Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1941

EERSTE BLAD VRUDAG 3 JANUARI 1941 Distributien ieuws De oorlogsgebeurlenissen in de tweede heKt van 1940 DE NIEUWE BONS voor de komende periode Beschouwing van hef opperbevel der Duifsche weermocht Successen ter zee en fn de lucht Zeepbesparing en wdsschen zonder zeep in de huishouding H om rk evel ier Duitsehe 1 e Tmacht p blice rt een rapport overde oorlogs ucceuen in het t lveedehalfj iar IMt waarin o a gezegdwordt Bet oork jaar JMO was eert aar van Duitiebe ovtrwinnmgt Daar dje EnK c ié propaganda heeft getrachl de unieke succes ipn vpn de Duitarhe weermacht eerst ld ontkennen en toen te verkleinen heeft ZIJ iedere gf kwfw lardigheid i verloren Tenilott ipoest nj zich jclihT toch buigen voor het feit d it Duitsthland dedoor dt b kiaade in g vaar geitachte nauwe Noomzcfbsi i heeft de en springen en haar uitgebreid he ft tot een 4t bie dal mh uilstnkt van den Not rJlki ip tok lie Spaanache grera en dJt het rno Plijk m il t tngc ind tlf doodclijke s ag r rt u bin Jm Dc oorlog ten see Sediit liet beg n van den Lpen stilstand mot Fi inkriik nn dc K jor btreidingtn vorir den sti irt te f iri Li gdind tiegwmn Aan de gevecht handeling n der marine m vtMtn gmg mtt dt aanvhllen dtr luthtJi cht viel ef n aar icnlijk rtaiitdl BiiUïcne oorl scheppn ten c fier Djefr de marine vrtider 12 i rptdoj i i i duikbrolfr ÏJ hu pkru SLIS J k inon ne rboötcn en 63 kleine jrloglsv aartuigen dc or dl lucl tnia ht in totaal 32 vtrs h lltnde eenheden der Br l che marint tot inken gi brat fit Dc totalp ton la e an dtzc to n vtn gebrachte dorlotistheptn bedraagt rond 190 KIO tt n In rog veel grootere mate kreeg dt Bntschc koopvaard i de gPV lgtn van de neuw veroverde breêd in dit it bj injjiland gelegen ba S U beipe inn In anienwtrkine hiet duikboote van de fialiaanschei marne hebb mDl tuche duikboct n ha ir succes n teed meer opgevuerd De stiigtndecyfirs betreff ule Ut zinnen g bracFi te thepen bett kenen een aartastmg van do levtnsad rs van hotBritse ie eiland Voor de eerste msal konden oow èoor bewapende kcopvaardijsehi pen Jn over pesche wateren viiande lij p ic hipen voor gocdetj p ij verK larj er naar Duitsthe Haven opgebraoh worden Ti gclijkcrlyd brac ten Dut ache ï p e chtv en duuvliPi er door onvcVmoeide aanv illei 9 o Bntsche oonvooiexn en afzopderlijK virendn koopva irdijichepen den teget stdnder ent tige v rrlie en Joe an IJsland tot de NoordkHFl van Afrika bcuraakle de genapende luc tverktnnin het Ajlantivhp luchtruim en v rhcntte door haT Imte afstandvlucl en de iWsre taak der Dutsth onderzee Diamaast verleior E ngeland van 25 Jirni tot het einde van liet laar aan elgrii o in zijn i nst varende koop XBSrotHche pe n ais gevolg van gevecht hande lingen dtr DuiUst ve marire ÏÏOOOOO brt en door gevechtshandphftgpn vin lie Du tVLbe luehtmacht meer dan 700 000 brt 3 9110 000 brt Nog meer is voor der vijand uitgevallen door de be cTaai ing van min tens 264 koopxaardij cnepe n van ruim 2 millioen brt m totial D ze resultaten werden met ieehts geringe verliezen der minne behaald Zn be drage n spdert den 25iten Juni 1 tor pedobootpn 5 munenvigers 8 duik booten en 12 kleinere oor i nsvaartu gen Een deel der verloreti gegi chepen kon gelicht