Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1941

VRIJDAG 3 JANUARI 1941 f H ï TWEEDE BLAD BUITENLAND DUITSCHI AND LEGERBERICm VAN HEDEN Aanval op Cardiff RNGELSCHE BOMMEN OP NOORDDUrrSCHE STEDEN Het opperbevel van de weermacht maakt bekend In den loop van den dag heeft het luchtwapfn aanvallen op doelen aaade i©05lkust van Engeland gedaan Een palrouilleboot werd in duikvlucht met boi irtj n bestookt en tot zinken gebracht In den afgcloopen nacht ebben vrij ïterk e formaties gevechlsvliegers als vergelding vóór de op Bremen gerichte Engelsche aanvallen boven de haven en de tad Cardiff bommen van elk kahber laten vallen Talrijke branden konden ten deele tot op een afstand van 100 km waargenomen worden Britsche vliegtuigen hebben op twee Koord Duit sche plaatsen tjommen laten vallen waarbij weer een ziekenhuis en v seheidene liuiztn voornamelijk in onmiskenbare woonwijken getroffen werden Brgnden riie in enkele pakhuisruimten en fabrieksjnstallaties ontstaan waren konden eveo wel door de luchtbeschcrniing van het bedrijf gebluseht worden ionder dal noeraerf waardige schade op rriilftair gebied of op dat van d oorlogseconomie werd aangericht In totaal vallen acht dooden en twintig gewonden te betreuren Twee Britsche vliegtuigen zijn neergeschoten Ken Uuitsch vliegtuig wordt vermist DE WINTERHIILP Het resultaat van den vierden off erZondag van h bt tweede Duitsche oorlogswinterhulpwerk bedroeg omstreeks 63 p4 mtsjjr don het Vorig jaar ÏTALIË LlSGERBERlCHT VAN HEDEN De evechteh om Bardia AANVALLEN AAN HET GRIEKSCHE FRONT AFGBSLMJEN Het hoofdkwartier publiceert Jéger bericht no 210 Het luidt als volgt In het grensg cbitd v ai Cyr aica heeft onze artiTlerie haar afweeryuur gericht op vijandelijke gemochanis rde formatie en vlootstrijdkrqchten Bombardemcntsvl iegtulge i t hebbon vele malen een der vooruitgeschoven bases van den vijand aangevallen alsjaede schepen iiabij de kust waarbij een kruiser wsrd geraakt Andere luchtstrijdkrachten richtten bommen en mitrailleurvuur op gennechan s erde formaties aan hol front van Bardia en In de woestijn Onze vliegtuigen keerden alle terug Aan het Gricksche front werden aiivalleij in eenge sectoren welke een plaats ijk Karakter hadden beslist afgeslagen Onze koene oveiH al bracht de vijïindc lijke elemer ri op d vlucht en liéverde krijg egevf ngenen op Vijandelijke vliegtuigen hebben E bassan gebombardeerd wat r zij ecnige verliezen veroorzaakten on Jer de burgerbevolking Uit Oost Afrika ni ts aïi belang t njelden ENGEL l Aanval op Vv ales HET ENGELSCHE MIJ NBOl W GEBiKu In den afgeloopcn nacht heeft de nachtelijke Duitsche luchtaanval ijaar f emeld wordt zicii hoofdzakelijk C p uid Waies gericht het grooKte Engel che mijnbüuwgebied Naa r de Ehgelschc radio vanmorgen mededeelde stond een ongenoemde tad in Zuid ValBS in htl mlddetpuai vim dezen aanval Naar alle waarschijn lijfcheid is dit e grootste stad van dit gebied Car4iff Urenlang neeft boven deze stad een hevige aanval gewoed Dtiizenden brandbommen zijn uitgeworpen Nadat een geheele reeks branden ontstaan was begon een even hevige zoo niet Heviger aanval met brisantbommen van elk kaliber Talkê huizen en geiiouwen zijn verwoest of een prooi dgr viamn en geworden Tevens hebben andere formaties van het Duitsche luchtwapen de Britsche hoofdstad opnieuw aangevallen en pp deelen van Londen talrijke bran i en brisantbommen laten vallen Weer zijn branden uitgebroken en een heele reeks