Goudsche Courant, dinsdag 31 december 1940

DERDE BLAD 1 DIl SDAGSl DECEMBIjI 1940 Fa E RADIX Nieuwehaven 224 Tek 3712 METSELBEDRIJF wenschen hun geachte Clientèle en Vrienden een Gelnl kig Nieuwjaar T C REI ARON KLEERMAKEB I ZEBSTRAAT 38 GOUDA TELEFOON 36S P f Directies en Personeel der beide Tlieaters Reunie Bioscoop en Thalia Theater wenschen U allen een voorspoedig 1941 p t ms Adri vhio Maaren Parfumeriën J Byoateqeii WIJDSTRAAT 13 GOUDA p t Autobesteldiensten J v d MEER CRABETHSTRAAT 50 GOUDA nj Bouwmaterialenhandcl vh A K de Jong wonjicht ha e geachte Begunstigers een voorspoedig 1941 ijft zich beleefd aantoev n voor alle sofflrtea fc BOUW EN ME reÈtMATERIALEjl W Ruime voorraad Scherp concurreerend Vraagt ons Triplex Board v R A X M 296 TEL 2696 B g g Tel 2196 AUTO GARAGE GOUDA NIC Gl AAFLANDCrabethstraat Telefoon 2232 Aan onse geachte Cliënièk Begunstigers en Vrieqden een Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht il II r I 1 H Jansen Brandstoffenhandel KAKNCMELKSLOOT Kt TELEFOON 3506 i V f Blectro Technisch Bureau W F J TURION Lange Tiendeweg 24 Gouda Telef no 2115 Tclcfunkcn Radiötoestellen Radio en Eléc Techn Bur Willy Brenkman RADIO EN ELECTROrTECHNISCH BUREAU KiEVWE HAVEN 28 TELEFOON 2080 O N DE BEURSKLOK Aaa begunstigers vrienden en bekenden veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar en vele vroolijke en gezellige uren in ons CAFÉ RESTAURANT MARKT 40 GOUDA Een voorspoedig 1941 wensc Gouda s mee gesorteerde Led f T ram Cl ntèle Vrienden en Bekenden Gelukkig J ieuwjaar toegewenscht aan Clientèle Vrienden enKennissen door het Electro Technisch Bureau D BLOOT FLUWEELENSINGEL 69 TELEF 2657 P S Verkoop van alle soorten Ekcctr Apparaten Philips Radio Vraagt ondities P VERMÏJ Nieuwehaven ll4 Firma A DEKKER 6 ZONEN Stalhouderij Goederenvervoer VEST 35 TEX 2386 p £ r Gebr V A N D A M P C BOTHSTRAAT 70 72 wenschen hun geachte Clientèle eeii Gelukkig Nieuwjaar en bevelen zich beleefd aan voor Nieuwbouw en Reparatie TELEFOON 3710 B W V d PAVOORDT TAPUTEN EN MEUBELEN ON 3112 I TIENDEWEG 10 Vóot 1941 de beste wenschen aan vrienden eni begunstigers van JAN SPEÈ dfe Loodgieter WALESTRAAT i TEL 2836 a G VAN MEERTEN Czn Bhndel in Klompepin Schoenen Aaltje Baksteeg 5 Aan al mijn Clientele Vnen éeu 1 Betenden veel geli en wowpoed in bej Nieuwe Jaar C MICHAELIS H Micliaelis Ziiidam tiocmnakery choenhande 1 Boelekade 132 211 Tèl 2903 G MIDDELKOOP in elk Botfer Kaas en Eieren Groéneweg 77 9 t C MIMPEN Füne VUeeschwaren ComeetiblM KuipWstraat M J Mr MIMPEN Blectro Technisch Buic a Gbuwe 149 M MIMPEN Westhaven 57 Brooden Banketbakker lU N J MOKVELD Maphinale herstciplaats V Ge Li Oroenelitiaal 9 3 95 T I 2920 A A DE MOL GedipJ Horlogemaker Gouwe 147 OrN ft J MUL Dansléeraar