en weer m di ist Cesteld u order De iucbtaanvalicjii op Door gebruik te maken an e be fhikbare middelen heeft de puitiche hichtiAacht na beeinttlgmg Van den veldtocht in Frankri k in en paar Wrtten den opmarsch vooryqen concentriichen aanval op Me Brifsche eilanden voltocid Sedert inei heeft de Bngel Khe luchtmacht iiy nachtelijxe vlochten DuiUch rijk gi bied aange vallen en daarbij yrijvSfel uitsluitend ntet militaire doelen i etroffen Den 8en Aijgii tus pgon de Duit cJie vergelding voew een vorm van den luchtoorlog dif Duitschland noch gewild noch aangj apgen heeft of cboon alJe voord Ien aan Diutschen kuit lagen leeds valIpB aan aanv pa den niQ SimMien heeft Londen meegeakt wat aan de Duitsche stedcr toegebracht Meer dan 450 maal lu hula m ea meer dan honderd Duitsche aanvallen waaronder eenige van gevieldigen omvang hebben het normale leven van deze Stad eestoord en haveninstallaties kaden en opslagplaatsen vernield Sedert den ISen November strekken de Duitsche tuchtaaovalten zich ook uit tot andere centra van eie Bntadie ootioeMnduslrie In 89 aanvallen IB crsot verband en 32S andere aanvaÜM o i l iangri fee ludiurtneele be drijven II de Bnlsche bewapening in het bijzonder in het Middcn Engelsche indusiriegebied zcx zwaar getroffen dat de vermmdinng der productie voor Engeland gevaarluke afmetingen Sedertdien Zhebben Duitsche gev echtsforowuej n meer dan 130 trootsrfieeiache aanvallen telkens taufflchen dë lOOOOO en 700 000 kg bommen UItgevn rpon Ofschoon aantal vijatkielijke aanBeilijn vooral was gcerd de eerste verteWragsop de Bntsche hoofdstad 7en September onder aanneemt Daamaa t werd echter ook door 350 aanvallen op de belangrijkhte havens aan den Britachen invoer en de capaciteit van deze uivoertiavena zeer ernstige schade toegebrachtii Ver over de duizend kleine aanvalsacties richtten zich tegen militaire doelen ali vliegvelden troepenkampeo tankpaiken graanpakhuizen eleclrische eentrales en verkeerswerken Sedert den 25en Juni heeft de vijand aan vliegtuigen ongeveer het drievoudige verloren van de verhezen der Duitsc+ie luchtmacht Se dert den 24en Oetober hebben ook escadrilles van de Italiaansche lucht macht zijde aan zijde m t de Duitsche formaties met succes aan de aanvallen op Engphnd deelge nrmen De Engelsche aanvallen op DMitscklaiid Terwijl de Du tsche luchtmacht spdfit den 8cn Augu tus nfeer dan 43 milhüen kg bnsantbommen en meer den 1 60f 000 kg brandbommen in meer den 2000 aanvalsacties op stratpysche doelen van het Biitsthe eiland heeft gewoipen bedroej de door den vijand u tgewnrpen bomm i last slechts rond e n viif rtwinst g tc deel van deze hoeveelhpden Het mp rendeel der vijind liike bommen kwam terecht op upcnwijken oa op O lekenhui en n lazaretten alsrtie de 4U kerken en kerk ho en De aangprichte militaire en rlogs ernnomischi sch ide ib diaren tegpn gering De Du tsche ooilogseco nnmie heeft er over het geheel gennmer niet in het minst schade door irder n den BfNMEfiL JD De sfnjd tegen Fngelind gaat voort Tot c usvcr IS dc u weik ng veel gioo ter dsru tcrlijk s te zien Het Jaar IMl al daarvan het bewijs biengen Zeker tt de cvervvini mg sterker en beter ii eenist dsn o t ziet de weer macht het komend jiar tegemne Doodelyk ongeval te Rotterdam