huizen en gebo uw n is met Öcn aardbodem gelijk gemaakt Volgens de berichten zijn tegelijkertijd verschillende andere streken in Engeland waarvan de namen evenwel niet geBoemd worden in de loop var den nacht aangevallen De lucbtaanvallrn zijn noj Biet begonnen De nilJlaire desskunuige van de Hrvatski Dnevnik schrijft dal ondanks de hevige Tuchtaanvallen op Londen en andere belangrijke Engel che centra de eigenlijke groot lufhioperaties rrog riet begonnen zijn Duitschlandüa n met zijn lychtvlooi nog geheel ündcre re sullaten b X ken en de reusachtige etappenlinie van prontheim tot Irun j daarop volkomen vo r bêre d De voomaanUte slag zal ongetwijfeld legen k Bmseije eilanden geleverd ifirdcn al worden in den tusschênlijd ook verst hillende opetaties in Afgelegen gebi den ondernomen A2I £ Ut SCHrPBRElKELINGEN IN DE STILLE ZIIOZEE De overlevenden van de tien EngeJ öie of voor Engelsche rekening Wnmde schepen die in den Stillen Oeeéan door een Duifjchen kaper tot inleen ij i gebracht zijn volgens berichten uit Melbiiume loo meldt 1 D NB u t Sjanghai reed van het eiland Emeraoc naar AuctraM ovepKebracht Zij verklaardt n dat hun Vwhandelinu door d Duilrrhir j o SCANDINAVIË Streng e vorst in Denemarken IN KOPENHAGEN 17 GRADEN O DER NUL Gisternacht heeft het in de omgeving van Kopenhagen 17 graden gevroren In de hoofdstad daalde het kwik tot 11 graden onder nul Het treinverkeer is Hier en daar gestremd ten gevolge van den sneeuwval De waterwegen in het binnenland zijn alle reeds dichtgevroren IJsbrekers liggen klaar om den arbeid te beginnen Vooral in de Limfjord heeft de scheepvaart met firoote moeilykheden te kampen De toestand wordt daar reeds even moeilük als in Februari 1940 genoemd Slecht weer in Spanje Sedert gisterochtend woedt in gehpel Spanje een hevige storm die aan de Noordkust in Estremadura in het Düerodal en aan den bovenloop van de Ebro gepaard gaat met zweren regenval Het centrum van den storm ligt aan de kust van de XTiddellandsche Zee Uit talrijke plaatsen wordt groote schade gemeld Aan de Cantabrische kust staat de 7 ee hol zoodat de vissch ers niet kunnen iiitvaren De temperatuur is opnieuw tjcdaald In de Noordelijke provinciën bil de Pyrieneeën liggeifcpllc wegen en bergpa sen diep ondL rJ e sneeuw In de baai van Algeciras móésten de schepen wegtens den istorm van Iru noodankers gebruik maken V vscheidene schejien hcbb en acht r de pipr van Algfciras br schuttin s tegen den ork ian gezocht n Algeciras en omgeving is groote schade aan oric l V ele boomen zijn ontworteld lie iinastcn doorgebroken en J dalten en ïchoorsteencn beschlidigd Buiten de stad is CL n huis ingestort waaroy verscheidene bewonors gewor d werden Veel schade te Lissabon In den nacht van I op 2 5ijnuari js Lissabon en omgeving door een noodweer aanzienlijke schade luiairgi richt Verschillende paviljoens van de entnonstelling der Portugeesche wereld aan den oever van de Taag werden emstigen beschadigd De historische driemaster Portug ü een der mooi ste stukken der tentoonstelling sloeg van zijn ankers en werd t gen den kademuur godreven Een 21 jari meisje is door een vallanden schoor cen gedood DE VERLrEZEN DER ZWEEDSCHE KÜOPVAARDU Volgens epn heden door N j a D a gi g t A 1 1 e h a n d a gepublir eerde voorloopige statistiek betreffende de verliezer der Zwcedsche koopvaardi ivlcot sedert het begin van den oorlog heeft Zweden 78 koopvaardijschepen met een totaie tonnage van 164 450 b rtverioreii