Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1941

VRIJDAG 3 J wim Is liet zi o2 vroeg mr de I aan verd Geen kwe ti van luidde hetantwoord Kwestit is er wis en zeker van zeide de president anders stond dezezaak niet op de rol Een feil is datbij de familie De Jong konijnen züngestolen Verder is gebleken d l mm met een schouw bij hit konijnenhokis gekomen En verder staat a s eenpaal boven water dat een van de gestolen konijnen een z g vliodt fkunijn bij den landbouwer J G denBesten is aangetroffen En toen aanDen Besten werd gevraagd hoe hij aaraan kwam moest hij zeggen dathij het konijn van Van D had gekreg r Hce zit dat nu Ik weet het niet edelachtbare ik weet van niks Nadat eenige getuigen waren gehoord eischte het OM waargenomen door mr Wilbrenninck 1 maand pevangenisstr if Uitspraken 16 d zer SPORT VOETBAL WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR JANUARL De voor as Zondag afgelaste wedstrijden zijn verschoven n ar 12 Januari Het voor dien dag vasgesteldc programma geldt nu voor 19 Januari Het programma voor 26 Januari vermeldt voor de elftallen liit Gouda en omgeving de volgende wedstrijden Gouda De HoUandiaan Olympia Het Noorden J F C O N A Graaf Willem II G S V MS V Gouderak Moordrecht Waddinxveen Oudewater Amn erstolsche S V Haastroht Bo legra ren Schoonhoven Quick Steps A DO IV Qouda II ONA II VUC IV G SV IX Sparta IV Gouda III Olympia II Martinit H ONA Hl Het ligt in de bedoeling op en 9 Februari achterstallige wedslryden vast te stellen PLAATSELIJK NI EUWS Bersrambacht EEN GE MEENp STREEK u Brandiiout van arbeider gestolen De landarbeider J W van Vliet uit cieze gemeente moclit van een Kindbouwer de wortels rooien vaii een aantal omgekapte knotwiigan Meerdere dagtn IS Van Vliet in zijn schaftijd met uti rooien bezig geweest Eenige dagtn gtisden i ai dit brandh jui duur onbekende dautts ges oifc r iVIOEH IJKHEDEN BU VEIR AAN BEKGSTOEP w k V 6 W W e aLuut il cigtrn puls door den Kotterdamsclien politierecii 1strijd tegtp tiibprcu ter wegins vervalsching van dé belas tingzegcls tot tweemaal ƒ 40 boete en tweemaal een maand gevangenisstraf was veroordeeld heeft de 45 jarige sigarenmaker en winkelier H P van V te Gouda zich gisteren voor de rechtbank te Rotterdam te verantwo jr den gehad wegens overtreding van de prijsopdrijv ings en hamsterwet het tweede feit dat is voortgevloeid uit de omstandigheid dat hij in September j l tabak heeft verkocht voor den dubl e len prijs dien zij waard was Op een pakje van n ïpond Edélclub tabak dat normaal een kwartje ko tte had verd een papiertje aangebraclit waaruit zou moeten büj ken dat de prijs vijftig cent bedroeg Op twee data in September n I den 21sten en den 28sten heeft hij de tabak voor dezen hoogsn prijs verkocht aan menschen die ter zitting als getuigen aanwezig waren Het O M waargsnom an door mr Wilbrenninck zeide in zijn requisitoir dat et in September j l een tekort aan tabak is geweest Hiervan heeft verd geprofiteerd door enkele pakjes tegen den dubbelen prijs te verkoopen Tabak van een kwartje per half pond is goedkoop en speciaal bestemd voor menschen die niet veel betalen kunnen Zooveel te erger is hetg en verd gedaan heeft Het is volgens het O M een ergerlijk geval van prijsopdrijving dat zelfs gestraft zou kunnen worden met een zware gevangenisstraf Voor ditmaal wilde spr nog ec s een boete eischen zij het dan een flinke die den verd zal leeren dat hij zic i niét meer aan dergelijke practijken mag schuldig maken n I ƒ 50 subs 23 dagen hechtenis Als verdediger trad op dr mr J Smit uit Gouda die het geval met zoo ernstig vond