uil E VAN SPOORW FN TtCiEN HET HflOt G 1 fmiiddag om bialf vier arer 81 j Hci be g de cieUr van e n spvxi agon staande irv de I lojfdstraat t Rottei lom dicht tfi ttCRken Daa d ifur k cir zat gem iiikie men een her Plotspl ng schoof üe deur met gieole kracht dicht waaibij de 12 riige H H J an déh Ber uit de Korte Sehuo ie erlocwtéaat i e bij het werk 1 ekeek de detir tegen iipt hoofd kreeg De knaap ayop slag dood ER fSTIGE AANRIJDING BIJ Tl BiJFRGEN GisteA4vond reed ir de schemering eer bi ji van de maa ichoppy TAD w elksyden dienst Tubb rgen Almelo ondeohoudt en die uit ae richting Al nelykwam acbtei op een onveruchte en met brandiloflen De voerman E üit Tubbergen h wl juist zijn paard crp gezet en ikie wegrijden toen e botsing geschiedde Hij smakte tegen en grond en Uep ernitige inwendige kneuzing n en een gestheurde pol slag ader op Hij werd naar het ziekenhuis te Almelo overgebracht D bm bekvvam aan de voorzijde ware schade Enkele reuigers kregen wondjes door vallend glas VOOR DE VROUW Naar aanleiding van de vele verzoe Ken om inlichtinten betreffende het zeep oos wasschen oie den Ryksvezel dienst van de zijde van huisvrouv en en leerare sen var huishoudscl Oien bereikten en mede op verzoek van de Commissie voor vervangjpgsproaucten van zeep welke door hel departe ment van Handel Nyverheid en Scheepvaart is mgesteld heeft de dierst een onderzoek mgesteld naar de mogelijkheden om in de huishou ding zeep te besparen Daartoe werden practische waschproeven uitgevoerd waarbij bleek dat zeep bespaard kan worden terwol toch een heel bevredigende remisüig van bet waschgoed kan worden verkregen Besparen van zeep is op twee manieren I roogeljQk Ten eerste verbruikt men geen zeep in die gevalien waar met andere reinigingsmiddelen kan worden volstaan £ n m de laatste plaats kan men er voor zorgen dat vxannecr wel zeep moet worden gebruikt allf zeep ook werkelijk woict gebruikt oor ict doe waarvoor ze dient en geen zeep nutteloos verloren gaat Het IS algemeen bekend dat regenwater het ideale waschwater is Dit kemt om at regerwater volkomen zacht IS AI het araere water is m meer of mmdere mate hard of zooals men ook wel hoort zeggen schraal Wij hebben allen wel eens waargenomen dal schrtiar wa er melkacht g van k eur wordt en er klein woncjes op komen drijven wanneer we daarm een weinig zeep brengen Dit word verooicaakt doordat in hard of schraal water kalkverbindingen zijn opgelost Deze kalkverbmdingeii vor Wmter ianc en P U R OL Vi infert oefen J Dom 30 cent Wwtftttenen BijApoth enOregisi 8802 6 De Rotterdamsche tentoonstellingsplannen NAAB VE TOEKOMST VERSCHOVEN In de laatste maand van het afgeloopen jaar zijn de tentoonstellingsplannen Rotttidam 1941 Het waterde vnend en de vuand van Nedeiland definitief geliquideerd Zij waren bij het begin van den oorlog in 1939 dadelgk v oor een jaar uitgesteldtvan dit uitstel is vanzelfsprekend afstel gekomen Het kleine uitvperehd comité Jat dc plann ft hadvoorbereid heeft zich af geviaagd of 1 cl van het eens gestelde doe 1 voor goed zou moeten afzien He t heelt die vraag ontkennend beant woord Natuuiluk zun de huidige om standigheden er niet naai om aan de uitvoermg v n tentooi htellingsplan nen in een ml i toekomst ook maar te denken Maar aan