Hit rbij komen nog de ver ip on aan v = chrrs aartuieer t w 7 fchppen nut eer totale tonnage van n2 b rt SUSLA5J D MEEK DAN 40 GRADEN VORST In htt EaroptLïC e ueei van Husband is volgens de Prawda de laatste dai en een sterke daiing i de tcnlperatuur ü itstaan In den oudejaarsnacht mor het ir Moskou 27 graden In der naciit van 2 op ü Januari düaldc het wÏK tot iZ giaden onder nu In de NC Orueitjke onigevmg van Moskou vroor het tol 44 grauer u e A s oprz ijk van de zwaie koude wuruen cy inen genonid uie de laatsu Jdge i van December m l et Nc ordi n an ln t Eurupcesche deei van de Sovjet IJne ewott héLlien i d t itn opiRiop g van koude hetb n doen ontslaar Eer j l i deiing vormt de Krim en de Kaoküsu A an de Zuidciijke iiu t var de Knm en aar dr kust van de Zwarte Zee stord het kwik op 9 tot ld graden en nul Korte berichten De ni uw Koord iioriN in vcr 3 aiüa a i ur m FrankrijK Leahy is Woensaagavond uil LLssaoon te MadnoaangtKomen v ixur hij tot Vrijdag a olijven Te Lifsaoon s gi eteri aan boord an een merikaansch st tonischip eenUit zes ieden bestaande JapansclieHandelsdelegatie aangekome n dic opweg r aar Du Lsihlahd iS f I r ONS KORT VtRHAAL PE GEVAARLIJKE PASSAGIER uoor J P EAU Jan an Dam stond met z r laKi op het jjtUJe pleintje Bu het licht van eer groote büoglam p las hij met inspanning zijn krantje De vierde in tén week mompelde hij bezorgd het hoofd schuddmd er allemaal laat op den avond Vier taxi chaufleurs die vermoord werden door hun gevaarlijke passagier om hen te beroovcn vaj het schanuKe loontje dat ze dien dag hadde i opgehaald Het wordt gevaarlijk in ons bedrijf Bar gevaarlijk Hg schrok van de donkere figuur die plotseUng naast zyn wagen opdook De min had het portier al geopend er hpenide een adres Onmiddellijk was Jar ift actie Hij startte den moti r en iangzaaiii leiiv de taxi zich m beweging Nog vol van wat hif zoojuiit gtlezeihad voelde Jan van DSm 7ich allerminst op lijn gpiriali Z r passagiertievii1 hem nitl Ajs eelh schaduw wa h j uit de diJiitemi opgedoken hijhad z n gezicht met laten Uien en hetktk alsof hij met opiet Vacht gesproken had cm z n slem niet precies l laten hoorerj En dan het adrA waarhij hfm brengen moeit Een afgelegen buurt Onder i et T iden proheerde hij in hettpicgeltje Ie zien a 1 di man die achter hem lal deed Maar helVas veelte ik nl r Gern ge uid wat achter hem wa i r t n b ar d p s a icr tiieici ich dj n md gevoel vangevaar ir jjku iih van Jun van Dan AMERIKA Incident te Cristobal ENGELSCHE VLAg AAN DUltSCH CONSULAAT GEUESCHEN In dï n nacht van 30 op 31 December heeft een troep beschonken Engelsohe matrozen het officieetfeschild van het Duitsche consulaat te ïlhristobal Panama kapaal zóne affarukt en sSn den vlaggestok van het consulaw de Britsche vlag geh eschen aldus meldt D N B uit Christobal De Amerikaansehe politie der Kanaalzone heeft later aan boord van een Engelsch schip het consulaatsschild kunnen opsporen Twee matrozen die worden verdacht de daders te zijn zijn gearresteerd Het gebeurde heeft veel opzien gebaard daar het niet het éérste c xces is waaraan lawaaierige Britsche matrozen zich bU het passagieren in de Kanaalzone hebben schuldig gemaakt De gouverneur der Kanaalzone heeft den Duitschen consul zijn leedwezen naar aanleiding van het gebeurde betuigd en medegedeeld dat de daders strafrechtelijk vervolgd zuHen worden Vreedzame or nisatie van Lat nsch Amerika GEEN ERKENNING VAN DOOR GEWELD VERKREGEN tERRITO