als de offitier wilde doen voorHomen PI had een onderzoek ingesteld naar de prijzen van den groothandel en daaruit geconcludeerd dal verd den prijs van zijn tabak niet buitensporig heeft verhoogd De kooplui moeten ook kunnen bestaan PI dirong aan op de uiterste clementie Vleesch tonder bonnen Wegens overtreding van de Vleeschdistributiebeschikking had zich te verantwoorden de 20 jarige H L van V uit Reeuwijk die verstek liet gaan De man was eenigen tijd geleden BI RGEÜLIJKE STAND Gebo ii r Anlonius Wi t e mus i van V A Mpors efi A jM Verteer J i Ti s zn ïan J Bi J Mulieman rn W L Le£ rf iJT Caral GA fri qus zn var H P J Kiiinsgen er C C van A H Pdriki zn van H van Dei en P de Vl ics I W m Johannf s Marinus zn van L Gouw en E 1 nel Ï S driflrus zn van A HcE I f m en J M vaW t Slat M t ria Ca harina d vsn L vin Do ewsard en L D vrn den B rc Ma rn Md d van J Kre n en G van Oiteri © V e rl ed en A Bi n fep bal 13 d P fartcig 78 jr i weduwn iar van Ijr wed VSr C P n n J Mullsirran I 2 d K A v an jHer Kroef 38 je J V jmeu en 7 jr echtgenoot van I P d Ruiter A van D k 74 ir echU ï T T U Ka I wegens jsvonning ingehaald Voor de twt ede maal is de poetkabel van de N V Berg s utpsche punuesr in cczcn winter mgeha id Maandag i IS hij toen de dooi intrad weer gtjegd en thans m oft hij er weer uit Di inhalen is itOod g omdat er zich een geweldige ag grondijs ae n de reep isizet waardoor de kabel gaat dryvtn en een g vkar voor de sclieepvaart wordt Bij de eerste vorst h id zich om de reep een ijslaag ge orird metSi een doorsnede an ca 40 cm ZORG VOOR BBANDBIJTEN olgcns do politievtruidt ning s elkel oofdbewoner van ejn w oning ver icht té zorgen dat waar zulks mogelijk is een ij bijt ter groute van eenvierkante meter wordt gemaakt en pen gehouden Dfe ijsblokken moeienrondom de bijlen gezet worden Overtreding van dit voorschrift kan gestralt worden met ten hoogste 14 Hagenhechtenis of geldboete van ten lioogsle i 25 RHKSPOSTSPA 4RBANK In D A mber iS bij de Rijk post spaarbsr k ingelegd ƒ 77 3 50 en terugbetaald ƒ 10 055 59 genoot van M VARKENSPEST Onder de varkens van den veeho der F de Jong is de besn elteli ike v ziekte varkenspest geconstateerd A TWEEDE BLAD f TADSNIEUWS Pe hder A H Dikhooff veertig jaar bü Daalmans harj eiük gehuldigd JiLTUDJ DE EKBSTE DIE KOMT EN Tok Li ATSTE DIE WEGGAAT üe hLC A H Dikhooff was gisteren fcerlig j ar aU machiniüt in betreklüng bu d Stoomwasscherg en bleeker Daalmans en Co De jubi ris ia des middaga met zgn vrtjuw per auto tbuis gehaald n op bet bedrut in het büzü van het geheeie pera ijeel op hartelijke wyze gebuldigd I t e heer J v d Pol heeft hem de gelukwenscben van de directie aangeboden en Un zeer waardeerende bewoordingen zijn verdiensten geschetst waarbij hU aia eigenschap van den heer Dikhiloff in het büzondei releveerde dat Ideze altüd als eerste in de fabriek is ea als laatste weggaat Als btU vajjy lerBentclijkheid voor de trouwe pwcritsvervuUing overhandigde de heer v d Pol een geschenk onder couvert De heer W Hoonhout algemeen chef vertolkte de gevoelens van Sympathie van hjet personeel Hy stelde d n jubilaris ten voorbeeld aan allen omdat de heer Dikhooff een hooge opvatting van zijh taak heeft en niet alleen komt om zUn werk te verrichten maar zich bewust i deel van het geheel van de arbeidsgemeenüchap uit te maken Ais geschenken van het gezamenlijk kantoor en fabrieksper soneel bood de heer IIix nhout een fauteuil eii een leesi ak aan en aan de echtgenoote van den jubilaris een fraaie bloemenmand De heer Dikhooff heeft ten slotte vuor de huldiging bedankt Na de