Korte Tiendeweg 4 Telef 3257 Z N Ea MULDER EN OOM Wijnhandel Coca Cola Groenendaal 53 p f i JOH MUURLING Ijeder en Fourniturenhandel atinex Mach Schoenreparatie inricljting Doelesti aat 1 0 Gouda m h g Télef S780 Fa Gebr NACHTEGAAL Vuurvaste Steenfabriek Kantoor Turfsmgel 75 Fabriek Gouwekade 16 p f ITW adres voor Kruideniers en Fijne Vleeschwaren annex Zuivelproducten is bij L VAN NEDERPELT Woudstraat 1 Gouda Tevens Aardappelenhandel Firma NEEF fc RABOUW Achter de Vischmarkt 88 Tel 2506 Specialiteit In Goudsché Siroopwafelen wenschen hunne geachte Cliënüe Vriendec en tekenden e n ge Itikljig Spèuwjaar I aardenslagerij R NIBBERING Keizerstraat 86 Telef 291 4 p f C NdOROEGRAAF gtfoesiendaal 62 W ydstraat 22 Gouda P f Prtfcjiferij E J NiJKAMt Turfmarkt 38 C oud a JL VAN OEi Ag jnt Eysink RÜwielen en Motoren Goüwè ffl Telef 3630 Pt H OSKAM 9it iJt Oera ge Telef 3000 A DEN OUDEN Prima eigen gek Room Karhemetk Diverse Zuivelproducten Peperstraat 66 p f A PEEK Rijwielhandel Stalling Reparatie Westhaven i p f J PEEK Gedipl Coupeuse Gouwe 27 G C PERDIJK ♦ Schildersbedrijf Doelestraat 27 p f Firma J ▼ A PEIJL Schoenhandel Schoenmakerü Kleiweg 73 Gouda G N T POELENUE Limonade en Spuitwaterfabrièk Ijpttzerstraat 83 87 p f vr r HENRI POLAK Bandaglst Markt 25 Op ticien TeJet 3077 BRUIN I OPSTEEG Te 2010 I p f TH PEEK Rijwielhandel Reparatie inrichting Gouwe 3 5 G N L N POLDERVAART Voihuizingen en Eifpoditie Turfmarkt 1 Telef 2534 g n Schildersbedrijf Wéd J G OLET Gradf Florisweg 15 17 Telefoon 2489 p f D POLS Zand Griat en Koolaschhandel StolwtikefiJUis 257 Telef 3094 H Cd POOL Mr Schoenmaker Raam 109 wenscht Vrienden en Begunstigers een gelukkig nieuwjaar N v d POST Brandstoffenhandel Heerensti aat 13f p f J RABOl Schoenrtjaker Const Huygensstraat 126 uw g n A RADIX Timmerman Nieuweljavên 206 p f J DE REK Dzii Raaih 165 Telef 3229 Electriciteit op elk gibied p f G RIETVELD VAN ASCM in Manufacturen Karneraelksloot 88 h g R J RETZEMA Stoot i g Telef 3189 wenaeht iedereen een Gelukkig 1941 t pkliisfa U JlevEtSZn Markiezen Zonneschermen Tuiaparasols Sponartikrfen Telef 2873 Wijdstraat2 Gouda Fa f J REVET Zn Ooslhaven 65 Telefoon 3124 Drogisterij Huis iDecoratieschiIdeTs Autfspuit Inxichting P f Fa J F REVET ZONEN Markiezen Zonntjchermen Veerstal 30 Telef 3123 3117 JAC VAN RHUS in Boter Kaas en Eieren Comestibles en fijneVleesch warenKuiperstraat 35 p f Fa Wed A RIETVELD Fruithandel Lange Tiendeweg 27 p f Firma L RIETVEXD Groenten en FruitDubbele Buurt 4 Télef 3172 PJ Firma A ROOBOL Steenhouwer Achter de Kerk n i J RODENBURG Motor en Autodienst op GoudaLeiden Delft en het Westland Goujvè IM Telef 3175 P f r A ROOS DE BREINAALD Lange Tiendeweg 32 p f H ROOTERT peerenstraat 87 Brood Koek en Beschuit T ROOTERT