RIALE WINSTEN Er wordt thans een reeks regionale pacteii voorbereid die een vreedzame organisatie van Latijnsch Amrrika ten doel hebben zoo meldt United Pre is uit Santiago de Chile Van diplomatieke ziJ4e wordt daaromtrent vernomen dat reeds onderhandelingen worden gevoerd om tot het Muiten van vgrdragen nietaauvals pactjpn en overeenkomsten te geraken Ifflens welke in bc ginsel bij voorbaat de Jrkemiing van de hand wordt gew eïen van territoriale winsten die docr het aanwenden van geweld werden verkregen Verder w orden ondpAiandelingen ge vo erd in zake de opleving van het eco nomische leven en wel ten eerste tusschen Argentinië eenerzijds en Brazilië Uruguay en Bolivia anderzijds verder door Columbia met Peru en Brazilië en ten slotte door Bolivia met Peru en Chili Deze in voorbereiding zijnde verdragen die zijn gebaseerd cJp de bes uitcn van de Pan Amerikaansche ednforcntic van Havanna worden in bévoegde kringen alhier algemeen als veelbelovend beschouwd VOORLOOrlG GEEN MILITAIRE DIENSTPLICHT IN MEXICO Volgens Ultimas Noticias ver uidt in politieke kringen dat de tot 1EI42 uitgestelde invoering van den militairen dienstphcht in Mexico voorloopig heelemaal wordt uitgesteld tot er betere tijden komen Alleen in geval van een buitenlandsche bedreiging des lands zoo meent men in deze k ingen il de dien itplicht londei verv worden ingev oerd ULKAN VAN 20 ONDER TOT lï GRADEN BOVEN NIL In alk deelen van JocgQ Slavie is het weer plotseling omgeslagen Op nieuwjaarsdag werdtn temperat aren lot twaalf giad n boven nul gc mercp terwijl het nog kort te voren vrijwrH overal twintig graden vroor Het ge ü1l is dat de snei uw aat sn éiten Een onaangenaam uitvloeisel vormt eer heiige griepepidemie die ten iet e kwiiadaardie van karakter is Naar srhatti ng zijn er alleen in Belgrado al 60 000 pati nten EEN VINGER AFGEBETEN In een perceel aar de Bomschestraat Il Hengele kreeg een kostganger ruue me zyii kostoaas Bii deze ruzie siueg ie kostganger tMÊÊjÊÊ met een geldkist op liet bot l RBBi deze den aanvaller een vi BH Een rechterhand nagenoeg afbcCTWcKostganger u naar het ziekenhui vervoerd terwijl de ko stbaas naiir hd pc liticburau i overg nrachi njeester Zyr voet drukte wat vaster p de gaspedaal Pji nóg sneller gleed e wagen voort Hard rijden ging bet Jan door h 1 hoofd als ik hard njd durft de man natuurlijk niets te doen omdat voor hem het gevaar dan zooveel gTooler a De ftilu begon Jan van Dam te drukken Zn ii nuwen waren tóch ai zuo i lrak gesp i nnen na het verhaal in de ft rant Hij moest nog eens de stein van den man hooren misschien zou hem dat wat kalmeeren U zei toch Van Willigenplein ntHl mdirmei rrie hij Kr kwam geen antwoord Moe U op het Van Wiiligenpieui yn meneer herhaalde Jan nu wat harder Maar eer bleef het doodstil Een koude rilling gleed hem langs den rug Er w4 iels niet in der haak De passagier móest hem nu gehoord htbt en Misschien witn het een tnlc Ub den ni in NatiiurUjk dat moeift Set iijn Zoodrii Jan stopte zou de kerel naimirlijk de gelegenheid te baal nemen vt hem e n kogel door het hoofd jagen of hel ki ude staal in zu rug drijven Eo lafaard was Jan van Dam niet maar nu voelde hu zich toch alleronbehaaglykst Sneldarht hij na De buurt wa hier heel stil en uitermate geschikt voor een misdrijf Hel wn al over ehen en op straat wo geen kip meer te iien Hij móést iets doen want htl naderde al het Van WiUigenpUm Op den boek van het plein stopte hu plotseling Knareend