bUecnkolnst op het bedrijf heeft de jubilai ia met zijn echtgenooteecnigen tijü in den famUiekring vande directie vertoefd v iama beidenper auto naar huis zün teruggebrachtom hier den feestdag lerder door tebrengen i Minder scheepvaart in 1940 In December werden dcx r de JulianaSluls geschut I960 schepen met een inhoud van 1237 785 M Gedurenjde het jaar 1940 passeerden in tolaiil B8 16 schepen met een inhoud vanj 273 M 48 houtvlotten melende i6 023 M en 29 palen De ciifers ovWr 1939 waren 41 278 schepen BK l een irihoud van 4 574 308 W 1 lil4T kwamen door de Mallegatsluis 9062 schepen met een inhoud van 1111 588 M en 9 houtvlotten metende 721 M Het verkeer in 1939 was I3 07 3 ciiepi n niet een inhoud van 871 196 M en 15 houtvlotten met een oppervlakte van 578 m De veiimindering van de scheepvaart In 1940 i i eon gevolg van de langdurige vorstperiode inhet begin van het jaar en de oorlogsom standigheden BRANDJE BIJ DE DISTRIBUTIE Gistermiddag is door roetaanslag een schoorstenbrandje ontstaan in het kantoor van ricn distributiedienstopde Nieuwe Markt Het vuur was spoedig bedwongen Eenige balken om den schoorsti en zijn verwijderd PAARD DOODGEVALLEN In de Van Swietenstraat is gisteren een vuor een wagen met brandstoffen gespaiinen paard niet goed geworden en enkele oogenblikken nadat de voorman hft hacf uiti espann n dood neergevallen Het dier kwam tegen een boomiA terecht dat afbrak Het cada ver isS aar het slachthuis gbracht SNCÏKPDIEFSTALLEN UIT EENAUTO Bij de politie is aangifte gedaan van diefstal van verschillende artikelen ch Colaile suiker enz uit een auto van de Duit che weermacht die in den Boschweg stond De politie stelde vast dal drie kleine jongens de diefstallen hadden gepleegd en dat de artikelen inmiddels door vriendjes waren opgesnoept TOT BUREAUCHEF A OP HAAGSCHE SECRETARIE BEVORDERD Onze oud stadgenoot de heer J van Eyk ambtenaar ter geineentesccreta ne afdeeling bevolking te sGraven hage si met ingang van 1 Januari j l bevorderd tot bureauchef A w AT t AAR f ANMEER Schouwburg Bioscoop Ainor doet in kousen met Heonelore Schrot Hans HM Eiga Brink en Paul Henckels Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Zondag in 30 uur Première met Zarah Leand r Jan 8 45 UDr Sp ardersl ad Voortzetting wekelijksche oefenavonden Ned Centrale Reddingsbrigade Jan 7 nur Concordia Uitvoeringüoudsch tooneelgezeischap Tot ÓnsGenoegen opvoering Het Chineeschevaasje 4 Jan 7 oor Central Clubavond Ned Centrale Reddingsbrigade 6 Jim 10 30 unr Het Schaakbord Algemeene vergadering vereenigingenvoormalige Goudsche Voetbalbond $ Jan 7 JO nnr Openbare lagere school no 6 Eerste avond medische en instructeurscursujj Ned Centrale Reddingsbrigade 7 Jan 10 uur Stadhuis Openbare verpachting recht van tolheffing opAmsterdamsche en Goudsche Rijpad 13 Jan 11 uor De Zalm Openbare ver kooping door notaris 3 van Kranenburg 15 en 16 Jan t i t Thalla Theater Vertooning Olympiade film door athletiek en gymnastiekvereeniging Vires et Celeritas 19 Jan Z uur Kunstmin Derde Nuts bijeenkomst tooneelvoorstelling AFOTHEKER8DIENST Steeds geopend des nachts allépn voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prin Hfendrikstraat 15 Rechtbank te Rotterdam EEN PUP TABAK DIE DUl K Is GEWORDEN Nadat hij eenige weken geleden Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GZLEDEN De burgemeester en wtlhouders van Gouda doen te welen dal bij Kuiuiikiii be sluit is goedgekeurd dal ten behoeve der gemeente Gouda worden geheven opcenten pp de hocifd sum der grondbelasting voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen tol het