Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1941

1 GÖCIDSCHE Vrijdag 3 Januari 1941 19e Jaaigang No 20518 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur f TIETBR PostgUo 48400 Bur Markt pi Tel 274S üia NA MOLOTOFS BEZOEK AAN BERLIJN De sfrijd in Noord Afrika j Rest van het Italiaansche leger h oudt hardnekkig stand Verliezen van geen belang Italië kan 8 millioen man op de been brengen Tegenslag wordt niet verdoezeld Benoeming oan nieuwen Russischen jfimbassadeur begin van sterker toenadering De beteekenis van een Russisch Japansche verzoening er tot eeuwigdurende eer strijdkrachten bijeengebracht in Afri DE STRIJD IN DE LYBISCHE WOESTIJN Herhatdde aanvallen op Giaraboeb afgeslagen Over den krachtigen tegenstand der Italiaansche afdeeüngen te Giaraboeb verneemt Stefani de volgende byzonderheden De Britsdie druk tegen de Oase Giaraboeb begon op 24 DeceWiber met een aanval van vyandelyke gemechaniseerde strijdkrachten tegen de posten te Melfe en Ain Gsetaia Snelle Italiaan ache colonnes met geschut en machinegeweren pareerden deze bedreiging en na vier uur van verbitterden strüd werd de vijand teruggedreven Den volgenden dag viel de vüand opnieuw met pantserauto s tanks en gemo nseerde troepen gedeund door üchl geschut dat was opgehikt totxle heuvels ten Noorden van de oaSe en zich X o jaiPelylt richtte tegen den post aret Bfcroed zes kilometer ten Noorden yati Giaraboeb Het Italiaansche jaraizoen v xdedigd zich heftig met ii ïj bommenwerpers Het verï ook dezen aa nval van een ster n vliand en bracht hem gevoelige verueten toe Libysche gemotoriseer2 io l vervolgden den vyand ï iïfr Töin en maakten ver Rome Januari 1941 Rome Is TOlstrekt niet teneergeaUgta door de gebeurtenissen in Afrika Intecendeel Eerst wanneer en leger tegenslag ondervindt komt het aan dm dag wat de soldaten waard xijn Wanneer alles voor den wind gaat Is het niet meer dan natunrlljk dat men enthousiast is Doch den moed niet vernezen en ook dan den weerstand niet opgeval wanneer men lijn stellingen heeft moflten opgeven eo terugtrekt voor een overmachtige vijand is de eerste dfeogd van den soldaat En deie deugd b it de lUliaansche soldaat in hooge mate Dit hebben wij in deze laatste weken gezien in den Afrikaanschen veldtocht Bij Sidi el Banini hebben de Italianen leelijk klop gehad Daaraan laten de communiques en het rapport van maarschalk Oraiianl een twijfel Het Afrikaansche leger van de Italianen heeft de plaatste weder moeien prijs geven die l et in den afgeloopen herfst had veroverd Het heeft daarbij groote verliezen geleden Dit alles is een gevolg van het feit dat de Engelschen met een groote overmacht aanvielen en hun naderini bovendien verborgep werd door bui ten woon hevige zandstormen Aan Engelsche üij de heeft dif begrij peltjkerwijze aanleiding gegeven tot een overwinningsroes Aanvankelijk werd het bericht van de Engelsche successen overal uitgebazuind Doch sedert ongeveer een week is het veel stiller geworden in het Engelsche hoofdkwartier De opmarsch is to staan gekomen Men Itan niet meer vooruit Voor het kleine plaatsje Bapdla i de stroom van de aanvall voorlobpig tot staan gebracht een week geeden werd het reeds voorgesteW of de kwestie van de innoming vah Bardie niet meer dan een paar dagen in beslag zou nemen doch de laatste Engelsche berichten moeten tocgeyen dat de troepen van Graziani zicb daar taai verdedigen Graziani t troepen oerslagen maar niet oveneofmen u h irf l i roin en maaKien ver hSdl evangeliën en een hoeveel w oorlojsmate ii Decern buit werd de Britsjche taia hernieuwd Na tecea Ais Gi Öe positie van het leger van Graziani was zoowel uit tactisch als uit psycho logisch oogpunt bescjioüwd verre van benijdenswaardig toen Sidi el Barani