den anderen kant kan een fra ii r geschikt tenloonsK 1 1 nf terrein m het plan voor den op bcuvv van de s ad eeo zoo grootc rrl spe Ie r dat men bij het be palen van de plnpts voor den aanleg van kaden pn APgen parken en pleinen moet blij ven denken aan de mogelijkheid op een later tijdstip van een expositie m den geest van hef juist verlaten plan ll ll Met drt doel blijft het Wieme coniite in znn vj oegerc samenstplling wprk za im Het bcheeft geen betoog dat v f iPt gfv e algemecne omstan d gheden te zinertyd de uitvcering van het plar zcuden toelaten de op bfiuw van de ad hierdoor een on Re meer ICTken mouls zou on vangen Het mmite waarvan het presidium dnor den vcci uter var de Kamer van Kcppbandel w rdt bekleed heeft den burge meester w pderom bei eid gev on Pn het eere porzittersehap te aani c en Het s voonemcns de taak die h pp zicTi hee t genomen voorliopig oMe sbfte te vervullen Concert in schafttijd IN E8VFKA FABRIFKFN IN DEN BAAI r er au i c en var eugi e en Ar eid IS g ef niddag n ae Eiveha f eken ir Di r Haag 1 e eerste Ne r ische v t pauze coreeil gehuu CU Waaraan e n t caai orkest or tp iiding V Theo Koning Zi n me uf kmg vc f rne ie l en C t i gastel der airectie d samenzijn bi woonden behoorden o m de comiT asaris gei eraa voor bij z re ere aangelegenheden Schmidt er rif cnmmiïsaris van het N V V de heer V audenberg Na een kort ppeningswoord var der Directeur h e d de heer Wouderberg een toespraak aarui hij op de betee ken IS van dit eerste werkpauze concert Wees Dit verpcjozen tusschen den ar fccid zal echte eerst m vo en omvang tot zijn recht kunnen komen zoodra e kt werknen er maar ook e ke werk gever m Neder and de noodzakelijk hl ld leert irzien van een eensgezinde samenwerking ir het bedrijf en verder strekkend m dienst van de volksge n epnschap Na het coi eert dat aandachtig be uus erd werd prak commissaris gene raai Schmidt nog enkele woorden LUK OPGEHAALD Personeel van de rivierpolitie uit de Mervkehaven heeft het stoffelyk over schot opgehaald van den 51 jarigen schipper H oe Groot gewoond heb beneie aan boord van het sleepsch p Nexirdsfem afkomstig uil Gionin ge De G is Maandagavond door dc duisternis misleid te water geraakt er verdronken men met de zeep onoplosbare kalkzeCp welke de melkachtige troebeling en de vlokjes veroorzaakt Vorming van kalkzeep beteekent zeepverlies en met kalkzeep kurnen we niet was schen daar kalkzeep geen remigend vermogen bCiit zooals zeep Het wa ter hetzij leidingwater hetzij opper vlakte of welwater heeft met overal in het land dezelfde samenstelling Dit blijKl wel hieiuit dat we m de eene streek van ors land met v4el minder zeep een cbuimend sop kunnen ver krygen dan in de andere In het algemeen IS ae situatie zoo dat bet Water iD de kustgebieden zoowel in het Wes ten a s in het Noorden van het land van vru hard tot zacht isi In dit overige gedeelten t v ai zacht tot vrij iacht Voor afreken met uiit sprok i water is zeepverlies tengevolge van kalkzecpvorming geen probleem An ders is dit voor streken waar het wa ter hard a Hier moeten we voorkomen dat zich kajkzeep kan vormen Dit kan voorkomen orden door mde eerste plaats zoosus het op hetplatteund veel wordt gedaa v tewasschen mei hel zachte regenwater dan m een