bedrag in het volgend raadsbesluit van den 27n October 1865 uitgedrukt Er zullen te beginnen met den InJanuarij 1866 ten behoeve der gemeente op de hoofdsom der grondbciastiijg warden geheven veertig opcenten voor de ongebouwde eigendommen 50 JAAR GELEDEN De Rotterdamsche Kamer van Koop handel heeft zich bü den minister van Waterstaat enz tot tolk gemaakt van de algiemeene verontwaardiging des handels over de schromelu ke verwarring de schandelijke wanorde waaraan ons spoorwegverkeer in den laatsten tijd ten prooi is De Kamer zegt o a het volgende 15 December werd een waggim kaa s van Gouda naar Hoorn verzonden 27 December was die nog niet aangekomen Iemand te Gouda ontving de vorige week bericht dat eene waggon voor hem bestemd was aangekomen HU gaat onmiddellük met volk naar het station om te ontvangen doch daar gekomen hoort hij dat de waggon inmiddels was vertrokken naar Den Haag Zij werd vandaar naar Emmerik gestuurd en kwam eerst een week later weder ter bestemmingsplaats Gouda terug Z5 JAAK GELEDEN Het consuHatiebureau der Voreeni ing tot bestrijding der tuberculose voor Gouda gevestigd in het pand aan den Fluweeiensingel no 90 officieel in gebruik genomen Nadat niet eenige vriendelijke woorden door mcfvr Bruns aan den voorzitter der vereeniging een nieuwp voorz ttersh imer W2 s toever ttouwd zeide dr P J A LeVedag het en groot vüor echt te achteli het bestuur in eigen huis dat alles l at in rti Jlose noodzakelijk is in harmoni ch wijze in zich vereeni t te mogen verweikonu n Denkend aar het verleden bracht hij Ven stille hulde aan de nagedachtenis van den voriger oud secretaris der vcreeniging dr P Beijers wiens overlijden in een veldlazaroth te Usideth Honganio werd eemeld en aan wiep orpidisatorisch talent gepaard met groote kbnnis van zaken den gnjaten hloci der vereenigirjg in hoofdzaak te dinken w i s B en W hebben aan een verzoek der vereeniging voldaan en het gebouw bezichtiggi te Gouda aangehouden terwijl hy in het bezit was van een stUK varkensvleesch van ongeveer acht pond Hü had dit vleesch zonder tjonifien verkregen Toen hij werd opgemerkt reed hij op zijn fiets Hij keek schichtig om en voerde volgens het rapport van den verbalisant de snelheid van zijn rijwiel tot 100 7 op om vervolgens in een zijstraat af te buig r Deze inanoeuvre kwam den president nogiil zonderling voor Toen verd aangehouden erd was hij kwaad Niemand zei hij kan mij verbieden met vleesch door jouda te rijden en ik hoopte nu eindelijk eons wat vleesch cp tafel te kunnen brengen Mr Wilbrenninck eischte 1 maand gevangen isstraf Te dure fietsband De 27 jarige J W de V rijwielhandelaar uit Waddinxveen zou iemand een eenheidsrywielband voor e n te hoogen prijs verkocht hebben Ofschoon de prijs ongeveer twee gulden bedraagt vroeg verd er ƒ 4 20 voor Later heeft hij het te veel ojrttvangen geld aan den koopef die re clameerde moeten terugbetalen lyfaar het feil was eenmaal gebeurd Het O M eischte f 25 boet subs 10 dagen hecht Tis Konijnendiefstallen inOuderkerk j De 43 iarige landarbeider G J van D uil Ouderkerk ad IJssel zou zich eenige maanden geleden schuldig hebbij gemaakt aan diefstal van konijn r ten nadeele van de faijiilie Do Jong aldaar PREDIKBEURTEN VOOR ZOND 4G Ned Herv Kerk 10 30 uur ein 2 30 u Ds üwoldt Geref Kerk 10 uur en 2 30 iuur Ds Terh nak Uitgctrederen uit Ned Herv Kerk 10 uur en 2 3U uur leesdienst i LEERLINGEN LAGERE SÜHOLEN Op 1 Januari stonden op de Openbare school ingesthieven 150 leer iitsen en op de bijzondere school 174 Qudegéaven PREDIKBEUBT t OOR ZONDAG Bref Kerk y m 10 uur en n m 3 uur Ds