Koekoekstraat 50 Handel in Aardappelen GroentèB Fruit en Conserven wenscht Clientèle en Begunstigers e gelukkig Nieuwjaar A RUYGROK Assuradeur Spoorstraat 27 Telef 3154 Z N SAS KISTENHANDEL Molen werf p t Firma A J SAS Lierenfabriek en Machin herstelplaats Turfsingel 71 72 Telef 3176 P f Wie het Nieuwjaar nu goedkoop in wil zetten moot eens op dit ddres gaan letten want het is zeker en gewis dat er voor zijn geld geen betere sigaar verkrijgbaar is SCHOLTEN MoordrechUsche Verlaat 4 a A J SLANGEN Electrische Smederij Lange Tiendeweg 82 TM 3326 p f Firma SUEGT W T HOORN T V VLIET Timmer Metselen Aannemerai bedrijf Bóelekade 113 p f W SLOBBE Prins Hondi ikstraat 111 p f WILLEM SLOOTJES Bloemcnlu 1 Si oor s traat 37 Gouda Telefoon 2380 p t Vlecschhouwcrij i n Snekslagerij H SLUIJTER Const Huygonssiraat 152 wenscht Clientèle Vrienden en Begunstigers een gelukkig 1941 N VAN SPRANG Vleëschhouwerij en Sp kslagerij Lange Tiendeweg 23 TeL 236Ó m g J H SPRUIJT Timmerman Westhaven 35 wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkfg Nieuwjaar B VAN DER STARRE Bakker Gr van Bloisstraat 9g Gouda m h g DAMESKAPSALON ALI STEUR Korte Tiendeweg 23 G N Electr Brood Koek en Beschuitbakkerij TCamemelksloot 189 H A STILTING p f H D TAMSE vji A BONTEKOE Naaierstraat 24 Telef 2116 G N C TEEKENS Ozn Lange Tiondcweg 49 Gouda Telefoon 2094 p f J TEEKENS Kamemelksloot 3 in Granen en Mestingi wenscht zijn Clientèle en Bekonden een gelukkig Nieuwjaar PIET VAN TOL Prins Hendrikstraat 4 Je adres voor fijne Vleeschwa en Boter en Kaas G N GEBR V d TOORN Grossiers in Tabak Sigaren en Sigaretten Jeruzalemstraat 4 5 Tel 33 0 p f JOH TUtfNENBURG VJ BfShSjtoat 41 Gouda jHandeF ft Petroleum fZeep en Poetsartikelen M VAN TIJN Dar sleeraar Groeneweg Gouda p t MET DE UrVER scheert U zreh het he le jaar 1941 Glad en zuiver CHII vim DEI VtlK Kleermakerij RAAM 270 H G Kunst en Lijstenhandei JAAP V d VALK Markt 29 p t J VELDHUIZEN Kruidenierswaren Melkhandel Dr Leyd vstraat hoek Chr de Wetstraat P f W VERBLAAUW Handel in Sigaren Tabaken Kruiden i ffswaren wenscht zijn Cliëntèle en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar Spierirvgatraat 159 G VERBIEST Boek on Kunsthan del On ii isten vaii Foto s en Platen La5 ge Noodgodstraaf 35 p f Hartelijke gelükwenschen aanmijn geachte Clientèle Vriendenen Bickepden bjjj de intrede vanhet Nieuwe Jaar A VERBURG Brood Beschuit èn Kóekb ket Spieringstraat 65 Telef 3301 C R J VERDOUW Melk Boter Kaas en EiereA Vrouwesteeg 27 p f Firm J J VERDRIES W MAREE Pz Machinefabriek Smederij en IJzenvaren Raam 22 Telef 2893 p f K VERHOOG Jaagpad 46 Handel in Brandstoffen p f C VERKAIK v h A van éér Laan Handel in Brandstoffa Nieuwehaven 199 TeJef 2325 p f C M VERKERK Melk Boter Kaas en Eieren