kwam dr wagen tot itll tand en nug nooit was Jan van Dam er zoo vlug uitgeweest Hij looide een twht van Jan van Dam trok het portier open We sijn er meneer koniligde hij aan M i r de etifiaite ui den wagen verruerde zien nicL Vaag zag Jan der man jiiii nJlü ht eigenlijk meer d n hij BINNENLAND Engelsche luchtaanvallen VIER DOODEN EN VEEL SCHADE Nog meiu sUchtoffen I In den nacht van Donderdag en Vrijdag hfbben Engelsche vliegtuigen op verschillende plaatsen van het land bommen geworpen In het bijzonder waren tweeplaatsen van deze aanvallen het mikpunt I In een dezer plaatsen was de schade aan burgereigendomrben niet aanzienUJk daar de bommen buiten de bebouwde kom in het open veld vielen Een koe werd daar gedood De andere plaats gelegen in het Noorden des lands kreeg aanzienlijke schade Verschillende groote branden braken uit en verschillende woonhuizen werden vernield Onder de burgerbevolking ielen vier dood2n een zwaar gewonSe en verschillende licht gewcnden Gevreesd wordt dat onder het puin nog meer personen zijn bedolven i Door de plaatselijke Nederlandsche autoriteiten en van Duitsche zijde zijn alle maatregelen genomen tot blusschjng van de branden hetgeen met snel succes werd bekroond en tot nasporing naar vermisten Vier arrestaties te Huizen DIEFSTAL OPLICHTING HELING ENZ Een beurtschipper te Huizen deed aangifte van de vermissing van elf vaten stookolie inhoudende 200 liter elk De politie stelde een onderzoek in en zu ontdekte een spoor dat leidde na Laren Blaricum en Huizen kere M die naast het pakhuis woont van den gedupeerden beurtschipper had met een anderen beunschipper P uit Laren een afspraak gemaakt waarbij de olie van zijn buurman aan een ander Zou worden vtrkocht Met zeSeren B uit Blaricum kwamen zij voorts overeen dat deze een kooper zou zoeken en dan een deel vSn de winst zou krijgen B vond een kouper n i zekeren D in Laren die wel zin had in de vaten met inhoud temeer daar men hem vertelde dat er benzine in zat Een deel van deze benzine verkocht D A eer aan zijn buren v D en O en zoodra dit zaakje beklonken was zou de benzi ie geleverd w orden De buurman vaiif deii beurtschipper w ilde echter eerstl iifeld hebben en de Laarder D gaf ais voorschot ƒ 1000 Des avond in het donker werden de vaten afgeleverd Toen D Maandag de vaten per aulc Wiide gaan vervoeren ontdekte hij dat fr geen benzine in zat Hij had inmid leis nog 500 betaald en v jplde zich derhalve opgelicht voor ƒ 1500 Een korporaal van den Op oouwdienst w a bereid te amen met D den leverancier hierover onder handen te nemen Uit angst voor de politie gaf f 5t 0 terug De korporaal en de tuw henpersoon B kriH g elk ƒ 100 tenvijl P ƒ 200 kreeg voor zi tn bemaei ingen De politie was inmidd op het spoor van dieven en hel rs gekomen en Sisteren ging zij over to arrestatie van if l viertal terwijl ook de vrouw van en haar zoon werden aangehouden die ervan w rden verdacht hel geld te K bl en verstopt Bij een onderzoek i i Ji woning van M werd het ontbreken de geld onder een vloerzeil aangetroiien w aarop de vrouw en h nar zoon in rijheid wi rdcn gesteld Na de arrestatie van hel viertai lekte nog nieer uil De korporaal bleek fi l van het gekregen geld een half varken te hebben gekocht welk varken clandestien geleverd was door een veohoUJer uit é i omtrek van Anvslerdam De Huizer poUtie had echter nog zal Roerloos het hoofd ten beetje achlenSverhar gend tegen di kiif ers M Drommel riep van Dam haroi