Dam Ned Herv kerk v m 10 uur ds Klüsener n m 4 uur dé heek Dekker Ev Luth kerk v m 10 uur d3 iRicmers uit Den Haag i id Geref Gem v m ló en n in 4 uur Leesdienst Boskoop FLORA WEER IN EXfLoirATIE Het gebouw voor algemeeni doek inden Flora is thans gerestaui eerd zoo dat eerdaags een aanvang gemaakt kon worden met de exploitatie van het geheelen gebouwencomplex Voorts vernamen wij dal de hartnonie Excelsior zich weer Ais heefthersteld 1 ZONDAGSDIENST DOK ORKN Voor a s Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dr P du Buy leief 40 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 3 uur Ds Jacobs Geref Kerk vm 10 n m 3 uur Dt Petersen Chr Geref Kerk v m 10 en n m 3 30 uur Ds Kleisen Rem Geref Gem vm half 11 uur Ds Zuurdeeg Geref gem v m 10 en nm half 3 uur leesdtenst BURGE HEESTER VERKERK IN HOOFDBESTUUR GEKOZEN In de te Utrech gehouden algemeerpvergadering van de Vereeniging voorChr Nat Cchoolür derwi s is mr dr E P Verkerk burgemeester dezer ge nieeite gekozen ais lid der hoofdcummis v e Nieuwerkerk a d IJssel PREDIKBEURTi VOOR ZONDAG NVd Hérv Keik V m 10 en n ni 2 30 uur t s A H C Vo ie w cider Guef Kerk v m fó er nm 2 ii uur Ds O M Rijks n bevEs g r gambtsdriiBers Geief Gemeente v m lil er i ni uur Letsdiefi K IN HET DONKER TE WATER Met u A es kunstmatige ademhaling toe cpa st De l i idarf c r Jac Mcrkiis wonenae Gro i v g geraakte aan d n i Gravenweg c ür de du err s n isleid te wa e r Vfir de Wfn r g vea i r heer t mmers De omwontncen die op l et hu4 gerttcp naar buiten kwanur it i n aanvt ikr k doijR de dust err n s geen hoogte krijgen wSar de drenkeling z cri bevind Nadat de uit h water was geherld zag dr S J Heg na e r gcn tijd kuns m3 t se ace i haling te hebben tcegepa t z i n pcgen beloond n keerde het bewuat ijn teiug Ouf rkerk a Nd IJssel ZONDAG PREDIKBElRTEN Ned Herv Kerk v nY 10 Hi en n m 3 uur Ds J G Woelderuik Wijkgebouw v m 10 en n m 7 uur de Heer de Redelijkheid Gei ef Kerk v irl 10 uur Ds D A V igel bevestiging ambtdl agers N m 2 3ü uur Leiesdier sl Récuwijk PREDIKBEURTEN VOOR ZO VDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk vm 10 en na 3 uur ds W Vroegindewcy Ned Herv Kerk Sluipkerk v m 1 1 en nam 3 30 uur ds E R Dantstó Geref Kerk v m 11 uur As P Warnlonhoven BURGERLIJKE STAND Overleden Petrus Verbey ecViigenu 01 van G Nobel LOOP DEK BBVOLKI9 G Ingekomen F Scharloo uit Gouda in Weth Vtriteweg H 92aW J van Lecuwei uit Gouda iiï Kaagjesland t 59 W Oostrutn uil Papekop m Middelbiirg B 6 L Aker J i Zwammerdain in Zoulmana i V J Bodegraven Hl Middelburg BI L J Kurvers uit Rotterdam in Weth Ventewe g H 232 j Aronsohn naar Waddinxveen Bodegr Straatweg 22U Kraan naar Haastrecht p a H Kraan J Schlingrtiann naar Waarder Dorp 160 COLLECTE WINTtRHULP De tweede collecUi voor de Winter hulp Nederland heeft in deze gemeente opgebracht f 122 9ni GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden ring met sleutels te bevr btj den gemeente veldwachter J Wondergem Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Minderheidsgroep Rem Geref Kerlt v m 10 30 uur Ds C A ter Linden van Amsterdam Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur Ds J Hoekstra Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Ds D J V d Graaf n m 3 uur Dg Buiskool van Krimpen a d IJssel WERKLOOSHHD GESTEGEN Bij den agent der Arbeidsfwmiddeij ling staan thans 8 personen meer ingeschreven dan vorige week Dit komt doordat door de vorst de rioleeringgwcrken zijn stopgezet Waddinxveen WINTERHULP STELT ƒ 830 BESCHIKBAAR ƒ SM aangewend voor da kindervoeding Hoewel de eerste collecte voor Wintsrhulp