put of ton wordt verzameldKunnen we niet op een of andere wijzeveWoende regenwatet v l r c i kunren wc onze toevlucht nemen tot dc tweede mogelijkheid namelijk het oaUiarden yan het beschikbare water Oatkaidea vaa bet wal Om vorming van kalkzeep te voorkomen moeten de m het walT opgeloste kaïkverb ndingen wori en ver wyderd of onschadeltjk gemaakt Dit De secretaris generaal van hel de paitement van Landbouw en Visscheuj maakt het navolgende bekend Boter en vetten bon 24 Gedurende het tijdvak van Zat erdag 4 Januari 1941 tot en met Vrijdag 10 Januari as geeft demet 24 genummerde bon van de boterkaarl en van de vetkaart recht op hel koopen van een half pondboter of een half pond margarine oftwee ons vet naar keuze voor zoovervoorradig De met 24 genummerde bonnen die op 10 Januari nog met gebruikt zijn blijven voorts nog geldig tot en met Vrijdag 17 Januari as De op 22 November 1940 reeds bij de producenten of in den hardel aanv ezige voorraden vet in verpakking van 250 gj am mogen tegen inlevering van een met 24 genummerden bon van de botpikaart pf de velKaarl worden uitverkocht bon 22 Brood en gebak Gedurende het tijc vak van Maan diag 8 J a n u a r 1 tot en met Zon da g 12 Jdhuari as geeft edte dei met 22 eni immerde bonnen v n de bioodkaart iiecht op het knopen van ongeveer 100 gram broeid Zooals reeds eerder Vkerd bekend gemaakt bedraagt ook de hoeveelheid rog jebrood welke tegen ifgifte van een bon kan wolden geko l t 100 grain Voorti geeft eike der met 22 gimi n iferde broodbennen recht op het koopen var een rar soen riebak D onna voor de lerra fcéieefrde bakkeiijpiex jctcn telkens en n lirste het aaaiael ter ge piaatsle aantal gran nren bc chuit 79 tiiam biscu t en v afpls 0 gram speculaa 14U gram andere kt ekjjes 200 grarr koek leO gram cake idfl grair gevuld klein korstgebak bv a 1 artdelbioridjes WO gram g vu eroe kor gebs K bv bc erlctters 500 gram INBRAKFN TE BENNÉKOH In dt f ejop r rac l is op eer ijftai p aat en fë Bennekc n i gebio ker t w m een wasscherij en m v er aar Gen weg td Wagenhgen gele gen VI as Vern oe e1jk is de c bekei ae daccr ir z r w pf k jrestoord Eei ge h u sh iu delijke artike en en w ge d worder vermist Er IS op dezelfde w i ze geopereerd a s o an s b dc i b aker i c r e andhui ies bn Behnekor De ver r der tel ing ligt vjoor de hand da dizeJde eiader aan het werk is gewees De p 1 e van B nnekcm er die var Wagerirgen zoeken den n ar KALENDERS EN AGENDA S Tegen de aarwisselng zijn ons nog verseneiaene kalenders toegezjnden Len ka eiKier die 4 lesziu waaroee ring V erd ent ontvingen wy van net Nieuwsblad van het Noor den Deze maardka enler bevat twaa f aa lrekkelijike gekleurde te ke ringen van Sme e e voorste ende mou e ho k jes m vlerschi lende IJssei meTp aat cn De vereerigmg Neder andsch Fabrikaat zondi ons een mdustneka enoer met 24 biaaen waarop afbeeldingen in kleuren vooiitomenkijkjes u diverse beiangnjie bedruven m ons and Twee Deiftsche be drijven n de Kabe fabriek en Calve zijn in ae reeifs afoeeldirgen opgenomen Een sii aakvül uitgevoerde kalender s die van het Land en Tuin oouwbureau der I G Faroen ndustrie A G Zij bevat zes prachtige kleurenfotbs van groot for is met moei yk doch vergt eenig over leg en wat werk De meeste huisvrou