verloren was gegaan Het zal het Ita strekken dat het zich geen oogenblik heeft overgegeven aan de wanhoop En evenzeer zal het den opperbevelhebber tot roem strekken dat hij de situatie is meester geworden onhoudbare stellingen heeft weten op te geven en den hardnekkigsten weerstand heeft georganiseerd in nieuwe gunstiger posities De positie van het Italiaansche leger in Afrika is reeds weder geconsolideerd De Engelschen hebben weliswaar een aantal plaatsen en plaatsjes ingenomen doch Ijepaald voordeel hebben zij daarbij niet bereikt Het is hun niet gelukt den vijand te vermorielen en evenmin arjn zij erin geslaagd hem uit zijn oorspronkelyke uitvalsposities van verleden zomer te verdrijven Dê Italiaansche berichtgeving heeft er geen oogenblik aan gedacht het succes van den tegenstander te ver kleinen Juist daarom kan men thans des te gemakkelijker constateeren dat Je Engelscher het eigenlijke doel dat zij zich hadden gesteld niet hVbben bereikt at dit doel was blij kiduidelijk uit de uitlatingen van EngelHhe zijde Generaal Wavell heeft ongetwijleld gemeend dat hij nu reeds in B gas zou zijn De hardnekkige tegenstand van Bardia en de opolferinx van de Italiaansche luchtrriacht hebiwn een spaal in het wiel gestoken Zelfs wanneer nu nog de een of andere grensste iirig mocht vallen dan kan d t aan de totale positie njets meer veranderen Qè Italianen hebben in de laatste acht dagen den tijd gehad pm hun verband te reorganiseeren De Britsche op marscli men IS voor goed tot staan geko Sidi el Barani het paardje De Britsche propaganda mag nog een tyd lang met den naam Sidi el Barani blijven schermen doch spoedig genoeg zal blijken aan welke zijde het zwaartepunt van de militaire situatie ligt Deze situatie wordt niet alleen gekenmerkt door den Britschen opmarsch doch vooral door het tot staan komen daarvan Wavell had ongetwyfeld gedacht dat het Italiaansche eger oi Leen Duinkerken zou zijn bereid iJoch zU houden heldhaftig stand in hun havens De Britten hebben aanzienlijke hardnekkig verzet tegen een overmachtigen vijand trok de bezetting in ede orde terug op een andere versrerking ten Zuid Oosten van Giarabdeb Een Italiaansche snelle colonne herstelde daarop den Door de energieke reactie der Italii aansche troepen en de geleden verliezen werd de vijand genoopt voor eenige dagen het contact in de zone van Giaraboeb te verbreken en zich te beperken tot Vluchtige verkenningen door gemechaniseerde strüdkrachten In dien tüd gingen de Italianen rustig voort met de versterking der defensielinie in deze zone De luchtmacht trad op tegen de vijandelyke troepenbewegingen Op 29 December werd een nieuw offensief der Engelschen tegen de versperringen van Garet Baroed gemakkelijk verijdeld Op 31 December trachtten de Britsche strydkrachten denzelfden doorgang te forceeren waarby zQ opnieuw van talrijke pantserwage is gebruik maakten Zy werden opnieuw op de vlucht gedreven Üit dit overzicht blykt aldus Stefani hoe de vy and in weerwil van zijn groote meerderheid in deze zone in bedwang wordt gehouden door den strijdgeest van het Italiajoische ganmoen K ka Daarmede hebben zü enkele kustplaatsjes veroverd doch geen operatieven winst behaald Dat de geteden verliezen hoe groot die ook zijn en die ook door de Italiaansche berichtgeving niet zyn verdoezeld het Italiaansche leger aanzienlijk kunnen verzwakken gelooven odk de Engelacheo zelf niet Deze 30 000 of 40 000 man hebben immers niets te beteek nen tegenover de 8 millioen man die Italië op de been kan brengen Het Italiaansche volk heeft het recht trotsch te zijn op de militaire leiding en op de dappere verdedigers van Bardia die zich door geen tegenslag terneer hebijen laten slaan en dank zü huil I onverschrokkenheid van