nog geen ƒ 500 opgebracht ittonze gemeente heeft de stichting ooip de eerste uitdeeling 830 beschikbaar gesteld I F on bedrag van ƒ 500 l ordt aangewend voor de kindervqeding het res teerende bedrage van I 330 wordt uitgekeerd boven de ni nraLe uitkeeringen die genoten worden GEVONDEN VfMlRWERPEN Gevonden Damfihi Tlor bij J Rupk e Onderweg 67 bruine leeren bandrschoen bij L Valk Kerkwegt28 bood cHappent s ch te bevragen üp hft Politiffburépu S bij J Zuidam W pr e ouwBr og 9a J van Haastercn Zevenhuizen EEN SC ADEPO ST Ten n jd e e van den ka i h indoIaar W V d R alhier is m de Piilc inaslrn t te Rotterdarn v ertig pond kaaa ontvreemd ADVERTEERT S IN OIT BLAdZ Al veryji n w ijen aangegeven z warte handkap portenpoinaie met ir koud rijw elbeiastingrr r k met é tui en i i on ha r hoen irijwielbe las ingmerk met étui FEUILLETON Nadruk vertxxlen noodlanding in de woestijn Htj sta tija hand in den zak i haalde er een revolver uit het was heUelfde model al Been van den Hindoe had afgenomen Bent u nog m het bezit van uwwapent Zij vertelde hem het gebeurde van n vorigen avond Zeer interessanti Professor loyd en Gucker waren met heUelfd odel uitferustt Daarmee I dan vrijwel bcwe dat onze menschen onder één hoe pelen met de bende die u heeft over aUeo Kan zijn Maar er bestaat tenslotte ook nog een andere mogelük e d De Hindoe kan de revolver hierorfens hebben gevonden TerwUl hl dit zei speelde er eeo fljn lachje om zijn mondhoeken Dir daany echter werd b j weer emr r Gi at u mee dan zullen w j tamp eaa ioanoékm Het U dat u zich bO mU aansluit dan in de tent achter blijft Wtai 9 qrani IM ddi tai aio k rt üiet bont gevoerde jas helpen len trok haar handschoenen aan Aan die koude nachten zal ik welnooit wennen Men went aan alleSj Wie houdthet toezicht over de irfianders Een Mo iammedaan AU Mohammed Hassan Dr heb zooeven zijnnaam al genoemd Weet u waar zün tent staat Ja natuurlijkl Voorzichtig begaven zij zich naar buiten Boven bet landschap stond de maan als een zilveren sikkel Geen enkei geluid verbrak de nachtelijke stilte Slechts af en toe klonk ergens de gedempte stap van een schildwacht Hangen nam Ellen Boyard bij de hand Wij zullen eerst dien AU eens aan en tand voelen Wijst u mij zün tent ir nder incidenten Ijereikte het tweeie grens van het kamp wdar zich s van de anderen afgezonderd de tent van All bevond Karl Hangen stelde zijn revolver uit de rust en sloop naar den ingang van de tent waarbü h j er nauwlettend voor waakte buiten het schootsveld van den Muzelman te blijven wanneer deze onverhoopt achter den ingang op de loer mocht liggen Daarop bleef hij staan en riep luid AU i naam Er kwam geen antwoord Die knaap schijnt een gexondo slaap te heblient Toen ook bij den tweeden en derden keer roepen alles stil bleef begon Hangen zijn geduld te verliezen Wat denkt ü daarvan juffrouwBoyard Misschien Is hy er wel niet eens veronderstelde Ellen die dapper eveneens een kleine revolver hanteerde Het nachtelijk rumoer bleef echter niet geheel zonder resultaat want op dit oogcnblik kwam uit één der naburige tenten een lange gestalte naar buiten die aarzelend op de beide Europeanen toetrad Hangen w enkte den Hindoe met een aan duidelijkheid niets te wenschen overlatend gebaar Hallo broeder kijk jij eens even of Ali Mohammed in zijn tent isl De Hindoe ging naar binnen doch was weldra weer terug Radeloos keek hij Hangen aan De tent ia leeg Sahib Leeg Hangen wierp het meisje naast hem een vluchtigen blik toe Dat wordt steeds raadselachtiger zei Ellen Boyard meer t t zichzelf dan tot den piloot Deze greep den Hindoe stevig