wen weten wel dat het water zachter wordt door het toevoegen van soda Vlis chier heeft men ook wel eers op gemerkt dat zich uu hel water waar aan de soda wordt toegevoegd een stof af cheidt die het water aanvankelyk troebel maakt e doch ep den bodem van teil of emmer zirkt vTanneer wf het water rustig laten staan En elit juist wal we wenschen Deze stoffen die door het toevoegen van soda wo cien afgescheiden zijn de aan ankeliik in het water opgeloste kalkverbmdin gen We moeten deze stoffen nu nog uil bet water verwijderen Want doen we ehl met dan kingen we bn t opl ss n der zeep in het water toch weer de ongewenschle kalkzeep gevormd het welk gepaard gaat met zeepverlies Om net water te ontnarden gaan we nu als vo gt te werk Minstens 12 uur voordat we gaan wa schen vullen w een emmer teil of dergelijke met waler adal we tevoren met een liter maat hebben gemeten hoeveel liter water er m onzen emmer gaat DU za afhankelyk van de groo te van den mrner 10 tot 12 liter zvm Nemen we voor ons geva aan dat de emmer met 12 liter witer kan worden gevuld Aan deie hoeveelheid water gaan we nu joda toevoegen en wel 20 gram knslal solda d 1 twee afgestreken eetlepels iln de bekende maatbeker komt d t overeen met 29 gram suiker Deze hoc veelheid soda kunnen we het beste n een w mig warm water opiossen en z daarna aa i het water toevoegen Aanvankelyk zal men dan niets z en gebeuren pas na verloop van eer gen iijd ongiveer een half uur ontstaa ea troebeling in het water doordat zich sloffen ml het wa r gaan af ch den Nu moe en we too lan wachten tot deze tjdfen bezinken 1 3p den bo em van dan emm r Ii gen Dit kan vm lang duren Het is daarom lan te bevelen om het water niet te ontharden kort voordnt we hel moeten bruikpn rinh dit r s lovorcn ip Joen Bovendien is men er dan zeker taart en gebikjes 600 gram Vooi geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten welke hier boven niet genoemd zun geldt dat een rantsoen een hoeveelheid omvat waar n 70 gram meel of bloem is verwerkt De op 12 Januari nog met gebruikte bonnen blijven voorts nog geldig ged uiende de week van 13 lol en met 19 Januari as met dien verstande dat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels restaurants e d Eieren bon 33 Gedurende het tijdvak van M a a ndagOJanuaritoien me Zondag 12 Januari as geeft de met 3i genummerde bon van het algemeen distributieboekje recht op het koopen Van een ei De bunnen welke op 12 J a n nog niet zijn gebruikt blijven geldig tot en met Zondag l Januarias met dien ver tanae dat zij gedurende dp week van 12 tot en met 19 Ja nu iri niet gebruikt m gen woiden in 1 o els les aurants e d Yleeach en vleeschwaren bon 14 Gedurende hel tijdvak van Maan dagSJanuaritot met Woensdag ISJanuari as geeft eik dervier met H vleesch gemerkte bonnenvan de vieesehkaart retiit op het koopen von 100 gram v eesch been mbegrepen of een rantsoen v eebenwarenDe mit 14 worst vlce hwaren geireik e bon geeft uits uitend recht ophet küfjpen van een ran seen vleeschwaren De bonnen welke op 15 JanuWi as og n et gebruik ijn blijven nog geK di g tot en me li Jaruan as He rantsoen v eescnw ren dat per bon kan Worden gekcfcht bedraagt 75 gaTi voor gero kt of gekiekt var kers rundof ka f vleesch en voor gerockte