uit de man i flauwgevallen Snel keek hij om zich heen Dichtbij op het pleintje stond een pomp Hij ijlde er heen deed een paar slagen aar de pompzwengel en bevochtigde een doek waar hij eer ige ooginbiik kin mee bezig was Dan ijlcle hij terug nasir de laxi Hij drukte den kietsr tten doek op het geiiehl van den passagier maar hij zi rrfde ervoor dat hij zelf buiten den wagen bleef Nog altijd bewoog de man zich niet Van Dam nam den doek weer weg £ t n ernstig geval sprak hij tot zichzelf ik moet onmiddellijk naai een zickenhuüjlkoe In een oo r k zat hii weer achter het iuur en geen geconde later schoot de ïuito weer weg Alsof de duivel hem op df hielen zat zoo reed Jan vtir Dam HU wist een ziekenhuis geen twee minuten ru len verder En precies alji de eerst keer stopte hij ook nu weer bnimk en hij had het portier al open vmir de wügen goed en wel slil tunri Met een prbng w i er uil en met twee treden tegeljjk ijlde hij Ie trappen van het riekenhuis op Terwijl hn aanbelde dr iaide hy zich om en keek naar lijn wugi n Hij nag nog net boe een schim ich mi t grix ie snelheid daarvan ver derde en hu grinnikte tevreden N t wat ik dacht Een vi rp fisier deed liim open Mag ik even telefoneere zu fer viiifg Jan van Dam een teer ernstige aak Ik wou het politiehureau or b llen Vrrwimclerd gal de niHcr t e tt in mint Hallo nep Van Dam ven Inter in den hoorn met het poiitcbiiiraii Ik hi ii yooeven dtu tavi ni iM lt iiii ir r meer geluk Want toen zij na bet onderzoek naar huis ging trof zij op den weg een Hilversummer aan met een varken dat uit Loosdrecht afkomstig was en in Huizen mqest worden afgeleverd De man werd aangehouden en tegen hem werd procesverbaal opgemaakt wegens clandestien vervoer van yiee De lieuwe dienstregeling oier spoor vegen SFOORZOEKJES ZATERDAG VERKRUGBAAB Zooals bekeiid zal Zondag 5 dezer de nieuwe dienstregeling van de Spoorwegen ingaan Thans vernemen wy van de zijde der Nederlandsche Spoorwegen dat de nieuwe spoorboekjes op Zaterdag a s op alle stations en voer zoover mogelijk ook in den boekhandel verkiTJgbaar zullen zijn DIEFSTAL BIJ OPBOÜWDIENST OPGEHELDERD De recherche te Zeist heeft in samenwerking met haar Utrechtsche collega s een aantal goederen opgespoord yr lke bij afdeelingen van de Opbouwdi nst te Zeist en Austerlitz zijn gestolen De levensmiddelen dekens kleed ng enz waren naar Ujtrecht vervoerd ïyclke goederen gedeeltelijk bij een opkopper in beslag konden worden genonten Voor het transport naar het politiebureau moest een vrachtauto woorden gebruikt De opkoopér is in verzekerde bewaring gesteld Het onderzoek wordt teZeist en te Utrecht met kracht vaoitgezet DISTRIBUTIENIEUWS DE NIEUWE DISTRI BUTIEBESCHEIDEN Wat aan de verschillende categorieën toegewezen wordt Binnenkort zullen aan houders sters van distributiestamkaarten nieuwe distributiebesche iden worden uitgereikt Aan de verschillende categorieën zulen de volgende bescheidüh worden toegewezen Babies en klenters A Voor personen geboren na 1 Februari 1939 1 algemeene bonkaart I bloemkaart M bonkaart brood 1 toeïiagkaai t voor kiAderen papkaart ivleeschkaart 6 bons £ én rantsoentoiletzeep 6 bons Jlén rantsoen zeep B Voor personen geboren na 1 Februari 1937 doch vóór 2 Februari 1939 1 algemeene bonkaart 1 bloemkaart i bonkaart brood 1 toeslagkaart voorkinderen papkaart H vleeschkaart 8 bons Eén rantsoen zeep Af gekruistwordt het vakje T 6 van de distributiestamkaart Groote jongens en meisjes C Voor