 3 Ï5H 74 i 267 i i 11 126 45 42 IJl luS tui 129 Ned Ind Sp Mij 19 12 obi 31 2 Miss Kans en T Railw Ie h obl 4 Jr v B 500 v a Ad Dr Mij a A d Superf a Ai t Screw W a Berk s Pa Mi ff t 13a st c V aand Kon N E m b a Stokv 50 400 a A mer Chrystal Su Cert V g a Am Tob Cy e v 12 1 1 37 STs 61 loi n 65 ÖL i 28 Ui9 173 264 441 jiM A p R n ColK C V lOA Ril Gen E Cv Ct v 1 5 a Ei ir Huds MCC R n Kcesp Mcl T PI Corn C V A N St rvG A R II Unit St Rubber v JO g a Ara Tel Tr K C v A n 2 20 13 K 3 139 H 149 74 SSi üii 46S 471 SS 6 40 4m Kon Ked Petr Cert v A Tumestf S enA M Kandelsv A damCoalï ara Cu MiiPa rNask3C Mi1W JavaTheeC il jIns Cult SyTKliCKaliTeüoCu t MiJ W Jav aKinaC Mij Geyr EieendMil Gouda Kaash MijWoolworth en CoKi C South R Co idem pret a Ge d T a iTK Mij Ke iri St lr Mr AiT B cv pref a Americ Snve ting Starda d Brands Stand OU INJ 4 10S25C V a Java Caoeteh ACTIEVE FONDSEN naatslauüiiten Nederian IndH M u nooo 4 0 1000 4 40 bit f 1000 4 ISU i um Ii aGrootboek ObLUMISOS obl 3 Cert V Jnschr 3 Grootboek obt 3 me I 1000 t wa iioat a tHii loM a ti i Certificaten 3 t Grootboejc obl Ü i 1936 Indlë HM 3i I ai Indie f 1 D0 1 Itn IndW f MM A a Dultschl Young Obl 1000 30 51 101 4 7JJ 1014 8 S i s 7 78jJ 7SH 941 Sta 7I mt HH tin tw 87 4 KH f t S9 Bank en Cred Inst IW K l Bank IMu Neid Ind Handdab IS Ned Hand MD tan C T A U4M iMlaitrieëa tOivi 1 X 43 X tüO 125H ia6 IMO aMt ai3K m 26 16 33 33 7811 M KunitziJd Uni Bcrkd i Patent n vu 13tï l2Ui S42 M UK MM as WHi Klt tl 7814 lOg 645 IKH Calvé Otiet C ew Ctnti suiker rokker LevM BIJH en Unt Ned tori Aut Philips G B V A Dito Pref w K All Ludl St C V 10 g a R n Am Bemberg A C V 5 10 g a Am Or and r C V Aand Am Enka C v id Anac Copp C V ld Bethl SI C V ld ld C tirysl Corp C v A Curtlsï Wr Corp C V idem General Motoii idem tntem Nickel Cy C V UI a i Kennec C C v 10 A oSK 381 22 si a i 26 if i TO Ii e R ai u North Am AS A R II 1North Am R A C A I 26 36X 701i 71H Bep Steel C V Da Stütes SleelU ld CU Seiv C e V ld C Soulh C V UIO 18 6 l A R U Norlh A Cy Cry A Radio Corp Cv Oost Botneo HU idem pref Aand 2112 Petr OiMèmemlnfca Oord Petr Ind Mijl 3 H 20i i 13 i 12J4 UW U ll G Aand 2 4 fCon Petr Mij idcmU2t 7 3 Cont OU Cy C ï 10 idem Mid Continental Pet C v A Phü Pet C V 10 ld Shell Un C v 10 id T Wat Ass OU C V 10 idem ichapptfen 123ii 123K 12 Sclieepi HoIl Am I ijn Aand