wors loorten 100 giam voor gekookt worsUoorter ruipei s en knakworsl 125 gram voor everartike en toi gerwor t en nierbiood en 150 granvror bloedwor l naat Het ontwerp en de kleurenfoto s i n van ir C A G Spaan Du d ijke kan oorka enders werden ons toegezonden do jr de fcerste Ho landsche Levensver zeKer ngsban te Amsterdam aeNationa eLevensver zekerings lank te Ro erdam en oeLerste Neder andsche e Gravenhage Eer k m Kaïer Jer e ivet een teek lig van Jo Spier om ngen wy van de Noord en Zuid Ho land cTeRedd g Maatschap Pi De P T T zord ors ten otte een e g u gevoeru en prac cne kan ltfra aa or worpen uü ir den heer A A M Stois en gedrukt bij de Alg Landsdrukker j te s Crravenhage VOOR AütOVIOBIUSTLN Zoo a ig de mogt ijKheid be taat dal door ij gang de voornaamste veiuin jingen over orzc sroote r vieren voor lel automob eiverkecr zi gestremd iS net secretanaal der Kcnink ijke Neder landsche Automobie Club Lange Viiverberg 10 Uin Haag e deren dag ok jndags va i 10 tii 17 uur telefo se 1 bereikbaar ond QQ inter okaa of 115674 lokaa SLACHTOFFERS VAN DIISTEKNIS EN WATER Tegen het eind van den middag is uit het water van de Achtergracht na by het Fredenksplem te Amsterdam het bjk opgehaald van een 44 jarigen man die sedert het begin van deze week vermist werd De man i waar schijnkjk nusieid door de duisternis te water geraakt en verdronken van aal de orlharding 200 volledig moge j 1 1 verloopt cor hSit wasschen en d eerste keer spoe en hebben we het zachte water noofi s dat is het he acre water dat b Cl het bezinksel staat Daartoe schenken we de he dere v otislof laag af en zorgen dat het bei i ksei in den enurrrr achterbiyfl Men kan nrftuurlyk o it het heldere water met een slang afnc eien Recept voor ontharden met soda Den avond tevoren de benoodigde 10 veelheid water k aar zetter Per 12 hier water toevoegen 20 gram knslal soda d 1 2 afgestrekeneetlepels m een maatbeker evereenkomend met 20 gram suiker 3 Volgenden morgen heldere water afschenken of afneveien Is het niet mogelyk om de kalk vero nd ngen uu het water op de aan gegeven of de hieronder beschreven wyze te verwyderen of ijinschadelijk te maken elan verdient het toen aanbe vehng era zöoals gebruikeiyk is ir het water soda op te lossen doordat ie zeep wordt toegevoegd Een be sparing van zeep beteekent dit echter practisch met By het toevoeren van de soda aan oen mrnet met matig warm water scheiden zich direct de kalkverbmdmgen af Ixissen e nu dp zeep in dit water op dan zal iich toch weer kalkzeep vormen Doordat dit echter mmder snel gaat dan wanneer e voren geen soda in h t water was apfeiost wordt de kalkzeep niet in rove vlokken gevormd doeh is ze fiiner Hierdoor zet de kalkzeep zich minder gemakkelijk op het waacb goed af sluit ook m Tier vall in waarooor de tmt van het waschgoed gunstig wordt beïnvloed Bij de toepassing van deze methode d fit men er zich echter rekenschap van Ie geven dat het v or kan komen lat ook het product soda met altyd in or i ner te male te verkr igen za znn Ern V pn k ot le s v hel antnirden me orliarairgsapparaten Welke Bon BROOD GEBAK EN BLOEM Met 21 genummerde dubbele boaoen van het 2e broodboaboekia 23M gram rnggebroad 1 MM gtam ander brood Elkdereakel bonaent 123 gram roggefenod al 100 