Van Heusdenstraat 48 p t Firma l VERKERK Lederwaren Koffers Sportartikelen Bandages Zadelmakerij Kléiwegstraat 6 8 Griluda i r A VERMEULEN Nieuwe Markt 22 Handel m T bak Sigaren en Sigaretten wenscht zijn Cliënte Iq Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar P VERSCHUUR Rund en Varkenslagerü In Fijne VleeSèRwaren en o Worstsoorten Kamemelksloot 109 Telef 3388 p f J VERSLUIS Rarnemelksloot 93 Speciaal adres vow Volvette Kaas h A G VERSLUIJS Brandstoffenhandel Groéneweg 1 Telef 3406 Gelukkig Nieuwjaar H VAN VLIET Handel in Aardappelen Ctrooiten Fruit en Conserved Naaietstraat 15 p t J VLAG Bleekepssingel 26 Kleeding naar maat Allen een gelukkig Nieuwjaar JAC VAN VLIETi Groothandel N V Fluweelensingel 50 51 p f Wed V VLIET Kleiwegstraat 25 wenscht Familie en Clientèle een geluk cig Nieuwjaar Hartelijke gelukwensch aan onze Begunstigers en Clientèle Fi VOS en Vim miK v h J V d Beek Banketbakkers Korte Groenendaal 18 W DE VOS N ieuwe Markt 23 24 Bestelhuis en Stalling HET CENTRUM p f ADR VREDENBURG Oo3th ven 23 in Bednjfsll let ding Gelufikig Nieuwjaar D DE VRIES Tabak en Sigare nhandel Kleiweg 74 J DE VRIND Behanger Stoffeerder Beddenmaker Kleiwjïgstraat 21 G N CP DE WAARD Jaagpad 19 Handel in Bouwmaterialen Aannem an sloopwerken p f GIEL VAN WAAS Rijwielhandel Reparatie Inrichting Gouwe 188 G N J WASSING Tuinman anleg Onderhoud Rotswerk Zoutmansplein 4 P f A DE WEGER Huisschilder en Glazenmaker Boschwee 10 G N J DE WEGER Hoofdagent Witte Stad wenscht Clientèle en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar Turfmarkt 22 Telefoon 3256 G P VAN WELZENIS J VAN WELZENIS HunIk De la Reyiaan 23 p t G J VAN WERD Granito Terrazzo Hoütgranlet Vloerep Gootsteonen Nieuwstraat 14 Telefoon 3559 P t H H M WECK Vertegenwoordiger van de Goudsche Courant G N A Taa der Weijden Zoon Caroscerie en Wagenbouw Auto Lak en Hiitinrichtinfc Autog laschuirichtio Nieuwtteeg 0 P t DE KLEHIE WIIIST II p t W DE WIT TIMMERBEDRIJF U KADE 6 GOUDA Reparatie en nieuwbouw G N M WOERLEE voorheen T yERKAAIK Loodgietersbedrijf Naaierstraat 17 18 Telefoon 3382 p t Mijn hartelijke geluk wenadienbij de intrede van het NieuweJaar I C VAïf WIJNGAARDEN in Melk Boter Kaas en Eieren Keizerstraat 7 COR IJSSELSTIJN Ixïesbibliotheek Vorsinanstraat 31 wenscht U een gelukkig Nieuwjaar MOERCAPELLE Aan mijn geachte clientèle en bekenden veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaaj J BREMMER Electrische Schoen en Zadelmakerij Moercapelle aoerc Aan clientèle vriendei en begunstigers veel heil en zegen in het nieuwe jaar C VAN DUUREN en Zn Mr nid Moercapelle A DOORNHEIN Aciiterweg Moercapelle Onder Rijkstoezicht Gediplomeerd schoenhersteHer Gelukkig Nieuwjaar J HUISMAN Schilder en Behanger wenscht iedereeri een