Java China Japan Lijn Idem 1 WS 158 11B I59 f Kon Ned St Mij ld 1JBU I64 i VaH 4til 247 184 US 132 i ii Kon Paketv Mij ld 247 Ned Scheepv ün id l 524 lS4Rotierd Lloyd idem lól4 Slooinv Mij Ned id JJt Int Mere Mar Cy C V 10 A 14 1 Suikeroademeii 4ÓQ 4 I 23914 i3o ia Ftandelsv AmM A Javaiclie Cul mij ld Ï17 Nèd Ir d S Un ld 275iiVer Vorst C M ƒ 250 500 A 127 ia Tabaksondemen f ell Batav Mij A ütiu Deli Mij k 1 1000 C 273 2T7 214 2I I V idem i Ser err ban Mij idem 211 3 Wilson Co C V A 1 1 0 Baltlm and Ohio C V idem 3 Shesap Ohio C v 11 10 $ 25 a 45 H UliAotfi C Bt C v ui 1Ü l lU t lDfc N Yoik Centr C v id iti t 16M 1 Pennsvlv R 10 é V $ C V A ass ai ae zi i e idem 1 11 il tUA il ï d KaUway O gew 1 5 ll5 Canad Pac C v td S Ki kkerM raenlBca Amsterdam R Cutt Aana 2M 2iü Bandar Rub mij ld 210 DeliBat R Mij id J Kendeng Lemboe Rub idem 183 Majanglanden Vereen ld Oost Javo 14 Rubber Mq Iden Ooslk é 50 Cv id Seibadjadi Sum R idem ï tj Silan Sum Rubber Mi Wem 1 H 224 Sum Rubb Cult id 2 Ver Ind Ctilt OikL 187 idein t85 Interc Rubber Cert V Idem 6 SK Duitacbe tondsen mei kettingverklaring Du grootb p P P P P P ld UI ld ld id id id id 70 TO W 7U M 84 M et 73 97 It 59 9 mt 131 126 IX 50 51M 42H 43 7W 77 72 2 6U 92 o IM Ctrl 1941 c 6 r 2 1941 c S r 2 1 43 c r D 1944 c 6 I 2 1945 c 6 r S p 1946 c 6 r I p 1 47 c 6 r p lOM e 6 r a Kouver iona ka se obL 4 Dito Neue Ausg obl 3 r arbenlnd l G C v O Kali Synd £ 20 100 t Dito It 20 100 6i i Wintel shall obl 6 j Farbenind I C CvA Ver Korkind C v A Duitschl Bert RHl IS O i i Ruhr V i i Vi V O 7 41 4 Dito 30 l s 0 17 D Rentenbank 25 7 Ver D Stedetil O Bayr Hyp en W B Pb 36 I D Linoleiimw O 7 Geltenk Bergw Obl 5 R 11 Guteboftnungshütte Obl 7Harpener Bergbau ObL 6Phoenix Akt Ge Obl Rh Elbe Unloo ObL 7 Ruhrchemie A G Obl 6Sietnens en Halske Obl 6 2V Stahlwerke Obt 7 ax sin i OH 42M 377i OKo serie A 2S t OM Vtetor Oew Obl i i Vogel D u K Obl I RbeiP w E 25 o Dito Tl OW Itagener 8tras etvb lB pb li art enin lkistrie aaiwt Siemens en Hal ke and Ver Clanzstott Fabr sand Wintersliall Akt Ge and mCKEU VAWJI OSUIKJI DU MaoaauuaDSCBB sank M Deoemlier Valuta s rin tjk New ïork ƒ l i f lM tt BerlB f 75 2 f 7i 3 Bruesel MM t J J7 Htumia ItM ltJa SWcUMlm 44J1 f 4 Zürleh f43 6 4S n BankrapX l Berlijn 75 19 7 34 New York 1 861 2 f 1 90V Bm M 30 fSOJO Stockliolm ƒ 44 76 44 5 zaiick ni s i i u