het grootste nut zijn geweest over de algemeene ontwikkeling van de situatie De militaire situatie in Alrika ia eredl Successen van Italiaansche duikbooten In de eerste zes maanden van den oorlog hebben de Italiaansche duik booten 14 vijandelijke bovenwater vliegtuigen neergehaald Voorts hebben zu voornamelijk op den Atlantisehen Oceaan 31 koopvaardijschepen die de Britsche vlag voerden in totaal ISO OOO ton tot zinken gebracht Hierbij konrwn nog de door de duikbooten beschadigde oorlogs en kaopvaardijschepen DUITSCHE VLIEGERS I N ITALI Ë Deelneming aan strijd in Middellandsche Zee Ter gelegenheid van de van enkele afdeeüngen van het DnHsche luchtleger in Italië heeft de chef van den Italiaanschen luchtstaf goMraal Fricolo en dagorder gepnblieerd waarin verklaard wordt dat bet Duitschr lachtcorps zal deelnemen aan den strijd in de lucht en ter see in de Mdde1land sche Zee wiiar de vijand xi krachten concentreert en dat dit or als een groote Italiaansche eenheid be houwd moet worden De gemeenschappelijke strijd zal de DuttschIta liaansche wapenbroedenebap wDden Kesselring eomplime ul ee it Italiaansche vliegers Ter gel genheid van den teru eA van het Italiaansche vliegercorps dat vanuit een luchthaven aan het Kanaal deelgenomen had aan de lucht aanvallen op Engeland heeft maarschalk Kesselring een brief gericht tot den commandant van dit corps waarin hy zijn dsmk uitspredct voor de samenwerking in den gemeenschappeUjken stryd en verklaart dat de formatie jagers die aan het Kanaal blijft de schakel zal vormen die getuigt van de voortdurende solidariteit tusschen de Italiaansche en de Duitsche luchtmacht Het verheugt den maarschalk in z jn brief te hennneren aan de doeltreffar e medewerking van het ItaliaaoSthe luchtcorps dat vele bewyzen van zijn strijdlust gegeven heeft ondanks ongunstige weersomstandigheden en technische moeilijkheden De Italiaansche vliegers hebben bewezen den strijd met de Engelsdie Spitfires niet te vreezen en belangrijke militaire doelen in Engeland getroffen Maarschalk Kesselring beëindigde zijn brief door uiting te geven aan zyn vreugde dat hij aan het Italiaansche luchtcorps de eerste sectie van de luchtvloot Adlerschild kan overdragen die hij opgericht heeft en door den wensch nopens een gemeenschappe yke overwinning uit te spreken GROEP ITALIAANSCHE JAGERS BLUFT AAN KiVNAALKUST Stefani meldt uit Rome dat de Italiaansclie avondbladen in groote opmaak het bericht publiceeren omtrent den terugkeer van het Italiaansche vliegercorps dat van een der vlfëgveldén aan hef Kanaal uit deelnam aan den strijd tegen Engeland en van de aankomst van een Duitsch vliegercorps dat den oorlog tegen den vijand in het Middellandsche Zeegebied zal voortzetten De bladen wijzen er tenslotte op dat de samenwerking des te nauwe is omdat een groep Italiaansche jagers aan de Kanaalkust zal blijven om Italië te vertegenwoordigen in den luchtoorlog in bet Noordzee gebied J Zon 0p 9 50 onder 17J9 f Maan op 12 47 onder 0J24 i Men ü Verplicht te Terdais ï teren van zonsondergang toi g zongopkomst Lantaarns van voertnigea moeten t nnr na tonsoatkr gang ontstoken worden jMiaiaaiiiwiiiiM 0 Onze Berüjnsche correspondent schrijft ons d d 21 December Toen we dezer dagen op een kouden ochtend door de Wilhelmstrasse liepen gleed een opvallend lange en luxe donkerblauwe auto langs ons heen Voorop wapperde een roode wimpel getooid met den gouden sikkel en den hamer der Sovjet Unie Wij sloegen van dichtbij gade hoe de wagen het voorplein van het voormalige Hmdenburg Paleis bmnehreed waar tegenwoordig Rijksminister von Ribbentrop resideert Dekanosof de nieuwe Russische gezant ging zich voorstellen aan Von Ribbentrop als opvolger van den vrij onverwacht naar Moskou teruggeroepen