ü den schouder Weet jij niet waar AU uithangt Ik weet het niet Sahib Toen denacht aanbrak trok A i Mohammedzich terug Hangen keek den bevenden man scherp aan En is je niets bijzonders opgevallen Biecht eens 9 waarde heeri Is er later niemand In xijn tent gekomen De Hindoe schudde ontkennend hethoofl Hoor eens hier vriend ik ken eenpaar nooit falende middeltjes on eenzwak geheugen weer wiit op te frisschen Misschien schiet je toch nogwel het een of ander te btiuien als ikje een bandje help Bij de laatste woorden had hü met een snelle beweging den arm van den Hindoe gegrepen en dezen met een ruk achterwaarts gebogen De man Itromde zich van pijn en viel kreunend op zijn knieën Ik weet niets Sahib I steunde hij Ik heb niets gezien Misschien spreekt hij toch wel dewaarheid veronderstelde EllenBoyard die medelijden kreeg met hetslachtoffer Hangen stoord zich echter niet aanhaar Denk nog maar eens goed na Ikben er van o ertuigd dat je nog welwat te binnen zal schieten Hij trokden arm vah den Hindoe nog wat hoo ger op m t et gevolg dat deze eenkfeet van pijn slaakte O Sahib erbatmenl Ik ik zk alles zeggèi Aha we atjn er zei Hangen met een ki poogje naar Ellen Boyard Ik lët wel dat zijn geheugen hemnog niet heeleraaa in den steek hadgelaten Zjgn greep werd wat losser zoodat de Hindoe r ifh kon opriehten A Kort na hut invalien van de duis lerni s kwam er een man uit de bergen die verlangde lot A i Mohammed te worden toegelaten Ik Een oogenblik Noe mde hy eennaam of drukte hij zich anders uil De Hindoe aarzelde maar Hangen wist ook dit detail spoedig m zijn geheugen terug te rf epen De bode vroeg naar naar denvertrouwensman van den Maharadja Aha Zie je wel dat klinkt alheel anders En wat gebeurde erverder Jij bracht den man dus naarAli Mohamnned Jawel Sahib Maar ik werdweggestuurd en kon niet hooren watde vreeriïdeling met Ali te besprekenhad Een half uwr later verliet Alimet den man de tent en verwijderdezich in de richting van den zonsopxgang Ik zag het toevallig omdat ikvoor mijn tent stond om nog eenluchtje te scheppen En verder is je niets opgevallen Heb Je Sahib Been niet gezien De verrassirtg vareVden Hindoe was oprecht Neen eerlijk niet Hangen liet den man loopen Interessant vindt u niet juffiouw Boyard Ontzettend vind ik het Ik geloof dat wij van alle kanten door verraadzijn omgevenl ï at lykt er inderdaad wel walop ja Ik geloof dan ook dat w j welala vaststaand mogen aannemen datu lietcr zou hehixm gedaan den Maharadja piet in den arm te nemen Het is mijn schuld mijnheerHangen Van schuld is hier geen sprake I stelde Hangen haar gerust T t slütte kon u ook niet weten dal deMaharadja een hoogst oribetrouwijaarhoerschap is Maar wat kan er nu met dr Been zyn gebeurd Ik geloof niet dal wHj langê rnaar hem behoeven te zotken Hetdtmkt mij Zeer waarschijnlijk dat hijgetuige is geweest van de ontmoetingtus schen Ali Móhammedi en denvreemdcliiig en dat hij daarop hettweetal is gevolgd Als hem dan maar nigu overkomvt Daar beiioeft u nie bang voor tezijn Hij zal zich best weten ie redden Ik stel voor dat wy nu zoospoedigmogelijk naar onze tent terugkcerènn m eens behoorlijk uil te slaper Voorvannacht b hoeven wy geen verrassingen meer te verwachten Bovendienvoel ik my nog vrü slap op mün beenen Een beetje rust zal ons goed doen Wie weet wat ons nog te wachtenstaat Ook Ellen Boyard verlangde er naar weer zöo gauw mogelijk in de tent te komen U Icimt voorloopig wel gébrimt maken van dr Beens bed dat link var de woongelegenheid ligt zei zonog En hel duurde niet lang of beiden lagen uocr onder de dekens tWerdl iwrvo ff4