gram ander brood of 1 rantsoen gebak voor de periode van 3 Dec t m 5 Jan mttt 7 dagen extra geldigheidsduur De met 20 genammerde bonnea ty nog gcMlg t m S taaaari £ lk der met 3 genummerde baanen van de bloemkaart ge t recht op bet koopen van M a W K ninebroad of SO gr Mdtr brood M i raataaen gabak af 35 gr meel of bloem geldig vaa 30 Dec t m 2 Januari SUIKER BON No 86 1 KG luiker geldig van 21 Dee t m 17 Jan e BOTER EN VET BON Na 24 van de boter en vetkaart 250 gram boter it margarine of 200 gram vet geldig t m 17 Jan Bon no 23 nog geldig t m 19 Januari KAAS BON No 47 48 60 en fil van algeraeui dutnbuUebonboekje I an5 klDM per bon Geldig t m 26 JanuarTv Extra kaas pon no 20 US gram geldig vanjit Dee t ra U Jan EIEREN BON No 34 Eén kippen of eendenei loowel in ala at de scbaal geldig van 38 Dee t n S Jan Bonnen op 5 Jan nog ongebruikt biyven geldig t m 12 Jan THEE OF KOFFIE BON No 18 oas thee af H pond koffie geldig tot aa aul 31 Januari VLEESCH BON 14 Vlecadi 1 oom viccach beeu inbegrepen of een rantsoen vlee iliwaiea Bon 13 Worst vUesehwaren Bon 14 Worst waren van fi t m 15 Jaauari aaet extra gcldiglicidaduar t m 19 Januari 1 GRUTTERSWAREN BON No 188 2S graai r af r jstemeel of njiitMoem of rljste gncs of gruttemeel gemeagd meel geldig van li Ucc t m 24 Januari BON Ne 44 uitslaiylkfl 258 gr g ri f gortmoat af ratten geldig van 28 litc t na U Febr BON Na S7 2S8 gram haverauMit of bavervlokken of haverblocm of aardappclaieelvlaldiea of gort of gortmoat of grattea gefdig van 28 Dec t m U Febr BON No 87 100 gram maiiena of tarwe of gnenacel of aaga af aardappelmeel of piKlrtmgpafdci dat 100 c zetmeel bevat geldig vaa 28 Dec t m 21 Febr BON No 31 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig van 28 Dee t m 21 Febr PEULVRUCHTEN BON Ne 103 H kg peajvraabtCB van 17 Dec t m 12 Jan LEVERTRAAN Alleen aip baa vaa arts ZM c c per iwafii per week ZEEP BON No 113 UO gram eenheida toiletzeep of 120 gram haiiha dzeep of 150 gram zachte seep af JOO gram zachte leeppasta W 250 gram zeeppoeder af 800 gram waschpoeder geldig van 1 Jao t m 31 Jan Deze bon geldt ook voor geiinawasch per 20 K G droag waseligoed BUN No 117 50 gram scheeneep of een tube scheerereme et éea potseheerzeep Gddig van 1 Jan t m 30 April Op een bon een rantsoen toüet eep mag verkocht worden een stuk toiletzeep vaa e aade s UBCnf tg van 7 gram VASTE BRANDSTOFFEN T m 31 Januari ï n geldig eca eeahetd braachrtw 08 09 en 10 van de bankaart distnbotie vaste brandstoffen haarden kachels bona 15 16 17 18 1 20 21 22 3 ea 24 van benhaart distribatie cenrtale verwarmia Voorta boas gemerkt bnndstotfeo eca ceahcid 2e pertode en cokes éen eenheid 2e perfade geMig i m 31 December PETROLEUM rETROLEVHZBGEL raMa e VUI Z L petroicoi geldig vaa 30 Dec t m 23 Febr rcnode C voor crticfalli 1 halakOBéHag geeft reeM op bM kaopea vaa 2 L pctraïeam Geldig van 16 Dec t BL 1 Jan VOOR DE HUISIMEREN BON No II voedcrkaait vaar bonden vaa 1 t m 31 Dec groep I 10 K G hondcnbiaad groep n 10 K G Ucm graap III t KG Idem gioep IV t KA Idem gtacp T 4 KG Meiii groep Vt S KXi idem BON Na II vocderkaart vaat katten Van I t m 31 Oee IH K G kattenbrood Na 31 Dbcember 1S40 b boa No 11 van bedoelde kaartea aa geldig en mag deze niet meer Tordeo aaareliomen