ambassdeur der UdSSR Schfewarzow die betrekkelijk kort in het statige Russische gezantschapspaleis Unter den Linden gewoond heeft Natuurlijk hoerde men van allen kant de vraag stellen uit welke overwegingen Dekanosof plotseling zonder nadere opgave van redenen tot opvolger van Schkwarzow werd benoemd maar een bevredigend antwoord op deze vraag werd althans van officieele zijde niet gegeven Wel lieten wij ons verzekeren dat deze verandering de vriend schappehjke verhoudingen tusschen Duilschland en Rusland slechts bevorderen kan want Dekanosof slaat in Ruisische kringen te Berlijn hekend a s een der vertrouwensmannen van Stalm Sedert Mo ntof in 19 39 tot Comra ssaris voor de buitenlandsche aangelegenheden benoemd werd functionneerde Dekanosof als plaatsvervangend commissaris in dezelfde functie Zijn groote persoonlijke invloed treedt vourts naar voren door het feit dat hij lid is van de Hoogste Sovjet der UdSSR MOLOTOF j fFoto archief Naar men zich zal herinneren behoorde Dekanosof bovendien tot de hooge ambtenaren die ruim een maand geleden Moiotof op zijn eerste buitenlandsche reis naar Berlijn vergezelden Deze nieuwe Russische ambasjsadeur is thans 42 jaar oud dus nog betrekkelijk jong Van nationaliteit is hy Georgiër een landsman van Stalin Hy werd te lïakoe geboren bezocht het gymnasium te Titlis en studeerde aan meerdere Russische universiteiten Naar ons van Russische zijde verzekerd werd beheerscht hy de Duitsche taal volkomen Eenige dagen na dezetoevallige ontmoeting par distance lazen wij in de Berlijnsche bladen dat de nieuwe Russische ambassadeur in de Vosstrasse in de nieuwe Riikakanselarü door den rührer in audiëntie ontvangen werd om zijn geloofsbrieven te overhandigen Aan deze korte officieele mededceling werd nog toegevoegd dat naafloop van deze officieele gebeurtenis een langdurig en levendig gesprek tusschen den Führer en Dekanosof in tegenwoordigheid van Von Ribbentrop is gevoerd Nieuwe toenadering tusschen Moskou en Berlijn Van andere zijde werd er op gewezen dat het zenden van een diplomaat als Dekanosof als ambassadeur te Berlijn gewaardeerd kan worden als een bewys dat men in het Kremlin al meer en meer waarde begint te hechten aan een direct contact tusschen Moskou en Berlijn De toenemende practische beteekenis van de diplomatieke relaties tusschen Sovjt Rusland en Duitschland wordt klaarblijkelijk hierdoor onderstreept Men houdt het niet voor onwaarschünlyk dat een periode van nieuwe activiteit in de DuitschRus sische relaties weldra zal aanbreken Deze periode van toenadering werd trouwens reeds enkele weken eerder ingeluid door bet vëiscbynen van een Russische vertaling van Bismarck s Gedachten en Hermneringen in de Russische staatsdtukk ij De figuur van den IJzeren Kanselier werd toen in de gezamenlijke Russische pers uitvoerig besproken en men legde algemeen den nadruk op het feit dat juist hij de practische beteekenis van een vriendschappelijk samengaan tusschen Duitschland en Rusland bytijd heeft erkend Herhaaldelijk heeft Bismarck nadrukkelijk verzekerd dat de noodzakehjkheid van een oorlog tus schen Duitschland en Rusland niet bestaat en dat het hiertoe slechts zou kunnen komen wanneer lil erale stommiteiten of dynastieke fouten de situ € ti vervalschen dat het inderdaad in den wereldoorlog door gemaakte fouten anders gekomen is dan Bismarck wenschte ligt nog maar al te levendig m de herinnering van het Duitsche volk De ineenstorting van beide eens zoo machtige landen was er als het ware een onvermydelyk gevolg van H tler n Stalin schynen er thans op uit te zijn om een herhaling van deze schromelijke vergissing te verhinderen en door onderlinge samenwerking het pvenwicht van Europa ook in tijd van oorlog te handhaven