gelukkig 1941 Moercapelle Aan al mijn clientèle bekenden familie en begunstigers veel heil en voorspoed in het nieuwe jaar A HERTOG Az MelkJiandel Café Moercapelle hAn mün geachte clientèle en bekenden veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar P HOOGERDIJK Kruidenierswaren cvens Klompenen Touwhandel Moercapelle B HERTOG Aan clientèle famihe en bekenden een gelukkig 1941 Moercapelle an clientèle vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenscht door A W KALKMAN in Tabak Sigaren Sigaretten en Kruidenierswaren Lid Inkoopcentrale De Spar Bij den aanvang van 1941 wenschen wij clientèle vrienden enbegtmstigers een gelukkig nieuwj iar fC M HOL Sla èr Dorpsstraat 93 Telef 16 Moercapelle H J LUIJTJES handel in Boter Kaas en Eieren STOFFEERDER BEHANGEB G N WUnen en Likeuren h g Moercapelle D A VAN YPEREN Gooden Gouda Markt 8 p t TH ZEVERBOOM X In Sigaren Derde Kade 68 Gouda p t Gelukkig Nieuwjaar zü toegewenscht aan CUiatèle Vrienden en KenQisaen Firau Zandijk Jk De Kroon BUkwarenfabriek Gouda WiUielminastraat 50 Gouda Veel Heil en Zegen aan Vrieiv den Bekéiiden en Begunstigen R ZANDVOORT Magazijn De Lucifer Ifieuwehaven ïlj Aan mijn geachte Clientèle eo Bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht G ZUIDAM Hz Kleeding naar maat Nieuwe Haven 3 Gpudsche Bloemenhandel DEN HERTOG Groenendaal 17 Teief 3363 G N J J DEN HOLLANDER Hoenderpark Ter Gouw Telef 2623 Achter Willens 9 p f J VAN KRALINGEN Meikhandel Galanteriën Aan clientèle vrienden en beJsendeo een gelukkig 1941 Moercapelle Het is zeker en gewis Dat De Graaf f s Brood en banket het beste is Aan al mijn clientèle en bekenden een gezegend 1941 J DE GRAAFF Dorpstraat 51 Moercapelle Bij den aanvang van 1941 wenschen wy clientèle vrienden en begunstigers een gelukkig nieuw jaar D DE GRAAF Aannemer Moercapelle J VAN LEEUWEN Granen en Fourage Agent Calvé Delft Telef 1 Moercapelle h g J POLS wenscht zijn Klantenschaar een recht gelukkig nieuwe jaar GEBRS TUITEL AutobUïdiensten op Gouda Rot terdam Delft Léidên v v via Rijswijk Voort urg Voor3Choten Oegstgeest Zoetermeer Zeven h u izen Bleis vijk Bergschen hoek Hillegersberg wenscht clientèle vrienden en bekenden vee geluk en voorspoed in het nieuwe jaar K VERSCHOOR Handel in Aardappelen Groenten en Fruit Wijnen en Likeuren Dorpsstraat 104 Moercapelle Aan ch ëntèle familie en bekenden een gelukkig 1941 Bij den aanvan van 1941 wen schen wij clientèle vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar G ZIJDERrtAND Autoreparaiie en Verhuurinrich ting en tevens Petroleum Benzine Smeerolie en allerlei vettenTelef K Moercapelle L ZIJDERHAND REPAEATUS INRICH nNG TELEF 3111 Fourage Vee en Goederen A ensdit clientèle vrienden en legimstigers een gelukkig nieuwjaar liJ