personen geboren na 1 Februari 1933 doch vóór 2 Februari 1937 1 algemeene bonkaart 1 bloemkaart 1 iKinkaart brood 1 vleeschkaart 6 bons Eén rantsoen zeep Afgekruist wordt et vakje T 5 van de distributieslamkaart Voor pers n gelxiren na 1 Fe ruari 1927 Sb voor 2 Februari 1933 1 a gemeen TOikaart 1 bloemkaart 1 bonkaart brood 1 vleeschkaart Algekruist wordt het vakje T 4 van de iiistributiestamkaart E Voor personen geboren na 1 Februari 19211 doch vóór 2 ï ebruari 1927 I algemeene bonkaart 1 bloemkaart 1 5 bonkaart brood 1 bonkaart brood vleeschkaart Afeekruist wórdt het Volwassenen F Voor personen geboren voor 2 l el uari 1920 1 algemeene tionkaart I blóen kaart 1 bonkaart brood 1 vleeschkaart fgekruist wordt hel akje T 2 van de distributiestamkaan Ten behoeve van hen die zwaren of zeer zwaren arbeid verrichten worden voerd in mijn wagen Ja ik Ix n er eker van De man hield zich bewusieióos en hu zou nie zeker k oud gemaakt hebben als hij daar maar even gelegenheid vcor gehad had zonder z n eigen hachje m gevaar te brengen Wat zegt U Ja ik bel van het Bcthesda zieken huis op Waar de man is 7 Zoonet in de uuislernis viejdwenen Hallo hallo Wat Of ik een beschrijving an hem kan geven Nee t was lo donker en hij het zijn gezicht niet zien Hè Nee zün stem zou ik evenmin l erkennen wart hij sprak bijna fluisterend toen hij het adres opgaf Wat U dan aan mini mededeeling hebt Het IS onmogclyk om den man dan te vinden zegi U llielemaal niet anraügciiik Nee nee wórdt U nu niet ongeduldig Het ienige w at U te doen ebt u atlc toegangswegen van de stad lic zooals ik in de krant las bewaakt worden inds die overvallen even te i Ufoneerer W it Ze kunnen toch niet iedereen aanhouden Wint re souden ti tch net weten óf ze inderdaad den bedoelde hebben Dat kunnen ze juist wel v eten meneer want ik heb den man grondig mgi wreVi n met een geel ïoedje dat hy m geen drie dagen van ijn gf icht kan krijgen g st ld dan al dat hij direct ontdekt dit zijn gezichi Iverlemaal geel is En dat is onwaar ichi inl jk want datÉL erw arht hg niet Ik ha t dat plannetje bedacht toen ik van dr eerste overvallen las en ik had iet spul sleed bü me Hallo hallo Met en glimlachje hing hiJ den hourn weer op toen hu geen anlwoiird meer k reeg Ja grijnsde hii nu hebben ze i i r F nis e dien kp iap niet te un cc nog stommer Auteijmrei hl vii irb hoiidri bovendien de volgende bescheiden idtgereikt Zy die zwaren arbeid verrichten ontvangen extra bonkaart brood en vleeschkaart Afgekruist wordt het vakje T 8 van de distributie stamkaart Zij die zeer zwaren arbeid verrichten ontvangen extra 1 brood kaart I heele en H vleeschkaart Aigekruist wordt het vakje T 9 van de istributiestamkaart DISTBIBOTIE VAN TERPENTUN EN LUNOUE VOOR SCUUuDERS De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat de hoeveelheden terpentijn en lijnalie welke op de door de plaatselijke distributiediensten aan schilders uit te reiken bonnen kunnen worden betrokken voor de periode vïm I Januari tot 1 Februari 1941 als volgt zijn vastr gesteld TVee liter kunstterpentiin per bon voor terpentijn en twee liter rauwe lijnolie of gekookte olie of standolie per bon voor lijnolie KÜNéT EN LEHÉREN HEARST VElLT ifUN KUNS TVEBZAMEUNGEN Een eigen correspondentie van Svenska dagbladet uit Londen meldt dat de bellende Amerika nsche krantenuitgever Hearst zijn kunstverz amelingen wil veilen Het blad verklaart dat dit wellicht de grootste kunstvcrkooping wordt die