Toen Moiotof in de vorige maand met een opvallend grooten staf van medewerkers te Berlijn verscheen om rewls twee dagen later de Ryks hoofdstad weer te verlaten hoorde men laeweren dat de voorgenomen samenwerking op economisch en politiek gebied op een mislukkig zou zijn uitgeloopen De feiten hebben mmiddels aangetoond dat hiervan ge n sprake is hetgeen natuurlyk niet uitsluit dat er nrfk allerlei problemen zijn welke op een oplossing wachten De vethoudiiic Busland Japan Wu denken daarb i jp de eerste plaats I aan een eventueele verzoening en toenadering tusschen Sovjet Rus land en Japan welke speciaal voor Duitschland van practische beteekenis zou zijn Over een non agressiepact tusschen Rusland en Japan hoorde men sedertdien niet meer rappen en het liflt dus voor de hand dat Moiotof tijdens zijn oponthoud te Berlijn op een discussie over dit netelig thema niet is ingegaan De practische beteekenis eener eventueele verzoeenmg tusschen Moskou en xokio zou voor Berlijn onder de huidige omstandigheden gezocht dienen te worden in een lifaardevolle ruggedekking van Japan ingeval de Vereenigde Staten in actieven vorm aan den strijd zouden deelnemen Moskou dat zelf reeds eenige jaren aan de Japansche regeering zijlk een non agressie pact heeft voorgeslagen heeft het thans in de hand zulk een overeenkomst te bespoedigen of te vertragen Onmiddellijk naj Molotof s terugkeer te Moskou verscheen er een officieel dem enti waarin I ontkend werd dat Sovjet Rus land zich tegenover Japan verplicht zou hebben zyn ondersteuning van de Chineeiche regeering stop te zetten Daarmede werd niet slechts iedere militaire tegemoetkoming tegetiover Japan van de hand gewezen maar gaf men bovendien duidjelijk te verstaan dat men te Moskou de Japansche aanspraken op l iet Führer prlncipe in OostAzië van de hand wijst Opvallend was het trouwens dat Italië aan deze besprekingen te Berlijn niet heeft deelgen nen Sedertdien heeft men echter in de Berliinsche bladen kunnen lezen dat Moiotof persoonlijk verschenen is op een te ziiner eere gehouden ontvangst m de Italiaansciie ambassade te Moskou De situatie op den Balkan Dat de positie van Turkye sedert den oorlogstoestand in Griekenland en de positie van den Balkan deel zouden uitmaken van de Berlynsche besprekingen kan reeds worden afgelejd uit het officieele oonununiqué Waarin gesproken wordt over verregaande overeenstemming tusschen de Duitsche eh de Russische politiek een overeenstemming waarvan Turkije te gelegener tijd het slachtoffer zal kunnen zyn Niettemin schijnt het Turksehe vertrouwen op èe Russische vriendschap in den laatsten tijd weer gestegen te zijn Bulgarije is er in navolging van Roemenië en Hongarije niet toe overgegaan zich by het driemogendhedenpact aan te sluiten een feit dat aan den directen druk van Moskou wordt toegeschreven Uit het opvallend korte oponthoi van Moiotof met dertig specialisten economisch gebied die hem vergezelden werd destijds afhield dat de besprekingen met den Bersten Volkscommissaris ook op dit gebied weinig positiefs hebben opgelevekl maar men troostte zich met het feit dat de Duitsche onderhandelaar op dit terrein Schnurr direct met de Russische gasten weer m den speciilen trein naar Moskou is teruggekeerd In de Duitsche pers werd er pas dezer dagen op gewezen dat sedert de aanajuiting van Oostenrijk bij Duitschland de ontbinding van Tsjecho Slow kije als zelf standige staat tn het vastleggen van de nieuwe Duitsch Jlussisch e grens het belangengebied van D iitschland en Rusland belangrijk aaln beteekenis heeft gewonnen De aanivullingsmogelykheid bestaat aan beide kanten en men is ervan overtuigd dat dr Schnurre met zijn staf van medewerkers te Moskou binnen afzienbaren tyd het voor oogen gestelde doel zal bereiken Daarbij zal rekening gehouden worden met de oogenblikkelijke behoeften van beide landen een feit dat vooral in tijd an oorjog ongetwüfeld van practische bettekenis kan blyken te zijn Nadruk verboden DUITSCHLAND De Fransch Duitsche betrekkingen GEEN WIJZIGING IN E VERHOUDING j De door een zeker deel an de buitenlandsche pers verspreide geruch en als zouden de diplomatieke betrekkingen tusschen Duitschland er Frankrylt verbroken zi in qualificeerdi men msteren m de Wilhehnstrasselals volkomen onzin in antwoord op wragen van persvertegenvsoordigers zoo meldt het A N P uit Berlijn Zuiver juridisch kunnen de betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk ondt r de hui dige omstandigheden in het gfeheel met als diplomatiek aangeduid worden ofschoon deze betrekkingen zich niet UHsluitend tot een wapenstilst ndsc immissie beptrkca doch daafnaas on Ijovendien door de benoemde buitengewone ambassadeurs Abetz on de Brnurj waargenomen U ri ien Overiiens ijn naar men te Barlijn in dit verband betoogt in de verhouding tu sch n Duitschland en Frankrijk dieiedert da ontmoeting van den Führer n t maarschalk Pétain in grondtrekkenl bekend is geenerlei wijzigingen insetrleden De oorlog tegen Engeland geen kinderspel DE BEITTEN ZIJN GE N LAFAARDS De oorlog tegen ftigeiand i i geen kinderspel aldus de Lokala nzeiier Dit grootste wereldrijk dfer ifisCbrie is een reus en de Britten zij p geen lafaards Het is treurig genoeg maar een feit dat zich by den drani naar het soldatendom die ook in Engeiand ontwaakt wanneer het oorlog is da besten van hun ras voor de plutócratische oplichters en de sno bistische zaker politici stri iden De Duitsche soldaten hebben dus niet te doen met het gespuis van de beurzen bankeh en clubs die dezen oorlog ontketend hetoben maar met het Engelsche element dat hard is in geven en nemen Desondanks zal de Duitsche soldaat de Britten overwinnen want hü is beter en zyn taak is beter Staatshoofden wensdjien elkaar geluk Vu DE JAARWISSELINCL I Bij e jaarwisselmg zyn telegrafische gaukwenschen gewisseld tussdheaden Fnhrer en talryke staaLshoofIdenen regeeringschefs zoo tusschen enFüli r en den koning van Italië i enAlbanië keizer van Abessmië Aan Mussolini heeft Hitler het volgeiidetelegram gericht By den aanvang van het nieuwe jaar gedenk ik u duce in hartelijke verbondenheid Het komende jaar pal het nationaalsocialistische Duitsch land en het fascistische Italië in 4 wrikbaar vertrouwen en yzeren vastbeslotenheid zien strijden tot de beslissende nederlaag vaii den vijand In deren geest groet ik u duce MubSolini antwoordde met het volgende telegram Ik dank u voor diagroet en de wenschen die ge my hebtdoen toekomen en die ik met dezelfdehartehjkheid beantwoord Ook in hétjaar 1941 zullen onze revoluties enonze volken in beproefde broederllike kameraadschap gemeenschappelijknaar de overwinning oprukken en strijden j De puitsche minister van Buiten 4 landsclje Zaken von Ribbentrop heeft gelukwenschen doen toekomen aani I ussolini deh Japanschen ministeivj president Konoje den Italiaanscheni minister van buitenlandsche zaken Ciano en den Japanschen minister van Buitelandsche Zaken Matsoeoka Ven der heeft hü de gelukwenschen van den Roemeenschen staatsleider Anto nescu den Slowaakschen ministeppresident Tuka en den Hongaarschen minister van Buitenlandsche Zaken Csaky hartelijk beantwoord DE STKUN AAN ENGELAND Associated Press meldt uit New York Jat de voorzitter van het comité voor verdediging der Vereenigde Staten voor steunverleening aan Engeland White gisteren zyn ontsla heeft ingediend Hü heeft zich bereid verklaard zyn functie te blyven waarnemen tot de eerstvolgende byeenkomst dl waarschynlyk Maandag wordt g houden