ooit gehouden is Hearst heeft zijn schatten in meer dan vijftig paar uit alle deelen der wereld bijeengebracht Twee der bekendste warenhuizen Gimbels en Sachs op Fifth Avenue te New York hebben ieder een geheele verdieping voor de uitstalling en verkooping van de verzameling beschikbaar gesteld Deze bevat o aj een geheel Spaanscb klooster dat steen na steen in 14 000 kisten verpakt werd die sinds jaren in een pakhuis van zes verdiepingen te New york staan De kosten van aankoop verpakking en verzending bedroegen destijds een millioen dollar De veiling omvat bovendien o a i og Engelsche heerenhuizen Fransche en Nederlandsche kasteelen voorts ten ongelooflijk aantal middeleeuwsche ge schilderde glazen manuscripten gobelins schilderiien meubelen juweelen tapijten autographieën enz GELD EN GOEDEREN WILLEM SMIT CO S TRANSFORMATOKENFABBIEK Bevredigende resnltaten bi eerste Htt maanden van loopende boekjaar Naar de J ag Beurscrt van de directie der N V Willem Smit Co s TransfoiTTiatoren fabriek verneemt geeft de eerste helft van het boekjaar 1940 41 welke de zes maanden per uit December j I omvat aanleiding tot tevredenheid Over de toekomst itf het onder de huidige omstandigheden volgens de directie uiteraard in het getieel niet mogelijk voorspellingen te doen Het is een gunstige omstandigheid voor de Mij dat haar bedrijfsmiddelen in goeden staat verkeerfen en voldoende zijn om het bedrijf vol te doen werken KUNSTZUDESPIN NEBU UMA Geen lager dividend verwacht dan over 1939 Ir verband met eenige vragen w Ike de Dag Beurscrt aan de directie iieeft gesteld werd vernomen dat de onderneming voor geruimen tijd van grondstoffen is voorzien en dat zij niettegenstaande haar geblokkeerde uitstaande vorderingen over ruime liquide bedrijfsmiddelen beschikt Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht de directie uit hoofde van het nieuwe besluit inzake het heffen van opcenten op de winstbela ting over 1940 geen lagere uitkeering dan in het vorige boekjaar toen zooals m weet een dividend van H werd hetafM OMZETBELAMii G OOK BU EFFECTENPROVISIE VERSCHULDIGD In aansluiting aan circulaire no 1067 waai bij gewezen werd op enkele voor den effectenhandel belangrijke bepalingen in het laesluit op de Omzetbelasting 1840 waarby onder meer wordt vastgirsteld dat de overdracht van effecten rij is van omzetbelasting vestigt de Vereeniging voor den Effectenhandel er de aandacht op dat de Omzetbelasting ad 2 4 procent krachten artikel 1 dier wet wèl verschuldigd is over de provisie welke banksi bankiers tan commissionnairs in effecten voor hun diensten berekeroen Deze belasting kan niet op de effedtennota aan den cliënt in rekening wojWen gebracl t De belasting wordt Krachtens artikel 9 vsn het besluit per kalenderkwartaal aan den inspecteur der Accijnen binnen wiens ambtskring de bank bankier of commissionnair in effecten is gevestigd voldaan Naar van het departement van Financiën wordt vernomen is krachten arti Kel 21 van bedoeld besluit op de verhuur van safeloketten de omzetbeRi siing verschuldigd Een nadere toelichting kan naar werd vernomen binnenkort wordBi verwacht MARKTBERICHTEN Dr LrrsrHE oentenwiuno 3 J v ii AmJilv 15 00 16 00 txt MS k URt rSCHE VBKMARKT 1 Jan A nvo r 151 ruo l r n 4lW leir k iH reil I 0 m r rk i O Piijt n taiflti ien i 17 0 1 l W f 17J ia nwffri v rk r s l 16 3C mgE 10 gi t ol twIiWtn ao ♦ RAASM BIIT WOE nKN Aancrv irrd part tm Ooudack kaat Pril 41 W Je t 50 H Ml l vHl